Progress | PBN23000X | User manual | Progress PBN23000X User Manual

Progress PBN23000X User Manual
Ръководство за употреба
Фурна
PBN23000X
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за сигурност
Инструкции за сигурност
Описание на уреда
Преди първата употреба
Всекидневна употреба
Допълнителни функции
2
3
6
6
7
8
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Инсталиране
Енергийна ефективност
8
15
18
19
21
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно
използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за
бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Progress 3
•
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда
и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в
уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за
печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да смените
лампичката, за да избегнете възможността от токов
удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или
остри метални прибори за стъргане при почистване на
стъклото на вратичката, тъй като те могат да
надраскат повърхността и да доведат до напукване на
стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след това и
задната част от страничките стени. Поставете
носачите на скарата в обратна последователност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само
от квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
4 Progress
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
• Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
• Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
• Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел
трябва да бъде подменен, това
трябва да бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда, особено когато вратичката е
гореща.
• Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Използвайте този уред само в
домашна среда.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Progress 5
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки
с алкохол може да причини смесване
на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по смисъла
на закона за гаранциите.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които
може да бъдат трайни.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена преграда
да се образуват топлина и влага,
което в последствие да предизвика
повреда на уреда, корпуса или пода.
Не затваряйте преградата, докато
уредът не е изстинал напълно след
употреба.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
• Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
• Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Вградена лампичка
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
6 Progress
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
Обслужване
• За поправка на уредът, свържете се
с оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
1
2
3
4
5
6
4
11
7
8
3
9
2
1
10
Принадлежности
• Скара
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
1 Kомандно табло
2 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
3 Кръгов регулатор за температурата
4 Кръгов регулатор за функциите на
фурната
5 Лампичка за захранване/символ/
индикатор за температурата
6 Отвори за въздуха за охлаждащия
вентилатор
7 Нагревател
8 Лампичка
9 Вентилатор
10 Скара, подвижна
11 Позиции на скара
• Тава за печене
За сладкиши и курабийки.
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Progress 7
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната им
позиция.
Предварително загряване
Загрейте празния уред предварително,
за да изгорите остатъчната мазнина.
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един час.
3. Задайте функцията
и
максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От уреда може
да излиза миризма и дим. Това е
нормално. Осигурете достатъчна
вентилация в стаята.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Прибиращи се регулатори
Натиснете ключа за управление, за да
използвате уреда. Ключът за
управление излиза.
Активиране и деактивиране на
уреда
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за температурата,
за да изберете температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
Функции на фурната
Зависи от модела, ако
вашият уред има символи
на ключа, индикатори или
лампи:
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
• Лампичката светва, когато
уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява
функциите на фурната или
температурата.
Функция във фурната
Изключено
положение
Приложение
Уредът е изключен.
8 Progress
Функция във фурната
Приложение
Готвене с
вентилатор
За печене на месни или тестени храни, които
изискват еднаква температура на готвене, при
използване на повече от една позиция за скара, без
взаимна обмяна на миризми.
Топлина
отгоре/отдолу
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или птици с
кости на едно и също ниво. Също и за запичане и
запеканки.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на хляб.
Defrost
(Размразяване)
За размразяване на замразени храни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате уреда,
охлаждащият вентилатор продължава
да работи, докато уредът се охлади.
да доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.
Обща информация
• Уредът има четири позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
• Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Тя
намалява до минимум времето за
Progress 9
готвене и консумацията на
електроенергия.
• В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10 минути
преди готвене.
• Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
• При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
Приготвяне на месо и риба
• Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да предпазите
фурната от петна, които могат да
бъдат постоянни.
• Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
• За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не кондензира
димът.
Времена за готвене
Печене на кексове
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната консистенция
и обем.
• Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
• Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Време
(мин)
Забележ
ки
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Рецепти
с бита
смес
170
2
165
2 (1 и 3)
45 - 60
Във
форма
за кекс
Маслено
тесто
170
2
160
2 (1 и 3)
20 - 30
Във
форма
за кекс
Маслено
-млечен
чийзкейк
170
1
165
2
70 - 80
Във
форма
за кекс
26 см
10 Progress
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Време
(мин)
Забележ
ки
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Ябълков
кейк
(Ябълков
пай)
170
1
160
2 (1 и 3)
80 - 100
В две
форми
за кекс
по 20 см,
на скара
Щрудел
175
2
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш
с
мармала
д
170
2
160
2 (1 и 3)
30 - 40
Във
форма
за кекс
26 см
Плодов
кейк
170
2
155
2
50 - 60
Във
форма
за кекс
26 см
Пандишп
ан
(Пандиш
пан без
мазнина)
170
2
160
2
90 - 120
Във
форма
за кекс
26 см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
кейк
170
2
160
2
50 - 60
Във
форма
за кекс
20 см
Сладкиш
със
170
2
165
2
20 - 30
Във
форма
за хляб
Дребни
сладки
170
3
166
3 (1 и 3)
25 - 35
В тава за
печене
Бисквит
150
3
140
3 (1 и 3)
30 - 35
В тава за
печене
Целувки
100
3
115
3
35 - 40
В тава за
печене
Кифличк
190
3
180
3
80 - 100
В тава за
печене
сливи1)
и1)
и1)
Progress 11
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
190
3
180
Плоски
сладкиш
и
180
3
Викториа
нски
сандвич
180
Богат
плодов
кейк
Викториа
нски
сандви
Панделк
Време
(мин)
Забележ
ки
3 (1 и 3)
15 - 20
В тава за
печене
170
2
25 - 35
Във
форма
за кекс
20 см
1 или 2
170
2
45 - 70
Ляво +
дясно
във
форма
за кекс
20 см
160
1
150
2
110 - 120
Във
форма
за кекс
24 см
170
1
160
1
50 - 60
Във
форма
за кекс
20 см
Време
(мин)
Забележ
ки
и1)
ч1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Бял
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
190
1
195
1
60 - 70
1-2
броя, по
500 г
всеки
190
1
190
1
30 - 45
Във
форма
за хляб
хляб1)
Ръжен
хляб
12 Progress
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
190
2
180
Пица1)
190
1
Курабийк
200
3
Хлебчет
Време
(мин)
Забележ
ки
2 (1 и 3)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
190
1
20 - 30
В
дълбока
тава
190
2
10 – 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележ
ки
а1)
и1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Макарон
ен флан
180
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
200
2
45 - 60
Във
форма
Кишове
190
1
190
1
40 - 50
Във
форма
Лазаня
200
2
200
2
25 - 40
Във
форма
Канелон
и
200
2
200
2
25 - 40
Във
форма
Йоркшир
ски
220
2
210
2
20 - 30
6 Форма
за
пудинг
пудинг1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Progress 13
Mесо
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Време
(мин)
Забележ
ки
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Pork
(Свинско
)
180
2
180
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английск
и
ростбиф
–
полуизпе
чен
210
2
200
2
44 - 50
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английск
и
ростбиф
– средно
изпечен
210
2
200
2
51 - 55
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
14 Progress
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Време
(мин)
Забележ
ки
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Английск
и
ростбиф
– добре
изпечен
210
2
200
2
55 - 60
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
В
дълбока
тава
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2
парчета
в
дълбока
тава
Агнешко
190
2
190
2
110 - 130
Бутче
Пиле
200
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
1
160
1
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
160
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
1
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
Време
(мин)
Забележ
ки
Риба
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Готвене с
вентилатор
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Темпера
тура (°C)
Положе
ние на
скарата
Пъстърв
а/
Ципура
190
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3-4
риби
Риба
тон /
Сьомга
190
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
филета
Progress 15
Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 10 минути
преди готвенето.
Храна
Количества
Парчета
(г)
Пържоли
филе
4
800
Пържоли
говеждо
4
Надениц
и
Темпера
тура (°C)
Време (мин)
Положе
ние на
скарата
1-ва
страна
2-ра
страна
250
12 - 15
12 - 14
3
600
250
10 - 12
6-8
3
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свински
пържоли
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Пиле
(разряза
но на 2)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Шишчета
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Пилешки
гърди
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Хамбург
ер
6
600
250
20 - 30
-
3
Рибно
филе
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Печени
сандвичи
4-6
-
250
5-7
-
3
Препече
ни
филийки
4-6
-
250
2-4
2-3
3
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Бележки относно
почистването
• Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща вода
и препарат за почистване.
• За почистване на метални
повърхности използвайте обикновен
почистващ препарат.
16 Progress
• Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. Натрупвания
на мазнини или други остатъци от
храна могат да доведат до пожар.
• Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
• Почиствайте всички принадлежности
на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и
почистващ препарат.
• Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна машина.
Това може да повреди
незалепващото покритие.
Демонтиране на носачите на
скарата
Уреди от неръждаема стомана
или алуминий
2. Издърпайте задната част на носача
на скарата от стената и го извадете.
За почистване на вратичката
на фурната използвайте само
мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй като
те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите предпазни
мерки.
Почистване на уплътнението
на вратичката
• Редовно проверявайте уплътнението
на вратичката. Уплътнението на
вратичката се намира около рамката
на вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
1
2
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
Почистване на вратичката на
фурната
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да извадите
вратичката на фурната и вътрешния
стъклен панел, за да го почистите.
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите вътрешните
стъклени панели преди да
сте свалили вратичката на
фурната.
Progress 17
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
уреда без вътрешния стъклен
панел.
1. Отворете докрай вратичката и
хванете двете й панти.
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
2. Повдигнете и завъртете лостчетата
на двете панти.
5. Освободете заключващата система,
за да извадите вътрешния стъклен
панел.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
6. Завъртете двата фиксатора на 90 °
и ги извадете от гнездата им.
18 Progress
90°
7. Повдигнете внимателно стъкления
панел и го извадете.
Смяна на крушката
1
2
8. Почистете стъкления панел с вода и
сапун. Изсушете внимателно
стъкления панел.
Когато приключи почистването,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната. Извършете
стъпките, описани по-горе в обратна
последователност.
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след
монтажа, когато докосвате зоните със
щампа по повърхността на рамката на
стъкления панел, не усещате
грапавини.
Уверете се, че сте монтирали
вътрешния стъклен панел правилно в
гнездата.
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Progress 19
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго
време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на
готвенето.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
20 Progress
Вграждане
Електрическа инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
540 21
558
min. 550
600
114
19
20
min. 560
591
598
570
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
540 21
min. 550
590
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Закрепване на уреда към
шкафа
A
B
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/жълт)
трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия
и неутралния проводник (син и кафяв).
Progress 21
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Progress
Идентификация на модела
PBN23000X
Индекс на енергийна ефективност
103.8
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.83 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.82 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
57 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
28.3 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами, фурни,
парни фурни и грилове – Методи за
измерване на производителността.
Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
• Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я дръжте
така, колкото може по-дълго по
време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
• Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите с
вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
• Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие топло,
изберете най-ниската възможна
настройка на температурата.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
22 Progress
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
*
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
867318982-A-232015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising