Leonard | LEM6001E | User manual | Leonard LEM6001E User Manual

Leonard LEM6001E User Manual
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Kogesektion
Kookplaat
Platetopp
Placa de cocción
LEM6001E
2 Leonard
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig brug
Råd og tip
2
3
6
6
6
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Tekniske data
Energieffektiv
7
7
8
9
9
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er
varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette
apparat, når det er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
Leonard 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå,
4 Leonard
at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Inden kogesektionen tilsluttes til en ovn,
og inden alle eltilslutninger foretages,
skal du sikre dig, at begge apparaters
hovedklemmer ikke har strøm.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert elledning eller stik
(hvis relevant) kan gøre terminalen for
varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du
tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller en
elektriker, hvis en beskadiget ledning
skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til netstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
Leonard 5
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Brug ikke massepladen til direkte
madlavning. Den skal bruges med
passende kogegrej.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Lad ikke syreholdige væsker som f.eks.
eddike, citronsaft eller afkalkningsmidler
komme i berøring med kogesektionen.
Det kan give matte pletter.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
6 Leonard
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kogezone
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Betjening af kogesektionen
Kogesektionen betjenes med knapperne på
ovnen. Kogesektionens betjening er
beskrevet i kapitlet "Daglig brug" til ovnen.
Før ibrugtagning
Stil kogegrej med vand på hver kogezone,
og indstil til maksimal varme. Hold
apparatet tændt i 10 minutter for at
afbrænde eventuelle urenheder. Efter dette
skal kogesektionen være tændt ved laveste
varmetrin i 20 minutter. I løbet af denne
periode kan der opstå lugt og røg. Dette er
normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning.
Brug af lynpladen
En rød prik på midten af pladen viser en
lynplade. En lynplade opvarmes hurtigere
end normale plader. De røde prikker er
malet på pladerne. De kan blive udvisket
under brug og forsvinde helt efter nogen tid.
Det påvirker ikke kogesektionens ydeevne.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal være
så tyk og plan som muligt.
FORSIGTIG! Brug ikke
støbejernspander, klæbesten,
fajance, grill- eller toasterplader.
Det rustfrie stål kan blive
ødelagt, hvis det opvarmes for
meget.
Leonard 7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Rustfrit stål
• Til kogesektionens kanter i rustfrit stål
bruges et specialmiddel til rengøring af
rustfrit stål.
• Den høje temperatur kan misfarve den
rustfri stålkant omkring pladen.
• Vask rustfrie ståldele med vand, og tør
dem efter med en blød klud.
Rengøring af den elektriske
varmeplade
1. Brug skurepulveret eller skuresvampen.
2. Rengør kogesektionen med en fugtig
klud og lidt opvaskemiddel.
3. Tænd for massepladen ved et lavt
varmetrin, og lad den tørre.
4. Massepladerne vedligeholdes ved
jævnligt at smøre dem med
symaskineolie. Polér olien af med
køkkenrulle.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange
i træk.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
8 Leonard
Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som
angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og send
denne del (hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og behold
denne del (hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Forbindelsestype til
kogesektion og ovn
Dette apparat har et stik med en orange
1x14 pol, og det kan forbindes til en ovn,
der har et stik med en orange 1x14 pol.
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen: Typeskiltet
sider i bunden af kogesektionen.
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
Leonard 9
Indbygning
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TEKNISKE DATA
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
2000
180
Bageste venstre
1500
145
Forreste højre
1500
145
Bageste højre
2000
180
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
LEM6001E
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
10 Leonard
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Masseplade
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
192,2 Wh/kg
192,9 Wh/kg
192,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning - Del
2: Kogesektioner - Metoder til måling af
ydeevne
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
189,0 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den samme
diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden varm
eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Leonard 11
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
11
12
15
15
16
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische gegevens
Energiezuinigheid
16
16
17
18
19
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie
of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige
en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van
dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
Algemene veiligheid
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
12 Leonard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd
kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent
toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met
een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd.
Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan
ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Leonard 13
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat valt
als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg er voordat de kookplaat wordt
aangesloten op een oven en voor het
aanleggen van de bedrading voor dat de
hoofdterminals van beide apparaten niet
onder stroom staan.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete
apparaat of heet kookgerei niet aanraakt
als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
14 Leonard
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik de vaste kookplaat niet voor
directe bereiding. Deze moet worden
gebruikt met geschikt kookgerei.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken ontstaan.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
Leonard 15
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kookzone
WAARSCHUWING! Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Gebruik van de kookplaat
U bedient de kookplaat met de knoppen
van de oven. Het hoofdstuk "Dagelijks
gebruik" van de oven vertelt u hoe u de
kookplaat moet gebruiken.
Voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt
Plaats kookgerei met water op elke
kookzone, stel de maximale stand in en laat
het apparaat 10 minuten werken. Dit is om
restanten van het apparaat te verbranden.
Laat hierna de kookplaat 20 minuten
werken in de laagste stand. Tijdens deze
periode kan er een nare geur en rook
optreden. Dit is normaal. Zorg dat er
voldoende luchtcirculatie is.
Gebruik van de snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat
toont aan dat de plaat een snelkookplaat is.
Een snelkookplaat wordt sneller warm dan
normale platen. De rode stippen zijn op de
platen geverfd. Door gebruik van het
apparaat kunnen ze beschadigd raken en
na verloop van tijd zelfs helemaal
verdwijnen. Dit heeft geen effect op de
werking van de kookplaat.
16 Leonard
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
LET OP! Gebruik geen
gietijzeren pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te heet
wordt.
Kookgerei
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Roestvrij staal
• Gebruik een speciaal reinigingsmiddel
voor roestvrij staal om de roestvrij stalen
randen schoon te maken.
• De roestvrijstalen rand van de plaat kan
iets verkleuren door de hoge
temperatuur.
• Was de onderdelen van roestvrij staal af
met water en droog ze vervolgens met
een zachte doek.
De elektrische kookplaat
reinigen
1. Gebruik het reinigingspoeder of het
sponsje.
2. Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Verwarm de kookplaat tot een lage
temperatuur en laat deze opdrogen.
4. Breng regelmatig naaimachine-olie aan
om de kookplaten in goede conditie te
houden. Veeg de olie weg met
absorberend papier.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Leonard 17
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens
het typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de
kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist
gebruik van het apparaat wordt het bezoek
van de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
A
Labels meegeleverd in de zak
met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en verstuur
dit deel (indien van toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en bewaar
dit deel (indien van toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Aansluittype kookplaat en oven
Dit apparaat heeft een oranje 1 x 14
poolstekker en kan worden aangesloten op
een oven met een oranje 1 x 14
poolstekker.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
18 Leonard
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Inbouw
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TECHNISCHE GEGEVENS
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone
[mm]
Linksvoor
2000
180
Linksachter
1500
145
Rechtsvoor
1500
145
Rechtsachter
2000
180
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de diameter
van de kookzone.
Leonard 19
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
LEM6001E
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Snelkookplaat
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
192,2 Wh / kg
192,9 Wh / kg
192,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
189,0 Wh / kg
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
20 Leonard
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
Råd og tips
20
21
23
24
24
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Tekniske data
Energieffektiv
24
25
26
26
27
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra
produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn
yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under
tilsyn hele tiden.
Leonard 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med et
lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under tilsyn.
En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person
for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare kooketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet. Bruk av
upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel for
å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
22 Leonard
• Produktets bunn kan bli varm. Sørg for
at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under produktet, for å
forhindre tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før du kobler komfyrtoppen til en ovn,
og før du kobler noen ledninger, må du
sørge for at strømtilførselen til
hovedsikringen og begge produktene er
koblet fra.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis
aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for
varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet en
skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for
første gang.
Leonard 23
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Ikke tilbered mat direkte på den faste
kokeplaten. Den må brukes sammen
med passende kokekar.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
• Ikke la syreholdige væsker, for eksempel
eddik, sitronsaft eller rengjøringsmidler
med kalk komme nær komfyrtoppen.
Dette kan føre til matte flekker.
Stell og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å hindre skade på overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før du
rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen før
vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper,
løsemidler eller metallgjenstander.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kokesone
24 Leonard
ADVARSEL! Forbrenningsfare
som følge av restvarme.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Bruke komfyrtoppen
Du betjener komfyrtoppen med
ovnsbryterne. Kapittelet «Daglig bruk» av
ovnen, forklarer hvordan du bruker
komfyrtoppen.
Før første gangs bruk
Plasser kokekar med vann på alle
kokesonene, sett på høyeste effekttrinn og
la komfyrtoppen stå på i 10 min. Dette
brenner restene på produktet. Etter dette
må komfyrtoppen få stå i på laveste
effekttrinn i minst 20 min. I løpet av dette
tidsrommet kan det oppstå lukt og røyk.
Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.
Bruk av hurtigplate
En rød prikk midt på platen viser en
hurtigplate. En hurtigplate varmes opp
raskere enn vanlige plater. De røde prikkene
er malt på platene. De kan skades ved bruk
og til og med forsvinne helt etter en
periode. Den har ingen effekt på ytelsen til
koketoppen.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekar
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
FORSIKTIG! Ikke bruk
jernpanner i støpejern, steintøy,
keramikk, grill- eller
toastertallerkener. Rustfritt stål
kan bli overopphetet dersom det
blir for varmt.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Rustfritt stål
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
rustfritt stål på kantene i rustfrittstål.
• Kanten i rustfritt stål kan endre farge
som en følge av høy varme.
• Komponenter i rustfritt stål, må du
rengjøre med vann, og deretter tørke
med en myk klut.
Rengjøring av den elektriske
koketoppen
1. Bruk skurepulveret eller skuresvampen.
2. Rengjør produktet med en fuktig klut og
litt rengjøringsmiddel.
3. Varm opp kokeplaten til lav temperatur
og la den tørke.
4. Kokeplatene må smøres regelmessig
inn med symaskinolje for å holdes i god
stand. Tørk av oljen med tørkepapir.
Leonard 25
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller betjene komfyrtoppen.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter. Angi opplysningene som du
finner på typeskiltet. Påse at du har brukt
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren eller
A
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
Du finner etiketter i posen med
tilbehør
Plasser de selvklebende etikettene som vist
nedenfor:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
A. Klistres på garantikortet, og denne
delen sendes(hvis aktuelt).
B. Klistres på garantikortet, og denne
delen beholdes (hvis aktuelt).
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
C. Klistres på instruksjonsheftet.
26 Leonard
MONTERING
Typeskiltet er plassert nederst på
platetoppen.
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Tilkoplingstype til komfyrtopp
og stekeovn
Dette produktet har en oransje 1x14 polet
kontakt, og kan kobles til en ovn med en
oransje 1x14 polet kontakt.
Før monteringen
Før montering av koketoppen må du skrive
ned opplysningene som står på typeskiltet.
Modell ........................................
PNC
(produktnummer) .............................
Serienummer ....................
Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Innbygging
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TEKNISKE DATA
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekttrinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Venstre foran
2000
180
Venstre bak
1500
145
Leonard 27
Kokesone
Nominell effekt (maks effekttrinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Høyre foran
1500
145
Høyre bak
2000
180
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
LEM6001E
Koketopp-type
Koketopp for innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Fast kokeplate
Diameter på runde kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
192,2 Wh/kg
192,9 Wh/kg
192,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging – Del
2: Koketopp – Metoder for måling av ytelse
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er
mulig.
189,0 Wh/kg
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten varm
eller for å smelte den.
28 Leonard
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen.
Kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
Leonard 29
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Uso diario
Consejos
29
30
33
33
34
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Datos técnicos
Eficacia energética
34
34
35
36
37
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable
de lesiones o daños producidos como resultado de una
instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas
instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión
sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de
los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas
accesibles están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
30 Leonard
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar permanentemente
supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para la
placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o
indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o
bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
Leonard 31
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta forma
se evita que los utensilios de cocina
calientes caigan del aparato cuando la
puerta o la ventana estén abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para que
circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación incombustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de conectar la placa de cocción a
un horno y antes de realizar el cableado,
asegúrese de que los bornes de red de
ambos aparatos no reciben alimentación
eléctrica.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
•
•
•
•
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del
cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina calientes
cuando conecte el aparato a las tomas
cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse de
forma que no puedan aflojarse sin utilizar
herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre
del enchufe.
Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
32 Leonard
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes
del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre
las zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga
las llamas u objetos calientes alejados
de grasas y aceites cuando cocine con
ellos.
• Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas que
el aceite que se utiliza por primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• No utilice la placa caliente para cocinar
directamente. Debe utilizarse con
utensilios adecuados.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
• No permita que líquidos ácidos, como
por ejemplo vinagre, zumo de limón o
desincrustantes de cal toquen la placa
de cocción. De lo contrario, podrían
aparecer manchas opacas.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar antes
de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red eléctrica
antes de realizar el mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
Leonard 33
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Zona de cocción
ADVERTENCIA! Riesgo de
quemaduras por calor residual.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Uso de la placa
La placa se maneja con los mandos
situados en el horno. El capítulo "Uso
diario" del horno recoge las instrucciones
de uso de la placa.
Antes del primer uso
Coloque los utensilios de cocina con agua
en cada zona de cocción, programe la
posición máxima y active la placa durante
10 minutos. De este modo se eliminan los
residuos del aparato. A continuación, active
la placa en la posición máxima durante 20
minutos. Durante este tiempo, podría
desprender humo u olores. Esto es
totalmente normal. Asegúrese de que haya
una buena ventilación.
Utilización de la placa rápida
El punto rojo en el centro de la placa
denota la placa rápida. La placa rápida se
calienta antes que las normales. Los puntos
rojos están pintados en las placas. Se
pueden deteriorar con el uso e incluso
desaparecer completamente tras un cierto
período de tiempo. Esto no afecta al
funcionamiento de la placa.
34 Leonard
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
PRECAUCIÓN! No utilice
sartenes de hierro fundido,
fuentes de barro cocido o de
cerámica ni placas de grill o de
tostadora. El acero inoxidable
pierde brillo si se calienta en
exceso.
Recipientes
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre utensilios de cocina cuya
base esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento
normal de la placa.
Acero inoxidable
• Para los bordes de acero inoxidable de
la placa, utilice un limpiador especial
para acero inoxidable.
• El borde de acero inoxidable de la placa
se puede decolorar ligeramente como
consecuencia de la alta temperatura.
• Lave las partes de acero inoxidable con
agua y séquelas a fondo con un paño
suave.
Limpieza de la placa de cocción
eléctrica
1. Utilice polvos de limpieza o un estropajo
húmedo.
2. Limpie la placa con un paño suave
humedecido con agua y detergente.
3. Caliente la placa a baja temperatura y
deje que se seque.
4. Para mantener la placa en buen estado,
frótela con regularidad con aceite
lubricante. Retire el aceite con papel
absorbente.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o no
funciona.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
Leonard 35
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema, póngase
en contacto con su distribuidor o el centro
de servicio técnico. Facilite la información
de la placa de características. Asegúrese
de que maneja la placa de cocción
adecuadamente. De lo contrario, el
personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
A
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se
suministra con el aparato.
Etiquetas incluidas en la bolsa
de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se
muestra a continuación:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Péguela en la etiqueta de garantía y
envíe esta parte (en su caso).
B. Péguela en la etiqueta de garantía y
guarde esta parte (en su caso).
C. Péguela en el manual de instrucciones.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Tipo de conexión de horno y
placa de cocción
Este aparato tiene un conector naranja de
1x14 polos y puede conectarse a un horno
con un conector naranja de 1x14 polos.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción, anote
la información siguiente de la placa de
características. La placa de características
está situada en la parte inferior de la placa
de cocción.
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de serie ...........................
36 Leonard
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Empotrado
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
DATOS TÉCNICOS
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Anterior izquierda
2000
180
Posterior izquierda
1500
145
Anterior derecha
1500
145
Posterior derecha
2000
180
Para obtener un resultado de cocción
óptimo, utilice utensilios de cocina con un
diámetro no mayor al de la zona de
cocción.
Leonard 37
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
LEM6001E
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Placa eléctrica
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC electric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
192,2 Wh / kg
192,9 Wh / kg
192,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric hob)
189,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• La base del utensilio de cocina debe
tener el mismo diámetro que la zona de
cocción.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
deseche los aparatos marcados con el
símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. No
*
38 Leonard
Leonard 39
867332865-A-452016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising