Progress | PBN1320X | User manual | Progress PBN1320X User Manual

Progress PBN1320X User Manual
lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
PBN1320
2 progress
SATURS
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Pirms pirmās ieslēgšanas
Izmantošana ikdienā
Papildfunkcijas
2
4
5
5
6
Noderīgi ieteikumi un padomi
6
Kopšana un tīrīšana
10
Ko darīt, ja ...
13
Uzstādīšana
14
Apsvērumi par vides aizsardzību
15
Izmaiņu tiesības rezervētas
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu:
• jūsu personiskai un jūsu īpašuma drošībai;
• lai saudzētu vidi;
• lai pareizi lietotu ierīci.
Pamācībai vienmēr jāatrodas kopā ar ierīci,
arī tad, ja tā tiek pārvietota vai pārdota.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu
vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai
pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tos
uzrauga, tie ir instruēti par ierīces drošu
lietošanu un izprot potenciālos riskus. Ar
ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
vai savainošanās risks.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem atrasties
ierīces tuvumā, ja tās durtiņas ir atvērtas
vai ierīce darbojas. Pastāv risks gūt savainojumus vai cita veida pastāvīgu invaliditāti.
• Izmantojiet bērnu drošības funkciju vai
taustiņu bloķēšanas (vadības bloķēšanas)
funkciju, ja ierīcei tāds ir. Tādējādi var izslēgt iespēju, ka bērni vai dzīvnieki varētu
nejauši ieslēgt ierīci.
Vispārīgi drošības norādījumi
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas. Pastāv risks savainoties un sabojāt ierīci.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Uzstādīšana
• Ierīci var uzstādīt un pievienot elektrotīklam vienīgi kvalificēts elektriķis. Sazinie-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ties ar sertificētu apkopes centru. Tādējādi iespējams novērst ierīces bojājumus
vai savainošanās risku.
Pārbaudiet, vai ierīces piegādes laikā tai
nav radušies bojājumi. Nepievienojiet bojātu ierīci. Ja nepieciešams, sazinieties ar
ierīces piegādātāju.
Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un
uzlīmes. Tehnisko datu plāksnīte nav jānoņem. To noņemot, var zaudēt garantiju.
Ievērojiet tās valsts spēkā esošos likumus, nosacījumus, direktīvas un standartus, kurā tiek uzstādīta ierīce (drošības
noteikumus, otrreizējās pārstrādes noteikumus, drošības prasības attiecībā uz
elektrību un gāzi, kā arī citus noteikumus).
Ierīces uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai
tā ir atvienota no elektrotīkla.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci. Tā
ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Ierīcei jābūt elektriskajai atslēdzējietaisei,
kas ļauj atvienot to no visiem elektrotīkla
poliem. Elektriskās atslēdzējietaises atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Jūsu rīcībā jābūt piemērotām atslēgšanas
ietaisēm: automātslēdžiem, drošinātājiem
(ieskrūvējamiem drošinātājiem bez turētājiem), zemējuma noplūdes automātslēdžiem un savienotājiem.
Elementi, kas aizsargā pret elektrošoku, ir
jānostiprina tā, lai tos nevarētu atskrūvēt
bez instrumentiem.
Dažas ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet ierīcei apkārt mēbeles un pārbaudiet,
vai nav palikušas brīvas atstarpes. Tā varēs novērst elektrošoku, kas varētu rasties, ja jūs nejauši pieskartos bīstamām
ierīces daļām.
progress 3
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai virtuvē ir atbilstoša izmēra niša.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
• Uzstādiet ierīci tā, lai tās aizmugure un
viens sāns atrastos augstākas ierīces tuvumā. Otra puse jānovieto pret vienāda
augstuma iekārtu.
• Ierīce nedrīkst atrasties uz pamatnes.
• Iebūvējamām cepeškrāsnīm un plīts virsmām ir speciālas pieslēgšanas sistēmas.
Lai novērstu iespējamos bojājumus, lietojiet ierīci kopā vienīgi ar citām, tā paša ražotāja iekārtām.
Elektrības padeves pieslēgšana
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, vai elektriskie dati uz tehnisko datu plāksnītes atbilst mājas elektrosistēmas spriegumam.
• Informācija par spriegumu ir uz datu
plāksnītes.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu drošu kontaktligzdu.
• Kad pieslēdzat elektroierīces elektrotīklam, nenovietojiet vadus ierīces karsto
durtiņu tuvumā.
• Nedrīkst izmantot daudzkanālu spraudkontaktus, savienotājus un pagarinātājus.
Pastāv aizdegšanās risks.
• Nemainiet un nenomainiet elektrības kabeli. Sazinieties ar apkopes centru.
• Uzstādot ierīci, elektrības kabeli un
spraudkontaktu (ja tāds ir) ierīces aizmugurē nedrīkst saspiest vai sabojāt.
• Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas
elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti
pieejams.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz vada. Ja iespējams, vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
Lietošana
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vienīgi
mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci komerciālos vai ražošanas nolūkos.
• Izmantojiet ierīci tikai ēdiena gatavošanai
mājas apstākļos. Tādējādi būs iespējams
novērst savainojumus vai īpašuma bojājumus.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus, viegli kūstošus priekšmetus
(plastmasas vai alumīnija). Pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks.
• Lietošanas laikā ierīces iekšpuse ievērojami sakarst. Pastāv risks apdedzināties.
Ievietojot un ņemot ārā traukus, lietojiet
cimdus.
• Ievērojiet piesardzību, ņemot ārā vai ievietojot piederumus, lai nesabojātu cepeškrāsns emaljētās daļas.
• Atverot durtiņas, nestāviet tām tieši
priekšā, kamēr ierīce darbojas. Var izplūst
karsts tvaiks. Pastāv risks apdedzināties.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces
veiktspēju, tādēļ tas nav defekts garantiju
likuma izpratnē.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– nelieciet traukus tieši uz cepeškrāsns
grīdas un nenosedziet to ar alumīnija
foliju;
– nelejiet ierīcē karstu ūdeni;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
• Neizmantojiet šo ierīci, ja tā saskaras ar
ūdeni. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
• Nebalstieties uz atvērtām durtiņām.
• Gatavošanas laikā, pat grilējot, vienmēr
aizveriet ierīces durtiņas.
Kopšana un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pirms apkopes pārliecinieties, vai ierīce ir
atdzisusi. Pastāv risks apdedzināties. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Vienmēr uzturiet ierīci tīru. Taukvielu vai
citu pārtikas produktu atlieku uzkrāšanās
var izraisīt ugunsgrēku.
• Regulāra tīrīšana pasargās ierīces virsmas no bojājumiem
• Izmantojiet dziļu cepamtrauku sevišķi sulīgām kūkām, lai nepaliktu nenotīrāmi augļu sulas traipi.
• Jūsu personiskai un jūsu īpašuma drošībai tīriet ierīci vienīgi ar ūdeni un ziepēm.
Nelietojiet viegli uzliesmojošus produktus
vai produktus, kas var izraisīt koroziju.
4 progress
• Ierīces tīrīšanā neizmantojiet tvaika tīrītājus, augstspiediena tīrītājus, asus abrazīvus priekšmetus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus un traipu tīrītājus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja norādījumus.
• Netīriet stikla durtiņas ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai metāla skrāpjiem. Tādējādi var sasist vai sabojāt iekšējā stikla
siltumizturīgo virsmu.
• Ja durtiņu stikla paneļi ir bojāti, tie kļūst
trausli un var ieplīst. Tie ir jānomaina. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
• Noņemot durtiņas no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durtiņas ir smagas!
• Netīriet katalītisko emalju (ja tāda ir).
Iespējama aizdegšanās
• Atveriet durtiņas uzmanīgi. Alkoholu saturošu ingredientu lietošana var radīt alkohola un gaisa maisījumu. Pastāv aizdegšanās risks.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
atrasties ierīces tuvumā, kad atverat durtiņas.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus, viegli kūstošus priekšmetus
(plastmasas vai alumīnija).
Cepeškrāsns lampa
• Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes
ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nevar izmantot
daļējai vai pilnīgai telpu apgaismošanai.
• Ja spuldze ir jānomaina, lietojiet tādas
pašas jaudas spuldzi, kas paredzēta izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs.
• Pirms cepeškrāsns lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektropadeves. Var gūt
elektrošoku.
Apkopes centrs
• Vienīgi kvalificēts speciālists var veikt ierīces remontu. Sazinieties ar sertificētu apkopes centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Nolietotas ierīces utilizācija
• Lai izvairītos no savainojumiem vai bojājumiem:
– atvienojiet spraudkontaktu no elektroapgādes;
– nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet
to;
– izmetiet durtiņu slēdzeni. Tādējādi bērnus vai mazus dzīvniekus nevar nejauši
ieslēgt ierīces iekšpusē. Pastāv nosmakšanas risks.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Kopskats
2
3
4
5
1
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vadības panelis
Temperatūras indikators
Temperatūras regulators
Cepeškrāsns funkciju regulators
Jaudas indikators
Ventilācijas atveres
Grils
Cepeškrāsns apgaismojuma lampa
Ventilators
Datu plāksnīte
progress 5
Cepeškrāsns piederumi
• Restes
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
• Seklā cepešpanna
Kūkām un maziem, apaļiem cepumiem.
• Dziļā cepešpanna
Paredzēta ēdienu gatavošanai un cepšanai, kā arī šķidro taukvielu savākšanai.
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
Sākotnējā tīrīšana
• Izņemiet no ierīces visus piederumus.
• Tīriet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes.
Uzmanību Neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus! Tie var sabojāt
virsmas. Skatiet sadaļu "Apkope un
tīrīšana".
Iepriekšēja uzsildīšana
1. Iestatiet funkciju
un maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni vienu stundu.
3. Iestatiet funkciju
un maksimālo temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni 10 minūtes.
5. Iestatiet funkciju
un maksimālo temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni 10 minūtes.
Ar šo funkciju ierīce nodedzina ēdiena atliekas. Piederumi var sakarst vairāk nekā parasti. Veicot ierīces iepriekšējo uzsildīšanu
pirmo reizi, tā var izdalīt smaku un dūmus.
Tā ir normāla parādība. Pārbaudiet, vai ierīcē ir pietiekama gaisa plūsma.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
Nospiediet vadības regulatoru, lai varētu izmantot ierīci. Vadības regulators izvirzās
ārā.
Ierīces aktivizēšana un deaktivizēšana
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru uz cepeškrāsns funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru uz
temperatūru.
Jaudas indikators iedegas, kad ierīce
darbojas.
Temperatūras indikators iedegas, kad
ierīcē paaugstinās temperatūra.
3. Lai pārtrauktu ierīces darbību, pagrieziet
funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā (Off) stāvoklī.
Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Pielietojums
Pozīcija Izslēgts
Ierīce ir izslēgta.
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Lai vienlaikus gatavotu vairākus atšķirīgus ēdienus. Lai mājās gatavotu
augļu kompotus, žāvētu sēnes un augļus.
Abpusējā karsēšana
Karsē, izmantojot augšējo un apakšējo sildelementu. Gatavošanai un
cepšanai vienā līmenī.
Apakšējais sildelements
Karsē tikai no cepeškrāsns apakšdaļas. Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu
pamatni vai garozu.
Termiskā grilēšana
Grila sildelements un cepeškrāsns ventilators darbosies pārmaiņus,
nodrošinot sakarsētā gaisa cirkulāciju ap ēdienu. Lai ceptu lielus gaļas
gabalus. Maksimālā temperatūra šai funkcijai ir 200 °C.
6 progress
Cepeškrāsns funkcija
Pielietojums
Grils
Lai grilētu nelielus, plānus pārtikas produktus, novietotus cepamās
plāts vidū. Lai grauzdētu maizi.
Atkausēšana
Atlaidina saldētu pārtiku. Temperatūras kontroles rokturim jābūt izslēgtā pozīcijā
PAPILDFUNKCIJAS
Dzesējošais ventilators
Ierīces darbības laikā automātiski ieslēdzas
dzesējošais ventilators, lai atdzesētu ierīces
virsmas. Izslēdzot ierīci, tiek pārtraukta arī
ventilatora darbība.
cepeškrāsns ir aprīkota ar drošības termostatu, kas pārtrauc strāvas piegādi. Temperatūrai pazeminoties, cepeškrāsns atkal automātiski ieslēdzas.
Drošības termostats
Lai nepieļautu pārkaršanu (ierīces nepareizas lietošanas vai bojātu sastāvdaļu dēļ),
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
• Ierīcei ir četri cepšanas līmeņi. Skaitiet
cepšanas līmeņus no ierīces apakšas.
• Cepeškrāsns ir aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz minimumam tiek samazināts gatavošanas laiks
un elektroenerģijas patēriņš.
• Cepeškrāsnī vai uz stikla durtiņām var uzkrāties mitrums. Tas ir normāla parādība.
Atverot cepeškrāsns durtiņas gatavošanas laikā, obligāti stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu kondensāciju, pirms
gatavošanas iepriekš uzkarsējiet tukšu
cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes noslaukiet mitrās vietas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas
var ietekmēt gatavošanas rezultātus un
sabojāt emaljas pārklājumu.
Pīrāgu pagatavošana
• Piemērotākā pīrāgu gatavošanas temperatūra ir robežās no 150 °C līdz 200 °C.
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet cepeškrāsni aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas, pirms
nav pagājušas ¾ no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas universālās cepešpannas, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
Zivju un gaļas gatavošana
• Necepiet gaļu, kas sver mazāk par 1 kg.
Gatavojot gaļu nelielā daudzumā, tā izžūst.
• Lai sarkanā gaļa tiktu labi apcepta un
vienlaikus sulīga, iestatiet temperatūru robežās no 200 °C līdz 250 °C.
• Baltajai gaļai, piemēram, mājputnu gaļai
un zivīm iestatiet temperatūru robežās no
150 °C līdz 175 °C.
• Lai pagatavotu ļoti taukainu gaļu un novērstu cepeškrāsns notraipīšanu ar šķidrajām taukvielām, lietojiet dziļo cepešpannu.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu
gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet dziļajā cepešpannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensēšanos, regulāri pievienojiet
ūdeni.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiki ir atkarīgi no produktu
veida, satura un apjoma.
Gatavošanas sākumā nepieciešams pārraudzīt procesu. Lietojot ierīci, varat noteikt vislabākos iestatījumus (sakarsēšanas iestatī-
progress 7
jumu, gatavošanas laiku u.c.), kas paredzēti
virtuves traukiem, kulinārijas receptēm un
daudzumam.
Gatavošanas un cepšanas tabulas
KŪKAS
Abpusējā karsēšana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Biskvītkūkas
2
170
2 (1 un
3)
Smilšu mīkla
2
170
Siera kūka
1
Ābolkūka (ābolu
pīrāgs)
1
Strūdele
2
Ievārījuma kūka
2
Augļu kūka
Biskvītkūka (biskvītkūka bez
tauku satura)
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
165
45-60
Kūku veidnē
2 (1 un
3)
160
24-34
Kūku veidnē
170
2
165
60-80
26 cm lielā kūku veidnē
170
2 (1 un
3)
160
100-120
Divas 20 cm kūku veidnes
uz restotā plaukta
175
2
150
60-80
Uz cepešpannas
170
2 (1 un
3)
160
30-40
26 cm lielā kūku veidnē
2
170
2
155
60-70
26 cm lielā kūku veidnē
2
170
2
160
35-45
26 cm lielā kūku veidnē
Ziemassvētku
kūka / trekna
augļu kūka
2
170
2
160
50-60
20 cm lielā kūku veidnē
Plūmju kūka
2
170
2
165
50-60
Maizes formā1)
Kūciņas
3
170
3 (1 un
3)
165
20-30
Uz seklas pannas
Cepumi
3
150
3 (1 un
3)
140
20-30
Uz seklas pannas 1)
Bezē
3
100
3
115
90-120
Uz seklas pannas
Bulciņas
3
190
3
180
15-20
Uz seklas pannas 1)
Štopkūkas
3
190
3 (1 un
3)
180
25-35
Uz seklas pannas 1)
3
180
2
170
45-70
20 cm lielā kūku veidnē
1 vai 2
180
2
170
40-55
Kreisais + labais 20 cm lielā kūku veidnē
ĒDIENA
VEIDS
Groziņi
Biskvītkūka ar
pildījumu
1) Iepriekš uzsildiet 10 minūtes.
8 progress
MAIZE UN PICA
Parastā gatavošana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Baltmaize
1
190
1
195
60-70
1-2 klaipi, 500 g viens
klaips 1)
Rudzu maize
1
190
1
190
30-45
Maizes veidnē
Maizītes
2
190
2 (1 un
3)
180
25-40
6-8 maizītes seklajā pannā
Pica
1
190
1
190
20-30
Dziļajā cepešpannā 1)
Plāceņi
3
200
2
190
10~20
Uz seklas pannas 1)
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
ĒDIENA
VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
1)
1) Uzsildiet 10 minūtes.
VAĻĒJĀS OLU KRĒMA KŪKAS UN PĪRĀGI
ĒDIENA
VEIDS
Parastā gatavošana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Vaļējais olu krēma pīrāgs ar
makaroniem
2
180
2
180
40-50
Veidnē
Vaļējais dārzeņu
pīrāgs
2
200
2
200
45-60
Veidnē
Sāļie pīrāgi
1
190
1
190
40-50
Veidnē
Lazanja
2
200
2
200
25-40
Veidnē
Kaneloni
2
200
2
200
25-40
Veidnē
Jorkšīras pudiņš
2
220
2
210
20-30
6 pudiņu veidnes 1)
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
1) Uzsildiet 10 minūtes.
GAĻA
Abpusējā karsēšana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Liellopu gaļa
2
200
2
190
50-70
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
Cūkgaļa
2
180
2
180
90-120
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
Teļa gaļa
2
190
2
175
90-120
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (asiņains)
2
210
2
200
44-50
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
ĒDIENA
VEIDS
progress 9
Abpusējā karsēšana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (vidēji izcepts)
2
210
2
200
51-55
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (pilnībā
izcepts)
2
210
2
200
55-60
Uz restotā plaukta un dziļajā cepešpannā
Cūkas plecs
2
180
2
170
120-150
Dziļajā cepešpannā
Cūkas apakšstilbs
2
180
2
160
100-120
2 gabali dziļajā cepešpannā
Jēra gaļa
2
190
2
190
110-130
Stilbs
Vista
2
200
2
200
70-85
Vesela — dziļajā cepešpannā
Tītars
1
180
1
160
210-240
Vesels — dziļajā cepešpannā
Pīle
2
175
2
160
120-150
Vesela — dziļajā cepešpannā
Zoss
1
175
1
160
150-200
Vesela — dziļajā cepešpannā
Trusis
2
190
2
175
60-80
Sadalīts gabalos
Zaķis
2
190
2
175
150-200
Sadalīts gabalos
Fazāns
2
190
2
175
90-120
Vesels — dziļajā cepešpannā
ĒDIENA
VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
ZIVIS
Abpusējā karsēšana
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Līmenis
Temp.
[°C]
Līmenis
Temp.
[°C]
Forele / jūras
asaris
2
190
2 (1 un
3)
Tuncis/lasis
2
190
2 (1 un
3)
ĒDIENA
VEIDS
Grilēšana
Pirms pagatavošanas sakarsējiet cepeškrāsni aptuveni 10 minūtes.
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
175
40-55
3-4 zivis
175
35-60
4-6 filejas
10 progress
Daudzums
ĒDIENA VEIDS
Gabali
g
Filejas steiki
4
800
Liellopu gaļas steiki
4
600
Desiņas
8
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu
Grilēšana
Gatavošanas laiks minūtēs
Temp.
(°C)
viena
puse
otra puse
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
Vista (sadalīta uz
pusēm)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebabi
4
/
3
250
10-15
10-12
Vistas krūtiņa
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
3
250
20-30
Zivju filejas
līmenis
4
400
3
250
12-14
10-12
Grauzdiņi ar garnējumu
4-6
/
3
250
5-7
/
Grauzdiņš
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Termiskā grilēšana
Brīdinājums Izmantojot šo funkciju,
izvēlieties maksimālo temperatūru 200
°C.
Daudzums
ĒDIENA VEIDS
Gabali
g
Gaļas rulete (tītara
gaļas)
1
1000
Vista (sagriezta uz
pusēm)
2
Vistu stilbiņi
Paipala
Grilēšana
Gatavošanas laiks minūtēs
Temp.
(°C)
viena
puse
otra puse
3
200
30-40
20-30
1000
3
200
25-30
20-30
6
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
Dārzeņu sacepums
-
-
3
200
20-25
-
gabali. Ķemmes
gliemene
-
-
3
200
15-20
-
līmenis
Skumbrija
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Zivju šķēlītes
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Informācija par akrilamīdiem
Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes
atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu
produktu) brūnināšana, var radīt risku
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
veselībai. Tādēļ mēs iesakām gatavot
ēdienu pie pēc iespējas zemākas
temperatūras un to pārlieku neapbrūnināt.
progress 11
• Tīriet cepeškrāns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas samērcēta siltā ūdenī, kuram
pievienots tīrīšanas līdzeklis.
• Lai notīrītu metāliskās virsmas, izmantojiet parastu tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšpusi pēc katras lietošanas reizes. Tādējādi varēsit vieglāk
notīrīt netīrumus, un tie nepiedegs.
• Piekaltušus netīrumus tīriet ar īpašu cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc
katras lietošanas reizes ar siltā ūdenī samērcētu mīkstu drāniņu un tīrīšanas līdzekli, un pēc tam mitrās virsmas rūpīgi nosusiniet.
• Ja jums ir nepiedegoši piederumi, netīriet
tos ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var sabojāt pretpiedegumu pārklājumu!
Durtiņu blīvējuma tīrīšana
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu.
Tas no visām pusēm aptver cepeškrāsns
durvju rāmi. Nelietojiet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar tuvāko apkopes centru.
• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrīšanu.
Cepeškrāsns griesti
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu,
augšējo sildelementu var izņemt.
Brīdinājums Pirms pārbaudes
veikšanas deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce atdzisusi.
Iespējams gūt apdegumus!
1. Izņemiet skrūvi, kas notur sildelementu.
Pirmajā reizē izmantojiet skrūvgriezi.
2. Uzmanīgi pavelciet sildelementu uz leju.
Cepeškrāsns apgaismojuma lampa
Brīdinājums Uzmanieties! Var gūt
elektrošoku!
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Izslēdziet cepeškrāsni.
• Atvienojiet drošinātājus drošinātāju kārbā
vai izslēdziet automātslēdzi.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns
lampu un stikla apvalku.
1. Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma
spuldzi ar piemērotu karstumizturīgu cepeškrāsns spuldzi ar 300 °C nominālu.
Izmantojiet tāda paša tipa cepeškrāsns
lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Šajā brīdī var tīrīt cepeškrāsns griestus.
Notīriet cepeškrāsns griestus ar mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī un tīrīšanas līdzeklī, un ļaujiet tiem nožūt.
12 progress
Sildelementa uzstādīšana
1. Uzstādiet sildelementu, veicot darbības
pretējā secībā.
Pārliecinieties, ka sildelements ir uzstādīts
pareizi un nekrīt nost.
Plauktu vadotnes
Režģa atbalsta vadotņu noņemšana
1. Pavelciet cepešpannu vadotņu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet izņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durtiņas vēl nav noņemtas.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa
noņemšana
1. Atveriet durvis līdz galam un turiet abas
durvju eņģes.
2. Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.
2. Pavelciet aizmugurējo plaukta atbalsta
vadotņu priekšējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā
(pusvirus). Tad pavelciet uz priekšu un
izceliet durvis ārā.
Cepešpannu balstu vadotņu
uzstādīšana
Uzstādiet cepešpannu balstu vadotnes atpakaļ tām paredzētajā vietā, tikai šoreiz pretējā secībā.
Noapaļotajiem cepešpannu balstu vadotņu galiem jābūt vērstiem uz priekšpusi!
Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis ir aprīkotas ar diviem
stikla paneļiem. Cepeškrāsns durvis un
iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos notīrītu.
progress 13
4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
5. Atlaidiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu
iekšējo stiklu paneli.
6. Pagrieziet abus stiprinājumus par 90° un
izceliet tos no ligzdām.
KO DARĪT, JA ...
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
7. Uzmanīgi paceliet (1. solis) un izņemiet
(2. solis) stikla paneli.
Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Durvju un stikla paneļa uzstādīšana
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk
minētās darbības pretējā secībā.
Ievietojot paneli ar dekoratīvo ietvaru, pārliecinieties, ka drukātais teksts ir vērsts pret
durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvars vietās, uz
kurām atrodas drukātais teksts, nav raupjš,
kad tam pieskaraties.
Ārējais stikla panelis noteikti jāuzstāda ligzdā pareizi (skatiet attēlu).
14 progress
Problēma
Iespējamais iemesls
Ierīce nesakarst.
Risinājums
Ierīce ir deaktivizēta.
Ieslēdziet ierīci. Skatiet sadaļā
"Ikdienas lietojums".
Nostrādājis mājas elektrosistēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju. Ja drošinātājs nostrādā atkārtoti, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Neieslēdzas cepeškrāsns lampa.
Cepeškrāsns lampa ir bojāta.
Nomainiet cepeškrāsns lampu.
Uz produktiem un ierīcē veidojas tvaiks un kondensāts.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pārāk
ilgi.
Neļaujiet produktiem palikt ierīcē ilgāk par 15-20 minūtēm
pēc gatavošanas beigām.
Ja neizdodas atrast problēmas risinājumu
pašam, sazinieties ar savu izplatītāju vai apkopes centru.
Apkopes centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē. Datu plāksnī-
te atrodas uz cepeškrāsns iekšpuses
priekšējā rāmja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
UZSTĀDĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
50
540
20
594
in
550 m
560
÷57
587
570
590
560
0
7
progress 15
Elektroinstalācija
Brīdinājums Tikai kvalificēts un
kompetents speciālists drīkst veikt
elektroinstalācijas darbus.
600
in
550 m
560
00
÷1
80
-570
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti
sadaļā "Drošības informācija”.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.
Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai
nomaiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu (uz tehnisko datu plāksnītes)
un tabulu:
Kopējā jauda
Kabeļa šķērsgriezums
maksimums 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimums 2300
W
3 x 1 mm²
maksimums 3680
W
3 x 1,5 mm²
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis)
jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālajiem kabeļiem (zili un brūni kabeļi).
A
B
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
16 progress
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi
un otrreizēji pārstrādājami. Plastmasas
daļas ir marķētas ar starptautiskajiem
saīsinājumiem PE, PS utt. Utilizējiet iepakojumu vietējā atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātājos konteineros.
progress 17
18 progress
progress 19
www.electrolux.com/shop
892940904-A-442010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising