Progress | PBN1220X | User manual | Progress PBN1220X User Manual

Progress PBN1220X User Manual
naudojimo instrukcija
Orkaitė
PBN1220
2 progress
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Papildomos funkcijos
2
5
5
5
6
Naudinga informacija ir patarimai.
6
Valymas ir priežiūra
10
Ką daryti, jeigu...
13
Įrengimas
14
Aplinkosauga
15
Galimi pakeitimai
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su
prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių
traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius. Nepašalinkite techninių duomenų plokštelės.
Kitaip gali negalioti garantija.
• Privaloma vadovautis šalyje, kurioje prietaisas naudojamas, galiojančiais įstatymais, potvarkiais, direktyvomis ir standartais (saugos reglamentais, reglamentais
dėl tinkamo perdirbimo, elektros arba
dujų saugos taisyklėmis ir pan.).
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš
elektros tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą.
Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines. Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo visų maitinimo polių. Tarp atjungimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Visos apsaugos nuo elektros smūgio dalys yra pritvirtintos taip, kad be specialių
įrankių jų nuimti nebūtų galima.
SAUGOS INFORMACIJA
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais
gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra
prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo
prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
fizinės traumos pavojus.
• Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti
prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prietaisas veikia. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą, sukeliančią
negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra.
Ji neleis vaikams ir gyvūnams netyčia
naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
progress 3
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar
virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prietaiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisą sumontuokite taip, kad jo galinė
dalis ir vienas šonas būtų prie aukštesnio
baldo ar prietaiso. Kita pusė turi būti prie
tokio paties aukščio baldo ar prietaiso.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos
maisto gaminimo kaitlentės turi specialią
jungimo sistemą. Norėdami apsaugoti
prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties gamintojo prietaisais.
Elektros prijungimas
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Kai jungiate elektros prietaisus į elektros
tinklo lizdus, saugokite kabelius, kad jie
neliestų arba nebūtų arti karštų prietaiso
durelių.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo
laido. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo
laido ir jo kištuko (jeigu taikytina).
• Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
jungtis būtų lengvai pasiekiama.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko
– jeigu taikytina.
Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio). Gali kilti
sprogimas arba gaisras.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista.
Kyla pavojus nusideginti. Įdėdami arba
išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai,
kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali
išsiveržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą
tai nėra defektas.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Prietaiso nenaudokite, jeigu jis liečiasi su
vandeniu. Prietaiso nenaudokite, jeigu
jūsų rankos drėgnos.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso
dureles, net kai ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus
nusideginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali
kilti gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad
vaisių sultys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
4 progress
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir
muilu. Nenaudokite degių produktų arba
produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio
valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis valymo priemonėmis, abrazyvinėmis
šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis
valymo priemonėmis arba metalinėmis
grandyklėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos,
jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas
pakeisti. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra
atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrė-
kintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti visiškam ar
daliniam kambario apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams prietaisams.
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite
buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite
gauti elektros smūgį.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš
elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos
vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsidarytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
progress 5
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valdymo skydelis
Temperatūros indikatorius
Temperatūros rankenėlė
Orkaitės funkcijų rankenėlė
Maitinimo indikatoriai
Ventiliacijos angos
Grilis
Orkaitės lemputė
Techninių duomenų plokštelė
9
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Plokščia kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Atsargiai Nenaudokite abrazyvinių
valiklių! Taip galima sugadinti paviršių.
Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra".
Išankstinis įkaitinimas
1. Nustatykite funkciją
ir maksimalią
temperatūrą.
2. Maždaug 45 minutes kaitinkite tuščią orkaitę.
3. Nustatykite funkciją
ir maksimalią
temperatūrą.
4. Maždaug 15 minučių kaitinkite tuščią orkaitę.
Per tą laiką bus išdeginti ant orkaitės paviršių likę nešvarumai. Orkaitės priedai gali
įkaisti labiau nei įprastai. Kaitinant gali sklisti
nemalonus kvapas ir dūmai. Tai normalu.
Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė iššoka.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
1. Nustatykite orkaitės funkcijų rankenėlę
ties orkaitės funkcija.
6 progress
2. Temperatūros rankenėlę pasukite prie
kokios nors temperatūros.
Maitinimo indikatorius įsijungia veikiant
prietaisui.
Temperatūrai viryklėje didėjant, įsijungia
temperatūros indikatorius.
3. Prietaisui išjungti pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į išjungimo padėtis.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
IŠJUNGIMO padėtis
Prietaisas yra IŠJUNGTAS.
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį
kaitinimą
Karštis skleidžiamas iš viršutinio ir apatinio kaitinimo elementų. Kepti ir
skrudinti viename orkaitės lygyje.
Apatinis kaitinimo
elementas
Kaista tik apatinė orkaitės dalis. Pyragams su traškiu ir apskrudusiu
pagrindu kepti.
Viršutinis kaitinimo
elementas
Kaista tik viršutinė orkaitės dalis. Pabaigti gaminti pagamintus patiekalus.
Grilis
Jis skirtas kepti ant kepimo grotelių plokščius patiekalus mažais kiekiais lentynos viduryje. Gaminti skrebučius.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai
nekaistų. Išjungus prietaisą, aušinimo ventiliatorius laiujasi veikti.
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
nutraukiantis elektros tiekimą. Sumažėjus
temperatūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.
Apsauginis termostatas
Apsaugai nuo pavojingo perkaitimo (dėl neteisingo prietaiso naudojimo arba defektų),
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų lygiai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų
apytaką. Dėl tokios sistemos maistas
ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkštas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrumpinamas maisto
gaminimo laikas ir sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje
arba ant durelių stiklo. Tai normalu. Kondensavimuisi sumažinti, prieš gaminimą
maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno nedėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų neuždenkite aliuminio folija. Jei
nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti pažeistas prietaiso emalis.
Pyragų kepimas
• Pyragus kepti geriausia 150°C – 200°C
temperatūroje.
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
progress 7
• Jiegu kepate dviejuose kepimo padėkluose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Negaminkite mėsos gabalų, kurie sveria
mažiau kaip 1 kg. Gaminant per mažus
gabalus mėsa pernelyg išdžiūsta.
• Kad raudona mėsa būtų gerai iškepusi iš
išorės ir sultinga viduje, nustatykite 200
°C – 250 °C temperatūrą.
• Baltą mėsą, paukštieną ir žuvį gaminkite
150°C - 175°C temperatūroje.
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite
surinkimo padėklą, nes nuvarvėję riebalai
ant orkaitės dugno gali palikti nenuvalomas dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę neprieitų
daug dūmų, į surinkimo padėklą įpilkite
truputį vandens. Kad nesikauptų dūmai,
visada papildykite vandens, kai jis išgaruoja.
Maisto ruošimo trukmė
Maisto gaminimo trukmė priklauso nuo
maisto rūšies, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių svarbu stebėti kokybę gaminimo
metu. Naudodami šį prietaisą, atraskite tinkamiausius parametrus (temperatūrą, gaminimo trukmę ir kt.) savo patiekalui, receptui
ir maisto kiekiui.
Kepimo ir skrudinimo padėklas
PYRAGAI
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Lygis
Temp.
[°C]
Gaminimo
trukmė [min.]
Pastabos
Pyrago formoje
Plaktos tešlos receptai
2
170
45-60
Trapi tešla
2
170
24-34
Pyrago formoje
Varškės pyragas
1
170
60-80
Pyrago formoje (26 cm)
Obuolių pyragas
1
170
100-120
2 pyrago formos (20 cm) ant vielinės lentynos
Štrudelis
2
175
60-80
Ant kepimo skardos
Pyragas su uogiene
2
170
30-40
Pyrago formoje (26 cm)
Vaisinis pyragas
2
170
60-70
Pyrago formoje (26 cm)
Biskvitinis pyragas
(biskvitinis pyragas
be riebalų)
2
170
35-45
Pyrago formoje (26 cm)
Kalėdinis pyragas /
riebus vaisių pyragas
2
170
50-60
Pyrago formoje (20 cm)
Slyvų pyragas
2
170
50-60
Duonos formoje1)
Pyragėliai
3
170
20-30
Ant negilios kepimo skardos
Sausainiams
3
150
20-30
Ant negilios kepimo skardos1)
Merengos
3
100
90-120
Ant negilios kepimo skardos
Bandelės
3
190
15-20
Ant negilios kepimo skardos1)
Plikyta tešla
3
190
25-35
Ant negilios kepimo skardos1)
Pyragaičiai formelėse
3
180
45-70
Pyrago formoje (20 cm)
8 progress
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Lygis
Viktorijos pyragaičiai
1 ar 2
Temp.
[°C]
180
Gaminimo
trukmė [min.]
40-55
Pastabos
Kairė + dešinė pyrago formoje (20
cm)
1) Įkaitinkite 10 minučių.
DUONA IR PICA
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Lygis
Temp.
[°C]
Gaminimo
trukmė [min.]
Pastabos
Balta duona
1
190
60-70
1-2 kepalai, vienas kepalas – 500
g1)
Ruginė duona
1
190
30-45
Duonos formoje
Duonos bandelėms
2
190
25-40
po 6–8 bandeles ant negilios kepimo skardos 1)
Pica
1
190
20-30
Giliame kepimo inde1)
Sklindžiai
3
200
10-20
Ant negilios kepimo skardos1)
Gaminimo
trukmė [min.]
Pastabos
1) Įkaitinkite 10 minučių.
APKEPAI
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Lygis
Makaronų apkepas
Temp.
[°C]
2
180
40-50
Formoje
2
200
45-60
Formoje
Apkepai su įdarais
1
190
40-50
Formoje
Lakštiniai
2
200
25-40
Formoje
Kaneloni
2
200
25-40
Formoje
Jorkšyro pudingas
2
220
20-30
6 pudingų forma 1)
Gaminimo
trukmė [min.]
Pastabos
1) Įkaitinkite 10 minučių.
MĖSA
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Lygis
Temp.
[°C]
Jautiena
2
200
50-70
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
Kiauliena
2
180
90-120
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
progress 9
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Gaminimo
trukmė [min.]
Temp.
[°C]
Lygis
Pastabos
Veršiena
2
190
90-120
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
Angliškas rostbifas,
pusiau iškepęs
2
210
44-50
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
Angliškas rostbifas,
vidutiniškai iškepęs
2
210
51-55
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
Angliškas rostbifas,
iškepęs
2
210
55-60
Ant vielinės lentynos ir giliame kepimo inde
Kiaulienos mentė
2
180
120-150
Giliame kepimo inde
Kiaulienos kulninė
2
180
100-120
2 vnt. giliame kepimo inde
Ėriena
2
190
110-130
Koja
Vištiena
2
200
70-85
Nepjaustytas giliame kepimo inde
Turkija
1
180
210-240
Nepjaustytas giliame kepimo inde
Antis
2
175
120-150
Nepjaustytas giliame kepimo inde
Žąsis
1
175
150-200
Nepjaustytas giliame kepimo inde
Triušiena
2
190
60-80
Supjaustytas gabalais
Zuikis
2
190
150-200
Supjaustytas gabalais
Fazanas
2
190
90-120
Nepjaustytas giliame kepimo inde
Gaminimo
trukmė [min.]
Pastabos
ŽUVIS
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Temp.
[°C]
Lygis
Upėtakis / jūros karšis
2
190
40-55
3–4 žuvys
Tunas / lašiša
2
190
35-60
4–6 filė
Kepimas ant grotelių (grilis)
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.
Kiekis
PATIEKALAS
Kepimas ant grotelių
Gabalai
g
Filė bifšteksai
4
800
Jautienos didkepsnis
4
600
Dešrelės
8
Kiaulienos kepsniai
4
Gaminimo laikas (minutėmis)
Temp.
(°C)
Viena pusė
Antra pusė
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
600
3
250
12-16
12-14
lygis
10 progress
Kiekis
Kepimas ant grotelių
PATIEKALAS
Gabalai
g
Viščiukas (perpjautas pusiau)
2
1000
Kebabai
4
Vištienos krūtinėlė
4
Mėsainis
6
Žuvies filė
Gaminimo laikas (minutėmis)
Temp.
(°C)
Viena pusė
Antra pusė
3
250
30-35
25-30
/
3
250
10-15
10-12
400
3
250
12-15
12-14
600
3
250
20-30
lygis
4
400
3
250
12-14
10-12
Skrebutis su garnyru
4-6
/
3
250
5-7
/
Skrebučiai
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo
žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas
(ypač tų produktų, kurių sudėtyje yra
krakmolo) dėl sudėtyje esančių akrilamidų
gali kelti grėsmę sveikatai. Dėl šios
priežasties rekomenduojame gaminti kuo
žemesnėje temperatūroje ir stipriai
neskrudinti maisto.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Nuvalykite prietaiso priekį minkšta šluoste
su šiltu vandeniu ir plovikliu.
• Metalinių paviršių valymui naudokite
įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip nešvarumus nuvalyti lengviau ir jie neprikepa.
• Sunkiai įveikiamus nešvarumus pašalinkite specialiais orkaičių valikliais.
• Visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir plovikliu) valykite po kiekvieno naudojimo ir leiskite jiems nudžiūti.
• Jei turite nepridegančio paviršiaus priedus, nevalykite jų su ėdžais valikliais,
daiktais aštriais kampais ir neplaukite indaplovėje. Galite sugadinti nepridegantį
paviršių!
Durelių tarpiklio valymas
• Periodiškai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės durelių rėmą. Prietaiso nenaudokite, jeigu durelių
tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją valymo informaciją.
Orkaitės lemputė
Įspėjimas Būkite atsargūs! Galite gauti
elektros smūgį!
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Orkaitę išjunkite.
• Išsukite saugiklius iš saugiklių skydo arba
išjunkite grandinės pertraukiklį.
Orkaitės kameros apačioje patieskite
šluostę, kad apsaugotumėte orkaitės
lemputę ir stiklinį dangtelį.
1. Pasukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės viršus
Orkaitės viršų lengviau nuvalysite nuėmę
nuo jo kaitinimo elementą.
Įspėjimas Prieš nuimdami kaitinimo
elementą, išjunkite prietaisą.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs.
Galima apsideginti!
progress 11
1. Atsukite kaitinimo elementą laikantį varžtą. Pradžioje naudokite atsuktuvą.
Atraminiai lentynų bėgeliai
Lentynos atraminių bėgelių išėmimas
1. Patraukite priekinę atraminių bėgelių dalį
nuo šoninės sienelės.
2. Patraukite galinę atraminių bėgelių dalį
nuo šoninės sienelės ir nuimkite.
2. Kaitinimo elementą atsargiai patraukite
žemyn.
Lentynos atraminių bėgelių įstatymas
Lentynų atraminius bėgelius įstatykite atbuline tvarka.
Užapvalinti lentynų atramų galai turi būti
priekyje!
Dabar galite valyti orkaitės viršų.
Orkaitės viršų išvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta šiltame muiluotame vandenyje, ir
palikite nudžiūti.
Kaitinimo elemento montavimas
1. Kaitinimo elementą sumontuokite pirmiau aprašytus veiksmus atlikdami atvirkštine tvarka.
Būtinai tinkamai sumontuokite kaitinimo elementą, kad jis nenukristų.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelėse yra dvi stiklo plokštės.
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo
plokštę, kad nuvalytumėte.
Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti,
jei jūs bandysite išimti vidinę stiklo
plokštę, nenuėmę orkaitės durelių.
12 progress
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės
išėmimas
1. Visiškai atidarykite orkaitės dureles ir suimkite du durelių lankstus.
2. Pakelkite ir pasukite svirteles, esančias
ant šių dviejų lankstų.
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (pusė durelių eigos).
Tada patraukite į priekį ir išimkite dureles
iš jų lizdo.
4. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
5. Atpalaiduokite fiksavimo mechanizmą ir
ištraukite vidinę stiklo plokštę.
6. Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir ištraukite juos iš lizdų.
progress 13
7. Atsargiai pakelkite (1-as veiksmas) ir
išimkite (2-as veiksmas) stiklo plokštę.
vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus
stiklo plokštės rėmo paviršius padengtose
vietose nebūtų šiurkštus liesti.
Įsitikinkite, kad teisingai į jos vietą įdedate
vidinę stiklo plokštę (žr. paveikslėlį).
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.
Durelių ir stiklo plokštės įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešinga
eilės tvarka.
Kai dedate plokštę su dekoratyviu rėmu,
žiūrėkite, kad padengta vieta būtų atsukta į
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Gedimas
Prietaisas nekaista.
Galima priežastis
Taisymas
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
Suveikė saugiklių dėžėje esantis saugiklis.
Patikrinkite saugiklį. Jeigu saugiklis išsijungia kelis kartus iš eilės, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Neveikia orkaitės lemputė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Ant maisto produktų ir prietaiso
viduje kaupiasi garai ir kondensatas.
Prietaise patiekalą palikote pernelyg ilgam laikui.
Nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau nei 15–20 minučių po pagaminimo.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
duomenų plokštelėje. Duomenų plokštelę
rasite orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14 progress
ĮRENGIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
540
20
570
590
560
594
7
A
50
B
in
560
587
550 m
÷57
0
Elektrinis įrengimas
Įspėjimas Elektrą prijungti privalo tik
kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir
kištuku.
600
in
550 m
560
-570
00
÷1
80
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo bendrosios galios (žr. duomenų plokštelę); žr. lentelę:
progress 15
Bendra naudojama galia
Kabelio skerspjūvis
Bendra naudojama galia
Kabelio skerspjūvis
iki 1380 W
3 x 0,75 mm²
iki 3680 W
iki 2300 W
3 x 1 mm²
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas) turi būti
2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų laidus (mėlyną ir rudą).
3 x 1,5 mm²
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo
konteinerius.
www.electrolux.com/shop
892940869-A-452010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising