Zanussi | HN422W | User manual | ZANUSSI HN422W User Manual

ZANUSSI HN422W User Manual
MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG —
GEBRUIKSAANWIZING
ZANUSSI
FOURSA
ENCASTRER
EINBAU -HERDE
INBOUW
FORNUIZEN
HN 422
HN 422W
HN 422X
HN 23
NN 423W
NEDERLANDS
Mevrouw mijnheer Met de keuze en de aanschaf van dit apparaat heeft u een uitstekende kwaliteit in huis
gehaald.
De bediening en het gebruik zijn eenvoudig; wij raden u echter aan dit boekje geheel te lezen,
alvorens u uw nieuwe aanwinst in bedrijf stelt en in gebruik neemt.
In dit boekje vindt u aanwijzingen voor de installatie, de bediening, het gebruik en het
onderhoud.
Wij danken u voor de aandacht die u hieraan wilt schenken en wensen u een plezierig gebruik
van dit nuttige apparaat toe.
30
INHOUD
Algemene waarschuwingen
Technische kenmerken
Het inbouwen in samengestelde meubels
Aanwijzingen voor de installatie
Bedieningspaneel
Aanwijzingen voor het gebruik van de knoppen
Traditionele bereiding
Tabel voor de traditionele bereiding
Grill bereiding
Algemene reiniging
Onderhoud
Als... iets niet werkt
Garantie conditie's
Pag. 31
Pag. 32-33
Pag. 34
Pag. 35
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 38
Pag. 39
Pag. 39
Pag. 40
Pag. 40
Pag. 41
Pag. 42-43-44
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN - INBOUWOVENS
Het is uiterst belangrijk dat het bij apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat
door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u
verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st) over het instruktieboekje en de daarin
opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen eijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten
gebruiken.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe
erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de
hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende
voorschriften.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de
elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, dient eveneens door een
erkend installateur uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
Afdruipend vet tijdens roosteren of grilleren kunt u
opvangen in een vuurvaste schaal met een laagje
water er in; dat voorkomt rookvorming en inbranden
van vetdruppels.
Gebruik altiid ovenwanten voor het uit de oven
nemen van hete schalen of pannen.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de oven kinderen
uit de buurt. Ook na het uitschakelen van de
stroomtoevoer blijft de ovendeur nog lange tijd heet.
Laat geen snoer van een ander elektrisch
keukenapparaat langs de hete ovendeur hangen.
De oven is bedoeld en gemaakt voor het bereiden
van voedsel; gebruik hem nergens anders voor.
Indien u, om welke reden dan ook, aluminiumfolie in
de oven gebruikt, leg dat dan nooit op de
ovenbodem.
Wees voorzichtig met ovenreinigers; spuit nooit op
het vetfilter (indien aanwezig), de elementen en de
thermostaatleiding.
Regelmatig schoonmaken voorkomt lelijk worden van
de materiaaloppervlakken.
Schakel voor een schoonmaakbeurt de
stroomtoevoer naar de oven uit of neem de steker uit
het stopkontakt.
Overtuig u er van dat de knoppen in de UIT-stand
staan zodra u de oven niet meer gebruikt.
31
De oven is, afhankelijk van het model (solo of
kombinatie met elektrisch kookplateau) gemaakt voor
aansluiting op 1, 2 of 3 fasen (of groepen) 230 volt +
Nul.
Aansluiting op 400 volt (dus tussen de fasen, zonder
Nul) leidt onherroepelijk tot vernieling van de oven en
eventueel daarop aangesloten kookplateau.
Om beschadigingen tijdens het transport en het
inbouwen te voorkomen, zijn sommige delen bedekt
met een kunststof folie. Voor de ingebruikname moet
deze folie verwijderd worden.
Tracht, in geval van storing of defekt, dit apparaat
niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet -
deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot
schade of letsel leiden.
Laat inspektie- en/of herstelwerk-zammheden
uitvoeren door ELGROEP SERVICE en laat geen
andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen
plaatsen.
Na de installatie moet de oven, zonder gerechten er
in, cirka 45 minuten op de hoogste
temperatuurinstelling verwarmd worden. Tijdens de
eerste minuten zal rook met een onaagename geur
ontstaan: dit wordt veroorzaakt door het, nog nieuwe,
isolatiemateriaal en vettige restanten vanuit het
produktieproces.
Het apparaat dat buiten gebruik is moet onbruikbaar
gemaakt worden: het apparaat van het elektrisch net
losmaken. Er op letten dat het apparaat niet op de
voedingskabel rust.
Het inbouwen en installeren dient volgens de
landelijke normen en plaatselijke voorschriften te
geschieden.
ledere tussenkomst na de aansluiting dient
gedaan te worden met afgekoppelde of
uitgeschakelde stroomtoevoer. Indien het, ten
behoeve van inspektie-werkzaamheden,
noodzakelijk is. het toestel onder spanning te
houden, dan dient een maximum aan
voorzorgsmaat-regelen getroffen te worden.
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN, buitenwaarts: Hoogte 59,4 cm
Breedte 59,4 cm
Diepte 49,4 cm
AFMETINGEN, ovenruimte: Hoogte 33,0 em
Breedte 44.0 cm
Diepte 40,0 cm
Inhoud 58 |
HN 422 HN 423 |
Temperatuurregelaar: regelbaar van 50°C tot 250°C HN aos x HN 423 W
Vermogen verwarmingselementen
Verwarming, onderelement e © 1000 W
Verwarming, bovenelement я © 1000 W
Verwarmingselementen boven - beneden e e (1000 + 1000) 2000 W
Infrarood-grill * 2000 W
Ovenverlichting a e 25 W
Draaispit | * 4 W
Aansluitwaarde (230V - 50Hz) 2025 2029 | W
Lichtnetspanning (50 Hz) e o 230 V
(*) als accessoire leverbeer
met betrekking tot de radio-ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2-6-87
Deze oven kan met één van de navolgende kookplateaus gekombineerd worden
Plateaus met gietijzeren platen
Type: ZME 2001 V - ZMF 2101 V - ZMFW 2301 V
Linksvoor © 180 mm N 1500 W
Linksachter O 145 mm N 1000 W
Rechtsachter © 180 тт № 1500 W
Rechtsvoor @ 145 тт В 1500 W
Aansluitwaarde plateau 5,5 KW
Lichtnetspanning (50 Hz) 230 V
Keramische kokkplateaus
Type: ZGR 2404 - ZGRS 2404 - ZGRW 2404 - ZGRX 2404
ZG 2404 - ZGW 2404 - ZGX 2404 - ZG 1102 - ZGW 1302 - ZGW 1302X
Linksvoor © 180 тт 1700 W
Linksachter O 145 mm 1200 W
Rechtsachter © 180 mm 1700 W
Rechtsvoor O 145 mm 1200 W
Aansluitwaarde plateau 5,8 kW
Lichtnetspanning (50 Hz) 230 V
Totaal-aansluitwaarde HN 422... | НМ 423...
Oven + gietijzerplaten 7,525 kW 7,529 kW
Oven + keramisch plateau 7,825 kW 7,829 kW
N = Normaal-plaat/zone
R = Snel-plaat/zone
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2/6/87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
* Dit keukent je kan gecombineerd worden met een gietijzeren of met een glaskeramiek kookvlak waarvan het
vermogen 6,0 Kw kan bereiken.
33
INBOUW-AANWIJZINGEN
Het inbouwen van de oven en de kookplaat dienrt op
zodanige wijze te geschieden dat tijdens en na
ingebruikname geen spanningvoerende delen kunnen
worden bereikt of aangeraakt. Bovendien moeten alle
beschermingselementen van het toestel - en tevens
een eventueel beschermingspaneel, b.v. wanneer dir
aan het eind of het begin van de keukenelementen
aangebracht is - dusdanig bevestigd zijn dat zij slechts
met behulp van een stuk gereedschap verwijderd
kunnen worden.
Fig. 2
FO 0414 FO 0331
BEVESTIGING AAN DE OMBOUWKAST
Vóórdat de oven in de nis geschoven wordt moet het
kookplateau aangesloten sijn (zie de betreffende
aanwijzingen).
Open vervolgens de ovendeur en schroef hem met de vier
houtschroeven aan het meubel vast (Fig. 5-6).
Fig. 5 Fig. 6
FO 0143 FO 0639
Het gaat om een toestel van de klasse Y inzake de
bescherming tegen verhitting van de ruimte. Dit
betekent dat de rugzijde en één zijkant van het toestel
tegen een ander toestel dat hoger is of tegen een wand
mag worden geplaatst, terwijl de andere zijkant tegen
meubels of toestellen van dezelfde hoogte moet
worden gezet.
Inbéuwmaten (Fig. 1).
Fig. 3
ML
FO 0332
10) 0475
INSOUWEN ONDER EEN WERKBLAD
De inbouwnis van het meubel moet de afmetingen hebben
zoals die in Figuur 4 aangegeven zijn.
De afbeeldingen 2 en 3 tonen u twee draagmogelijkheden
voor de oven.
Fig. 2: de oven staat op twee houten dragers die aan de
wanden van de ovenkast bevestigd zijn.
Fig. 3: de oven staat op twe metalen U-of L- profilien, waar
eventueel ook de voeten van de ovenkast aan bevestigd
zijn.
SPECIAAL VOOR DE INSTALLATEUR
Het inbouwen en installeren dient volgens de landelijke normen en plaatselijke voorschriften te geschieden.
ledere tussenkomst na de aansluiting dient gedaan te worden met afgekoppelde of uitgeschakelde
stroomtoevoer. Indien het, ten behoeve van inspektie-werkzaamheden, noodzakelijk is het toestel onder
spanning te houden, dan dient een maximum aan voorzorgsmaat-regelen getroffen te worden.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De verbinding met het lichtnet kan zowel door «kabel
met meerpolige genormaliseerde steker» als door «va-
ste aansluiting» gemaakt worden. In het laatste geval
moet de vaste aansluiting onderbroken kunnen worden
door een meerpolige schakelaar waarvan de
kontaktafstanden ten minste 3 mm bedragen en de
aardverbinding niet wordt mede-onderbroken. Het
toestel moet, overeenkomstig de plaatselijke
voorschriften, deugdelijk geaatd worden.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid ten
aanzien van schade of letsel af, indien deze
veiligheidsmaatregel niet werd getroffen.
Ter hoogte van klemmenbordje van de oven moet in
de achterwand van de keukenunit een gat van cirka 30
mm © gemaakt worden. Door dit gat wordt de
aansluitkabel naar buiten de unit geleid. Trek de kabel
zoveel mogelijl buiten de unit, op het moment dat de
oven in de nis geplaatst wordt. In feite moet de kabel
zodanig opgehabgen of gelegd zijn dat hij nergens
heter kan worden dan 50K (50°C) boven de
kamertemperatuur.
Als toevoerleidingen zijn de volgende soorten geschikt,
lettende op de benodigde respectievelijke doorsnede
van de leiding.
HO7 RN-F
H05 RN-F
HO7 RR-F
НО5 VV-F
FO 0130
AANSLUITING VAN DE
STROOMTOEVOER
Zowel oven als kookplaat zijn gebouwd voor
aansluiting op nominale spanning(en) van 230 V.
Aansliting van de stroomtoevoer geschiedt op het
klemmenbordje, achterop de ove, waarop zich 5
genummerde terminals en 1 aardingsterminal
bevinden. Het toestel wordt afgeleverd voor de
aansluiting «230 V éénfase + nul», zoals getoond in de
figuur 7. Twee-en driefasen aansluiting is eveneens
mogelijk; u vindt de vereiste schakelgegevens in Fig.
8.
VERBINDINGEN KOOKPLATEN/-ZONES
MET DE OVEN
Met deze oven kunnen slechts kookplateaus
ingebouwd worden, die op blz. 40 aangegeven zijn.
Aardverbinding en stroomtoevoerdraden zijn in een
steker ondergebracht. Verbind de steker mer de
overeenkomstige kontrasteker op de oven-bovenkant.
Fout-aansluiting uitgesloten.
Fig. 8
123429
230V 3- H HH |
L1 L2 L3PE
12345
230v ~ HF H ©
L1 N PE
400V 2N-] FRE
[12 N PE
12345
400V 3N-1 | | EH ©
L1L2L3N PE
FO 0474
Ue
In
HET GEBRUIK
HN 422 - HN 422 W - HN 422 X
|
00 où 00
* +
21 /
Ot | ©
Фо
* об
Мм. 422
- 00
~~) G Ш
Fig. 9
Bedieningspaneel
Kontrolelampje
Kontrolelampje oventhermostaat
Funktie- en thermostaat knop oven
Bedieningsknop kookplaat/zone linksvoor
Bedieningsknop kookplaat/zone linksachter
Bedieningsknop kookplaat/zone rechtsachter
Bedieningsknop kookplaat/zone rechtsvoor
лоно =
r
HN 423 - HN 423 W
HN 23
HNW 23
1. Kookplateau kontrolelampje 1 2 Fig. 10
2. Kontrolelampje oventhermostaat
BEDIENINGSKNOP FUNKTIE- BEDIENINGSKNOP FUNKTIE- BEDIENINGSKNOP
EN THERMOSTAAT OVEN EN THERMOSTAAT OVEN KOOKPLAAT
(HN 422 - HN 422 W - HN 422 X) (HN 423 - HN 423 W)
FO 0326 100476 FO 0327
Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13
36
OVENKEUZESCHAKELAAR/
TEMPERATUURREGELAAR
De schakelaar / regelaar (Fig. 11-12) heeft 6 standen,
te weten:
0 UIT
O Alleen verlichting AAN
50-250 Onder- en bovenelement AAN,
thermostatisch geregeld
Ci Alleen onderelement AAN
= Alleen onderelement AAN
™) Alleen grillelementAAN
(Model HN 423 - HN 423 W)
In alle AAN-standen brandt de ovenverlichting.
In de standen О onderwarmte en (3 bovenwarmte
wordt de temperatuur niet hoger dan ca 250°C.
Voor het grilleren, zowel op het rooster als aan het
draaispit, gebruikt u de grill-stand (7.
Model HN 423 - HN 423 W
GRILL (accessoire)
Voor het grilleren draait u de knop op het symbool (7.
Tijdens het grilleren moet de ovendeur gesloten bijven.
Opmerking: Bij de oven wordt een beveiligingsplug
voor de kontaktdoos van het grill-element meegeleverd
(Fig. 16). De plug moet in de kontaktdoos gestoken
worden indien het grill-element niet in de oven
aanwezig is (het grill-element is een los leverbaar
accessoir).
HET DRAAISPIT (Fig. 15)
Plaats de draaispithouder op de tweede richel van
bovenat.
Steek het (zo goed mogelijk in evenwicht gevulde)
draaispit in de meeneem-opening in de achterwand,
leg het in de verdieping in de draaispithouder aan de
voorkant.
Verwijder de handgreep van het draaispit voor u gaat
grilleren.
Laat de deur gesloten.
A
FO 0283 Fig. 14
Om de ovendeur te openen het handvat steeds
in het midden vastgrijpen (Fig. 14)
BEDIENINGSKNOPPEN VOOR HET
KOOKPLATEAU
De kookplaten/zones worden met een 7-standen
schakelaar geregeld (Fig. 13):
0: UIT
3: MAXIMUM
Wees voorzichtig met olie en vet. Laat dat geval de
vetpan niet zonder toezicht, daar olie of vet oververhit
kunnen worden en dan ontvlambaar zijn.
Thermostaat kontrolelampje °C
Het lampje lich op zodra een verwarmings-element
AAN is en dooft zodra de temperatuurregelaar het
verwarmingselement UIT-schakelt.
Kontrolelampje |
Dit lampje brandt zodra de oven of één der kookplaten/
-zones in gebruik is HN 422 - HN 422 W - HN 422 X.
Kookplateau Kontrolelampje 55
modele HN 423 - HN 423 W
Dit lampje geeft aan dat één of meer elementen van
het kookplateau ingeschakeld in / zijn.
BEVEILIGINGSTHERMOSTAAT
IDe oven is voorzien van een bevelligings-thermostaat.
Bij een eventueel optredend defekt aan de
temperatuurregelaar schakelt deze thermostaat de
verwarming uit en pas weer in als de temperatuur
voldoende gedaald is.
Bij uitschakelen door onjuist gebruik van de oven is het
voldoende te wachten tot de oven afgekoeld is; er is
green defekt.
Bij uitschakelen zonder duidelijke oorzaak gelieve u de
servicedienst te waarschuwen.
Alle bereidingen moeten met gesloten deur
worden uitgevoerd
FO 0379 FO 0059
eur LA
VERWARM-SYSTEEM
De warmte komt van de bodem en van het plafond van
de oven. Normaal gebruik u de middelste
geleiderichels. Vergt het gerecht meer warmte van
boven dan van onder, plaats het draagrooster of blik
dan in hogere geleiderichels. Evenzo in omgekeerde
zin. Daarbij kan de oven-funktieschakelaar op alleen
boven (3 of alleen onder [(] gedraaid worden.
Raadgevingen voor het bakken
Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150
-200°C) zodoende moet de oven cirka 10 minuten
voorverwarmd worden.
Open tijdens het bakken de ovendeur niet voordat 3/4
van de baktijd verstreken is. Gebak wat gegarneerd
wordt eerst 2/3 van de baktijd laten bakken en dan
garneren en afbakken. De resterende baktijd hangt
sterk af van de soort en hoeveelheid garnituur.
Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan; de baktijd
wordt anders onnodig lang door teveel vocht.
Raadgevingen voor het braden
Vlees dat gebraden wordt moet niet minder dan 1 kg
wegen; kleinere stukken kunnen uitdrogen. Donker
viees dat van buiten gaar maar van binnen rose of rood
moet blijven vergt een hoge temperatuur (200°-250°C).
Licht vlees, gevogelte en vis, vergt daarentegen een
lage temperatuur (150°-175°C).
Sausen alleen bij een korte braadtijd direkt toevoegen,
in andere gevallen in het laatste half uur.
Of het vlees gaar is probeert u met een lepel: laat het
zich niet indrukken, dan is het gaar.
Rosbied en biefstuk, dat van binnen rose moet blijven,
snel bij hoge temperatuur braden. Bij braden zonder
schaal, direkt op het rooster, een lekschaal in de
onderste richels plaatsen.
De grill moet in werking gesteld worden zoals bij de
figuur 18 aangegeven.
Laat vlees na het braden minstens 15 minuten staan
alvorens het aan te snijden;
hiermee voorkomt u het verloren gaan van vleesnat.
Doe wat water in de lekschaal om het ont-staan van
rook, door verbranden van vet, te vermijden; herhaal
dat af en toe om kondensvorming tegen te gaan.
Borden kunt u in de oven, op de laagste temperatuur-
instelling, verwarmen.
38
Attentie!
Geen kookgerei zoals braadschaal of baknlik op de
ovenbodem plaatsen.
Bodem evenmin bedekken met aluminium-folie.
Door het bedekken van de bodem kan warmtestuwing
optreden, waardoor het bak-of braadresultaat nadelig
beinvloed wordt en eventueel schade aan het email op
kan treden.
RAADGEVINGEN VOOR HET GRILLEREN
Met uitzondering van wild en gehakt zijn alle
vleessoorten uitstekend geschikt om gegrilleerd te
worden.
Bestrijk vlees en vis van te voren met olie.
Hoe dunner het vlees hoe dichter bij het grill-element
plaatsen; evenzo omgekeerd. Het rooster kan met Zn
gebogen kanten omhoog en omlaag in de richels
gestoken worden. Plaats het rooster dicht onder de grill
als een sterke nruining gewenst is.
Bij het grilleren verdient het aanbeveling om voortijds
een weinig water in de vet-vangschaal te doen; dat
voorkomt vastbranden van vet.
Schuif de vetvangschaal in de eerste richels van oder
gerekend.
KOOKTIJDEN
Les temps de cuisson peuvent varier légèrement selon
IDe tijd welke nodig is voor het betreffende gerecht
hangt af van de samenstelling, de massa en de
hoeveelheid water dat zich in dat gerecht bevindt.
Raadpleeg de in dit boekje afgedrukte tabel indien u
voor de eerste keer een gerecht in uw nieuwe oven
gaat bereiden.
Bedenk daarbij dat de tabel niet meer dan een richtlijn
IS.
FO 03-44 Fig. 1 7
TABEL TRADITIONELE BEREIDINGSTIJDEN
Gerecht Temperatuur °C Invoeg niveau* Bereidings duur min.
Gebak
Gebak voor vormen met geklopt deeg 200 2 45-60
Krentenbroden of focacce 175 1 55-65
Koninklijke focaccia 175 2 60-70
Sublime taart 175 2 60-70
Gebak voor vormen van zandtaartdeeg 200 2 20-30
Taartbodem 200 2 8-10
Taartbodem met kwark 175 1 60-80
Taartbodem met fruit 200 1 25-35
Gebak voor vormen met gerezen deeg 200 2 20-35
Witbrood 1 kg bloem 200 1 45-60
Gebakjes 200 2 15-25
Zandtaartdeeg 200 2 15-25
Bignédeeg 200 2 30-45
Koekjesdeeg 200 2 15-20
Lasagne 220 2 45-60
Vlees (bereidingsduur voor elke cm dikte)
Gebraad lange bereidingstijd 175 2 12-15
Gebraad korte bereidingstijd 200 2 10-12
Gehaktbrood 200 2 30-40
Gevogelte
Eend 1 1/2 - 2 kg 175 2 120-180
Gans 3 kg 175 2 150-210
Gebraden kip 200 2 60-90
Kalkoen 5 kg 200 2 210-240
Wild
Haas 200 2 60-90
Reebout 200 2 90-150
Hertenbout Но 175 2 90-180
Groenten
Ovengerecht van gare groente Lo 200 2 40-45
Vis
Makreel 200 2 40-50
Pizza 220 1 20-35
* Het nummer van het niveau heeft betrekking op het laagste niveau (exklusief de boden van de oven want de lekbak is niet invoegbaar).
TABEL BEREIDINGSDUUR GRILL
Duur bereidin
Hoeveelheid ns оато Minuten
VOEDINGSWAREN Niveau
Stuks nr. Gr. = Temp. °C Boven Onder
Biefstukken 4 800 4 max 10 8
Kotoletten 4 600 4 max 12 8
Worstjes 8 500 4 max 10 6
Stukken kip 6 800 3 max 30 20
Gemende spiezen 4 700 4 max 12 10
Kippenborst 4 400 4 max 13 10
Gehlveerde tomaten 8 500 4 max 12 —
Vis, filet 4 400 4 max 8 6
Oesters 6 — 4 max 12 —
Gevulde toost 4 — 4 max 8 —
Sneet jes brood 4 — 4 max 2-3 1
Tab. n. 2
oct ничей =
ONDERHOUD
OVENVERLICHTING
Indien het verlichtingslampie, in de achterwand van de
oven, defekt is: kapje losdraaien (Fig. 18) en het lampje
vervangen tegen eenzelfde type, 230 V/25W met E14-
fitting, dat bestand is tegen een temperatuur van
300°C).
\
U
Wa
FO 0287 Fig. 18
BELANGRIJK
Overtuig u ervan dat de oven van het lichtnet
afgeschakeld is, voordat u de oven gaat reinigen.
Laat de oven voor het reinigen eerst afkoelen. Maak
de geémailleerde delen schoon met heet water en een
huishoudschoon-maakmiddel. Gebruil geen schurende
middelen.
Roestvrijstaaldelen en het glasvenster met een zachte
doek droogwriiven. Hardnekkige vlekken op
roestvrijstaal kunt u met warme azijn verwijderen.
De emaillering is van hoge kwaliteit en praktisch
ongevoelig voor inwerking door vreemde stoffen.
Hete zuren (van pruimen, citroenen en dergelijke)
kunnen echter blijvend matte vlekken achter laten.
Deze viekken beinvioeden de goede werking van de
oven niet.
Principieel direkt na gebruil reinigen voor-komt het
herhaald inbraden van verontreinigingen.
RUBBER AFSLUITING OVENDEUR
De afsluiting rond de opening van de oven geregeld
kontroleren en er op letten of hij beschadigd is. Als
deze beschadigd is, het apparaat niet gebruiken
voordat deze gerepareerd wordt; het dichts bijzijnde
Service Centrum interpelleren en alleen originele
onderdelen gebruiken.
Om de afsluiting te reinigen geen schurende middlen
gebruiken.
40
REINIGEN VAN DE OVENDEUR
Voor een komplete reiniging van de deur van de oven
wordt aangeraden deze te demonteren door als volgt
te werk te gaan: de deur geheel openen;
de beugels van de twee scharnieren opheffen en
geheel naar de deur draaien; de deur weer dicht doen
totdat deze de beugels raakt, de deur weer in de
richting van de sluiting drukken en naar buiten trekken,
deze er uit trekkende;
(Fig. 19) hem op een horizontaal blad leggen; de
schroeven losdraaien (A Fig. 20), het glas een beetje
opheffen (B Fig. 20), het glas een beetje opheften (B
Fig. 20) en wegnemen door het naar voren te trekken.
Na de reiniging het glas weer monteren (C Fig. 20) en
de deur weer monteren door te werk te gaan in
tegenovergestelde richting.
De deur is goed geplaatst als de beugels geheel op de
scharnieren rusten .
Fig. 19 Fig. 20
FO 0285 a FO 0027
ALS... ER IETS NIET WERKT
Enkele funktiestoringen kunnen afhankelijk zijn van simpele onderhoudshandelingen of van achteloosheid en kunnen
gemakkelijk worden opgelost zonder het tussenbeide komen van de Service Dienst.
Hl PROBLEEM
sm DE OVEN WERKT NIET
@ OORZAAK
® Belevknoppen niet juist ingesteld
voor de bereiding.
® Bij de elektrische installatie van het
huis zijn er zekeringen
onderbroken, losgegane
schakelaars of geen elektrische
spanning.
» OPLOSSING
» De knoppen kontrolen en de
handelingen volgens de
handleiding herhalen.
» De defekte zekeringen
vervangen.
» De schakelaars weer herstellen.
M HET KONTROLE LAMPJE VAN
DE THERMOSTAAT GAAT
NIET AAN
m HET ALGEMENE
KONTROLELAMPJE
GAAT NIET AAN
m HET LICHT VAN DE OVEN
GAAT NIET AANO
m DE BEREIDING DUUR TE
LANG OF TE KORT
a ER VORMT ZICH
VOCHTIGHZEID OP DE
GERECHTEN BINNEN IN DE
OVEN
e De thermostaat op positie "®"
® Funktieknop op positie "0°
e Kontrolelampje doorgebrand.
e Problemn valse contakten of
elektrische defekten.
e Knop op "0" positie
e Lamp doorgebrand
e Mogelijke valse contakten of
elektrische defekten
® Knop op "0" positie
e Lamp doorgebrand
e De bereidingsduur en de
geselekteerde temperatuur rijn niet
juist
e De gerechten blijven te lang in de
oven na het einde van de bereiding.
» De thermostaat op een
temperatuur zetten.
» De knop op een funktie zetten.
» De Service bellen.
» De tussenbeidekomst van de
technikus is nodig.
» De knop op een funktie zetten
» De Service raadplegen
» De tussenbeidekomst van de
technikus is nodig
» De knop op een funktie zetten.
» Bij een Service Dienst eenzelfde
lamp kopen geschikt voor hoge
temperaturen en monteren door
de instruktie's te volgen van het
hoofdstuk onderhoud van deze
handleiding
» De receptenlijst en handleiding
van deze oven raadplegen
» De gerechten na de bereiding
niet langer dan 15-20 minuten in
de oven laten.
41
TECHNISCHE SERVICE - ORIGINELE ONDERDELEN
Als de storing na deze
verifikatie blijft, wendt U zich
dan tot de dichts bijzijnde
geautoriseerde Service Dienst,
het soort storing mededelende,
het model van het apparaat
(Mod.), het nummer van het
produkt (Prod. n°) en het
fabrieksnummer (ser.nr.) die
gedrukt zijn op het bordje dat
het apparaat identificeert.
De originele onderdelen,
certifikaat van de kontrukteur van
de kontrukteur van het produkt is
door het volgende merk gemekt:
DISTRE
PARTS
Men kan ze alleen vinden bij onze
Technische Service Dienst en
Geautoriseerde Winkels van
Onderdelen.
ZAS _ > — a ет
$ HAS ee kW É
Pre a e o
Uw nieuw apparaat is door een garantie gedekt. Het Belangrijk!
relatieve garantie certifikaat vindt U hierbij gevoegd. . Lo
Het gebruik van dit nieuwe apparaat is
Mocht het intbreken, vraagt U het dan aan de verkoper; gemakkelijk
de koopdatum, het model en het registernummer
mededelen die gedrukt zijn op het bordje dat het
apparaat aanwijst.
Bewaart U het certifikaat en laat U het zien, in geval U
het nodig heeft, aan het personeel van de Technische
Service Dienst, samen met de fiskale faktuur-bon en
met de begeleidingsbon.
Zonder deze werkwijze in acht te nemen zal het
technische personeel verplicht zijn U elke eventuele
reparatie te debiteren.
42
Het is evenwel belangrijk dit boekje goed te
lezen en alle instruktie's te volgen, om de beste
resultaten te bereiken, voordat U het voor de
eerste keer in werking stelt.
Het boekje geeft de juiste aanwijzingen voor de
Installatie, het gebruik en het onderhoud en
bovendien ook nuttige raadgevingen.
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te
woerden getoond of meegezonden.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijpehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf
de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van materiaal-en/of
konstruktiefouten, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksaartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar servicediensst uitgewoerde herstelwerkzaambeden en
het daarhij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een
storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaambeden of het daarbij nieuw
aangebrachte materiaal, heeft het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaambeden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat
omvat, niet verlengd.
3 Service bezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie:
wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasauutomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, oveaas, fornuizen
en inbouwapparaten.
3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat
bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts
dienen ten tihde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtige plaatsvervanger, op de
afgesproken bezoekplaats aanwezig te zin.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats
getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor
rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele
kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het aadres
van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt erugzzending
voor rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallende defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden,
vinddt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
GARANTIE UITBREIDINGEN
7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachiname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene
garantieperiode.
Na de algemene garantieperiode worden de bezoek-, arbeidsloon-en bijkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
GARANTIE UITSLUITINGEN
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan
voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- geen aankoopnota, of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt,
getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat ndere, of 66k voor andere dan huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is,
gebruikt wordt;
het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd,
bediend, bihandeld of gebruik wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de nebodigde tijd voor
het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan
de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade ontstaaan door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een
apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadig:agen, zoals drassen, deuken of breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de
aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
BELANGRIJK ADVIES
De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties
kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Teerwille van de veiligheid, en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend worden verricht door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.ij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of ELGROEP
SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.
DISTRI
PARTS
NEDERLAND BELGIE / BELGIQUE LUXEMBOURG / LUXEMBURG
ELGROEP SERVICE ELGROEP SERVICE ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1, postbus 120 Bergensesteenweg 719 3, Route d'Arlon
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn B-1502 Halle (Lembeek) L-8009 Strassen:
Thuisherstellingen: Dépannages a domicile:
Storingsmeldingen: Dépannages a domicile: Kundendienst:
Tel.: 01720-80300 Tel: 02-3630444 Tel.: 45 33 50
Fax.: 01720-80366 Fax.: 02-3630400 Fax.: 45 84 34
Wisselstukken: Pièces détachées:
Onderdelenverkoop: Pièces détachées: Ersatzteile:
Tel.: 01720-80400 Tel.: 02-3630555 Tel.: 45 33 50
Fax.: 01720-80376 Fax.: 02-3630500 Fax.: 45 84 34
Telex: 39906 elgr Telex: 22915 eluxbe
44
404 - "WOW 3H514YH9
1/94
35662 - 1501
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising