Electrolux | EXG676ICN | User manual | Electrolux EXG676ICN User Manual

Electrolux EXG676ICN User Manual
EXG 676
GÂZES PLÎTS VIRSMA
Lietoðanas pamâcîba
EXG 676
SATURA RÂDÎTÂJS
Brîdinâjumi un svarîgi norâdîjumi ................................................................. 3
Iekârtas ekspluatâcija .......................................................................................... 3
Bçrnu droðîbai ................................................................................................... 3
Uzstâdîðana, pieslçgðana, tîrîðana un kopðana ....................................................... 3
Serviss .............................................................................................................. 4
Ekoloìiska utilizâcija .......................................................................................... 4
Norâdîjumi iekârtas lietotâjam ..................................................................... 5
Slçdþi uz apkalpes paneïa ................................................................................... 5
Gâzes degïu aizdedzinâðana .............................................................................. 5
Pareiza iekârtas ekspluatâcija .............................................................................. 6
Elektriskais riòíis (modelim EXG 676) .................................................................... 7
Tîrîðana un kopðana ..................................................................................... 7
Regulâra tehniskâ apkope ................................................................................... 8
Tehniskie dati ............................................................................................... 9
Norâdîjumi iekârtas uzstâdîtâjam ................................................................. 9
Gâzes padeves pieslçgðana ................................................................................ 9
Elektropieslçgums ...................................................................................... 10
Baroðanas kabeïa nomaiòa ............................................................................... 11
Iekârtas pieskaòoðana daþâdiem gâzes veidiem ........................................ 11
Degïa sprauslu nomaiòa .................................................................................... 11
Minimâlâs gâzes padeves noregulçðana ............................................................. 11
Vârstu diametri ................................................................................................. 12
Degïu sprauslas ................................................................................................ 12
Iebûvçðana virtuves mçbelçs ...................................................................... 13
Modeïu 95600G, EXG676, EGG646, EHG645, ZGG643
iebûvçðana virtuves darba virsmâ ............................................................. 13
Iebûvçðanas iespçjas ........................................................................................ 14
2
EXG 676
BRÎDINÂJUMI UN SVARÎGI NORÂDÎJUMI
Ðie norâdîjumi kalpo iekârtas lietotâju
un viòa lîdzcilvçku droðîbai.
Tas nozîmç, ka pirms plîts pievienoðanas un ekspluatâcijas uzsâkðanas norâdîjumus jâizlasa seviðíi rûpîgi un jâdara
viss, lai tie tiktu ievçroti.
Bçrnu droðîbai
Iekârtas ekspluatâcija
Iekârtas pieejamâs daïas tâs darbîbas laikâ var kïût karstas. Tâpçc, kamçr plîts nav atdzisusi, bçrniem nevajag ïaut tai tuvoties.
Ðî plîts ir paredzçta çdienu pagatavoðanai parastâ mâjsaimniecîbâ nevis profesionâlâm
virtuvçm. Neizmantojiet to nekâdiem citiem nolûkiem, kuriem tâ nav domâta.
Ir bîstami jebkâdâ veidâ mçìinât mainît
iekârtas specifikâciju.
Gan higiçnas, gan droðîbas apsvçrumu
dçï iekârtu vienmçr vajadzçtu uzturçt tîru. Tauku
vai citu pârtikas produktu atliekas var aizdegties
un izraisît ugunsgrçku.
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet veikt iekârtas remontu paði saviem spçkiem. Remonta darbi, ko veikuðas personas ar nepietiekamâm profesionâlajâm zinâðanâm, var kïût par cçloni smagiem ievainojumiem vai nopietniem iekârtas funkciju traucçjumiem. Ja iekârtas darbîbâ rodas problçmas, jâgrieþas pçc palîdzîbas pie autorizçta
klientu apkalpoðanas dienesta darbiniekiem. Vienmçr jâlieto tikai oriìinâlâs rezerves daïas.
Ja iekârta nedarbojas, jâpârliecinâs, vai
visi slçdþi atrodas izslçgtâ pozîcijâ.
Pieslçdzot rozetei citas elektriskas ierîces,
jâpârliecinâs, ka elektriskais kabelis nesaskaras
ar plîts uzkarstoðajâm daïâm un atrodas pietiekoði
tâlu no tâm.
Gadîjumâ, ja iekârta ir bojâta, tâ nekavçjoties jâatvieno no elektriskâ tîkla.
Virs ðîs iekârtas degïiem nedrîkst lietot
liesmas izkliedçtâjus! To lietoðana var izraisît
iekârtas pârkarðanu vai darba virsmas bojâjumus.
Ðî iekârta ir paredzçta, lai to lietotu pieauguðie, kâ arî lielâki bçrni pieauguðo uzraudzîbâ.
Maziem bçrniem nevajadzçtu ïaut aiztikt iekârtas
slçdþus vai rotaïâties cepeðkrâsns tuvumâ.
Uzstâdîðana, pieslçgðana,
tîrîðana un kopðana
Kâ obligâts nosacîjums ir noteikts, ka jebkâdus darbus, kas ir nepiecieðami, lai veiktu iekârtas pieslçgðanu, drîkst veikt tikai saskaòâ ar spçkâ
esoðajiem noteikumiem un tikai kompetentas attiecîgâs specialitâtes personas.
Pirms veikt jebkâdus iekârtas tîrîðanas vai
apkopes darbus, tâ obligâti jâatvieno no elektriskâ tîkla.
Pârliecinieties, ka ap iekârtu tiek nodroðinâta brîva gaisa cirkulâcija. Nepietiekama ventilâcija var kïût par cçloni tam, ka samazinâs
skâbekïa daudzums.
Izmantojiet iekârtas darbinâðanai tikai
tâdu gâzes veidu spiedienu, kâds ir norâdîts uz
datu plâksnîtes, kas piestiprinâta blakus gâzes
padeves pieslçguma caurulei.
Lietojot plîti gâzes reþîmâ, telpâ,
kurâ plîts ir uzstâdîta, veidojas siltums un
mitrums. Tâpçc jânodroðina telpas dabiskâ ventilâcija, (respektîvi, pa atverçm
vai logiem) vai telpâ jâuzstâda tvaika
nosûcçjs, kura izplûdes caurule savienota
tieði ar âru.
Ja iekârtu izmanto ïoti intensîvi vai
ilgstoði, var rasties nepiecieðamîba pçc
papildus ventilâcijas. Atverot logu vai uzstâdot jaudîgâku tvaika nosûcçju, ventilâcijas efektu iespçjams pastiprinât.
3
EXG 676
Ekoloìiska utilizâcija
Kad atvestâ jaunâ iekârta ir atbrîvota no
visâm iepakojuma daïâm, vispirms jâpârliecinâs,
ka tâ nav bojâta un ka elektriskais kabelis ir nevainojamâ stâvoklî. Gadîjumâ, ja tas tâ nav, pirms
iekârtas uzstâdîðanas darba turpinâðanas jâgrieþas ar pretenzijâm pie tâs pârdevçja.
Pçc iekârtas uzstâdîðanas un pieslçgðanas
utilizçjiet iepakojuma materiâlus saskaòâ ar spçkâ esoðajiem nosacîjumiem par apkârtçjâs vides
aizsardzîbu.
Iekârtas izgatavotâjs ir atbrîvots
no jebkâdas atbildîbas gadîjumos, ja
nav ievçroti droðîbas nosacîjumi.
Kad iekârta ir nokalpojusi, tâ pirms utilizâcijas jâpadara nelietojama, nogrieþot pieslçguma kabeli.
Serviss
Obligâti uzglabâjiet ðo instrukciju
iekârtas tuvumâ - tâ, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ to bez problçmâm varçtu
atrast un pârlasît. Ja Jûs plîti pârdodat
vai atdodat lietoðanâ kâdai citai personai, lûdzu, nododiet ðai personai arî lietoðanas pamâcîbu, lai viòa varçtu kârtîgi
iepazîties ar iekârtas funkcijâm un lietoðanas nosacîjumiem.
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet veikt iekârtas remontu paði saviem spçkiem. Remonta darbi,
ko veikuðas personas ar nepietiekamâm profesionâlajâm zinâðanâm, var kïût par cçloni smagiem
ievainojumiem vai nopietniem iekârtas funkciju
traucçjumiem. Ja iekârtas darbîbâ rodas problçmas, jâgrieþas pçc palîdzîbas pie autorizçta klientu apkalpoðanas dienesta darbiniekiem (skat.
adreses un telefona numurus pielikumâ). Vienmçr
jâlieto tikai oriìinâlâs rezerves daïas.
CE Ðî iekârta atbilst sekojoðâm EEK direktîvâm:
- 73/23 - 90/683 (direktîvas par zema sprieguma iekârtu lietoðanu)
- 89/336 (elektromagnçtiskâs atbilstîbas direktîvas)
- 93/68 (vispârçjâs direktîvas)
- 90/396 (direktîvas par gâzes iekârtâm), kâ
arî augstâkminçto direktîvu vçlâkajâm izmaiòâm.
Informâcija par lietoðanas
pamâcîbas izmantoðanu
Sekojoðie simboli tekstâ apzîmç noteikta veida
informâciju:
Droðîbas norâdîjumi
Pakâpeniska pamâcîba, kâ rîkoties
Padomi
Informâcija apkârtçjâs vides aizsardzîbai
4
EXG 676
NORÂDÎJUMI IEKÂRTAS LIETOTÂJAM
Slçdþi uz apkalpes paneïa
Regulatorus iespçjams pagriezt trîs daþâdâs pozîcijâs:
Gâzes padeve atvienota
Maksimâlâ gâzes padeve
Minimâlâ gâzes padeve
Gâzes degïu aizdedzinâðana
Deglis jâieslçdz, pirms uz tâ novieto pannas vai katlus.
Modeïi ar pusautomâtisko aizdedzi
(ZGL 63, ZGF 643, ZGF 753)
Lai aizdedzinâtu riòíi, jânospieþ taustiòð,
kas apzîmçts ar dzirkstelîtes simbolu. Pçc tam
jânospieþ atbilstoðais riòía regulators un jâpagrieþ pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ lîdz
maksimâlajai gâzes padevei.
Modeïi ar automâtisko aizdedzi
(EHT672, EGG646, EHG645, EXG676,
EHG75, ZGF643, ZGF66, ZGG 753,
95600G).
Jânospieþ atbilstoðais riòía regulators un jâpagrieþ pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ
lîdz maksimâlajai gâzes padevei.
Ja iekârta ir aprîkota ar aizsardzîbas ierîci
(attçli 2-C, 3-D). Pçc liesmas iedegðanâs paturiet
regulatoru nospiestâ stâvoklî vçl apmçram 5 sekundes. Ðis laiks ir nepiecieðams, lai uzsildîtu termoelementu (2-C attçls) un izslçgtu droðîbas vârstu,
pretçjâ gadîjumâ gâzes padeve tiks pârtraukta.
Pçc tam pârbaudiet, vai liesma deg vienmçrîgi,
un pagrieziet regulatoru pozîcijâ, kas atbilst Jums
nepiecieðamajai jaudai.
Gadîjumâ, ja pçc vairâkkârtçjiem mçìinâjumiem deglis tomçr neiedegas, pârbaudiet, vai
degïa cepurîte (1 - 2. attçls, A) ir kârtîgi nofiksçta
uz degïa galvas.
Lai pârtrauktu gâzes padevi, pagrieziet regulatoru pozîcijâ .
1. attçls
2. attçls
Pirms noòemt traukus no riòía, vienmçr nogrieziet mazâku liesmu vai pârtrauciet gâzes padevi deglim vispâr.
5
EXG 676
Jâizmanto tikai katli un pannas ar plakanu dibena virsmu.
Jâievçro îpaða piesardzîba, gatavojot
çdienus augu eïïâ vai dzîvnieku taukos (piemçram, cepot), jo ðîs vielas pârkarsçðanas rezultâtâ
var aizdegties.
Deglis
3. attçls
Paskaidrojumi pie attçliem:
1. attçls:
A Degïa cepurîte
B Liesmas izkliedçtâjs
C Aizdedzes elektrods
2. attçls:
A Degïa cepurîte
B Aizdedzes elektrods
C Termoelements
3. attçls:
A Degïa cepurîte
B Liesmas izkliedçtâjs
C Aizdedzes elektrods
D Termoelements
Pareiza iekârtas ekspluatâcija
Lai liesma tiktu izmantota optimâli, jâlieto katli,
kuru diametrs atbilst degïa izmçriem. Liesma nedrîkst izplesties pâri katla malai (skat. tabulu).
Bez tam, uzreiz pçc trauka satura uzvârîðanâs
ieteicams samazinât liesmu, lai turpmâkais vârîðanâs process bûtu mazâk intensîvs.
6
Minimâlais
diametrs
Maksimâlais
diametrs
Lielais
(spçcîgais)
160 mm
260 mm
Vidçjais
(vidçja liesma)
120 mm
220 mm
80 mm
160 mm
Mazais
(palîgdeglis)
EXG 676
Elektriskais riòíis
(modelim EXG 676)
Lai ieslçgtu elektrisko riòíi, tâ regulators pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ jâpagrieþ nepiecieðamajâ pozîcijâ. Iedegsies atbilstoðâ indikâcija.
Elektriskâ riòía vadîba tiek nodroðinâta ar regulatoru, kam ir 7 pozîcijas:
Pozîcija 0 - riòíis ir izslçgts
Pozîcija 1 - minimâlâ karsçðanas jauda
Pozîcija 6 - maksimâlâ karsçðanas jauda
Elektriskajam riòíim ir stikla keramikas virsma.
Stikla keramikas virsmas lietoðanâ un apkopç jâievçro piesardzîba. Çdiena gatavoðanai jâlieto
trauki ar lîdzenu dibena virsmu. Ja virsma ir nelîdzena, traukâ esoðais çdiens sasilst nevienmçrîgi,
palielinâs pagatavoðanas ilgums un ir iespçjami
virsmas bojâjumi.
Jâizvçlas tâda izmçra trauki, kas atbilst riòía
izmçram vai ir nedaudz lielâki par to, un precîzi
jânovieto uz karsçðanas riòía.
Jâcenðas izmantot trauki ar gludu, izturîgu trîs-
kârðo dibenu, kas çdiena gatavoðanas procesâ
nodroðina labâku siltuma akumulçðanos.
Lai ietaupîtu laiku un enerìiju, jâcenðas gatavot
çdienu slçgtâ traukâ.
Nav ieteicams lietot stikla, èuguna, vara vai
alumînija traukus, jo tie uz stikla keramikas virsmas
var atstât bojâjumus izraisoðas pçdas.
Nekâdâ gadîjumâ çdiena gatavoðanai nedrîkst
izmantot plastmasas traukus!
Ja no dârzeòiem uz plîts virsmas nokïûst smiltis
un zeme, iespçjams sabojât virsmu, bîdot pa to
katlus un pannas. Tâdçï pirms katlu un pannu uzlikðanas stikla keramikas virsma vienmçr jânotîra.
Ja uz keramikas virsmas nokïûst sîrups vai citi
produkti ar paaugstinâtu cukura saturu, tie ar stikla skrâpja palîdzîbu jânoòem nekavçjoties, kamçr vçl ir karsti.
Stikla keramikas virsma ir pietiekoði izturîga,
taèu nav nesalauþama. Ja uz tâs no liela augstuma
krît smagi vai smaili priekðmeti, virsmu ir iespçjams
sabojât. Ja Jûs konstatçjat uz virsmas dziïus skrâpçjumus vai plaisas, nekavçjoties atvienojiet iekârtu no elektriskâ tîkla un griezieties pie tuvâkâ klientu apkalpoðanas dienesta.
TÎRÎÐANA UN KOPÐANA
Pirms jebkâdiem iekârtas apkopes un tîrîðanas darbiem tâ jâatvieno no elektriskâ tîkla.
Emaljçtâs daïas jâmazgâ ar remdenu ûdeni,
kam pievienots trauku mazgâjamais lîdzeklis.
Nelietojiet abrazîvus tîrâmos lîdzekïus, kas varçtu
izraisît virsmu bojâjumus.
Degïa cepurîtes un liesmas izkliedçtâjus bieþi
mazgâjiet ar karstu ûdeni, kam pievienots trauku
mazgâjamais lîdzeklis, un pievçrsiet uzmanîbu
tam, lai tiktu noòemti visas piekaltuðâs un piedeguðâs produktu atliekas.
Uz darba virsmas novietotâs emaljçtâs restîtes
ir iespçjams mazgât arî trauku mazgâjamâ maðînâ.
Grûtâk notîrâmu traipu noòemðanai izmantojiet parastos, neabrazîvos tîrîðanas lîdzekïus vai
speciâlos lîdzekïus, kas ir nopçrkami veikalos.
Nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet tîrîðanai katlu
berþamos, tçrauda stiepïu sukas un skâbes.
Regulâri noslaukiet plîts virmas virspusi ar mîkstu lupatiòu, kas samçrcçta siltâ neitrâla mazgâðanas lîdzekïa ðíîdumâ. Neizmantojiet tîrîðanai
sekojoðo:
– tehniskos mazgâðanas lîdzekïus un balinâtâjus,
– sûkïus no materiâla, kas nav paredzçts traukiem ar nepiedegoðu virsmas pârklâjumu,
– metâliskus sûkïus,
– santehnikas tîrîðanas lîdzekïus.
4. attçls
Ja virsma ir ïoti netîra, ieteicams izmantot speciâlos tîrîðanas lîdzekïus.
7
EXG 676
Plîtîm, kam ir automâtiskâ aizdedze, ðo funkciju nodroðina keramiska aizdedzes svece un metâla elektrods (1.C, 2.B un 3.C attçls). Lai nepasliktinâtos aizdedze, laiku pa laikam jâveic
kârtîga ðo daïu tîrîðana. Bez tam, jâpârbauda,
vai sprauslu vainaga caurumiòi nav aizsçrçjuði.
Daþiem modeïiem liesmas izkliedçtâjs un
degïa cepurîte ir saskrûvçti kopâ. Lai tos iztîrîtu,
noòemiet no degïa gredzenu un cepurîti, novietojiet tos otrâdi un izskrûvçjiet divas skrûves (skat.
5. attçlu).
6. attçls
5. attçls
Pçc pamatîgas tîrîðanas minçtâs daïas atkal
jânostiprina, atkârtojot iepriekð aprakstîtâs darbîbas pretçjâ secîbâ.
Modeïiem ZGF643 un ZGF753 trauku atbalsta reþìis ir nostiprinâts ar speciâliem âíîðiem,
kas atrodas plîts virsmas aizmugurçjâ daïâ. Pateicoties ðiem âíîðiem, restes iespçjams pacelt, lai
bûtu vieglâk veikt tîrîðanu (skat. 6. attçlu).
Lai pilnîbâ noòemtu restes, jârîkojas, kâ parâdîts 7. attçlâ.
Stikla keramikas riòía tîrîðanai (modelim
EXG676) jâizmanto stikla skrâpis un tîrîðanas lîdzekïi, kas paredzçti stikla keramikas virsmâm.
Jâcenðas netîrumus notîrît uzreiz, kamçr tie vçl
nav atdzisuði.
8
Regulâra tehniskâ apkope
7. attçls
Regulâri uzdodiet veikt gâzes padeves vada
funkcionalitâtes un stâvokïa pârbaudes, kâ arî,
spiediena kontroles ierîces pârbaudes, ja tâda ir
uzstâdîta.
Lai nodroðinâtu noteikumiem atbilstoðu un droðu
iekârtas darbîbu, gâzes padeves noregulçðanas
vârsti ir regulâri jâieeïïo.
Ðajâ nolûkâ jâgrieþas pçc palîdzîbas
pie kvalificçta speciâlista, kurð palîdzçs
arî eventuâlu iekârtas darbîbas traucçjumu gadîjumâ.
EXG 676
TEHNISKIE DATI
Degïu jauda
Lielais deglis
Mazais deglis
Vidçjais deglis
3 kW (G20 / G25)
1 kW
2 kW
Iekârtas noregulçjums
Dabasgâze G 20/G 25
Dabasgâzes spiediens
20 / 25 mbar
13 mbar (ar papildus sprauslu komplektu)
Elektriskais riòíis (modelim EXG676)
Diametrs 145 mm
1,5 kW
Baroðanas spriegums
Gâzes padeves pieslçgums
220 - 230 V, 50 Hz
G ½"
NORÂDÎJUMI IEKÂRTAS UZSTÂDÎTÂJAM
Turpmâk aprakstîtie iekârtas uzstâdîðanas un pieslçgðanas darbi jâveic
tikai kompetentiem speciâlistiem, ievçrojot spçkâ esoðos noteikumus un direktîvas. Ðîs iekârtas pieslçgðanâ jâòem vçrâ
spçkâ esoðâs direktîvas.
Blakus plîtij esoðo mçbeïu sânu virsmas vertikâlâ virzienâ nedrîkst pârsniegt plîts augstumu.
Jâizvairâs no iekârtas uzstâdîðanas degoðu materiâlu (piemçram, aizkaru, dvieïu utml.) tuvumâ.
Pirms katras iejaukðanâs iekârtas
funkcijâs vai apkopes tâ obligâti jâatvieno no elektriskâ tîkla. Gadîjumâ, ja veicamais darbs prasa, lai iekârta tomçr
bûtu pievienota elektrîbai, jâveic visi atbilstoðie piesardzîbas pasâkumi.
Gâzes padeves pieslçgðana
Pieslçgums gâzes apgâdes maìistrâlei jâinstalç saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem.
Ðî plîts tiek darbinâta ar dabasgâzi, kuras
nominâlais spiediens ir 20 vai 13 mbar (ar papildus sprauslu komplektu).
Pirms iekârtas piemontçðanas jâpârbauda, vai
ir nodroðinâta korekta tâs baroðana. Pie pilnas
jaudas spiediena pazeminâðanâs nedrîkst bût
lielâka par 5%. Spiediena zudums ir atkarîgs no
sekojoðiem apstâkïiem:
- no skaitîtâja maksimâlâs caurplûdes;
- no caurules diametra un garuma lîdz skaitîtâjam un aiz tâ;
- no daþâdu cirkulâcijas sistçmâ esoðo vârstu
caurplûdes ðíçrsgriezuma;
- no iespçjamo pieslçguma savienojumu elementu diametra.
Svarîgs norâdîjums:
Lai nodroðinâtu iekârtas nevainojamu darbîbu,
enerìijas ekonomiju un ilgu iekârtas kalpoðanas
laiku, baroðanas spiedienam ir jâatbilst ieteicamajâm vçrtîbâm.
Pagrieþamais pieslçguma savienojums ar uzgriezni GJ ½" tiek piemontçts rampai. Kâ parâdîts
8. attçlâ, starp detaïâm tiek ievietots blîvçjuma
gredzens. Detaïas vispirms tiek saskrûvçtas tikai
viegli, bet pçc tam pieslçguma savienojums pagriezts vajadzîgajâ pozîcijâ un savienojums pievilkts.
9
EXG 676
Uzmanîbu!
Pçc pieslçgðanas ar ziepju ðíîduma palîdzîbu
jâpârbauda, vai savienojumi ir kârtîgi noblîvçti.
Nekâdâ gadîjumâ ðim nolûkam nedrîkst izmantot
liesmu.
A
Ienâkoðâs caurules gals ar uzgriezni
B
Starplika
C
Pagrieþams pieslçguma savienojums
8. attçls
ELEKTROPIESLÇGUMS
Iekârta ir paredzçta ekspluatâcijai ar 220-230
V, 50 Hz spriegumu un vienu fâzi.
Plîts pieslçgðana elektriskajam tîklam jâveic
saskaòâ ar spçkâ esoðajâm normâm un priekðrakstiem.
Pirms iekârtas pieslçgðanas:
1) jâpârliecinâs, ka centrâlâ instalâcija un
droðinâtâji mâjas sadales skapî ir ar pietiekamiem
raksturlielumiem;
2) jâpârliecinâs, ka sprieguma padeve ir kârtîgi sazemçta atbilstoði spçkâ esoðajâm prasîbâm;
3) jâpârliecinâs, ka kontaktligzda vai "stacionârajam" savienojumam izmantotais divpolu slçdzis pçc iekârtas iebûvçðanas skapî ir viegli pieejams.
Iekârta tiek piegâdâta kopâ ar elektriskâ pieslçguma kabeli. Tas ir jâaprîko ar piemçrotu kontaktdakðu, kas atbilst slodzei, kâda norâdîta uz
iekârtas datu plâksnîtes. Pievienojot kontaktdakðu,
jâseko norâdîjumiem, kas atrodami pie 9. attçlâ
redzamâ kabeïa. Kontaktdakðai ir jâatbilst saskaòâ ar visiem noteikumiem instalçtai rozetei.
Gadîjumâ, ja iekârta tiek pievienota tieði pie
elektriskâ tîkla, neizmantojot kontaktdakðu un rozeti, starp iekârtu un sprieguma padeves sistçmu
Neitrâlais
Fâze
Zeme (dzeltens/zaïð)
9. attçls
10
10. attçls
EXG 676
nepiecieðams instalçt divpolu slçdzi, kam ir 3
mm atstatums starp kontaktiem un kas ir instalçts
tâ, lai tas atbilstu nepiecieðamajai slodzei saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem.
Pieslçguma kabelis jâinstalç tâ, lai nevienâ
tâ daïâ nebûtu iespçjams sasniegt temperatûru,
kas pârsniedz temperatûru telpâ par vairâk kâ
50oC.
Brûnais fâzes kabelis (kurð nâk no skavas "L")
vienmçr jâsavieno ar elektriskâ tîkla fâzi.
Baroðanas kabeïa nomaiòa
Gadîjumâ, ja ir nepiecieðams nomainît elektrisko kabeli, atïauts izmantot tikai un vienîgi tipa
H05V2V2-FT90 kabeïus, kuru ðíçrsgriezums spçj
izturçt atbilstoðo slodzi un darba temperatûru.
Bez tam, dzelteni zaïajam zemçjuma kabelim
ir jâbût par apmçram 2 cm garâkam nekâ fâzes
kabelim (9. attçls).
Daþiem modeïiem, lai atvçrtu terminâla bloku,
jârîkojas sekojoði:
Jâievieto plâns skrûvgriezis attçlâ redzamajâ
terminâla izvirzîjumâ, viegli jâpiespieþ un jâpaceï (10. attçls).
IEKÂRTAS PIESKAÒOÐANA DAÞÂDIEM GÂZES VEIDIEM
Degïa sprauslu nomaiòa
Piegâdâtâ iekârta ir noregulçta tâ, lai izmantotu dabasgâzi ar 20 mbar spiedienu. Nepiecieðamîbas gadîjumâ, nomainot sprauslas, iekârtu
iespçjams pielâgot cita gâzes veida vai spiediena izmantoðanai.
Nomaiòai nepiecieðamo sprauslu komplekts ir
iekïauts piegâdes komplektâcijâ vai iegâdâjams
pie iekârtas piegâdâtâja.
Vispirms jânoòem restîtes.
Jânoòem degïu pârseguma cepurîtes un liesmas
izkliedçtâji.
Ar 7. numura cauruïatslçgu atskrûvçjiet sprauslas (11. attçls), noòemiet tâs un nomainiet pret tâdâm, kuras ir paredzçtas attiecîgajam gâzes veidam (skat. 2. tabulu).
Pçc tam pievienojiet noòemtâs daïas atpakaï
vietâ, izpildot augstâk aprakstîtâs darbîbas pretçjâ secîbâ.
Nomainiet etalona plâksnîtes (atrodas gâzes
padeves tuvumâ) pret tâm, kuras atbilst jaunajam
gâzes veidam. Tâs ir piegâdâtas kopâ ar jaunajâm, nomainîtajâm sprauslâm un atrodas maisiòâ.
Gadîjumâ, ja gâzes spiediens neatbilst paredzçtajam vai ir svârstîgs, Jums pie gâzes padeves
pieslçguma nepiecieðams instalçt atbilstoðu spiediena regulatoru.
Minimâlâs gâzes padeves noregulçðana
Lai noregulçtu minimâlo gâzes padevi, Jums jârîkojas sekojoði:
Jâaizdedzina deglis.
Jânoregulç gâzes padeves vârsts minimâlâs
padeves pozîcijâ.
11. attçls
Apvada vârstu skrûves
12. attçls
11
EXG 676
Jânoòem regulatori.
Izmantojot plânu skrûvgriezi, jâpârregulç apvada vârsta skrûves (iespçjamais skrûvju novietojums parâdîts 12. attçlâ). Ja Jûs veicat pârregulçðanu no dabasgâzes uz saðíidrinâto gâzi, ieskrûvçjiet skrûvi pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ, lîdz tiek nodroðinâta vienmçrîga, regulâra
liesma pa visu liesmas izkliedçtâja perimetru.
Vârstu diametri
Degïu sprauslas
12
Pçc tam pârbaudiet, vai liesma nodziest, ja Jûs
strauji pagrieþat vârstu no visaugstâkâs pozîcijas uz viszemâko.
Augstâk aprakstîtâs pârregulçðanas darbîbas
ir viegli izpildâmas, neatkarîgi no tâ, kurâ vietâ
un kâdâ veidâ plîts ir iebûvçta virtuves garnitûrâ.
EXG 676
IEBÛVÇÐANA VIRTUVES MÇBELÇS
Ðo plîts virsmu ir iespçjams iebûvçt virtuves
mçbelçs, kuru biezums atrodas robeþâs starp
550 un 600 mm un kurâm piemît visas ðim nolûkam nepiecieðamâs îpaðîbas.
Atverei, kurâ tiek ievietota plîts, jâatrodas
vismaz 55 mm atstatumâ no sienas, kas atrodas
iekârtas aizmugurç.
Gadîjumâ, ja labajâ vai kreisajâ pusç plîtij
eksistç arî sânu siena, kuras augstums ir lielâks
par plîts virsmas augstumu, tai jâatrodas vismaz
100 mm atstatumâ no atveres, kurâ iebûvç plîti.
Minimâlajam plîts virsmas atstatumam lîdz
virs tâs piekarinâtajam virtuves skapîtim vai tvaika nosûcçjam jâbût 650 mm.
Apzîmçjumi attçlos:
A = Auxiliary
= Papildus deglis
SR = Semirapid = Vidçjais deglis
R = Rapid
= Spçcîgais deglis
Izmçri norâdîti milimetros
Modeïu 95600G, EXG676, EGG646,
EHG645, ZGG643 iebûvçðana virtuves
darba virsmâ
Iekârtu iespçjams iebûvçt virtuves mçbelçs,
ievçrojot 13. attçlâ norâdîtos niðas un montâþas
izmçrus. Iekârtas piestiprinâðana mçbelei jâveic
sekojoðâ veidâ:
0
58
lai tâ gali saiet kopâ, viens otru nepârklâdami,
kâ parâdîts 14. attçlâ.
14. attçls
2) Plîts virsma jâievieto niðâ, pievçrðot uzmanîbu tam, lai tâ atrastos centrâ.
3) Plîts virsma jânostiprina ar skrûvçm (15. attçls). Pievelkot skrûves, tâs piespiedîs arî blîvçjumu. Pçc tam blîvçjuma daïas, kas atradîsies pâri
malâm, bûs iespçjams bez problçmâm noòemt.
Plîts apmale veido divkârðo labirinta veida blîvçjumu, kas dod absolûtu garantiju tam, ka gar
plîts virsmas malu neizsûksies ðíidrums.
A
51
0
SR
A
SR
R
0
55
55
47
0
15. attçls
mi
n.
13. attçls
1) Niðas malâs jâpiestiprina ðim nolûkam paredzçtais hermçtiskais blîvçjums, kas ietilpst piegâdes komplektâcijâ, pievçrðot uzmanîbu tam,
13
EXG 676
Iebûvçðanas iespçjas
Parastâ virtuves skapîtî ar durtiòâm
Mçbeles konstrukcijâ, uz kuras paredzçts uzmontçt plîts virsmu, jâparedz atbilstoði pasâkumi,
kas novçrð jebkâdas iespçjas, ka iekârtas darbîbas laikâ var notikt saskare ar plîts vanniòas sakarsuðo ârçjo virsmu. Ieteicamais risinâjums, lai
izvairîtos no ðâdas problçmas raðanâs, ir parâdîts
16. attçlâ.
Plâksnei, kas atrodas zem plîts, jâbût vienkârði noòemamai, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ nodroðinâtu klientu apkalpoðanas dienestam iespçju
demontçt plîts virsmu vai nofiksçt to atpakaï vietâ.
Virtuves skapîtî, kurâ iebûvçta cepeðkrâsns
Montâþas niðas izmçri ir redzami 17. un 18.
zîmçjumâ. Jânodroðina pietiekoða ventilâcija un
gaisa padeve.
17. attçls
a) noòemama plâksne
b) brîva telpa pieslçgumu montâþai
16. attçls
18. attçls
14
EXG 676
Lai novçrstu pârkarsçðanas iespçjas, montâþa
jâveic saskaòâ ar 19. un 20. attçla norâdîjumiem.
Cepeðkrâsns un plîts elektriskajiem pieslçgumiem jâbût atdalîtiem vienam no otra un viegli
pieejamiem, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ bûtu
iespçjama atseviðía plîts virmas vai cepeðkrâsns
demontâþa.
19. attçls
20. attçls
15
LATVIJA, Rîga, K. Barona 130/2, tâlrunis 7313626
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising