AEG | BE3301302M | User manual | Aeg BE3301302M User Manual

Aeg BE3301302M User Manual
HR
SL
Upute za uporabu
Pećnica
Navodila za uporabo
Pečica
2
26
BE3301302
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 6
4. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................... 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................7
6. FUNKCIJE SATA................................................................................................9
7. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 10
8. DODATNE FUNKCIJE......................................................................................10
9. SAVJETI I PREPORUKE..................................................................................11
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................18
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................22
12. POSTAVLJANJE............................................................................................ 22
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 24
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi su vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili
stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite
rukavice za pećnicu.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite
napajanje.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanje
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
HRVATSKI
•
•
•
•
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju
dospjeti u blizinu uređaja kada
otvarate vrata.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
5
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije
neispravnost u smislu prava na
jamstvo.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisu.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
6
www.aeg.com
•
Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom
deterdženta.
2.5 Unutarnje svjetlo
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
•
•
Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Pribor
•
•
Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
1 Upravljačka ploča
2 Regulator funkcija pećnice
3 Žarulja / simbol / indikator
temperature
4 Elektronički programator
5 Regulator temperature
6 Žaruljica/simbol/indikator
temperature
7 Grijač
8 Svjetlo
9 Ventilator
10 Vodilice police na skidanje
11 Položaji police
•
•
Duboka plitica
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sklopive vodilice
Za police i pekače.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
4.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
HRVATSKI
Za postavljanje novog vremena,
pogledajte „Postavljanje vremena“.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
4.2 Postavljanje vremena
Indikator funkcije vremena bljeska kad
pećnicu priključite na električno
napajanje, u slučaju prekida napajanja ili
kad tajmer nije postavljen.
ili
za postavljanje
Pritisnite tipku
točnog vremena.
Nakon otprilike pet sekundi treptanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje
postavljeno vrijeme.
4.3 Promjena vremena
Vrijeme ne možete
promijeniti Dok rade funkcije
ili Završetak
4.4 Prethodno zagrijavanje
Predgrijte prazan uređaj kako bi se spalili
ostatci masnoće.
1. Postavite funkciju
i najvišu
temperaturu.
2. Pustite da uređaj radi 1 sat.
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
Trajanje
7
3. Postavite funkciju
i najvišu
temperaturu.
4. Pustite da uređaj radi 15 minuta.
5. Postavite funkciju
i najvišu
temperaturu.
6. Pustite da uređaj radi 15 minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više
nego inače. Uređaj može ispuštati miris i
dim. To je normalno. Provjerite je li
protok zraka u prostoriji dovoljan.
Pustite da se pećnica ohladi. Ovlažite
meku krpu toplom vodom s malo blagog
tekućeg sredstva za pranje i očistite
unutrašnjost pećnice.
.
Pritišćite
sve dok indikator vremena
ne počne bljeskati.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
regulator. Regulator se izvlači.
5.2 Uključivanje i
isključivanje uređaja
Ovisno o modelu, vaš
uređaj ima simbole,
indikatore ili svjetla tipki:
• Indikator se uključuje kad
se pećnica zagrije.
• Svjetlo se uključuje kad
uređaj radi.
• Simbol prikazuje
kontrolira li regulator
funkcije pećnice ili
temperaturu.
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za
odabir funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za
odabir temperature.
3. Za isključivanje uređaja, prekidače za
funkcije pećnice i regulator
8
www.aeg.com
temperature okrenite u položaj
isključeno.
5.3 Funkcija pećnice
Funkcije pećnice
Uporaba
Položaj Isključe‐
no (Off)
Uređaj je isključen.
Osvjetljenje unu‐
trašnjosti
Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.
Gornji i donji gri‐
jač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Gornji grijač
Za tamnjenje kruha, torti i kolača. Za završetak pečenih
jela.
Donji grijač
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom
i konzerviranje namirnica.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i
pripremanje tosta.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na
jednoj razini police. Za pripremu zapečenih jela i ru‐
menjenje.
Gornji i donji gri‐
jač
Za pečenje na 3 položaja polica istovremeno i sušenje
hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za
Gornji i donji grijač .
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zape‐
ći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu
pećnice za 20 - 40 °C niže nego za Gornji i donji grijač.
5.4 Prikaz
A
B
C
A) Indikatori funkcija
B) Zaslon vremena
C) Indikatori funkcija
HRVATSKI
9
5.5 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
MINUS
Za postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Za postavljanje vremena.
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
Vrijeme
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
Podešavanje
vremena
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema ut‐
jecaja na rad uređaja.
Trajanje
Za postavljanje vremena kuhanja pećnice.
Završetak
Za postavljanje vremena isključenja pećnice.
Možete istovremeno koristiti
funkcije Trajanje
i
Završetak
kako biste
postavili vrijeme koje će
pećnica raditi te kad će se
isključiti. To vam omogućuje
uključenje uređaja s
odgodom. Prvo postavite
Trajanje
a zatim
Završetak
.
Na zaslonu se prikazuje
preostalo vrijeme funkcije
zvučnog alarma.
3. Kada vrijeme istekne, indikator
funkcije sata trepće i oglašava se
zvučni signal. Za isključivanje signala
pritisnite tipku.
4. Prekidač za funkcije pećnice i
regulator temperature okrenite u
položaj isključeno.
S funkcijama Trajanje
6.2 Postavljanje funkcija sata
i
Završetak
uređaj se
automatski isključuje.
Za Trajanje
i Završetak
, postavite
funkciju i temperaturu pećnice. To nije
6.3 Poništavanje funkcija sata
potrebno za Zvučni alarm
1. Pritiščite tipku
dok ne počne
bljeskati indikator potrebne funkcije.
.
dok indikator potrebne
1. Pritiščite
funkcije sata ne počne bljeskati.
2. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena za odgovarajuću funkciju
sata.
Funkcija sata radi. Na zaslonu se
prikazuje indikator za funkciju sata koju
ste postavili.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
10
www.aeg.com
7. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
°C
7.1 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
POZOR!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Obavezno teleskopske vodilice do kraja
gurnite prije nego što zatvorite vrata
pećnice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
°C
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
8.2 Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se
automatski ponovno uključuje kad
temperatura padne.
HRVATSKI
11
9. SAVJETI I PREPORUKE
•
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
9.3 Pečenje kolača
•
9.1 Unutarnja strana vrata
•
Kod nekih modela, na unutarnjoj
strani vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu uobičajenih
jela.
•
•
•
•
•
Uređaj ima pet položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
Uređaj ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira, a para stalno
recirkulira. S tim sustavom možete
kuhati u parnom okolišu i održati
hranu mekanom iznutra a hrskavom
izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i
potrošnju energije na minimum.
Vlaga se može kondenzirati u uređaju
ili na staklima vrata. To je normalno.
Uvijek se odmaknite od uređaja kad
otvarate vrata uređaja tijekom
kuhanja. Za smanjenje kondenzacije,
uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
9.4 Pečenje mesa i ribe
9.2 Opće informacije
•
Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
Ne stavljajte predmete izravno na dno
uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju
na komponente dok kuhate. Time
možete promijeniti rezultate pečenja i
uzrokovati oštećenje emajla.
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje
prevelike količine dima tijekom
pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode
svaki put nakon što se osuši.
9.5 Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
9.6 Tablice za pečenje tijesta/peciva i mesa/ribe
Kolači
Jelo
Recepti s
tučenim ti‐
jestom
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
170
2
160
3 (2 i 4)
Vrijeme
(min)
Napomene
45 - 60
U kalupu za
torte
12
www.aeg.com
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napomene
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Prhko ti‐
jesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu za
torte
Kolač sa
sirom i
maslacem
170
1
165
2
60 - 80
U kalupu za
torte od 26
cm
Kolač s ja‐ 170
bukama
(pita od ja‐
2
160
2 (lijevo i
desno)
80 - 100
U dva kalu‐
pa za pe‐
čenje torte
od 20 cm
na mreži za
pečenje
buka)1)
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U pekaču
Torta s
marmela‐
dom
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu za
torte od 26
cm
Kolač od
dizanog ti‐
jesta
170
2
160
2
50 - 60
U kalupu za
torte od 26
cm
Božićni ko‐ 160
lač/bogati
voćni ko‐
2
150
2
90 - 120
U kalupu za
torte od 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu za
pečenje
kruha
Kolačići jedna razi‐
na
170
3
140 - 150
3
20 - 30
U pekaču
Kolačići dvije ra‐
zine
-
-
140 - 150
2i4
25 - 35
U pekaču
Kolačići tri razine
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
30 - 45
U pekaču
3
140 - 150
3
30 - 35
U pekaču
lač1)
Kolač od
šljiva1)
Biskvit / re‐ 140
zanci - jed‐
na razina
HRVATSKI
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Biskvit / re‐ zanci dvije ra‐
zine
-
140 - 150
Biskvit / re‐ zanci - tri
razine
-
Poljupci jedna razi‐
na
120
Poljupci dvije ra‐
13
Vrijeme
(min)
Napomene
2i4
35 - 40
U pekaču
140 - 150
1, 3 i 5
35 - 45
U pekaču
3
120
3
80 - 100
U pekaču
-
-
120
2i4
80 - 100
U pekaču
Žemlje1)
190
3
190
3
12 - 20
U pekaču
Ekleri jedna razi‐
na
190
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije ra‐
zine
-
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu za
torte od 20
cm
Bogata
160
voćna torta
1
150
2
110 - 120
U kalupu za
torte od 24
cm
Sendvič
Victoria
1
160
2 (lijevo i
desno)
50 - 60
U kalupu za
torte od 20
cm
Vrijeme
(min)
Napomene
60 - 70
1 - 2 koma‐
da, 500 g
po komadu
zine1)
170
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Kruh i pizza
Jelo
Bijeli
kruh1)
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
190
1
1
190
14
www.aeg.com
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napomene
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za pečenje
kruha
Peciva1)
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 kiflica
u pekaču
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
ili dubokoj
plitici
Pogače1)
200
3
190
3
10 - 20
U pekaču
Vrijeme
(min)
Napomene
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Pite
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog ti‐
jesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci1)
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Caneloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Vrijeme
(min)
Napomene
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Meso
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za pečenje
HRVATSKI
Jelo
Gornji i donji grijač
Tempera‐
tura (°C)
Vrući zrak
15
Vrijeme
(min)
Napomene
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
Englesko
210
goveđe pe‐
čenje, sla‐
bo pečeno
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za pečenje
Englesko
210
goveđe pe‐
čenje,
srednje pe‐
čeno
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za pečenje
Englesko
210
goveđe pe‐
čenje, do‐
bro pečeno
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za pečenje
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
Svinjske
nogice
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijelo
Purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Zec
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na komade
Kunić
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na komade
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Napomene
Riba
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetke
tura (°C)
Položaj re‐
šetke
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
Pastrva/
komarča
16
www.aeg.com
9.7 Mali roštilj
Ugrijte praznu pećnicu 3
minute prije kuhanja.
Jelo
Količina
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
1. strana
2. strana
Položaj re‐
šetke
Komada
(g)
Teleći
odresci
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Goveđi
odrezak
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Kobasice
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjski
kotleti
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pile (razre‐ 2
zano na 2
dijela)
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Pileća prsa 4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gery
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Riblji filet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost send‐
viči
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Tost
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
4
9.8 Turbo roštilj
Govedina
Jelo
Količina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje ili
po cm debljine
190 - 200
5-6
1 ili 2
po cm debljine
180 - 190
6-8
1 ili 2
po cm debljine
170 - 180
8 - 10
1 ili 2
file, slabo pečeno1)
Goveđe pečenje ili
file, srednje peče‐
no1)
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
HRVATSKI
17
Svinjsko meso
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Kotlet, rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ili 2
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ili 2
Buncek (prethodno
kuhan)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Teleće pečenje
1
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Teletina
Teleća koljenica 1.5 - 2
Janjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Janjeći but, jan‐
jeće pečenje
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 ili 2
Janeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Perad u komadi‐ 0,2 - 0,25 svaki
ma
komad
200 - 220
30 - 50
1 ili 2
Polovica pileta
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
1 ili 2
Pile, mlada ko‐
koš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ili 2
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ili 2
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ili 2
Purica
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Purica
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ili 2
Perad
Jelo
Riba
18
www.aeg.com
9.9 Sušenje - Vrući zrak
•
•
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno
povrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Jabuke izrezane 60 - 70
na ploške
6-8
3
1/4
Kruške
6-9
3
1/4
60 - 70
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Napomene o čišćenju
•
•
•
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu
roštilja.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
•
•
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
HRVATSKI
10.2 Uređaji od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom spužvom. Osušite
mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu,
kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli
oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
10.3 Čišćenje brtve vrata
•
•
Redovno provjeravajte brtvu vrata.
Brtva vrata nalazi se oko ruba
unutrašnjosti pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte
opće informacije o čišćenju.
19
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
10.5 Strop pećnice
UPOZORENJE!
Uređaj isključite prije
skidanja grijača. Provjerite je
li uređaj hladan. Postoji
opasnost od opeklina.
Uklonite vodilice polica.
Možete skinuti grijač kako biste lakše
očistili strop pećnice.
1. Uklonite vijak koji drži grijaći element.
Po prvi put upotrijebite odvijač.
10.4 Skidanje vodilica polica
Kako biste očistili pećnicu skinite vodilice
polica.
1. Prednji dio vodilice police povucite
dalje od bočne stjenke.
2. Pažljivo povucite grijaći element
prema dolje.
3. Očistite strop pećnice mekom krpom,
toplom vodom i sredstvom za
čišćenje i pustite da se osuši.
Grijač vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
2
1
Postavite nosače police.
UPOZORENJE!
Provjerite dali je grijaći
element pravilno postavljen i
da ne pada dolje.
10.6 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju tri staklene
ploče.Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnje staklene ploče kako biste ih
očistili.
20
www.aeg.com
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
POZOR!
Uređaj ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i pridržite
šarke vrata.
4. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
2. Podignite i okrenite poluge na
objema šarkama.
5. Otpustite sustav zaključavanja kako
biste skinuli staklene ploče.
6. Dva pričvrsna elementa okrenite za
90° i izvucite ih iz ležišta.
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
HRVATSKI
21
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
90°
7. Prvo pažljivo podignite, a zatim
skinite staklene ploče jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče.
10.7 Zamjena žarulje
1
2
8. Staklene ploče očistite sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
Kad završite čišćenje, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom.
Osigurajte da ste staklene ploče (A i B)
postavili natrag ispravnim
redoslijedom.Prva ploča (A) ima
dekorativni okvir. Zona s tiskom mora biti
okrenuta prema unutrašnjoj strani vrata.
Osigurajte da nakon postavljanja
površina okvira staklene ploče (A) na
mjestu otiska nije hrapava na dodir.
A
B
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
POZOR!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
22
www.aeg.com
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije namješten.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je iskočio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
iskače, kontaktirajte ovlašte‐
nog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 – 20 minuta na‐
kon završetka pečenja.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka elek‐
trične energije.
Ponovno postavite sat.
11.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
HRVATSKI
12.1 Ugradnja
12.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
ako ne poštujete sigurnosne
mjere iz poglavlja o
sigurnosti.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
23
min. 560
589
594
573
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
12.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
594
5
3
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici i tablicu:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0,75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1,5
594
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
5
3
12.2 Pričvršćivanje uređaja
za kuhinjski ormarić
A
B
24
www.aeg.com
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST
13.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s
EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BE3301302M
Indeks energetske učinkovitosti
100.0
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja enerdije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja enerdije sa standardnim opterećenjem, rad 0.85 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
33.6 kg
EN 60350-1 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
13.2 Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
•
Općeniti savjeti
– Osigurajte da su vrata pećnice
potpuno zatvorena kad uređaj radi
i tijekom kuhanja ih držite
zatvorenima što je više moguće.
– Kako biste poboljšali uštedu
energije, koristite metalno
posuđe.
– Kad je to moguće, hranu stavite u
pećnicu bez da je prethodno
zagrijete.
•
•
– Za kuhanje trajanja duljeg od 30
minuta, smanjite temperaturu
pećnice na minimum, 3-10 minuta
prije isteka vremena kuhanja, u
skladu s trajanjem kuhanja.
Preostala toplina unutar pećnice
nastaviti će kuhati.
– Preostalu toplinu koristite za
zagrijavanje ostale hrane.
Kuhanje zrakom - kad je to moguće,
koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Održavajte hranu toplom - ako želite
koristiti preostalu toplinu za
održavanje obroka toplim, odaberite
najnižu moguću postavku
temperature.
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
HRVATSKI
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
25
26
www.aeg.com
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 27
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 28
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 30
4. PRED PRVO UPORABO..................................................................................30
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................31
6. ČASOVNE FUNKCIJE......................................................................................33
7. UPORABA DODATNE OPREME..................................................................... 34
8. DODATNE FUNKCIJE......................................................................................34
9. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 35
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 43
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 46
12. NAMESTITEV.................................................................................................47
13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 48
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
27
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo
vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z
zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
28
www.aeg.com
•
•
•
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko
so vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
SLOVENŠČINA
•
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
•
•
•
•
29
Sprememba barve emajla ne vpliva
na zmogljivost naprave. Garancija
tega ne vrednoti kot pomanjkljivost.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na servis.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preostala maščoba ali hrana v
napravi lahko povzroči požar.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Notranja lučka
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
30
www.aeg.com
•
•
•
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
2.6 Odstranjevanje
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Pripomočki
•
•
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
•
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol/indikator napajanja
Elektronski programator
Gumb za nastavitev temperature
Lučka/simbol/indikator temperature
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
Globok pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Teleskopska vodila
Za rešetke in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo napravo očistite.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
4.2 Nastavitev časa
Pred uporabo pečice morate nastaviti
čas.
Indikator za funkcijo Nastavitev ure
utripa, ko napravo priključite na
električno omrežje, če pride do izpada
električnega toka ali ko programska ura
ni nastavljena.
ali
za nastavitev
Pritisnite tipko
pravega časa.
Po približno petih sekundah se utripanje
konča, prikazovalnik pa prikazuje
nastavljen čas.
SLOVENŠČINA
4.3 Spreminjanje časa
Časa ne morete spremeniti,
če deluje funkcija Trajanje
ali Konec
.
Pritiskajte , dokler ne utripa indikator
za funkcijo Nastavitev ure.
Za nastavitev novega časa si oglejte »
Nastavitev časa«.
31
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja
neprijetne vonjave in dim. To je običajno.
V prostoru poskrbite za zadostno
zračenje.
Počakajte, da se pečica ohladi. V topli
vodi z dodano manjšo količino sredstva
za pomivanje navlažite mehko krpo in jo
uporabite za čiščenje notranjosti pečice.
4.4 Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da
zažgete preostalo maščobo.
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
in najvišjo
3. Nastavite funkcijo
temperaturo.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
in najvišjo
5. Nastavite funkcijo
temperaturo.
6. Naprava naj deluje 15 minut.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Gumbi, ki jih lahko
potisnete nazaj
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni
gumb. Upravljalni gumb izskoči.
5.2 Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali
ima naprava simbole,
indikatorje ali lučke tipk:
• Indikator zasveti, ko se
pečica segreje.
• Lučka zasveti, ko
naprava deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrana katera
izmed funkcij pečice ali
temperatura.
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Če želite izklopiti napravo, obrnite
gumba za funkcije pečice in
nastavitev temperature v položaj za
izklop.
32
www.aeg.com
5.3 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Naprava je izklopljena.
Osvetlitev
Za vklop luči brez funkcije pečice.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Gretje zgoraj
Za porjavitev kruha, kolačev in peciva. Za dokonče‐
vanje že pečenih jedi.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Veliki žar
Za peko velike količine ploščatih jedi in za popekanje
kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zape‐
čenost.
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in suš‐
enje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
Program za pizzo Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj zape‐
čene in hrustljave. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
5.4 Prikazovalnik
A
B
C
A) Indikatorji funkcij
B) Prikazovalnik časa
C) Indikator funkcije
SLOVENŠČINA
33
5.5 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
MINUS
Za nastavitev časa.
URA
Za nastavitev časovne funkcije.
PLUS
Za nastavitev časa.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
6.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Uporaba
Ura
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa.
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na delo‐
vanje naprave.
Trajanje
Za nastavitev časa pečenja pečice.
Konec
Za nastavitev časa, ko se mora pečica izklopiti.
Funkciji Trajanje
in
Konec
lahko uporabite
sočasno za nastavitev časa
delovanja naprave in časa,
ko se mora naprava izklopiti.
To vam omogoča vklop
naprave z zamikom. Najprej
nastavite funkcijo Trajanje
in nato Konec
.
6.2 Nastavitev časovnih
funkcij
Za funkciji Trajanje
in Konec
nastavite funkcijo ter temperaturo
pečenja. To ni potrebno za odštevalno
uro
.
1. Pritiskajte , dokler ne začne
utripati indikator želene časovne
funkcije.
2. Pritisnite
ali
za nastavitev časa
za želeno časovno funkcijo.
Časovna funkcija deluje. Na
prikazovalniku se prikaže indikator za
nastavljeno časovno funkcijo.
Pri funkciji odštevalne ure se
na prikazovalniku prikaže
preostali čas.
3. Ko čas poteče, utripa indikator
časovne funkcije in oglasi se zvočni
signal. Pritisnite tipko za izklop
signala.
4. Gumba za nastavitev funkcije in
temperature obrnite v položaj za
izklop.
Pri funkcijah Trajanje
in
Konec
se naprava
samodejno izklopi.
6.3 Preklic časovnih funkcij
1. Pritiskajte , dokler ne začne
utripati indikator želene funkcije.
2. Pritisnite in držite .
Časovna funkcija se po nekaj sekundah
izklopi.
34
www.aeg.com
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
°C
7.1 Teleskopska vodila
Navodila za namestitev
teleskopskih vodil shranite
za poznejšo uporabo.
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
Preden zaprete vrata pečice, preverite,
ali ste teleskopski vodili popolnoma
potisnili v notranjost pečice.
1. Izvlecite desno in levo teleskopsko
vodilo.
°C
2. Na teleskopski vodili namestite
rešetko ter ju previdno potisnite v
napravo.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
8.2 Varnostni termostat
Nepravilno delovanje naprave ali
okvarjeni deli lahko povzročijo nevarno
pregrevanje. Za preprečitev tega ima
pečica varnostni termostat, ki prekine
dovod napajalne napetosti. Ko se
temperatura zniža, se pečica ponovno
samodejno vklopi.
SLOVENŠČINA
35
9. NAMIGI IN NASVETI
•
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
9.3 Peka tort
•
9.1 Notranja stran vrat
•
Pri nekaterih modelih se lahko na
notranji strani vrat nahajajo:
•
•
•
•
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
9.4 Peka mesa in rib
številke položajev rešetk,
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za običajne jedi.
•
9.2 Splošne informacije
•
Po vsaki uporabi naprave očistite
vlago.
Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno
naprave in jih ne prekrivajte z
aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
Naprava ima pet položajev rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
Naprava ima poseben sistem
kroženja zraka, ki neprestano
obnavlja paro. To omogoča pripravo
jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo
živila sočna v notranjosti in hrustljava
navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije na
najmanjšo mogočo raven.
Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če
želite zmanjšati kondenzacijo, vklopite
napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
•
•
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
Če želite med pečenjem mesa
preprečiti nastanek prevelike količine
dima, v globok pekač nalijte nekaj
vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
9.5 Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
9.6 Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
Pecivo
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Tempera‐
tura (°C)
Recepti za 170
umešano
testo
Položaj
rešetk
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetk
2
160
3 (2 in 4)
Čas (min.)
Opombe
45 - 60
V tortnem
modelu
36
www.aeg.com
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Čas (min.)
Opombe
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetk
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetk
170
2
160
3 (2 in 4)
20 - 30
V tortnem
modelu
Smetano‐ 170
va ali skut‐
na torta
1
165
2
60 - 80
V tortnem
modelu 26
cm
Jabolčna
torta (ja‐
bolčna
170
2
160
2 (levo in
desno)
80 - 100
V dveh tort‐
nih modelih
20 cm na
rešetki
Zavitek
175
3
150
2
60 - 80
V pekaču
za pecivo
Kolač z
marmela‐
do
170
2
165
2 (levo in
desno)
30 - 40
V tortnem
modelu 26
cm
Biskvit
170
2
160
2
50 - 60
V tortnem
modelu 26
cm
Božični ko‐ 160
lač / boga‐
ta sadna
2
150
2
90 - 120
V tortnem
modelu 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
V pekaču
za kruh
Drobno
170
pecivo - en
nivo
3
140 - 150
3
20 - 30
V pekaču
za pecivo
Drobno
pecivo dva nivoja
-
-
140 - 150
2 in 4
25 - 35
V pekaču
za pecivo
Drobno
pecivo trije nivoji
-
-
140 - 150
1, 3 in 5
30 - 45
V pekaču
za pecivo
Piškoti /
pecivo iz
krhkega
testa - en
nivo
140
3
140 - 150
3
30 - 35
V pekaču
za pecivo
Kolač iz
krhkega
testa
pita)1)
torta1)
Češpljev
kolač1)
SLOVENŠČINA
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Čas (min.)
Opombe
37
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetk
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetk
Piškoti /
pecivo iz
krhkega
testa - dva
nivoja
-
-
140 - 150
2 in 4
35 - 40
V pekaču
za pecivo
Piškoti /
pecivo iz
krhkega
testa - trije
nivoji
-
-
140 - 150
1, 3 in 5
35 - 45
V pekaču
za pecivo
Poljubčki en nivo
120
3
120
3
80 - 100
V pekaču
za pecivo
Poljubčkidva nivo‐
-
-
120
2 in 4
80 - 100
V pekaču
za pecivo
Žemlje1)
190
3
190
3
12 - 20
V pekaču
za pecivo
Ėclair - en
nivo
190
3
170
3
25 - 35
V pekaču
za pecivo
Ėclair dva nivoja
-
-
170
2 in 4
35 - 45
V pekaču
za pecivo
Pite
180
2
170
2
45 - 70
V tortnem
modelu 20
cm
Bogata
sadna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
V tortnem
modelu 24
cm
Viktorijin
kolač
170
1
160
2 (levo in
desno)
50 - 60
V tortnem
modelu 20
cm
ja1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
38
www.aeg.com
Kruh in pizza
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Čas (min.) Opombe
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetk
tura (°C)
Položaj re‐
šetk
Beli kruh1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 kosa,
500 g na
kos
Rženi kruh
190
1
180
1
30 - 45
V pekaču
za kruh
Žemlje 1)
190
2
180
2 (2 in 4)
25 - 40
6 - 8 že‐
melj v pe‐
kaču za
pecivo
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
V pekaču
za pecivo
ali globo‐
kem peka‐
ču
Čajni ko‐
200
3
190
3
10 - 20
V pekaču
za pecivo
lački1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Sadni kolači
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Čas (min.) Opombe
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetk
tura (°C)
Položaj re‐
šetk
Narastek s
testenina‐
mi
200
2
180
2
40 - 50
V modelu
Zelenjavni
narastek
200
2
175
2
45 - 60
V modelu
Pite (qui‐
180
1
180
1
50 - 60
V modelu
Lazanja1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
V modelu
Kaneloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
V modelu
che)1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
SLOVENŠČINA
39
Meso
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Čas (min.) Opombe
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐ Tempera‐
šetk
tura (°C)
Položaj re‐
šetk
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na rešetki
Svinjina
180
2
180
2
90 - 120
Na rešetki
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na rešetki
Goveja pe‐ 210
čenka po
angleško,
manj zape‐
čena
2
200
2
50 - 60
Na rešetki
Goveja pe‐ 210
čenka po
angleško,
srednje za‐
pečena
2
200
2
60 - 70
Na rešetki
Goveja pe‐ 210
čenka po
angleško,
dobro za‐
pečena
2
200
2
70 - 75
Na rešetki
Svinjsko
pleče
180
2
170
2
120 - 150
S kožo
Svinjska
krača
180
2
160
2
100 - 120
2 kosa
Jagnjetina
190
2
175
2
110 - 130
Stegno
Piščanec
220
2
200
2
70 - 85
Cel
Puran
180
2
160
2
210 - 240
Cel
Raca
175
2
220
2
120 - 150
Cela
Gos
175
2
160
1
150 - 200
Cela
Zajec
190
2
175
2
60 - 80
Razkosan
Zajec
190
2
175
2
150 - 200
Razkosan
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cel
40
www.aeg.com
Ribe
Jed
Gretje zgoraj in spodaj Vroči zrak
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.) Opombe
Položaj re‐ Tempera‐
šetk
tura (°C)
Položaj re‐
šetk
Postrv / or‐ 190
ada
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna / lo‐
sos
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filejev
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
1. stran
2. stran
190
9.7 Mali žar
Prazno pečico segrevajte tri
minute pred vstavljanjem
živil.
Jed
Količina
Položaj re‐
šetk
Kosov
(g)
Goveji
zrezki
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biftki
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Klobase
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjski
kotleti
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Piščanec
(prepolovl‐
jen)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Piščančje
prsi
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger 6
600
maks.
20 - 30
-
4
Ribji file
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Popečeni
obloženi
kruhki
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Popečen
kruh
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
SLOVENŠČINA
41
9.8 Infra pečenje
Govedina
Jed
Količina
Goveja pečenka ali
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
na cm debeline 190 - 200
5-6
1 ali 2
na cm debeline 180 - 190
6-8
1 ali 2
na cm debeline 170 - 180
8 - 10
1 ali 2
file, manj zapečen1)
Goveja pečenka ali
file, srednje zape‐
čen1)
Goveja pečenka ali
file, dobro zape‐
čen1)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Jed
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pleče, vrat, šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ali 2
Kotlet, rebrca
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ali 2
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ali 2
Svinjska krača
(predhodno kuha‐
na)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ali 2
Jed
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pečena teletina
1
160 - 180
90 - 120
1 ali 2
Telečja krača
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ali 2
Jed
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Jagnje-stegno,
pečena jagnjeti‐
na
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 ali 2
Jagnječji hrbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ali 2
Teletina
Jagnjetina
42
www.aeg.com
Perutnina
Jed
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Porcije perut‐
nine
0,2 - 0,25 vsaka
200 - 220
30 - 50
1 ali 2
Piščanec, polov‐ 0,4 - 0,5 vsaka
ica
190 - 210
35 - 50
1 ali 2
Piščanec, pita‐
nec
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ali 2
Raca
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ali 2
Gos
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ali 2
Puran
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ali 2
Puran
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ali 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
210 - 220
40 - 60
1 ali 2
Riba
Jed
Pečena riba, ce‐ 1 - 1.5
la
9.9 Sušenje - Vroči zrak
•
•
Pekač prekrijte s proti maščobi
odpornim papirjem ali papirjem za
peko.
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in
za dokončanje sušenja pustite, da se
ohlaja čez noč.
Zelenjava
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Fižol
60 - 70
Paprika
Položaj rešetk
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Jušna zelenjava 60 - 70
5-6
3
1/4
Gobe
50 - 60
6-8
3
1/4
Zelišča
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Položaj rešetk
Slive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Sadje
Jed
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
SLOVENŠČINA
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Jabolčni krhlji
60 - 70
Hruške
60 - 70
43
Položaj rešetk
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
6-9
3
1/4
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Opombe glede čiščenja
•
•
•
•
•
•
Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin
uporabite običajno čistilo.
Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali
drugi ostanki hrane se lahko vžgejo.
Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi
in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno
sredstvo.
Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v
pomivalnem stroju. To lahko
poškoduje premaz proti prijemanju.
10.2 Pripomočki iz
nerjavnega jekla ali aluminija
Vrata pečice čistite le z
mokro gobico. Posušite z
mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino
pečice. Na enak način
očistite upravljalno ploščo na
pečici.
10.3 Čiščenje tesnil vrat
•
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
•
pečice. Naprave ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center.
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte
splošne informacije o čiščenju.
10.4 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
2
1
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
44
www.aeg.com
10.5 Strop pečice
OPOZORILO!
Preden odstranite grelec,
izklopite napravo. Prepričajte
se, da je naprava hladna.
Obstaja nevarnost opeklin.
Odstranite nosilce rešetk.
Za preprostejše čiščenje stropa pečice
lahko odstranite grelec.
1. Odstranite vijak, ki drži grelec. Prvič
uporabite izvijač.
2. Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh
tečajih.
2. Grelec previdno povlecite navzdol.
3. Strop pečice očistite z mehko krpo,
toplo vodo in čistilom ter pustite, da
se posuši.
Namestite grelec v obratnem zaporedju.
Namestite nosilce rešetk.
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je grelec
pravilno nameščen in ne
more pasti dol.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in snemite s tečajev.
10.6 Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz treh
steklenih plošč.Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranje
steklene plošče.
Če poskušate odstraniti
steklene plošče, preden
odstranite vrata pečice, se
lahko vrata zaprejo.
POZOR!
Naprave ne uporabljajte brez
steklenih plošč.
1. Vrata odprite do konca in primite
tečaja vrat.
4. Vrata položite na mehko krpo na
trdno površino.
SLOVENŠČINA
45
Ko končate s čiščenjem, namestite
steklene plošče in vrata pečice. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Pazite, da stekleni plošči (A in B)
namestite nazaj v pravem
zaporedju.Prva plošča (A) ima okrasni
okvir. Površina natisa mora biti obrnjena
proti notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površini natisov na okvirjih
steklenih plošč (A) nista hrapavi na dotik.
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste
lahko odstranili steklene plošče.
A
B
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite
z njunega mesta.
Poskrbite, da bo srednja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
90°
7. Najprej previdno dvignite in nato
odstranite steklene plošče eno za
drugo. Začnite z zgornjo ploščo.
10.7 Zamenjava žarnice
1
2
8. Steklene plošče očistite z vodo in
milom. Steklene plošče temeljito
osušite.
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
46
www.aeg.com
OPOZORILO!
Nevarnost smrti zaradi
električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
POZOR!
Halogensko žarnico vedno
prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi
zapekli nanjo.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so nasta‐
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Na prikazovalniku se pri‐
kaže »12.00«.
Prišlo je do izpada električ‐
nega toka.
Ponastavite uro.
11.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave. Ploščice za tehnične
SLOVENŠČINA
47
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. NAMESTITEV
12.2 Pritrditev naprave na
omarico
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Vgradnja
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
12.3 Električna namestitev
594
5
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
3
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.4 Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F.
Za presek kabla si oglejte skupno moč
na ploščici za tehnične navedbe in
razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0,75
48
www.aeg.com
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1,5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav
kabel).
13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
13.1 Standardni podatki o izdelku in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
AEG
Identifikacija modela
BE3301302M
Kazalo energijske učinkovitosti
100.0
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri običajni obremenitvi ter načinu
gretja zgoraj in spodaj
0.93 kWh/program
Poraba energije pri običajni obremenitvi in načinu
ventilacije
0.85 kWh/program
Število pečic
1
Vir toplote
Elektrika
Glasnost
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
33.6 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
13.2 Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo med
vsakodnevnim pečenjem.
•
Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno
zaprta, med pečenjem pa jih čim
manj odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
– Ko je mogoče, jed postavite v
pečico brez predhodnega
segrevanja.
•
•
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut,
tri do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo,
odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostala živila.
Pečenje s pomočjo ventilatorja - ko
je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev
temperature.
SLOVENŠČINA
49
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
50
www.aeg.com
SLOVENŠČINA
51
867310332-A-302014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising