Electrolux EOB7S31V User manual

Electrolux EOB7S31V User manual
EOB7S31V
EOB7S31Z
CS
Parní trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 13
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................15
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 16
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................20
11. TIPY A RADY................................................................................................. 22
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 40
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 44
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 47
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
ČESKY
2.2 Připojení k elektrické síti
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
5
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče
opatrní. Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
•
•
•
•
•
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy polic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
K snazšímu vkládání a vyjímání plechů a
tvarovaného roštu.
Hluboký pekáč / plech
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce, čisticí funk‐
ce nebo automatického programu.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
TEPLOTA
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy).
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnuté trouby.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
ČESKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol pečicí funkce
B. Číslo pečicí funkce nebo programu
C. Ukazatele pro funkce hodin (viz
tabulka „Funkce hodin“)
D. Displej hodin / zbytkového tepla
E. Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
h / min
Funkce hodin je v provozu.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty v troubě.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel zásobníku na vodu
Signalizuje hladinu vody.
4.3 Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
. Tyto stavové čárky zobrazují
zvyšování či klesání teploty v troubě.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Nastavení stupně tvrdosti
vody
Po zapojení trouby do sítě musíte
nastavit stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
10
www.electrolux.com
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku Klasifikace
(mg/l)
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně
tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční
proužek dodaný spolu se sadou pro
vaření v parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy
proužku do vody na přibližně jednu
sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou
vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se
budou dále měnit. Nekontrolujte
tvrdost vody později než jednu
minutu po provedení zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka
nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“ v části
„Doplňkové funkce“.
Zkušební proužek Tvrdost Vody
1
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce
nastavení.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Funkce trou‐ Použití
by
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
Příprava Piz‐ křupavého spodku.
zy
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
Pečení
ČESKY
Funkce trou‐ Použití
by
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní
Ohřev)
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
Funkce trou‐ Použití
by
Vlhký horko‐
vzduch
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
nolek, amerických
Mražené Po‐ brambor nebo jarních
traviny
závitků).
Turbo Gril
Gril
Velkoplošný
Gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Te‐
plé
Spodní Ohřev
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování zá‐
Rozmrazová‐ visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
11
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla
být během pečení
zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby
trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití té‐
to funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit
od nastavené teploty.
Je využito zbytkové te‐
plo.Může dojít ke sníže‐
ní tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
Pečení Chle‐ profesionálními výsled‐
ba
ky co do křupavosti,
barvy a kůrky.
Regenerace
Opakovaný ohřev v
páře brání vysychání
povrchu jídel. Teplo je
rozváděno šetrně a rov‐
noměrně, což umožňuje
obnovení chuti a vůně
právě připravených po‐
krmů. Tuto funkci lze
použít k opakovanému
ohřevu jídel přímo na
talíři. Najednou lze
ohřát několik talířů umí‐
stěných na různých po‐
lohách roštů.
12
www.electrolux.com
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Funkce trou‐ Použití
by
K pečení chleba, vel‐
kých kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
Nízká Vlhkost mražených pokrmů.
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem vlhkos‐
Vy‐ ti, pudinku do polévky a
soká Vlhkost terin ve vodě, a pro
vaření ryb.
Vaření V
Páře
K přípravě zeleniny,
ryb, brambor, rýže, tě‐
stovin nebo speciálních
příloh.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.2 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
pečicí funkci.
nastavte
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti
sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
6.3 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
6.4 Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji
automaticky po pěti sekundách.
6.5 Rychlé Zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze
s některými pečicími funkcemi. Pokud je
v nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí
nelze s danou funkcí použít, zazní
zvuková signalizace. Viz „Používání
nabídky nastavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
6.6 Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
ČESKY
3.
4.
5.
6.
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
Zapněte troubu.
Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení
.
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do
zásobníku je nutné doplnit vodu dle výše
uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
13
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
Zásobníku.
POZOR!
Trouba je horká. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování
zásobníku na vodu
buďte opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky.
Sušení můžete urychlit zavřením dvířek a
předehřátím trouby pomocí funkce Pravý
Horký Vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas
můžete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA
můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje dél‐
ku provozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
nebo
nastavte
.
nebo
nastavte
14
www.electrolux.com
2. Opakovaně stiskněte
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
nezačne blikat
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
, dokud
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
k nastavení
nebo se funkce
4. Stiskněte
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
k nastavení
nebo se funkce
6. Stiskněte
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
, dokud
.
k nastavení
nebo
5. Použijte
hodin TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
k nastavení
.
.
Na displeji bliká
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a
.
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
7.6 Nastavení: Minutka
Na displeji bliká
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
3. Stiskněte
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
k nastavení
.
4. Stiskněte
.
času UKONČENÍ a stiskněte
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
.
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
7. Použijte
, dokud
1. Stiskněte
.
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
nebo
MINUTKY a
k nastavení
k potvrzení.
4. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a
.
ČESKY
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
15
2. Až se na displeji zobrazí „00:00“,
měřič času začne znovu počítat.
7.7 MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím
a
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
BÍLÝ CHLÉB
4
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
5
HOVĚZÍ PEČENĚ
6
CELÉ KUŘE
7
PIZZA
8
MUFFIN
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
8.2 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
8.3 Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
nebo se nastavení
4. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
16
www.electrolux.com
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
1. Zapněte spotřebič.
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
8.4 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
4. Pomocí
nebo
nastavte
program s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se
může změnit.
a
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy (s
na držadle) do středu masa nebo
ryby, pokud možno do nejsilnější
části. Ujistěte se, že alespoň 3/4
pečicí sondy jsou vsunuty do
pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
ČESKY
17
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
. Spotřebič se vypne.
teplota středu a
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené maso
1. Zapněte spotřebič.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
18
www.electrolux.com
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
8. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
. Spotřebič se vypne.
teplota středu a
9. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
6. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
nebo se nastavení
7. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
ČESKY
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
19
20
www.electrolux.com
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte
a
.
a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
10.4 Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
ČESKY
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
3
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
4
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
5
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
6
TVRDOST VODY
1-4
7
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
8
SERVISNÍ NABÍDKA
-
9
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
21
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Stisknutím
nastavení.
3. Stiskněte
nebo
zvolte
.
nebo
4. Stisknutím
hodnotu nastavení.
změňte
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
22
www.electrolux.com
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
11.2 Vaření V Páře
Zelenina
Jídlo
Čas (min)
Loupaná rajčata
10
Brokolice, růžičky,
předehřejte prázdnou
troubu
8 - 10
Špenát, čerstvý
10 - 15
Cukety, plátky
10 - 15
Zelenina, spařená
15
Houby, plátky
15 - 20
Paprika, proužky
15 - 20
Brokolice, celá
15 - 25
Chřest, zelený
15 - 25
Lilek
15 - 25
Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Dýně, kostičky
15 - 25
Rajčata
15 - 25
Sterilizace
Fazole, spařené
20 - 25
Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
Polníček, listy
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 25
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
Celer, kostičky
20 - 30
Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na 40
minut.
Pórek, kroužky
20 - 30
Hrášek
20 - 30
Pečení
Hrách velkoplodý / Hrách
velkoplodý
20 - 30
Sladké brambory
20 - 30
Fenykl
20 - 30
Mrkev
20 - 30
Chřest, bílý
25 - 35
Růžičková kapusta
25 - 35
Květák, růžičky
25 - 35
Použijte druhou polohu roštu.
Kedluben, proužky
25 - 35
Pokud v tabulce níže není doporučeno
jiné nastavení, nastavte teplotu na 99 °C.
Bílé fazole
25 - 35
Kukuřičný klas
30 - 40
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo
spařování zeleniny, masa, ryb, těstovin,
rýže, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit najednou.
Připravujte společně pokrmy s podobnou
dobou přípravy. Když připravujete
pokrmy najednou, použijte největší
potřebné množství vody.
ČESKY
Jídlo
Čas (min)
Černý kořen
35 - 45
Květák, celý
35 - 45
Zelené fazolky
35 - 45
Bílé nebo červené zelí,
proužky
Jídlo
Čas
(min)
Rýžový pudink, poměr mlé‐
ka k rýži 2,5:1
40 - 55
Neloupané brambory,
střední
45 - 55
40 - 45
Artyčoky
50 - 60
Čočka, hnědá a zelená, po‐ 55 - 60
měr vody k čočce 2:1
Sušené fazole, namoče‐
né, poměr vody k fazolím
2:1
55 - 65
Kyselé zelí
Červená Řepa
23
Ovoce
Jídlo
Čas (min)
60 - 90
Jablečné plátky
10 - 15
70 - 90
Horké bobulovité plody
10 - 15
Rozpouštění čokolády
10 - 20
Ovocný kompot
20 - 25
Přílohy
Jídlo
Čas
(min)
Kuskus, poměr vody ke ku‐
skusu 1:1
15 - 20
Jídlo
Teplo‐ Čas (min)
ta (°C)
Těstoviny tagliatelle, čer‐
stvé
15 - 25
Tenký plátek ryby
75 - 80 15 - 20
Krupicový pudink, poměr
vody ke krupici 3,5:1
20 - 25
Krevety, čerstvé
75 - 85 20 - 25
Slávky
100
Čočka, červená, poměr vo‐
dy k čočce 1:1
20 - 30
Silný plátek ryby
75 - 85 20 - 30
Špecle
25 - 30
Pstruh, 0,25 kg
75 - 85 20 - 30
Krevety, mražené
75 - 85 30 - 40
Bulgur, poměr vody k bulgu‐ 25 - 35
ru 1:1
Kynuté knedlíky
25 - 35
Aromatická rýže, poměr vo‐ 30 - 35
dy k rýži 1:1
Vařené brambory, čtvrtky
30 - 40
Houskový knedlík
35 - 45
Bramborové knedlíky
35 - 45
Rýže, poměr vody k rýži
35 - 45
1:1, poměr vody k rýži může
být odlišný v závislosti na
typu rýže.
Polenta, poměr vody 3:1
40 - 50
Ryby
20 - 30
Maso
Jídlo
Teplota Čas (min)
(°C)
Klobásy Chipola‐ 80
tas
15 - 20
Bavorská telecí
klobása / Bílá
klobása
80
20 - 30
Vídeňské párky
80
20 - 30
Kuřecí prsa, po‐
šírovaná
90
25 - 35
Vařená šunka, 1 99
kg
55 - 65
24
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota Čas (min)
(°C)
Kuře, pošírova‐
né, 1 - 1,2 kg
99
60 - 70
Uzené maso,
pošírované
90
70 - 90
Telecí / Vepřová 90
kýta, 0,8 - 1 kg
80 - 90
Hovězí tafelspitz 99
110 - 120
Vejce
Jídlo
Čas (min)
Vejce, naměkko
10 - 11
Vejce, na hniličku
12 - 13
Vejce, natvrdo
18 - 21
Jídlo
11.3 Kombinovaná funkce:
Turbo Gril + Vaření V Páře
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
1. Nastavte funkci: Turbo Gril k pečení
masa.
2. Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
3. Nechte teplotu trouby klesnout na
cca 90 °C. Můžete otevřít dvířka
trouby do první polohy na přibližně
15 minut.
4. Nastavte funkci: Vaření V Páře.
Pečte všechny pokrmy společně,
dokud nebudou hotové.
Turbo Gril (první krok: připravte
maso)
Vaření V Páře (druhý krok:
přidejte zeleninu)
Teplota
(°C)
Čas (min) Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas (min) Poloha
roštu
Hovězí
180
pečeně, 1
kg / Růžič‐
ková ka‐
pusta, po‐
lenta
60 - 70
maso: 1
99
40 - 50
maso: 1
zelenina:
3
Vepřová
180
pečeně, 1
kg / Bram‐
bory / Ze‐
lenina,
omáčka
60 - 70
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina:
3
Telecí pe‐ 180
čeně, 1
kg / Rýže /
Zelenina
50 - 60
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina:
3
11.4 Vysoká Vlhkost
Použijte druhou polohu roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Tenký plátek ryby
85
15 - 25
Zapečená vejce
90 - 110 15 - 30
ČESKY
25
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Malé ryby, až 0,35
kg
90
20 - 30
Sekaná, syrová,
0,5 kg
180
30 - 40
Silný plátek ryby
90
25 - 35
Pečivo, 40 - 60 g
180 - 210 30 - 40
Celá ryba, až 1 kg
90
30 - 40
Krém / Koláč v ma‐ 90
lých miskách
35 - 45
Zapečené těstovi‐ 190
ny
Knedlíky
120 130
40 - 50
Paštiky Terrine
90
40 - 50
11.5 Nízká Vlhkost
Pokud v tabulce níže není doporučeno
jiné nastavení, použijte druhou polohu
roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Bagety k pečení,
40 - 50 g
200
Housky či rohlíky
k pečení
40 - 50
Chléb, 0,5 - 1 kg
180 - 190 45 - 50
Lasagne
180
Kuře, 1 kg
180 - 200 50 - 60
Zapečené bram‐
bory
160 - 170 50 - 60
Vepřová kýta,
uzená, 0,6 - 1 kg
160 - 180 60 - 70
Hovězí pečeně, 1
kg
180 - 200 60 - 90
45 - 55
Kachna, 1,5 - 2 kg 180
70 - 90
20 - 30
Telecí pečeně, 1
kg
180
80 - 90
200
20 - 30
Vepřová pečeně,
1 kg
160 - 180 90 100
Bagety k pečení, 200
zmrazené, 40 - 50
g
25 - 35
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Husa, 3 kg
170
130 - 170
1
11.6 Regenerace
11.7 Pečení moučných jídel
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Nastavte teplotu 110 °C.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Jídlo
Čas (min)
Jídla na jeden talíř
10 - 15
Těstoviny
10 - 15
Rýže
10 - 15
Knedlíky
15 - 25
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
26
www.electrolux.com
11.8 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není
Nesprávná poloha roštu.
dostatečně propečený.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐ Teplota trouby je příliš vy‐
vý či nerovnoměrný.
soká.
Příště nastavte o něco nižší te‐
plotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pe‐
čení a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu
trouby.
Příliš dlouhá doba pečení. Příště nastavte delší dobu pe‐
čení.
Koláč se peče nerov‐
noměrně.
Koláč není při délce
pečení uvedené v re‐
ceptu hotový.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
11.9 Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dortový korpus křehké těsto,
předehřejte prázd‐
nou troubu
170 - 180
10 - 25
2
Dortový korpus - pi‐ 150 - 170
škotové těsto
20 - 25
2
Kulatý koláč / Brioš‐ 150 - 160
ky
50 - 70
1
Linecký koláč /
Ovocné koláče
70 - 90
1
140 - 160
Pečení ve formě
Použijte první polohu roštu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Tvarohový
koláč
170 - 190
60 - 90
ČESKY
27
Koláče, sladké pečivo, chléb
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
Použijte plech na pečení.
Jídlo
Teplota
(°C)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
160 - 170
40 - 80
Čas
(min)
Drobenkový koláč 150 - 160
20 - 40
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto),
použijte hluboký
pekáč / plech
35 - 55
150
Jídlo
Koláče, sladké pečivo, chléb
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev / Horní/Spodní Ohřev.
Použijte plech na pečení.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Roláda
180 - 200
10 - 20
3
Žitný chléb:
1. Začněte s:
2. Pokračujte s:
1. 230
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Máslový mandlový
koláč / Cukrové ko‐
láčky
190 - 210
20 - 30
3
Krém. zákusky z
190 - 210
list. těsta / Banánky
20 - 35
3
Kynutá pletýnka /
Věnec
30 - 40
3
Ovocné koláče (ky‐ 170
nuté těsto / piškoto‐
vé těsto), použijte
hluboký pekáč /
plech
35 - 55
3
Kynutý koláč s jem‐ 160 - 180
nou náplní (např.
tvaroh, smetana,
pudink)
40 - 80
3
Vánoční štola
50 - 70
2
170 - 190
160 - 180
Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
28
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
10 - 20
Makronky
100 - 120
30 - 50
Pečivo,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
160
10 - 25
Sněhové pusin‐ 80 - 100
ky z vaječného
bílku / Pusinky
120 - 150
Sušenky
Čajové pečivo z 150 - 160
piškotového tě‐
sta
15 - 20
Předehřejte prázdnou troubu.
Malé listové pe‐ 170 - 180
čivo,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
20 - 30
Použití funkce: Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev.
Čajové pečivo z 150 - 160
kynutého těsta
20 - 40
Použijte třetí polohu roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pečivo
190 - 210 10 - 25
11.10 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Bagety zapečené s
roztaveným sýrem
Pravý Horký Vzduch
160 - 170
15 - 30
Zapékaná zelenina,
Turbo Gril
předehřejte prázdnou
troubu
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
180 - 200
25 - 40
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý Horký Vzduch
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
180 - 200
40 - 60
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
180 - 200
45 - 60
11.11 Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kula‐
tá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
11.12 Pečení na více úrovních
Použijte plechy na pečení.
Použijte funkci: Pravý Horký Vzduch.
Koláče, pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Krém. zákusky
z list. těsta /
Banánky
160 - 180
,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
25 - 45
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, suchý
150 - 160
30 - 45
1/4
-
Sušenky, malé koláčky, sladké pečivo, slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Čajové pečivo
z piškotového
těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
29
30
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Malé listové pe‐ 170 - 180
čivo
,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
30 - 50
1/4
-
Čajové pečivo
z kynutého tě‐
sta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku / Pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
11.13 Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového
masa.Použitím pečicí sondy můžete
zajistit správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Jídlo
Množství
Hovězí pečeně
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
20 - 40
3
120
11.14 Pečení křupavého těsta
pomocí funkce:Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Použijte první polohu roštu.
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Slaný lotrin‐ 170 - 190
ský koláč /
Švýcarský
koláč
45 - 55
Koláč s ja‐
blečnou vr‐
stvou
150 - 170
50 - 60
Zeleninový
koláč
160 - 180
50 - 60
Pizza, silné 180 - 200
těsto
20 - 30
Nekvašený
chléb
10 - 20
210 - 230
45 - 55
Flammeku‐
chen
210 - 230
15 - 25
Pirohy
180 - 200
15 - 25
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Teplota (°C) Čas (min)
15 - 25
Listové tě‐ 160 - 180
sto s náplní
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Použijte druhou polohu roštu.
Pizza, ten‐ 210 - 230
ké těsto,
použijte
hluboký pe‐
káč / plech
Teplota (°C) Čas (min)
11.15 Pečení masa
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Jídlo
Jídlo
31
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
11.16 Tabulka pro pečení masa
Použijte první polohu roštu.
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev / Horní/
Spodní Ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, nepro‐
pečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, středně
propečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
180 - 190
6-8
32
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
Funkce
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, dobře
propečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Teplota (°C)
Čas (min)
170 - 180
8 - 10
Vepřové
Použití funkce: Turbo Gril.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Plecko / Krkovice /Šun‐ 1 - 1.5
ka z kýty
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová že‐
bírka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Telecí
Použití funkce: Turbo Gril.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
Jehněčí
Použití funkce: Turbo Gril.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Zvěřina
Použití funkce: Horní/spodní ohřev / Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázd‐
nou troubu
až 1
230
30 - 40
Hřbet z vysoké
zvěře
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké zvěře 1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
ČESKY
33
Drůbež
Použití funkce: Turbo Gril.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každá
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Krůta
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
Ryby
Použití funkce: Horní/spodní ohřev / Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Celá ryba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.17 Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5
kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Použijte čtvrtou polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
Jídlo
Čas (min)
1. strana 2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
34
www.electrolux.com
Jídlo
Čas (min)
Jídlo
1. strana 2. strana
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
Klobásy
10 - 12
6-8
Steaky
7 - 10
6-8
Topinky, použijte 1 - 3
pátou polohu ro‐
štu
Čas (min)
1. strana 2. strana
Topinky s oblo‐
hou
6-8
-
1-3
11.18 Mražené Potraviny
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená pizza 190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Americké Brambory /
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramborová
Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mražené
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
11.19 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
•
•
•
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
ČESKY
35
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
-
Peckoviny
10 - 15
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.20 Sušení
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Zelenina
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(hod
)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Ovoce
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
36
www.electrolux.com
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Bageta
200 - 220
35 - 45
Jídlo
Čas (hod)
Briošky
180 - 200
40 - 60
Švestky
8 - 10
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Meruňky
8 - 10
Žitný chléb
170 - 190
50 - 70
Jablečné plátky
6-8
170 - 190
50 - 70
Hrušky
6-9
Celozrnný
chléb
Celozrnný
chléb
170 - 190
40 - 60
Bagety/
kaiserky
190 - 210
20 - 35
11.21 Pečení Chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Použijte druhou polohu roštu.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Bílý chléb
170 - 190
40 - 60
11.22 Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený Středně Pro‐
pečené
Dobře prope‐
čené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Sekaná
80
83
86
Vepřové
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
80
84
88
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta,
75
uzená / Vepřová kýta, pošírovaná
78
82
Šunka / Pečeně
ČESKY
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké
zvěře
65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z
vysoké zvěře
70
75
80
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, ce‐
lá / prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Ryba, celá / velká / dušená / Ry‐
60
ba, celá / velká / pečená
Středně Pro‐
pečené
Více
64
68
37
38
www.electrolux.com
Dušená jídla - Předvařená zele‐ Teplota středu pokrmu (°C)
nina
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Dušená cuketa / Dušená brokoli‐
85
ce / Dušený fenykl
91
Dušená jídla - Slaná
88
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Zapečené Cannelloni / Lasagne /
85
Zapečené těstoviny
Dušená jídla - Sladká
Středně Pro‐
pečené
Více
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jí‐
dlo s rýžovou kaší, s ovocem /
80
bez ovoce / Dušené jídlo se slad‐
kými nudlemi
Středně Pro‐
pečené
Více
85
90
11.23 Informace pro zkušebny
Testy podle normy EN 60350 a IEC
60350.
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní
ohřev / Horní/
Spodní Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní
ohřev / Horní/
Spodní Ohřev
180
70 - 90
1
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Máslové sušenky / Pro‐
užky těsta
Pravý Horký Vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pro‐
užky těsta, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý Horký Vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
170
20 - 30
39
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
Tři
polohy polo‐
hy
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčky, 20
kousků na plech,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Pravý Horký
Vzduch
150
23 - 40
1/4
-
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Funkce
Čas (min)
Poloha roštu
Topinky
Gril
1-3
5
Hovězí steak, v polovině
doby obraťte
Gril
24 - 30
4
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Jídlo
Čas (min)
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
Topinky
1-3
1-3
40
www.electrolux.com
11.24 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Testy pro funkci: Vaření V Páře.
Použijte první polohu roštu.
Použijte plech na pečení.
Jídlo
Nádoba (Ga‐ Množství
stronorm)
(kg)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas (min)
Brokolice,
1 x 1/2 perfo‐ 0.3
předehřejte
rovaný
prázdnou trou‐
bu
3
99
13 - 15
Brokolice,
2 x 1/2 perfo‐ 2 x 0,3
předehřejte
rovaný
prázdnou trou‐
bu
2a4
99
13 - 15
Brokolice,
1 x 1/2 perfo‐ max.
předehřejte
rovaný
prázdnou trou‐
bu
3
99
15 - 18
Hrášek, mra‐
žený
2a4
99
Dokud te‐
plota v
nejchlad‐
nějším mí‐
stě nedo‐
sáhne 85
°C.
2 x 1/2 perfo‐ 2 x 1,3
rovaný
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
12.2 Doporučené čisticí
prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou
poškodit smalt či součásti z nerezové
oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na
www.electrolux.com/shop a u těch
nejlepších maloobchodních prodejců.
ČESKY
12.3 Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
41
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
12.4 Podnabídka pro: Čištění
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
Podnabídka s čisticími funkcemi je pod
senzorovým tlačítkem
.
1
3
2
Symbol
Položka nabídky
Popis
S1
Vypuštění nádržky
Program k odstranění zbytkové vody ze
zásobníku po použití parních funkcí.
S2
Čistění párou
Čištění spotřebiče pomocí páry.
S3
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru
páry od usazeného vodního kamene.
S4
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu
generátoru páry po častém používání
parních funkcí.
12.5 Zapnutí čisticí funkce
2. Zapněte funkci Vypuštění nádržky S1. Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte , dokud se na displeji
nezobrazí S1. U některých modelů
můžete také zvolit S2, S3, S4.
3. Pomocí
funkci.
nebo
zvolte čisticí
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
12.6 Vypuštění nádržky - S1
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu
ze zásobníku. Funkci použijte po vaření
v páře.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
3. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
12.7 Čistění párou - S2
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku spotřebiče párou.
Lepších výsledků dosáhnete
spuštěním čisticí funkce po
vychladnutí spotřebiče.
42
www.electrolux.com
Uvedený čas se týká délky
funkce a nezahrnuje čas
potřebný k vyčištění vnitřku
uživatelem.
kvalitu jídla. Abyste tomu zabránili, z
okruhu tvoření páry odstraňujte zbytkový
vodní kámen.
Zvolte funkci z nabídky:
.
Když je funkce čištění párou aktivní,
osvětlení je vypnuté.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
2. Zapněte funkci Čištění párou - S2.
Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Když je program dokončen, ozve se
zvukový signál.
3. Signál vypnete stisknutím některého
senzorového tlačítka.
4. Otřete vnitřní povrch spotřebiče
neabrazivní měkkou houbičkou. K
vyčištění vnitřku můžete použít
vlažnou vodu.
Po vyčištění nechte dvířka spotřebiče
přibližně jednu hodinu otevřená.
Počkejte, dokud spotřebič nevyschne.
Nechte spotřebič zcela vychladnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete
urychlit zavřením dvířek a předehřátím
spotřebiče pomocí funkce Pravý horký
vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut. Maximálního účinku
čisticí funkce dosáhnete, když po
dokončení funkce spotřebič vyčistíte
ručně. Je-li stupeň zašpinění vysoký,
opakujte postup podruhé.
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný. V případě potřeby zapněte
funkci vypuštění nádržky - S1.
3. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
4. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
5. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
Tento postup trvá přibližně 1 hodinu
40 minut.
6. Zapněte funkci Odstraňování
vodního kamene - S3. Viz „Zapnutí
čisticí funkce”.
7. Na konci první části vyprázdněte
plech na pečení a vložte jej opět na
první polohu roštu.
8. Zapněte funkci Proplachování. Viz
„Systém tvoření páry - Proplachování
- S4“.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
12.8 Připomínka čištění
Tato funkce vás upozorní na nutnost
vyčištění a že byste měli provést funkci:
S2.
Tuto funkci můžete zapnout nebo
vypnout v nabídce nastavení.
12.9 Systém tvoření páry Odstraňování vodního kamene
- S3
Když systém tvoření páry pracuje,
dochází v něm k usazování vodního
kamene z důvodu přítomnosti vápníku ve
vodě. To může mít negativní vliv na
kvalitu páry, výkon generátoru páry či
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
Pokud se funkce
Odstraňování vodního
kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je spotřebič vlhký či mokrý, vytřete
jej dosucha utěrkou. Nechte spotřebič
zcela vychladnout s otevřenými dvířky.
12.10 Připomínka odstranění
vodního kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se zapnou při každém
vypnutí spotřebiče. Když je připomínka
aktivní, na displeji bliká S3.
ČESKY
•
•
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže
provést odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní kámen ze
spotřebiče, když se zobrazuje
důrazná připomínka, nebudete moci
používat parní funkce. Připomínku
odstranění vodního kamene nelze
vypnout.
12.11 Systém tvoření páry Proplachování - S4
Vyjměte veškeré příslušenství.
2
B
1
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Zapněte funkci Proplachování - S4.
Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
43
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
12.12 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.13 Výměna žárovky
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
44
www.electrolux.com
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Odmontujte kovový kroužek a
očistěte skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí šroubováku (Torx 20)
odšroubujte kryt.
3. Odmontujte a vyčistěte kovový kryt a
těsnění.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Namontujte kovový kryt a těsnění.
Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Jestliže je spotřebič vypnu‐ Displej je vypnutý.
tý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
45
Řešení
Současným stisknutím
a
te.
displej znovu zapne‐
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
•
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Postup odstranění vodního Došlo k přerušení dodávky Postup opakujte.
kamene je přerušen před
elektrického proudu.
dokončením.
Postup odstranění vodního Funkce byla uživatelem za‐ Postup opakujte.
kamene je přerušen před
stavena.
dokončením.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení
žádná voda.
Zásobník na vodu jste ne‐
naplnili na maximální úro‐
veň.
Po provedení programu k
Plech na pečení je v ne‐
odstranění vodního kame‐ správné poloze roštu.
ne je na dně vnitřku trouby
špinavá voda.
Zkontrolujte, zda je v zá‐
sobníku na vodu
prostředek k odstranění
vodního kamene nebo vo‐
da.
Postup opakujte.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění
vodního kamene. Vložte
plech na pečení do první
polohy roštu.
46
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Funkce čištění je
přerušena před dokonče‐
ním.
Došlo k přerušení dodávky Postup opakujte.
elektrického proudu.
Funkce čištění je
přerušena před dokonče‐
ním.
Funkce byla uživatelem za‐ Postup opakujte.
stavena.
Po ukončení funkce čištění Před spuštěním čisticího
je na dně vnitřku trouby
programu jste do
příliš mnoho vody.
spotřebiče nastříkali příliš
mnoho čisticího
prostředku.
Naneste tenkou vrstvu či‐
sticího prostředku na vše‐
chny části vnitřku trouby.
Čisticí prostředek
nastříkejte rovnoměrně.
Postup čištění nevede k
dobrému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
Opakujte program. Spusťte
trouby při čištění párou by‐ program tehdy, když je
la příliš vysoká.
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k
dobrému výsledku.
Před spuštěním postupu
čištění jste neodstranili
boční mřížky. Mohou
přenášet teplo na stěny
trouby a snižovat tak účin‐
nost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte
funkci.
Postup čištění nevede k
dobrému výsledku.
Před spuštěním postupu
čištění jste ze spotřebiče
neodstranili příslušenství.
Může narušovat parní pro‐
gram a snižovat tak účin‐
nost čištění.
Vyjměte příslušenství ze
spotřebiče a zopakujte
funkci.
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
13.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ČESKY
47
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOB7S31V
EOB7S31Z
Index energetické účinnosti
81.0
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.68 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
70 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
EOB7S31V
39.0 kg
EOB7S31Z
39.0 kg
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
48
www.electrolux.com
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
49
50
www.electrolux.com
ČESKY
51
867352933-A-512018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement