ZANKER | KOB20601XB | User manual | Zanker KOB20601XB User Manual

Zanker KOB20601XB User Manual
CS
Návod k
použití
Trouba
KOB20601XB
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
2
3
5
6
6
7
7
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické informace
Energetická účinnost
7
14
16
17
18
18
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
2
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku
stejné výšky.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí
výměnu provést námi autorizované
servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se
nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče,
obzvláště, jsou-li dvířka horká.
3
•
•
•
•
•
•
•
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k
uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout směs
vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předměty
přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná
se o závadu z hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za nábytkovým
panelem (např. dvířky), dvířka nábytku
nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič
v provozu. Za zavřeným nábytkovým
panelem může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu. Nezavírejte
nábytkový panel, dokud spotřebič po
použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skleněných
panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
•
•
•
•
•
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
•
•
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Obsluha
Vnitřní osvětlení
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají speciální či
halogenové žárovky pouze pro použití v
domácích spotřebičích. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Před výměnou žárovky spotřebič odpojte
od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Popis spotřebiče
Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
4
7
8
3
10
2
1
9
Příslušenství
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
Ovládací panel
Kontrolka / symbol / ukazatel teploty
Ovladač teploty
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka / symbol / ukazatel zapnutého
stavu
Větrací otvory pro chlazení ventilátorem
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Polohy roštů
Hliníkový plech na pečení
Na koláče a sušenky.
5
Před prvním použitím
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
1.
2.
První čištění
Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
Viz část „Čištění a údržba“.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
a maximální teplotu.
3. Zvolte funkci
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství vložte zpět do jeho původní
polohy.
Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke spálení
zbytkové mastnoty.
Denní používání
1.
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
2.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Podle daného modelu má váš
spotřebič kontrolky, symboly
ovladače nebo ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje, zda ovladač
řídí funkce trouby nebo
teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
3.
Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Funkce trouby
Funkce trouby
6
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Horkovzdušné
pečení
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na
několika roštech bez mísení vůní.
Horní/Dolní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potra‐
vin.
Funkce trouby
Použití
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jed‐
né úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených potravin
jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování závisí na
množství a velikosti zmražených potravin.
Použití příslušenství
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a
ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Doplňkové funkce
Chladicí ventilátor
Bezpečnostní termostat
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval
povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič
vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v
chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba
vybavena bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba
opět automaticky zapne.
Tipy a rady
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze orientační.
Závisí na receptu, kvalitě a
množství použitých přísad.
•
Všeobecné informace
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Tento spotřebič je vybaven speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
•
•
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie
jsou sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet vlhkost.
To je normální jev. Při otvírání dvířek
spotřebiče během přípravy jídla vždy
odstupte. Kondenzaci snížíte, když
spotřebič vždy před přípravou jídla na 10
minut předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou část
spotřebiče nezakrývejte hliníkovou fólií.
7
•
Mohlo by to ovlivnit výsledky pečení a
poškodit smalt.
Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň
drážek volná.
Pečení masa a ryb
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem používáte.
Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo
8
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Šlehané
recepty
170
2
165
2 (1 a 3)
45 - 60
V koláčo‐
vé formě
Křehké tě‐
sto
170
2
160
2 (1 a 3)
20 - 30
V koláčo‐
vé formě
Máslovotvarohový
koláč
170
1
165
2
70 - 80
V koláčo‐
vé formě
o průměru
26 cm
Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)
170
1
160
2 (1 a 3)
80 - 100
Ve dvou
koláčo‐
vých for‐
mách o
průměru
20 cm na
tvarova‐
ném roštu
Závin
175
2
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Marmelá‐
dový dort
170
2
160
2 (1 a 3)
30 - 40
V koláčo‐
vé formě
o průměru
26 cm
Ovocný
koláč
170
2
155
2
50 - 60
V koláčo‐
vé formě
o průměru
26 cm
Piškotový
koláč (ne‐
tučný pi‐
škotový
koláč)
170
2
160
2
90 - 120
V koláčo‐
vé formě
o průměru
26 cm
Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
ný dort
170
2
160
2
50 - 60
V koláčo‐
vé formě
o průměru
20 cm
Švestkový
koláč1)
170
2
165
2
20 - 30
Ve formě
na chleba
Malé
moučníky
170
3
166
3 (1 a 3)
25 - 35
Na plechu
na pečení
Sušenky1)
150
3
140
3 (1 a 3)
30 - 35
Na plechu
na pečení
Pusinky
100
3
115
3
35 - 40
Na plechu
na pečení
Žemle1)
190
3
180
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
Odpalova‐
né těsto1)
190
3
180
3 (1 a 3)
15 - 20
Na plechu
na pečení
Ploché
koláče s
náplní
180
3
170
2
25 - 35
V koláčo‐
vé formě
o průměru
20 cm
9
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Piškotový
dort
180
1 nebo 2
170
2
45 - 70
Vlevo +
vpravo v
dortové
formě o
průměru
20 cm
Bohatý
ovocný
koláč
160
1
150
2
110 - 120
V koláčo‐
vé formě
o průměru
24 cm
Piškotový
dort1)
170
1
160
1
50 - 60
V koláčo‐
vé formě
o průměru
20 cm
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 ku‐
sy, 500 g
jeden kus
Žitný
chléb
190
1
190
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
190
2
180
2 (1 a 3)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na
pečení
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
V hlubo‐
kém pe‐
káči / ple‐
chu
Čajové
200
3
190
2
10 – 20
Na plechu
na pečení
Bílý
chléb1)
kaiserky1)
koláčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
10
Poznám‐
ky
Koláče s náplní
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Těstovi‐
nový ná‐
kyp
180
2
180
2
40 - 50
Ve formě
Zelenino‐
vý nákyp
200
2
200
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
láč
190
1
190
1
40 - 50
Ve formě
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Ve formě
Zapečené
cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
Ve formě
Yorkshir‐
ský pu‐
dink1)
220
2
210
2
20 - 30
Forma na
6 kusů
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
11
Jídlo
12
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Anglický
rostbíf,
neprope‐
čený
210
2
200
2
44 - 50
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Anglický
rostbíf,
středně
propeče‐
ný
210
2
200
2
51 - 55
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
210
2
200
2
55 - 60
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
V hlubo‐
kém pe‐
káči / ple‐
chu
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy v
hlubokém
pekáči /
plechu
Jehněčí
190
2
190
2
110 - 130
Kýta
Kuře
200
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
1
160
1
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
160
2
120 - 150
Celá
Husa
175
1
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
Ryby
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2 (1 a 3)
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák /
losos
190
2
175
2 (1 a 3)
35 - 60
4 - 6 filetů
Gril
Prázdnou troubu před přípravou
jídel vždy na 10 minut
předehřejte.
Jídlo
Množství
Ks
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Hovězí
svíčková
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Hovězí
biftek
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Klobásy
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Vepřové
kotlety
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kuře (roz‐
krojené
na polovi‐
nu)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebaby
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kuřecí
prsa
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
13
Jídlo
Množství
Ks
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Hambur‐
gery
6
600
250
20 - 30
-
3
Rybí filé
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Toasty
4-6
-
250
5-7
-
3
Topinky
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Turbo gril
Pro tuto funkci zvolte maximální
teplotu 200 °C.
Jídlo
Množství
Ks
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Pečené
rolky (krů‐
tí)
1
1 000
200
30 - 40
20 - 30
3
Kuře (roz‐
krojené
na polovi‐
nu)
2
1 000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kuřecí
stehna
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Křepelky
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Zapékaná
zelenina
-
-
200
20 - 25
-
3
Mušle
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrela
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Rybí plát‐
ky
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
•
•
14
Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
•
•
•
•
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí.
Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
1
2
1 Dvířka trouby zcela
otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
3
2 Zvedněte a otočte
páčky na obou
závěsech.
4
Spotřebiče z nerezové oceli nebo
hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo houbou.
Osušte je měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo abrazivní
(pískové) prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
Čištění dveřního těsnění
•
•
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Spotřebič nepoužívejte, je-li
těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat.
3 Přivřete dvířka
trouby do první
polohy otevření (do
poloviny). Pak
dvířka vytáhněte
směrem dopředu z
jejich umístění.
5
6
90°
5 Uvolněte blokovací
systém a vytáhněte
vnitřní skleněný
panel.
6 Otočte dva
spojovací díly o 90°
a vytáhněte je z
jejich umístění.
7
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněné panely předtím,
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Spotřebič bez vnitřního
skleněného panelu nepoužívejte.
4 Dvířka položte na
pevnou plochu na
měkkou látku.
1
2
7 Skleněný panel
nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté
jej vytáhněte.
15
Skleněný panel omyjte vodou se saponátem.
Skleněný panel pečlivě osušte.
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! Před
výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt mohou
být horké.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
opačném pořadí.
Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní
straně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte, že
povrch rámu tohoto skleněného panelu není
na potisku skla na dotek drsný.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
1.
2.
Vypněte spotřebič.
Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1.
2.
3.
4.
Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
Skleněný kryt vyčistěte.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Odstraňování závad
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
16
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované servisní
středisko.
na předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Nesundávejte typový štítek z vnitřní části
spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete
na typovém štítku. Typový štítek se nachází
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
540
min. 550
540
min. 550
min. 560
558
114
19
20
600
114
19
20
590
21
21
558
min. 560
589
598
570
589
598
570
594
9
3
594
9
3
Připevnění spotřebiče ke skříňce
A
B
17
Elektrická instalace
Výrobce nenese odpovědnost za
úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
napájecím kabelem.
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
Celkový výkon (W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být přibližně
o 2 cm delší než fázový a nulový vodič
(modrý a hnědý).
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na
typovém štítku. Můžete rovněž nahlédnout do
tabulky:
Technické informace
Technické údaje
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Energetická účinnost
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
18
Název dodavatele
Zanker
Označení modelu
KOB20601XB
Index energetické účinnosti
105,2
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční
režim
0,83 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0,81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
53 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
27.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby,
parní trouby a grily - Metody měření funkce.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi, které
vám pomohou ušetřit energii při každodenním
vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
•
•
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 10 minut před koncem pečení (v
závislosti na době pečení). Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to možné,
pro úsporu energie používejte funkce s
ventilátorem.
Uchování teploty jídla - chcete-li využít
zbytkové teplo k uchování teploty pokrmu,
zvolte nejnižší možné nastavení teploty.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
19
*
www.electrolux.com/shop
867323729-A-442015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising