Electrolux | EZB3400AOX | User manual | Electrolux EZB3400AOX User Manual

Electrolux EZB3400AOX User Manual
EZB3400
BG ФУРНА
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
SR ПЕЋНИЦА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
2
25
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.........................................................................7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 10
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................11
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 11
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 17
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................20
11. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................21
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................23
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
•
•
•
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
•
5
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
7
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
3.2 Принадлежности
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
1 Kомандно табло
2 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
3 Бутон за температурата
4 Електронен програматор
5 Бутон за функциите на фурната
6 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
7 Отвори за въздуха за охлаждащия
вентилатор
8 Нагревател
9 Лампичка
10 Вентилатор
11 Опора на скарата, демонтируема
12 Позиции на скара
•
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
4.2 Настройки на времето
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
Индикаторът на функцията "Часово
време" свети, когато свържете уреда
към електрическо захранване, а се
окаже, че няма ток или таймерът не е
зададен.
Натиснете бутон
или
за
задаване на правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
4.3 Промяна на времето
Не можете да промените
часовото време, ако
функциите Времетр.
или Край
работят.
Натиснете
неколкократно, докато
индикаторът за Часово време започне
да мига.
8
www.electrolux.com
За да настроите ново време, вижте
"Настройване на времето".
4.4 Предварително загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
уреда може да излиза миризма и дим.
Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация в стаята.
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един
час.
и
3. Задайте функцията
максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
5. Задайте функцията
и
максималната температура.
6. Оставете уреда да работи 15
минути.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има
символи на ключа,
индикатори или лампи:
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
• Лампичката светва,
когато уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява
функциите на фурната
или температурата.
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за
температурата, за да изберете
температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
БЪЛГАРСКИ
5.2 Функции във фурната
Функция във фурната
Приложение
Изключено
положение
Уредът е изключен.
Лампа
За активиране на лампата без функция за
готвене.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Топлина отгоре За запичане на хляб, кексове и сладки. За
запичане на сготвени ястия.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Топъл въздух
За печене на 2 позиции на скарата
едновременно и за сушене на храна.Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за
Горно + долно нагряване.
Размразяване
За размразяване на замразени храни.
5.3 Екран
A
B
C
A) Индикатори за функция
B) Екран за време
C) Индикатор за функция
5.4 Бутони
Бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на
часовника.
9
10
www.electrolux.com
Бутон
Функция
Описание
ПЛЮС
За настройка на времето.
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
6.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
Часово време За настройка, промяна или проверка на часовото
време.
Таймер
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция
не влияе върху работата на уреда.
Времетраене. Задаване на времетраене на готвенето.
Край
Задаване на часа, когато фурната трябва да се
изключи.
Можете да използвате
функциите Времетраене
и Край
едновременно, за да
зададете времето на
работа на уреда и кога да
се деактивира. Това ви
позволява да активирате
уреда с отложен старт.
Първо настройте
Времетраене
Край
и после
.
6.2 Настройка на функциите
за време
и Край
, задайте
За Времетр.
функция на фурната и температура на
готвене. Това не е необходимо за
Таймера
.
1. Натискайте , докато
индикаторът за необходимата
функция на часовника започне да
мига.
2. Натиснете
или , за да
зададете времето на желаната
функция на часовника.
Функцията на часовника работи.
Екранът показва индикатора на
зададената функция на часовника.
За функцията "Таймер",
дисплеят показва
оставащото време.
3. Когато времето свърши,
индикаторът на функцията на
часовника започва да мига и се
чува звуков сигнал. Натиснете
някой бутон, за да спрете сигнала.
4. Завъртете ключа за функциите на
фурната и този за температурата
до изключено положение.
Уредът автоматично спира
да работи с функциите
Времетр.
и Край
.
6.3 Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте
постоянно, докато
индикаторът на желаната функция
започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
БЪЛГАРСКИ
11
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
7.1 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
7.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
8.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Уредът има четири позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
8.2 Печене на кексове
•
•
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
8.3 Приготвяне на месо и
риба
•
•
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
8.4 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
12
www.electrolux.com
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
8.5 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Време
(мин)
Забележк
и
Рецепти с 170
бита смес
2
160
2 (1 и 3)
45 - 60
Във
форма за
кекс
Маслено
тесто
170
2
160
2 (1 и 3)
24 - 34
Във
форма за
кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
160
2
60 - 80
Във
форма за
кекс 26 см
Ябълков
кейк
(Ябълков
пай)
170
1
160
2 (1 и 3)
100 - 120
В две
форми за
кекс по 20
см, на
скара
Щрудел
175
2
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш 170
с
мармалад
2
160
2
30 - 40
Във
форма за
кекс 26 см
Плодов
кейк
170
2
155
2
60 - 70
Във
форма за
кекс 26 см
Пандишп 170
ан
(Пандишп
ан без
мазнина)
2
160
2
35 - 45
Във
форма за
кекс 26 см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
кейк
2
160
2
50 - 60
Във
форма за
кекс 20 см
170
БЪЛГАРСКИ
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Сладкиш
със
сливи1)
170
2
160
Дребни
сладки
170
3
Бисквит
и1)
150
Целувки
13
Време
(мин)
Забележк
и
2
50 - 60
Във
форма за
хляб
160
3 (1 и 3)
20 - 30
В тава за
печене
3
150
3
20 - 30
В тава за
печене
100
3
100
3
90 - 120
В тава за
печене
Кифличк
и1)
190
3
180
3
15 - 20
В тава за
печене
Панделк
и1)
190
3
180
3
25 - 35
В тава за
печене
Плоски
180
сладкиши
3
170
2
45 - 70
Във
форма за
кекс 20 см
Викториа
нски
сандвич
1 или 2
170
2 (ляво и
дясно)
40 - 55
Ляво +
дясно във
форма за
кекс 20 см
Време
(мин)
Забележк
и
180
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Бял
хляб1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 гр
всеки
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
14
www.electrolux.com
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Хлебчет
а1)
190
2
180
2 (1 и 3)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
Пица1)
190
1
190
1
20 - 30
В
дълбока
тава
Курабийк
и1)
200
3
190
2
10 - 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Макароне 180
н флан
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
175
2
45 - 60
Във
форма
Кишове
190
1
190
1
40 - 50
Във
форма
Lasagne
(Лазаня)
200
2
200
2
25 - 40
Във
форма
Канелони 200
2
190
2
25 - 40
Във
форма
Йоркширс 220
ки
пудинг1)
2
210
2
20 - 30
6 Форма
за пудинг
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
БЪЛГАРСКИ
15
Mесо
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Pork
180
(Свинско)
2
180
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английски 210
ростбиф –
полуизпе
чен
2
200
2
44 - 50
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английски 210
ростбиф –
средно
изпечен
2
200
2
51 - 55
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английски 210
ростбиф –
добре
изпечен
2
200
2
55 - 60
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Говеждо
16
www.electrolux.com
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
В
дълбока
тава
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 парчета
в дълбока
тава
Агнешко
190
2
190
2
110 - 130
Бутче
Пиле
200
2
200
2
70 - 85
В
дълбока
тава
Пуйка
180
1
160
1
210 - 240
В
дълбока
тава
Патица
175
2
160
2
120 - 150
В
дълбока
тава
Гъска
175
1
160
1
150 - 200
В
дълбока
тава
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
В
дълбока
тава
Време
(мин)
Забележк
и
Риба
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Пъстърва 190
/ Ципура
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон / 190
сьомга
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
филета
БЪЛГАРСКИ
17
8.6 Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
Храна
Количества
Парчета
(г)
Температ Време (мин)
ура (°C)
1-ва
2-ра
страна
страна
Пържоли
филе
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Пържоли
говеждо
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Наденици 8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свински
пържоли
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Пиле
2
(разрязан
о на 2)
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Шишчета
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Пилешки
гърди
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Хамбурге
р
6
600
250
20 - 30
-
3
Рибно
филе
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Печени
сандвичи
4-6
-
250
5-7
-
3
Препечен 4 - 6
и
филийки
-
250
2-4
2-3
3
4
Положен
ие на
скарата
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Бележки относно
почистването
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
•
•
•
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
18
www.electrolux.com
•
•
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
9.4 Демонтиране на носачите
на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
9.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
9.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
•
•
Редовно проверявайте
уплътнението на вратичката.
Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
9.5 Почистване на вратичката
на фурната
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да извадите
вратичката на фурната и вътрешния
стъклен панел, за да го почистите.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
вътрешния стъклен панел
преди да сте свалили
вратичката на фурната.
БЪЛГАРСКИ
19
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
вътрешния стъклен панел.
1. Отворете докрай вратичката и
хванете двете й панти.
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
2. Повдигнете и завъртете
лостчетата на двете панти.
5. Освободете системата за
заключване, за да извадите
вътрешния стъклен панел.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
6. Завъртете двата фиксатора на 90°
и ги извадете от гнездата им.
20
www.electrolux.com
90°
7. Първо внимателно повдигнете и
след това отстранете стъкления
панел.
1
2
8. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато почистването е завършено,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната. Направете
гореизброените стъпки в обратен ред.
Зоната с щампованата маркировка
трябва да е обърната към вътрешната
страна на вратичката. Уверете се, че
след монтирането, повърхността на
рамката на стъкления панел върху
зоните със ситов печат не е грапава
при допир.
Уверете се, че монтирате вътрешния
стъклен панел правилно в гнездото.
9.6 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампичка
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
21
10.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е
настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че
не са зададени.
настройките са правилно
зададени.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не
функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
На дисплея се показва
"12.00".
Имало е спиране на тока. Настройте часовника.
10.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
11. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
22
www.electrolux.com
11.3 Електрическа
инсталация
11.1 Вграждане
540 21
558
min. 550
6
114
19
20
600
min. 560
589
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
570
Този уред се доставя само в комплект
със захранващ кабел.
594
11.4 Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
6
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност (на табелката
с информация на уреда) и в
таблицата:
540 21
min. 550
20
580
558
19
114
min. 560
589
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1,5
570
594
9
11.2 Закрепване на уреда към
шкафа
A
B
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
БЪЛГАРСКИ
23
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
12.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EZB3400AOX
Индекс на енергийна ефективност
103,9
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0,83 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0,82 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
57 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
28,70 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове Методи за измерване на
производителността.
12.2 Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
Основни съвети
– Уверете се, че докато уредът
работи вратичката е правилно
затворена и я дръжте
затворена възможно най-дълго
по време на готвене.
– Използвайте метални съдове,
за да подобрите пестенето на
енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
•
•
– Когато времетраенето на
готвенето е по-дълго от 30
минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времетраенето
на готвенето, преди да свърши
то. Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да
обработва храната.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затоплите
другите храни.
Готвене с вентилатор - при
възможност, използвайте
функциите за готвене с вентилатор,
за да спестите енергия.
Поддържане на топла храна - ако
желаете да използвате остатъчната
топлина, за да запазите дадено
ястие затоплено, изберете
настройка с възможно най-ниска
температура.
13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа
. Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
24
www.electrolux.com
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
СРПСКИ
25
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 26
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 27
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................30
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 30
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
6. ФУНКЦИЈE САТА............................................................................................ 33
7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.................................................................................... 34
8. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................34
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................41
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 43
11. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................. 44
12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 46
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
26
1.
www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо
вам да је активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
Само овлашћена особа може да инсталира овај
уређај и замени кабл.
Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај
ради. Немојте додиривати грејне елементе на
уређају. Увек користите заштитне рукавице кад
вадите прибор или посуђе из рерне или их
стављате у рерну.
Пре чишћења, искључите уређај из струје.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
27
Уверите се да је уређај искључен пре него што
замените сијалицу како бисте избегли могућност
да дође до електричног шока.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво
повуците предњи део шина за подршку а затим
задњи део од бочних зидова. Постављање шина за
подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
Не вуците уређај за ручицу.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Проверите да ли је уређај уграђен
испод и поред безбедно
причвршћених елемената.
Стране уређаја морају бити поред
уређајa или јединица исте висине.
2.2 Струјни прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Уколико струјни кабл
треба да се замени, то треба да
обави наш овлашћени сервисни
центар.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да допустите да кабл за
напајање додирује или дође близу
вратима уређаја, посебно када су
врата врела.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на мрежну утичницу тек
на крају инсталације. Водите
рачуна да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
Овај уређај је усклађен са
директивама ECC.
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
повређивања, опекотина и
струјног удара или
експлозије.
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Уређај треба искључити након
сваке употребе.
Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се
десити да изађе врео ваздух.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте излагати отворена врата
великом оптерећењу.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже
алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.
Варнице или отворени пламен не
смеју да буду у близини уређаја
када отварате врата.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
•
•
•
•
Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из
рерне или друге предмете у
уређају директно на дно.
– Немојте стављати
алуминијумску фолију директно
на дно уређаја.
– Немојте стављати воду
директно у врућ уређај.
– Немојте држати у уређају
влажно посуђе и храну након
завршетка кувања.
– Будите пажљиви када скидате
или постављате прибор.
Губитак боје на емајлираним
површинама не утиче на сам рад
уређаја. То није дефект који
подлеже регулативи гаранције.
Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Док спремате јело, врата рерне
треба увек да буду затворена.
СРПСКИ
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пре одржавања уређаја, искључите
га и извадите утикач кабла за
напајање из зидне утичнице.
Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да се поломе
стаклене плоче.
Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите
се овлашћеном сервису.
Будите пажљиви када скидате
врата са уређаја. Врата су тешка!
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Остаци масноће или хране у
уређају могу изазвати пожар.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.
Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се безбедносних
упутстава на амбалажи.
Немојте чистити каталитички емајл
(уколико постоји) никаквим
детерџентом.
29
2.5 Унурашња лампица
•
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
•
Пре замене сијалице, искључите
уређај са електричне мреже.
Користите само сијалице истих
спецификација.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
30
www.electrolux.com
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Општи преглед
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
3.2 Прибор
•
Решеткаста полица
За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.
1 Командна табла
2 Лампица/симбол/индикатор
температуре
3 Командно дугме за температуру
4 Електронски програматор
5 Командно дугме за функцијe
пећнице
6 Лампица/симбол/индикатор
укључивања
7 Отвори за ваздух за вентилатор за
хлађење
8 Грејни елемент
9 Сијалица
10 Вентилатор
11 Потпора решетке, уклоњива
12 Положаји решетке
•
Дубоки тигањ
За печење теста и меса или као
посуда за скупљање масноће.
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
4.1 Прво чишћење
Уклоните сав прибор и подршке
решетке из уређаја.
Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Очистите уређај пре прве употребе.
Прибор и потпоре за решетке вратите
у почетни положај.
4.2 Подешавање времена
Морате да подесите време пре рада
са пећницом.
Индикатор за функцију Време трепери
када повежете уређај на електрично
напајање, када је напајање прекинуто
или када тајмер није подешен.
Притисните дугме
или
да бисте
подесили тачно време.
После отприлике пет секунди
треперење престаје и дисплеј
приказује време које сте подесили.
4.3 Промена времена
Време не можете да
промените ако су активне
функције Трајање
Крај
или
.
Притисните
више пута узастопно
све док индикатор за функцију Време
не почне да трепери.
СРПСКИ
Да бисте подесили ново време
погледајте „Подешавање времена“.
4.4 Претходно загревање
Претходно загрејте празан уређај како
би изгорела сва преостала масноћа.
1. Подесите функцију
и
максималну температуру.
2. Оставите уређај да ради један сат.
и
3. Подесите функцију
максималну температуру.
4. Оставите уређај да ради 15
минута.
5. Подесите функцију
и
максималну температуру.
6. Оставите уређај да ради 15
минута.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање уређаја
Оно зависи од модела
ако ваш уређај има
симболе за командну
дугмад, индикаторе или
лампице:
• Индикатор се укључује
када се рерна загреје.
• Лампица се укључује
када уређај ради.
• Симбол показује да ли
дугме контролише
функције пећнице или
температуру.
1. Окрените дугме за функције
пећнице да бисте изабрали неку
функцију.
2. Окрените дугме за температуру да
бисте изабрали температуру.
3. Да бисте искључили уређај,
окрените командна дугмад за
31
Прибор може да постане врелији него
обично. Уређај може да испушта
мирис и дим. То је нормално.
Проверите да ли је довољан проток
ваздуха у просторији.
функције пећнице и температуру
на положај „искључено“.
32
www.electrolux.com
5.2 Функције пећнице
Функција пећнице
Примена
Положај
Искључено
Уређај је искључен.
Светло
За активирање лампице без функције печења.
Уобичајено
печење
За печење хране на једном нивоу решетке.
Горњи грејач
За црни хлеб, колаче и пецива. За довршавање
куваних јела.
Загревање
одоздо
За печење колача са хрскавом доњом кором и за
конзервирање хране.
Гриловање
За печење пљоснатих намирница на грилу и
тостирање хлеба.
Брзо
гриловање
За печење хране на грилу у великим количинама
и за тостирање хлеба.
Печење уз
равни вентил.
За печење на до два положаја решетке
истовремено и сушење хране.Подесите
температуру 20-40°C ниже него за уобичајено
печење.
Одмрзавање
За одмрзавање смрзнуте хране.
5.3 Дисплеј
A
B
C
A) Индикатори функција
B) Дисплеј времена
C) Индикатор функције
5.4 Дугмад
Дугме
Функција
Опис
МИНУС
За подешавање времена.
САТ
За подешавање функције часовника.
СРПСКИ
Дугме
Функција
Опис
ПЛУС
За подешавање времена.
33
6. ФУНКЦИЈE САТА
6.1 Табела са функцијама сата
Функција сата
Примена
Време
За подешавање, промену или проверу тачног времена.
Тајмер
За подешавање одбројавања времена. Ова функција
не утиче на рад уређаја.
Трајање
За подешавање времена рада пећнице.
Крај
За подешавање времена деактивирања пећнице.
Можете истовремено
користити функције
Трајање
и Крај
да
бисте подесили време
колико дуго уређај треба
да ради и када би требало
да се деактивира. Ово
омогућава одложено
активирање уређаја. Прво
подесите функцију
Трајање
а потом
функцију Крај
.
6.2 Подешавање функција
сата
и Крај
,
За функције Трајање
подесите функцију рерне и
температуру. Ово није неопходно за
функцију Тајмер
.
1. Притисните више пута узастопно
све док индикатор жељене
функције сата не почне да
трепери.
2. Притисните
или
да бисте
подесили време потребно за
функцију сата.
Функција сата је активирана. Дисплеј
показује индикатор функције сата коју
сте подесили.
На дисплеју се приказује
преостало време за
функцију Тајмер.
3. Кад време истекне, индикатор
функције сата затрепери а звучни
сигнал се огласи. Додирните неко
дугме да бисте прекинули звучни
сигнал.
4. Окрените дугме за функције рерне
и дугме за температуру на
позицију „Искључено“.
Помоћу функција Трајање
и Крај
уређај се
аутоматски деактивира.
6.3 Поништавање функција
сата
1. Притисните више пута узастопно
све док индикатор жељене
функције не затрепери.
2. Притисните и задржите .
Функција сата се гаси после неколико
секунди.
34
www.electrolux.com
7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
7.1 Вентилатор за хлађење
7.2 Безбедносни термостат
Док уређај ради, вентилатор за
хлађење се аутоматски активира у
циљу хлађења спољних површина
уређаја. Када деактивирате уређај,
вентилатор за хлађење може
наставити да ради све док се уређај не
охлади.
Неправилан рад уређаја или
неисправни делови могу довести до
опасног прегревања. Да би се ово
спречило, пећница има безбедносни
термостат који прекида напајање.
Пећница се поново аутоматски
активира када температура опадне.
8. КОРИСНИ САВЕТИ
нити покривати делове
алуминијумском фолијом. То се
може одразити на резултате
печења и оштетити емајл.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Температура и време
печења наведени у
табелама су само
оријентационе вредности.
Они зависе од рецепата,
квалитета и количине
употребљених састојака.
8.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Уређај има четири положаја
решетке. Избројте положаје
решетке, почев од оне најближе
дну уређаја.
Овај уређај има посебан систем за
кружење ваздуха и за непрекидно
кружење паре. Уз помоћ овог
система можете да припремате
храну на пари, како би храна у
средини била мека а споља
хрскава. Овај систем скраћује
време кувања и потрошњу енергије
своди на минимум.
У уређају или на стакленим
плочама на вратима може доћи до
кондензовања влаге. То је
уобичајено. Увек се мало удаљите
од уређаја када отварате врата док
уређај ради. Да би се смањила
кондензација, укључите уређај 10
минута пре почетка кувања.
Уређај треба очистити од влаге
након сваке употребе.
Када кувате, немојте стављати
предмете директно на дно уређаја
8.2 Печење колача
•
•
Немојте да отварате врата пећнице
пре него што прође 3/4 подешеног
времена за печење.
Уколико истовремено печете у два
плеха, оставите један празан ниво
између њих.
8.3 Печење меса и рибе
•
•
•
Код припреме веома масне хране
користите дубоки плех како
масноћа не би капала по пећници и
направила трајне мрље
Оставите месо да одстоји
петнаестак минута пре него што га
исечете како се не би разлили
сокови.
Да током печења на роштиљу не би
било превише дима у пећници,
додајте мало воде у дубоки плех.
Да се дим не би кондензовао,
додајте воду сваки пут када испари.
8.4 Време кувања
Време кувања зависи од врсте хране,
њене густине и запремине.
У прво време, надгледајте учинак
током кувања. Пронађите најбоља
подешавања за ваше посуђе, рецепте
и количине (степен топлоте, време
кувања, итд.) када користите овај
уређај.
СРПСКИ
35
8.5 Табела за печење теста и меса
Колачи
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Време
(мин.)
Коментар
и
Колачи од 170
умућених
јаја
2
160
2 (1 и 3)
45 - 60
У калупу
за колаче
Бисквитно 170
тесто
2
160
2 (1 и 3)
24 - 34
У калупу
за колаче
Колач са
сиром и
слатком
павлаком
170
1
160
2
60 - 80
У калупу
за колаче
пречника
26 цм
Колач с
јабукама
(пита с
јабукама)
170
1
160
2 (1 и 3)
100 - 120
У два
калупа за
колаче
пречника
20 цм на
решеткас
тој
полици
Штрудла
175
2
150
2
60 - 80
У плеху
за
печење
Тарт са
џемом
170
2
160
2
30 - 40
У калупу
за колаче
пречника
26 цм
Воћни
колач
170
2
155
2
60 - 70
У калупу
за колаче
пречника
26 цм
Бисквит
170
торта
(безмасна
бисквит
торта)
2
160
2
35 - 45
У калупу
за колаче
пречника
26 цм
Божићна
торта/
воћна
торта
170
2
160
2
50 - 60
У калупу
за колаче
пречника
20 цм
Колач од
шљива1)
170
2
160
2
50 - 60
У плеху
за хлеб
36
www.electrolux.com
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Ситни
колачи
170
3
160
3 (1 и 3)
20 - 30
У плеху
за
печење
Кекс1)
150
3
150
3
20 - 30
У плеху
за
печење
Пуслице
100
3
100
3
90 - 120
У плеху
за
печење
Слатке
190
земичке1)
3
180
3
15 - 20
У плеху
за
печење
Kувано
тесто1)
190
3
180
3
25 - 35
У плеху
за
печење
Тартови
на
тањиру
180
3
170
2
45 - 70
У калупу
за колаче
пречника
20 цм
Сендвичторта
„Викториј
а“
180
1 или 2
170
2 (лево и
десно)
40 - 55
Лево +
десно у
калупу за
колаче
пречника
20 цм
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.
Хлеб и пица
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Бели
хлеб1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2 векне,
по 500 г
комад
Ражани
хлеб
190
1
180
1
30 - 45
У плеху
за хлеб
СРПСКИ
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
37
Време
(мин.)
Коментар
и
Земичке1) 190
2
180
2 (1 и 3)
25 - 40
6-8
земички у
плеху за
печење
Пица1)
190
1
190
1
20 - 30
У дубоком
тигању
Чајнo
пециво1)
200
3
190
2
10 - 20
У плеху
за
печење
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.
Фланови
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Флан са
180
тестенино
м
2
180
2
40 - 50
У калупу
Флан од
поврћа
200
2
175
2
45 - 60
У калупу
Киш
лорен
190
1
190
1
40 - 50
У калупу
Лазање
200
2
200
2
25 - 40
У калупу
Канелони 200
2
190
2
25 - 40
У калупу
Јоркширс
ки
пудинг1)
2
210
2
20 - 30
6 калупа
за пудинг
220
1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.
38
www.electrolux.com
Месо
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
200
2
190
2
50 - 70
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Свињетин 180
а
2
180
2
90 - 120
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Телетина
190
2
175
2
90 - 120
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Енглеско
говеђе
печење,
слабо
печено
210
2
200
2
44 - 50
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Енглеско
говеђе
печење,
средње
печено
210
2
200
2
51 - 55
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Енглеско
говеђе
печење,
добро
печено
210
2
200
2
55 - 60
На
решеткас
тој
полици и
у дубоком
тигању за
печење
Говедина
СРПСКИ
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Свињска
плећка
180
2
170
Свињска
коленица
180
2
Јагњетин
а
190
Пиле
39
Време
(мин.)
Коментар
и
2
120 - 150
У дубоком
тигању
160
2
100 - 120
2 комада
у дубоком
тигању за
печење
2
190
2
110 - 130
Ногица
200
2
200
2
70 - 85
Цело у
дубоком
тигању за
печење
Ћурка
180
1
160
1
210 - 240
Цела у
дубоком
тигању за
печење
Патка
175
2
160
2
120 - 150
Цела у
дубоком
тигању за
печење
Гуска
175
1
160
1
150 - 200
Цела у
дубоком
тигању за
печење
Зечетина
190
2
175
2
60 - 80
Сечена
на комаде
Зец
190
2
175
2
150 - 200
Сечен на
комаде
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цео у
дубоком
тигању за
печење
40
www.electrolux.com
Риба
Храна
Уобичајено печење
Печење уз равни
вентил
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Температ Ниво
ура (°C)
решетке
Време
(мин.)
Коментар
и
Пастрмка/ 190
Морска
деверика
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3-4 рибе
Туна/
Лосос
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
филета
190
8.6 Гриловање
Пре печења, загрејте
празну пећницу у трајању
од 10 минута.
Храна
Количина
Комада
(г)
Температ Време (мин.)
Ниво
ура (°C)
решетке
1. страна 2. страна
Филе
одресци
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Одресци
од
говеђег
меса
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Кобасице
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свињски
одресци
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Пиле
(сечено
на пола)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Ћевапи
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Пилећа
прса
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Пљескави 6
ца
600
250
20 - 30
-
3
Рибљи
филе
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Сендвичи 4 - 6
-
250
5-7
-
3
Тост
-
250
2-4
2-3
3
4
4-6
СРПСКИ
41
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
9.3 Чишћење заптивача за
врата
•
9.1 Напомене у вези са
чишћењем
•
•
•
•
•
•
Обришите предњу страну уређаја
меком крпом, топлом водом и
средством за чишћење.
За чишћење металних површина
користите уобичајено средство за
чишћење.
Унутрашњост уређаја треба
чистити након сваке употребе.
Нагомилана масноћа или други
остаци хране могу проузроковати
пожар. Ризик је већи када се
користи посуда за печење на грилу.
Уклоните тврдокорну прљавштину
специјалним средством за
чишћење пећнице.
Након сваке употребе, очистите сав
пибор и оставите га да се осуши.
Користите меку крпу са топлом
водом и средством за чишћење.
Ако има тефлонских делова,
немојте их чистити агресивним
средствима, оштрим предметима
нити у машини за судове. На тај
начин бисте могли оштетити
тефлонски премаз.
9.2 Уређаји од нерђајућег
челика или алуминијума
Очистите врата рерне
користећи искључиво
влажан сунђер. Осушите
меком крпом.
Немојте користити челичну
вуну, киселине, нити
абразивне материјале, јер
они могу оштетити
површину рерне. Уз исте
мере предострожносри
очистите и командну таблу
пећнице.
•
Редовно проверавајте заптивач за
врата. Заптивач за врата се налази
око оквира врата пећнице. Немојте
да користите уређај ако је заптивач
за врата оштећен. Контактирајте
овлашћени сервисни центар.
Да бисте очистили заптивач за
врата, потражите опште
информације о чишћењу.
9.4 Уклањање подршки
полице
Да бисте очистили пећницу, уколните
носаче решетке.
1. Извуците предњи део подршке
решетке из бочног зида.
2. Извуците задњи део подршке
решетке из бочног зида и уклоните
га.
1
2
Постављање шина за подршку
решетке врши се обрнутим
редоследом.
42
www.electrolux.com
9.5 Чишћење врата пећнице
Врата пећнице имају две стаклене
плоче. Врата пећнице и унутрашњу
стаклену плочу можете скинути да
бисте их очистили.
Врата пећнице могу да се
затворе ако покушате да
скинете унутрашњу
стаклену плочу пре него
што скинете врата
пећнице.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
уређај без унутрашње
стаклене плоче.
1. До краја отворите врата и
придржите две шарке од врата.
3. Затворите врата рерне до пола, до
првог положаја за отварање. Затим
их повуците према себи и извадите
из лежишта.
2. Подигните и окрените ручице на
обема шаркама.
4. Ставите врата на меку крпу на
стабилној површини.
5. Отпустите систем за закључавање
да бисте извадили унутрашњу
стаклену плочу.
СРПСКИ
43
Након инсталације проверите да
површина оквира стаклене плоче на
одштампаној зони није груба на додир.
Водите рачуна да правилно поставите
унутрашњу стаклену плочу у лежишта.
6. Окрените два причвршћивача за
90° и извадите их из лежишта.
90°
7. Стаклену плочу најпре пажљиво
подигните, а затим је извадите.
1
2
8. Очистите стаклену плочу водом и
сапуницом. Пажљиво осушите
стаклену плочу.
Када се чишћење заврши, поставите
стаклену плочу и врата пећнице. Горе
описани поступак обавите супротним
редоследом.
Одштампана зона мора да буде
окренута ка унутрашњости врата.
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
9.6 Замена лампице
Дно унутрашњости уређаја прекријте
крпом. Тако ћете спречити оштећење
заштитног стакла сијалице и саме
рерне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Опасност од електричног
удара! Искључите осигурач
пре него што замените
лампицу.
Сијалица и заштитно
стакло могу постати врели.
1. Деактивирајте уређај.
2. Извадите осигураче из кутије са
осигурачима или деактивирајте
главни прекидач за напајање.
Задња лампица
1. Окрените стаклени поклопац за
лампу супротно кретању казаљке
на сату како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените лампицу одговарајућом
лампицом од 300°C која је отпорна
на топлоту.
4. Поставите стаклени поклопац.
44
www.electrolux.com
10.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Пећница се не загрева.
Опција је деактивирана.
Активирајте пећницу.
Пећница се не загрева.
Сат није подешен.
Подесите сат.
Пећница се не загрева.
Нису обављена
неопходна подешавања.
Проверите да ли су сва
подешавања исправна.
Пећница се не загрева.
Искочио је осигурач.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Ако
осигурач непрекидно
искаче, обратите се
квалификованом
електричару.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Замените лампицу.
Пара и кондензација се
таложе на храни и у
унутрашњости пећнице.
Јело је остало у пећници
превише дуго.
Не остављајте јело у
пећници дуже од 15-20
минута након што се
процес печења заврши.
На дисплеју се приказује
„12.00“.
Десио се нестанак струје. Поново подесите сат.
10.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на предњој страни оквира на отвору
уређаја. Немојет уклањати плочицу са
техничким карактеристикама из отвора
уређаја.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
11. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
СРПСКИ
11.3 Инсталација на
електричну мрежу
11.1 Уграђивање
540 21
558
min. 550
6
114
19
20
600
45
min. 560
589
570
Произвођач није одговоран
уколико не поштујете ове
безбедносне мере из
поглавља „Безбедност“.
Уређај се испоручује само са каблом
за напајање.
11.4 Кабл
594
Доступни типови каблова за
инсталацију или замену:
6
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За пресек кабла погледајте податке о
укупној снази на плочици са техничким
карактеристикама и у табели:
540 21
min. 550
20
580
558
19
Укупна снага (W)
Пресек кабла
(мм²)
максимално 1380
3 x 0,75
максимално 2300
3x1
максимално 3680
3 x 1,5
114
min. 560
589
570
594
9
11.2 Причвршћивање уређаја
за кухињски елемент
A
B
Жица за уземљење (зелена/жута
жица) мора бити за 2 цм дужа од жица
за фазу и нулу (плава и браон жица).
46
www.electrolux.com
12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
12.1 Микрофиш и информације о производу према EU
65-66/2014
Назив добављача
Electrolux
Идентификација модела
EZB3400AOX
Индекс енергетске ефикасности
103,9
Класа енергетске ефикасности
A
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
уобичајен режим
0,83 kWh/циклусу
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
режим са форсирањем вентилатора
0,82 kWh/циклусу
Број унутрашњости пећница
1
Извор топлоте
Електрична струја
Јачина гласа
57 л
Тип пећнице
Уградна пећница
Маса
28,70 кг
EN 60350-1 - Електрични уређаји за
кување за домаћинство - део 1:
Шпорети, пећнице, пећнице на пару и
грилови - поступци за мерење учинка.
12.2 Уштеда енергије
Овај уређај садржи неке функције које
вам помажу да уштедите електирчну
енергију током свакодневне припреме
хране.
•
Општи савети
– Уверите се да су врата рерне
исправно затворена када уређај
ради и држите их затвореним
што је дуже могуће током
печења.
– Користите метално посуђе да
бисте повећали уштеду
енергије.
– Кад год је могуће, ставите храну
у рерну без претходног
загревања.
•
•
– За печење које траје дуже од 30
минута, смањите температуру
рерне на минимум 3-10 минута
пре истека времена печења, у
зависности од његовог трајања.
Преостала топлота унутар
рерне ће наставити да пече
месо.
– Користите преосталу топлоту за
загревање друге хране.
Печење са вентилатором - кад год
је могуће, користите функције
печења са вентилатором да бисте
сачували енергију.
Одржавање хране топлом - ако
желите да користите преосталу
топлоту да одржите топлоту
оброка, изаберите најниже могуће
подешавање температуре.
СРПСКИ
13. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
47
867310412-A-302014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising