Zanussi | ZH84N/ZHM | User manual | ZANUSSI ZH84N/ZHM User Manual

ZANUSSI ZH84N/ZHM User Manual
KUCHNIA
DO ZABUDOWY
ZH 84/ZHM 833
INSTRUKCJA OBS£UGI
PL
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czenia i eksploatacji urz¹dzenia prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹
obs³ugi. W instrukcji obs³ugi zamieszczone s¹ wa¿ne wskazówki i porady dotycz¹ce prawid³owej i bezpiecznej
eksploatacji urz¹dzenia. Instrukcjê obs³ugi nale¿y zachowaæ, aby podczas u¿ywania urz¹dzenia móc w ka¿dej
chwili z niej skorzystaæ. W przypadku odst¹pienia lub sprzeda¿y urz¹dzenia nale¿y pamiêtaæ równie¿ o
przekazaniu instrukcji obs³ugi nowemu u¿ytkownikowi.
Wskazówki ogólne
·
·
·
·
·
·
Przed w³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y zdj¹æ specjaln¹
pow³okê ochronn¹ któr¹ zosta³y pokryte czêœci ze stali
nierdzewnej i aluminium.
Podczas przenoszenia urz¹dzenia nale¿y pamiêtaæ, ¿e
jest ono bardzo ciê¿kie. Przed ustawieniem nale¿y
odpowiednio zabezpieczyæ urz¹dzenie przed
przewróceniem siê.
Urz¹dzenie przeznaczone jest do obs³ugi wy³¹cznie
przez osoby doros³e. Nie nale¿y zezwalaæ dzieciom na
manipulowanie elementami steruj¹cymi b¹dŸ zabawê
urz¹dzeniem.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i higieny nale¿y
utrzymywaæ urz¹dzenie w czystoœci. Zgromadzone
resztki t³uszczu i potraw mog¹ ulec zapaleniu podczas
gotowania.
Jeœli nie u¿ywaj¹ Pañstwo urz¹dzenia, wszystkie pokrêt³a
nale¿y ustawiæ w pozycji „WY£¥CZONY”.
Podczas gotowania potraw na oleju lub innym t³uszczu
nie wolno pozostawiaæ w³¹czonego urz¹dzenia bez
nadzoru, poniewa¿ rozgrzany t³uszcz mo¿e siê zapaliæ.
Bezpieczeñstwo dzieci
·
·
Podczas pracy piekarnik nagrzewa siê. Nie zezwalaæ
dzieciom na przebywanie w pobli¿u urz¹dzenia! Po
wy³¹czeniu nale¿y pamiêtaæ, ¿e drzwiczki piekarnika
pozostaj¹ jeszcze przez d³u¿szy czas gor¹ce.
Nie zezwalaæ dzieciom na zabawê elementami
steruj¹cymi lub wyposa¿eniem piekarnika.
Instalacja, czyszczenie i
konserwacja
·
·
·
·
·
·
2
Urz¹dzenie przeznaczone jest do eksploatacji w
gospodarstwie domowym.
U¿ywanie urz¹dzenia do innych celów jest
niedozwolone.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje urz¹dzenia stwarzaj¹
powa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika.
W przypadku pod³¹czenia innego urz¹dzenia
elektrycznego do gniazdka w pobli¿u p³yty, nale¿y
zwróciæ uwagê, aby przewód zasilaj¹cy nie dotyka³ p³yty
i znajdowa³ siê w bezpiecznej odleg³oœci od nagrzanych
palników.
Monta¿ i pod³¹czenie urz¹dzenia do instalacji
elektrycznej mo¿e wykonaæ wy³¹cznie instalator z
odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W przypadku koniecznoœci wykonania modyfikacji
·
·
·
·
·
·
instalacji elektrycznej nale¿y powierzyæ takie prace
uprawnionemu elektrykowi.
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci
zasilaj¹cej (wyj¹æ wtyczkê z gniazdka).
Nale¿y zapewniæ prawid³ow¹ wentylacjê pomieszczenia,
w którym ustawione jest urz¹dzenie. Niewystarczaj¹ca
wentylacja prowadzi do braku tlenu koniecznego do
spalania gazu podczas gotowania na p³ycie gazowej.
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do takiego rodzaju gazu,
jaki podano na naklejonej etykiecie obok miejsca
pod³¹czenia do instalacji.
Podczas eksploatacji urz¹dzenia gazowego w
pomieszczeniu tworzy siê wilgoæ i ciep³o. Dlatego
nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê poprzez
naturalne otwory wentylacyjne lub zamontowaæ wyci¹g
kuchenny z kana³em wylotowym na zewn¹trz.
Po zdjêciu opakowania nale¿y sprawdziæ, czy
urz¹dzenie oraz przewód zasilaj¹cy nie posiadaj¹
uszkodzeñ. Jeœli stwierdz¹ Pañstwo, ¿e urz¹dzenie jest
uszkodzone, nale¿y zg³osiæ ten fakt w miejscu zakupu
kuchni.
W przypadku nieprzestrzegania przepisów
bezpieczeñstwa i wskazówek podanych w instrukcji
obs³ugi, producent nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody.
Serwis
·
·
Jeœli wyst¹pi¹ zak³ócenia w pracy urz¹dzenia, awariê
nale¿y zg³osiæ w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
U¿ytkownikowi nie wolno samemu wykonywaæ napraw.
Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich
uprawnieñ stwarzaj¹ zagro¿enie i mog¹ spowodowaæ
powa¿ne uszkodzenie urz¹dzenia.
Autoryzowany zak³ad serwisowy posiada oryginalne
czêœci zamienne.
Ochrona œrodowiska
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do odpowiedniego
punktu zbiórki urz¹dzeñ. Przed oddaniem urz¹dzenia
nale¿y odci¹æ przewód zasilaj¹cy oraz unieruchomiæ drzwi,
aby dzieci nie zatrzasnê³y siê w œrodku piekarnika.
Spis treœci
Dla instalatora
Dla u¿ytkownika
WSKAZÓWKI OGÓLNE
2
DANE TECHNICZNE
12
EKSPLOATACJA
4
INSTALACJA
13
PIERWSZE W£¥CZENIE
6
POD£¥CZENIE DO INSTALACJI
EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
7
GAZOWEJ
RODZAJE NAGRZEWANIA
7
PRZESTAWIENIE NA INNY
TABELA CZASÓW PIECZENIA
8
RODZAJ GAZU
16
MYCIE I KONSERWACJA
9
POD£¥CZENIE DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
17
MONTA¯
18
USZCZELKA DRZWI PIEKARNIKA
10
USUWANIE USTEREK
11
AUTORYZOWANY SERWIS
11
GWARANCJA
11
Symbole instrukcji
14
ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A.
Viale Bologna 298
47100 - FORLI- Italie
URZ¥DZENIE ZABEZPIECZAJ¥CE – model
ZHM 833 IX (numer katalogowy 35791)
wskazówki dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika
F
sukcesywne poznawanie urz¹dzenia
informacje dotycz¹ce obs³ugi
wskazówki dotycz¹ce ekonomicznego i przyjaznego
œrodowisku naturalnemu u¿ytkowania urz¹dzenia
Urz¹dzenie spe³nia nastêpuj¹ce normy Unii
Europejskiej :
- dyrektywa 72/23 - 90/683 (niskie napiêcia);
- 89/336 (dyrektywy EMV);
- 90/396 (dyrektywy dot. gazownictwa);
- 93/68 (ogólne dyrektywy) ze zmianami.
Wszystkie urz¹dzenia marki ZANUSSI spe³niaj¹
europejskie wymogi bezpieczeñstwa.
W celu zapewnienia pe³nego bezpieczeñstwa
u¿ytkownika, a w szczególnoœci wyeliminowania
zagro¿enia dla ma³ych dzieci (np. zagro¿enie
oparzenia), kuchniê mo¿na wyposa¿yæ w specjalne
urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce (wyposa¿enie
dodatkowe), które zapobiega niezamierzonemu
dotkniêciu drzwiczek piekarnika.
Urz¹dzenie to mo¿na zamówiæ w autoryzowanym
zak³adzie serwisowym podaj¹c model i numer
fabryczny kuchni, który podano na tabliczce
znamionowej. Do urz¹dzenia bezpieczeñstwa
do³¹czona jest równie¿ instrukcja instalacji.
3
EKSPLOATACJA
Pokrêt³o wyboru
funkcji
Pokrêt³o pola
grzejnego - ty³ lewa
strona
Lampka
kontrolna pracy
Zegar czasowy
Pokrêt³o pola
grzejnego - przód
lewa strona
100
0
20
150
75
30
MAX
°C
50
0
5
10
90
15
°C
60
45
Lampka kontrolna termostatu
(regulatora temperatury) Pokrêt³o termostatu
(regulatora
temperatury)
Pokrêt³o pola
grzejnego - przód lewa
strona
POKRÊT£A NA PANELU
STERUJ¥CYM P£YTY
GAZOWEJ
Pokrêt³a do regulacji palników gazowych (rys.1) mog¹ byæ
ustawiane w trzech ró¿nych pozycjach :
l
dop³yw gazu wy³¹czony
maksymalny dop³yw gazu (du¿y p³omieñ)
minimalny dop³yw gazu (ma³y p³omieñ)
ZAPALANIE PALNIKÓW
F
Palnik nale¿y zapaliæ przed postawieniem
na nim naczynia.
Przed postawieniem naczynia do gotowania na palniku
nale¿y nacisn¹æ w dó³ wybrane pokrêt³o i ustawiæ na
maksymaln¹ pozycjê (obracaj¹c w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara).
Po zapaleniu p³omienia nale¿y przytrzymaæ wciœniête
pokrêt³o jeszcze przez ok. 5 sekund. Czas ten jest
konieczny, aby czujnik termiczny (rys.2/D) rozgrza³ siê i
wy³¹czy³ zawór bezpieczeñstwa. W przeciwnym wypadku
zawór bezpieczeñstwa spowoduje przerwanie dop³ywu
gazu. Nastêpnie nale¿y sprawdziæ, czy p³omieñ jest stabilny
i pali siê równomiernie. Pokrêt³o ustawiæ na wybran¹
pozycjê. Jeœli po kilkukrotnych próbach palnik nie daje
siê zapaliæ, nale¿y wtedy sprawdziæ, czy rozdzielacz
p³omienia (rys.2/B) i pokrywka palnika (rys.2/A) s¹
prawid³owo na³o¿one. W celu przerwania dop³ywu gazu
nale¿y pokrêt³o ustawiæ na pozycjê „l” pokrêcaj¹c w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4
Rys. 1
Rys. 2
FO 2063
FO 0204
Pokrêt³o pola
grzejnego - ty³ prawa
strona
F
P³omieñ nale¿y zawsze zmniejszaæ lub gasiæ
przez zdjêciem garnka z palnika.
Aby optymalnie wykorzystaæ p³omieñ, nale¿y u¿ywaæ
naczyñ, których œrednica dna odpowiada wielkoœci
palnika. P³omieñ nie powinien wychodziæ poza krawêdŸ
garnka.
Po zagotowaniu wody (lub innego p³ynu) nale¿y
zredukowaæ p³omieñ tak, aby tylko utrzymaæ proces
gotowania.
F
U¿ywaæ garnków z równym i g³adkim dnem.
Podczas gotowania potraw na oleju lub innym t³uszczu nie
pozostawiaæ urz¹dzenia bez nadzoru i zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ, poniewa¿ wskutek silnego rozgrzania t³uszcz
mo¿e siê zapaliæ.
TABELA
Minimalna i maksymalna œrednica naczyñ do gotowania
na poszczególnych palnikach.
Minimalna
œrednica
naczynia
Palnik
Du¿y palnik
Œredni palnik
Ma³y palnik
(pomocniczy)
160 mm.
120 mm.
Maksymalna
œrednica
naczynia
260 mm.
220 mm.
80 mm.
160 mm.
POKRÊT£O WYBORU
FUNKCJI
Obracaj¹c pokrêt³o wyboru funkcji (rys.3) ustawia siê
wybran¹ opcjê nagrzewania.
SYMBOLE NA POKRÊTLE WYBORU FUNKCJI
wewnêtrzne oœwietlenie piekarnika
0
grza³ka górna i dolna – w³¹czona
górna grza³ka
dolna grza³ka
grill
podwójny grill
nawiew gor¹cego powietrza
Rys. 3
FO 2114
rozmra¿anie
50
POKRÊT£O REGULATORA
TEMPERATURY (TERMOSTAT)
100
150
Rys. 4
0
20
LAMPKA KONTROLNA
PRACY
Lampka kontrolna pracy wskazuje iloœæ w³¹czonych grza³ek
piekarnika lub zapala siê po w³¹czeniu funkcji.
MAX
Obracaj¹c pokrêt³o termostatu (rys.4) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara ustawiæ wybran¹
temperaturê w zakresie od 500C do 2500C (MAX).
FO 0282
5
LAMPKA KONTROLNA
TERMOSTATU (0C)
Lampka kontrolna termostatu gaœnie, jeœli ustawiona temperatura w piekarniku zostanie osi¹gniêta i ponownie
zapala siê, kiedy piekarnik jest nagrzewany.
TERMOSTAT
BEZPIECZEÑSTWA
W celu unikniêcia przegrzania (wskutek nieprawid³owej
obs³ugi urz¹dzenia lub uszkodzenia jakiegoœ elementu
sk³adowego) kuchniê wyposa¿ono w termostat
bezpieczeñstwa, który od³¹cza dop³yw energii elektrycznej.
Jeœli termostat bezpieczeñstwa zadzia³a wskutek
uszkodzenia jakiejœ czêœci, wtedy usterkê nale¿y zg³osiæ w
autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
ZEGAR CZASOWY
15 10
5
90
30
45
FO 2480
Po zainstalowaniu urz¹dzenia nale¿y :
a) pokrêt³o termostatu ustawiæ na pozycjê MAX;
b) pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na nagrzewanie górn¹
i doln¹ grza³k¹
);
c) w³¹czyæ pusty piekarnik na ok. 45 minut;
d) pomieszczenie wywietrzyæ (otworzyæ okno).
Podczas pierwszego nagrzewania piekarnika mo¿e byæ
wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Powodem jest wypalanie
siê warstwy t³uszczu pozosta³ej po procesie produkcyjnym.
Jest to ca³kowicie normalne zjawisko. Po nagrzaniu
pustego piekarnika nale¿y pozostawiæ go do ostygniêcia,
a nastêpnie umyæ miêkk¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ³agodnym
œrodku do mycia. Wyposa¿enie piekarnika (blachy) nale¿y
starannie umyæ przed pierwszym u¿yciem.
Aby otworzyæ drzwiczki piekarnika, nale¿y
zawsze przytrzymaæ uchwyt na œrodku - jak
pokazano na rysunku 6.
6
60
Rys. 5
PIERWSZE W£¥CZENIE
(
75
Zegar czasowy umo¿liwia automatyczne wy³¹czenie siê
piekarnika po up³ywie ustawionego przez Pañstwa czasu.
Po up³ywie ustawionego czasu rozbrzmiewa sygna³
dŸwiêkowy. Maksymalny zakres ustawienia zegarem
czasowym wynosi 90 minut.
Pokrêt³o nale¿y przekrêciæ w prawo na „90 minut”, a
nastêpnie w lewo w celu ustawienia wybranego czasu.
Pokrêt³o wyboru funkcji lub termostatu ustawiæ na wybran¹
pozycjê. Po zakoñczeniu procesu kulinarnego w trybie
automatyki gotowania, nale¿y ustawiæ pokrêt³o na pozycjê
a pokrêt³o piekarnika na „0”.
Rys. 6
FO 0283
EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
POZIOMY W PIEKARNIKU
Piekarnik wyposa¿ony jest w kilka poziomów z listwami,
do których mo¿na wsuwaæ blachy do pieczenia, co
umo¿liwia uzyskanie optymalnych rezultatów pieczenia
ró¿nych potraw. Elementy wyposa¿enia nale¿y wsuwaæ jak
pokazano na rysunku 7, aby nie przewróci³y siê.
Rys.7
FO 0336
Podczas pieczenia drzwiczki piekarnika
musz¹ byæ zamkniête !
·
·
·
·
Podczas wyjmowania potraw z piekarnika nale¿y
u¿ywaæ rêkawiczek ochronnych.
Temperatura w komorze piekarnika mo¿e osi¹gn¹æ
2500C. Nale¿y upewniæ siê, czy naczynia wk³adane do
komory piekarnika s¹ odporne na wysok¹
temperaturê.
Nie nale¿y wk³adaæ bezpoœrednio na spód piekarnika
¿adnych naczyñ, folii aluminiowej, tacek itp. Mo¿e to
spowodowaæ nadmierne nagrzewanie, którego
konsekwencj¹ mo¿e byæ uszkodzenie piekarnika.
Przygotowywanie potraw na t³uszczu (oleju) powinno
odbywaæ siê pod nadzorem, gdy¿ niektóre produkty
mog¹ siê zapaliæ lub nadmiernie podgrzaæ.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ podczas
wk³adania i wyjmowania potraw z piekarnika tak, aby
t³uszcz nie œcieka³ na spód piekarnika. Jeœli tak siê
stanie, nale¿y dok³adnie oczyœciæ piekarnik, aby
unikn¹æ powstawania nieprzyjemnych zapachów.
RODZAJE NAGRZEWANIA
Dziêki nowoczesnym parametrom technicznym
urz¹dzenia uzyskuje siê doskona³e efekty gotowania i
pieczenia.
TRADYCYJNE OGRZEWANIE
GÓRN¥ I DOLN¥ GRZA£K¥
Pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na symbol( ) a
pokrêt³em termostatu wybraæ w³aœciw¹ temperaturê. W tej
opcji nagrzewania pracuje górna i dolna grza³ka. Pieczenie
jest mo¿liwe na jednym poziomie. W celu w³¹czenia tylko
jednej grza³ki (górnej lub dolnej) nale¿y ustawiæ pokrêt³o
odpowiednio na symbolu dolnej
lub górnej grza³ki
.
PIECZENIE Z NAWIEWEM
GOR¥CEGO POWIETRZA
Pokrêt³o wyboru funkcji piekarnika nale¿y ustawiæ na
symbolu nagrzewania z nawiewem gor¹cego powietrza
( ) Termostatem ustawiæ wybran¹ temperaturê.
Przenoszenie ciep³a nastêpuje poprzez gor¹ce powietrze,
które zostaje wprawione w ruch przez wentylator znajduj¹cy
siê w tylnej œciance piekarnika (konwekcja wymuszona).
W ten sposób ciep³o jest szybko i równomiernie
rozdzielane w piekarniku. Dziêki temu mo¿na piec ró¿ne
potrawy jednoczeœnie na kilku poziomach. Jeœli w tej opcji
nagrzewania piek¹ Pañstwo jednoczeœnie kilka potraw,
wtedy blachy musz¹ byæ wsuniête na pierwszy i trzeci
poziom licz¹c od do³u. Jeœli w tej opcji pieczona jest tylko
jedna potrawa, wtedy nale¿y wsun¹æ blachê do jednego z
dolnych poziomów.
ROZMRA¯ANIE
Pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na symbolu ( ) a
pokrêt³o termostatu na pozycjê „Wy³¹czony” (symbol l).
Wentylator pracuje bez nagrzewania i doprowadza
powietrze o temperaturze otoczenia do wnêtrza
piekarnika, co przyœpiesza proces rozmra¿ania produktów.
PIECZENIE NA GRILLU
Pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na pozycjê
termostatu ustawiæ na wybran¹ temperaturê.
; Pokrêt³o
PIECZENIE MIÊSA I RYB
Miêso lub ryby w³o¿yæ do ¿aroodpornego naczynia. Ustawiæ
na ruszcie. Brytfannê nale¿y umieœciæ na pierwszym
poziomie od do³u i wlaæ do niej trochê wody.
Bia³e miêso, drób i ryby piecze siê w ni¿szych
temperaturach (150-175oC). Ciemne miêso, które dobrze
opieka siê na zewn¹trz, lecz w œrodku musi pozostaæ ró¿owe
lub czerwone, nale¿y piec w wy¿szej temperaturze (200250oC), skracaj¹c nieco czas pieczenia.
PIECZENIE CIASTA
Pieczenie ciasta wymaga z regu³y wysokiej temperatury
(150-200oC) i dlatego przed w³o¿eniem ciasta zaleca siê
wstêpne nagrzewanie piekarnika przez ok.10 minut.
Przez ca³y czas pieczenia nie wolno otwieraæ drzwi
piekarnika, a ciasto obserwowaæ przez szybê piekarnika.
PIECZENIE NA GRILLU
Miêso i ryby nale¿y posmarowaæ olejem przed
przyst¹pieniem do pieczenia na grillu, a nastêpnie u³o¿yæ
na ruszcie. W opcji pieczenia na grillu produkt
nagrzewany jest przez górn¹ grza³kê. Nale¿y ustawiæ poziom
mocy grzejnej grilla odpowiednio do gruboœci miêsa lub
ryby. Wsun¹æ brytfannê na pierwszy poziom i wlaæ do niej
trochê wody.
7
TABELA CZASÓW PIECZENIA
METOD¥ TRADYCYJN¥ - GÓRNA I DOLNA GRZA£KA
PIECZENIE Z NAWIEWEM GOR¥CEGO POWIETRZA / TERMOOBIEG
Pieczenie
IloϾ
wg
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1000
800
Potrawa
z
Górna/dolna grza³ka
4
3
2
1
Poziom
blachy
Ciasto
Ciasto ucierane
Dro¿d¿owe
Kruche/tortowe
Sernik
Jab³ecznik
Strucla
Ciastka kruche
Ma³e ciasteczka
Herbatniki
Bezy
Chleb i pizza
Bia³y chleb
¯ytni chleb
Bu³ki
Pizza
Suflet
M¹czny
Jarzynowy
Lasagne
Miêso i drób
Pieczeñ wo³owa
Pieczeñ wieprzowa
Pieczeñ cielêca
Rostbef po angielsku
Pieczeñ z jagniêcia
Kurczak
Indyk
Kaczka
Gêœ
Zaj¹c
R yby
Ca³e ryby
Filety
Temp.
woC
termoobiegiem
Poziom
blachy
4
3
2
1
Temp.
woC
Czas
pieczenia
w minutach
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
180
180
180
175
180
175
180
180
180
100
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
2
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
160
160
160
150
160
150
160
160
160
100
45-60
20-35
20-30
60-80
40-60
60-80
45-60
15-25
10-20
90-120
1
2
2
1
200
200
200
220
2
2
2(1u3)*
2(1u3)*
175
175
175
200
45-60
30-45
20-35
20-35
2
2
2
2
200
200
200
200
2(1u3)*
2(1u3)*
2(1u3)*
2
175
175
175
175
40-50
45-60
35-45
45-60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
220
200
200
200
175
175
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
50-70
100-130
90-120
50-70
110-130
60-80
210-240
120-150
150-200
2
2
200
200
2(1u3)*
2(1u3)*
175
175
40-60
30-40
WSKAZÓWKI
Uwagi
1 bochenek
foremka
8 sztuk na
blaszce
Na ruszcie
Na ruszcie
Na ruszcie
Na ruszcie
Udziec
W ca³oœci
W ca³oœci
W ca³oœci
W ca³oœci
2 sztuki
4 filety
*) W przypadku przygotowywania wiêcej ni¿ jednej potrawy
(w tym samym czasie) zalecamy umieszczenie blach
(brytfanny) na poziomy wskazane w nawiasach.
Podane czasy pieczenia nie obejmuj¹ nagrzewania
wstêpnego. W przypadku pieczenia s³odkich ciast, pizzy i
chleba zaleca siê nagrzewanie wstêpne ok.10 minut.
PIECZENIE NA GRILLU - PRAKTYCZNE RADY
Potrawa
Piersi z kurczaka
Tosty
Kie³baski pieczone
Kotlety
Ryby, filety
IloϾ w g
Listwa (poziom rusztu)
400
200
500
500
500
3
3
4
4
4
Temperatura
woC
Max
Max
Max
Max
Max
Czas pieczenia
w minutach
Góra Dó³
13
3
10
12
8
10
1
6
8
6
WSKAZÓWKI
1)Brytfannê wsuwa siê do najni¿szej listwy w celu wy³apywania sosu úciekajâcego z pieczonego miêsa. Zaleca siê wlanie do
brytfanny 1/2 litra wody. Wszystkie procesy pieczenia musz¹ odbywaæ siê przy zamkniêtych drzwiach piekarnika.
8
MYCIE I KONSERWACJA
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia nale¿y je
wy³¹czyæ i pozostawiæ do ostygniêcia.
Kuchni nie wolno myæ urz¹dzeniami czyszcz¹cymi
strumieniem gor¹cej pary.
· W przypadku stosowania œrodków czyszcz¹cych w
sprayach nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie spryskiwaæ
elementów grzejnych i czujnika termostatu.
· Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ œrodków
szoruj¹cych, waty stalowej lub œrodków zawieraj¹cych
substancje wybielaj¹ce, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ
CZYSZCZENIE DRZWI
PIEKARNIKA
MYCIE P£YTY
Aby u³atwiæ umycie drzwi piekarnika, zaleca siê ich zdjêcie.
W tym celu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci :
a) ca³kowicie otworzyæ drzwi;
b) ustaliæ zawiasy trzymaj¹ce drzwi piekarnika (rys.8);
c) poluzowaæ i obróciæ ma³e dŸwignie znajduj¹ce siê na
obu zawiasach (rys.8);
d) przytrzymaæ drzwi po lewej i prawej stronie, a nastêpnie
obróciæ powoli
w kierunku piekarnika do momentu a¿ bêd¹ do po³owy
zamkniête;
e) delikatnie wyj¹æ drzwi (rys.8);
f) odstawiæ drzwiczki w bezpieczne miejsce;
Szybê umyæ ciep³¹ wod¹ i wytrzeæ miêkk¹ szmatk¹.
Po umyciu ponownie zamontowaæ drzwi wykonuj¹c
·
opisane wy¿ej czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.
emaliê i szybê w drzwiczkach piekarnika.
UWAGA !
Przed ka¿dym myciem nale¿y urz¹dzenie od³¹czyæ od
zasilania elektrycznego.
·
·
·
·
·
·
Czêœci emaliowane nale¿y myæ ciep³¹ wod¹ z
dodatkiem delikatnego œrodka czyszcz¹cego. Do mycia
nie wolno stosowaæ œrodków szoruj¹cych, gdy¿ mo¿na
uszkodziæ powierzchniê urz¹dzenia.
Dysze i g³owice palników nale¿y regularnie myæ ciep³¹
wod¹ z dodatkiem œrodka czyszcz¹cego. Starannie
usun¹æ zaschniête zabrudzenia.
Emaliowane ruszty p³yty do gotowania mo¿na zmywaæ
w zmywarce do naczyñ.
Do usuwania zaschniêtych plam u¿ywaæ ³agodnych
œrodków do mycia dostêpnych w handlu. Nie stosowaæ
œrodków szoruj¹cych.
Do mycia p³yty nie wolno stosowaæ ostrych zmywaków,
g¹bek stalowych lub œrodków z zawartoœci¹ kwasów.
W p³ytach gazowych wyposa¿onych w automatyczny
zapalacz iskrowy, zapalanie nastêpuje przez ceramiczn¹
œwiecê zapalaj¹c¹ i elektrodê metalow¹. Elementy te
nale¿y regularnie czyœciæ, aby zapobiec trudnoœciom
w zapalaniu.
Kontrolowaæ, czy otwory w rozdzielaczu p³omienia nie
s¹ zatkane.
KRAWÊDZIE KOMORY
PIEKARNIKA
·
·
·
·
Emaliowane krawêdzie komory piekarnika nale¿y myæ,
kiedy piekarnik jest jeszcze ciep³y.
Emaliowane elementy piekarnika nale¿y czyœciæ po
ka¿dorazowym u¿yciu, gdy¿ wtedy zabrudzenia mo¿na
najszybciej i naj³atwiej usun¹æ. Co pewien czas nale¿y
dok³adnie oczyœciæ ca³y piekarnik u¿ywaj¹c œrodka do
czyszczenia piekarników.
Do usuwania plam stosowaæ odpowiednie œrodki do
czyszczenia stali szlachetnej lub ciep³y ocet.
Emalia piekarnika jest bardzo trwa³a i odporna.
Gor¹ce kwasy owocowe (z cytryny, œliwek itp.) mog¹
spowodowaæ powstanie matowych plam na
powierzchni emaliowanej. Tego typu plamy na
powierzchni emaliowanej nie wp³ywaj¹ ujemnie na
funkcjonowanie piekarnika. Aby unikn¹æ przypalania
siê plam podczas kolejnych procesów pieczenia,
nale¿y czyœciæ komorê piekarnika po ka¿dym
pieczeniu potraw z owocami.
Dotyczy modelu ZHM 833 IX
Elementy ze stali szlachetnej i szybê szklan¹ nale¿y wycieraæ
such¹ œciereczk¹.
Do mycia nie wolno stosowaæ œrodków szoruj¹cych, waty
stalowej lub œrodków zawieraj¹cych substancje wybielaj¹ce.
Rys. 8
Rys. 9
FO 0288
FO 0287
9
USZCZELKA DRZWI
PIEKARNIKA
Prawid³ow¹ pracê piekarnika warunkuje uszczelka
za³o¿ona wokó³ krawêdzi komory piekarnika.
Sprawdzaæ regularnie, czy uszczelka drzwi piekarnika nie
zosta³a uszkodzona. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia nie nale¿y w³¹czaæ kuchni do czasu usuniêcia
usterki. Zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie
serwisowym. Do napraw stosuje siê oryginalne czêœci
zamienne.
Do czyszczenia uszczelki nie wolno stosowaæ
œrodków szoruj¹cych !
Rys. 10
FO O781
Rys. 11
FO O778
WYMIANA ¯ARÓWKI W
PIEKARNIKU
Przed przyst¹pieniem do wymiany ¿arówki nale¿y
urz¹dzenie wy³¹czyæ z sieci.
¯arówka musi posiadaæ nastêpuj¹ce parametry :
a) odporna na wysok¹ temperaturê (do 300 oC)
b) napiêcie/czêstotliowœæ : 230 V, (50Hz)
c ) moc 15 W
d ) cokó³ : E14
Aby wymieniæ ¿arówkê, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoœci :
a) Wcisn¹æ os³onê szklan¹ i obróciæ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
b) Wykrêciæ spalon¹ ¿arówkê.
c ) Wkrêciæ now¹ ¿arówkê.
d ) Ponownie za³o¿yæ os³onê szklan¹.
e ) W³¹czyæ dop³yw pr¹du.
WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE
MYCIA GRZA£KI GRILLA
Piekarnik wyposa¿ony jest w opuszczan¹ górn¹ grza³kê
grilla.
W celu ³atwiejszego umycia komory piekarnika mo¿na
opuœciæ na dó³ grza³kê (górn¹ grza³kê i grill). W tym celu
nale¿y wykrêciæ œrubê (rys.10) i opuœciæ grza³kê w dó³
(rys.11). Wtedy mo¿na ³atwo umyæ górn¹ œciankê
piekarnika.
Po umyciu nale¿y grza³kê ponownie podnieœæ do góry i
przykrêciæ œrubê. Sprawdziæ, czy grza³ki s¹ prawid³owo
zamocowane.
10
USUWANIE USTEREK
Aby usun¹æ drobne usterki, wystarczy niekiedy wykonaæ proste czynnoœci sprawdzaj¹ce. W tabeli podano przyk³ady drobnych
usterek, które u¿ytkownik mo¿e usun¹æ samodzielnie, bez koniecznoœci wzywania technika z autoryzowanego zak³adu
serwisowego.
USTERKA
n Nie mo¿na uruchomiæ urz¹dzenia.
n
Lampka kontrolna termostatu piekarnika nie
œwieci siê.
n ¯arówka w piekarniku nie œwieci siê.
n Czas pieczenia jest zbyt d³ugi lub zbyt krótki.
n Wewn¹trz piekarnika i na potrawach osadzaj¹ siê
krople wody.
ROZWI¥ZANIE
u Sprawdziæ, czy urz¹dzenie jest ustawione na rêczny tryb pracy,
a pokrêt³a ustawione s¹ na okreœlon¹ funkcjê i temperaturê.
uSprawdziæ, czy urz¹dzenie jest prawid³owo w³¹czone, wtyczka
jest w gniazdku, czy nie nast¹pi³a przerwa w dop³ywie pr¹du, czy
piekarnik jest ustawiony na pozycjê „W£¥CZONY”.
u Termostat ustawiæ na wybran¹ temperaturê.
u Pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na wybran¹ funkcjê.
u Pokrêt³o wyboru funkcji ustawiæ na wybran¹ funkcjê.
uKupiæ now¹ ¿arówkê o odpowiednich parametrach i wymieniæ
j¹ zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obs³ugi.
uPrzeczytaæ wskazówki dotycz¹ce czasów pieczenia.
uNie pozostawiaæ potraw po upieczeniu w piekarniku d³u¿ej ni¿
15-20 minut.
AUTORYZOWANY SERWIS
Jeœli po wykonaniu opisanych w tabeli czynnoœci
sprawdzaj¹cych, urz¹dzenie nadal nie funkcjonuje,
usterkê nale¿y zg³osiæ w autoryzowanym zak³adzie
serwisowym. Przy zg³oszeniu nale¿y opisaæ rodzaj usterki,
podaæ model, numer fabryczny i numer seryjny
urz¹dzenia. Dane te znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej
na obrze¿u komory piekarnika.
GWARANCJA
Urz¹dzenie posiada gwarancjê udokumentowan¹ kart¹,
która wydawana jest wraz z instrukcj¹ przy sprzeda¿y
urz¹dzenia. W przypadku braku karty gwarancyjnej nale¿y
za¿¹daæ jej od sprzedawcy i nanieœæ datê sprzeda¿y, model,
numer fabryczny. Dane te znajduj¹ siê na tabliczce
znamionowej.
Kartê gwarancyjn¹ nale¿y zachowaæ i w przypadku naprawy
okazaæ j¹ personelowi autoryzowanego punktu
serwisowego wraz z rachunkiem zakupu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
technicznych !
Koszty usuniêcia usterek spowodowanych przez
u¿ytkownika oraz bezzasadnych wezwañ serwisu pokrywa
klient.
Mod.
PROD. NO.
SER. NO.
MOD.
PROD. NO.
TYPE
SER. NO.
11
DANE TECHNICZNE
WYMIARY URZ¥DZENIA
1. PIEKARNIK
Wartoœæ pod³¹czenia
Górna grza³ka
Dolna grza³ka
Górna / dolna grza³ka
Grza³ka grilla
Grza³ka podwójnego grilla
Grza³ka w tylnej œciance piekarnika
Oœwietlenie wewnêtrzne piekarnika
Wentylator z nawiewem gor¹cego
powietrza
£¹czna wartoœæ pod³¹czenia
800 W
1000 W
1800 W
1750 W
2550 W
2000 W
15 W
30 W
2600 W
Zasilanie sieciowe (50 Hz)
Wymiary wyciêcia
WysokoϾ
SzerokoϾ
G³êbokoœæ
Wymiary piekarnika
WysokoϾ
SzerokoϾ
G³êbokoœæ
PojemnoϾ komory piekarnika
230 V
2. P£YTA DO GOTOWANIA
Kategoria : II/II-35,50, III-X-I-Zt
Ustawienie p³yty : gaz ziemny GZ 50 - 20 mbar 20 mbar
Palnik
Moc
[kW]
Zu¿ycie gazu
m /h
3
g/h
GZ-35GZ-50 GPB GZ-35 GZ-50 GPB
Ma³y
Du¿y
Œredni
Dysza gazowa
[mm x 100]
GZ-35 GZ-50 GPB
0,7
0,7
0,027 0,019
15
95
64
41
2,3
2,1
0,089 0,064
46
180
115
75
1,6
1,5
0,062 0,044
33
150
96
60
Urz¹dzenie posiada certyfikat bezpieczeñstwa „B”, wydany przez IGNiG Kraków.
12
580 mm
560 mm
550 mm
325 mm
440 mm
390 mm
53 litry
INSTALACJA
Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z instalacj¹
urz¹dzenia
nale¿y
wykonaæ
zgodnie
z
obowi¹zuj¹cymi przepisami bezpieczeñstwa.
Wszelkie prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ
wy³¹cznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
INSTALACJA KUCHENKI
Powietrza
R ys. 12
FO 2185
FO 2186
100 min.
500 min.
Przed przyst¹pieniem do instalowania kuchni w
pomieszczeniu kuchennym nale¿y upewniæ siê, czy spe³nia
ono wymagania stawiane mu przez przepisy Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
W œwietle tych przepisów pomieszczenie kuchenne
powinno:
mieæ szerokoœæ min. 1,7 m dla mieszkania
jednopokojowego lub 2,3 m dla mieszkania
wielopokojowego
mieæ minimaln¹ wysokoœæ 2,2 m
mieæ odpowiedni¹ kubaturê, która zapewni, ¿e
maksymalne obci¹¿enie cieplne pochodz¹ce od
urz¹dzeñ gazowych zainstalowanych w tym
pomieszczeniu nie przekroczy 930 W/m 3
pomieszczenia
zapewniæ wentylacjê nawiewno -wywiewn¹ (co
najmniej 1,5 krotn¹ wymianê powietrza w ci¹gu
godziny)
zapewniæ dop³yw powietrza (je¿eli kuchnia nie
posiada okna) poprzez otwory wykonane w œcianach
zewnêtrznych o powierzchni min. 0,016 m2
zapewniæ odprowadzanie spalin, np. poprzez sprawny
kana³ kominowy o min. Boku 0,14 m.
Równoczeœnie informujemy, ¿e kuchnia jest przewidziana
do instalowania obok mebli kuchennych, ale nie wy¿szych
ni¿ górna p³aszczyzna rusztu kuchni.
USTAWIENIE W
ZABUDOWIE
p W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urz¹dzenia
nale¿y zamontowaæ je w meblach do zabudowy o
odpowiednich wymiarach. Meble musz¹ byæ wykonane
z materia³ów i klejów odpornych na wysok¹ temperaturê
(powy¿ej 75oC). Jeœli ok³adzina mebli (z forniru lub z
tworzywa sztucznego) wykonana jest z materia³ów i
klejów nieodpornych na dzia³anie wysokiej
temperatury, to mo¿e siê zdeformowaæ.
p Zastosowanie maskuj¹cych listew œciennych z drewna
masywnego na blacie roboczym za p³yt¹ jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem zachowania
minimalnych odstêpów podanych na rysunku.
p Zachowaæ minimalne odstêpy wyciêcia na p³ytê z ty³u
zgodnie ze szkicem.
p Nale¿y zachowaæ odstêp pomiêdzy p³yt¹ gazow¹, a
wyci¹giem kuchennym wed³ug danych zamieszczonych
w instrukcji monta¿u wyci¹gu.
R ys. 13
p W os³onie coko³u oraz pomiêdzy desk¹ pod³ogi i
œcian¹, do której jest dostawione urz¹dzenie, konieczny
jest otwór o powierzchni 360 cm2 w celu zapewnienia
prawid³owej cyrkulacji powietrza.
p Urz¹dzenie nale¿y do klasy Y w zakresie ochrony
cieplnej. Oznacza to, ¿e urz¹dzenie mo¿e byæ
dostawione czêœci¹ tyln¹ lub œciank¹ boczn¹ do wy¿szych
mebli, urz¹dzeñ lub œcian po zachowaniu odstêpu 100
mm, lub mo¿e byæ dostawione do innego urz¹dzenia
lub szafki o takiej samej wysokoœci (rys.13).
13
POD£¥CZENIE DO INSTALACJI
GAZOWEJ
· Pod³¹czenie urz¹dzenia do instalacji gazowej
nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami
i
przepisami
bezpieczeñstwa.
Wszystkie prace zwi¹zane z instalacj¹ urz¹dzenia
oraz dopasowaniem do spalania okreœlonego
rodzaju gazu mo¿e wykonaæ wy³¹cznie instalator
urz¹dzeñ
gazowych
z
odpowiednimi
uprawnieniami.
820
600
45
Widok z ty³u
FO 2187
R ys. 14
Pod³¹czenie za pomoc¹ sztywnej rury
metalowej lub giêtkiej rury metalowej
§
§
Pod³¹czenie kuchni do instalacji gazu ziemnego mo¿e
byæ wykonane przy pomocy sztywnego pod³¹czenia
(dopuszcza siê te¿ inne pod³¹czenia) np. przy u¿yciu
rur stalowych instalacyjnych lub rur miedzianych.
Kuchnia posiada króciec przy³¹czeniowy Rc1/2.
Zaleca siê pod³¹czenie kuchni do instalacji gazowej przy
pomocy elastycznego przewodu metalowego
(posiadaj¹cego certyfikat bezpieczeñstwa „B”).
Pod³¹czenie za pomoc¹ wê¿a elastycznego
(dot. gazu GPB)
§
§
§
§
14
Pod³¹czenie za pomoc¹ wê¿a elastycznego mo¿na
wykonaæ tylko po sprawdzeniu, czy jest to zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W¹¿ oraz zastosowany reduktor do gazu p³ynnego
powinny posiadaæ certyfikat bezpieczeñstwa B.
Przewód ³¹cz¹cy nie mo¿e przecinaæ tylnej œciany
kuchenki. W¹¿ elastyczny ³¹czymy z króæcem kuchni
przy pomocy 0,5 m odcinka rury stalowej instalacyjnej
(bez szwu).
D³ugoœæ przewodu nie mo¿e przekraczaæ 1.5 metra bez
jakichkolwiek zagiêæ lub skrêceñ.
500
Pod³¹czenie musi byæ dokonane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego !
Podczas monta¿u kuchenkê poddano testom i dostosowano
do zasilania gazem o parametrach zamieszczonych na
naklejce znajduj¹cej siê na drzwiach piekarnika. Sprawdziæ,
czy charakterystyka gazu podana odpowiada parametrom
gazu zasilaj¹cego.
Je¿eli nie, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale „U¿ycie innych typów gazu”. W celu
uzyskania maksymalnej wydajnoœci i minimalnego zu¿ycia
gazu nale¿y sprawdziæ, czy ciœnienie gazu zasilaj¹cego
odpowiada ciœnieniu podanemu na tabliczce znamionowej.
Je¿eli ciœnienie gazu jest inne (lub zmienne) od podanego
na tabliczce, nale¿y zamontowaæ regulator ciœnienia
posiadaj¹cy certyfikat bezpieczeñstwa B.
Pocz¹tek wyciêcia
10 mm
Przednia krawêdŸ
korpusu szafki
FO 2188
R ys. 15
§
Przewód nie mo¿e przechodziæ blisko ostrych krawêdzi
lub przedmiotów z ostrym zakoñczeniem.
§ Przewód musi byæ dostêpny, aby umo¿liwiæ kontrolê
pod wzglêdem przetarcia lub zu¿ycia na ca³ej swojej
d³ugoœci.
§ Ustalaj¹c stan przewodu nale¿y wzi¹æ pod uwagê :
zadraœniêcia na powierzchni przewodu, przeciêcia,
przypalenia na koñcach i wzd³u¿ przewodu,
stwardnienie przewodu; przewód musi utrzymywaæ
swoj¹ naturaln¹ elastycznoœæ, obejmy mocuj¹ce nie
mog¹ byæ zardzewia³e; czas u¿ywania przewodu nie
mo¿e przekraczaæ okresu gwarancyjnego 5 lat. Je¿eli
zajdzie jedna lub wiêcej z wymienionych okolicznoœci,
nie wolno naprawiaæ przewodu, lecz niezw³ocznie
wymieniæ go.
WA¯NE !!
Po zakoñczeniu instalacji nale¿y sprawdziæ
szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ za pomoc¹ wody z
roztworem mydlanym.
Do sprawdzenia szczelnoœci w ¿adnym wypadku nie
wolno stosowaæ p³omienia !
Po 280 mm od œrodka
wnêki
125
49
60
0
0 –2
–2
560
FO 2189
R ys. 16
15
PRZESTAWIENIE NA INNY RODZAJ
GAZU
Dopasowanie do innego rodzaju gazu ni¿ ten, na który
zosta³a fabrycznie ustawiona kuchenka, odbywa siê poprzez
wymianê dysz gazowych, regulacjê powietrza pierwotnego,
a w przypadku przejœcia na gaz p³ynny dostarczany z butli
gazowej zmianê sposobu pod³¹czenia zasilania kuchni.
Kolanko musi byæ uszczelnione za pomoc¹ paku³ lub taœmy
teflonowej. Po po³¹czeniu nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ
wod¹ z myd³em.
DOPASOWANIE DO
RÓ¯NYCH RODZAJÓW GAZU
Wymiana dysz w palnikach
l Najpierw nale¿y zdj¹æ ruszty.
l Nastêpnie zdj¹æ z palników pokrywy zamykaj¹ce i
rozdzielacz p³omienia.
l Dysze nale¿y odkrêciæ obcêgami do rur 7 dysze
(rys.17), zdj¹æ je i zast¹piæ nowymi dyszami, które
przewidziane s¹ do danego rodzaju gazu (patrz dane
na tabliczce znamionowej).
GZ 35 :
Ma³y i œredni palnik
l Po wymianie dysz nale¿y nakrêciæ na palniki filtr „A”
(Æ 10) bêd¹cy na wyposa¿eniu.
Du¿y palnik
l Na du¿y palnik nakrêciæ filtr „C” (Æ 16) bêd¹cy na
wyposa¿eniu.
l Ponownie zamontowaæ czêœci wykonuj¹c opisane
czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.
l Nastêpnie nale¿y zmieniæ nalepkê i nakleiæ now¹,
podaj¹c aktualny rodzaj gazu (w pobli¿u pod³¹czenia
do sieci gazowej). Nalepka znajduje siê w woreczku
razem z dyszami bêd¹cymi na wyposa¿eniu.
Rys. 17
Rys. 18
FO 0392
FO 0465
Rys. 19
Jeœli ciœnienie gazu nie zgadza siê z przewidzianym
ciœnieniem (lub s¹ odchylenia), nale¿y zainstalowaæ na
króæcu rury doprowadzaj¹cej odpowiedni regulator
ciœnienia.
USTAWIENIE MINIMALNEGO
P£OMIENIA
W celu ustawienia minimalnego p³omienia nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci :
l Zapaliæ palnik.
l Kurek gazu nale¿y ustawiæ na pozycji najmniejszego
p³omienia.
l Pokrêt³a nale¿y wyci¹gn¹æ.
l Uruchomiæ z boku iglicê by-pass na dr¹¿ku kurka
(rys.19). Jeœli wykonuj¹ Pañstwo przestawienie z gazu
ziemnego na gaz p³ynny, nale¿y odkrêciæ iglicê by-pass
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do
momentu uzyskania równomiernego ma³ego
p³omienia na ca³ym wieñcu palnika.
l Sprawdziæ, czy p³omieñ gaœnie, kiedy kurek zostanie
szybko przekrêcony z najwy¿szego na najni¿szy stopieñ.
16
Iglica by-passa
Tabela 1
Palnik
Ma³y
Œredni
Du¿y
Œrednica by-passa
Æ By-passa w setnych
26
30
38
Wy¿ej
opisane
czynnoœci
zwi¹zane
z
dopasowaniem do odpowiedniego rodzaju gazu
mo¿na wykonaæ w ³atwy sposób, niezale¿nie od
tego, w jakim miejscu i w jaki sposób p³yta jest
zamontowana w zabudowie kuchennej.
POD£¥CZENIE DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czenia nale¿y sprawdziæ,
czy zosta³y spe³nione ni¿ej podane warunki :
Zabezpieczenie i instalacja domowa musi
odpowiadaæ maksymalnemu obci¹¿eniu kuchni
(patrz wartoœci na tabliczce znamionowej).
Instalacja domowa musi posiadaæ uziemienie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
zakresie.
Gniazdko lub wielobiegunowy wy³¹cznik musi byæ
dostêpny po zainstalowaniu urz¹dzenia.
F
Urz¹dzenie dostarczone jest bez przewodu zasilaj¹cego,
gdy¿ w zale¿noœci od rodzaju zasilania konieczne jest
za³o¿enie przewodu z odpowiedni¹ wtyczk¹
(przystosowan¹ do obci¹¿enia podanego na tabliczce
znamionowej). Jeœli nast¹pi³o pod³¹czenie bez wtyczki lub
wtyczka jest niedostêpna, nale¿y zamontowaæ pomiêdzy
urz¹dzeniem i instalacj¹ sieciow¹ wielobiegunowy
wy³¹cznik (np. zabezpieczenie, prze³¹cznik LS) z
rozwarciem styków minimum 3 mm. Przewód uziemiaj¹cy
¿ó³to-zielony nie mo¿e zostaæ przerwany przez wy³¹cznik.
Przewód zasilaj¹cy musi posiadaæ taki przekrój, aby w
¿adnym punkcie nie zosta³a osi¹gniêta temperatura wy¿sza
o 50 o C od temperatury otoczenia. Po wykonaniu
pod³¹czenia nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy grzejne
w³¹czaj¹c je na ok. 3 minuty.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cych
przepisów bezpieczeñstwa.
Przewody pod³¹czeniowe powinny odpowiadaæ
nastêpuj¹cym typom z uwzglêdnieniem koniecznego
przekroju znamionowego :
H07 RN-F
H05 RN-F
H07 RR-F
H05 VV-F
POD£¥CZENIE LISTWY
ZACISKOWEJ
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w ³atwo dostêpn¹ listwê z
klem¹, której mostki przewidziane s¹ do pracy przy 220230 V – jedna faza.
Rys. 20
FO 2159
17
MONTA¯
WYMIARY WNÊKI
Wnêka w szafce musi posiadaæ wymiary pokazane na
rysunku.
Do pod³¹czenia gazu i przewodów elektrycznych
konieczne s¹ wyciêcia w tylnej œciance bocznej. Jeœli szafka
posiada tyln¹ œciankê, wtedy nale¿y wyci¹æ w niej otwór o
wymiarach 200 x 300 mm w celu zapewnienia w³aœciwej
wentylacji.
MONTA¯ PIEKARNIKA W
ZABUDOWIE
597
550
560
FO 2191
Piekarnik nale¿y wsun¹æ ca³kowicie do szafki razem z
fabrycznie zamontowanym wspornikiem palników.
Dopiero po wsuniêciu piekarnika nale¿y poluzowaæ
wspornik palników i zamontowaæ w wyciêciu na p³ytê do
gotowania, które znajduje siê nad wspornikiem.
Po w³o¿eniu piekarnika do wnêki nale¿y wyrównaæ jego
po³o¿enie odpowiednio do œrodka wyciêcia na p³ytê i
zamocowaæ czterema œrubami bêd¹cymi na wyposa¿eniu.
Otworzyæ drzwiczki piekarnika i przymocowaæ piekarnik
do szafki po prawej i lewej stronie œrubami bêd¹cymi na
wyposa¿eniu.
WSKAZÓWKA
Przewody elektryczne i w¹¿ gazowy nie mog¹
przylegaæ do tylnej œcianki urz¹dzenia.
Rys. 21
MONTA¯ P£YTY DO
GOTOWANIA
Wspornik palników jest wyposa¿ony w ca³¹ armaturê i jest
prowizorycznie za³o¿ony oraz przykrêcony na czêœci górnej
piekarnika.
Cztery œruby na k¹townikach metalowych wspornika
palników wykrêciæ i podnieœæ do góry. Poluzowaæ œruby
„A” i k¹towniki poci¹gn¹æ na zewn¹trz.
Wspornik palników w³o¿yæ do wyciêcia, wyrównaæ z boku i
wyœrodkowaæ odpowiednio do p³yty (rys.22).
Przed zamocowaniem wspornika palników œrubami „B”
nale¿y sprawdziæ, czy p³yta jest prawid³owo za³o¿ona i
pojedyncze palniki gazowe z zapalaczem iskrowym
znajduj¹ siê po œrodku otworów do nich nale¿¹cych. W
razie koniecznoœci wyrównaæ po³o¿enie wspornika
palników.
K¹townik „B” zamocowaæ do blatu œrubami, które zosta³y
wykrêcone. Œruby „A” dokrêciæ.
Nakleiæ samoprzylepn¹ uszczelkê na doln¹ czêœæ p³yty do
gotowania.
Po³¹czenie przewodu uziemiaj¹cego (ochronnego)
pomiêdzy p³yt¹ i piekarnikiem nastêpuje przez zielono¿ó³ty przewód w górnej czêœci piekarnika. Listwa
przy³¹czeniowa znajduje siê w dolnej czêœci p³yty.
Na³o¿yæ p³ytê i ka¿dy palnik przymocowaæ dwoma œrubami. Nie u¿ywaæ œrubokrêtów napêdzanych elektrycznie, aby
nie uszkodziæ palników na p³ycie. Stosowaæ zwyk³e
œrubokrêty krzy¿owe. G³owice i pokrywy na³o¿yæ na
odpowiednie palniki. Na³o¿yæ ruszty.
Nastêpnie sprawdziæ funkcjonowanie urz¹dzenia.
18
Rys. 22
FO 0039
UWAGA !
W przypadku zabudowy p³yty w blacie granitowym nale¿y
przykrêciæ odpowiednie k¹towniki mocuj¹ce do czterech
otworów „C” w celu zamocowania wspornika palników.
B A
A B
PE
FO 2190
Rys. 23
C
C
PE
FO 2202
FO 2203
Rys. 24
19
Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni,
do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki,
kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy) o ³¹cznej wartoœci ok. 14 miliardów
USD w ponad 150 krajach œwiata.
35674-6801
07/00
Grafiche MDM - Forlì
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising