Electrolux | EHM682 | User manual | Electrolux EHM682 User Manual

Electrolux EHM682 User Manual
Setüstü Ocak
KULLANIM VE MONTAJ
KILAVUZU
EHM 682
Güvenliğiniz İçin
Bu elektrikli ev aletinin kullanõlmasõ oldukça kolaydõr.
Bununla beraber, elektrikli ev aletini kurmadan ve ilk kez kullanmadan önce, bu
kullanõm kõlavuzunu okumanõz önemlidir. Böylece, en iyi verimi almanõz, hatalõ
uygulamalardan kaçõnmanõz, ev aletinizi mutlak bir güvenlik altõnda kullanmanõz
ve çevreye karşõ saygõlõ davranmanõz mümkün olabilecektir.
Kurulma
•
•
•
•
•
•
•
Cihazõn kullanõma hazõr hale getirilerek
kurulmasõ ve elektrik bağlantõlarõnõn
yapõlmasõ, mutlaka UZMAN VE NİTELİKLİ PERSONEL tarafõndan gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda herhangi bir
girişimde bulunmadan önce, cihazõn
akõm şebekesine BAĞLI OLMAMASINA
dikkat ediniz.
Havanõn serbest olarak cihaz etrafõnda
dolaşabilmesini sağlayõnõz. Havalandõrmadaki tõkanõklõklar oksijen yetersizliğine neden olur.
Cihazõn gaz şebekesine bağlantõ hortumunun yanõndaki bilgi etiketinde belirtilen gaz tipi ile beslenmesini sağlayõnõz.
Gazla beslenen bir ocağõn kullanõlmasõ,
içerisinde bulunduğu ortamda õsõ ve
nem oluşmasõna neden olur. Havalandõrma girişlerini açõk ve çalõşõr durumda
bulundurmak veya tahliye bacalarõ ile
donatõlmõş bir davlumbaz kurmak sureti
ile ortamõn iyi bir şekilde havalandõrõlmasõnõ sağlayõnõz.
Cihazõn yoğun ve uzun süreli kullanõlmasõ durumunda, örneğin bir pencereyi
açõk tutmak veya varsa elektrikli
aspiratörün emiş gücünü yükseltmek
sureti ile, daha etkin bir havalandõrma
yapõlmasõnõ sağlayõnõz.
Cihazõ ambalajõndan çõkardõktan sonra
hasarsõz olmasõndan ve besleme kablosunun sağlam durumda bulunmasõndan
emin olunuz. Aksi durumda, cihazõ çalõştõrmadan önce satõcõnõza başvurarak,
olasõ hasar veya noksanlõklarõ bildiriniz.
Yukarõda önlemler alõnmadõğõ takdirde
Üretici Firma hiçbir sorumluluk kabullenmez.
Çocuklarõn Güvenliği İçin
•
Bu cihaz yalnõzca yetişkinler tarafõndan
kullanõlmalõdõr. Çocuklarõn düğmelere
dokunmamalarõ ve cihazla oynamamalarõ için gerekli önlemleri lütfen alõnõz.
•
Cihazõn dõş yüzeyleri pişirme işlemi esnasõnda õsõnõr ve pişirme işlemi bitirildikten sonra da, bir süre sõcak kalõrlar.
Cihaz soğumadõkça çocuk-larõn cihaza
yaklaşmasõna izin vermeyiniz.
Kullanma Aşamasõnda
•
•
•
•
•
•
•
Bu kõlavuz ileride doğabilecek sorunlar
için bir başvuru kaynağõ olarak kullanõlabilmesi açõsõndan cihazõn yakõnõnda
bulundurulmasõ çok önemlidir. Cihazõn
bir başkasõna satõlmasõ veya devredilmesi durumunda, ocağõn çalõşmasõ ve
ilgili uyarõlar konusunda bilgilendirilmesi
için, bu kõlavuzuda cihazla birlikte verilmesini sağlayõnõz.
Cihaz ev ortamlarõnda yemek pişirmek
için tasarlanarak üretilmiştir. Cihazõ ticari
ve endüstriyel amaçlar için kullanmayõn.
Bu gerecin özelliklerini değiştirmek veya
değiştirmeye kalkõşmak tehlikelidir.
Cihazõ her zaman için temiz durumda
bulundurmaya özen gösteriniz. Cihaz
üzerinde birikebilecek olan yemek
kalõntõlarõ, yangõn tehlikesi yaratabilir.
Bir arõza oluşmasõ durumunda, arõzayõ
kendi başõnõza gidermeye girişmeyiniz.
Uzman olmayan kişiler tarafõndan
yapõlan onarõm girişimleri, hasar ve kaza
oluşumlarõna yol açar. Herşeyden önce
bu kõlavuza başvurunuz. Durumla ilgili
bir bilgi bulamadõğõnõz takdirde, size en
yakõn Yetkili Servisi arayõnõz. Cihaz üzerindeki onarõmlar Yetkili Servis tarafõndan yapõlmalõdõr. Daima orijinal yedek
parçalarõn kullanõlmasõnõ isteyiniz.
Ocağõ kullanmaya başlamadan önce,
tüm kontrol düğmelerinin "KAPALI"
konumda olmalarõnõ sağlayõnõz.
Ocağõn yakõnõnda bir priz bulunduğu
takdirde, bu prizden beslenen elektrikli
ev aletlerinin kablolarõnõn, cihazõn sõcak
yüzeylerinden yeterince uzakta olmasõnõ
sağlayõnõz.
Çevre Korunmasõ
İlgili Öneriler
İle
•
Kullanõlan tüm ambalaj malzemeleri
kesinlikle çevreye uyumlu ve geri dönüşümlüdür. Belirli ve çeşitli malzeme
toplama kanallarõ ile iletişim kurarak,
çevre korunmasõna katõlõmda bulunmanõzõ önemle rica ederiz.
•
Elden çõkan veya kullanõlamaz duruma
gelen cihazlar, değer taşõmayan atõklar
değildir. Ekolojik gerikazanõm yöntemleri
sayesinde, bu cihazõn üretilmesi için
kullanõlmõş olan çeşitli bileşenler gerikazanõlarak, geri dönüştürülebilir.
•
Yetkili Satõcõnõzdan veya Yerel Yönetim
makamlarõndan malzemenin geri kazanõm için toplanmasõ konularõnda lütfen
bilgi edininiz.
•
Bu cihazõ hizmet dõşõ bõrakarak elden
çõkarmadan önce, lütfen besleme kablosunu kesiniz ve kullanõlabilme girişimlerini böylece önleyiniz.
Kullanõm Kõlavuzundaki
Semboller ve Anlamlarõ
Aşağõdaki semboller istediğiniz bilgiye
kolaylõkla ulaşmanõza yardõmcõ olacaktõr :
Güvenlikle ilgili bilgiler
"Adõm adõm Talimatlar
Yararlõ ve önerilen yol
bilgiler
Çevre korunmasõ ile
gösterici
ilgili bilgiler
Bu kullanõm kõlavuzunun ileride doğabilecek sorunlarõn giderilebilmesi için
cihazõn yakõnõnda bulundurulmasõ çok
önemlidir. Gerecinizin bir başka kişiye
satõlmasõ veya devredilmesi durumlarõnda, cihazõn çalõşmasõ ve ilgili uyarõlar konusunda bilgi sahibi kõlõnmasõ
için, bu kõlavuzun da cihazla birlikte
verilmesini sağlayõnõz.
•
İçindekiler
Kullanõcõ İçin
Güvenliğiniz İçin
Kullanõm
Temizlik ve Bakõm
Periyodik Bakõm
Teknik Yardõm ve Yedek Parça
Garanti Koşullarõ
2
4
6
7
7
7
Montaj Talimatlarõ
Teknik Özellikler
Elektrik Bağlantõsõ
Çeşitli Gaz Tiplerine Uyarlama
Mutfak Tezgahõna Ankastre Montaj
8
9
9
11
•
•
•
Yanma oluştuktan sonra, yaklaşõk 5 sn
kadar düğmeyi basõlõ tutunuz, bu süre
"õsõlçift"in(Termokupl)
(Şekil
1-C)
õsõnmasõ için yeterli olacaktõr. Aksi
durumda gaz çõkõşõnõ kesecek olan
güvenlik valfini devreye sokacaktõr.
Ocak tutuşturulduktan sonra, alevin
düzgün olup, olmadõğõnõ kontrol
ediniz ve düğmeyi istediğiniz alev
boyunu elde edinceye dek çeviriniz.
Yaptõğõnõz birkaç girişime rağmen ocak
tutuşmadõğõ takdirde, "bek şapkasõ"nõn
(Şekil 1-A)uygun konumda yerine
oturmuş olup, olmadõğõnõ kontrol ediniz.
Alevi söndürmek için, düğmeyi saat
dönüş yönünde (
) simgesine dek
çeviriniz.
Bu kullanõm kõlavuzu yanlõzca cihaz üzerinde tanõmlayõcõ sembolleri yeralan satõlan ve
kullanõlan ülkeleri için geçerlidir.
ÜRETİCİ : ELECTROLUX ZANUSSI, S.p.A.
Viale Bologna 298
47100 FORLI' (Italia)
Kullanõm
Cihazõ kullanmadan önce ilan etiketleri ve olasõ koruyucu film kaplamasõ
dahil olmak üzere tüm ambalaj
materyalini çõkartõnõz.
Cihazõn Kontrol Düğmeleri
Cihazõn ön yüzü üzerinde ocak beklerinin
çalõştõrõlmasõnõ sağlayan düğmeler yer
almaktadõr. Düğmeler üzerinde bulunan simgeler ve bunlarõn açõklamalarõ aşağõda
görülmektedir :
gaz çõkõşõ yok
azami gaz çõkõşõ
asgari gaz çõkõşõ
Ocak Beklerinin Yakõlmasõ
Yanmanõn kolayca oluşmasõ için bek
şapkasõnõn üzerine herhangi bir kap
yerleştirmeden önce tutuşturunuz.
Ocağõ yakmak için ocak bekine olan
düğmeyi dibine kadar bastõrõnõz ve
"azami gaz çõkõşõ" konumuna kadar
çeviriniz. Bekte otomatik olarak yanma oluşacaktõr.
Şekil 1A
A
Bek Şapkasõ
B
Ateşleme Bujisi
C
Isõl Çift (Termokupl)
Ocak Beklerinin Doğru Biçimde
Kullanõlmasõ
En düşük gaz tüketimi ve en yüksek verim
elde etmek için, yalnõzca dibi düz ve
aşağõdaki Tablo'da görüldüğü gibi boyutlarõ
ocak kafalarõnõn(şekil 2.a) boyutlarõna uygun
kaplar kullanõnõz.
BRÜLÖR
Büyük (hõzlõ)
Orta (yarõ-hõzlõ)
Küçük (Yardõmcõ)
ASGARİ ÇAP
180 mm
120 mm
80 mm
AZAMİ ÇAP
260 mm
220 mm
160 mm
Elektrikli Isõtõcõ
Elektrikli õsõtõcõ uygun düğmenin çevrilmesiyle çalõşõr. Düğme 0’dan (kapalõ konum)
6’ya (en yüksek konum) kadar 7 farklõ
pozisyonda ayarlanabilir.
Elektrikli õsõtõcõnõn pişirme esnasõnda çalõştõğõnõ gösteren bir gösterge ile donatõlmõştõr.
Elektrikli õsõtõcõ ilk çalõştõrõldõğõnda
hoş olmayan kokular çõkabilir.Bu bir
arõza değilidr.İlk çalõşmadan sonra
kendiliğinden kaybolacaktõr.
Elektrikli Isõtõcõnõn Doğru kullanõmõ
Elektrikli õsõtõcõdan en fazla verimi almak ve
az enerji tüketimi yapmak için;
•
•
•
•
•
•
•
Elektrikli õsõtõcõyõ yalnõzca üzerine
kap koyduktan sonra yakõnõz
Yalnõzca derin kaplarla ve çapõ
õsõtõcõdan küçük olmayan kaplarla
kullanõnõz.(Şekil 2-b)
Kaynayan sõvõlarõn taşmasõndan ve
õsõtõcõya dökülmesinden kaçõnõnõz.
Elektrikli õsõtõcõyõ boş kaplarla veya
kap olmadan çalõştõrmayõnõz.
Sõcak haldeki tencere ve kaplarõ,
soğuk haldeki Elektrikli õstõcõ üzerine
koymaktan kaçõnõnõz.
Elektrikli õsõtõcõyõ çevreyi õsõtmak
amacõyla kullanmayõnõz.
Kaplarõ ocaklardan indirmeden
önce daima alevi kõsõnõz veya
tamamen söndürünüz.
Sõvõ veya katõ yağlarõn kullanõldõğõ
pişirme işlemleri sõrasõnda taşmalarõn oluşmamasõna dikkat ediniz
çünkü yüksek õsõ derecelerinde
bu maddeler tutuşabilir.
Şekil 2a
Temizlik ve Bakõm
Her tür temizlik işlemine başlamadan önce, ocağõn elektrik beslemesini kesiniz.
Genel Temizlik
Elektrikli õsõtõcõnõn temizliği
Elektrikli õsõtõcõyõ nemli bir bezle siliniz.
Ayrõca arada bir õsõtõcõyõ (hala õlõk olsa bile)
nebati yağla yağlayõnõz.
Cihazõn emaye yüzeylerinde hasar oluşturabilecek aşõndõrõcõ ürünleri kullanmaktan
kaçõnarak, õlõk su ve deterjanla yõkayõnõz.
Artõk yemek birikintilerini de temizlemeye
özen göstererek, bek şapkalarõnõ sõk sõk
kaynar su ve deterjanla yõkayõnõz.
Paslanmaz çelik aksamõ, her kullanõmdan
sonra suyla ovarak yõkayõnõz ve nazik bir
bezle kurulayõnõz.
Kalõcõ lekeleri gidermek için, piyasada bulunan özel aşõndõrõcõ ürünleri değil, normal
deterjanlarõ kullanõnõz.
Temizlik işlemleri için, bulaşõk teli gibi
aşõndõrõcõ ve çizici maddeler veya asit
kullanmamanõzõ öneririz.
Ocak õIgaralarõ
Daha etkin bir temizlik yapõlabilmesi için,
õzgaralar ocak üzerinden çõkarõlabilirler.
Izgaralar da bulaşõk makinasõnda yõkanabilir.
Yõkama işlemi tamamlandõktan sonra,
konumlarõnõn doğruluğunu kontrol ederek
õzgaralarõ yerlerine takõnõz.
Ateşleme Bujilerinin Temizliği
Ocak beklerinin otomatik olarak yakõlmasõ,
seramik bir "buji" ve bir metal elektrot'tan
oluşan düzenekler (Şekil 1-B) sayesinde
gerçekleştirilmektedir.Ocağõnõn bu aksamõnõn temizliğini periyodik ve özenli olarak
yapõnõz. Ayrõca, yakma güçlüklerinin önlenmesi için, buji deliklerinin tõkalõ olup, olmamalarõna da kontrol ediniz.
Bujilerin deliğindeki topaklanmanõn
temizlenmesi için, bujinin alt tarafõndaki iki vidayõ sökünüz ve iki parçayõ
birbirinden ayõrõnõz (Şekil 3). Temizlik işlemi tamamlandõktan sonra iki
parçayõ tekrar birleştiriniz ve brülör
üzerindeki konumlarõnõn doğruluğuna dikkat edek yerine yerleştiriniz.
Şekil 3
Periyodik Bakõm
Gaz hortumunun ve varsa basõnç regülatörünün korunma durumu ve etkinliğini periyodik olarak kontrol ettirtiniz. Anormal bir
durum varsa onarõlmasõnõ değil, yenisi ile
değiştirilmesini isteyiniz ve sağlayõnõz.
Gaz regülasyon vanalarõnõn periyodik olarak
yağlanmalarõ, iyi bir çalõşmanõn ve güvenliğin sağlanmasõ yönünden gereklidir.
•
Musluklarõn periyodik olarak yağlanmasõ, ocağõn çalõşmasõnda tekrar bir
düzensizlik oluştuğunda ayar ve
bakõm işlemleri yanlõzca Yetkili Servis
tarafõndan yapõlmalõdõr.
Teknik
Parça
Yardõm
ve
Yedek
Fabrikadan çõkõşõna izin verilmeden önce bu
cihaz en iyi çalõşma sonuçlarõnõ sergileyecek
şekilde, uzman ve kalifiye personel tarafõndan denenmiş ve ayarlanmõştõr. Daha sonra
yapõlacak olan gerekli tüm onarõm ve ayar
işlerinin, azami özen ve dikkat gösterilerek
yapõlmasõ şarttõr.
Bu nedenle ihtiyaç olduğunda, size bu cihazõ
satmõş olan satõcõnõza veya en yakõn Yetkili
Servis'e başvurarak, arõzanõn türünü ve
kõlavuzun arka sayfasõnda garanti koşullarõnõn altõnda kayõtlõ bulunan cihazõn
modelini (Mod.), ürretim numarasõnõ (Prod.
no) ve seri numarasõnõ (Ser. No.) bildiriniz.
Üretici logosuna sahip
orijinal yedek parçalar, piyasada yalnõzca
Yetkili Servislerimizde satõlmaktadõr.
Garanti Koşullarõ
Yeni cihazõnõz garanti kapsamõ altõndadõr.
Garanti koşullarõnõ, cihazõn içerisinde bulunan belgelerde göreceksiniz.
Kullanõm Kõlavuzu ile birlikte, satõn aldõğõnõzõ
belgelendirecek ve satõş tarihini gösterecek
olan makbuzu ,ticari faturayõ veya irsaliye
senedini de özenle saklayõnõz.
Yetkili Servise ihtiyaç duyulduğunda bu belgeleri görevlilere gösteriniz. Bu yöntem
uygulanmadõğõ takdirde, size verilecek olan
teknik hizmet ve olasõ onarõmlar ücret karşõlõğõnda olacaktõr.
Teknik Özellikler
Ocak Beklerinin Gücü
Büyük Bek
3,0 kW (DG) - 2,8 (LPG)
Küçük Bek
1 kW
Orta Bek
2 kW
Kategori
III12H3+
Cihaz Kalibrasyonu
G 20 / 20 mbar
Gaz giriş rakoru
G 1/2"
Besleme gerilimi
230 V - 50 Hz
A
B
Dişli Somun
Conta
C
Yönü Değişebilen Rakor
Elektrikli Isõtõcõnõn gücü ∅145 / 1500W
Ankastre Montaj Boyutlarõ
Genişlik
550 mm
Derinlik
470 mm
Montaj Talimatõ
•
Cihazõn
kurulmasõ
ve
elektrik
bağlantõsõnõn yapõlmasõ yalnõzca ve
özellikle UZMAN PERSONEL tarafõndan gerçekleştirilmelidir. Cihaz üzerinde
herhangi bir müdahalede bulunulmadan
önce, cihazõn elektrik bağlantõsõnõn
KESİLMİŞ olduğu mutlaka kontrol
edilmelidir.
ÜRETİCİ FİRMA, YÜRÜRLÜKTE BULUNAN
NORMLARA UYGUN OLMAYAN BİR MONTAJDAN VEYA KAZA ÖNLEME KURALLARINA UYULMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Atõk Gazlarõn Tahliyesi
Gaz yakõtlõ pişiricilerin yanma atõğõ ürünleri
ya doğrudan doğruya bir davlumbaz üzerinden duman tahliye borusuna yapõlan bağlantõyla ya da doğrudan doğruya dõş ortama
atõlmalõdõr.
Davlumbazõn mümkün olmadõğõ durumda,
montajõn yapõldõğõ ortamõn dõş mekanõna
açõlan bir duvarõna veya penceresine bir
aspiratör monte edilmesine ihtiyaç vardõr.
Gaz yakõtlõ bir ocağõn, iyi ve amaca uygun
şekilde çalõşabilmesi için, monte edildiği
ortamõn doğal bir hava akõşõna sahip olmasõ
zorunludur (montaj teknisyeni, yürürlükte
bulunan normlara göre hareket etmelidir).
Ortamdaki hava akõmõ, doğrudan doğruya
dõş duvar üzerinde oluşturulan bir açõklõktan
ve açõk hava ortamõndan gelmelidir.
Şekil 4
Gaz Bağlantõsõ
Gaz besleme bağlantõsõ normlarõna göre
yapõlmalõdõr. Fabrikadan çõkan cihaz kullanõcõ tarafõndan teslim alõndõğõnda, gaz giriş
borusunun yanõnda bulunan etiket üzerinde
kayõtlõ olan gaz türüne göre ayarlanmõştõr.
Bu aşamada, şebeke gazõ ile bu gazõn
birbirlerine uyumluluklarõnõ kontrol ediniz.
Uyumsuzluk saptadõğõnõz takdirde, "Çeşitli
Gaz Tiplerine Uyarlama" maddesine göre
işlem yapõnõz. En az gaz tüketimi ile en
yüksek verimi elde edebilmek için, besleme
gazõnõn basõncõ ile, "Enjektörlerin Özellikleri"
Tablo'sunda verilen basõnç değerlerinin,
birbirlerine uyumluluğunu kontrol ediniz.
Gaz borusunun GJ 1/2" dişli somunlu ucuna,
aksam arasõna Şekil 4'de görüldüğü gibi bir
conta yerleştirmek sureti ile rakoru monte
ediniz. Elemanlarõ zorlamaksõzõn rakoru
sõkõnõz, rakoru istenen tarafa doğru yönlendiriniz ve tüm birleşme elemanlarõnõ sõkõştõrõn
Bağlantõ
Gaz şebekesine olan bağlantõyõ, yürürlükteki
normlara uygun metalik bükülmez boru ve
rakorlarla , yürürlükteki normalara uygun
paslanmaz çelik esnek bir hortumla yapõnõz.
Esnek metalik boru ile bağlantõ yapõldõğõnda
bu borunun hareketli veya zedeleyici aksamla temas etmemesine dikkat ediniz. Aynõ
dikkat ve özeni, bir ocak ile fõrõnõn grup
bağlantõlarõ konusunda da gösteriniz. Cihazõn gaz giriş rakoru 1/2"lik dişli, erkek, silindirik bir rakordur.
Bağlantõyõ ocağõ hiçbir şekilde zorlamaksõzõn
gerçekleştirmeye özen gösteriniz.
ÖNEMLİ NOT : Montaj tamamlandõğõnda, tüm rakorlarõn sõzdõrmazlõklarõnõ, sabunlu su kullanarak kontrol ediniz ve asla bu
kontrolü alevle yapmayõnõz.
Elektrik Bağlantõsõ
Cihaz, 230 V monofaz besleme gerilimi
altõnda çalõşacak şekilde tasarõmlanmõş ve
üretilmiştir. Elektrik bağlantõsõ yürürlükte
bulunan normlar ve yasa hükümlerine uygun
olarak yapõlmalõdõr.
Elektrik bağlantõsõ yapõlmadan önce aşağõdaki hususlar irdelenerek kontrol edilmelidir :
1. Ana sigorta ve evin elektrik tesisat özellikleri, cihazõn elektriksel yükünü taşõmaya uygun mu? (Cihazõn bilgi etiketine
bakõnõz)
2. Evin elektrik tesisatõ, yürürlükte bulunan
yasa ve yönetmelik hükümlerine göre,
amaca uygun biçimde topraklanmõş mõ ?
3. Priz veya tek kutuplu şalter, cihazõn
kurulacağõ yere yeterince yakõn mõ ?
Cihaz fiş ile besleme kablosuna bağlanõr.
Cihazõn fişini güvenilir bir topraklõ prize takõn.
Şehir şebekesine doğrudan ve fiş priz
olmaksõzõn bir bağlantõ yapõlmasõ istendiğinde, cihaz ve şebeke arasõna monte edilecek
tek-kutuplu şalterin özellikleri, şebekenin
gerilim değerine uygun olmalõ ve şalterin
devre kesme kontaklarõnõ ara-açõklõğõ 3 mm'
den az olmamalõdõr. Toprak hattõ sarõ/yeşil
kablosu, şalterle kesilmemelidir.
Kahverengi faz kablosu (terminal'in "L"
çõkõşõndan gelen) daima şebekenin faz
hattõna irtibatlandõrõlmalõdõr.
Her durumda ana akõm kablosu, içerisinde
döşeli bulunduğu ortamda, uzantõsõ boyunca
hiçbir noktasõnda 50°C'den daha yüksek bir
sõcaklõkla karşõlaşmamalõdõr.
Kablo güzergahõ boyunca tezgah hatlarõnõ
dõştan izleyecek ve asla õsõtma düzlemi
üzerinde cihazla temas halinde olmayacaktõr.
Çeşitli Gaz Tiplerine
Uyarlama
Memelerin değiştirilmesi
1. Izgaralarõ çõkartõnõz.
2. Bekleri ve bek şapkalarõnõ brülörlerden
çõkartõnõz.
3. 7'lik bir geçme anahtarla (Şekil 5)
memeleri gevşeterek sökünüz ve
çalõşõlacak gaza uygun olan memelerle
değiştiriniz (Bir sonraki sayfadaki
Enjektör Özellikleri Tablosu'na bakõnõz).
4. Yukarõda tanõmlanan işlemleri ters sõra
ile uygulayarak, sökülen parçalarõ tekrar
yerlerine monte ediniz.
5. Bundan sonra, bilgi etiketini (gaz girişinin yanõndaki), yeni gaz tipini gösteren
etiketle değiştiriniz. Bu etiket, montaj
seti poşeti içerisinde bulunmaktadõr.
Tüketilen gazõn basõncõnõn, öngörülen
basõnç değerinden farklõ olmasõ (veya
değişken olmasõ) durumunda, giriş boru
donanõmõ üstüne amaca uygun, yürülükteki
normalara uyumlu kanalize gazlar için(LPG
DEĞİL) basõnç regülatörü monte edilmesi
gerekir.
Sõvõ gazlar (LPG) için basõnç regülatörlerinin
kullanõlmasõna,
ancak
bu
gazlarõn
yürürlükteki normlara uyumlu olmalarõ kaydõ
altõnda izin verilebilir.
Besleme Kablosunun
Değiştirilmesi
Besleme kablosunun değiştirilmesi gerektiğinde, yalnõzca çalõşma sõcaklõğõna ve yüke
dayanõklõ nitelikte olan H05RR-F, H05 V2V2F(T90) veya H05BB-F kablolarõ kullanõlmalõdõr. Ayrõca, sarõ/yeşil topraklama kablosunun , faz ve nötr kablolarõndan 2 cm kadar
daha uzun olmasõ gerekir (Şekil 9).
Bağlantõlar yaptõktan sonra, yaklaşõk olarak
3 dk kadar õsõtõcõnõn çalõştõrõlmasõna izin
veriniz.
Şekil 5
Rölanti Ayarõ
En küçük alev ayarõnõ yapmak için aşağõdaki
yöntemi uygulayõnõz :
1. Daha önce açõklanan şekilde ocağõ
yakõnõz.
2. Düğmeyi en küçük alev konumuna
alõnõz.
3. Düğme başlõğõnõ çekerek çõkartõnõz.
4. Şekil 6'de gösterilen by-pass milleri
üzerinde çalõşarak aşağõda açõklanan
uygulamalarõ yapõnõz :
• LPG gazõnõn metan gazõna dönüştürülmesi durumunda, by-pass milini yaklaşõk
olarak 1/4 tur gevşetiniz.
• Her durumda, alõnacak sonuç küçük ve
tüm bek delikleri üzerinde homojen
görünümlü bir alev olmalõdõr.
5. Son olarak, azami konumdaki düğmeyi
hõzlõ biçimde asgari konuma alõnõz ve
ocağõn sönüp, sönmediğini kontrol
ediniz.
Şekil 6
En küçük alev ayarõ
için by-pass mili
BY-PASS ÇAPLARI
BRÜLÖR
VANA ∅ BY-PASS
Yardõmcõ
28
Yarõ-hõzlõ
32
Hõzlõ
40
Mutfak ocağõnõn konumu veya mutfak möble
sistemine montaj konumu her ne olursa
olsun, yukarõda tanõmlanan uyarlama
işlemleri kolaylõkla yapõlabilirler.
ENJEKTÖRLERİN KARAKTERİSTİKLERİ
GAZ TİPİ
DOĞAL
GAZ
(Metan)
SIVI GAZ
(Bütan/Pro
pan)
BRÜLÖR
TİPİ
Büyük
Orta
Küçük
Büyük
Orta
Küçük
NOMİNAL ÇIKIŞ
MEME
ÇAPI
1/100 mm
NOMİNAL
ISI ÇIKIŞI
(kW)
AZALTILMIŞ
ISI ÇIKIŞI (kW)
119
96
70
86
71
50
3,0
2,0
1,0
2,8
2,0
1,0
0,65
0,45
0,33
0,65
0,45
0,33
m3
g / saat
0,286
0,190
0,095
-
/
saat
202
144
72
NOMİNAL
BASINÇ
(mbar)
20
28-30/37
Mutfak Tezgahõna Ankastre Montaj
A =
SR =
R =
PE =
Küçük Bek
Orta Bek
Büyük Bek
Elektrikli Isõtõcõ
Ölçüler mm cinsindendir
Yerleştirilme ve montaj
Bu ocaklar, Şekil 7'de gösterilen boyutlarda
bir yerleştirme alanõna sahip mutfak tezgahõnõn üstüne ankastre olarak monte edilebilir
Yerleştirme alanõnõn açõklõğõ, dip duvarõndan
en az 55 mm mesafede bulunmalõdõr.
Sağ veya sol tarafta olarak bulunabilecek
yükseklikleri ocağõn pişirme düzleminden
yüksekte kalan alanlar, tepe düzleminden en
az 100 mm mesafede bulunmalõdõr.
Ocağõn mutfak tezgahõna montajõ, aşağõda
yönteme göre gerçekleştirilmelidir :
•
•
•
Cihazla birlikte verilen sõzdõrmazlõk contasõnõ, uçlarõ bitişecek, ancak üst üste
binmeyecek şekilde montaj alanõna
yerleştiriniz;
Merkezleme konumuna dikkat ederek,
ocağõ montaj alanõna yerleştiriniz;
Ocağõ, kenet mesnetleri ile mutfak tezgahõna tespit ediniz (Şekil 8'e bakõnõz) .
Vidalarõn gergi çekişi, contayõ çekmek
için yeterlidir, fazlalõk kõsõm da kolaylõkla
çõkarõlabilir.
Ocağõn kenarõ, sõvõ sõzõntõlarõnõn önlenmesi
için tam bir güvence sağlayan bir çift
sõzdõrmazlõk labirenti ile korunmuştur.
Bu ocaklar 550-600 mm derinliğe sahip
mutfak tezgahlarõna ankastre biçimde monte
edilmek üzere tasarõmlanmõşlardõr. Montaj
alanõ boyutlarõ şekillerde görülmektedir.
Şekil 7
A
Sõkõca Kapama
Şekil 8
Yerleştirilme
Boyutlar milimetre cinsindendir.
Kapaklõ yerleşim Tezgahõ üzerine
Mutfak tezgahlarõnõn yapõmõnda, çalõşma
aşamasõnda aşõrõ õsõnan ocak haznesi ile,
bağlantõlarõn temas etmelerinin önlenmesi
için gerekli önlemler öngörülmelidir. Böylesi
bir olumsuzluğun önlenmesi için çözüm,
Şekil 9'da görülmektedir.
Ocak düzleminin altõnda kalan pano, teknik
müdahale, ocağõn montajõ ve demontajõ gibi
işlerin kolaylaştõrõlmasõ için, kolaylõkla
sökülebilir türden olmalõdõr.
Şekil 9
Fõrõn Monteli Tezgah Üzerine
Hazne boyutlarõ Şekil 10 ve 13'de gösterilmiş olup, etkin bir havalandõrmanõn sağlanmasõ için bu alan desteklerle donatõlmõş
olmalõdõr.
Aşõrõ õsõnmanõn önlenmesi için iki olasõ
çözüm biçimi, Şekil 11 ve Şekil 12'de
görülmektedir.
Gerek elektriksel güvenlik gerekçeleri, gerek
se fõrõnõn önden dõşarõ doğru kolayca çõkarõlabilmesi için, ocağõn ve fõrõnõn elektrik
irtibatlarõ ayrõ ayrõ yapõlmalõdõr.
Davlumbazlar veya aspirasyon düzenekleri,
ocağõn yüzey düzleminden en az 650 mm
yüksekte olmalõdõr (Şekil 14).
a) Tezgahõn sökülebilir panosu
b) Bağlantõlarõn yapõlabilmesi için kullanõlabilir alan
Şekil 11
Şekil 13
Şekil 10
Şekil 12
Şekil 14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising