Aeg HC411521GB User Manual

Aeg HC411521GB User Manual
HC411521
DA
FI
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Käyttöohje
Keittotaso
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
19
36
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
5. RÅD OG TIP................................................................................................................. 9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
7. FEJLFINDING.............................................................................................................11
8. INSTALLATION..........................................................................................................12
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................17
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 17
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk
stød.
I tilfælde af brud på glaskogezonen:
– Sluk øjeblikkeligt for alle brændere og eventuelle
elektriske varmelegemer, og kobl apparatet fra
strømforsyningen,
– rør ikke ved apparatets overflade,
– og brug ikke apparatet.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Hvis apparatet er tilsluttet til strømforsyningen direkte,
kræves der en flerpolet afbryder med en
kontaktafstand. Der skal garanteres fuld afbrydelse i
henhold til betingelserne, der er angivet for
overspændingskategori III. Jordledningen er undtaget
fra disse.
Når netledningen føres, skal det sikres, at kablet ikke
kommer i direkte kontakt (f.eks. ved at bruge
isoleringsmuffer) med dele, der kan nå temperaturer
på mere end 50 °C over stuetemperatur.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
DANSK
5
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette apparat kan anvendes til følgende
markeder: DK FI SE
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
6
www.aeg.com
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Tilslutning, gas
• Alle gastilslutninger skal udføres af en
kvalificeret person.
• Inden installationen skal det sikres, at
de lokale forsyningsforhold (gassens
art og gastrykket) og apparatets
justering er forenelige.
• Sørg for, at der er luftcirkulation
omkring apparatet.
• Oplysningerne om gastilførslen findes
på typeskiltet.
• Apparatet er ikke tilsluttet til en
anordning med aftræk til det fri. Sørg
for at tilslutte apparatet i henhold til
gældende installationsbestemmelser.
Vær opmærksom på krav til passende
ventilation.
2.4 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Brug kun stabilt kogegrej med korrekt
form og diameter, som er større end
brændernes diameter.
• Sørg for, at kogegrejet er anbragt
midt på brænderne.
• Kontrollér, at flammen ikke går ud,
når du hurtigt drejer knappen fra
maksimums- til minimumspositionen.
• Brug kun det tilbehør, der leveres
med apparatet.
DANSK
• Montér ikke en flammespreder på
brænderen.
• Brug af et gastilberedningsapparat
medfører dannelse af fugt og varme.
Sørg for god ventilation i det rum,
hvor apparatet installeres.
• Ved længerevarig intensiv brug af
apparatet kan det være nødvendigt
med yderligere udluftning, f.eks. ved
at åbne et vindue, eller mere effektiv
udluftning, f.eks. ved at øge niveauet
af mekanisk udluftning, hvor det
forefindes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Lad ikke syreholdige væsker som
f.eks. eddike, citronsaft eller
afkalkningsmidler komme i berøring
med kogesektionen. Det kan give
matte pletter.
• Farveændring af emaljen forringer
ikke apparatets ydeevne.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Brænderne må ikke lægges i
opvaskemaskinen.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Tryk de udvendige gasrør flade.
2.7 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over kogesektionen
1 Dobbeltbrænder
2 Funktionsvælger
1
2
7
8
www.aeg.com
3.2 Funktionsvælger
Symbol
Symbol
Beskrivelse
ingen gastilførsel/lukket
stilling
Beskrivelse
tændingsposition/maksimal gastilførsel
minimal gastilførsel
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Overblik over brænder
A
B
D
C
A.
B.
C.
D.
Brænderdæksel
Brænderring
Gnisttænder
Termosikring
4.2 Tænde brænderen
Tænd altid for brænderen,
før du sætter kogegrej på
den.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du bruger
åben ild i køkkenmiljøet.
Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for uforsigtig
omgang med ild.
1. Tryk kontrolknappen ned, og drej
den mod uret til den maksimale
gasforsyningsposition ( ).
2. Hold betjeningsknappen nede i 10
sekunder eller derunder. På den
måde opvarmes termosikringen. I
modsat fald afbrydes gastilførslen.
3. Indstil blusset, når det brænder
jævnt.
Hvis brænderen ikke tændes
efter nogle forsøg, skal du se
efter, om brænderringen og
dens dæksel sidder rigtigt.
ADVARSEL!
Hold ikke knappen nede i
mere end 15 sekunder. Hvis
brænderen ikke er tændt
efter 15 sekunder: slip
knappen, sæt den på sluk,
og vent 1 minut, før du
prøver at tænde igen.
FORSIGTIG!
Ved manglende elektricitet
kan du tænde brænderen
uden elektrisk enhed. I dette
tilfælde skal du holde en
flamme nær brænderen,
dreje kontrolknappen mod
uret til maksimal
gasforsyning og holde den
nede. Hold kontrolknappen
nede i 10 sekunder eller
derunder for at lade
termoelementet varme op.
Hvis brænderen ved et
uheld går ud, drej
betjeningsknappen til lukket
stilling og prøv at tænde
brænderen igen efter
minimum 1 minut.
Gnisten kan, efter
installation eller en
strømafbrydelse, starte
automatisk, når du tænder
for strømmen. Det er
normalt.
DANSK
Kogesektionen er forsynet
med de progressive ventiler.
De giver en mere præcis
flammeindstilling.
brænder. Når du sætter wok-stativet på
igen, skal du sørge for, at
fordybningerne i rammen passer til
anordningerne på gryderistene.
4.3 Slukke for brænderen
Sluk for brænderen ved at dreje knappen
hen på sluk
.
ADVARSEL!
Husk at skrue ned for
flammen eller slukke den, før
du tager kogegrejet af
brænderen.
4.4 Brug af wok-stativ
Med wok-stativet kan du bruge en wok
med rund bund på kogesektionen. Brug
kun wok-stativet på den dobbelte
Når du igen sætter risten på
den dobbelte brænder, skal
du sørge for, at den hule del
af risten passer på den faste
del på glasset.
5. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Kogegrej
FORSIGTIG!
Brug ikke støbejernspander,
klæbesten, fajance, grilleller toasterplader.
ADVARSEL!
Stil ikke ustabile eller
beskadige gryder på ringen,
så du undgår spild og
skader.
FORSIGTIG!
Sørg for, at bunden af
gryderne ikke står over
betjeningsknappen. Ellers
varmer flammen
betjeningsknappen op.
FORSIGTIG!
Sørg for, at grydens håndtag
ikke er over kogesektionens
forreste kant.
FORSIGTIG!
Sørg for, at gryderne er
placeret midt på ringen, for
at få maksimal stabilitet og
lavere gasforbrug.
FORSIGTIG!
Væsker, som spildes under
tilberedningen, kan få
glasset til at revne.
5.2 Diameter på kogegrej
Brug kogegrej med en
diameter, som passer til
brændernes størrelse.
Brænder
Diameter på
kogegrej (mm)
Dobbeltbrænder
220 - 300
9
10
www.aeg.com
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
ADVARSEL!
Brug ikke knive eller
skrabere eller lignende
instrumenter til at rengøre
glasoverfladen med eller
mellem brændernes kanter
og rammen (hvis relevant).
• Vask rustfrie ståldele med vand, og
tør dem efter med en blød klud.
6.2 Gryderist
Gryderistene kan ikke vaskes
i opvaskemaskine. De skal
vaskes i hånden.
1. Fjern gryderistene for nemmere at
kunne rengøre kogesektionen.
Vær meget forsigtig når
du sætter gryderisten
på, for at undgå skade
på kogesektionen.
2. Emaljebelægningen kan ind imellem
have nogle skarpe kanter, så pas på,
når du vasker gryderistene i hånden
og tørrer dem. Fjern om nødvendigt
fastsiddende pletter med et
pastarengøringsmiddel.
3. Sørg for, at gryderistene placeres
korrekt, når du har rengjort dem.
4. Sørg for, at gryderistenes arme er
midt i brænderen for at få
brænderen til at fungere korrekt.
6.3 Sådan fjerner du gryderiste
For at holde grydestøtterne i den rette
position placeres de på metalstifter, der
er installeret på bagsiden af
kogesektionen. Gryderistene kan tages
af kogesektionen for at gøre rengøringen
lettere. Løft gryderistene op, og hold
dem i vandret position , som vist på
grafikken.
Løft ikke gryderisterne
skævt, da dette vil belaste
metalstifterne. Dette kan
beskadige stifterne og
ødelægge dem.
DANSK
11
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Du kan rengøre de emaljerede dele,
ring og dæksel ved at vaske dem i
varmt sæbevand og omhyggeligt
tørre dem, inden de lægges på igen.
6.5 Rengøring af tændrøret
Denne funktion udføres ved hjælp af en
keramisk gnisttænder med en
metalelektrode. Hold disse dele godt
rene for at undgå problemer med
tænding, og kontroller at hullerne i
brænderen ikke er tilstoppede.
Gryderisternes form og antallet af
brændere kan variere i andre af
apparatets modeller.
6.4 Rengøring af
kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
6.6 Periodisk vedligeholdelse
Tal regelmæssigt med dit lokale
autoriserede servicecenter for at
kontrollere tilstanden af
gasforsyningsrøret og trykregulatoren,
hvis der er monteret en sådan.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Der er ingen gnist, når du
prøver at aktivere gnisttænderen.
Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiotet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen.
Sikringen er sprunget.
Afhjælpning
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Brænderhoved og -dække er Anbring brænderhoved og anbragt forkert.
dække korrekt.
12
www.aeg.com
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Flammen går ud umiddelbart efter tænding.
Termosikringen er ikke tilstrækkeligt opvarmet.
Hold knappen trykket ind i
op til 10 sekunder, efter at
flammen er tændt.
Flammeringen er ujævn.
Brænderen er tilstoppet af
madrester.
Sørg for, at injektoren ikke er
blokeret, og at brænderhovedet er rent.
7.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
A
7.3 Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som
angivet herunder:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og
send denne del (hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og
behold denne del (hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
8. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
DANSK
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
8.2 Gastilslutning
ADVARSEL!
Den følgende vejledning om
installation, tilslutning og
vedligeholdelse skal udføres
af kvalificeret personale i
overensstemmelse med de
gældende standarder og
lokale regulativer.
Vælg faste forbindelser eller et bøjeligt
rør af rustfrit stål i overensstemmelse
med de gældende regulativer. Hvis du
bruger bøjelige metalrør, skal du passe
på, at de ikke kommer i berøring med
bevægelige dele, og at de ikke bliver
klemt. Vær også forsigtig, når
kogesektionen sættes sammen med en
ovn.
Kontroller, at gastilførslens
tryk overholder de
anbefalede værdier. Den
justerbare tilslutning er
fastgjort til rampen ved
hjælp af en R 1/2" møtrik
med gevind. Skru delene og
stram det hele med
teflontape, hvis det er
nødvendigt, for at få den
rette retning.
A
B
A. Skafteende
B. Vinkelrør leveret med apparatet
Flydende gas
Brug gummirørsholderen til flydende
gas. Sæt altid pakningen i. Fortsæt
derefter gastilslutningen.
13
Det bøjelige rør er klar til anvendelse,
når:
• det ikke bliver mere varmt end
rumtemperaturen, over 30 °C
• det ikke er længere end 1500 mm
• det er uden knæk
• det ikke er udsat for træk eller
spænding
• det ikke kommer i berøring med
skarpe kanter eller hjørner
• det nemt kan undersøges.
Kontrollen af det bøjelige rørs tilstand
består at tjekke, at:
• det ikke har revner, snit samt
brændemærker i de to ender og i
hele dets længde
• materialet ikke er blevet hårdt, men
har den korrekte elasticitet
• fastspændingsklemmerne ikke er
rustne
• udløbstiden ikke er overskredet.
Hvis der er en eller flere synlige defekter,
skal røret ikke repareres, men udskiftes.
ADVARSEL!
Når installationen er udført,
skal du kontrollere, at
tætningen af hver
rørsammenføjning er
korrekt. Brug en
sæbeopløsning, ikke en
flamme!
8.3 Udskiftning af dyser (skal i
Danmark foretages af en
person med gas-autorisation)
ADVARSEL!
Dysesættet til gasudskiftning
medfølger ikke. Ring til det
autoriserede servicecenter.
1. Tag gryderistene ud.
2. Fjern brænderdæksler og
brænderringe.
3. Skru dyserne ud med en topnøgle nr.
7, og erstat dem med dyser svarende
til den gastype, der skal bruges (se
tabellen i kapitlet "Teknisk
information").
14
www.aeg.com
ADVARSEL!
Kontroller, at flammen ikke
går ud, når du hurtigt drejer
knappen fra
maksimumspositionen til
minimumspositionen.
8.5 Tilslutning, el
4. Montér delene igen, i omvendt
rækkefølge.
5. Udskift typeskiltet (sidder tæt ved
gastilslutningsrøret) med det til den
nye gastilførselstype. Denne mærkat
ligger i den pakke, der følger med
apparatet.
Hvis gastrykket er ustabilt eller er
forskelligt fra det krævede tryk, skal du
montere en passende trykventil på
gastilførselsrøret.
8.4 Indstilling af
minimumsniveau
Sådan indstilles brændernes
minimumsniveau:
1. Tænd brænderen.
2. Drej knappen til
minimumspositionen.
3. Tag knappen af.
4. Brug en tynd skruetrækker til at
justere justeringsskruens position (A).
A
• Sørg for, at mærkespændingen og
strømtypen på typeskiltet svarer til elforsyningen på installationsstedet.
• Dette apparat er forsynet med en
netledning. Det skal forsynes med et
korrekt stik, der kan klare den
belastning, der fremgår af
typeskiltene. Sørg for at sætte stikket i
en korrekt stikkontakt.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Sørg for, at der er en adgang til
netstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Der er en risiko for brand, når
apparatet er tilsluttet en
forlængerledning, en adapter eller en
stikdåse. Sørg for, at tilslutningen til
jord er i overensstemmelse med
gældende standarder og regulativer.
• Ledningen må ikke varmes op til en
temperatur, der er højere end 90 °C.
Sørg for at tilslutte den blå
nulleder til klemmen med
bogstavet "N". Tilslut den
brune (eller sorte) faseleder
til klemmen med bogstavet
"L". Faselederen skal altid
være tilsluttet.
8.6 Tilslutningskabel
5. Hvis du skifter:
• fra naturgas G20 20 mbar til
flydende gas, skal du stramme
justeringsskruen helt ind.
• Hvis du skifter fra flydende gas til
naturgas G20 20 mbar, skal du
løsne justeringsskruen med ca.
1/4 omdrejning.
Brug kun det specielle kabel eller
tilsvarende til at udskifte
tilslutningskablet. Kabeltypen er:
H03V2V2-FT90.
Kontroller, at kabelsektionen er egnet til
spændingen og arbejdstemperaturen.
Den gul/grønne jordleder skal være ca. 2
cm længere end den brune (eller sorte)
faseleder.
DANSK
8.7 Montering
15
5.
1.
6.
A
2.
B
3.
7.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
A) medfølgende pakning
B) monteret beslag
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
4.
FORSIGTIG!
Installer kun apparatet på en
bordplade med glat
overflade.
8.8 Installation af mere end én
kogesektion
Medfølgende tilbehør:
forbindelsesstykke, forseglingsstribe.
Brug kun en speciel
varmebestandig silikone.
www.aeg.com
6. Indsæt derefter kogesektionen i
bordpladeudskæringen. Sørg for, at
forkanterne på kogesektionerne er
på samme niveau.
Bordpladeudskæring
Afstand
fra væggen
minimum 50 mm
Dybde
490 mm
Bredde
summen af alle tværmål på
kogesektioner, du installerer,
minus 20 mm
7. Gør glasset rent.
Eksempel:
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
580 mm
520 mm
16
8.9 Muligheder for indsætning
Pladen, der er installeret under
kogesektionen, skal være let at fjerne og
give nem adgang, i tilfælde af at det er
nødvendigt med teknisk assistance.
Køkkenenhed med dør
Montering
1. Beregn korrekte udskæringsmål.
2. Forbered udskæringen i bordpladen.
3. Anbring kogesektionerne en ad
gangen på et blødt underlag (f.eks.
på et tæppe) med bunden opad.
4. Fastgør den medfølgende
pakningsliste til kogesektionens
nederste kant langs glaskeramikkens
udvendige kant.
5. Indsæt først kogesektionen i
bordpladeudskæringen. Indsæt
derefter forbindelsesbjælken i
bordpladeudskæringen. Skub den
halvt ind under kogesektionen.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Aftagelig plade
B. Plads til tilslutninger
Køkkenenhed med ovn
Kogesektionens og ovnens elektriske
tilslutning skal installeres separat af
hensyn til sikkerheden og for at gøre det
nemt at fjerne ovnen fra enheden.
DANSK
17
9. TEKNISKE DATA
9.1 Kogesektionens mål
Bredde
360 mm
Dybde
520 mm
9.2 Bypass-diametre
BRÆNDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Dobbeltbrænder
64
9.3 Andre tekniske data
TOTAL EFFEKT:
Gas original:
G20 (2H) 20 mbar = 4,5 kW
Gas-erstatning:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 327 g/h
Elforsyning:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Apparatkategori:
II2H3B/P
Gastilslutning:
R 1/2"
Apparatklasse:
3
9.4 Gasbrændere til NATURGAS G20 20 mbar
BRÆNDER
NORMAL STYRKE kW MINIMUM STYRKE
kW
INJEKTORMÆRKE
Dobbeltbrænder
4,5
150
1,42
9.5 Gasbrændere til LPG G30/G31 30/30 mbar
BRÆNDER
NORMAL
STYRKE kW
MINIMUM
STYRKE kW
INJEKTORMÆRKE
NOMINELT GASFORBRUG g/time
Dobbeltbrænder
4,5
1,42
104
327
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014
Identifikation af model
HC411521GB
Type kogesektion
Indbygningskogesektion
18
www.aeg.com
Antal gasblus
Energieffektivitet pr. gasblus
(EE gas burner)
1
Forrest i midten - Dobbelt
Energieffektivitet for gaskogesektionen
(EE gas hob)
54.1%
54.1%
DS/EN 30-2-1: Gaskogeapparater til husholdningsbrug - Del 2-1 : Fornuftig brug af
energi - Generelt
10.2 Spar på energien
•
•
•
•
•
•
Inden brug skal du sørge for, at brænderne og gryderisterne monteres korrekt.
Brug kogegrej med en diameter, som passer til brændernes størrelse.
Stil gryden midt på brænderen.
Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Når væsken begynder at koge, skal du skrue ned for flammen, så væsken kun
småkoger.
• Brug om muligt en trykkoger. Se brugervejledningen til den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
19
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................20
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................22
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 24
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 25
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 26
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 27
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 28
8. ASENNUS...................................................................................................................29
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 34
10. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 34
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
20
1.
www.aeg.com
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos levyn lasi särkyy:
– Sammuta välittömästi kaikki polttimet ja
sähkötoimiset lämpövastukset, eristä laite
sähköverkosta.
– Älä kosketa laitteen pintaan.
– Älä käytä laitetta.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kun laite on liitetty suoraan sähköverkkoon, kaikki
navat kattava eristyskytkin vaaditaan kontaktivälillä.
Täydellinen virran katkaisu on taattava ylijänniteluokan
III määrityksien mukaisesti. Tämä ei koske
maadoituskaapelia.
Verkkovirtakaapelin reitittämisen aikana on
varmistettava, ettei kaapeli pääse kosketuksiin (esim.
eristyslaippaa käyttäen) osiin, jotka voivat kuumentua
yli 50 °C huoneenlämpötilaa korkeammaksi.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason
22
www.aeg.com
mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
Tämä laite sopii seuraaville markkinaalueille: DK FI SE
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
SUOMI
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Kaasuliitäntä
• Kaikki kaasuliitännät tulee jättää
asiantuntevan asentajan vastuulle.
• Ennen asennusta on varmistettava,
että paikalliset jakeluolosuhteet
(kaasun tyyppi ja paine) ja laitteen
säädöt vastaavat toisiaan.
• Tarkista ilmankierto laitteen ympärillä.
• Kaasunsyöttöä koskevat tiedot
löytyvät arvokilvestä.
• Tätä laitetta ei ole liitetty laitteeseen,
joka poistaa polton aiheuttamat
tuotteet. Varmista, että liität laitteen
voimassaolevien asennusmääräyksien
mukaisesti. Ota huomioon riittävää
tuuletusta koskevat vaatimukset.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
23
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Käytä ainoastaan vakaata ja oikean
muotoista keittoastiaa, jonka halkaisija
on polttimien kokoa suurempi.
• Varmista, että keittoastia on keskitetty
polttimiin.
• Varmista, että liekki ei sammu, kun
käännät kytkimen nopeasti
maksimiasennosta minimiasentoon.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja lisävarusteita.
• Älä asenna liekinlevittäjää polttimen
päälle.
• Kaasulla toimivan keittolaitteen
käytön aikana syntyy lämpöä ja
kosteutta. Varmista hyvä tuuletus
tilassa, johon laite asennetaan.
• Jos laitetta käytetään pitkään
yhtäjaksoisesti, saatetaan tarvita
ylimääräistä tuuletusta. Tällöin voi
avata ikkunan, mutta jos se ei auta, on
24
www.aeg.com
syytä lisätä mahdollisen mekaanisen
tuulettimen tehoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Älä anna happopitoisten nesteiden,
esimerkiksi viinietikan, sitruunamehun
tai kalkinpoistoaineen koskettaa
keittotasoa. Ne saattavat aiheuttaa
mattapintaisia läikkiä.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan.
2.5 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Polttimia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Litistä ulkoiset kaasuputket.
2.7 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1 Kaksi poltinta
2 Väännin
1
2
3.2 Väännin
Symboli
Kuvaus
ei kaasunsyöttöä / pois
toiminnasta
Symboli
Kuvaus
sytytysasento / suurin kaasunsyöttö
pienin kaasunsyöttö
SUOMI
25
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Polttimen osat
A
B
D
C
A.
B.
C.
D.
Polttimen kupu
Polttimen kansi
Sytytystulppa
Lämpöpari
4.2 Polttimen sytyttäminen
Sytytä poltin aina ennen
keittoastian asettamista
paikoilleen.
VAROITUS!
Ole erityisen varovainen
käyttäessäsi avotulta
keittiössä. Valmistaja ei
vastaa liekin väärinkäytön
aiheuttamista vahingoista.
1. Paina säädin alas ja kierrä sitä
vastapäivään kaasunsyötön
maksimiasentoon ( ).
2. Pidä säädintä alhaalla korkeintaan 10
sekuntia. Lämpöpari lämpenee
tällöin. Mikäli näin ei tehdä,
kaasunsyöttö keskeytyy.
3. Säädä liekki sen jälkeen, kun se on
tasainen.
Jos poltin ei syty muutaman
yrityksen jälkeen, tarkista,
ovatko polttimen suojus ja
kupu oikein paikoillaan.
VAROITUS!
Älä paina väännintä 15
sekuntia pitempään. Jos
poltin ei syty 15 sekunnin
kuluessa, vapauta väännin,
käännä se Pois toiminnasta asentoon ja odota vähintään
minuutti, ennen kuin yrität
sytyttää polttimen
uudelleen.
HUOMIO!
Jos sähkövirtaa ei ole
käytettävissä, voit sytyttää
polttimen ilman
sähkölaitetta viemällä liekin
polttimen lähelle,
kääntämällä vastaavaa
väännintä vastapäivään
kaasunsyötön
maksimiasentoon ja
painamalla sen alas. Pidä
väännintä alhaalla
korkeintaan 10 sekunnin
ajan, jotta lämpövastus
lämpenee.
Jos poltin sammuu
vahingossa, käännä väännin
Pois toiminnasta -asentoon
ja sytytä poltin uudelleen
noin 1 minuutin kuluttua.
Kipinäelementti voi
aktivoitua automaattisesti
virran kytkemisen
yhteydessä, asennuksen tai
sähkökatkoksen jälkeen.
Tämä on normaalia.
Keittotason mukana
toimitetaan progressiiviset
venttiilit. Ne mahdollistavat
tarkemmat säädöt.
4.3 Polttimen kytkeminen pois
toiminnasta
Liekki sammutetaan kääntämällä
polttimen säädin off-asentoon
.
26
www.aeg.com
VAROITUS!
Pienennä liekkiä tai sammuta
se aina ennen kuin otat
keittoastian pois polttimen
päältä.
4.4 Wokkitelineen käyttäminen
Wokkiteline mahdollistaa
pyöreäpohjaisen wokin käyttämisen
keittotasolla. Käytä wokkitelinettä vain
kaksikantisessapolttimessa. Kun
wokkiteline asennetaan takaisin
paikoilleen, varmista, että kehyksen
syvennykset asettuvat hyvin pannun
tukitankoihin.
Kun kaksikantisenpolttimen
ritilä asennetaan takaisin
paikoilleen, varmista, että
ritilän ontto osa sopii lasiin
kiinnitetyssä levyssä olevaan
viitekohtaan.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
HUOMIO!
Varmista, että keittoastiat on
asetettu polttimen keskelle
maksimaalisen vakauden ja
pienemmän kaasun
kulutuksen saavuttamiseksi.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
HUOMIO!
Älä käytä valurautapannuja,
vuolukiveä, saviastioita,
grilliä tai paahtolevyjä.
VAROITUS!
Älä aseta epävakaita tai
vaurioituneita keittoastioita
polttimen päälle roiskeiden
ja henkilövahinkojen
välttämiseksi.
HUOMIO!
Varmista, että
keittoastioiden pohjat eivät
ole säätimen päällä, muutoin
liekki kuumentaa säätimen.
HUOMIO!
Varmista, että keittoastian
kahvat eivät ole keittotason
etureunan yläpuolella.
HUOMIO!
Ruoan valmistuksen aikana
muodostuvat nesteet voivat
aiheuttaa lasin
rikkoutumisen.
5.2 Keittoastioiden halkaisijat
Käytä ainoastaan
keittoastioita, joiden
halkaisija vastaa polttimien
mittoja.
Poltin
Keittoastian
halkaisija (mm)
Kaksinkertainen kansi
220 - 300
SUOMI
27
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
VAROITUS!
Älä käytä veitsiä, kaapimia
tai vastaavia välineitä
lasipinnan tai polttimien
reunojen ja kehyksen välien
puhdistamiseen (jos
soveltuu).
• Pese ruostumattomat teräsosat
vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
6.2 Keittoastian tuet
Keittoastian tukia ei voi
pestä astianpesukoneessa.
Pese ne käsin.
1. Keittoastioiden tuet voidaan poistaa
keittotason puhdistamisen
helpottamiseksi.
Aseta keittoastian tuet
erityisen varovaisesti
paikoilleen, jotta
keittotasoon ei tulisi
vaurioita.
2. Emalipinnassa voi joskus olla karkeita
reunoja, pese keittoastian tuet
varoen käsin ja kuivaa ne. Poista
vaikeat tahrat tarvittaessa
puhdistustahnalla.
3. Varmista keittoastian tukien
puhdistamisen jälkeen, että ne ovat
oikein paikoillaan.
4. Jotta poltin toimisi
virheettömästi, keittoastioiden
tukien varsiosien on oltava
sijoitettuna emaloitujen levyjen
syvennyksissä niin, että .
6.3 Keittoastian tukien
poistaminen
Jotta keittoastian tuet pysyisivät oikein
paikoillaan, ne asetetaan keittotason
takana oleviin metallipiikkeihin.
Keittoastian tuet voidaan poistaa
keittotasosta helpompaa puhdistusta
varten. Nosta keittoastian tuet pitämällä
ne vaaka-asennossa ja kuvan mukaisesti.
Älä nosta keittoastian tukia
kulmassa, muutoin
metallipiikit kuormittuvat.
Piikit voivat tällöin vaurioitua
ja rikkoutua.
28
www.aeg.com
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
• Puhdista emaliosat, kupu ja kansi
pesemällä ne lämpimällä
saippuavedellä ja kuivaamalla ne
huolellisesti ennen niiden asettamista
takaisin.
6.5 Sytytystulpan
puhdistaminen
Tukien muoto ja polttimien määrä voi
vaihdella eri laitemallien välillä.
Tämä toiminto saavutetaan keraamisella
sytytystulpalla, jossa on metallinen
elektrodi. Pidä nämä komponentit täysin
puhtaina, jotta sytyttäminen ei olisi
vaikeaa, ja tarkista, että polttimen kannen
aukoissa ei ole tukkiutumia.
6.4 Keittotason puhdistaminen
6.6 Jaksottainen hoito
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
Pyydä lähintä valtuutettua huoltoliikettä
tarkistamaan kaasuputki ja mahdollinen
paineensäädin säännöllisesti.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Kipinää ei muodostu, kun
Keittotasoa ei ole kytketty
yrität laukaista kipinäelemen- sähköverkkoon tai se on liitin.
tetty sähköverkkoon virheellisesti.
Sulake on palanut.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
29
Korjaustoimenpide
Polttimen kupu ja suojus
Aseta polttimen kupu ja suoovat virheellisesti paikoillaan. jus oikein paikoilleen.
Liekki sammuu välittömästi
sytyttämisen jälkeen.
Lämpöpari ei ole kuumentunut riittävästi.
Liekkirengas on epätasainen. Polttimen suojus on tukossa
ruokaroiskeista.
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
A
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä
tämä osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä
tämä osa (jos soveltuu).
Tarkista, ettei pääsuutin ole
tukossa ja että polttimen
kansi on puhdas.
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
7.3 Lisävarustepakkauksen
mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
B
MOD.
Pidä säädintä alhaalla korkeintaan 10 sekuntia liekin
sytyttämisen jälkeen.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
30
www.aeg.com
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
Nestekaasu
Käytä nestekaasun kumista putken
pidikettä. Asenna aina tiiviste. Jatka sen
jälkeen kaasuliitännän asentamista.
Joustava putki sopii asennukseen silloin,
kun:
8.2 Kaasuliitäntä
VAROITUS!
Asennus, liitännät ja huolto
on jätettävä hyväksytyn ja
asiantuntevan henkilön
tehtäväksi, ja ne on
suoritettava seuraavien
ohjeiden sekä voimassa
olevien standardien ja
paikallisten määräysten
mukaisesti.
Valitse pysyvät liitännät tai käytä
ruostumattomasta teräksestä tehtyä
joustavaa putkea voimassa olevien
määräyksien mukaisesti. Jos käytät
joustavia metalliputkia, huolehdi siitä,
että ne eivät joudu kosketuksiin liikkuvien
osien kanssa ja että ne eivät joudu
puristuksiin. Ole erityisen varovainen
silloin, kun keittotaso asennetaan uunin
yhteyteen.
Varmista, että laitteen
kaasun syöttöpaine on
suositeltujen arvojen
mukainen. Säädettävä
liitososa kiinnitetään
välikappaleeseen
kierremutterilla R 1/2". Kierrä
osat kiinni ja kiinnitä kaikki
osat tarvittaessa
teflonteipillä oikean suunnan
varmistamiseksi.
A
B
A. Akselin loppu
B. Laitteen mukana toimitettu
kulmaputki
• se ei voi kuumentua huoneen
lämpötilaa korkeammaksi, yli 30 °C
lämpötilaan
• se on korkeintaan 1500 mm pitkä
• siinä ei ole näkyviä esteitä
• siihen ei kohdistu veto- tai
vääntövoimaa
• se ei kosketa teräviin reunoihin tai
nurkkiin
• sen kunto voidaan tutkia helposti.
Joustavan putken hyvän kunnon
varmistamiseksi on tarkistettava, että:
• putken päissä tai missään putken
osassa ei ole halkeamia, viiltoja,
palamisen merkkejä
• materiaali ei ole kovettunut ja se on
riittävän joustava
• kiristimet eivät ole ruostuneet
• viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole
mennyt umpeen.
Jos putkessa havaitaan yksi tai useampi
vaurio, älä korjaa putkea, vaan vaihda se
uuteen.
VAROITUS!
Asennuksen jälkeen tulee
varmistaa, että kaikkien
putkiliitoksien tiiviys on
oikeaoppinen. Käytä apuna
saippuavettä, älä koskaan
liekkiä!
8.3 Suuttimien vaihtaminen
VAROITUS!
Kaasun vaihtoon tarkoitettu
suutinpakkaus ei kuulu
toimitukseen. Ota yhteyttä
valtuutettuun
huoltopalveluun.
1. Irrota keittoastian tuet.
2. Poista polttimen suojukset ja kuvut.
3. Irrota suuttimet ruuviavaimella 7 ja
vaihda ne käytössä olevaan
kaasutyyppiin sopiviin suuttimiin
(katso "Tekniset tiedot" -luvun
taulukko).
SUOMI
31
VAROITUS!
Varmista, että liekki ei
sammu, kun käännät
kytkimen nopeasti
maksimiasennosta
minimiasentoon.
8.5 Sähköliitäntä
4. Asenna osat takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä.
5. Vaihda arvokilpi (lähellä
kaasunsyöttöputkea) uuden
kaasutyypin mukaiseksi.
Arvokilpitarra toimitetaan laitteen
mukana.
Jos kaasun syöttöpaine on vaihteleva tai
poikkeaa vaaditusta paineesta,
kaasunsyöttöputkeen on asennettava
asianmukainen paineensäädin.
8.4 Vähimmäistason
säätäminen
Polttimien vähimmäistason säätäminen:
1.
2.
3.
4.
Sytytä poltin.
Käännä kytkin minimiasentoon.
Irrota säädin.
Säädä säätöruuvia ohutta
ruuvimeisseliä käyttäen (A).
A
• Tarkista, että arvokilvessä mainittu
jännite ja virtalaji vastaavat laitteen
asennuspaikan arvoja.
• Laitteen mukana toimitetaan
virtajohto. Siihen on kiinnitettävä
asianmukainen pistoke, joka kestää
arvokilvessä ilmoitetun kuormituksen.
Varmista, että asennat pistokkeen
oikeaan pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tulipalovaara on olemassa, kun laite
liitetään jatkojohdolla, sovittimella tai
epäsuoralla rinnankytkennällä.
Varmista, että maadoitusliitäntä on
standardien ja määräyksien mukainen.
• Älä anna virtajohdon kuumentua yli 90
°C lämpötilaan.
Varmista, että sininen
nollajohdin on liitetty
kirjaimella "N" merkittyyn
liittimeen. Liitä ruskea (tai
musta) vaihejohdin
kirjaimella "L" merkittyyn
liittimeen. Pidä vaihejohdin
aina kytkettynä.
8.6 Liitäntäjohto
5. Jos vaihdat:
• maakaasusta G20 20 mbar
nestekaasuun, kiristä säätöruuvi
kokonaan.
• nestekaasusta maakaasuun G20
20 mbar, kierrä säätöruuvia auki
noin 1/4 kierrosta.
Liitäntäjohto on vaihdettava ainoastaan
erikoisjohtoon tai vastaavaan.
Kaapelityyppi on: H03V2V2-FT90.
Varmista, että kaapeliosa kestää
jännitteen ja käyttölämpötilan.
Keltavihreän maadoitusjohtimen on
oltava noin 2 cm pitempi kuin ruskea (tai
musta) vaihejohdin.
32
www.aeg.com
8.7 Asennus
5.
1.
6.
A
2.
B
3.
7.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
A) mukana toimitettu tiiviste
B) asennettu kannatin
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
4.
HUOMIO!
Asenna laite ainoastaan
tasapintaiselle työtasolle.
8.8 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
Toimitetut lisävarusteet: tukipalkki,
tiivistenauha.
Käytä ainoastaan erityistä
lämmönkestävää silikonia.
SUOMI
6. Aseta seuraava keittotaso työtason
leikkaukseen. Varmista, että
keittotasojen etureunat ovat samalla
tasolla.
Työtason leikkaus
Välimatka
seinästä
vähintään 50 mm
Syvyys
490 mm
Leveys
kaikkien asennettavien keittotasojen leveyden summa miinus 20 mm
Esimerkki:
7. Puhdista lasipinta.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
33
8.9 Asennusmahdollisuudet
Keittotason alle kiinnitetty paneeli on
voitava poistaa helposti mm.
korjaustoimenpiteiden tarpeen varalta.
Keittiökaluste, jossa on ovi
Asennus
1. Laske oikeat leikkausmitat
2. Valmistele leikkaus työtasoon.
3. Aseta keittotasot yksi kerrallaan
pehmeälle pinnalle (esim. peitto)
alapuoli ylöspäin.
4. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista
reunaa pitkin.
5. Aseta ensimmäinen keittotaso
työtason leikkaukseen. Aseta sen
jälkeen tukipalkki työtason
leikkaukseen. Paina puolet sen
leveydestä keittotason alle.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A. Irrotettava paneeli
B. Kytkennöille varattu tila
Keittiökaluste, jossa on uuni
Keittotason ja uunin sähköliitännät on
asennettava erikseen turvallisuussyistä ja
jotta uuni voitaisiin poistaa helposti.
34
www.aeg.com
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Keittotason mitat
Leveys
360 mm
Syvyys
520 mm
9.2 Ohivirtauksen halkaisijat
POLTIN
Ø OHITUS 1/100 mm
Kaksi poltinta
64
9.3 Muut tekniset tiedot
KOKONAISTEHO:
Kaasu, alkuperäinen:
G20 (2H) 20 mbar = 4,5 kW
Kaasu, vara:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 327 g/h
Sähköliitäntä:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Laiteryhmä:
II2H3B/P
Kaasuliitäntä:
R 1/2"
Laitteen luokitus:
3
9.4 Kaasupolttimet MAAKAASUUN G20 20 mbar
POLTIN
NORMAALI TEHO kW VÄHIMMÄISTEHO
kW
SUUTTIMEN MERKINTÄ
Kaksi poltinta
4,5
150
1,42
9.5 Kaasupolttimet nestekaasuun G30/G31 30/30 mbar
POLTIN
NORMAALI TE- VÄHIMMÄISHO kW
TEHO kW
SUUTTIMEN
MERKINTÄ
KAASUN NIMELLISVIRTAUS g/h
Kaksi poltinta
4,5
104
327
1,42
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
HC411521GB
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
SUOMI
Kaasupolttimien määrä
Energiatehokkuus kaasupoltinta
kohti
(EE gas burner)
35
1
Keskellä edessä - Kaksois
Kaasutoimisen keittotason energiatehokkuus
(EE gas hob)
54,1 %
54.1%
EN 30-2-1: Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasutoimiset kodinkoneet
ruoanvalmistukseen - Osa 2-1: Energian järkevä käyttö - Yleistä
10.2 Energiansäästö
•
•
•
•
•
•
•
Varmista ennen käyttöä, että polttimet ja keittoastian tuet on asennettu oikein.
Käytä ainoastaan keittoastioita, joiden halkaisija vastaa polttimien mittoja.
Keskitä kattila polttimeen.
Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Kun neste alkaa kiehua, vähennä liekin voimakkuutta niin, että neste kiehuu hiljaa.
Käytä painekattilaa, jos mahdollista. Katso sen ohjekirjaa.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
36
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................37
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 38
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 41
4. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 41
5. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................43
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................43
7. FELSÖKNING.............................................................................................................45
8. INSTALLATION..........................................................................................................46
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 50
10. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 51
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
37
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
38
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om kokzonsglaset går sönder:
– stäng omedelbart av alla brännare och elektriska
värmeelement och isolera produkten från elnätet,
– vidrör inte produktens yta,
– använd inte produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Där produkten är direkt ansluten till eluttaget krävs en
allpolig isolerande brytare med kontaktmellanrum.
Fullständig frånkoppling i enlighet med villkoren i
överspänningskategori III måste garanteras.
Jordkabeln är exkluderad från detta.
När du drar nätkabeln måste du kontrollera att kabeln
inte kommer i direkt kontakt (t.ex. med isolerande
omhöljen) med delar som kan nå temperaturer på mer
än 50 °C över rumstemperatur.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Produkten är lämplig för följande
marknader: DK FI SE
SVENSKA
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan vara tillräckligt så att luft kan
cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
•
•
2.2 Elektrisk anslutning
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
•
•
•
•
•
•
•
39
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Gasanslutning
• Alla gasanslutningar ska göras av en
behörig person.
• Kontrollera före installation att de
lokala distributionsförhållandena (typ
av gas och gastryck) och produktens
inställningar är kompatibla.
• Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
40
www.aeg.com
• Information om gastillförsel finns på
typskylten.
• Denna produkt är inte ansluten till en
anordning som leder ut
förbränningsprodukter. Se till att
ansluta produkten enligt gällande
installationsregler. Var uppmärksam
på kraven för lämplig ventilation.
2.4 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Använd bara stabila kokkärl med rätt
form och diameter, större än
brännarnas diameter.
• Kontrollera att kokkärlen är placerade
i mitten på brännarna.
• Kontrollera att lågan inte släcks när du
snabbt vrider vredet från MAX- till
MIN-läget.
• Använd bara de tillbehör som
levereras med produkten.
• Installera inte en elddiffusör på
brännaren.
• Användning av en
gastillagningsprodukt resulterar i att
värme och fukt bildas. Tillse god
ventilation i rummet där produkten är
installerad.
• Långvarig och intensiv användning av
produkten kan kräva ytterligare
ventilation, t.ex. att ett fönster
öppnas, eller en effektivare ventilation
genom att t.ex. öka den mekaniska
ventilationsnivån.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft eller
kalkborttagningsmedel, komma i
kontakt med inbyggnadshällen. Det
finns risk för matta fläckar.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
SVENSKA
2.5 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Diska inte brännarna i diskmaskinen.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Lägg de externa gasledningarna
plant.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
1 Dubbelkronbrännare
2 Kontrollvred
1
2
3.2 Kontrollvred
Symbol
Beskrivning
ingen gastillförsel / Avläge
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
41
Symbol
Beskrivning
tändposition / maximal
gastillförsel
minimal gastillförsel
42
www.aeg.com
4.1 Översikt över brännaren
A
B
D
C
A.
B.
C.
D.
Brännarlock
Brännarkrona
Tändlåga
Termoelement
4.2 Tändning av brännare
Tänd alltid brännaren innan
du ställer kokkärlet på den.
VARNING!
Var mycket försiktig när du
använder öppen eld i en
köksmiljö. Tillverkaren påtar
sig inget ansvar för felaktig
användning av öppen eld.
1. Tryck på gaskontrollvredet och vrid
det medsols till maximal
gastillförselposition ( ).
2. Håll kontrollvredet intryckt i 10
sekunder eller mindre. Då kan
termostaten värmas upp. Om detta
inte görs kommer gastillförseln att
brytas.
3. Justera lågan när den har blivit
normal.
Om brännaren inte tänder
efter några försök,
kontrollera att kronan och
dess lock sitter i rätt läge.
VARNING!
Håll inte kontrollvredet
intryckt längre än 15
sekunder. Om brännaren
inte tänder efter 15
sekunder, släpp
kontrollvredet, ställ det i Avläge och vänta minst 1 minut
innan du försöker tända
brännaren igen.
FÖRSIKTIGHET!
Om elektricitet saknas kan
du tända brännaren utan
elektrisk utrustning. För en
låga nära brännaren, tryck in
rätt kontrollvred och vrid det
moturs till maximal
gastillförselposition. Håll
kontrollvredet intryckt i
högst 10 sekunder så hinner
termoelementet värmas
upp.
Om brännaren släcks, vrid
kontrollvredet till avstängt
läge och försök tända
brännaren igen efter minst 1
minut.
Gnistgeneratorn kan starta
automatiskt när du slår på
strömmen efter
installationen eller ett
strömavbrott. Det är helt
normalt.
Hällen är utrustad med
progressiva ventiler. De gör
regleringen av lågan mer
exakt.
4.3 Stänga av brännaren
Släck lågan genom att vrida vredet till
avstängt läge
.
VARNING!
Vrid alltid ned lågan eller
stäng av den innan kokkärl
tas bort från brännaren.
4.4 Använda wok-stället
Med wok-stället kan du använda en
rundbottnad wok på hällen. Använd wokstället endast på den brännaren med
dubbelkrona. När du sätter dit wokstället, kontrollera att spåren i ramen
passar ordentligt i skenorna på
kastrullstöden.
SVENSKA
43
När gallret till den dubbla
brännaren sätts tillbaka,
kontrollera att gallrets
ihåliga del passas ihop med
referensmarkeringen på den
platta som sitter fast i glaset.
5. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Kokkärl
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte gjutjärnspannor,
kokkärl i stengods, grill- eller
stekfat.
VARNING!
Ställ inte instabila eller
skadade kärl på brännaren
för att förhindra spill och
skador.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att kokkärlens
undersida inte står på
kontrollvredet, då flamman
kan hetta upp
kontrollvredet.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att kokkärlen
ställs mitt på brännaren för
att få maximal stabilitet och
lägre gasförbrukning.
FÖRSIKTIGHET!
Vätskor som spillts ut under
tillagning kan få glaset att
spricka.
5.2 Kokkärlens diameter
Använd endast kokkärl med
en diameter som motsvarar
brännarnas storlek.
Brännare
Kokkärlets diameter (mm)
Dubbelkrona
220 - 300
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att
kokkärlshandtagen inte är
ovanför hällens framkant.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
VARNING!
Använd inte knivar, skrapor
eller liknande instrument för
att rengöra glasytan eller
mellan kanterna på
brännarna och ramen (i
tillämpliga fall).
44
www.aeg.com
• Diska rostfria delar med vatten, och
torka sedan med en mjuk duk.
6.2 Kokkärlsstöd
Lyft inte upp kastrullstöden i
en vinkel. Detta kan skada
stiften och göra så att de går
av.
Kokkärlsstöden tål inte
maskindisk. De måste diskas
för hand.
1. Avlägsna kokkärlsstöden för att
enkelt rengöra hällen.
Var försiktigt när du
sätter tillbaka
kokkärlsstöden för att
undvika att hällens
ovansida skadas.
2. Emaljbeläggningen kan ibland ha
vassa kanter så var försiktig när du
diskar kokkärlsstöden för hand och
torkar dem. Om nödvändigt kan du
avlägsna envisa fläckar med en
rengöringspasta.
3. Var noga med att placera
kokkärlsstöden korrekt efter
rengöring.
4. För att brännarna ska fungera korrekt
måste du kontrollera att
kokkärlsstödens armar är i mitten av
brännaren.
Formen på kastrullstöden och antalet
brännare kan variera mellan olika
modeller.
6.4 Rengöring av hällen
6.3 Tag bort kastrullstöden
För att hålla kastrullstöden i rätt position,
sitter de på metallstift på den bakre
sidan av hällen. För enklare rengöring
kan kastrullstöden tas bort från hällen.
Lyft upp kastrullstöden och håll dem
horisontellt som visas på bilden.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker.
I annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
SVENSKA
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• För att rengöra de emaljerade
delarna, locket och kronan, diska med
varmt vatten och diskmedel och torka
dem noga innan du sätter tillbaka
dem.
6.5 Rengöring av tändstiftet
Denna funktion har en keramisk
tändningslåga och en metallelektrod.
45
Håll dessa komponenter rena för att
förhindra svårigheter med att tända, och
se till att ringens hål inte är blockerade.
6.6 Periodiskt underhåll
Prata med ditt lokala servicecenter med
jämna mellanrum för att kontrollera
skicket på gasledningen och
tryckregulatorn (i förekommande fall).
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns ingen gnista när du Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är korförsöker aktivera gnistgene- strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförratorn.
är ansluten på fel sätt.
sörjningen.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Brännarlock och krona sitter
fel.
Placera brännarens lock och
krona på rätt sätt.
Flamman släcks direkt efter
den tänts.
Termoelementet är inte tillräckligt varmt.
När du tänt flamman, håll
vredet intryckt i 10 sekunder
eller mindre.
Flamringen är sned.
Brännarkronan är igensatt av Kontrollera att injektorn inte
matrester.
är blockerad och att brännarkronan är ren.
7.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
46
www.aeg.com
7.3 Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande
fall).
B. Sätt fast den på garantikortet och
behåll denna del (i förekommande
fall).
C. Sätt fast den på instruktionshäftet.
8. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Modell .......................................
PNC
(produktnr) .............................
Serienummer ....................
8.2 Gasanslutning
VARNING!
Följande instruktioner
avseende installation,
anslutning och underhåll
måste utföras av behörig
personal enligt gällande
bestämmelser.
Välj fasta anslutningar eller använd ett
flexibelt rör i rostfritt stål i enlighet med
gällande regelverk. Om flexibla
metalledningar används, se noga till att
de inte kommer i kläm eller kommer i
kontakt med rörliga delar. Var även
försiktig när hällen sätts ihop med en
ugn.
SVENSKA
Säkerställ att
gastillförseltrycket på
produkten följer de
rekommenderade värdena.
Den justerbara anslutningen
fästs vid anslutningen med
hjälp av en gängad mutter R
1/2". Skruva åt alla delar och
dra åt allt med teflontejp,
om nödvändigt, för att få rätt
riktning.
A
B
47
VARNING!
När installationen är klar,
kontrollera att tätningen för
varje rörbeslag är korrekt.
Använd en tvållösning, inte
en eldslåga!
8.3 Utbyte av injektorer
VARNING!
Injektorsatsen för byte av
gas medföljer ej. Ring
auktoriserad serviceverkstad.
1. Ta bort kastrullstöden.
2. Ta bort brännarnas lock och kronor.
3. Använd en hylsnyckel 7 för att
avlägsna injektorerna och ersätt dem
med de som krävs för den typ av gas
som du använder (se tabell i avsnittet
Tekniska uppgifter).
A. Änden på röret
B. Vinkel som levereras med produkten
Flytande gas
Använd gummirörhållaren för flytande
gas. Sätt alltid i packningen. Fortsätt
sedan med gasanslutningen.
Det böjliga röret är redo att användas
när:
• det inte kan bli varmare än
rumstemperatur, högre än 30 °C;
• det inte är längre än 1500 mm;
• det inte stryps någonstans;
• det inte är utsatt för dragning eller
vridning;
• det inte kommer i kontakt med vassa
kantar eller hörn;
• det enkelt kan undersökas för att
kontrollera dess skick.
Kontrollen av det böjliga röret består i att
man kontrollerar att:
• det inte uppvisar några sprickor, jack
eller brännmärken på de två ändarna
och hela längden;
• material inte har hårdnat, utan
uppvisar sin rätta elasticitet;
• fästklämmorna inte har rostat;
• hållbarhetsdatumet inte har passerat.
Ifall en eller flera defekter syns, laga inte
röret, utan ersätt det.
4. Sätt tillbaka delarna i omvänd
ordning.
5. Byt ut typsskylten (sitter nära
anslutningen till gasbehållaren) mot
en skylt som anger den nya typen av
gastillförsel. Denna skylt ligger i
förpackningen som medföljer
produkten.
Ifall gastillförseltrycket kan ändras eller är
annat från det nödvändiga trycket måste
du montera en tryckregulator på
gasledningen.
8.4 Justering av miniminivån
Justera brännarnas miniminivå:
1.
2.
3.
4.
Tänd brännaren.
Vrid vredet till minimiläget.
Ta bort vredet.
Med en tunn skruvmejsel, justera
justeringsskruvens position (A).
48
www.aeg.com
Se till att du ansluter den blå
neutrala kabeln till
terminalen med bokstaven
"N". Anslut den bruna (eller
svarta) faskabel till
terminalen med bokstaven
"L". Se till att faskabeln är
ansluten hela tiden.
A
5. Om du byter:
• från naturgas G20 20 mbar till
flytande gas ska du dra åt
justeringsskruven helt och hållet.
• från flytande gas till naturgas G20
20 mbar ska du lossa
justeringsskruven cirka 1/4 varv .
VARNING!
Kontrollera att lågan inte
släcks när du snabbt vrider
vredet från max-läget till
minimiläget.
8.5 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att elnätets spänning och
effekt överensstämmer med de
märkdata som anges på typskylten.
• Produkten levereras med en nätkabel.
Denna kabel måste förses med en
lämplig stickkontakt, som är
dimensionerad för den belastning
som anges på typskylten. Se till att
kontakten passar i rätt eluttag.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Det finns risk för brand om apparaten
är ansluten till en förlängningskabel,
en adapter eller en
fleruttagsanslutning. Se till att
jordningen stämmer med
föreliggande normer och regler.
• Låt inte strömkabeln värmas upp till
en temperatur högre än 90 °C.
8.6 Nätkabel
För att byta anslutningskabeln används
endast specialkabeln eller motsvarande.
Kabeltypen är: H03V2V2-FT90.
Kontrollera att kabeln är anpassad till
spänningen och arbetstemperaturen.
Den gul/gröna jordledningen måste vara
cirka 2 cm längre än den bruna (eller
svarta) fasledningen.
8.7 Montering
1.
2.
SVENSKA
49
7.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm 40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
340 mm
4.
FÖRSIKTIGHET!
Installera endast produkten
på en arbetsskiva med platt
yta.
8.8 Installation av mer än en
häll
Medföljande tillbehör: anslutningslist,
tätningslist.
Använd bara särskilt
värmebeständigt silikon.
5.
Utstansning för bänkskivan
6.
Avstånd
från väggen
minst 50 mm
Djup
490 mm
Bredd
summan av alla hällars bredd
som du installerar minus 20
mm
Exempel:
520 mm
B
A) medföljande tätning
B) monteringsfäste
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
580 mm
A
Montering
1. Beräkna rätt utstansningsmått.
2. Förbered utstansningen i bänkskivan.
3. Lägg hällarna en i taget på en mjuk
yta (t.ex. en filt) med botten uppåt.
4. Sätt fast tätningslisten runt den
nedre kanten på hällen längs
ytterkanten på glaskeramiken.
5. Sätt först in hällen i utstansningen i
bänkskivan. Sätt sedan in
anslutningslisten i bänkskivans
50
www.aeg.com
8.9 Alternativ för inbyggnad
utstansning. Tryck in halva dess
bredd under hällen.
Panelen som installeras under hällen
måste enkelt kunna tas bort för att
möjliggöra åtkomst för tekniska arbeten.
Köksskåp med lucka
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6. Sätt in nästa häll i utstansningen i
bänkskivan. Kontrollera att hällarnas
frontkanter är på samma nivå.
A. Borttagbar panel
B. Utrymme för anslutningar
Köksskåp med ugn
Elanslutningen av hällen och ugnen
måste göras separat av säkerhetsskäl och
så att ugnen lätt kan tas ut ur enheten.
7. Rengör glasytan.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Hällens mått
Vikt
360 mm
Djup
520 mm
9.2 Förbikopplingsdiametrar
BRÄNNARE
Ø FÖRBIKOPPLING 1/100 mm
Dubbelkronbrännare
64
9.3 Andra tekniska data
TOTAL SPÄNNING:
Gas ursprunglig:
G20 (2H) 20 mbar = 4,5 kW
Byte av gas:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 327 g/tim
Nätspänning:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Produktkategori:
II2H3B/P
Gasanslutning:
R 1/2"
SVENSKA
Produktklass:
51
3
9.4 Gasbrännare för NATURGAS G20 20 mbar
BRÄNNARE
NORMAL EFFEKT kW
Dubbelkronbrän- 4,5
nare
MINSTA EFFEKT kW
INJEKTORMÄRKE
1,42
150
9.5 Gasbrännare för gasol G30/G31 30/30 mbar
BRÄNNARE
NORMAL EFFEKT kW
MINSTA EFFEKT kW
INJEKTORMÄRKE
NOMINELLT GASFLÖDE g/h
Dubbelkronbrännare
4,5
1,42
104
327
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HC411521GB
Typ av häll
Inbyggnadshällar
Antal gasbrännare
1
Energieffektivitet per gasbrännare
(EE gas burner)
Mitten fram – dubbel
Energieffektivitet för gashällen
(EE gas hob)
54.1%
54.1%
EN 30-2-1: Brinnande gas för matlagningsprodukter för hushållsbruk - del 2-1 :
Energihushållning – Allmänt
10.2 Sparar energi
•
•
•
•
•
•
•
Innan användning, se till att brännarna och kokkärlsstöden har monterats riktigt.
Använd endast kokkärl med en diameter som motsvarar brännarnas storlek.
Centrera kärlet på brännaren.
Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
När vätskor börjar koka, vrid ner lågan för att låta vätskan bara sjuda.
Använd om möjligt en tryckkokare. Läs i handboken till den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
52
www.aeg.com
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
SVENSKA
53
54
www.aeg.com
SVENSKA
55
867329081-F-202017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement