ARTHUR MARTIN ELECTROLUX | TM2082N | User manual | ARTHUR MARTIN ELECTROLUX TM2082N User Manual

ARTHUR MARTIN ELECTROLUX TM2082N User Manual
Vgradna kuhalna plošča
TM 2080 x TM 2082
TM 2092 x TM 3082
TM 3092
Navodila za uporabo
1
Pomembna navodila za varno uporabo
Pred priklopom in prvo uporabo pozorno preberite to knjižico z navodili za uporabo in
upoštevajte vse navedene varnostne ukrepe, ki so potrebni zaradi vaše varnosti in varnosti
drugih uporabnikov.
Ta navodila shranite, tako da vam bodo vedno pri roki. Če kuhalno ploščo prodate ali jo komu
podarite, poskrbite, da bo novi uporabnik dobil tudi to knjižico z navodili, kar mu bo omogočilo,
da se seznani z delovanjem kuhalne plošče in navodili za varno uporabo.
Uporaba kuhalne plošče
x Kuhalno ploščo naj uporabljajo odrasle
osebe. Pazite, da se otroci ne bi preveč
približali in da se ne bi igrali s stikali.
x Ko dobite svojo novo kuhalno ploščo, jo takoj
odpakirajte in se prepričajte, da med
transportom ni prišlo do poškodb. Če opazite,
da je poškodovana, se takoj obrnite na
prodajalca.
x Kuhalna plošča je namenjena kuhanju živil v
gospodinjstvih in ni namenjen drugačni, npr.
komercialni ali industrijski uporabi.
x Kakršnokoli spreminjanje značilnosti aparata
je nevarno.
x Priklop prepustite za to usposobljenim
strokovnim osebam, ki morajo upoštevati vse
veljavne predpise.
x Pred priklopom se prepričajte, da je kuhalna
plošča prilagojena vrsti plina, ki ga imate
namen uporabljati.
x Med uporabo se določeni deli segrejejo.
Pazite na otroke, da se ne opečejo.
x Vedno najprej zmanjšajte plin ali ugasnite
gorilnik in šele nato odstranite posodo.
x Ne prižigajte gorilnikov, če na njih ni posode.
x Ko prenehate s kuhanjem se prepričajte, da
so vsa stikala v izklopljenem položaju.
x Ne uporabljajte nestabilne ali deformirane
posode; lahko bi se prevrnila in bi se opekli.
x Nikoli ne poskušajte sami popraviti
pokvarjene kuhalne plošče. Popravila
prepustite za to usposobljenim
strokovnjakom pooblaščenega servisa in
zahtevajte uporabo originalnih rezervnih
delov. Nestrokovna popravila pomenijo za
uporabnika veliko tveganje in lahko pa
povzročijo še hujšo okvaro aparata.
x Če v bližini kuhalne plošče uporabljate
električne aparate (npr. električni mešalnik),
pazite, da kabel električnega aparata ne
pride v stik z vročimi deli.
x V bližino kuhalne plošče ne odlagajte
vnetljivih snovi (npr. čistil, razpršil…).
x Pazite, da se otroci ne igrajo s stikali.
x Ne odlagajte predmetov, predvsem vnetljivih,
na kuhalno ploščo. Lahko bi se vneli ko
prižgete gorilnik.
x Pri segrevanju maščobe bodite zelo previdni;
razgreta maščoba se hitro vname.
2
x Pazite, da plamen zaradi prepiha ne bi
ugasnil. Če plamen ne gori enakomerno, ga
ugasnite in znova prižgite. Če plamen še
vedno ni enakomeren, se obrnite na najbližji
pooblaščeni servis.
x Če je kuhalna plošča opremljena s
pokrovom, ga redno čistite in ga zaprite šele,
ko se gorilniki ohladijo.
x Kuhalna plošča naj bo vedno čista; ostanki
hrane bi se lahko vneli in povzročili požar.
x Pred kakršnimikoli posegi ali vzdrževanjem
izklopite kuhalno ploščo iz električnega
omrežja.
x Pokvarjene kuhalne plošče ne smete
uporabljati; takoj jo izklopite iz električnega
omrežja.
x Prepričajte se, da lahko zrak neovirano kroži.
Nezadostno zračenje bi lahko povzročilo
pomanjkanje kisika v zraku.
x Plinski gorilniki povzročajo toploto in vlago v
prostoru, kjer jih uporabljamo. Zagotovite
dobro zračenje prostora bodisi z zračniki, s
kuhinjsko napo z odvodom na prosto… Če
niste prepričani o ustreznosti zračenja
prostora se o tem posvetujte s strokovnjaki.
x Pri intenzivnem in dolgotrajnem kuhanju bo
potrebno dodatno zračenje - odprite okno ali
vrat na prosto, ali pa vklopite kuhinjsko napo
na najvišjo stopnjo.
x Pred prižiganjem gorilnikov odstranite vse
predmete s kuhalne plošče.
x Cev za dovod plina zamenjajte nekoliko pred
potekom predpisane življenjske dobe.
x Plinske jeklenke ne postavljajte v kuhinjo ali
drug zaprt prostor.
x Indikator preostanka toplote je osvetljen,
dokler je površina še vroča. Pazite, da se
otroci preveč ne približajo, dokler lučka ne
ugasne.
x Kuhalno ploščo uporabljajte samo za to,
čemur je namenjena.
x Pazite, da vroča površina ne pride v stik z
aluminijasto folijo ali plastiko.
x Prav tako pazite, da vroča površina ne pride
v stik s taljivimi snovmi (npr. plastika, alufolija, sladkor in sladke snovi).
x Če pa se to že zgodi, morate
steklokeramično površino očistiti, dokler je še
topla.
x
x
x
x
x
Steklokeramična površina je izjemno
odporna na visoke in nizke temperature.
Pazite pa, da vam ne bi z višine padla iz rok
nanjo npr. solnica, saj taki udarci lahko
poškodujejo kuhalno ploščo. Če na kuhalni
plošči opazite kakršnekoli razpoke, jo takoj
izklopite iz električnega omrežja in se obrnite
na pooblaščeni servis.
Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte grobih čistil
ali čistilnih pripomočkov (npr. gobic iz jeklene
volne ipd.). Uporabljajte samo čistila,
namenjena za čiščenje steklokeramike.
Ne usmerjajte pogleda direktno v halogenska
kuhališča, če je vaša kuhalna plošča z njimi
opremljena.
Uporabljajte samo opremo, ki je bila kuhalni
plošči priložena (npr. razdelilci plamena).
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za škodo ali poškodbe, ki so posledica
nepravilne uporabe in neupoštevanja
navodil za uporabo.
Vgradnja in priključitev
x Priklop prepustite za to usposobljenim
strokovnim osebam, ki morajo upoštevati vse
veljavne predpise.
x Pred kakršnimikoli posegi ali vzdrževanjem
izklopite kuhalno ploščo iz električnega
omrežja.
x Prepričajte se o ustreznosti zračenja.
Nezadostno zračenje bi lahko povzročilo
pomanjkanje kisika v zraku. Posvetujte se s
strokovnjakom.
x Če je potrebno opraviti določene spremembe
na električni napeljavi, mora potrebna dela
opraviti za to usposobljena strokovna oseba.
Nikoli ne poskušajte sami popraviti kuhalne
plošče!
Za čisto okolje
x Embalažo odpeljite na ustrezno deponijo.
x Svojo odsluženo kuhalno ploščo odpeljite na
ustrezno deponijo, pred tem pa odrežite
priključni električni kabel čim bližje ohišja.
Legenda simbolov
)
Simbol trikotnika vas opozarja na
navodila, ki so pomembna za varno
uporabo in pravilno delovanje
kuhalne plošče. Ta navodila morate
upoštevati.
Navodila za določene postopke
Ob tem simbolu boste našli dodatne
informacije in koristne nasvete za
uporabo kuhalne plošče.
Ta simbol opozarja na navodila za
gospodarno in okolju prijazno
uporabo kuhalne plošče.
3
Opis kuhalne plošče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Površina kuhalne plošče
Hitri gorilnik
Srednje hitri gorilnik
Hitrožarilno kuhališče (‡ 145)
Hitrožarilno kuhališče (‡ 180)
Okvir
Pomožni gorilnik
Ti modeli kuhalnih plošč so opremljeni
s posebnimi pipami za plin, ki zagotavljajo
boljšo regulacijo plamena.
Uporaba kuhalne plošče
Gumbi gorilnikov
Gumbi gorilnikov omogočajo nastavitev treh
glavnih položajev z naslednjimi simboli:
x
Dovod plina je prekinjen
Največji dovod plina in samodejni vžig
Najmanjši dovod plina
Uporabljajte samo posodo z ravnim
dnom.
Predvsem pri segrevanju maščobe ne
puščajte kuhalne plošče brez nadzora, saj
se maščoba hitro vname.
Gorilnik
Najmanjši
premer
(cm)
‡ 24
‡ 18-20
Največji
premer
(cm)
‡ 26
‡ 22
‡ 10-14
‡ 16
Vsak gorilnik je opremljen tudi z varnostno
napravo ki prekine dovod plina, če plamen
slučajno ugasne (npr. zaradi kipenja tekočine,
prepiha…).
Hitri (veliki)
Srednje hitri
(srednji)
Pomožni (mali)
Vžiganje gorilnikov
x Najprej prižgite gorilnik, šele nato postavite
nanj posodo.
x Uporabljajte samo ustrezno posodo.
x Prepričajte se, da plamen ne sega izpod dna
posode.
x Če morate uporabiti posodo drugačnega
premera, priporočamo, da jo postavite na
gorilnik spredaj levo, da preprečite poškodbe
gumbov.
x Predvsem pri cvrenju bodite zelo previdni, saj
se pregreta maščoba hitro vname.
x Če plamen slučajno ugasne, obrnite ustrezni
gumb v izklopljeni položaj počakajte eno
minuto, šele nato znova prižgite plamen.
x Intenzivna uporaba kuhalne plošče zahteva
dodatno zračenje – odprite okno ali povečajte
moč kuhinjske nape, če je vgrajena.
)
Gumb gorilnika potisnite navznoter in ga
obrnite na levo na simbol največjega plamena.
Gorilnik se vžge samodejno.
V primeru izpada električne energije si lahko
pomagate z vžigalicol
Pritiskajte na gumb pribl. 5 sekund, da plamen
zagori in se aktivira varnostna naprava.
Postavite posodo na gorilnik.
Prilagodite velikost plamena po potrebi;
plamen naj ne sega izpod dna posode.
Če plamen ugasne, postopek ponovite;
pritiskajte na gumb največ 15 sekund.
Če želite prekiniti dovod plina, obrnite gumb
gorilnika na desno v položaj »x«.
Predvsem pri segrevanju maščobe ne
puščajte kuhalne plošče brez nadzora, saj
se maščoba hitro vname.
Vedno najprej ugasnite plamen in šele nato
snemite posodo z gorilnika.
Uporaba električnega kuhališča
Kuhališče vklopite tako, da obrnete gumb na
ustrezno stopnjo. Stikalo električnega
kuhališča ima 7 stopenj: stopnja 6 pomeni
najmočnejše segrevanje, če obrnete stikalo na
stopnjo 0 pa kuhališče izklopite.
Pravilna uporaba kuhalne plošče
Poraba plina bo gospodarna, če boste na
izbranem gorilniku kuhali v ustrezno veliki
posodi; najustreznejše mere so navedene v
tabeli na prejšnji strani.
Priporočamo, da kuhate v pokritih posodah in
da takoj, ko tekočina zavre, zmanjšate plamen
toliko, da vsebina še vre.
Pazite na otroke, da se ne opečejo na vročih
kuhališčih! Površina je vroča, dokler je
osvetljen indikator preostanka toplote.
Stikalo lahko obračate na levo ali na desno.
Stopnja 0: Izklopljeno kuhališče
Stopnja 1: najnižja temperatura
Stopnja 6: najvišja temperatura
5
V spodnji tabeli so navedeni primeri uporabe
posameznih stopenj:
Stopnja
1
2
3
4
5
6
Taljenje masla, čokolade
Dušenje zelenjave ali rib v lastnem
soku, počasno kuhanje (krompir, juhe).
Segrevanje večjih količin vode do
vrelišča, kuhanje juh ipd.
Počasno cvrenje
Hitro cvrenje mesa, rib
Hitro segrevanje maščobe, vode
Steklokeramična površina
Ustrezna posoda
Življenjsko dobo vaše kuhalne plošče boste
podaljšali in prihranili na energiji, če boste
upoštevali naslednja priporočila:
x Posoda naj ne bo manjša od kuhališča.
Vedno uporabljajte posode z ravnim, gladkim
dnom.
x Dno posode naj bo vedno čisto in suho. Med
kuhanjem naj bo posoda pokrita s pokrovko.
Prepričajte se, da je dno posode gladko in
nepoškodovano; razpokano dno oz. dno z
ostrimi robovi bi opraskalo steklokeramično
površino.
x Dno posode naj ne bo konveksno, pretirano
konkavno ali deformirano. Nekoliko konkavno
dno zagotavlja dober prenos energije, ker se
pod vplivom toplote nekoliko razširi in se
prilega kuhališču.
x Ko želite posodo premakniti, je ne potiskajte
po steklokeramični površini, ampak jo dvignite
in nato premaknite. Posoda z dnom iz
aluminija ali bakra lahko na steklokeramični
površini pusti kovinske madeže, ki jih je zelo
težko ali celo nemogoče odstraniti.
x Premer posode naj bo enak premeru
kuhališča (145/180 mm). Dno posode naj bo
debelo 2-3 cm pri posodah iz emajliranega
jekla, in 4-6 mm pri posodah iz nerjavečega
jekla.
Steklokeramične površine nikoli ne uporabljajte
kot delovno površino. Ne odlagajte različnih
predmetov na steklokeramično kuhalno ploščo.
Pazite, da plastika ali alu-folija ne prideta v stik
z vročo steklokeramično površino, saj bi se te
snovi stalile in jo poškodovale.
Nikoli ne kuhajte direktno na kuhališču, ne
segrevajte praznih posod in ne vklapljajte
kuhališča, če na njem ni posode.
Če želite prihraniti na električni energiji:
6
x uporabljajte posodo z ravnim, gladkim dnom.
x Kuhališče vklopite šele, ko nanj postavite
posodo.
x Če je le mogoče, naj bo posoda pokrita s
pokrovko.
x Kuhališče izklopite nekaj minut pred koncem
kuhanja, da izrabite preostanek toplote.
x Preostanek toplote po izklopu kuhališča
uporabite za taljenje oz. za ohranjanje jedi
tople.
x Posodo postavite na sredino kuhališča.
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli
kuhalno ploščo izklopite iz električnega
omrežja.
Gorilniki
Pokrovček in krona vsakega gorilnika sta
pritrjena z dvema vijakoma. Ločite ju tako, da
dvignete pokrovček, ga obrnete s spodnjo
stranjo navzgor in odvijete vijaka.
Po temeljitem čiščenju dela ponovno sestavite
in znova namestite pokrovček na gorilnik v
pravilnem položaju.
Redno brišite površino kuhalne plošče z
mehko krpo, ki ste jo namočili topli raztopini
blagega detergenta in dobro oželi. Izogibajte
se uporabi:
- močnih detergentov in belil;
- s čistilom impregniranih gobic, ki niso
namenjene za čiščenje teflonskih površin;
- jeklenih gobic;
- čistil za čiščenje sanitarij ipd.
Trdovratne madeže čistite z ustreznimi
namenskimi čistili.
Slika 3
Nosilne emajlirane rešetke lahko očistite z
blagim čistilom.
Stikala čistite z gobico, namočeno v blago
raztopino detergenta. Lahko jih tudi snamete in
tako lažje očistite.
1. Prepričajte se, da so stikala izklopljena.
2. Snemite stikalo, pri tem pa pazite na
položaj delca, ki pridržuje ploščico.
3. Očiščeno stikalo namestite nazaj, pri tem
pa pazite, da sta os stikala in ploščica v
pravilnem položaju.
Nepravilno nameščeno stikalo bi lahko
povzročilo nepravilnost v delovanju.
Pazite, da med čiščenjem tekočina ali
čistilo ne bi zašli v notranjost ohišja, kjer so
električni elementi.
Slika 4
Steklokeramična površina
Kuhalno ploščo čistite, dokler je še vroča.
Pri
čiščenju si ne smete nikoli pomagati z
Površina kuhalne plošče
grobimi
čistili ali čistilnimi pripomočki (jeklene
Površino kuhalne plošče redno čistite z vlažno
gobice,
groba
čistila, razpršilo za čiščenje
mehko krpo, namočeno v mlačno vodo z malo
pečic,
razni
odstranjevalci
madežev ipd.).
detergenta. Pazite, da tekočina ne bi prodrla v
Uporabljajte
strgala,
namenjena
čiščenju
notranjost kuhalne plošče.
steklokeramičnih
kuhalnih
plošč,
in namenska
Trdovratne madeže čistite z ustreznimi
čistila
za
steklokeramične
površine.
Manj
namenskimi čistili.
trdovratno
nečistočo
obrišite
z
vlažno
krpo,
Pri čiščenju ne uporabljajte grobih čistil ali
trdovratno
nečistočo,
ki
se
je
prižgala
na
pripomočkov, npr. nožev, izvijačev, jeklenih
površino, pa odstranite s strgalom in nato
gobic…
Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, npr. čistil površino obrišite z vlažno krpo. Svetle
kovinske madeže (ostanki aluminija) odstranite
za pečice, grobih praškov, sredstev za
s pomočjo posebnih čistil, ko se kuhališče
odstranjevanje rje ipd.
ohladi.
7
Razsut sladkor in ostanke hrane z visoko
vsebnostjo sladkorja, ki bi se po nesreči polili
ali skipeli iz posode, morate s strgalom takoj
odstraniti s steklokeramične površine, v
nasprotnem primeru bi lahko te snovi
nepopravljivo poškodovale steklokeramično
površino. Ko se kuhalna plošča ohladi, jo
obrišite z vlažno krpo in namenskim čistilom.
Pred uporabo čistilnih sredstev se prepričajte,
da so primerna za čiščenje steklokeramičnih
površin. Upoštevajte navodila proizvajalca!
Na vroče kuhališče ne nanašajte nikakršnih
čistil. Pred ponovno uporabo kuhališča se
prepričajte, da je čisto.
Pozor!
Če opazite, da je steklokeramična površina
opraskana ali razpokana, izklopite kuhalno
ploščo iz električnega omrežja in pokličite
najbližji pooblaščeni servis.
Zelo pozorni bodite pri pripravljanju jedi in
pijač, ki vsebujejo sladkor. Če pridejo take
snovi v stik s steklokeramično površino, jih
morate takoj odstraniti s strgalom, dokler je
površina še vroča, saj bi v nasprotnem primeru
lahko poškodovale steklokeramično površino.
Tehnični podatki
Moč plinskih gorilnikov
Hitri gorilnik (veliki)
3,1 kW (G20)
2,9 kW (G30/G31)
(TM 2080)
2,9 kW (G20)
2,7 kW (G30/G31)
Srednje hitri gorilnik (srednji)
1,9 kW
Pomožni gorilnik (mali)
1 kW
Razvrstitev (kategorija)
II 2E+3+
Tovarniško prilagojen za
Zemeljski plin
Dovodni priključek
Priključna napetost
Zrak, potreben za
izgorevanje
G20/G25 –20/25
mbar
G 1/2"
230 V 50 Hz
16 m3/h
Mere izreza za vgradnjo
Širina
Globina
Dimenzije
Mod. TM 2080 – TM 2082 –TM 3082
Širina:
580 mm
Višina:
510 mm
Dimenzije:
Mod. TM 2092 – TM 3092
Širina:
640 mm
Višina:
Ta aparat ustreza naslednjim predpisom Evropske gospodarske zbornice:
- št. 73/23 in 90/683 o nizki napetosti,
- št. 89/336 o elektromagnetni kompatibilnosti,
splošnim predpisom št. 93/68 in modifikacijam teh.
8
550 mm
470 mm
520 mm
Navodila za namestitev in priklop
Kuhalna plošča je glede na termično izolacijo
uvrščena v razred »X«, kar pomeni, da jo
lahko vgradite v kuhinjski niz skladno s
predpisom IEC 335.2.6.
Poleg stoječe pohištvo po višini ne sme
presegati kuhalne plošče. Kuhalna plošča
mora biti od poleg stoječega pohištva ali zida
oddaljena vsaj 100 mm.
Kuhinjska napa ali viseči elementi morajo biti
od kuhalne plošče oddaljeni vsaj 650 mm.
x Namestitev in priklop kuhalne plošče
prepustite za to usposobljenim
strokovnjakom, ki morajo upoštevati vse
veljavne predpise. Pred kakršnimkoli
posegom se prepričajte, da je kuhalna
plošča izklopljena iz električnega omrežja.
x Kuhalne plošče ne vgrajujte v bližino
vnetljivih materialov (npr. zaves).
x Popravila in vzdrževalna dela prepustite
za to usposobljenim strokovnjakom, ki
morajo upoštevati vse veljavne predpise!
x Pred kakršnimikoli posegi izklopite
kuhalno ploščo iz električnega omrežja.
Če pa je potrebno delo opraviti medtem,
ko je kuhalna plošča priklopljena na
električno omrežje, upoštevajte vse
potrebne varnostne ukrepe.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi
neupoštevanja veljavnih predpisov.
A. Cev z matico
B. Tesnilo
C. Kotni nastavek
Priklop plina
Vsa dela, ki so potrebna za priključitev vaše
nove kuhalne plošče, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom pooblaščenega
servisa ali delavcem lokalne plinarne. Ti
morajo upoštevati vse veljavne predpise.
Priklop
Za priklop lahko uporabite togo kovinsko cev z
ustreznimi predpisanimi nastavki, ali ustrezno
predpisano gibljivo cev iz nerjavečega jekla.
Če uporabite gibljivo cev, morate biti pozorni,
da je položena tako, da se ne more
poškodovati (npr. s premičnimi deli omaric).
Najbolje je, da to delo prepustite
strokovnjakom.
POZOR! Pri priklopu morajo biti upoštevane
predpisane vrednosti; le v tem primeru bo
zagotovljeno brezhibno delovanje,
gospodarna poraba plina in dolga življenjska
doba kuhalne plošče.
Dovod plina do kuhalne plošče mora biti
izveden s pomočjo 1/2" matice z navojem.
Med komponente vstavite tesnilo (glej sliko 4).
Dele privijte, a ne premočno. Nato namestite
priključek v ustrezno smer in zategnite spoj.
POZOR! Po opravljenem priklopu se
vedno prepričate, da spoji tesnijo;
pomagajte si z milnico, nikoli z golim
plamenom.
Redno nadzirajte stanje cevi za plin in
regulatorja tlaka, če je vgrajen. Občasno je
potrebno podmazovanje. Ta dela
prepustite ustrezno usposobljenim
strokovnjakom.
Slika 1
9
Priklop na električno omrežje
Kuhalna plošča je namenjena priključitvi na
enofazno omrežno napetost 230 V-50 Hz. Vsa
potrebna dela naj opravi za to usposobljeni
strokovnjak pooblaščenega servisa, pri tem pa
mora upoštevati vse veljavne predpise.
Pred priključitvijo se prepričajte:
x da je vaša hišna električna napeljava
vključno z varovalko primerna za
priključitev aparata (glej tablico s podatki);
x da je vtičnica ozemljena in da ustreza
vsem veljavnim predpisom;
x da je vtičnica oz. stikalo, v katero je
kuhalna plošča priklopljena, dosegljivo,
tako da ga boste lahko po potrebi izklopili iz
električnega omrežja.
Aparat je opremljen s priključnim kablom, ki
ga je potrebno opremiti s primernim vtikačem,
ki ustreza vrednostim, navedenim na tablici s
podatki.
Vtikač na priključnem kablu vključite v vtičnico
na zidu.
Če je aparat direktno priključen na električno
omrežje, je treba za varnost poskrbeti z
večpolnim stikalom med aparatom in
omrežjem z razdaljo med kontakti v stikalu
vsaj 3 mm; uporabiti je treba stikalo, ki ustreza
zahtevani napetosti in vsem veljavnim
predpisom.
Priključni električni kabel mora biti napeljan
tako, da ne more priti v stik z vročimi
kuhalnimi mesti in da ne bo izpostavljen
temperaturi, ki bi bila višja od 90qC.
Rjavi kabel (faza), ki vodi iz sponke »L« na
ploščici, mora biti povezan s fazo.
Zamenjava priključnega električnega kabla
V primeru, da je potrebno zamenjati kabel, se
obrnite na pooblaščeni servis. Kabel je
potrebno zamenjati z enakovrednim. Priključni
kabel mora ustrezati priključni napetosti in
delovni temperaturi.
Rumeno-zeleni ozemljitveni vodnik mora biti
pribl. 2 cm daljši od faznih vodnikov (slika 6).
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo ali poškodbe, ki so posledica
neupoštevanja veljavnih varnostnih
predpisov.
POZOR! Nikoli ne poskušajte sami
zamenjati priključnega električnega kabla;
nestrokovno opravljena zamenjava bi
pomenila veliko tveganje in bi lahko
povzročila škodo ali poškodbe. Vedno se
obrnite na pooblaščeni servis. Zahtevajte
uporabo originalnih nadomestnih delov.
Slika 3 N
10
Prilagoditev za druge vrste plinov
Zamenjava šob
Zaradi Vaše varnosti priporočamo, da
zamenjavo šob prepustite strokovnjakom
pooblaščenega servisa ali delavcem
lokalne plinarne.
)
x Snemite nosilec za posodo (rešetko).
x Snemite pokrov gorilnika in krono.
x Z natičnim ključ izvijačem 7 odvijte in snemite
šobe (slika 7) ter jih nadomestite z ustreznimi
šobami za želeno vrsto plina.
x Ponovno namestite posamezne dele v
obratnem vrstnem redu od zgoraj
navedenega.
x Zamenjajte tudi nalepko z ustreznimi podatki
(ob cevi za dovod plina), ki jo boste našli v
zavojčku s šobami.
Če je tlak plina neustrezen ali spremenljiv in ni
enak zahtevanemu, je potrebno na dovodno
cev namestiti regulator, kot to zahtevajo
veljavni predpisi.
Slika 2
Nastavitveni vijaki
Nastavljanje najnižje stopnje
Najnižjo stopnjo gorilnika nastavite na
naslednji način:
x
x
x
x
)
Sl. 3
Nastavitveni vijak
Prižgite gorilnik.
Obrnite gumb na položaj za najmanjši plamen.
Odstranite gumb.
Z drobnim izvijačem nastavite vijak (slika 3).
Če boste namesto zemeljskega plina
uporabljali plin butan-propan (v jeklenkah),
vijak privijte do konca na desno, dokler
plamenček ne gori enakomerno.
x Na koncu se prepričajte, da plamen ne
ugasne, če gumb hitro obrnete iz položaja za
največji v položaj za najmanjši plamen.
Te nastavitve lahko opravite tudi potem, ko je
kuhalna plošča že vgrajena v kuhinjski pult.
Gorilnik
Nominalna
moč
Znižana
moč
Pomožni
Srednje
hitri
Hitri
1
1,9
0,33
0,45
Zemeljski: 3,1
But./prop. 2,9
Zemeljski: 2,9
But./prop. 2,7
0,65
121
0,295
0,344
88
211
207
0,65
119
0,276
0,321
86
196
193
Hitri (TM
2080)
Nominalna moč
Zemeljski plin
Butan/propan
Oznaka
Oznaka
m3/h
šobe
šobe
g/h
100/mm
100/mm
0,095
70
0,111
50
73
71
0,181
96
0,210
71
138
136
11
Vgradnja v kuhinjski pult oz. kuhinjsko omarico
Slika 4
Slika 5
Kuhalna plošča je namenjena vgradnji v
delovno površino globine med 550 in 600
mm z ustreznimi značilnostmi.
Mere so navedene na skicah 4 in 5 ( v mm).
Spodnji del kuhalne plošče mora biti od
pregradne plošče pod njo oddaljena vsaj 2
cm.
Vgradnja
Pred nameščanjem v izrez v delovnem pultu
na spodnjo stran kuhalne plošče na rob
namestite tesnilo. Zelo pomembno je, da je
tesnilo nameščeno pravilno in da ni odprtin,
skozi katere bi lahko tekočina tekla pod
kuhalno ploščo.
1. Snemite nosilce za posodo, pokrovčke
in krone z gorilnikov in obrnite kuhalno
ploščo z zgornjo stranjo navzgor, pri tem pa
pazite, da ne poškodujete vžigalnih svečk.
2. Namestite tesnilo okoli roba
steklokeramične površine (glej sliko 6, A).
3. Položite kuhalno ploščo v odprtino,
dokler se steklokeramična površina ne
dotika delovne plošče (glej sliko 7).
Okvir
Vgradnjo nad pomivalni stroj,
hladilnik, zamrzovalnik ali pečico
odsvetujemo, saj ni predvidena.
A) Tesnilo
12
Možni načini vgradnje
Vgradnja v kuhinjsko omarico z vrati
V tem primeru je potrebno vgraditi dodatno
zaščitno ploščo (glej sliko 8), ki bo
onemogočila dostop do spodnjega dela
kuhalne plošče. Zaščitna plošča mora biti
vgrajena tako, da jo je mogoče odstraniti
zaradi morebitnih popravil kuhalne plošče.
Slika 8
Slika 9
Vgradnja v kuhinjsko omarico z nišo za
vgradno pečico
Mere izreza so navedene na skicah 9 in 12;
potrebni so tudi ustrezni nosilci, ki zagotavljajo
zadostno zračenje. Možna sta dva načina
vgradnje, ki zagotavljata, da ne pride do
pregrevanja (glej sliki 10,11). Pečica in kuhalna
plošča morata biti priklopljeni na električno
omrežje ločeno - zaradi varnosti in zaradi
enostavnega odklopa enega ali drugega
aparata.
Če nad kuhalno ploščo obesite kuhinjsko napo
ali viseči element, mora biti razdalja med temi in
kuhalno ploščo vsaj 650 mm (glej sliko 13).
Slika 10
a) Snemljiva plošča
b) Koristen prostor za napeljavo kablov itd.
Slika 11
Slika 12
Slika 13
13
V primeru nepravilnosti v delovanju se obrnite
na najbližji pooblaščeni servis. Pri tem
navedite vrsto nepravilnosti in podatke o
kuhalni plošči. Zahtevajte uporabo originalnih
rezervnih delov.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez
predhodnega obvestila in do tiskarskih napak.
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu največji proizvajalec električnih in plinskih
gospodinjskih aparatov, aparatov za čiščenje in uporabo na prostem. Vsako leto je prodanih več
kot 55 milijonov proizvodov Skupine Electrolux (kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki,
motorne žage in vrtne kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v več kot
150 državah širom po svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o., Tržaška 132, p.p. 72, 1111 Ljubljana
tel.: 061/1234-137, 061/1236-0500; fax: 061/1234-238;
e-mail: electrolux@siol.net;
http://www.electrolux.si
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising