Progress | PHN13000X | User manual | Progress PHN13000X User Manual

Progress PHN13000X User Manual
Kasutusjuhend
Ahi
PHN13000X
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Toote kirjeldus
Enne esimest kasutamist
Igapäevane kasutamine
Lisafunktsioonid
2
3
5
6
6
7
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Paigaldamine
Energiatõhusus
8
15
17
18
20
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste
ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka
edaspidi kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või
kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse
üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise
kasutamise osas ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Üldine ohutus
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage
kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude
eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti
vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid,
sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel
võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riiulitoe
esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti.
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist peab
olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate eeskirjadega.
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
• Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
• Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
• Mõned seadme osad on voolu all.
Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
• Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete külgi.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
4 Progress
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
• Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
• See seade vastab EMÜ direktiividele.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
plahvatuse oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu
seadmes pärast toiduvalmistamise
lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
• Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole defektiga
garantii seisukohast.
• Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati
suletud.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vigastuse,
tulekahju või seadme
kahjustamise oht!
Progress 5
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb
see kohe välja vahetada. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
• Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
• Katalüütilise emaili (kui see on olemas)
puhastamisel ärge kasutage mingeid
pesuaineid.
Sisevalgusti
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
• Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
TOOTE KIRJELDUS
Ülevaade
1
2 3
4
5
6
2
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Juhtpaneel
Pliidi nupud
Temperatuuri tuli / sümbol / indikaator
Temperatuuri nupp
Ahju funktsioonide nupp
Toite tuli / sümbol / indikaator
Jahutusventilaatori õhuavad
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
6 Progress
Tarvikud
• Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
• Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Esmane puhastamine
Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuriiuli toed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Enne esmakordset kasutamist tuleb seade
puhastada.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske seadmel tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
4. Laske seadmel 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Seade võib väljastada lõhna ja
tossu. Tegu pole veaga. Veenduge, et õhk
saab piisavalt liikuda.
Eelkuumutus
Eelsoojendage tühja seadet, et põletada
ära allesjäänud rasv.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Oleneb mudelist, kas
seadmel on nuppude
sümbolid, indikaatorid või
tuled:
• Indikaator süttib, kui ahi
kuumeneb.
• Tuli süttib, kui seade töötab.
• Sümbol näitab, kas nupuga
on mõni keeduväljadest
sisse lülitatud, ahju
funktsioone või
temperatuuri.
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
3. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Ahju funktsioonid
Progress 7
Ahju funktsioon
Rakendus
Välja lülitatud
Seade on välja lülitatud.
Ventilaatoriga
küpsetamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpsetami‐
seks või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui ühel
ahjuriiulil, ilma maitsete segunemiseta.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Alumine kuumu‐
tus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidis‐
tamiseks.
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks
ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunistami‐
seks.
Grill
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
Keeduväljade nupud
Pliiti saab kasutada keeduväljadele
vastavate nuppude abil. Lisateavet leiate
pliidi kasutusjuhendist.
Lugege kindlasti läbi pliidi
kasutusjuhendi jaotis
"Ohutusinfo".
Soojusastmed
Nupu tähis
Funktsioon
0
Välja lülitatud
1-9
Soojusastmed
Kaheringilise kee‐
duvälja lüliti
1. Keerake juhtnupp vajalikule
soojusastmele.
2. Toiduvalmistamise lõpetamiseks
keerake nupp väljas-asendisse.
Topeltvälja kasutamine (kui on
olemas)
Topeltvälja aktiveerimiseks
keerake nuppu päripäeva. Ärge
keerake üle väljalülitusasendi.
1. Keerake nupp päripäeva asendisse 9.
2. Keerake nupp aeglaselt sümbolile
,
kuni kuulete klõpsatust. Kaks
keeduvälja on sisse lülitatud.
3. Vajaliku soojusastme valimiseks vt
"Soojusastmed".
LISAFUNKTSIOONID
Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
8 Progress
Ohutustermostaat
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti
automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja küpsetusajad
on ainult soovituslikud.
Täpsemalt sõltuvad need
retseptist ning kasutatava
tooraine kvaliteedist ja
kogustest.
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
Kookide küpsetamine
• Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
• Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
Üldine teave
Liha ja kala küpsetamine
• Seadmes on neli riiulitasandit. Alustage
tasandite arvestamist alati seadme
põhjast.
• Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. Ahjus
ringlev õhk kiirendab toidu küpsemist ja
vähendab energiatarvet miinimumini.
• Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle klaaspaneelidele.
See on normaalne. Kui avate ahju ukse
toidu valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
• Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
• Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
• Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
• Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
• Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme
tööd. Leidke selle seadme kasutamisel
parimad seaded (soojusaste,
toiduvalmistamise aeg jne) oma
keedunõudele, retseptidele ja kogustele.
Progress 9
Küpsetamise ja röstimise tabel
Koogid
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Aeg
(min.)
Märkusi
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Vahusta‐
tud road
170
2
165
2 (1 ja 3)
45 - 60
Koogivor‐
mis
Muretai‐
nas
170
2
160
2 (1 ja 3)
20 - 30
Koogivor‐
mis
Peti-juus‐
tukook
170
1
165
2
70 - 80
26 cm
koogivor‐
mis
Õuna‐
kook (õu‐
napiru‐
kas)
170
1
160
2 (1 ja 3)
80 - 100
Kahes 20
cm koogi‐
vormis
traatrestil
Struudel
175
2
150
2
60 - 80
Küpse‐
tusplaadil
Keedise‐
kook
170
2
160
2 (1 ja 3)
30 - 40
26 cm
koogivor‐
mis
Puuvilja‐
kook
170
2
155
2
50 - 60
26 cm
koogivor‐
mis
Keeks
(rasvai‐
neta
keeks)
170
2
160
2
90 - 120
26 cm
koogivor‐
mis
Jõulu‐
kook / rik‐
kaliku
puuvilja‐
täidisega
kook
170
2
160
2
50 - 60
20 cm
koogivor‐
mis
Ploomi‐
170
2
165
2
20 - 30
Leivavor‐
mis
170
3
166
3 (1 ja 3)
25 - 35
Küpse‐
tusplaadil
kook1)
Väikesed
koogid
10 Progress
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Aeg
(min.)
Märkusi
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
150
3
140
3 (1 ja 3)
30 - 35
Küpse‐
tusplaadil
Beseed
100
3
115
3
35 - 40
Küpse‐
tusplaadil
Kuklid1)
190
3
180
3
80 - 100
Küpse‐
tusplaadil
Küpse‐
tised kee‐
dutai‐
190
3
180
3 (1 ja 3)
15 - 20
Küpse‐
tusplaadil
Plaadi‐
koogid
180
3
170
2
25 - 35
20 cm
koogivor‐
mis
Victoria
kook
180
1 või 2
170
2
45 - 70
Vasak +
parem,
20 cm
koogivor‐
mis
Rikkaliku
puuvilja‐
täidisega
kook
160
1
150
2
110 - 120
24 cm
koogivor‐
mis
Victoria
170
1
160
1
50 - 60
20 cm
koogivor‐
mis
Aeg
(min.)
Märkusi
60 - 70
1-2 tk,
500 g/tk
Küps‐
ised1)
nast1)
kook1)
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Leib ja pitsa
Toit
Sai1)
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
190
1
195
1
Progress 11
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Aeg
(min.)
Märkusi
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Rukkileib
190
1
190
1
30 - 45
Leivavor‐
mis
Kuklid,
saia‐
190
2
180
2 (1 ja 3)
25 - 40
6-8 saia
küpsetus‐
plaadil
Pitsa1)
190
1
190
1
20 - 30
Sügaval
pannil
Kuklid1)
200
3
190
2
10 – 20
Küpse‐
tusplaadil
Aeg
(min.)
Märkusi
kesed1)
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Tarretised
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Pasta‐
vorm
180
2
180
2
40 - 50
Vormis
Juurvilja‐
vorm
200
2
200
2
45 - 60
Vormis
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
Vormis
Lasanje
200
2
200
2
25 - 40
Vormis
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
Vormis
York‐
shire’i
220
2
210
2
20 - 30
6 pudin‐
givormi
puding1)
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
12 Progress
Liha
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Aeg
(min.)
Märkusi
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Veiseliha
200
2
190
2
50 - 70
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Sealiha
180
2
180
2
90 - 120
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Vasikali‐
ha
190
2
175
2
90 - 120
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Inglise
rostbiif,
pool‐
toores
210
2
200
2
44 - 50
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Inglise
rostbiif,
mõõdu‐
kalt kü‐
psetatud
210
2
200
2
51 - 55
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Inglise
rostbiif,
küps
210
2
200
2
55 - 60
Traatres‐
til ja sü‐
gaval
pannil
Sea aba‐
tükk
180
2
170
2
120 - 150
Sügaval
pannil
Sea säär‐
etükk
180
2
160
2
100 - 120
2 tükki
sügaval
pannil
Lambali‐
ha
190
2
190
2
110 - 130
Kints
Kana
200
2
200
2
70 - 85
Terve
Kalkun
180
1
160
1
210 - 240
Terve
Part
175
2
160
2
120 - 150
Terve
Hani
175
1
160
1
150 - 200
Terve
Progress 13
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Aeg
(min.)
Märkusi
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Küülikuli‐
ha
190
2
175
2
60 - 80
Tükki‐
deks lõi‐
gatuna
Jänes
190
2
175
2
150 - 200
Tükki‐
deks lõi‐
gatuna
Faasan
190
2
175
2
90 - 120
Terve
Aeg
(min.)
Märkusi
Kala
Toit
Ventilaatoriga küpset‐
amine
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Temper‐
atuur
(°C)
Ahju ta‐
sand
Forell/
merilati‐
kas
190
2
175
2 (1 ja 3)
40 - 55
3-4 kala
Tuunika‐
la/lõhe
190
2
175
2 (1 ja 3)
35 - 60
4-6 fileed
Temper‐
atuur
(°C)
Aeg (min.)
1. külg
2. külg
Grill
Enne küpsetamist
eelkuumutage tühja ahju
umbes 10 minutit.
Toit
Kogus
Ahju ta‐
sand
Tükki
(g)
Sisefilee
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Biifsteek
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Vorstid
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Seakar‐
bonaad
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
14 Progress
Toit
Kogus
Tükki
(g)
Kana
(pooleks
lõigatuna)
2
1000
Kebabid
4
Kanarind
4
Hambur‐
ger
Temper‐
atuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
1. külg
2. külg
250
30 - 35
25 - 30
3
-
250
10 - 15
10 - 12
3
400
250
12 - 15
12 - 14
3
6
600
250
20 - 30
-
3
Kalafilee
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Röstitud
sändvit‐
šid
4-6
-
250
5-7
-
3
Röstleib/sai
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Temper‐
atuur
(°C)
Aeg (min.)
1. külg
2. külg
Turbogrill
Kasutage seda funktsiooni
maksimaalselt 200 °C juures.
Toit
Kogus
Ahju ta‐
sand
Tükki
(g)
Kalkunir‐
ullid
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Kana
(pooleks
lõigatuna)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kanakoi‐
vad
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Vutt
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Juurvilja‐
vorm
-
-
200
20 - 25
-
3
Kamm‐
karbid
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrell
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Kalalõi‐
gud
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Progress 15
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Juhised puhastamiseks
• Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
• Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
• Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju.
• Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
• Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
• Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
Ahjuresti tugede
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult niiske
käsnaga. Kuivatage pehme
lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
Uksetihendi puhastamine
• Kontrollige uksetihendit korrapäraselt.
Uksetihend asub ahjuõõne raami
ümber. Ärge kasutage seadet, kui
uksetihend on kahjustatud. Võtke
ühendust hoolduskeksusega.
• Teavet uksetihendi puhastamise kohta
lugege puhastamise üldteabe osast.
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on kaks klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja
sisemise klaaspaneeli eemaldada.
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage seadet ilma sisemise
klaaspaneelita.
1. Tehke uks täielikult lahti ja võtke ukse
hingedest kinni.
16 Progress
4. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
2. Tõstke hingede hoovad üles ja
keerake neid.
5. Vabastage lukustussüsteem sisemise
klaaspaneeli eemaldamiseks.
6. Keerake mõlemat fiksaatorit 90° võrra
ja võtke need pesadest välja.
3. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
tõmmake ust ettepoole ja tõstke välja.
90°
7. Tõstke klaaspaneel ettevaatlikult üles
ja eemaldage see.
Progress 17
Lambi asendamine
Asetage seadme põhjale riidest lapp. See
hoiab ära lambi klaasist katte ja ahjuõõne
purunemise.
1
HOIATUS! Surmava
elektrilöögi oht! Enne lambi
asendamist ühendage kaitse
lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
2
8. Puhastage klaaspaneeli
nõudepesuvahendi ja veega.
Kuivatage klaaspaneel hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel
ja ahjuuks tagasi kohale. Korrake
ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses.
Trükitud pind peab jääma ukse sisemisele
poolele. Pärast paigaldamist veenduge, et
klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
Veenduge, et paigaldate sisemise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Tagumine valgusti
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Keeduväli ei tööta.
Tutvuge kasutusjuhendi integreeritud pliidipinda käsitleva jao‐
tisega.
18 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Sisseehitamine
ETTEVAATUST! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud või oskustega
isik. Kui te ei pöördu
kvalifitseeritud või oskustega
isiku poole, muutub seadme
kahjustuse korral garantii
kehtetuks.
Enne seadme paigaldamist sobitage see
sobiva tabelis leiduva pliidiga.
Tüüp
Maksimumvõimsus
LEM6001E
7000 W
PES6001E
6000 W
PES6061E
7600 W
PES6065E
7600 W
Pliidi elektriühendus
Pliidiplaadi ühenduspesa asub ahju
korpuse ülaosas. Pliidiplaadil on
ühendusjuhtmed keeduplaatidele ja
maandusjuhe. Juhtmetel on
ühenduspistmikud. Pliidiplaadi
ühendamiseks ahjuga lükake pistmikud
õigetesse ahju pesadesse. Pistmike ja
pesade kuju hoiab ära valed ühendused.
Progress 19
Klemmplaadi ühendamine
Paigutamine mööblisse
Seadmel on kuuepooluseline klemmplaat.
Sillad on mõeldud kasutamiseks 400 V
kolmefaasilise neutraaljuhtmega.
540 21
600
min. 550
20
558
19
114
min. 560
589
598
570
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
594
9
3
1
Seadme kinnitamine
köögimööblisse
2
3
4
5
L 1 – 2 – 3 = faasijuhtmed
N 4 = neutraaljuhe
= maandusjuhe
A
B
Kui võrgupinge on erinev, tõstke
klemmplaadi sillad ümber (vt alltoodud
ühendusjoonist). Ühendage maandusjuhe
klemmiga. Kui olete toitejuhtme
klemmplaadiga ühendanud, kinnitage see
klambriga.
1 2 3 4 5
Elektriühendus
Tootja ei vastuta tagajärgede
eest, kui te ei järgi jaotises
"Ohutusinfo" toodud
ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
Kaabel
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks
või asendamiseks:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt).
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
20 Progress
ENERGIATÕHUSUS
Tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Progress
Mudeli tunnus
PHN13000X
Energiatõhususe indeks
103.8
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis
0.83 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis
0.82 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Maht
57 l
Ahju tüüp
Tööpinna alla paigutatud ahi
Mass
28.1 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju
temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
• Küpsetamine pöördõhuga – kui
võimalik, kasutage energia
säästmiseks pöördõhuga funktsioone.
• Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur.
Energia kokkuhoid
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
• Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
JÄÄTMEKÄITLUS
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
*
Progress 21
22 Progress
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
867323073-A-242015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising