Juno | JH060B5 | User manual | Juno JH060B5 User Manual

Juno JH060B5 User Manual
PL
Instrukcja
obsługi
Piekarnik
JH060B5
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
2
4
6
7
7
Dodatkowe funkcje
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Instalacja
Efektywność energetyczna
9
9
17
20
21
23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego
lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy
urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
3
•
•
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
Podczas pracy urządzenia jego wnętrze silnie się
nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w
urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów
lub naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy
odłączyć je od zasilania.
Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do
wymiany żarówki należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych
myjek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co
może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
W stałej instalacji należy zastosować wyłącznik
umożliwiający odłączenie zasilania zgodnie z zasadami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
• Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
• Szafka kuchenna i wnęka na
urządzenie muszą mieć odpowiednie
wymiary.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Należy zadbać o to, aby meble itp.
znajdujące się obok urządzenia i nad
nim spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
• Niektóre elementy urządzenia
przewodzą prąd. Należy zabudować
urządzenie, aby zakryć części, których
dotknięcie mogłoby być niebezpieczne.
• Boki urządzenia powinny sąsiadować z
urządzeniami lub meblami o tej samej
wysokości.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
•
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą dotykać
drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi
są mocno rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączników
automatycznych, bezpieczników
topikowych (typu wykręcanego –
wyjmowanych z oprawki), wyłączników
różnicowo-prądowych (RCD) oraz
styczników.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
5
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub
wybuchu.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w
warunkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
• Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
• Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie uszkodzenia
urządzenia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani innych
przedmiotów bezpośrednio na dnie
urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać wilgotnych
naczyń ani potraw w urządzeniu po
zakończeniu pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
• Odbarwienie emalii nie ma wpływu na
działanie urządzenia. Nie stanowi to
wady w rozumieniu warunków
gwarancji.
• Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić emalię.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
• Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem szyb
w drzwiach urządzenia.
• Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi są
ciężkie!
6
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
• Pozostałości tłuszczu lub potraw w
urządzeniu mogą stać się przyczyną
pożaru.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne detergenty. Nie stosować
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
• Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
• Nie używać do czyszczenia emalii
katalitycznej (jeśli dotyczy) żadnych
detergentów.
Wewnętrzne oświetlenie
• Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
• Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
• Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
OPIS URZĄDZENIA
Widok urządzenia
1
2 3
4
5
6
2
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
1 Panel sterowania
2 Pokrętła płyty grzejnej
3 Kontrolka / symbol / wskaźnik
temperatury
4 Pokrętło regulacji temperatury
5 Pokrętło wyboru funkcji piekarnika
6 Kontrolka / symbol / wskaźnik zasilania
7 Otwory wylotowe powietrza
wentylatora chłodzącego
8 Grzałka
9 Oświetlenie
10 Wentylator
11 Prowadnice blach, wyjmowane
7
12 Poziomy umieszczenia potraw
Akcesoria
• Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
• Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Czyszczenie wstępne
Wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Przed pierwszym użyciem należy
wyczyścić urządzenie.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
1. Ustawić funkcję
i maksymalną
temperaturę.
2. Pozostawić włączone urządzenie na 1
godzinę.
3. Ustawić funkcję
i maksymalną
temperaturę.
4. Pozostawić włączone urządzenie na
15 minut.
Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż
zwykle. Z urządzenia może wydobywać
się nieprzyjemny zapach i dym. Jest to
normalne zjawisko. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego powietrza
do pomieszczenia.
Wstępne nagrzewanie
Należy wstępnie nagrzać puste
urządzenie w celu wypalenia pozostałości
smaru.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Chowane pokrętła sterowania
Aby użyć urządzenia, należy nacisnąć
pokrętło sterujące. Pokrętło wysunie się.
8
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
W zależności od modelu na
urządzeniu mogą znajdować
się symbole przy pokrętłach,
wskaźniki lub kontrolki:
• Wskaźnik włącza się, gdy
piekarnik się nagrzewa.
• Kontrolka zapala się, gdy
urządzenie pracuje.
• Symbol informuje, czy za
pomocą pokrętła
modyfikowane są ustawienia
dotyczące któregoś z pól
grzejnych, funkcji piekarnika
czy temperatury.
Funkcja piekarnika
1. Obrócić pokrętło wyboru funkcji
piekarnika w celu wybrania żądanej
funkcji.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
w celu wybrania żądanej temperatury.
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy
obrócić pokrętło wyboru funkcji
piekarnika i pokrętło regulacji
temperatury do położenia wyłączenia.
Funkcje piekarnika
Zastosowanie
Położenie wy‐
łączenia
Urządzenie jest wyłączone.
Pieczenie kon‐
wekcyjne
Do pieczenia mięsa lub do pieczenia mięsa i ciast wyma‐
gających jednakowej temperatury, na więcej niż jednym
poziomie, bez przenikania zapachów.
Pieczenie trady‐
cyjne
Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym poziomie.
Grzałka dolna
Do pieczenia ciast na kruchym spodzie oraz do pastery‐
zowania żywności.
Turbo grill
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu z ko‐
ścią na jednym poziomie. Również do przyrządzania za‐
piekanek i przyrumieniania.
Grill
Do grillowania płaskich potraw i opiekania chleba.
Rozmrażanie
Do rozmrażania potraw.
Pokrętła pól grzejnych
Płytę grzejną można obsługiwać za
pomocą pokręteł pól grzejnych. Patrz
instrukcja obsługi płyty grzejnej.
Należy koniecznie zapoznać
się z treścią rozdziałów
poświęconych bezpieczeństwu,
znajdujących się w instrukcji
obsługi płyty grzejnej.
9
Ustawienie mocy grzania
Wskazanie pok‐
rętła
0
1-9
Funkcja
Położenie wyłącze‐
nia
Ustawienie mocy
grzania
Wyłącznik podwój‐
nego pola grzejne‐
go
1. Obrócić pokrętło do położenia żądanej
mocy grzania.
2. Aby zakończyć proces gotowania,
należy obrócić pokrętło do położenia
wyłączenia.
Korzystanie z podwójnego pola
grzejnego (jeśli dotyczy)
Aby włączyć podwójne pole
grzejne, należy obrócić
pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nie
obracać pokrętła przez
położenie stop.
1. Obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji 9.
2. Powoli obracać pokrętło w stronę
symbolu
, aż będzie słyszalne
kliknięcie. Włączą się dwa pola
grzejne.
3. Aby ustawić odpowiednią moc grzania,
należy zapoznać się z treścią rozdziału
„Ustawienie mocy grzania”.
DODATKOWE FUNKCJE
Wentylator chłodzący
Podczas pracy urządzenia wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymać powierzchnie urządzenia w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
urządzenia wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
urządzenia.
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec, piekarnik
wyposażono w termostat bezpieczeństwa,
który w razie potrzeby wyłącza zasilanie.
Po obniżeniu temperatury piekarnik
automatycznie włączy się ponownie.
Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie urządzenia lub
uszkodzone podzespoły mogą
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy pieczenia
podane w tabelach mają
wyłącznie charakter
orientacyjny. Zależą one od
przepisu, jakości oraz ilości
użytych składników.
Informacje ogólne
• W urządzeniu są cztery poziomy.
Poziomy umieszczania potraw liczy się
od dołu.
• Urządzenie wyposażono w specjalny
układ obiegu powietrza oraz stałej
recyrkulacji pary. System ten, dzięki
obecności pary, umożliwia
przygotowanie delikatnych potraw z
chrupiącą skórką. Zmniejsza on do
minimum czas pieczenia i zużycie
energii.
10
• Wewnątrz urządzenia lub na szklanych
drzwiach może skraplać się wilgoć.
Jest to normalne zjawisko. Otwierając
drzwi podczas pieczenia, należy
zawsze odsunąć się od urządzenia.
Aby ograniczyć zjawisko skraplania
pary wodnej, należy uruchamiać
urządzenie na 10 minut przed
rozpoczęciem pieczenia.
• Wycierać nadmiar wilgoci po każdym
użyciu urządzenia.
• Podczas pieczenia nie należy kłaść
przedmiotów bezpośrednio na dnie
urządzenia ani nie zakrywać jego
elementów folią aluminiową. Może to
wpłynąć na efekty pieczenia i
spowodować uszkodzenie emaliowanej
powłoki.
Pieczenie ciast
• Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
• Jeśli wykorzystywane są dwie blachy
do pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
• Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby
nie dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
• Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
• Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy
do głębokiej blachy wlać nieco wody.
Aby zapobiec gromadzeniu się dymu,
należy dolewać wody po trochu, za
każdym razem, gdy wyparuje.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
Tabela pieczenia
Ciasta
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Czas
(min)
Uwagi
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Ciasta
ucierane
170
2
165
2 (1 i 3)
45 - 60
W fore‐
mce do
ciasta
Kruche
ciasto
170
2
160
2 (1 i 3)
20 - 30
W fore‐
mce do
ciasta
Sernik
170
1
165
2
70 - 80
W 26 cm
foremce
do ciasta
11
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Czas
(min)
Uwagi
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Jabłecz‐
nik (Szar‐
lotka)
170
1
160
2 (1 i 3)
80 - 100
W dwóch
20 cm
fore‐
mkach do
ciasta us‐
tawio‐
nych na
ruszcie
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Tarta z
dżemem
170
2
160
2 (1 i 3)
30 - 40
W 26 cm
foremce
do ciasta
Ciasto
owocowe
170
2
155
2
50 - 60
W 26 cm
foremce
do ciasta
Biszkopt
(biszkopt
bez
tłuszczu)
170
2
160
2
90 - 120
W 26 cm
foremce
do ciasta
Keks /
Ciasto
owocowe
170
2
160
2
50 - 60
W 20 cm
foremce
do ciasta
Ciasto ze
śliwka‐
170
2
165
2
20 - 30
W formie
do chleba
Małe
ciastecz‐
ka
170
3
166
3 (1 i 3)
25 - 35
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Ciastka1)
150
3
140
3 (1 i 3)
30 - 35
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
mi1)
12
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Czas
(min)
Uwagi
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Bezy
100
3
115
3
35 - 40
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Bułecz‐
190
3
180
3
80 - 100
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Ptyś1)
190
3
180
3 (1 i 3)
15 - 20
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Tarty
płaskie
180
3
170
2
25 - 35
W 20 cm
foremce
do ciasta
Biszkopt
królowej
Wiktorii
180
1 lub 2
170
2
45 - 70
Po lewej i
po prawej
w fore‐
mce do
ciasta o
średnicy
20 cm
Ciasto
owocowe
z dużą
ilością
owoców
160
1
150
2
110 - 120
W 24 cm
foremce
do ciasta
Biszkopt
królowej
170
1
160
1
50 - 60
W 20 cm
foremce
do ciasta
ki1)
Wiktorii1)
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
13
Chleb i pizza
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
190
1
195
Chleb
żytni
190
1
Bułki1)
190
Pizza1)
Babecz‐
Biały
Czas
(min)
Uwagi
1
60 - 70
1 - 2 bo‐
chenki po
500 g
190
1
30 - 45
W formie
do chleba
2
180
2 (1 i 3)
25 - 40
6 - 8 bu‐
łek na
blasze do
pieczenia
ciasta
190
1
190
1
20 - 30
Na głębo‐
kiej
blasze
200
3
190
2
10 – 20
Na
blasze do
pieczenia
ciasta
Czas
(min)
Uwagi
chleb1)
ki1)
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
Placki
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Zapie‐
kanka
makaro‐
nowa
180
2
180
2
40 - 50
W formie
Zapie‐
kanka
warzyw‐
na
200
2
200
2
45 - 60
W formie
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
W formie
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
W formie
14
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Czas
(min)
Uwagi
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
W formie
Pudding
York‐
220
2
210
2
20 - 30
6 fore‐
mek do
puddingu
Czas
(min)
Uwagi
shire1)
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
Mięso
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Wołowina
200
2
190
2
50 - 70
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
Wieprzo‐
wina
180
2
180
2
90 - 120
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
Cielęcina
190
2
175
2
90 - 120
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
Pieczeń
wołowa,
lekko wy‐
pieczona
210
2
200
2
44 - 50
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
Pieczeń
wołowa,
średnio
wypiec‐
zona
210
2
200
2
51 - 55
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
15
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Czas
(min)
Uwagi
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Pieczeń
wołowa,
dobrze
wypiec‐
zona
210
2
200
2
55 - 60
Na rusz‐
cie i głę‐
bokiej
blasze
Łopatka
wieprzo‐
wa
180
2
170
2
120 - 150
Na głębo‐
kiej
blasze
Goleń
wieprzo‐
wa
180
2
160
2
100 - 120
2 kawałki
na głębo‐
kiej
blasze
Jagnięci‐
na
190
2
190
2
110 - 130
Udko
Kurczak
200
2
200
2
70 - 85
W całości
Indyk
180
1
160
1
210 - 240
W całości
Kaczka
175
2
160
2
120 - 150
W całości
Gęś
175
1
160
1
150 - 200
W całości
Królik
190
2
175
2
60 - 80
W kawał‐
kach
Zając
190
2
175
2
150 - 200
W kawał‐
kach
Bażant
190
2
175
2
90 - 120
W całości
Czas
(min)
Uwagi
Ryba
Produkt
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie konwek‐
cyjne
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Temper‐
atura
(°C)
Poziom
piekarni‐
ka
Pstrąg /
Dorada
190
2
175
2 (1 i 3)
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuńczyk /
Łosoś
190
2
175
2 (1 i 3)
35 - 60
4 - 6 file‐
tów
16
Grill
Przed rozpoczęciem pieczenia
należy nagrzewać wstępnie
pusty piekarnik przez 10 minut.
Produkt
Ilość
Sztuki
(g)
Steki
4
800
Befsztyki
4
Kiełbaski
Temper‐
atura
(°C)
Czas (min)
Poziom
piekarni‐
ka
1. strona
2. strona
250
12 - 15
12 - 14
3
600
250
10 - 12
6-8
3
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Kotlety
wiepr‐
zowe
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kurczak
(połówki)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebaby
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Pierś z
kurczaka
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
Filet ryb‐
ny
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Zapie‐
kane ka‐
napki
4-6
-
250
5-7
-
3
Tosty
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Turbo grill
Z tej funkcji należy korzystać
przy temperaturze maksimum
200°C.
17
Produkt
Ilość
Sztuki
(g)
Paniero‐
wana
pieczeń
(indyk)
1
1000
Kurczak
(połówki)
2
Udka
kurczaka
Temper‐
atura
(°C)
Czas (min)
Poziom
piekarni‐
ka
1. strona
2. strona
200
30 - 40
20 - 30
3
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Przepiór‐
ka
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Zapie‐
kanka
warzyw‐
na
-
-
200
20 - 25
-
3
Przegr‐
zebki
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrela
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Półtusze
rybne
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Uwagi dotyczące czyszczenia
• Przód urządzenia należy myć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń.
• Do czyszczenia powierzchni
metalowych należy używać zwykłego
płynu do mycia naczyń.
• Po każdym użyciu należy oczyścić
wnętrze urządzenia. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może
spowodować pożar.
• Trudne do usunięcia zabrudzenia
należy usuwać za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia piekarników.
• Po każdym użyciu akcesoriów należy
wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej
ciepłą wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
• Akcesoriów nieprzywierających nie
wolno czyścić agresywnymi środkami,
ostrymi przedmiotami ani myć w
zmywarce. Mogłyby one uszkodzić
powłokę zapobiegającą przywieraniu.
18
Urządzenia wykonane ze stali
nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej
gąbki. Osuszyć miękką
ściereczką.
Nie należy używać myjek
stalowych, kwasów ani
produktów ściernych, ponieważ
mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy
czyścić stosując się do tych
samych zaleceń.
Czyszczenie uszczelki drzwi
• Należy regularnie sprawdzać uszczelkę
drzwi. Uszczelka drzwi jest założona
wokół obramowania komory piekarnika.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli
uszczelka drzwi jest uszkodzona.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
• Aby wyczyścić uszczelkę drzwi, należy
zapoznać się z ogólnymi informacjami
na temat czyszczenia.
Wyjmowanie prowadnic blach
Aby oczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
1
2
Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Czyszczenie drzwi piekarnika
Drzwi piekarnika składają się z dwóch
szyb. Drzwi piekarnika i wewnętrzną
szybę można wyjąć w celu ich
wyczyszczenia.
Jeśli drzwi nie zostaną
uprzednio zdemontowane,
mogą się gwałtownie zamknąć
podczas wyjmowania z nich
szyby wewnętrznej.
UWAGA! Nie używać
urządzenia bez wewnętrznej
szyby.
1. Otworzyć całkowicie drzwi i chwycić za
oba zawiasy.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
2. Unieść i obrócić dźwignie
umieszczone na obu zawiasach.
19
6. Obrócić oba elementy mocujące o 90°
i wyjąć je z mocowań.
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji otwarcia.
Następnie, pociągając drzwi do siebie,
wyjąć je z mocowania.
90°
7. Ostrożnie podnieść i wyjąć szybę.
1
4. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
2
8. Umyć szybę wodą z dodatkiem mydła.
Ostrożnie wytrzeć szybę do sucha.
Po umyciu zamontować szybę oraz drzwi
piekarnika. Wykonać powyższe czynności
w odwrotnej kolejności.
Nadruk na szybie powinien być
skierowany ku wewnętrznej stronie drzwi.
Należy sprawdzić, czy po zamontowaniu
powierzchnia obramowania szyby w
miejscu nadruku nie jest szorstka w
dotyku.
5. Zwolnić blokadę, aby wyjąć
wewnętrzną szybę.
Upewnić się, że wewnętrzna szyba jest
prawidłowo umieszczona w mocowaniu.
20
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki
bezpieczników lub wyłączyć wyłącznik
obwodu.
Tylne oświetlenie
Wymiana oświetlenia
Położyć szmatkę na spodzie komory
urządzenia. Zabezpieczy ona klosz
oświetlenia i komorę urządzenia przed
uszkodzeniem.
1. Obrócić szklany klosz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury (do
300°C).
4. Zamontować klosz.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko
porażenia prądem! Przed
wymianą oświetlenia należy
odłączyć bezpiecznik.
Oświetlenie i klosz oświetlenia
mogą być gorące.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Pola grzejne nie działają.
Przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi pól grzejnych.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli na‐
dal będzie następowało
wyzwalanie bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Żarówka jest przepalona.
Wymienić żarówkę.
21
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała zbyt
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać po‐
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakońc‐
zeniu pieczenia.
Dane naprawy
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory urządzenia. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
urządzenia.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Zabudowa
UWAGA! Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana i kompetentna
osoba. Instalacja przez
niewykwalifikowaną lub
niekompetentną osobę
powoduje utratę gwarancji w
razie uszkodzenia.
Przed zainstalowaniem urządzenia należy
dopasować do niego odpowiednią płytę
grzejną, korzystając z poniższej tabeli.
Typ
Moc maksymalna
JKFN604F5
6000 W
JKFN606F5
7600 W
Podłączenie płyty grzejnej do
sieci elektrycznej
Gniazdo do podłączenia płyty grzejnej
znajduje się u góry piekarnika Płyta
grzejna posiada przewody do podłączenia
pół grzejnych oraz przewód uziemienia.
Przewody połączeniowe są wyposażone
w łączniki wtykowe. Aby podłączyć płytę
grzejną do piekarnika, należy wpiąć
złącza do odpowiednich gniazd w
piekarniku. Konstrukcja wtyków i gniazd
uniemożliwia nieprawidłowe podłączenie
urządzeń.
22
Zabudowa urządzenia
540 21
min. 550
20
600
558
19
114
min. 560
589
598
570
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać z
informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita (W)
Przekrój przewo‐
du (mm²)
Zasilanie trójfa‐
zowe: 5 x 2,5
594
maksymalnie
10380
9
3
Zasilanie dwufa‐
zowe: 4 x 4,0
Zasilanie jednofa‐
zowe: 3 x 6,0
Mocowanie urządzenia do
szafki
Podłączanie listwy zaciskowej
Urządzenie wyposażono w 6-biegunową
listwę zaciskową. Mostki (łączniki)
skonfigurowano (zwarto) do pracy z
trójfazowym napięciem 400 V z
przewodem neutralnym.
A
B
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
Instalacja elektryczna
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa,
które zawarto w rozdziałach
poświęconych bezpieczeństwu.
Urządzenia nie wyposażono w przewód
zasilający ani wtyczkę.
Przewody
Rodzaje przewodów przeznaczonych do
montażu lub wymiany:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
1
2
3
4
5
L 1 – 2 – 3 = przewody fazowe
N 4 = przewód neutralny
= przewód uziemienia
Jeśli napięcie sieci zasilającej jest inne,
należy zmienić ustawienie łączników na
płycie zaciskowej (patrz poniższy schemat
połączeń). Podłączyć przewód uziemienia
do listwy. Po podłączeniu przewodu
zasilającego do listwy zaciskowej należy
go przymocować zaciskiem.
23
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Etykieta produktu i informacje zgodnie z normą UE 65-66/2014
Nazwa dostawcy
Juno
Oznaczenie modelu
JH060B5
Klasa efektywności energetycznej
103.8
Klasa efektywności energetycznej
A
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie
tradycyjnym
0.83 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie
z termoobiegiem
0.82 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
57 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy pod blatem
Ciężar
27.8 kg
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
Oszczędzanie energii
Urządzenie wyposażono w funkcje
umożliwiające oszczędzanie energii
podczas codziennego pieczenia.
• Ogólne porady
– Należy sprawdzić, czy podczas
pracy urządzenia drzwi piekarnika
są prawidłowo zamknięte. Drzwi
24
powinny być dokładnie zamknięte
podczas pieczenia.
– Użycie metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
– Jeśli to możliwe, należy wkładać
potrawy do nienagrzanego
piekarnika.
– Podczas pieczenia trwającego
ponad 30 minut należy zmniejszyć
temperaturę do minimum na
ostatnie 3-10 minut pieczenia
(odpowiednio do czasu pieczenia).
Obecne w piekarniku ciepło
resztkowe umożliwi dokończenie
pieczenia.
– Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
• Pieczenie z termoobiegiem – jeśli to
możliwe, należy używać funkcji
pieczenia z termoobiegiem, aby
oszczędzać energię.
• Podtrzymywanie temperatury potraw
– aby wykorzystać ciepło resztkowe do
podtrzymania temperatury potraw,
należy wybrać najniższe ustawienie
temperatury.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
25
26
27
867318377-B-492014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising