IKEA | FOV10P | User manual | IKEA FOV10P User Manual

IKEA FOV10P User Manual
FRAMTID
OV10
DK
NO
FI
SE
DANSK
4
NORSK
21
SUOMI
37
SVENSKA
54
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Tilberedningstabeller
Vedligeholdelse og rengøring
4
5
6
7
11
12
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Tilslutning, el
Miljøhensyn
IKEA-GARANTI
15
16
17
17
17
18
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker og sikre, at det bruges
korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet, og lad den følge
med, hvis det sælges eller foræres væk. Alle,
der bruger apparatet, skal være fuldstændig fortrolige med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.
Anvendelsesformål
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
• Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet må ikke bruges som arbejdseller frasætningsplads.
• Stil eller opbevar ikke brandfarlige væsker/materialer eller ting, der kan smelte
(f.eks. plastfolie, plast, aluminium) i eller
tæt på apparatet.
• Vær forsigtig, når du tilslutter husholdningsmaskiner tæt på apparatet. Deres
ledninger må ikke kunne røre den varme
ovndør eller komme i klemme i den.
• Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen efter tilberedningen. Fugten kan beskadige emaljen eller trænge ind apparatet.
• For at forebygge personlige skader og
skader på apparatet må du ikke foretage
reparationer selv. Kontakt Electrolux Service A/S.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at
rengøre glasset i ovndøren. De kan ridse
overfladen, med det resultat, at glasset
knuses
Bemærkning om emaljen
Selv om ovnens emalje ændrer sig ved
brug, forringer det ikke dens brugsegenskaber ved normal, korrekt brug. Der er derfor
heller ikke tale om en mangel i forhold til
garantibestemmelserne.
Børns sikkerhed
• Apparatet må kun bruges af voksne. Børn
skal holdes under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning.
• Lad ikke børn komme tæt på apparatet,
mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først har
instrueret dem eller har kontrolleret, at de
kan betjene det korrekt.
• Risiko for forbrænding! Ovnrummet bliver
meget varmt under brug.
• Hold altid god afstand til ovnen, når du
åbner ovndøren under eller efter tilberedningen, så varme og eventuel damp
kan slippe ud.
Installation
• Kontroller, at apparatet ikke har fået
skader under transporten. Tilslut ikke et
beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
DANSK
5
• Apparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale
reservedele.
• Indbygningsapparater må kun bruges,
når de er indbygget i passende indbygningsskabe og bordplader, der overholder standarderne.
• Produktet og dets specifikationer må ikke
ændres. Risiko for skader på mennesker
og apparat.
Advarsel Følg nøje vejledningen for
tilslutning til lysnet.
• Hvis det bliver nødvendigt at erstatte
pæren brug en af samme styrke specielt
beregnet til husholdningsapparater.
Oplysning om akrylamid
Vigtigt Nye videnskabelige undersøgelser
har vist, at ved kraftig bruning af mad (især
stivelsesholdige madvarer) dannes det
sundhedsskadelige stof akrylamid. Man bør
derfor tilberede maden ved lavest mulig
temperatur og lade være med at brune
maden for kraftigt.
Ovnpære
• Pærer til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater! De kan ikke bruges til hel eller delvis
oplysning af værelser i husholdningen!
Produktbeskrivelse
Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Knap til indstilling af Temperatur/Tid
Elektronisk timer
Funktionsvælger, ovn
Betjeningsknapper
Luftspalter til køleblæser
Grill
Ovnpære
Bøsning til madlavningstermometer
Blæser
Typeskilt
DANSK
6
Ovntilbehør
Bradepande
1x
Bageplade
1x
Forsænkbare knapper
Rist
Madlavningstermometer
1x
1x
Ovnen er forsynet med forsænkbare knapper. De forsænkbare knapper kan trykkes
ind i betjeningspanelet, når ovnen er slukket.
Drej de forsænkbare knapper med uret for
at indstille temperatur og ovnfunktion.
Før ibrugtagning
Fjern al emballage i og omkring ovnen,
inden den tages i brug. Fjern ikke typeskiltet.
Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter strømafbrydelse, blinker knappen for
tidsfunktioner automatisk.
Indstil aktuel tid med knappen Temperatur/
Tid. Efter ca. 5 sekunder holder displayet op
med at blinke, og uret viser det indstillede
klokkeslæt.
Hvis uret ikke er stillet, virker ovnen ikke.
Første rengøring
Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug. Tør tilbehør og ovnrum af med en
blød klud opvredet i varmt sæbevand.
Forvarm så ovnen i tom tilstand.
Forvarmning
Sæt ovnens funktionsvælger på
, og lad
ovnen arbejde i 45 minutter på højeste varmetrin, så eventuelle belægninger fra fremstillingen brændes af ovnrummet. Tilbehøret
kan blive varmere end ved normal brug.
Imens kan ovnen lugte ubehageligt. Det er
normalt. Sørg for god udluftning i lokalet.
DANSK
7
Daglig brug
Vælge ovnfunktion
1.
2.
Drej knappen Ovnfunktioner hen på
den ønskede funktion
Displayet viser et forslag til temperatur.
Ovnen begynder at varme op.
Når den indstillede temperatur er nået,
lyder der et signal én gang (4 korte
bip).
Indstille ovntemperatur
Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er indstillet, vises varmetrinnet i ovnen ved at bjælkerne langsomt
tændes, en ad gangen. Bjælkerne sidder i
højre side af displayet. Hver bjælke svarer
til et bestemt temperaturområde, alt efter
den indstillede temperatur. Den første bjælke lyser, når temperaturen i ovnen når 40
°C.
Når du f.eks. har indstillet temperaturen til
200 °C, tændes bjælkerne således:
1 bjælke
40 - 90 °C
2 bjælker
90 - 150 °C
3 bjælker
150 - 200 °C
Restvarmeindikator
Når ovnen er slukket, viser bjælkerne restvarmen i ovnen. Når temperaturen i ovnen
kommer under 40 °C, bliver visningen slået
fra.
Slukke for ovnen
Sæt ovnens funktionsknap i sluk-stilling.
Slukke for display
Indstil temperaturen ved at dreje knappen
Temperatur/Tid.
Du kan indstille temperaturen til mellem 30
°C og 250 °C (med over-/undervarmefunktion 285 °C ).
Indstillingen sker i trin på 5°C.
Aflæsning af temperatur
. Displayet
Tryk på temperaturknappen
viser den aktuelle ovntemperatur.
Man kan spare strøm ved at slukke for
uret.
DANSK
8
Ovntemperatur
Sluk-tid
30 - 115 °C
12 timer
120 - 195 °C
8,5 timer
200 - 245 °C
5,5 timer
250 - 285 °C
3,0 timer
Indstilling af børnesikring
Når du slår børnesikringen til, kan du ikke
betjene ovnen.
1.
2.
Sluk for ovnen.
Drej knappen Temperatur/Tid mod højre, og hold den.
3. Tryk på "Pyro"-knappen
, til displayet slukkes.
Slå urdisplayet til ved at gentage ovennævnte trin.
Når du igen tænder for apparatet,
tændes displayet automatisk.
Automatisk slukning
Apparatet slukkes efter nogen tid:
• hvis du ikke slukker for apparatet;
• hvis du ikke ændrer ovntemperatur.
Der må ikke være indstillet en ovnfunktion.
1.
2.
3.
Drej knappen Temperatur/Tid mod
venstre, og hold den.
Tryk på Valg-knappen, til displayet viser " SAFE".
Børnesikringen er slået til.
Brug samme fremgangsmåde til at slå
børnesikringen fra.
Displayet holder op med at vise " SAFE". Du kan betjene ovnen.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Anvendelse
Sluk-position
Over-/undervarme - varmen kommer fra varmelegemerne i ovnens
loft og bund. Til bagning og stegning i ét lag.
Overvarme - varmen kommer kun fra varmelegemet i ovnens loft. Til
bruning af færdige retter.
Undervarme - varmen kommer kun fra varmelegemet i ovnens bund.
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe.
Grill - til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til ristning af brød.
Fuld grill - hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til ristning af brød.
Varmluftgrill - grillelement og blæser arbejder sammen, så den varme
luft cirkulerer om retterne i ovnen. Til tilberedning af store stykker kød.
DANSK
9
Ovnfunktion
Anvendelse
Varmluft - til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der
skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de
forskellige retter får afsmag af hinanden.
Pizza - nederste varmelegeme varmer direkte i bunden af pizzaer,
quicher eller tærter, mens blæseren sørger for at fordele luften, så pizza- eller tærtefyld bliver gennembagt.
Optøning - optør dybfrostvarer. Temperaturvælgeren skal stå på slukket.
Pyrolytisk rensning - ovnen opvarmes til ca. 500 °C, så belægninger
brændes af.
Sikkerhedstermostat
For at forebygge farlig overophedning
(pga. forkert brug af ovnen eller fejl på
komponenter) er ovnen udstyret med en sikkerhedstermostat, der afbryder strømmen.
Når temperaturen er faldet, tændes ovnen
automatisk igen.
Forsøg ikke selv at reparere sikkerhedstermostaten, hvis den ikke virker. Kontakt det
lokale servicecenter.
Når børnesikringen
er sat i, åbnes ovndøren ved at trække op i børnesikringens greb, som vist
på billedet.
Luk ovndøren uden
at trække i børnesikringen.
Køleblæseren
Køleblæseren (ikke synlig) holder frontpanel, knapper og ovnhåndtag kolde. Blæseren starter automatisk, når ovnen er tændt.
Den varme luft blæses ud gennem luftspalterne tæt ved ovnlågens greb. For at holde
betjeningsknapperne kølige kan blæseren
blive ved med at køre, når der er slukket for
ovnen.
Børnesikringen fjernes ved at åbne
ovndøren og skrue
sikringen af med
torx-nøglen, der ligger i posen med ovnens monteringsdele.
Mekanisk børnesikring
Apparatet leveres med børnesikringen
monteret og slået til. Den sidder lige under
ovnens betjeningspanel, i højre side.
Ur-funktionstaster
Symbol
Funktion
Beskrivelse
Tilberedningstid
Bruges til at indstille, hvor længe ovnen skal være i brug.
Sluttid
Bruges til at indstille, hvornår ovnen
skal slukke.
DANSK
10
Symbol
Funktion
Beskrivelse
Tilberedningstid og
Sluttid kombineret
Bruges til at indstille udskudt start.
Minutur
Bruges til at indstille en kort tid. Ovnen
giver signal, når tiden er gået.
Ur
Bruges til at indstille klokkeslættet.
Madlavningstermometer
Bruges til at måle centrumtemperaturen i større stege.
1
5
4
2
1
2
3
4
5
Tids- og temperaturdisplay.
Indikatorer, funktioner.
Bekræft-knap til pyrolytisk rensning
Valg-knap
Knap til Aktuel temperatur.
3
Indstilling af urfunktion
• Tryk en eller flere gange på Valg-knappen
, til symbolet for den ønskede
funktion lyser.
• Indstil eller justér tid med knappen Temperatur/Tid inden 5 sekunder. Derefter
begynder uret at tælle ned.
Aflæsning af indstillet tid eller resttid
Tryk en eller flere gange på Valg-knappen
, til den ønskede tidsfunktion blinker, og
displayet viser indstillet tid eller resttid.
Minutur
1. Tryk en eller flere gange på Valg, til symbolet for minutur
knappen
blinker.
2. Drej knappen Temperatur/Tid for at
indstille nedtællingen.
3. Når tiden er gået, høres et signal i ca. 1
minut. Displayet blinker og viser
"00.00"
4. Signal og blink stoppes ved at trykke
på en vilkårlig knap.
Varighed
1. Indstil den ønskede ovnfunktion og temperatur.
2. Tryk en eller flere gange på Valg, til symbolet for Varighed
knappen
blinker.
3. Drej knappen Temperatur/Tid for at
indstille tilberedningstiden.
4. Når tiden er gået, giver ovnen signal i 2
minutter. Displayet blinker og viser
"00.00".
Ovnen slukkes af sig selv.
5. Blink og signal stoppes ved at dreje ovnens funktionsvælger på "0" eller trykke
på en vilkårlig knap.
Sluttid
1. Indstil ovnfunktion og - temperatur med
betjeningsknapperne.
2. Tryk en eller flere gange på Valg, til symbolet for Sluttid
knappen
blinker.
DANSK
3.
4.
5.
11
Drej knappen Temperatur/Tid for at
indstille sluttid for tilberedningen.
Når tiden er gået, giver ovnen signal i 2
minutter. Displayet blinker og viser
"00.00" .
Blink og signal stoppes ved at dreje ovnens funktionsvælger på "0" eller trykke
på en vilkårlig knap.
Ovnen slukkes af sig selv.
1.
2.
3.
Varighed
og Sluttid
Advarsel Madlavningstermometret er
meget varmt! Risiko for forbrænding!
Pas på, når du trækker stikket og spidsen
ud.
sammen
4.
og
Du kan kombinere Varighed
, hvis ovnen automatisk skal
Sluttid
tændes og slukkes på et senere tidspunkt.
• Indstil ovnfunktion og - temperatur med
betjeningsknapperne.
• Indstil med funktionen Varighed
den
tid, som retten skal have i ovnen.
• Indstil med funktionen Sluttid
det tidspunkt, hvor maden skal være færdig.
• Symbolerne for funktionerne Varighed
og Sluttid
lyser, og displayet viser
temperaturen.
• Ovnen tændes automatisk på det beregnede tidspunkt og slukkes, når den indstillede tilberedningstid er gået.
Madlavningstermometer
Madlavningstermometret måler centrumtemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede
temperatur.
ratet
5.
6.
7.
Tryk stegetermometrets stik helt ind i
kontakten i ovnens sidevæg.
Sæt madlavningstermometrets spids ind
i midten af kødet, så langt som den kan
komme.
Tryk en eller flere gange på Valg, til symbolet for Madlavknappen
ningstermometer
blinker.
Brug knappen Temperatur/Tid til at
indstille den ønskede centrumtemperatur. Temperaturindstillingen går fra 30
°C til 99 °C.
Se de anbefalede værdier i tabellen.
Indstil ovnfunktion og - temperatur med
betjeningsknapperne.
Ovnen slukker automatisk, når kødet
har nået den indstillede centrumtemperatur.
Tag madlavningstermometret ud.
Anbefalet centrumtemperatur
50 °C
Rødt i midten
60 °C
Rosa i midten
70 °C
Gennemstegt
Hvis kødet ikke er tilstrækkelig gennemstegt: Gentag ovenstående trin, og indstil
en højere centrumtemperatur.
Det tilrådes kun at bruge det anbefalede madlavningstermometer til appa-
Tilberedningstabeller
Vægt
(kg)
Madvarer
1
Svinekød/lam
Ovnfunktion
Rillenummer
Ovntemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
2
180
100-110
DANSK
12
Vægt
(kg)
Madvarer
1
Rillenummer
Ovntemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Kalvekød/oksekød
2
190
70-100
1,2
Kylling/kanin
2
200
70-80
1,5
And
1
160
120-150
3
Gås
1
160
150-200
4
Kalkun
1
180
210-240
1
Fisk
2
190
30-40
1
Fyldt peberfrugt
Tomater/stegte
kartofler
2
190
50-70
Pulverkage
2
160
45-55
Tærter
2
160
80-100
Småkager
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
Franskbrød
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
1
Ovnfunktion
Advarsel Dæk ikke ovnen med
alufolie, og stil aldrig en bageplade
eller en bradepande direkte i ovnens bund.
Det ophober varme, der kan beskadige
ovnens emalje.
grillstegning. Hold afstand, når ovndøren
vippes ned. Lad den ikke falde ned af sig
selv - hold i dørgrebet, til den er helt åben.
Advarsel Hold altid ovndøren lukket
under tilberedningen, også under
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og lad
det køle af inden rengøring.
Advarsel Af sikkerhedsgrunde må
ovnen ikke rengøres med damp- eller
højtryksrenser.
Advarsel Hold altid ovnen ren.
Ansamlinger af fedt eller madrester
kan medføre brand, især i bradepanden.
Udvendig
• Aftør fronten med en blød klud opvredet i
varmt sæbevand.
• Til metalfronter bruges gængse rengøringsmidler.
• Brug ikke skurepulver/-pasta eller skuresvampe.
Ovnrum
• Tænd for ovnbelysningen før indvendig
rengøring.
DANSK
13
• Tør ovnen af med en blød klud opvredet i
varmt sæbevand, og lad den tørre.
Tilbehørsdele
Efter hver brug rengøres alle udtagelige
dele (ovnribber, rist, bageplade osv.) med
en blød klud opvredet i varmt sæbevand.
Tør grundigt efter. En kort iblødsætning gør
dem lettere at få rene.
Rengøring af ovnlåge
Ovndøren har fire ovnglas monteret oven
på hinanden. For at lette rengøringen kan
du tage ovndøren og de inderste ovnglas
af.
Advarsel Ovndøren kan smække i, hvis
du prøver at fjerne de inderste
ovnglas, mens ovndøren sidder på.
Udløs låsesystemet, så det inderste glas
kan tages ud.
90°
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
1
Drej de to holdere
90°, og tag dem ud
af deres leje.
Åbn døren helt, og
hold på de to
hængsler.
Løft armene på de
to hængsler, og drej
dem.
Sæt døren i en vinkel på ca. 45°. Træk
den så fremad, og
tag den ud af lejerne.
Læg døren på et
fast underlag, med
et blødt stykke stof
under.
2
Løft forsigtigt ovnglassene (ét ad
gangen), og tag
dem ud. Start med
det øverste.
Rengør glassene med vand og sæbe. Tør
dem grundigt af.
Isætning af dør og ovnglas
Efter rengøringen sættes ovnglas og ovnlåge på plads. Brug samme fremgangsmåde,
men med punkterne i modsat rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene på plads i
den rigtige rækkefølge.
DANSK
14
1
2
2
1
Træk forenden af
ribberne ud af ovnvæggen.
Hægt så ribberne
af i bagenden.
Sæt ovnribberne på igen med samme fremgangsmåde, men i omvendt rækkefølge.
Sørg for at sætte de inderste glas i de tilhørende lejer, som vist nedenfor.
Vigtigt De afrundede ender på
styreskinnerne skal vende fremad.
Pyrolytisk rensning
Advarsel Ovnen bliver meget varm
under pyrolytisk rensning! Risiko for
forbrænding!
1.
2.
3.
4.
5.
Ovnribber
Tag ovnribberne af, når ovnens sidevægge
skal gøres rene.
Fjern alle ovnens løse dele, inkl. ovnribber og madlavningstermometer.
Fjern groft snavs med håndkraft.
Sæt funktionsvælgeren på Pyrolyse.
funktionen
blinker i displayet.
for at beTryk på Pyrolyse-knappen
kræfte.
Pyrolysen starter, og displayet viser
under rensningen.
Den pyrolytiske rensning tager 2 timer
45 min. Ovndøren må ikke åbnes, før
proceduren er afsluttet. Ellers afbrydes
rensningen.
For at hindre forbrænding bliver lågen
automatisk låst, når ovnen er oppe på
en vis temperatur.
Når ovnen køler ned, låses lågen automatisk op.
DANSK
15
Udskiftning af ovnpære og rengøring af
dækglas
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten, før du skifter
ovnpære. (Se under "Beskrivelse af
produktet").
1.
2.
3.
Drej dækglasset mod uret, og tag det
af. Gør glasset rent.
Hvis nødvendigt: Udskift den gamle
ovnpære med en ny 40 watt ovnpære,
230 V (50Hz), varmefast op til 350 °C
(fatning: G9).
Sæt dækglasset på igen.
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ovnen virker ikke
Ovnen er ikke blevet indstillet
Kontroller, at der er valgt ovnfunktion og temperatur
Ovnen virker ikke
Apparatet er ikke korrekt tilsluttet, og/eller der er ingen
forbindelse til lysnet
Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet, og at der er forbindelse til lysnettet
Kontrollampen for
temperatur lyser ikke
Ovnen er ikke blevet indstillet
Vælg ovnfunktion og temperatur
Ovnbelysningen virker
ikke
Pæren i ovnen er sprunget
Udskift ovnpæren
Den pyrolytiske rensning starter ikke (displayet viser "C2")
Madlavningstermometret er
ikke fjernet.
Tag madlavningstermometret
ud. Luk ovnlågen, sæt knappen
i Sluk-stilling, og se under "Pyrolytisk rensning", hvordan du
aktiverer funktionen igen
Den pyrolytiske rensning starter ikke (displayet viser "C3")
Ovnlågen er åben.
Luk lågen. Se under "Pyrolytisk
rensning", hvordan du aktiverer
funktionen igen
Der samler sig damp
Maden har stået for længe i
ovnen
og kondensvand på
maden og i ovnrummet
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter efter tilberedningen
Displayet viser
"12.00", og urdisplayet blinker
Stil uret igen
Strømmen har været afbrudt
DANSK
16
Fejl
Displayet viser F11
Mulig årsag
Løsning
Madtermometrets stik er ikke
sat helt ind i bøsningen
Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at
finde en løsning. Hvis du ikke selv kan løse
problemet: Kontakt forhandleren eller servicecentret.
Tryk madtermometrets stik så
langt ind i bøsningen, som det
kan komme
Hvis fejlen skyldes forkert betjening, eller hvis installationen ikke er udført af
en autoriseret installatør, kan du ikke gå ud
fra, at et teknikerbesøg fra servicecentret
eller forhandleren er gratis, heller ikke i garantiperioden.
Tekniske data
Mål (indvendig)
Bredde
Højde
Dybde
Nettorumfang
60 l
Areal, største bageplade (netto)
1130 cm²
Nederste varmelegeme
1000 W
Øverste varmelegeme
800 W
Hele ovnen (over-/undervarme)
1800 W
Grill
1650 W
Fuld grill
2450 W
Varmluftgrill
1675 W
Varmluft
2025 W
Pizza-tærte
2025 W
Pyro
2450 W
Ovnpære
40 W
Køleblæser
25 W
Motor til varmluftblæser
25 W
Tilsluttet effekt i alt
2540 W
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
Antal funktioner
10
Energiforbrug
0,78 kWh
Strømforbrug ved standardportion og
undervarme
0,79 kWh
395
335
400
DANSK
Strømforbrug ved standardportion og
varmluft
17
0,78 kWh
Installation
Bemærk Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Advarsel Apparatet må kun installeres
af en faguddannet, autoriseret
installatør. Hvis du ikke henvender dig til en
faguddannet eller autoriseret person,
bortfalder garantien i tilfælde af skader.
• Hvis apparatet skal indbygges i et skabselement: Kontroller først, at nichemålene
er passende.
• Kontroller, at installationen er beskyttet
mod elektrisk stød.
• Ifølge gældende regler skal alle dele, der
beskytter mod elektrisk stød, fastgøres på
en sådan måde, at de ikke kan fjernes
uden brug af værktøj.
• Apparatet kan placeres med bagsiden
og den ene side op ad et andet apparat
eller en væg, der er højere. Den anden side skal stå op ad et møbel med samme
højde.
• Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde
kravene i DIN 68930.
• Indbygningsovne og kogesektioner er
forsynet med særlige tilslutningssystemer.
Af sikkerhedsmæssige grunde må de kun
kombineres med apparater af samme fabrikat.
Tilslutning, el
Advarsel Den elektriske tilslutning må
kun udføres af en faguddannet,
autoriseret installatør.
• Producenten påtager sig intet ansvar,
hvis disse forholdsregler ikke tages.
• Tilslut apparatet til jord i h.t. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at mærkespændingen og strømtypen på typepladen svarer til el-forsyningen på installationsstedet.
• Apparatet leveres med et tilslutningskabel uden stik.
• Den gul-grønne jordleder bør være 2-3
cm længere end alle andre ledere.
• Elektriske dele må kun monteres eller udskiftes af en tekniker fra servicecentret eller en autoriseret installatør.
• Brug altid en korrekt monteret stødsikker
kontakt.
• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Brandfare.
• Sørg for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Sluk ikke for apparatet ved at trække i
ledningen. Tag altid selve netstikket ud.
• Den elektriske installation skal udføres, så
apparatet kan afbrydes fra nettet med
en flerpolet afbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm, f.eks. automatisk
linjeafbryder, jordafbryder eller sikring.
Dette apparat opfylder gældende EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet overgives til en affaldsstation for
DANSK
behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
18
Før apparatet bortskaffes
Advarsel Gør følgende, før du
bortskaffer apparatet:
• Tag stikket ud af stikkontakten.
• Klip netledningen af, og kassér den.
• Fjern dørlåsen, og kassér den. Det hindrer, at børn kan smække sig inde i apparatet. Risiko for kvælning.
Emballagemateriale
kan
Materialer mærket med symbolet
genanvendes. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den
originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller
et net af autoriserede servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien
ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne
til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele,
arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at
produktet er tilgængeligt for reparation
uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen
vedrører produktions- eller materialefejl,
der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
DANSK
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om
det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen
anses for omfattet af garantien, vil IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere
det defekte produkt eller udskifte det med
det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode
på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader der
skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der
skyldes for meget kalk i vandforsyningen,
skader, der skyldes unormale forhold i
det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller
rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det
kan bevises, at sådanne skader skyldes
produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
19
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er
anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden
adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for
de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være
dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti,
vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det
reparerede apparat eller om nødvendigt
installere ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i
et andet EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:
DANSK
• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
– den generelle installation af IKEAkøkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen
i denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
20
Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du kontakter os,
skal du sørge for at have IKEAs
varenummer (8-cifret kode),
modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug
for assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
NORSK
21
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Tilberedningstabell
Stell og rengjøring
21
22
23
24
28
29
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Elektrisk tilkopling
Miljøvern
IKEA GARANTI
32
32
33
34
34
34
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å
sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen nøye før du installerer og
bruker produktet. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
produktet hvis du selger eller flytter det.
Den som bruker produktet må være godt
kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan produktet betjenes.
Riktig bruk
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Dette produktet er utviklet kun for husholdningsbruk.
• Produktet må aldri benyttes som arbeidsbenk eller oppbevaringshylle.
• Ikke plasser eller oppbevar brennbare
væsker, brannfarlige materialer eller lettantennelige gjenstander (f.eks. plastfolie,
plast, aluminium) i eller i nærheten av
produktet.
• Vær forsiktig når du kopler elektriske produkter til veggkontakt i nærheten. Ikke la
strømledningen komme i kontakt med eller bli klemt av den varme ovnsdøren.
• Ikke oppbevar fuktige matretter i ovnen
etter at tilberedningen er ferdig, for fuktigheten kan skade emaljen eller smitte
over på maten.
• For å forhindre personskader eller skader
på produktet må du ikke utføre reparasjoner selv. Kontakt alltid ditt nærmeste
servicesenter.
• Ikke bruk skurende vaskemidler eller
skarpe metallgjenstander for å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan ripe opp
overflaten og føre til at glasset kan knuse.
Merknad om emaljelakk
Fargeendringer i ovnens emaljelakk på
grunn av bruk har ingen innvirkning på produktets egnethet for normal og korrekt bruk.
Dette utgjør derfor ingen feil etter garantiloven.
Barns sikkerhet
• Dette produktet skal kun brukes av voksne. Hold tilsyn med barn, slik at de ikke
leker med produktet.
• Hold all emballasje borte fra barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.
• Hold barn borte fra produktet når døren
er åpen.
Generelt om sikkerhet
• Dette produktet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av produktet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Forbrenningsfare! Ovnsrommet blir varmt
under bruk.
• Pass på når du åpner ovnsdøren. Dampen er varm!
NORSK
22
Installasjon
• Kontroller at dette produktet ikke er skadet under transport. Ikke kople til et skadet produkt. Kontakt leverandøren ved
behov.
• Kun en autorisert servicetekniker kan reparere dette produktet. Bruk kun originale reservedeler.
• Innbygningsprodukter skal kun brukes når
de er bygd inn i enheter og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
• Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette produktet. Fare for personskade eller skade på produktet.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en
med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.
Akrylamidopplysninger
Viktig Ifølge ny vitenskapelig kunnskap kan
matvarer som brunes intenst, særlig
apparater som inneholder stivelse, utgjøre
helsefare på grunn av akrylamider. Derfor
anbefaler vi å tilberede matrettene ved
lave temperaturer og ikke brune maten for
sterkt.
Advarsel Følg anvisningene om
elektrisk tilkopling nøye.
Ovnslampe
• Lyspærene som brukes i dette produktet,
er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes
til full eller delvis rombelysning.
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Betjeningsbryter for temperatur/tid
Elektronisk tidsur
Ovnens funksjonsbryter
Driftsknapper
Ventilåpninger for kjølevifte
Grillelement
Ovnslampe
Støpsel for steketermometer
Vifte
Typeskilt
NORSK
23
Ovnens tilbehør
Dryppebrett
Stekebrett
1x
1x
Trykk-dra betjeningsbrytere
Rist
Steketermometer
1x
1x
Ovnen er utstyrt med trykk-dra betjeningsbrytere. Trykk-dra betjeningsbryterne kan
trykkes inn i betjeningspanelet når ovnen er
av.
Drei trykk-dra betjeningsbryterne med urviserne for å stille inn temperatur og ovnsfunksjon.
Før første gangs bruk
Fjern all emballasje både inni og utenpå ovnen før du tar den i bruk. Du må
ikke fjerne typeskiltet.
Når apparatet koples til strømforsyningen,
eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet
automatisk.
Bruk betjeningsbryteren for temperatur/tid
for å stille inn aktuelt klokkeslett. Etter ca. 5
sekunder slutter blinkingen, og klokken viser
det innstilte klokkeslettet.
Hvis klokkeslettet ikke er innstilt, virker ikke
apparatet.
Første gangs rengjøring
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Rengjør tilbehøret og ovnsrommet med en
myk klut fuktet i varmt såpevann.
Varm deretter opp ovnen uten mat.
Forvarming
Drei ovnens betjeningsbryter for ovnsfunkog la ovnen stå på i 45 minutter
sjon til
med maksimal varme for å brenne av eventuelle rester fra flatene i ovnsrommet. Tilbehøret kan bli varmere enn ved vanlig bruk. I
løpet av denne fasen kan du kjenne en lukt.
Dette er normalt. Luft godt ut i rommet.
NORSK
24
Daglig bruk
Stille inn ovnsfunksjon
1.
2.
Drei funksjonsbryteren til ønsket funksjon
Foreslått temperatur vises i displayet.
Stekeovnen begynner å varme seg
opp.
Når den innstilte temperaturen er nådd,
høres et lydsignal (4 korte pipesignaler).
Stille inn ovnstemperaturen
Varmeindikator
Når ovnsfunksjonen er innstilt, tennes strekene langsomt, en etter en, for å vise temperaturen i ovnen. Strekene befinner seg til
høyre i displayet. Hver strek tilsvarer et bestemt temperaturområde, avhengig av innstilt temperatur. Den første streken tennes
når temperaturen i ovnen når 40 °C.
Når den innstilte temperaturen for eksempel
er 200 °C, tennes strekene som følger:
1 strek
40 °C - 90 °C
2 streker
90 °C - 150 °C
3 streker
150 °C - 200 °C
Restvarmeindikator
Når ovnen er av, indikerer strekene restvarmen i ovnen. Når temperaturen i ovnen synker under 40 °C, slås indikasjonen av.
Slå ovnen av
Drei funksjonsbryteren til av-posisjon.
Slå av displayet
Du kan spare energi ved å slå av klokkedisplayet.
Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid,
for å stille inn temperaturen.
Du kan stille temperaturen til mellom 30 °C
og 250 °C (med tradisjonell kokefunksjon
285 °C ).
Innstillingen endres i trinn på 5°C.
Lese av temperaturen
. Aktuell
Trykk på temperaturknappen
ovnstemperatur vises i displayet.
NORSK
25
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 °C - 115 °C
12 t
120 °C - 195 °C
8,5 t
200 °C - 245 °C
5,5 t
250 °C - 285 °C
3,0 t
Barnesikring
Når du aktiverer barnesikringen, kan du ikke bruke ovnen.
1.
2.
Slå av ovnen.
Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid mot høyre og hold den.
3. Trykk på "Pyro" -knappen
til displayet slås av.
Gjenta trinnene ovenfor, for å slå klokkedisplayet på igjen.
Når du slår apparatet på igjen, tennes
displayet automatisk.
Automatisk utkopling
Apparatet slår seg av etter en stund:
• hvis du ikke slår apparatet av;
• hvis du ikke justerer ovnstemperaturen.
Påse at det ikke er innstilt noen ovnsfunksjon.
1.
2.
3.
Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid mot venstre og hold den.
Trykk på valgknappen til displayet viser
" SAFE".
Barnesikringen er aktivert.
For å deaktivere barneskiringen, gjenta
trinnene over.
Displayet slutter å vise " SAFE". Nå kan
du bruke ovnen.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruk
Av-posisjon
Over- og undervarme. Varmen kommer både fra taket og bunnen av
ovnen. For steking av kaker eller middagsretter på én ovnsrille.
Overvarme - varmen kommer kun fra toppen av ovnen. For ettersteking av ferdigretter.
Undervarme - varmen kommer fra bunnen av ovnen. For steking av
kaker som skal ha sprø bunn.
Grill - til grilling av flate matvarer i små mengder, midt på rillen. Riste
brød.
Full grill - hele grillelementet er på. For grilling av flate matvarer i store
mengder. Riste brød.
Omluftgrilling - grillelementet og ovnsviften drives samtidig og sirkulerer varm luft rundt maten. Steke store kjøttstykker.
NORSK
26
Ovnsfunksjon
Bruk
Varmluft - for tilberedning av matretter som skal ha samme steketemperatur på mer enn en rille, uten at smaken smitter over/overføres.
Pizza - bunnelementet gir varme til undersiden av pizzaer, terter eller
paier, mens viften sirkulerer luft for å steke oversiden av pizzaer eller
paifyllet.
Tine - tiner frossen mat. Betjeningsbryteren for temperatur må stå i avposisjon.
Pyrolytisk selvrensing - ovnen varmes opp til ca. 500 °C og brenner av
rester.
Sikkerhetstermostat
For å unngå farlig overoppvarming (på
grunn av feil bruk av produktet eller defekte
deler), er stekeovnen utstyrt med en sikkerhetstermostat som kan bryte strømtilførselen. Stekeovnen slår seg på igjen av seg
selv når temperaturen har sunket til trygt nivå.
Hvis det oppstår feil på sikkerhetstermostaten, må du ikke prøve å reparere den selv.
Ta kontakt med kundeservice.
Kjølevifte
Kjøleviften (ikke synlig) holder frontpanelet,
bryterne og ovnsdørhåndtaket kalde. Når
ovnen er på, koples kjøleviften inn automatisk. Varm luft blåser ut gjennom ventilasjonsåpningene i nærheten av ovnsdørhåndtaket. For å holde bryterne kalde, kan
viften fortsette å gå etter at ovnen er av.
For å åpne ovnsdøren mens barnesikringen er på, trekker du spaken på
barnesikringen
oppover som vist
på bildet.
Lukk døren uten å
trekke i barnesikringen.
For å fjerne barnesikringen, åpne
ovnsdøren og skru
ut barnesikringen
med skrunøkkelen
som du finner i
monteringsposen.
Mekanisk barnesikring
produktet leveres med en festet og aktivert
barnesikring. Den er plassert like under ovnens betjeningspanel til høyre.
Klokkefunksjoner
Symbol
Funksjon
Beskrivelse
Steketid
For innstilling av hvor lenge stekeovnen skal være på.
Stekeslutt
Stilles inn når ovnen skal slås av.
Steketid kombinert
med stekeslutt
Stille inn utsatt start for apparatet.
Stoppeklokke
For innstilling av varseluret. Når tiden
er gått høres et signal.
NORSK
27
Symbol
Funksjon
Klokke
Stille inn klokkeslett.
Steketermometer
Måler kjernetemperaturen ved steking
av store kjøttstykker.
1
5
4
Beskrivelse
2
1 Display for tid og temperatur.
2 Funksjonsindikatorer.
3 Knapp for å bekrefte pyrolytisk selvrensing
4 Valgknappen
5 Knapp for aktuell temperatur.
3
Stille inn klokkefunksjoner
• Trykk flere ganger på valgknappen
,
til indikatoren for ønsket funksjon blinker.
• Bruk betjeningsbryteren for temperatur/
tid innenfor de neste 5 sekundene, for å
stille inne eller endre tiden. Deretter starter den innstilte tiden.
Kontroll av innstilt eller resterende tid
, til
Trykk flere ganger på valgknapp
valgt klokkefunksjon blinker, og displayet
viser innstilt eller gjenværende tid.
Stoppeklokke
1. Trykk flere ganger på valgknapp
, til
tidsur-indikatoren blinker.
2. Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid, for å stille inn nedtellingen.
3. Når tiden er ute høres et lydsignal i ca.
1 minutt. Displayet blinker og viser
"00.00"
4. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
blinkingen og lydsignalet.
Steketid
1. Still inn ønsket ovnsfunksjon og temperatur.
2.
3.
4.
5.
, til
Trykk flere ganger på valgknapp
blinker.
indikatoren for steketid
Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid, for å stille inn tilberedningstiden.
Når tiden er ute, høres et lydsignal i 2
minutter. Displayet blinker og viser
"00.00".
Ovnen slår seg av automatisk.
Drei funksjonsbryteren til "0", eller trykk
på en vilkårlig knapp for å slå av blinkingen og lydsignalet.
Stekeslutt
1. Bruk betjeningsbryterne for å stille inn
ønsket ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk flere ganger på valgknapp
, til
indikatoren for stekeslutt
blinker.
3. Drei betjeningsbryteren for temperatur/tid, for å stille inn tidspunketet for
stekeslutt.
4. Når tiden er ute, høres et lydsignal i 2
minutter. Displayet blinker og viser
"00.00" .
Drei funksjonsbryteren til "0", eller trykk
på en vilkårlig knapp for å slå av blinkingen og lydsignalet.
5. Ovnen slår seg av automatisk.
NORSK
28
når du fjerner spissen og støpselet fra
steketermometeret.
Steketid
og Stekeslutt
1.
kombinert
og stekeslutt
Du kan bruke steketid
kombinert, for å slå ovnen på og av
automatisk på et senere tidspunkt.
• Bruk betjeningsbryterne for å stille inn
ønsket ovnsfunksjon og temperatur.
• Bruk steketid
-funksjonen for å stille
inn steketiden for maten.
• Bruk stekeslutt
-funksjonen for å stille
inn tidspunktet når maten er ferdig.
• Funksjonsindikatorene for steketid
og
stekeslutt
tennes, og displayet viser
temperaturen.
• Ovnen kopler seg automatisk inn på det
tidspunktet som ble beregnet, og slås av
når den innstilte steketiden er ute.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anbefalte kjernetemperaturer
Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet når den innstilte
temperaturen, slås ovnen av automatisk.
Bare det anbefalte steketermometeret
bør brukes for dette apparatet
Advarsel Steketermometeret er svært
varmt! Forbrenningsfare! Vær foriktig
Sett steketermometerets støpsel inn i
stikkontakten i stekeovnens sidevegg.
Sett spissen på steketermometeret inn i
sentrum av kjøttet, så langt det går.
, til
Trykk flere ganger på valgknapp
indikatoren for steketermometeret
blinker.
Bruk betjeningsbryteren for temperatur/tid, for å stille inn ønsket kjernetemperatur. Du kan stille inn temperaturen
fra 30 °C til 99 °C.
Se etter i tabellen for anbefalte verdier.
Bruk betjeningsbryterne for å stille inn
ovnens stekefunksjon og temperatur.
Når kjøttet når den innstilte kjernetemperaturen, slås ovnen av automatisk.
Ta ut steketermometeret.
50 °C
Rød
60 °C
Rosa
70 °C
Gjennomstekt
Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende,
går du gjennom trinnene ovenfor en gang
til og stiller inn en høyere kjernetemperatur.
Tilberedningstabell
Vekt (kg)
Matvare
1
Ovnsfunksjon
Nivå
Ovnstemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Svin / lam
2
180
100-110
1
Kalv / biff
2
190
70-100
1,2
Kylling / kanin
2
200
70-80
1,5
And
1
160
120-150
3
Gås
1
160
150-200
4
Kalkun
1
180
210-240
1
Fisk
2
190
30-40
NORSK
29
Vekt (kg)
Matvare
1
Nivå
Ovnstemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Fylte paprika Tomater/Bakte poteter
2
190
50-70
Kakemiks
2
160
45-55
Paier
2
160
80-100
Småkaker
3
140
25-35
Lasagne
2
180
45-60
1
Hvetebrød
2
190
50-60
1
Pizzafunksjon
1
190
25-35
1
2
Ovnsfunksjon
Advarsel Ovnsrommet må ikke
tildekkes med aluminiumsfolie. Panner,
kjeler og kakeformer må heller ikke
plasseres rett på bunnen av stekeovnen.
Emaljen kan bli skadet på grunn av den
ekstra varmeutviklingen.
Advarsel Ha alltid stekeovnsdøren
lukket når ovnen er på, selv under
grilling. Vær forsiktig når du åpner
stekeovnsdøren. Hold i dørhåndtaket til
døren er helt åpen.
Stell og rengjøring
Advarsel Slå av ovnen og la den
avkjøles før du rengjør den.
Advarsel Av sikkerhetsgrunner må du
ikke rengjøre produktet med dampeller høyttrykksspyler.
Advarsel Hold produktet rent til
enhver tid. Oppsamlet fett eller
matrester kan føre til brann, spesielt i
dryppbrettet.
Produktets utsider
• Rengjør produktets front med en myk klut
fuktet i varmt såpevann.
• Bruk vanlige rengjøringsmidler for fronter
av metall.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper.
Stekeovnsrommet
• Slå stekeovnslampen på før rengjøring.
• Rengjør ovnen med en myk klut fuktet i
varmt såpevann. La ovnen tørke godt.
Tilbehør
Rengjør alle innsettingsenhetene med en
myk klut fuktet i varmt såpevann (stekebrett,
rist, ovnsstiger osv.) etter hver gangs bruk
og tørk godt. Legg delene i bløt, så er de
lettere å rengjøre.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire lag med glass. For å
gjøre rengjøringen enklere, kan du demontere ovnsdøren og ta ut dørglassene.
Advarsel Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut glassrutene mens
døren står på plass i ovnen.
NORSK
30
Demontere ovnsdøren og glassrutene
90°
1
Åpne døren helt, og Løft og drei spakehold de to dørne på de to hengshengslene .
lene.
Lukke ovnsdøren til
ca. 45°. Trekk så
døren forover og ta
den ut av holderen.
Legg døren på et
mykt tøystykke på
et fast underlag.
2
Drei de 2 festene
Løft glassrutene for90° og ta dem ut av siktig ut, den ene
holderne.
etter den andre.
Start med den øverste.
Rengjør glasspanelene med vann og såpe.
Tørk dem godt.
Sette inn døren og glassrutene
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. For å
gjøre det, utfører du den samme fremgangsmåten i motsatt rekkefølge. Påse at
du setter glasspanelene på plass igjen i riktig rekkefølge.
Frigjør låsesystemet for å ta ut glasspanelet.
Påse at du setter de innvendige glasspanelene inn i de rette holderne som vist nedenfor.
NORSK
31
1.
2.
3.
4.
5.
Fjern alle avtakbare deler, inkludert
ovnsstigene og steketermometeret.
Fjern det verste smusset for hånd.
Drei funksjonsbryteren til pyrolytisk
.
selvrensings-funksjonen
blinker i displayet.
Trykk på knappen for pyrolytisk selvfor å bekrefte.
rensing
Den pyrolytiske selvrensingen starter,
vises fortsatt i displayet.
og
Den pyrolytiske selvrensingsprosessen
tar 2t 45 min. Ikke åpne døren før prosessen er ferdig. Det avbryter prosessen.
Ovnsstiger
Fjern ovnsstigene for å rengjøre sideveggene i ovnsrommet.
1
2
Skifte pære i stekeovnslampen og
rengjøre lampedekselet
2
1
Trekk stigene ut av
ovnsveggen etter
fremre kant.
For å unngå forbrenningsfare, låses
døren automatisk når ovnen når en
bestemt temperatur.
Døren låses opp automatisk når ovnen avkjøles.
Advarsel Før du skifter stekeovnspære
(se "Produktbeskrivelse"), slår du av
ovnen og kopler fra strømmen.
Deretter hekter du
stigene av bak.
For å sette stigene tilbake på plass, følger
du anvisningene i omvendt rekkefølge.
Viktig De avrundete endene på
styrestengene må vende forover.
Gjennomføre pyrolytisk rengjøring
Advarsel Ovnen blir svært varm under
den pyrolytiske selvrensningen!
Forbrenningsfare!
1.
2.
3.
Drei lampedekselet mot urviserne, og ta
det av. Rengjør lampedekselet.
Om nødvendig skifter du ut den gamle
lyspæren med en 40 W, 230 V (50 HZ)
varmebestandig ovnslampe som tåler
opptil 350 °C (tilkoplingstype: G9).
Skru lampedekselet på igjen.
NORSK
32
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen virker ikke
Du har ikke gjort nødvendige
innstillinger
Kontroller om du har valgt tilberedningsfunksjon og temperatur
Ovnen virker ikke
Støpselet er ikke satt i stikkontakten eller/og strømforsyningen til ovnen er ikke på
Kontroller om støpselet er satt
inn i stikkontakten og at stikkontakten er strømførende
Temperaturindikatoren Du har ikke gjort nødvendige
lyser ikke
innstillinger
Velg ovnsfunksjon og temperatur
Ovnslampen virker ikke
Ovnslampen er defekt
Skift lyspære i ovnslampen
Den pyrolytiske selvrensingen virker ikke
(displayet viser “C2“)
Steketermometeret er ikke tatt
ut.
Ta ut steketermometeret. Lukk
ovnsdøren, still betjeningsbryeren til av-posisjon, og se etter i
avsnittet "Pyrolytisk selvrensing", for å aktivere funksjonen
igjen.
Den pyrolytiske selvrensingen virker ikke
(displayet viser “C3“)
Ovnsdøren er åpen.
Lukk ovnsdøren igjen. Se etter i
avsnittet "Pyrolytisk selvrensing", for å aktivere funksjonen
igjen.
Det legger seg kondensvann og damp på
maten og i ovnsrommet
En matrett er blitt stående i
ovnen for lenge
Ikke la en matrett bli stående i
ovnen lengre enn 15-20 minutter etter at tilberedningen er
ferdig
*12.00” vises i display- Strømtilførselen avbrytes
et og klokke-LEDen
blinker
Tilbakestill klokken
F11 vises i displayet
Sett steketermometerets støpsel
godt inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg, så langt det
lar seg gjøre
Pluggen til steketermometeret
sitter ikke skikkelig i stikkontakten
Hvis det oppstår en feil, bør du først prøve
å finne en løsning på problemet selv. Hvis
du ikke kan finne noen løsning på problemet selv, kan du kontakte forhandleren eller
kundeservice.
Ved feilbruk eller feil montering må du
selv betale for eventuell service selv
om dette skjer innenfor garantitiden.
Tekniske data
Mål (innvendig)
Bredde
Høyde
Dybde
395
335
400
NORSK
33
Nyttevolum
60 l
Størrelse på største stekebrett (nett
overflate)
1130 cm²
Undervarme-elementet
1000 W
Overvarme-element
800 W
Hele ovnen (overvarme + undervarme)
1800 W
Grill
1650 W
Maks. grill
2450 W
Omluftgrill
1675 W
Varmluft
2025 W
Pizza
2025 W
Pyro
2450 W
Ovnslampe
40 W
Kjølevifte
25 W
Varmluftviftens motor
25 W
Nominell effekt
2540 W
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Antall funksjoner
10
Energiforbruk
0,78 kWh
Energiforbruk med standard matmeng- 0,79 kWh
de og undervarme
Energiforbruk med standard matmeng- 0,78 kWh
de
Montering
Obs Se etter i monteringsanvisningene
angående installasjon.
Advarsel Installasjonen må gjøres av
en autorisert person. Hvis du ikke lar
en autorisert person gjøre dette, vil ikke
garantien gjelde dersom det skulle oppstå
skade.
• Når du skal bygge ovnen inn i kjøkkenet,
må du først kontrollere at målene i nisjen
passer.
• Kontroller at installasjonen er beskyttet
mot elektrisk støt.
• I henhold til gjeldende bestemmelser må
alle deler som beskytter mot elektrisk støt
være festet slik at de ikke kan demonteres uten verktøy.
• Apparatet kan plasseres med baksiden
og den ene siden inntil høyere apparater
eller vegg. Den andre siden må plasseres
inntil en seksjon med samme høyde.
NORSK
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til stabilitet ifølge DIN 68930.
34
• Innbygningsovner og innbygningsplatetopper skal monteres med spesielle tilkoplingssystemer. Av sikkerhetsgrunner må
du kun kombinere produkter fra samme
produsent.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Bare en autorisert elektriker
skal utføre den elektriske
installasjonen.
• Produsenten er ikke ansvarlig dersom du
ikke følger disse sikkerhetsforholdsreglene.
• Sørg for jording av produktet i samsvar
med sikkerhetsbestemmelsene.
• Påse at den nominelle spenningen og
strømtypen på typeskiltet er i overensstemmelse med spenningen og strømtypen i strømforsyningen der du bor.
• Dette apparatet leveres med en strømledning uten støpsel.
• Den gule og grønne jordingsledningen
bør være 2-3 cm lenger enn alle andre
kabler.
• Alle elektriske komponenter må installeres eller skiftes av en servicetekniker eller
kvalifisert servicepersonell.
• Sett alltid støpselet inn i en jordet og isolert stikkontakt som er korrekt montert.
• Ikke bruk doble stikkontakter, konnektorer eller skjøteledninger. Det er fare for
brann.
• Påse at støpselet er tilgjengelig etter installasjonen.
• Ikke trekk i kabelen når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Trekk alltid i selve støpselet.
• Kople produktet til strømnettet med en
enhet som gjør det mulig å kople produktet fra strømnettet på alle poler med en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm,
for eksempel automatisk ledningsbeskyttende strømbryter, jordlekkasjeutløser eller sikring.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EU. direktiver.
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
IKEA GARANTI
Emballasjematerialene
Materiale som er merket med symbolet
kan gjenvinnes. Kast emballasjen i en passende beholder for gjenvinning.
Før produktet kasseres
Advarsel Gjør følgende før du
kasserer produktet:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at
barn kan låse seg inne i produktet. Kvelningsfare.
NORSK
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet
av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften
”Det som ikke dekkes av denne garantien” I
garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle
feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og
reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten
ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent
servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte
det med det samme eller et tilsvarende produkt.
35
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke ble
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil
spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med
mindre det ikke kan bevises at slik skade
skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse,
er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade
som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne
transporten være dekket av denne garantien.
NORSK
• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar
med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen
er bare tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet
er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
36
– den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres
av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.
Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for
at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEAbutikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.
SUOMI
37
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Ruoanvalmistustaulukot
Hoito ja puhdistus
37
38
39
40
45
45
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Sähköliitäntä
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
48
49
50
50
50
51
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä,
jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos
myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen
turvallisuusominaisuudet.
Käyttötarkoitus
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Älä pidä laitetta työtasona tai säilytystilana.
• Älä säilytä tulenarkoja nesteitä, helposti
syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi
muovikelmua, muovia, alumiinia) laitteen
sisällä tai sen läheisyydessä.
• Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita
pistorasiaan laitteen läheisyydessä. Älä
anna virtajohtojen päästä kosketukseen
kuuman uunin luukun kanssa tai jäädä
luukun väliin.
• Älä pidä kosteita astioita ja ruokia uunissa kypsennyksen jälkeen, sillä kosteus voi
vahingoittaa emalipintoja tai kalustekaappia.
• Älä yritä korjata laitetta itse välttääksesi
vahingot ja laitteen vaurioitumisen. Ota
aina yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Emalipintoja koskeva huomautus
Uunin emalipintoihin käytön aikana
syntyvät värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan normaalissa ja asianmukaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis
katsota viaksi takuuoikeudellisessa mielessä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten
käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä
heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Palovammojen vaara! Uunin sisätila kuumenee käytön aikana.
SUOMI
38
• Pysyttele sopivalla etäisyydellä uunista
avatessasi luukkua ruoanvalmistuksen aikana tai sen päätyttyä, jotta et polta itseäsi uunin sisältä tulevan höyryn ja lämmön vuoksi.
Asennus
• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa
yhteys jälleenmyyjään.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja
työtasoihin.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Varoitus! Noudata tarkasti
sähköliitäntää koskevia ohjeita.
Uunin lamppu
• Tässä laitteessa olevat polttimot ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja
erikoispolttimoita. Niitä ei voida käyttää
huonevalaisimissa.
• Vaihda polttimot tarvittaessa saman teholuokituksen omaaviin kodinkoneita varten tarkoitettuihin polttimoihin.
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti erityisesti
tärkkelyspitoisten ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran
akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi
suosittelemme ruokien kypsennystä
mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa
sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Käyttöpaneeli
Lämpötila/ajan valitsin
Elektroninen ajastin
Uunin toimintojen valitsin
Toimintopainikkeet
Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot
Grilli
Uunin lamppu
Paistomittarin pistorasia
Puhallin
Arvokilpi
SUOMI
39
Uunin varusteet
Uunipannu
Leivinpelti
1x
1x
Valitsimet (työntö/veto)
Ritilä
Paistomittari
1x
1x
Uunissa on työntö/veto-tyyppiset valitsimet.
Valitsimet voidaan painaa alas käyttöpaneelin tasolle silloin, kun uuni ei ole toiminnassa.
Lämpötila ja uunin toiminto asetetaan kiertämällä työntö/veto-valitsinta myötäpäivään.
Käyttöönotto
Poista kaikki pakkausmateriaalit sekä
uunin ulko- että sisäpuolelta ennen
kuin käytät laitetta. Älä irrota arvokilpeä.
Kun laite kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon esiintyessä, ajastimen merkkivalo
vilkkuu.
Aseta kellonaika lämpötilan/ajan valitsimella. Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja kello näyttää asetettua
aikaa.
Uuni toimii vasta sen jälkeen, kun kellonaika
on asetettu.
Uuden laitteen puhdistaminen
Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese varusteet ja uunin sisäpinnat
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Kuumenna uuni sen jälkeen tyhjänä.
Ensikäyttö
Käännä uunin toimintojen valitsin asentoon
ja anna uunin toimia 45 minuuttia maksimilämpötilassa, jotta sisäpintoihin valmistuksen yhteydessä jääneet aineet palavat
pois. Varusteet voivat kuumentua enemmän
kuin normaalikäytössä. Ensikäytön aikana
uunista saattaa tulla epämiellyttävää hajua. Tämä on normaalia. Tuuleta huone hyvin.
SUOMI
40
Päivittäinen käyttö
Uunin toimintojen valitseminen
1.
2.
Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle.
Näytössä näkyy ehdotuslämpötila.
Uuni alkaa kuumentua.
Kun asetettu lämpötila on saavutettu,
laitteesta kuuluu merkkiääni (4 lyhyttä
piippausta).
Uunin lämpötilan asettaminen
Lämpötilan ilmaisin
Kun uunin toiminto on asetettu, palkit syttyvät hitaasti yksi kerrallaan ilmaisten uunin
lämpötilan. Palkit sijaitsevat näytön oikeassa reunassa. Kukin palkki vastaa tiettyä
lämpötila-aluetta asetetusta lämpötilasta
riippuen. Ensimmäinen palkki syttyy, kun uuni on kuumentunut 40 °C:n lämpötilaan.
Esimerkki: kun lämpötila on asetettu arvoon
200 °C, palkit syttyvät seuraavasti:
1 palkki
40-90 °C
2 palkkia
90-150 °C
3 palkkia
150-200 °C
Jälkilämmön ilmaisin
Kun uuni on kytketty pois toiminnasta, palkit
ilmaisevat jälkilämmön. Kun uunin lämpötila
laskee alle 40 °C, mikään palkeista ei pala.
Uunin kytkeminen pois toiminnasta
Käännä uunin toimintojen valitsin Pois toiminnasta -asentoon.
Näytön kytkeminen pois toiminnasta
Säädä lämpötila kääntämällä lämpötilan/
ajan valitsinta.
Voit asettaa lämpötilan 30 ja 250 °C:n välille (ylä- ja alalämpötoiminnossa maksimilämpötila on 285 °C).
Arvo muuttuu 5 °C:n portain.
Lämpötilan tarkistaminen
. SenhetkiPaina lämpötilan painiketta
nen uunin lämpötila näkyy näytössä.
Voit säästää energiaa kytkemällä aikanäytön pois toiminnasta.
SUOMI
41
Uunin lämpötila
Poiskytkeytymisaika
30-115 °C
12 t
120-195 °C
8,5 t
200-245 °C
5,5 t
250-285 °C
3t
Lapsilukko
Kun lapsilukko on kytketty toimintaan, uunia
ei voi käyttää.
Kytke uuni pois toiminnasta.
Käännä lämpötilan/ajan valitsin oikealle ja pidä siinä asennossa.
3. Paina Pyro-painiketta
, kunnes näyttö sammuu.
Kellonäyttö palautetaan näkyviin suorittamalla edellä kuvatut toimenpiteet uudelleen.
Tarkista, ettei mitään uunin toimintoa
ole asetettu.
1.
2.
Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näyttö syttyy automaattisesti.
Automaattinen virrankatkaisu
Laite kytkeytyy pois toiminnasta jonkin ajan
kuluttua:
• jos et katkaise virtaa laitteesta,
• jos et muuta uunin lämpötilaa.
1.
2.
3.
Käännä lämpötilan/ajan valitsinta vasemmalle ja pidä valitsin siinä asennossa.
Paina valintapainiketta, kunnes näytössä näkyy viesti SAFE.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Lapsilukko kytketään pois toiminnasta
tekemällä edellä kuvatut toimenpiteet
uudelleen.
Viesti SAFE häviää näkyvistä. Nyt uunia
voi taas käyttää.
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Ylä- ja alalämpö - Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen yhdellä kannatintasolla.
Ylälämpö - Vain uunin ylävastus on toiminnassa. Valmiiden ruokien
loppukypsennys.
Alalämpö - Vain uunin pohjassa oleva alavastus on toiminnassa. Rapea- tai mureapohjaisten kakkujen paistaminen.
Grilli - Matalien ja pienten ruokamäärien grillaus ritilän keskellä. Leivän paahtaminen.
Suuri grilli - Koko grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen.
SUOMI
42
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Lämpögrilli - Grillivastus ja puhallin toimivat yhdessä, ja puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruoan ympärillä. Suurikokoisten lihapalojen paistaminen.
Kiertoilma - Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen
samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.
Pizza - Alavastus kohdistaa lämmön suoraan pizzan, piiraan tai pasteijoiden pohjaan, ja puhaltimen kierrättämä ilma kypsentää pizzan
tai piiraan täytteen.
Sulatus - Pakasteiden sulattaminen. Lämpötilan valitsimen on oltava
"Pois toiminnasta" -asennossa.
Pyrolyysipuhdistus - Uuni kuumenee noin 500 °C:n lämpötilaan, jolloin
ruokaroiskeet palavat pois.
Turvatermostaatti
Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi
(laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden
osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti,
joka keskeyttää virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
Jos turvatermostaatti ei toimi oikein, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jäähdytyspuhallin
Jäähdytyspuhallin (ei näkyvissä) pitää etupaneelin, valitsimet ja luukun kahvan viileinä. Jäähdytyspuhallin käynnistyy automaattisesti, kun uuni kytketään tomintaan.
Kuuma ilma poistuu uunin luukun kahvan
vieressä olevien ilmanpoistoaukkojen kautta. Puhallin voi toimia vielä senkin jälkeen,
kun uuni kytketään pois toiminnasta, jotta
valitsimet pysyvät viileinä.
Kun lapsilukko on
kytkettynä, uunin
luukku avataan
nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Voit poistaa lapsilukon käytöstä avaamalla uunin luukun
ja ruuvaamalla lukituksen irti uunin varustepussista löytyvän ruuviavaimen
avulla.
Mekaaninen lapsilukko
Laitteessa on kiinteä lapsilukko, joka on toimitettaessa kytketty toimintaan. Lapsilukko
sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella,
oikealla puolella.
Kellotoiminnot
Symboli
Toiminta
Kuvaus
Toiminta-aika
Tällä kellotoiminnolla asetetaan uunin
toiminta-aika.
SUOMI
43
Symboli
Toiminta
Kuvaus
Päättymisaika
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen.
Toiminta-aika ja päättymisaika yhdessä
Ajastetun käynnistyksen asettaminen.
Hälytysajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Kun aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu
merkkiääni.
Kello
Kellonajan asettaminen.
Paistomittari
Mittaa ruoan sisälämpötilan paistettaessa suurikokoisia lihapaloja.
1
5
4
2
1
2
3
4
5
Ajan ja lämpötilan näyttö.
Toimintojen symbolit.
Pyrolyysipuhdistuksen vahvistuspainike
Valintapainike
Nykyisen lämpötilan painike.
3
Kellotoimintojen asettaminen
• Paina valintapainiketta
, kunnes haluamasi toiminnon merkkivalo vilkkuu.
• Voit asettaa ajan tai muuttaa aikaa lämpötilan/ajan säätimellä viiden sekunnin
kuluessa. Sen jälkeen asetettu aika alkaa
kulua.
3.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
, kunnes haluPaina valintapainiketta
amasi kellotoiminnon symboli alkaa vilkkua
ja näytössä näkyy asetettu tai jäljellä oleva
aika.
Toiminta-aika
1. Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina valintapainiketta
, kunnes toialkaa vilkkua.
minta-ajan symboli
3. Aseta toiminta-aika lämpötilan/ajan
valitsimella.
4. Kun asetettu aika on kulunut, uunista
kuuluu kahden minuutin pituinen merkkiääni. Näytössä näkyy vilkkuvana
00.00.
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Hälytinajastin
1. Paina valintapainiketta
, kunnes hälytinajastimen symboli alkaa vilkkua.
2. Aseta hälytysaika lämpötilan/ajan valitsimella.
4.
Kun aika on kulunut loppuun, uunista
kuuluu noin minuutin pituinen merkkiääni. Näytössä näkyy vilkkuvana 00.00.
Voit pysäyttää vilkkumisen ja vaientaa
merkkiäänen painamalla jotakin painiketta.
SUOMI
5.
44
Voit pysäyttää vilkkumisen ja vaientaa
merkkiäänen kääntämällä uunin toimintojen valitsimen asentoon 0 tai painamalla jotain painiketta.
Päättymisaika
1. Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila valitsimilla.
2. Paina valintapainiketta
, kunnes
päättymisajan symboli
alkaa vilkkua.
3. Aseta päättymisaika lämpötilan/ajan
valitsimella.
4. Kun asetettu aika on kulunut, uunista
kuuluu kahden minuutin pituinen merkkiääni. Näytössä näkyy vilkkuvana
00.00.
Voit pysäyttää vilkkumisen ja vaientaa
merkkiäänen kääntämällä uunin toimintojen valitsimen asentoon 0 tai painamalla jotain painiketta.
5. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
• Uuni kytkeytyy automaattisesti toimintaan
lasketun kellonajan mukaisesti ja pois toiminnasta asetetun toiminta-ajan kuluttua.
Paistomittari
Paistomittari mittaa lihan sisälämpötilan.
Kun liha saavuttaa asetetun lämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Laitteessa on hyvä käyttää ainoastaan
suositeltua paistomittaria
Varoitus! Paistomittari on kuuma.
Palovammojen vaara! Ole varovainen,
kun vedät paistomittarin kärjen pois ruoasta
ja irrotat pistokkeen.
1.
2.
3.
4.
Toiminta-aika
ja päättymisaika
yhdessä
etValitsemalla sekä toiminta-ajan
voit asettaa uunin
tä päättymisajan
kytkeytymään toimintaan ja pois toiminnasta automaattisesti myöhempänä ajankohtana.
• Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila valitsimilla.
• Aseta ruoan vaatima paistoaika toimintoiminnolla.
ta-ajan
• Aseta aika, jolloin ruoan on määrä olla
toiminnolla.
valmista, päättymisajan
• Toiminta-ajan
ja päättymisajan
symbolit syttyvät, ja lämpötila näkyy näytössä.
5.
6.
7.
Työnnä paistomittarin pistoke uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
Työnnä paistomittarin kärki lihan keskikohtaan.
, kunnes
Paina valintapainiketta
paistomittarin merkkivalo
alkaa
vilkkua.
Aseta haluamasi lihan sisälämpötila
lämpötilan/ajan valitsimella. Lämpötilan voi asettaa välille 30-99 °C.
Katso taulukossa mainitut suosituslämpötilat.
Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila valitsimilla.
Kun liha saavuttaa asetetun sisälämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Irrota paistomittari.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Raaka (punainen sisältä)
60 °C
Keskikova
70 °C
Kypsä
Jos kypsyystaso ei ole riittävä, aseta korkeampi sisälämpötila edellä kuvatulla tavalla.
SUOMI
45
Ruoanvalmistustaulukot
Paino
(kg)
Ruokalaji
1
Taso
Uunin lämpötila (°C)
Paistoaika
(min)
Porsas/lammas
2
180
100-110
1
Vasikka/nauta
2
190
70-100
1,2
Kana/kaniini
2
200
70-80
1,5
Ankka
1
160
120-150
3
Hanhi
1
160
150-200
4
Kalkkuna
1
180
210-240
1
Kala
2
190
30-40
1
Täytetyt paprikat,
tomaatit, uuniperunat
2
190
50-70
Valmistaikina
2
160
45-55
Piiraat
2
160
80-100
1
Uunin toiminto
Pikkuleivät
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
Vaalea leipä
2
190
50-60
1
Pizzatoiminto
1
190
25-35
Varoitus! Älä laita uunin pohjalle
alumiinifoliota, leivinpeltejä tai
paistinpannua. Kerääntyvä lämpö voi
vahingoittaa emalipintaa.
Varoitus! Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana, myös
grillattaessa. Ole varovainen avatessasi
alaspäin avautuvaa uunin luukkua. Älä
anna luukun pudota auki, vaan pidä kiinni
luukun kahvasta, kunnes luukku on
kokonaan auki.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Katkaise virta laitteesta ja
anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Varoitus! Turvallisuussyistä laitetta ei
saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai
painepesurilla.
Varoitus! Pidä uuni aina puhtaana.
Erityisesti rasvapannuun kerääntyvä
rasva tai muut ruoka-aineet voivat
aiheuttaa tulipalon.
Laitteen ulkopinnat
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallisten pintojen puhdistuksessa
tavallisia puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausaineita ja karkeita pesusieniä.
Uunin sisäpinnat
• Kytke uunin valo ennen puhdistusta.
SUOMI
46
• Puhdista sisäpinnat lämpimällä vedellä ja
miedolla puhdistusaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Anna pintojen lopuksi kuivua.
Varusteet
Pese kaikki uunipellit, ritilät ja kannattimet
jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä
ja miedolla puhdistusaineella käyttäen pehmeää pesuliinaa. Kuivaa lopuksi hyvin. Voit
liottaa varusteita lyhyen aikaa puhdistuksen
helpottamiseksi.
Uunin luukun puhdistaminen
Uunin luukussa on neljä päällekkäin asetettua lasia. Voit helpottaa luukun puhdistamista irrottamalla luukun ja lasilevyt.
Sulje uunin luukku
noin 45°:een kulmaan. Vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota
se paikaltaan.
Aseta luukku tukevalle pinnalle pehmeän kankaan
päälle.
Varoitus! Uunin luukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt
luukun ollessa paikallaan.
Uunin luukun ja lasilevyjen irrottaminen
Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa sisälasin.
Avaa luukku kokonaan auki.
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
90°
1
Käännä kiinnittimiä
90° ja vedä ne irti
paikoiltaan.
2
Nosta lasilevyt pois
paikaltaan yksi kerrallaan. Irrota ensin
ylempi lasilevy.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa huolellisesti.
SUOMI
Luukun ja lasilevyjen kiinnittäminen
takaisin paikalleen
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun laita
ne takaisin paikalleen. Tee edellä kuvatut
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lasit tulevat oikeaan järjestykseen.
47
1
2
2
1
Vedä kannattimien Irrota kannattimet
etuosa irti uunin sei- sen jälkeen takaonästä.
sasta.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä.
Tärkeää Ohjaintappien pyöreiden päiden
tulee olla eteenpäin.
Pyrolyysipuhdistus
Varoitus! Uuni kuumenee hyvin
korkeaan lämpötilaan
pyrolyysipuhdistuksen aikana.
Palovammojen vaara!
Tarkista, että sisemmät lasilevyt tulevat oikeille paikoilleen kuvan mukaisesti.
1.
2.
3.
4.
5.
Poista uunista kaikki irrotettavat osat,
mukaan lukien kannattimet ja paistomittari.
Poista karkea lika etukäteen käsin.
Käännä uunin toimintojen valitsin pyrokohdalle.
lyysipuhdistuksen
vilkkuu näytössä.
Vahvista painamalla pyrolyysipuhdis.
tuksen painiketta
Pyrolyysipuhdistus käynnistyy ja teksti
jää näkyviin näyttöön.
Pyrolyysipuhdistus kestää 2 tuntia 45
minuuttia. Älä avaa uunin luukkua ennen puhdistuksen päättymistä. Muussa tapauksessa toimenpide keskeytyy.
Kannattimet
Kun puhdistat uunin sivuseiniä, irrota kannattimet.
Uunin lämpötilan noustua tiettyyn arvoon luukku lukkiutuu automaattisesti
palovammojen estämiseksi.
Kun uuni jäähtyy, oven lukitus avautuu automaattisesti.
SUOMI
48
Uunin lampun vaihtaminen ja suojalasin
puhdistaminen
Varoitus! Katkaise virta laitteesta ja
kytke laite irti verkkovirrasta ennen
kuin vaihdat uunin lampun (katso kohta
Laitteen kuvaus).
1.
2.
3.
Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista suojalasi.
Vaihda tarvittaessa vanhan lampun tilalle uusi: 40W, 230V (50Hz), lämmönkestävyys 350 °C (kanta G9).
Kiinnitä suojalasi takaisin paikalleen.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei toimi.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Tarkista, onko uunin toiminto ja
lämpötila valittu.
Uuni ei toimi.
Laitetta ei ole kytketty oikein
verkkovirtaan ja/tai laitteeseen ei tule jännitettä.
Tarkista, onko laite kytketty oikein verkkovirtaan ja tuleeko
siihen jännitettä.
Lämpötilan merkkivalo
ei syty.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
Uunin valo ei toimi.
Uunin lamppu on palanut.
Vaihda uunin lamppu.
Pyrolyysipuhdistus ei
toimi (näytössä näkyy
C2).
Paistomittaria ei ole poistettu
uunista.
Irrota paistomittari. Sulje uunin
luukku, käännä valitsin "Pois toiminnasta" -asentoon ja käynnistä toiminto uudelleen noudattamalla kohdan "Pyrolyysipuhdistus" ohjeita.
Pyrolyysipuhdistus ei
toimi (näytössä näkyy
C3).
Uunin luukku on auki.
Sulje luukku. Käynnistä toiminto
uudelleen noudattamalla kohdan "Pyrolyysipuhdistus" ohjeita.
Ruokien päällä ja uuRuoka on jätetty uuniin liian
nin sisällä on höyryä ja pitkäksi ajaksi.
kosteutta.
Älä jätä ruokia uuniin 15–20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy 12.00
ja kellon merkkivalo
vilkkuu.
Aseta kellonaika uudelleen.
Sähkökatkos.
SUOMI
49
Ongelma
Näytössä näkyy F11.
Mahdollinen syy
Paistomittarin pistoke ei ole
kunnolla pistorasiassa.
Jos laitteen käytössä on ongelmia, yritä ensin selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Korjaustoimenpide
Työnnä paistomittarin pistoke
kunnolla uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä
aiheutuvat kulut voidaan veloittaa
myös takuuaikana, mikäli toimintahäiriö on
aiheutunut virheellisen käytön tai valtuuttamattoman henkilön suorittaman asennuksen
vuoksi.
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Tilavuus
60 l
Suurimman leivinpellin koko (nettopinta)
1130 cm²
Alalämpövastus
1000 W
Ylälämpövastus
800 W
Koko uuni (ylä- ja alalämpövastus)
1800 W
Grilli
1650 W
Suuri grilli
2450 W
Lämpögrilli
1675 W
Kiertoilmatoiminto
2025 W
Pizzatoiminto
2025 W
Pyrolyysipuhdistus
2450 W
Uunin lamppu
40 W
Jäähdytyspuhallin
25 W
Kiertoilmapuhaltimen moottori
25 W
Kokonaisteho
2540 W
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Toimintojen lukumäärä
10
Energiankulutus
0,78 kWh
Energiankulutus normaalikäytössä alalämpötoiminnossa
0,79 kWh
395
335
400
SUOMI
50
Energiankulutus normaalikäytössä kier- 0,78 kWh
toilmatoiminnossa
Asennus
Huomio Lue asennusohjeet.
Varoitus! Laitteen asennus on
annettava ammattitaitoisen asentajan
tehtäväksi. Muussa tapauksessa takuu ei
vastaa mahdollisista vahingoista.
• Tarkista, että asennusaukon mitat ovat
oikeat, ennen kuin asennat laitteen keittiökalusteen sisään.
• Asennuksessa tulee käyttää sähköiskusuojausta.
• Voimassa olevien määräysten mukaisesti
kaikki sähköiskuilta suojaavat osat on
kiinnitettävä siten, ettei niitä voi irrottaa
ilman työkaluja.
• Laite voidaan asentaa siten, että sen takaseinä ja toinen kylki ovat toista korkeampaa laitetta tai seinää vasten. Laitteen toisen kyljen on oltava samankorkuisen laitteen tai kalusteen vieressä.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata
standardin DIN 68930 vaatimuksia.
• Kalusteeseen asennettavissa uuneissa ja
keittotasoissa on mukana erityiset kiinnitysvälineet. Turvallisuussyistä vain saman
valmistajan laitteiden yhdistäminen on
sallittua.
Sähköliitäntä
Varoitus! Sähköliitäntä on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Valmistaja ei vastaa vahingoista, ellei
näitä turvallisuusohjeita ole noudatettu.
• Maadoita laite turvallisuusmääräysten
mukaisesti.
• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
• Laitteen mukana toimitetaan virtajohto,
jossa ei ole pistoketta.
• Keltavihreän maadoitusjohtimen on oltava 2–3 cm muita johtoja pitempi.
• Sähköosien asennuksen tai vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Tulipalon vaara.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Sähköliitäntään on asennettava kytkin,
joka erottaa laitteen kaikki navat sähkövirrasta ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat
esimerkiksi suojakytkimet, vikavirtakytkimet tai sulakkeet.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
symboli
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
SUOMI
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
, ovat kierMateriaalit, joissa on symboli
rätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin
materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
51
Ennen laitteen käytöstäpoistoa
Varoitus! Kun poistat laitteen
lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin estät
lasten loukkuunjäämisen koneen sisälle.
Tukehtumisvaara.
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
SUOMI
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.
52
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.
SUOMI
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun
IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
53
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SVENSKA
54
Innehåll
Säkerhetsinformation
54
Produktbeskrivning
55
Innan maskinen används första gången
56
Daglig användning
57
Tillagningstabeller
61
Underhåll och rengöring
62
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
65
66
67
67
68
68
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda hushĺllsapparaten
pĺ korrekt sätt är det viktigt att du noggrant
läser igenom denna bruksanvisning innan
du installerar och använder hushĺllsapparaten. Spara denna bruksanvisning och se till
att den följer med hushĺllsapparaten om du
flyttar eller säljer hushĺllsapparaten. Alla
användare mĺste ha fullgod kännedom om
hur hushĺllsapparaten skall användas och
om dess säkerhetsfunktioner.
Korrekt användning
• Lämna inte ugnen utan tillsyn under användning.
• Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ugnen får inte användas som arbetsyta
eller förvaringsplats.
• Placera eller lagra inte brännbara vätskor, eldfängda material eller föremål som
kan smälta (t.ex. plastfolie, plast, aluminium) i eller nära ugnen.
• Var försiktig när du ansluter elektriska
apparater till eluttag i närheten. Se noga
till att kablarna inte kommer i kontakt
med ugnens heta ytor eller kläms i ugnsluckan.
• Låt inte fuktiga maträtter stå kvar i ugnen
när tillagningen är klar eftersom fukten
kan skada emaljen och tränga in i enheterna.
• Försök inte att reparera ugnen på egen
hand, detta för att undvika personskador
och skador på ugnen. Kontakta alltid vår
lokala serviceavdelning.
• Använd aldrig rengöringsmedel med
slipeffekt eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till
att glaset spricker.
Anmärkning om emaljbeläggning
Färgförändringar på emaljbeläggningen, som ett resultat av användningen,
påverkar inte ugnens lämplighet för normal
och korrekt användning. De utgör därför
heller inget fel som täcks av garantin.
Barnsäkerhet
• Denna ugn får endast användas av vuxna personer. Barn måste övervakas så att
de inte leker med ugnen.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Håll barn borta från ugnen när luckan är
öppen.
Allmän säkerhet
• Denna ugn är inte avsedd att användas
av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
• Risk för brännskador! Ugnens insida blir
het under användning.
• Håll dig på avstånd från ugnen när du
öppnar ugnsluckan under tillagning, eller
när maten är klar, så att du inte står i vägen för den ånga eller värme som kan
strömma ut när luckan öppnas.
SVENSKA
55
Installation
• Kontrollera att ugnen inte har skadats
under transporten. Nätanslut inte ugnen
om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Reparationer av denna ugn får endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter inbyggnad i lämplig inbyggnadsenhet och med arbetsytor som följer
tillämpliga standarder.
• Modifiera inte denna produkt och ändra
inte dess specifikationer. Risk för personskador och skador på ugnen föreligger.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan intensiv bryning av mat, särskilt
produkter som innehåller stärkelse, orsaka
hälsorisker på grund av akrylamid. Vi
rekommenderar därför tillagning vid så
låga temperaturer som möjligt och att inte
bryna maträtter för kraftigt.
Varning Följ noga instruktionerna om
elektriska anslutningar.
Ugnsbelysning
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
Produktbeskrivning
Översikt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för Temperatur/Tid
Elektronisk timer
Vred ugnsfunktioner
Funktionsknappar
Ventilationsöppningar för kylfläkt
Grill
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Fläkt
Typskylt
SVENSKA
56
Tillbehör till ugnen
Långpanna
1x
Bakplåt
Galler
1x
Intryckbara reglage
Matlagningstermometer
1x
1x
Denna ugn är försedd med intryckbara
kontrollvred. Dessa kontrollvred kan tryckas
in i kontrollpanelen när ugnen inte används.
Vrid kontrollvreden medurs för att ställa in
temperatur och ugnsfunktion.
Innan maskinen används första gången
Avlägsna allt förpackningsmaterial
som finns både inuti och utanpå ugnen
före användning. Ta inte bort typskylten.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar klockans indikering automatiskt.
Använd vredet Temperatur/Tid för att ställa
in aktuell tid. Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och i klockdisplayen visas
den inställda tiden.
Ugnen fungerar inte om inte tiden har ställts
in.
Första rengöring
Rengör ugnen innan du använder den första gången. Rengör tillbehören och ugnsutrymmet med en mjuk trasa och en lösning
av varmt vatten och diskmedel.
Värm sedan upp ugnen utan mat.
Förvärmning
Vrid ugnsfunktionsvredet till
och låt ugnen vara i drift 45 minuter för att bränna
bort eventuella rester i ugnsutrymmet. Tillbehören kan bli hetare än vid normal användning. Under denna period kan ugnen
avge en viss lukt. Detta är normalt. Se till att
ventilera rummet ordentligt.
SVENSKA
57
Daglig användning
Inställning av ugnsfunktion
1.
2.
Ställ vredet för ugnsfunktioner på den
önskade funktionen
I displayen visas ett temperaturförslag.
Ugnen börjar att värmas upp.
När inställd temperatur är uppnådd
ljuder en signal (4 korta pip).
Inställning av ugnstemperatur
Värmeindikering
När ugnsfunktionen är inställd tänds staplarna sakta efter varandra för att visa hur
mycket ugnen har värmts upp. Staplarna
sitter på högra sidan i displayen. Varje stapel motsvarar ett visst temperaturområde,
beroende på inställd temperatur. Den första stapeln tänds när ugnstemperaturen är
40 °C.
Till exempel, när du har ställt in temperaturen 200 °C, tänds staplarna enligt följande:
1 stapel
40 °C–90 °C
2 staplar
90 °C–150 °C
3 staplar
150 °C–200 °C
Restvärmeindikering
När ugnen är avstängd visar staplarna restvärmen i ugnen. När ugnstemperaturen
understiger 40 °C stängs indikeringen av.
Stänga av ugnen
Ställ vredet för ugnsfunktioner på Av-läget
Avstängning av displayen
Vrid på vredet Temperatur/Tid för att ställa
in temperaturen.
Du kan ställa in temperaturen på mellan 30
°C och 250 °C (285 °C med funktionen för
traditionell matlagning).
Inställningen sker i steg om 5 °C.
Kontrollera temperaturen
. I disTryck på temperaturknappen
playen visas aktuell ugnstemperatur.
Du kan spara energi genom att stänga
av displayen.
SVENSKA
58
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C–115 °C
12 timmar
120 °C–195 °C
8,5 timmar
200 °C–245 °C
5,5 timmar
250 °C–285 °C
3,0 timmar
Barnlås
När du aktiverar barnlåset kan ugnen inte
användas.
1.
2.
Stäng av ugnen.
Vrid vredet Temperatur/Tid åt höger
och håll det där.
3. Tryck på knappen "Pyrolys"
tills displayen slocknar.
Upprepa ovanstående steg för att sätta på
displayen igen.
När ugnen slås på igen, tänds displayen automatiskt.
Säkerhetsavstängning
Ugnen stängs av efter en viss tid:
• Om du inte stänger av ugnen;
• Om ugnstemperatuten inte ändras.
Kontrollera att ingen ugnsfunktion är
inställd.
1.
2.
3.
Vrid vredet Temperatur/Tid åt vänster
och håll det där.
Tryck på Valknappen tills displayen visar " SAFE".
Barnlåset är aktiverat.
Utför ovanstående steg på nytt för att
inaktivera barnlåset.
Displayen slutar visa " SAFE". Du kan
nu använda ugnen.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Användning
AV-läge
Traditionell matlagning – värmen kommer från både det övre och det
undre värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Övervärme – värmen kommer endast från det övre värmeelementet.
För att slutföra tillagningen av maträtter.
Undervärme – värmen kommer endast från det undre värmeelementet. För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar.
Grill – för grillning av en liten mängd tunna livsmedel i mitten av gallret. För rostning av bröd.
Max grill – värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av
tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd.
Termisk grill – grillelementet och fläkten arbetar tillsammans, varm luft
cirkulerar runt livsmedlet För tillagning av stora köttstycken.
SVENSKA
59
Ugnsfunktion
Användning
Tillagning med varmluft – för att ugnssteka eller tillaga mat som kräver
samma tillagningstemperatur, på olika hyllnivåer, utan att aromerna
blandas.
Pizza – det undre elementet tillför värme direkt till undersidan av pizza, quiche eller paj medan fläkten cirkulerar luft för att tillaga garneringen eller fyllningen på ovansidan.
Upptining – för att tina fryst mat. Temperaturvredet måste vara inställt
på AV-läget.
Rengöring med pyrolys – ugnen värms upp till ca 500 °C och bränner
bort smuts.
Säkerhetstermostat
För att undvika farlig överhettning på grund
av felaktig användning av ugnen, eller defekta komponenter, är ugnen utrustad med
en säkerhetstermostat som vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen sätts automatiskt
på igen när temperaturen sjunker.
Försök inte att reparera säkerhetstermostaten på egen hand om det blir något fel på
den. Kontakta kundtjänst.
Kylfläkt
Kylfläkten (syns ej) håller kontrollpanelen,
reglagen och ugnsluckans handtag svala.
När ugnen är påslagen startar fläkten automatiskt. Varm luft strömmar då ut genom
ventilationsöppningarna nära ugnsluckans
handtag. Fläkten kan vara igång även efter
det att ugnen stängs av för att hålla reglagen kalla.
För att öppna ugnen med barnlåset
på plats, dra barnlåsets handtag
uppåt såsom visas i
figuren.
Stäng luckan utan
att dra i barnlåset.
För att demontera
barnlåset, öppna
ugnsluckan och
skruva loss låset
med medföljande
skruvnyckel som du
finner i tillbehörspåsen.
Mekaniskt barnlås
Ugnen levereras med ett monterat och aktiverat barnlås. Det sitter precis under ugnens kontrollpanel på höger sida.
Klockfunktioner
Symbol
Funktion
Beskrivning
Koktid
Används för att ställa in hur länge ugnen ska vara på.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas
av.
SVENSKA
60
Symbol
Funktion
Beskrivning
Koktid och Stopptid i
kombination
För att ställa in en fördröjd start av ugnen.
Timer
För att ställa in en tid som räknas ned.
En ljudsignal avges när tiden löper ut.
Klocka
För att ställa klockan.
Matlagningstermometer
Mäter innertemperaturen när stora
köttstycken tillagas.
1
5
4
2
1 Tid- och temperaturdisplay
2 Funktionslampor
3 Knapp för att bekräfta rengöring med
pyrolys
4 Valknapp
5 Aktuell temperatur-knapp
3
Inställning av klockfunktioner
• Tryck flera gånger på knappen
tills
lampan för önskad funktion blinkar.
• Använd vredet Temperatur/Tid för att
inom 5 sekunder ställa in eller ändra tiden. Därefter börjar den inställda tiden
att räknas ned.
Kontroll av inställd eller återstående tid
tills önskad klockTryck på Valknappen
funktion blinkar och displayen visar inställd
eller återstående tid.
Äggklocka
1. Tryck flera gånger på Valknappen
tills indikatorn för Äggklocka blinkar.
2. Vrid på vredet Temperatur/Tid för att
ställa in tiden.
3. När tiden löper ut avges en ljudsignal i
cirka 1 minut. Displayen blinkar och visar "00.00".
4. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen och blinkningarna.
Koktid
1. Ställ in önskad ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck flera gånger på Valknappen
tills indikatorn för Koktid
blinkar.
3. Vrid på vredet Temperatur/Tid för att
ställa in koktiden.
4. När tiden löper ut avges en ljudsignal i
2 minuter. Displayen blinkar och visar
"00.00".
Ugnen stängs av automatiskt.
5. Vrid ugnsfunktionsvredet till "0" eller
tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen och blinkningarna.
Stopptid
1. Använd kontrollvreden för att ställa in
önskad ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck flera gånger på Valknappen
tills indikatorn för Stopptid
blinkar.
3. Vrid på vredet Temperatur/Tid för att
ställa in Stopptiden.
SVENSKA
4.
5.
61
När tiden löper ut avges en ljudsignal i
2 minuter. Displayen blinkar och visar
"00.00" .
Vrid ugnsfunktionsvredet till "0" eller
tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen och blinkningarna.
Ugnen stängs av automatiskt.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador! Var försiktig
när du avlägsnar matlagningstermometerns
spets och kontakt.
1.
2.
Koktid
3.
och Stopptid i
kombination
och StoppDu kan använda Koktid
tid
i kombination för att automatiskt
sätta på och stänga av ugnen vid en senare tidpunkt.
• Använd kontrollvreden för att ställa in
önskad ugnsfunktion och temperatur.
• Använd funktionen Koktid
för att ställa
in tillagningstiden för maträtten.
• Använd funktionen Stopptid
för att
ställa in tiden när maträtten skall vara
klar.
• Indikatorerna för Koktid
och Stopptid
tänds och displayen visar temperaturen.
• Ugnen sätts på automatiskt vid den beräknade tiden och stängs av när den inställda koktiden löper ut.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen
av automatiskt.
4.
5.
6.
7.
Sätt i matlagningstermometerns kontakt
hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg.
För in matlagningstermometern så att
spetsen hamnar mitt i köttstycket.
Tryck flera gånger på Valknappen
tills matlagningstermometerns indikator
börjar att blinka.
Använd vredet Temperatur/Tid för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
kan ställa in temperaturen mellan 30
och 99 °C.
Se rekommenderade värden i tabellen.
Använd vridreglagen för att ställa in
önskad ugnsfunktion och temperatur.
När köttet uppnår den inställda innertemperaturen stängs ugnen av automatiskt.
Avlägsna matlagningstermometern.
Rekommenderade innertemperaturer
50 °C
Röd i mitten
60 °C
Rosa i mitten
70 °C
Genomstekt
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt och ställ
in en högre innertemperatur.
Du bör helst endast använda den matlagningstermometer som rekommenderas för denna produkt.
Tillagningstabeller
Vikt (kg)
Livsmedel
1
Griskött/lammkött
Ugnsfunktion
Nivå
Ugnstemperatur (°C)
Tillagningstid (minuter)
2
180
100–110
SVENSKA
62
Vikt (kg)
Livsmedel
1
Nivå
Ugnstemperatur (°C)
Tillagningstid (minuter)
Kalvkött/nötkött
2
190
70–100
1,2
Kyckling/kanin
2
200
70–80
1,5
Anka
1
160
120–150
3
Gås
1
160
160–200
4
Kalkon
1
180
210–240
1
Fisk
2
190
30–40
1
Fyllda pepperonitomater/ugnsstekt potatis
2
190
50–70
Snabbkakor
2
160
45–55
Paj
2
160
80–100
1
Ugnsfunktion
Småkakor
3
140
25–35
2
Lasagne
2
180
45–60
1
Franskbröd
2
190
50–60
1
Pizzainställning
1
190
25–35
Varning Lägg inte ut aluminiumfolie i
ugnen och ställ inte stekfat eller
bakplåtar på ugnens botten. Emaljen i
ugnen kan skadas av hettan som
genereras.
Var försiktig när du öppnar ugnsluckan. Låt
inte luckan falla ned - håll i luckans handtag
tills luckan har öppnats helt.
Varning Ha alltid ugnsluckan stängd
när du lagar mat, även när du grillar.
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av ugnen och låt den
kallna före rengöring.
Varning Av säkerhetsskäl får ugnen
inte rengöras med ång- eller
högtryckstvätt.
Varning Var noga med att alltid hålla
ugnen ren. Ansamling av fett eller
andra matrester kan orsaka brand, särskilt i
droppannan.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk
trasa och en lösning av varmt vatten och
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
• Använd inte skurmedel eller svampar
med slipeffekt.
Ugnsutrymme
• Tänd ugnsbelysningen före rengöring.
SVENSKA
63
• Rengör sedan ugnsutrymmet med en
mjuk trasa och en lösning av varmt vatten
och diskmedel. Låt sedan ugnen självtorka.
Tillbehör
Rengör alla tillbehör (galler, bakplåt, ugnsstegar, etc.) med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel efter
varje användningstillfälle och torka noga.
Blötlägg delarna en stund för att underlätta
rengöringen.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan består av fyra glaspaneler
monterade ovanpå varandra. Demontera
ugnsluckan och glaspanelerna för att underlätta rengöringen.
Stäng ugnsluckan
Lägg luckan på ett
till ca. 45°. Drag se- stadigt och mjukt
dan luckan mot dig underlag.
och tag bort den
från hållarna.
Varning Ugnsluckan kan slå igen om
du försöker ta bort glaspanelerna när
luckan fortfarande är monterad.
Borttagning av ugnslucka och glaspaneler
Lossa låssystemet för att ta bort glasrutan.
90°
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnan.
Lyft upp och vrid
spakarna på de två
gångjärnen.
1
Vrid de två fästena
90° och lossa dem
från deras platser.
2
Lyft och avlägsna
försiktigt glasrutorna en i taget. Börja
med den översta
glasrutan.
Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka dem noga efteråt
SVENSKA
Montering av ugnslucka och glaspaneler
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen Gör detta genom
att följa anvisningarna för demontering i
omvänd ordning Var noga med att montera
glasrutorna i rätt ordning
64
1
2
2
1
Dra först ut stegarna framtill från
ugnssidan.
Haka sedan av
dem baktill.
Sätt tillbaka ugnsstegarna genom att följa
anvisningarna ovan i omvänd ordning.
Viktigt Styrtapparnas avrundade ändar
skall peka framåt.
Rengöring med pyrolys
Varning Ugnen blir mycket het vid
rengöring med pyrolys! Risk för
brännskador!
Se till att montera de inre glaspanelerna i
rätt hållare, så som visas nedan
1.
2.
3.
4.
5.
Tag bort alla löstagbara delar från ugnen, även ugnsstegar och matlagningstermometer.
Tag bort den värsta smutsen manuellt.
Vrid ugnsfunktionsvredet till funktionen
.
Pyrolys
blinkar i displayen.
för att beTryck på knappen Pyrolys
kräfta.
Rengöring med pyrolys startar
visas fortfarande i displayen.
Rengöring med pyrolys tar 2 timmar
och 45 minuter. Öppna inte luckan
förrän rengöringen är klar. Detta avbryter
funktionen.
Ugnsstegar
För att rengöra ugnsutrymmets sidoväggar
kan ugnsstegarna tas bort.
För att förhindra risken för brännskador låses luckan automatiskt när ugnen
uppnår en viss temperatur.
Luckan låses upp automatiskt när ugnen
svalnar.
SVENSKA
65
Byte av glödlampa och rengöring av
lampglas
Varning Stäng av ugnen och skilj den
från eluttaget innan du byter
glödlampan (se avsnitt
"Produktbeskrivning").
1.
2.
3.
Tag bort lampglaset genom att vrida
det moturs. Rengör lampglaset.
Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40
watt, 230 volt (50 Hz), 350 °C (sockel
G9).
Sätt tillbaka lampglaset.
Om maskinen inte fungerar
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen fungerar inte
Problem
Nödvändiga inställningar har
inte gjorts.
Kontrollera att ugnsfunktion och
temperatur är inställd.
Ugnen fungerar inte
Hushållsapparaten är inte nä- Kontrollera att hushållsapparatansluten på korrekt sätt eller ten är korrekt ansluten och att
eluttaget är strömlöst.
strömförsörjningen är påslagen.
Temperaturindikatorn
tänds inte
Nödvändiga inställningar har
inte gjorts.
Välj ugnsfunktion och temperatur.
Ugnsbelysningen fungerar inte
Ugnsbelysningens glödlampa
är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Rengöring med pyrolys Matlagningstermometern är
fungerar inte (på disinte borttagen.
playen visas ”C2”)
Avlägsna matlagningstermometern. Stäng ugnsluckan, ställ
funktionsvredet i Av-läget och
se avsnittet ”Rengöring med pyrolys” för att aktivera funktionen
igen.
Rengöring med pyrolys Ugnsluckan är öppen.
fungerar inte (på displayen visas ”C3”)
Stäng ugnsluckan. Se avsnitt
”Rengöring med pyrolys” för att
aktivera funktionen igen.
Ånga och kondens avsätts på maten och i
ugnsutrymmet.
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter när
tillagningen är klar.
”12.00” visas på displayen och klockans
LED (lysdiod) blinkar.
Ett strömavbrott har inträffat.
Ställ klockan.
SVENSKA
Problem
66
Möjlig orsak
Lösning
F11 visas på displayen Matlagningstermometerns
kontakt sitter inte ordentligt i
uttaget.
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Kontakta din
återförsäljare eller vår serviceavdelning om
du inte kan lösa problemet.
Sätt i matlagningstermometerns
kontakt hela vägen i uttaget på
ugnens sidovägg.
Om du har hanterat ugnen på fel sätt,
eller om installationen inte har utförts
av en behörig tekniker, och du måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare kanske detta besök
inte är kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Tekniska data
Mått (invändiga)
Bredd
Höjd
Djup
Användbar volym
60 l
Maximal yta på bakplåt (netto)
1130 cm²
Undre värmeelement
1000 W
Övre värmeelement
800 W
Övervärme + undervärme
1800 W
Grill
1650 W
Max Grill
2450 W
Termisk grill
1675 W
Varmluft
2025 W
Pizza
2025 W
Pyrolys
2450 W
Ugnslampa
40 W
Kylfläkt
25 W
Varmluftsmotor
25 W
Total effekt
2540 W
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Antal funktioner
10
Energiförbrukning
0,78 kWh
Energiförbrukning med normalbelastning och undervärme
0,79 kWh
395
335
400
SVENSKA
67
Energiförbrukning med en standardrätt 0,78 kWh
och varmluft
Installation
Försiktighet Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Varning Endast en kvalificerad och
kompetent person får installera ugnen.
Om du inte kontaktar en kvalificerad och
kompetent person gäller inte garantin om
skador uppstår.
• Se till att urtagets mått är lämpliga innan
du bygger in ugnen i köksenheten.
• Se till att installationen av ugnen förses
med ett skydd mot elektriska stötar.
• Enligt gällande bestämmelser måste alla
delar som ingår i skyddet mot elektriska
stötar vara förankrade på ett sådant sätt
att de inte kan demonteras utan verktyg.
• Ugnen kan installeras med dess baksida
och ena sidan mot en annan apparat eller vägg som är högre. Den andra sidan
måste vara vänd mot en panel eller apparat som har samma höjd.
• Den inbyggda enheten måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
• Inbyggda ugnar och spisytor är försedda
med speciella anslutningssystem. Av säkerhetsskäl får du endast kombinera produkter från samma tillverkare.
Elektrisk anslutning
Varning Endast en kvalificerad
elektriker och kompetent person får
utföra den elektriska installationen.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dessa säkerhetsåtgärder
inte har följts.
• Jorda ugnen enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
• Kontrollera att elnätets spänning och effekt överensstämmer med ugnens märkdata som anges på typskylten.
• Ugnen levereras med en nätkabel utan
stickkontakt.
• Den gul-gröna jordkabeln skall vara 2-3
cm längre än alla andra kablar.
• Elektriska komponenter får endast installeras eller bytas ut av vår serviceavdelning eller annan kvalificerad servicepersonal.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller
förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
ugnen har installerats.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss
ugnen från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Anslut produkten till elnätet via en frånskiljare som kan göra apparaten strömlös i
alla poler med ett kontaktavstånd på
minst 3 mm, t.ex. automatisk linjefrånkopplare, jordfelsbrytare eller säkring.
Denna ugn uppfyller kraven enligt gällande
EG-direktiv för CE-märkning.
SVENSKA
68
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Innan hushĺllsapparaten kasseras
Varning Gör pĺ följande sätt för att
kassera hushĺllsapparaten:
• Koppla loss hushĺllsapparaten frĺn eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och kassera den.
• Förstör lucklĺset. Detta gör att barn inte
kan bli innestängda i hushĺllsapparaten
med risk för deras liv. Risk för kvävning
föreligger.
Förpackningsmaterial
kan ĺterMaterial märkta med symbolen
vinnas. Kassera förpackningsmaterialen i
lämpliga uppsamlingsbehĺllare för ĺtervinning.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes
hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas
för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten
är tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks
av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer
(Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
SVENSKA
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada
orsakad av kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada
orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och
färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan
auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
69
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten
enligt villkoren i denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist
som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En
skyldighet att utföra service inom ramen för
garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket
framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna
och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
SVENSKA
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar
måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
70
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i
slutet av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till
hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s
produktnamn och artikelnummer (8-siffrig
kod) för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
71
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
892940194-B-252011
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-401767-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising