Zanussi | ZEE6140FWA | User manual | ZANUSSI ZEE6140FWA User Manual

ZANUSSI ZEE6140FWA User Manual
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
ZEE6140FWA
2
12
21
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
5
5
6
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
6
7
8
9
10
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
•
2
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met
een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur
of het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste
lade voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
www.zanussi.com
apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de
contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer
te voorkomen.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het
apparaat op de nabijgelegen contactdozen
aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met de service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
4
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
•
•
•
Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste keer
wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking
komen met de kookplaat. Hierdoor kunnen
doffe plekken ontstaan.
Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
www.zanussi.com
•
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1 Kookzone
2 Bedieningsknoppen
3 Stroomaanduiding
1
1
145 mm
180 mm
2
180 mm
145 mm
3
1
1
Restwarmte
Bedieningsknop
Symbool
Functie
0
Uit-stand
1-6
Verwarmingsstanden
WAARSCHUWING!
Er bestaat verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
www.zanussi.com
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
Plaats kookgerei met water op elke kookzone,
stel de maximale stand in en laat het apparaat
10 minuten werken. Dit is om restanten van het
apparaat te verbranden. Laat hierna de
kookplaat 20 minuten werken in de laagste
5
stand. Tijdens deze periode kan er een nare
geur en rook optreden. Dit is normaal. Zorg dat
er voldoende luchtcirculatie is.
Gebruik van de snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat toont
aan dat de plaat een snelkookplaat is. Een
snelkookplaat wordt sneller warm dan normale
platen. De rode stippen zijn op de platen
geverfd. Door gebruik van het apparaat kunnen
ze beschadigd raken en na verloop van tijd zelfs
helemaal verdwijnen. Dit heeft geen effect op
de werking van de kookplaat.
De kookstand
Draai de knop naar de juiste kookstand om de
kookstand in te stellen of te wijzigen. Om uit te
schakelen, draai de knop naar stand uit.
Controlelampje gaat aan als één of meer
kookzones geactiveerd zijn. Als u de kookzones
uitschakelt, gaat het indicatielampje uit.
Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verwarmingsstand:
Kookgerei
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren pannen,
grillstenen, aardewerk of grillplaten
op gasbranders. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te heet
wordt.
Toepassing:
2
Zachtjes te sudderen
3
Te sudderen
4
Te frituren / gratineren
5
Aan de kook te brengen
6
Aan de kook te brengen / (snel) te frituren
Voorbeelden van kooktoepassingen
Verwarmingsstand:
1
Toepassing:
Warm houden
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Roestvrij staal
•
Algemene informatie
•
•
•
•
•
6
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Gebruik een reinigingsmiddel voor roestvrij
staal om de roestvrij stalen randen schoon te
maken.
De roestvrijstalen rand van de plaat kan iets
verkleuren door de hoge temperatuur.
Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een
zachte doek.
www.zanussi.com
De elektrische kookplaat reinigen
1. Gebruik het reinigingspoeder of het
sponsje.
2. Reinig de kookplaat met een vochtige doek
en een beetje afwasmiddel.
3. Verwarm de kookplaat tot een lage
temperatuur en laat deze opdrogen.
4. Breng regelmatig naaimachine-olie aan om
de kookplaten in goede conditie te houden.
Veeg de olie weg met absorberend papier.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten
op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat goed
is aangesloten op het lichtnet.
Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
Als u het probleem niet kunt oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt oplossen,
neem dan contact op met uw leverancier of met
de klantenservice. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Controleer of u de kookplaat op de
juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van de
www.zanussi.com
onderhoudstechnicus van de klantenservice of
de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs
tijdens de garantieperiode. De instructies over
het service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
7
Labels meegeleverd in de zak met
accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B) Plak het op de garantiekaart en bewaar dit
deel (indien van toepassing).
C) Plak het op het instructieboekje.
Montage
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop
de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen
voldoen.
8
Aansluitkabel
•
•
Gebruik voor een eenfase- of tweefaseaansluiting een netsnoer van het volgende
type (of hoger): H05V2V2-F T min 90°C.
Vervang de beschadigde voedingskabel
door het volgende netsnoer (of hoger):
H05V2V2-F T min 90°C. Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
Inbouw
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
www.zanussi.com
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
A
B
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel
mogelijk te maken, moeten de elektrische
aansluitingen van de kookplaat en de oven
afzonderlijk geïnstalleerd worden.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
LET OP!
Installeer het apparaat alleen op een
werkblad met een plat oppervlak.
Mogelijkheden voor inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat
moet eenvoudig te verwijderen zijn en
eenvoudig toegang bieden indien technische
hulp nodig is.
Keukenmeubel met deur
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
Technische informatie
Specificatie kookzones
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Kookzone
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
1500
180
Linksachter
1000
145
www.zanussi.com
9
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Kookzone
Diameter van de kookzone [mm]
Rechtsvoor
1500
145
Rechtsachter
2000
180
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan de
kookzone.
Energiezuinigheid
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
ZEE6140FWA
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaten
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Snelkookplaat
Diameter ronde kookzones (Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (ECelectric koken)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg
195,0 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (ECelectric kookplaat)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens het
koken door de onderstaande tips te volgen.
•
•
Zet het kookgerei op de kookzone voordat u
deze inschakelt.
De bodems van de pannen en kookzones
dienen dezelfde afmeting te hebben.
•
•
•
•
•
206,3 Wh / kg
Zet kleinere pannen op kleinere kookzones.
Plaats de pan precies in het midden van de
kookzone.
Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de
pan.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
10
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
www.zanussi.com
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
www.zanussi.com
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
11
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
12
13
15
16
16
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
17
17
18
19
20
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
12
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
www.zanussi.com
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Instructions de sécurité
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque des gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de
la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
www.zanussi.com
•
•
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir
supérieur pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée
peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque
vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez un service aprèsvente agréé ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties
sous tension et isolées doit être fixée de telle
manière qu'elle ne puisse pas être enlevée
sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
d'alimentation est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), des disjoncteurs différentiels et
des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez
les flammes ou les objets chauds éloignés
des graisses et de l'huile lorsque vous vous
en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion
spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant
jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement de
l'appareil.
•
•
14
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa
surface risque d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels que
du vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
Entretien et nettoyage
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant
de le nettoyer.
•
•
•
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson
2 Manettes de commande
3 Voyant de mise sous tension
1
1
145 mm
180 mm
2
180 mm
145 mm
3
1
www.zanussi.com
1
15
Chaleur résiduelle
Manette
Symbole
AVERTISSEMENT!
Fonction
0
L'appareil est éteint
1-6
Niveaux de cuisson
Il y a risque de brûlures par la
chaleur résiduelle.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Avant la première utilisation
Placez un récipient contenant de l'eau sur
chaque zone de cuisson, réglez sur la position
maximale et laissez la table de cuisson
fonctionner pendant 10 minutes. Cela permet
d'éliminer tout résidu de l'appareil. Faites
ensuite fonctionner la table de cuisson sur la
position minimale pendant 20 minutes. Pendant
cette période, il se peut qu'une odeur et de la
fumée se dégagent. C'est normal. Vérifiez que
la ventilation environnante est suffisante.
Utilisation de la plaque à chauffage
rapide
plaque à chauffage rapide chauffe plus vite que
les plaques classiques. Les points rouges sont
peints sur les plaques. Ils peuvent se détériorer
à l'usage, voire disparaître complètement au
bout d'un certain temps. Cela n'affecte pas le
fonctionnement de la table de cuisson.
Le niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de cuisson,
tournez la manette sur le niveau de cuisson
souhaité. Pour désactiver, tournez la manette
sur la position Off.
Le voyant d'alimentation s'allume quand une ou
plusieurs zones de cuisson sont activées.
Quand vous désactivez les zones de cuisson, le
voyant s'éteint.
Un point rouge au milieu de la plaque indique
qu'il s'agit d'une plaque à chauffage rapide. Une
Conseils
AVERTISSEMENT!
Exemples de cuissons
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Niveau
de
cuisson :
Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de cuisson
doit être aussi plat et épais que
possible.
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en fonte, en
stéatite, en grès, de grils ou de plats
à gratin. L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
16
Utilisation :
1
Maintenir au chaud
2
Faire mijoter doucement
3
Faire mijoter
4
Faire frire / gratiner
5
Faire bouillir
6
Faire bouillir / Saisir / Faire frire
www.zanussi.com
Entretien et nettoyage
•
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Nettoyage de la plaque électrique
Informations générales
•
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
Acier inoxydable
•
•
Lavez les éléments en acier inoxydable à
l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
Pour les bords de la table de cuisson en
acier inoxydable, utilisez un nettoyant spécial
adapté à l'acier inoxydable.
Le rebord en inox de la plaque peut subir
une décoloration en raison de la haute
température.
1. Utilisez la poudre de nettoyage ou le chiffon
de nettoyage.
2. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un
chiffon humide et d'un peu de détergent.
3. Faites chauffer la plaque à basse
température et laissez sécher.
4. Pour conserver le bon état des plaques
chauffantes, frottez-les régulièrement avec
de l'huile pour machine à coudre. Éliminez le
surplus d'huile à l'aide de papier absorbant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Vous ne pouvez pas mettre en
fonctionnement la table de cuisson.
Cause probable
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à une
source d'alimentation électrique.
Reportez-vous au schéma de
branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Si vous ne trouvez pas de solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque
signalétique. Assurez-vous d'utiliser
correctement la table de cuisson. En cas
www.zanussi.com
Solution
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et
aux conditions de garantie figurent dans le livret
de garantie.
17
Étiquettes fournies dans le sachet des
accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué
ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie (le cas échéant).
B) Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas échéant).
C) Collez-la sur la notice d'utilisation.
Installation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Câble d'alimentation
•
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique cidessous. La plaque signalétique se trouve au
bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
•
Pour un raccordement monophasé ou
biphasé, utilisez le type de câble
d'alimentation suivant (ou supérieur) :
H05V2V2-F T min 90°C.
Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble suivant
(ou supérieur) : H05V2V2-F T min 90°C.
Contactez votre service après-vente.
Encastrement
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent
être mises en fonctionnement qu'après avoir été
installées dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
18
www.zanussi.com
Élément de cuisine avec porte
A
30 mm
A
B
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A) joint fourni
B) équerres fournies
B
ATTENTION!
Installez l'appareil uniquement sur un
plan de travail dont la surface est
plane.
Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de cuisson
doit être facile à retirer et facilement accessible
au cas où une intervention technique serait
nécessaire.
A) Panneau amovible
B) Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité et
pour permettre un retrait facile du four de
l'ensemble.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
1500
180
Arrière gauche
1000
145
Avant droite
1500
145
Arrière droite
2000
180
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez
des récipients qui ne dépassent pas le diamètre
de la zone de cuisson.
www.zanussi.com
19
Rendement énergétique
Informations de produit conformément à EU 66/2014
Identification du modèle
ZEE6140FWA
Type de table de cuisson
Table de cuisson
encastrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffe
Plaque de cuisson pleine
Diamètre des zones de cuisson rondes (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
18.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
18.0 cm
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE
cuisson électrique)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
210,0 Wh/kg
210,0 Wh/kg
210,0 Wh/kg
195,0 Wh/kg
Consommation énergétique de la table de cuisson (CE
table de cuisson)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
électroménagers - Partie 2 : Tables de cuisson
- Méthodes pour mesurer les performances
•
Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser l'énergie lors de votre
cuisine au quotidien si vous suivez les conseils
ci-dessous.
•
•
Placez l'ustensile sur la zone de cuisson
avant de l'activer.
Veillez à ce que le fond du récipient
corresponde à la taille de la zone de
cuisson.
•
•
•
206,3 Wh/kg
Placez les petits ustensiles sur les petites
zones de cuisson.
Placez l'ustensile directement au centre de
la zone de cuisson.
Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que
la quantité d'eau dont vous avez besoin.
Si possible, couvrez toujours les récipients
avec un couvercle.
Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir
les aliments au chaud ou les faire fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
20
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
www.zanussi.com
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
21
22
24
25
25
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
Energieeffizienz
26
26
27
28
29
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
www.zanussi.com
21
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während
des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld
ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Sicherheitsanweisungen
Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
•
•
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen,
damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel
oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss
verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das
Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder
ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten Netzkabels an
den autorisierten Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile müssen
so befestigt werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie
den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung
trennen können. Die Trenneinrichtung muss
mit einer Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
www.zanussi.com
Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit
Wasser in Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
•
•
•
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon bei
niedrigeren Temperaturen eher einen Brand
verursachen als frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
23
•
•
•
•
•
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf
befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer
ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten
wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende
Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in
Berührung kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
•
•
•
Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
•
Reinigung und Pflege
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen
aus und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an
die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1 Kochzone
2 Kochzonen-Einstellknöpfe
3 Betriebs-Kontrolllampe
1
1
145 mm
180 mm
2
180 mm
145 mm
3
1
24
1
www.zanussi.com
Kochzonen-Einstellknopf
Symbol
Restwärme
WARNUNG!
Funktion
0
Stellung Aus
1-6
Kochstufen
Es besteht Verbrennungsgefahr
durch Restwärme.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Stellen Sie Kochgeschirr mit Wasser auf jede
Kochzone, stellen Sie die höchste Kochstufe ein
und lassen Sie das Kochfeld 10 Minuten
eingeschaltet. Auf diese Weise werden die
Rückstände im Gerät verbrannt. Lassen Sie
dann das Kochfeld auf der niedrigsten
Kochstufe 20 Minuten eingeschaltet. Während
dieser Zeit kann es zu Geruchs- und
Rauchentwicklung kommen. Das ist normal.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
Verwenden der Blitzkochplatte
als herkömmliche Kochplatten auf. Die roten
Punkte sind auf den Kochplatten aufgemalt. Sie
können im Laufe der Zeit ihre Farbe verlieren
oder ganz verschwinden. Dies hat jedoch keine
Auswirkung auf den Kochfeldbetrieb.
Kochstufe
Drehen Sie den Knopf zum Einstellen oder
Ändern der Kochstufe auf die richtige
Kochstufe. Zum Ausschalten drehen Sie den
Knopf auf die Aus-Position.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, wenn eine
oder mehrere Kochzonen eingeschaltet sind.
Die Kontrolllampe erlischt, wenn Sie die
Kochzonen ausschalten.
Die Blitzkochplatte ist mit einem roten Punkt in
ihrer Mitte gekennzeichnet. Sie heizt schneller
Tipps und Hinweise
WARNUNG!
Anwendungsbeispiele für das Kochen
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
ACHTUNG!
Verwenden Sie kein Kochgeschirr
aus Gusseisen, Speckstein oder
Steingut und keine Grill- oder
Sandwichplatten. Edelstahl kann
anlaufen, wenn es zu stark erhitzt
wird.
www.zanussi.com
Kochstufe:
Anwendung:
1
Warmhalten
2
Sanftes Köcheln
3
Köcheln
4
Braten/Bräunen
5
Zum Kochen bringen
6
Zum Kochen bringen/Schnelles Braten/Frittieren
25
Reinigung und Pflege
•
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Allgemeine Informationen
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
Edelstahl
•
Verwenden Sie für die Edelstahlrahmen des
Kochfelds ein spezielles Reinigungsmittel für
Edelstahl.
Der Edelstahlrahmen der Kochplatte kann
sich aufgrund der hohen Temperatur leicht
verfärben.
•
Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und
wischen Sie sie mit einem weichen Tuch
trocken.
Reinigen der elektrischen Herdplatte
1. Verwenden Sie Reinigungspulver oder ein
Reinigungspad.
2. Reinigen Sie das Kochfeld mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Heizen Sie anschließend die Herdplatte
leicht auf und lassen Sie sie trocknen.
4. Um die Herdplatten in einem gutem
Zustand zu halten, reiben Sie diese
regelmäßig mit Nähmaschinenöl ein.
Saugen Sie dann das Öl mit saugfähigem
Papier auf.
Fehlersuche
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Problem
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Das Kochfeld ist nicht oder nicht Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordordnungsgemäß an die Spannungsgemäß an die Spannungsnungsversorgung angeschlossen. versorgung angeschlossen ist.
Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Wenn Sie das Problem nicht lösen
können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler oder
einen autorisierten Kundendienst. Geben Sie
die Daten an, die Sie auf dem Typenschild
finden. Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld richtig bedient haben. Wenn Sie das
26
Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass die
Sicherung der Grund für die
Störung ist. Löst die Sicherung
wiederholt aus, wenden Sie sich
an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Gerät falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für die Reparatur durch einen
Techniker oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
www.zanussi.com
Im Zubehörbeutel mitgelieferte
Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt,
an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden).
C) Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung.
Montage
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Anschlusskabel
•
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
•
Verwenden Sie bei einem ein- oder
zweiphasigen Anschluss ein Netzkabel des
folgenden oder eines höheren Typs:
H05V2V2-F T min 90°C.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch
ein Netzkabel des folgenden oder eines
höheren Typs: H05V2V2-F T min 90°C.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Montage
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau
in bzw. unter normgerechte, passende
Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben
werden.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
www.zanussi.com
27
A) Entfernbare Platte
B) Raum für Anschlüsse
A
B
Unterbaumöbel mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate elektrische
Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich
leicht aus dem Unterbauschrank entfernen
lassen.
A) mitgelieferte Dichtung
B) mitgelieferte Halterungen
ACHTUNG!
Montieren Sie das Gerät nur in einer
flachen Arbeitsplatte.
Einbaumöglichkeiten
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss
sich leicht entfernen lassen und einen einfachen
Zugang ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Unterbaumöbel mit Tür
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
Technische Daten
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe)
[W]
Durchmesser der Kochzone [mm]
Vorne links
1500
180
Hinten links
1000
145
28
www.zanussi.com
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe)
[W]
Durchmesser der Kochzone [mm]
Vorne rechts
1500
145
Hinten rechts
2000
180
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse
kein Kochgeschirr dessen Durchmesser größer
als der der Kochzone ist.
Energieeffizienz
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
ZEE6140FWA
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Elektrokochplatte
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC Elektrische Kochzone)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg
195,0 Wh / kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC Elektrisches Kochfeld)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren
zur Messung der Gebrauchseigenschaften
•
Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
•
Stellen Sie das Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie diese einschalten.
Der Kochgeschirrboden und die Kochzonen
sollten gleich groß sein.
•
206,3 Wh / kg
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die
kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden
Sie nur die benötigte Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
www.zanussi.com
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
Sie Geräte mit diesem Symbol
nicht mit dem
29
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
30
www.zanussi.com
*
www.zanussi.com
31
867311218-B-162015
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising