Juno | JKSN301R6 | User manual | Juno JKSN301R6 User Manual

Juno JKSN301R6 User Manual
CS
Návod k
použití
Varná deska
JKSN301R6
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Denní používání
Tipy a rady
2
4
6
8
9
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické údaje
Energetická účinnost
10
11
13
15
16
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce
bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího
kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
5
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Použití spotřebiče
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
• Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
6
Likvidace
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
Obsluha
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzo‐
rové
tlačítko
1
Funkce
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
7
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Poznámka
2
Blokování tlačítek / Dět‐
ská bezpečnostní pojist‐
ka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
5
6
7
8
9
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
10
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
8
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
• všechny varné zóny jsou vypnuté,
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový
signál a varná deska se vypne.
Odstraňte všechny předměty, nebo
vyčistěte ovládací panel.
• po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a varná
deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-2
Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Varná deska se
vypne po
6 hodin
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
a
vypnete
varnou zónu.
Použijte senzorové tlačítko:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a nastavte
čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné
zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se
čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se
bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
9
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí .
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte . Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Zapnutí funkce: stiskněte . Na čtyři
sekundy se rozsvítí .Časovač zůstane
zapnutý.
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Zobrazí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Zobrazí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí .
Rozsvítí se . Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní
můžete varnou desku použít. Když varnou
desku vypnete pomocí , funkce se opět
zapne.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či měděným
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky
zanechávat barevné skvrny.
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
10
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou
a polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐
ho masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky, va‐
jec, palačinek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků.
-1
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
• Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
• Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
11
nečistota může varnou desku poškodit.
Vyvarujte se popálení. Speciální
škrabku přiložte šikmo ke skleněnému
povrchu a posunujte ostří po povrchu
desky.
• Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem.
• Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek součas‐
ně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
12
Problém
Možná příčina
Řešení
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu, a není proto
horká.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Vnější okruh nelze zapnout.
Na vícenásobné varné
zóně je tmavá oblast.
Zapněte nejprve vnitřní
okruh.
Je normální, že je na více‐
násobné varné zóně tmavá
oblast.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vypoj‐
te pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Jestliže se
opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Zobrazí se E6.
Druhá fáze napájení chybí.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
13
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
• Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
• Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
14
Montáž těsnění
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na
spodní hraně varné desky podél
vnějšího okraje sklokeramického
povrchu. Nenatahujte jej. Konce
těsnicího proužku musí být umístěny
uprostřed na jedné straně varné
desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte
k sobě.
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
15
Instalace více než jedné varné
desky
min. 650 mm
40-50 mm
Jestliže instalujete několik varných desek
o velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální na‐
stavení teploty) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1 200
145
Uprostřed vzadu
700 / 1 700
120 / 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
16
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
JKSN301R6
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
205,3 Wh / kg
182,7 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
194,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
• Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
• Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
17
18
19
867332119-A-422016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising