Progress | PHN1320X | User manual | Progress PHN1320X User Manual

Progress PHN1320X User Manual
návod k použití
Trouba
PHN1320
2 progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
2
5
5
5
6
7
Užitečné rady a tipy
7
Čištění a údržba
11
Co dělat, když...
14
Instalace
15
Poznámky k ochraně životního prostředí
16
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte
tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj
majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu
se spotřebičem i v případě jeho stěhování
nebo prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
nesprávnou instalací či chybným používáním spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší
osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí
pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a
pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby si děti
hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah
dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo
je-li spotřebič v provozu, nedovolte, aby
se k němu přibližovaly děti nebo zvířata.
Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek,
používejte ji. Zabráníte tak dětem a
zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo
poškození spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte
autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění
osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě
nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na
dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze
spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by
dojít k porušení záruky.
• Vždy dodržujte zákony, vyhlášky, směrnice nebo normy platné v zemi použití
spotřebiče (bezpečnostní nebo recyklační
směrnice, bezpečnostní normy pro elektrická nebo plynová zařízení atd.).
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče dávejte pozor.
Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice. Netahejte spotřebič
za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
• Je nutné instalovat správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), spouštěče uzemnění
a stykače.
• Části ochrany proti úrazu elektrickým
proudem musejí být upevněny tak, aby je
nešlo odstranit bez nástrojů.
progress 3
• Některé části spotřebiče jsou pod proudem. Uzavřete spotřebič skříňkou a
zkontrolujte, že není volně přístupný. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem při
náhodné dotyku nebezpečných částí.
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Dbejte na to, aby byl spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Instalujte spotřebič zadní stranou a jednou boční stranou směrem k vyššímu
spotřebiči. Druhou stranu je nutné umístit
ke spotřebiči, který je stejně vysoký.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na
podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste zabránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od
stejného výrobce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší
domácí elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém
štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému
proudu.
• Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce
se kabely nesmí dotýkat horkých dvířek
spotřebiče nebo být v jejich blízkosti.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový
kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku
(pokud je jí spotřebič vybaven).
Používání
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v
domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo
hliníku). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo
požáru.
• Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá
na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství či nádob používejte rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství
trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili
smalt trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření
dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry.
Hrozí nebezpečí popálení.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče, a tak se
nejedná o závadu z hlediska ustanovení
záruky.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na
dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou fólií;
– nenalévejte horkou vodu přímo do
spotřebiče;
– po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
• Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k jeho
kontaktu s vodou. Nepoužívejte
spotřebič, máte-li mokré ruce.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
4 progress
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič
již chladný. Hrozí nebezpečí popálení.
Mohlo by dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě.
Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou
způsobit požár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení
stavu povrchového materiálu.
• Při pečení koláčů s vysokým obsahem
vody používejte hluboký plech, abyste
zabránili úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany
majetku čistěte spotřebič pouze vodou a
mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky
nebo prostředky, které mohou způsobit
korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení,
ostré předměty, abrazivní čisticí
prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky ani kovové
škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně
se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek,
zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné
je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí
spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li
při přípravě jídla v troubě přísady obsahu-
jící alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo
hliníku).
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nelze je používat
pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a
speciálně určenou pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte
spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte
tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly
děti nebo malá zvířata. Hrozí nebezpečí
udušení.
progress 5
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
10
11
12
13
14
Příslušenství trouby
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
• Mělký plech na pečení
Ovládací panel
Ovladač pro levou přední varnou zónu
Ovladač pro levou zadní varnou zónu
Kontrolka teploty
Ovladač teploty
Ovladač pro funkce trouby
Kontrolka napájení
Ovladač pro pravou zadní varnou zónu
Ovladač pro pravou přední varnou zónu
Větrací otvory
Gril
Žárovka trouby
Ventilátor
Typový štítek
Na koláče a drobné pečivo.
• Hluboký plech na pečení
Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Pozor Nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky. Mohly by poškodit povrch.
Řiďte se částí " Čištění a údržba".
Předehřátí
1. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně jedné hodiny.
3. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně deseti minut.
5. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně deseti minut.
Tímto se spálí jakékoliv usazeniny ve
spotřebiči. Příslušenství může být víc horké
než obvykle. Když spotřebič předehříváte
poprvé, může vydávat zápach nebo kouř.
To je normální jev. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Chcete-li troubu použít, zatlačte ovladač.
Ovladač se vysune.
6 progress
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
Když je spotřebič v provozu, svítí kontrolka zapnutí.
Kontrolka teploty se rozsvítí, když se
zvyšuje teplota uvnitř spotřebiče.
3. Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte
ovladač funkcí trouby a ovladač teploty
do polohy vypnuto.
Varné zóny
Varné zóny na varné desce se ovládají
pomocí ovladačů instalovaných s troubou. Další informace o varné desce najdete v návodu k použití k varné desce.
Nastavení teploty
Ovladač
Funkce
0
Poloha Vypnuto
Ovladač
1-9
Funkce
Nastavení teploty
(1 = nejnižší; 9 = nejvyšší)
1. Otočte ovladačem na požadovanou teplotu.
2. Vaření ukončíte nastavením ovladače na
"0".
Použití dvojité varné zóny (je-li součástí
spotřebiče)
Upozornění Dvojitou varnou zónu
zapnete otočením ovladače dvojité
varné zóny doprava (neotočte jím však
za polohu stop).
1. Otočte ovladačem doprava - do polohy
„9".
2. Pomalu otáčejte ovladačem na symbol
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
V tuto chvíli jsou zapnuté obě varné zóny.
3. Potřebnou teplotu nastavíte dle pokynů
v části „Nastavení teploty“.
Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha VYPNUTO
Spotřebič je vypnutý.
Intenzivní horkovzdušné pečení
Pečení několika různých jídel současně. Vaření domácích ovocných
sirupů a k sušení hub nebo ovoce.
Klasické pečení
Teplo přichází z horního i dolního topného článku. Pečení moučných
jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Dolní topný článek
Teplo přichází pouze ze spodní části trouby. Pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou.
Grilování s ventilátorem
Střídavě funguje topný článek grilu a ventilátor trouby, díky kterému
horký vzduch cirkuluje okolo připravovaného jídla. Pečení velkých kusů masa. Maximální teplota při této funkci je 200 °C.
Gril
Grilování malého množství plochých kousků uprostřed roštu. K opékání topinek.
Rozmrazit
Rozmrazování zmrazených jídel. Ovladač teploty musí být v poloze vypnuto.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
progress 7
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor se u zapnuté trouby
spouští automaticky a ochlazuje spotřebič.
Jestliže troubu vypnete, chladicí ventilátor
se zastaví.
dávku proudu, aby při nesprávném použití
trouby nebo vadném dílu nedošlo k nadměrnému přehřátí trouby. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne.
Bezpečnostní termostat
Trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který v případě nutnosti přeruší do-
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
• Trouba má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
• Trouba je vybavena speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení a vaření v páře, takže jídla
jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie
jsou sníženy na minimum.
• V troubě nebo na skle dvířek se může
srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dvířek trouby během pečení vždy odstupte. Kondenzaci snížíte, když troubu
vždy před pečením na 10 minut
předehřejte.
• Po každém použití trouby setřete vlhkost.
• Při pečení na dno trouby nestavte žádné
předměty a žádnou část trouby nezakrývejte hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smaltový povrch.
Pečení moučníků
• Nejlepší teplota k pečení moučníků je
mezi 150 °C a 200 °C.
• Před pečením nechte troubu přibližně 10
minut předehřát.
• Neotvírejte dveře, dokud neuplynou 3/4
nastaveného času k pečení.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
• Pečte pouze maso s váhou nad 1 kg. Při
pečení příliš malého množství se maso
vysušuje.
• Chcete-li míst červené maso dobře propečené zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte teplotu mezi 200 °C-250 °C.
• Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě 150 °C-175 °C.
• Při pečení velmi mastného jídla použijte
hluboký plech na zachycení tuku, aby se
v troubě nevytvořily obtížně odstranitelné
skvrny.
• Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
• Do hlubokého plechu na zachycení tuku
nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Jakmile vyschne, dolijte opět
vodu, aby se z pekáče nekouřilo.
Doby pečení
Doba pečení záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte v nové troubě průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte
nejlepší nastavení (tepelný výkon, dobu pečení, apod.) pro dané nádobí, recepty a
množství.
8 progress
Tabulka pro pečení masa a moučníků
KOLÁČE
Klasické pečení
Intenzivní horkovzdušné pečení
Úroveň
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
Šlehané recepty
2
170
2 (1 a
3)
Křehké těsto
2
170
Máslovo-tvarohový koláč
1
Jablečný dort
(jablečný koláč)
Čas pečení [min]
Poznámky
165
45-60
V koláčové formě
2 (1 a
3)
160
24-34
V koláčové formě
170
2
165
60-80
V koláčové formě 26 cm
1
170
2 (1 a
3)
160
100-120
2 koláčové formy o průměru 20 cm na drátěném roštu
Štrúdl
2
175
2
150
60-80
Na plechu
Marmeládový
dort
2
170
2 (1 a
3)
160
30-40
V koláčové formě 26 cm
Ovocný koláč
2
170
2
155
60-70
V koláčové formě 26 cm
Piškotový koláč
(netučný piškotový koláč)
2
170
2
160
35-45
V koláčové formě 26 cm
Vánoční dort/
Bohatý ovocný
dort
2
170
2
160
50-60
V koláčové formě 20 cm
Švestkový koláč
2
170
2
165
50-60
Ve formě na chleba 1)
Malé moučníky
3
170
3 (1 a
3)
165
20-30
Na mělkém plechu
Malé pečivo
3
150
3 (1 a
3)
140
20-30
Na mělkém plechu 1)
Pusinky
3
100
3
115
90-120
Na mělkém plechu
Žemle
3
190
3
180
15-20
Na mělkém plechu 1)
Odpalované těsto
3
190
3 (1 a
3)
180
25-35
Na mělkém plechu 1)
Ploché koláče s
náplní
3
180
2
170
45-70
V koláčové formě 20 cm
1 nebo
2
180
2
170
40-55
Vlevo + vpravo v dortové
formě 20 cm
DRUH JÍDLA
Piškotový dort
1) Předehřát po dobu 10 minut.
progress 9
CHLÉB A PIZZA
Klasické pečení
Intenzivní horkovzdušné pečení
Úroveň
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
Bílý chléb
1
190
1
Žitný chléb
1
190
Dalamánky
2
Pizza
Čajové koláčky
Čas pečení [min]
Poznámky
195
60-70
1-2 kusy, 500 g jeden kus
1
190
30-45
Ve formě na chleba
190
2 (1 a
3)
180
25-40
6-8 kusů na mělkém plechu na pečení 1)
1
190
1
190
20-30
Na hlubokém plechu na
pečení 1)
3
200
2
190
10~20
Na mělkém plechu 1)
Čas pečení [min]
Poznámky
DRUH JÍDLA
1)
1) Předehřát po dobu 10 minut.
NÁKYPY
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Úroveň
Těstovinový nákyp
Intenzivní horkovzdušné pečení
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
2
180
2
180
40-50
Ve formě na pečení
Zeleninový nákyp
2
200
2
200
45-60
Ve formě na pečení
Lotrinské koláče
1
190
1
190
40-50
Ve formě na pečení
Lasagne
2
200
2
200
25-40
Ve formě na pečení
Těstoviny Cannelloni
2
200
2
200
25-40
Ve formě na pečení
Yorkshirský puding
2
220
2
210
20-30
Forma na 6 kusů 1)
Čas pečení [min]
Poznámky
1) Předehřát po dobu 10 minut.
MASO
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Intenzivní horkovzdušné pečení
Úroveň
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
Hovězí maso
2
200
2
190
50-70
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
Vepřové maso
2
180
2
180
90-120
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
Telecí
2
190
2
175
90-120
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
10 progress
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Intenzivní horkovzdušné pečení
Čas pečení [min]
Poznámky
Úroveň
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
Anglický rostbíf,
krvavý
2
210
2
200
44-50
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
Anglický rostbíf,
středně propečený
2
210
2
200
51-55
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
Anglický rostbíf,
dobře propečený
2
210
2
200
55-60
Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení
Vepřové plecko
2
180
2
170
120-150
Na hlubokém plechu na
pečení
Vepřové nožičky
2
180
2
160
100-120
2 kusy na hlubokém plechu na pečení
Jehněčí
2
190
2
190
110-130
Kýta
Kuře
2
200
2
200
70-85
V celku na hlubokém plechu na pečení
Krůta
1
180
1
160
210-240
V celku na hlubokém plechu na pečení
Kachna
2
175
2
160
120-150
V celku na hlubokém plechu na pečení
Husa
1
175
1
160
150-200
V celku na hlubokém plechu na pečení
Králík
2
190
2
175
60-80
Nakrájený na kousky
Zajíc
2
190
2
175
150-200
Nakrájený na kousky
Bažant
2
190
2
175
90-120
V celku na hlubokém plechu na pečení
RYBY
Klasické pečení
Intenzivní horkovzdušné pečení
Úroveň
Teplota [°C]
Úroveň
Teplota [°C]
Pstruh/pražma
2
190
2 (1 a
3)
Tuňák/losos
2
190
2 (1 a
3)
DRUH JÍDLA
Grilování
Vždy prázdnou troubu na 10 minut
předehřejte.
Čas pečení [min]
Poznámky
175
40-55
3-4 ryby
175
35-60
4-6 filetů
progress 11
Počet
DRUH JÍDLA
Grilování
Kousky
g
Hovězí svíčková
4
800
Hovězí biftek
4
600
Uzeniny
8
Vepřové kotlety
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
Kebaby
Kuřecí prsa
úroveň
drážek
Doby pečení v minutách
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburgery
6
600
3
250
20-30
Rybí filé
4
400
3
250
12-14
Toasty
4-6
/
3
250
5-7
/
Topinky
4-6
/
3
250
2-4
2-3
10-12
Grilování s ventilátorem
Upozornění Pro tuto funkci zvolte
maximální teplotu 200 °C.
Množství
DRUH JÍDLA
Grilování
Doba přípravy v minutách
Kousky
g
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
Pečené rolky (krůtí)
1
1000
3
200
30-40
20-30
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Kuřecí stehna
6
-
3
200
15-20
15-18
Křepelky
4
500
3
200
25-30
20-25
Zapékaná zelenina
-
-
3
200
20-25
-
kusy. Mušle
-
-
3
200
15-20
-
úroveň
Makrela
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Rybí plátky
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se.
12 progress
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství trouby vyčistěte po
každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího
prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce.
Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu.
1. Vyšroubujte šroub, kterým je topný článek připevněn. Napoprvé použijte šroubovák.
Čištění dveřního těsnění
• Dveřní těsnění pravidelně kontrolujte.
Dveřní těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte, jeli dveřní těsnění poškozeno. Kontaktujte
servisní středisko.
• Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Žárovka trouby
Upozornění Pozor! Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
2. Opatrně vytáhněte topný článek směrem dolů.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte troubu.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce,
nebo vypněte jistič.
Na dno trouby položte nějakou látku k
ochraně žárovky i skleněného krytu.
1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku v troubě vyměňte za novou žárovku do trouby odolnou do 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Strop trouby
Topný článek na stropě trouby můžete vyndat a strop pak snadno umýt.
Upozornění Před vyjmutím topného
článku spotřebič vypněte. Přesvědčte
se, že spotřebič už vychladl. Hrozí
nebezpečí popálení!
Nyní můžete vyčistit celý strop trouby.
Strop trouby vytřete měkkým hadříkem namočeným v teplé saponátové vodě a nechte jej vyschnout.
Nasazení topného článku
1. Topný článek instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Ujistěte se, že je topný článek správně namontovaný a nepadá dolů.
progress 13
Drážky na rošty
Odstranění drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
Vysazení dvířek trouby a skleněného
panelu
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
2. Odtáhněte zadní část drážek od stěny
trouby a vytáhněte je z trouby.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou závěsech.
Instalace drážek na zasunutí roštů
Drážky instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka vytáhněte směrem dopředu z jejich umístění.
Zakulacené konce drážek musejí
směřovat dopředu!
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní skleněný panel můžete demontovat za účelem čištění.
Jestliže se pokusíte vytáhnout vnitřní
skleněný panel před tím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se dvířka náhle
zavřít.
14 progress
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uvolněte blokovací systém a vytáhněte
vnitřní skleněný panel.
7. Opatrně nadzdvihněte (krok 1) a vytáhněte (krok 2) skleněný panel.
Skleněný panel omyjte vodou se saponátem. Skleněný panel pečlivě osušte.
Nasazení dvířek trouby a skleněného
panelu
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí.
Při montáži skleněného panelu s ozdobným
rámem se ujistěte, že je potisk skla na
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále se
ujistěte, že povrch rámu tohoto skleněného
panelu není na potisku skla na dotek drsný.
Dávejte pozor, abyste vnitřní skleněný panel
nainstalovali a umístili správně (viz obrázek).
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a vytáhněte je z jejich umístění.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Problém
Varné zóny nefungují.
Možná příčina
Řešení
Viz uživatelská příručka varné desky.
progress 15
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič. Viz „Denní
používání“.
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce.
Zkontrolujte pojistku. Jestliže
pojistka vypadne víckrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka trouby nefunguje.
Žárovka trouby je vadná.
Vyměňte žárovku trouby.
Na jídle a na vnitřní straně
spotřebiče se usazuje pára a
kondenzát.
Nechali jste jídlo ve spotřebiči
příliš dlouho.
Nenechávejte jídlo ve spotřebiči
déle než 15—20 minut po dokončení jeho přípravy.
Spotřebič nehřeje.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo
místní servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
INSTALACE
Vestavba pod pracovní desku
560
570
Upozornění Instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaná a oprávněná
osoba. Jestliže se neobrátíte na
kvalifikovaného nebo kompetentního
pracovníka, nebudete moci v případě
závady uplatnit záruku.
540
20
590
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
• Před instalací spotřebič vybavte vhodnou
varnou deskou uvedenou v tabulce.
Maximální výkon
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
594
7
Typ
PEM 6000 E
16 progress
Elektrická instalace
Upozornění Elektrickou instalaci smí
provádět pouze kvalifikovaná a
oprávněná osoba.
600
in
550 m
560
00
÷1
80
-570
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
v případě nedodržení bezpečnostních
pokynů z části "Bezpečnost".
Spotřebič se dodává bez síťové zástrčky a
kabelu.
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Průřez kabelu viz celkový příkon (uvedený
na typovém štítku) a uvedená tabulka:
Celkový příkon
Průřez kabelu
maximálně 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximálně 2300 W
3 x 1 mm²
maximálně 3680 W
3 x 1,5 mm²
Zemnící vodič (žlutozelený) musí být přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový vodič
(modrý a hnědý).
A
B
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
progress 17
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny mezinárodními
zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte
prosím veškerý obalový materiál ve
vhodném kontejneru ve sběrném dvoře
v místě svého bydliště.
18 progress
progress 19
www.electrolux.com/shop
892939508-A-412010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising