Progress | PHN12000X | User manual | Progress PHN12000X User Manual

Progress PHN12000X User Manual
Upute za uporabu
Pećnica
PHN12000X
2 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Prije prve uporabe
Svakodnevna uporaba
Dodatne funkcije
2
3
5
6
6
7
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Energetska učinkovitost
8
12
15
16
18
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su
vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Opća sigurnost
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja
pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice za pećnicu.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Sredstva za iskopčavanje moraju se ugraditi u nepomično
ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer
je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati
odgovarajuće dimenzije.
• Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i
u blizini sigurnih struktura.
• Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako
biste spriječili dodirivanje opasnih
dijelova, uređaj zatvorite namještajem.
• Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
4 Progress
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanje
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju
dospjeti u blizinu uređaja kada otvarate
vrata.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije
neispravnost u smislu prava na
jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
Progress 5
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom
deterdženta.
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE! Opasnost od
strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2 3
4
5
6
2
7
4
10
8
3
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upravljačka ploča
Regulatori ploče za kuhanje
Žarulja /simbol/indikator temperature
Regulator temperature
Regulator funkcija pećnice
Svjetlo / simbol / indikator napajanja
Otvori za zrak ventilatora za hlađenje
Svjetlo
Vodilice police na skidanje
Položaji police
6 Progress
Pribor
• Žičana polica
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
PRIJE PRVE UPORABE
Prethodno zagrijavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Predgrijte prazan uređaj kako bi se spalili
ostatci masnoće.
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
1. Postavite funkciju
i najvišu
temperaturu.
2. Pustite da uređaj radi 1 sat.
Dodatna oprema se može zagrijati više
nego inače. Uređaj može ispuštati miris i
dim. To je normalno. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
uređaja
Ovisno o modelu, vaš uređaj
ima simbole, indikatore ili
svjetla tipki:
• Indikator se uključuje kad se
pećnica zagrije.
• Svjetlo se uključuje kad
uređaj radi.
• Simbol prikazuje kontrolira li
regulator jedno od polja
kuhanja, funkcije pećnice ili
temperaturu.
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za
odabir funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za
odabir temperature.
3. Za isključivanje uređaja, prekidače za
funkcije pećnice i regulator
temperature okrenite u položaj
isključeno.
Funkcija pećnice
Funkcije pećnice
Položaj Isključe‐
no (Off)
Uporaba
Uređaj je isključen.
Progress 7
Funkcije pećnice
Uporaba
Gornji/donji gri‐
jač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Donji grijač
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom i
konzerviranje namirnica.
Gornji grijač
Za tamnjenje kruha, torti i kolača. Za završetak pečenih
jela.
Regulatori zona kuhanja
Pločom za kuhanje možete upravljati
pomoću regulatora zona kuhanja.
Pogledajte korisnički priručnik ploče za
kuhanje.
Morate pročitati poglavlja
"Informacije o sigurnosti" u
uputama za uporabu ploče za
kuhanje.
Stupnjevi kuhanja
Prikaz prekidača
Funkcija
0
Položaj Isključeno
(Off)
1-9
Stupnjevi kuhanja
Prekidač dvostruke
zone
1. Okrenite tipku na potreban stupanj
kuhanja.
2. Za završetak kuhanja, okrenite tipku
na položaj "Isključeno".
Korištenje dvostruke zone (ako
je primjenjivo)
Za aktivaciju dvostruke zone,
okrenite tipku u smjeru kazaljke
na satu. Ne okrećite tipku do
kraja.
1. Regulator okrenite u smjeru kazaljke
na satu u položaj 9.
2. Polako okrenite regulator na simbol
dok ne čujete klik. Dvije zone
kuhanja su uključene.
3. Za postavljanje potrebnog stupnja
kuhanja, pogledajte odjeljak "Stupanj
kuhanja".
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se automatski
ponovno uključuje kad temperatura
padne.
8 Progress
SAVJETI I PREPORUKE
• Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Opće informacije
• Uređaj ima četiri položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju
ili na staklima vrata. To je normalno.
Uvijek se odmaknite od uređaja kad
otvarate vrata uređaja tijekom kuhanja.
Za smanjenje kondenzacije, uključite
uređaj da radi barem 10 minuta prije
kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno
uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju
na komponente dok kuhate. Time
možete promijeniti rezultate pečenja i
uzrokovati oštećenje emajla.
Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u
duboku pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima,
dodajte vode svaki put nakon što se
osuši.
Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Tablice za pečenje tijesta/peciva i mesa/ribe
Kolači
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrijeme (min)
Napomene
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Recepti s tuče‐
nim tijestom
170
2
45 - 60
U kalupu za
torte
Prhko tijesto
170
2
24 - 34
U kalupu za
torte
Progress 9
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrijeme (min)
Napomene
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Mliječna torta s
maslacem i si‐
rom
170
1
60 - 80
U kalupu za
torte od 26 cm
Kolač s jabuka‐
ma (pita s jabu‐
kama)
170
1
100 - 120
U dva kalupa
za pečenje
torte od 20 cm
na mreži za
pečenje
Štrudl
175
2
60 - 80
U pekaču za
pecivo
Torta s marme‐
ladom
170
2
30 - 40
U kalupu za
torte od 26 cm
Voćni kolač
170
2
60 - 70
U kalupu za
torte od 26 cm
Kolač od diza‐
nog tijesta
(Bezmasna
biskvit torta)
170
2
35 - 45
U kalupu za
torte od 26 cm
Božićni kolač/
bogati voćni
kolač
170
2
50 - 60
U kalupu za
torte od 20 cm
Kolač od šlji‐
170
2
50 - 60
U kalupu za
pečenje kruha
Kolačići
170
3
20 - 30
U pekaču za
pecivo
Keksi1)
150
3
20 - 30
U pekaču za
pecivo
Poljupci
100
3
90 - 120
U pekaču za
pecivo
Žemlje1)
190
3
15 - 20
U pekaču za
pecivo
Choux kolač1)
190
3
25 - 35
U pekaču za
pecivo
Voćne pite
180
3
45 - 70
U kalupu za
torte od 20 cm
va1)
10 Progress
Jelo
Sendvič Victo‐
ria
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
180
1 ili 2
Vrijeme (min)
Napomene
40 - 55
Lijevo + desno
u kalupu za
tortu od 20 cm
Vrijeme (min)
Napomene
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Kruh i pizza
Jelo
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Bijeli kruh1)
190
1
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po ko‐
madu
Raženi kruh
190
1
30 - 45
U kalupu za
pečenje kruha
Peciva1)
190
2
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za pe‐
civo
Pizza1)
190
1
20 - 30
Na dubokoj pli‐
tici
Pogače1)
200
3
10 - 20
U pekaču za
pecivo
Vrijeme (min)
Napomene
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Pite
Jelo
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Zapečena tjes‐
tenina
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
200
2
45 - 60
U kalupu
Bureci
190
1
40 - 50
U kalupu
Lasagne
200
2
25 - 40
U kalupu
Caneloni
200
2
25 - 40
U kalupu
Progress 11
Jelo
Yorkshire pud‐
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
220
2
Vrijeme (min)
Napomene
20 - 30
6 kalupa za
puding
Vrijeme (min)
Napomene
ing1)
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Meso
Jelo
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Govedina
200
2
50 - 70
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Svinjetina
180
2
90 - 120
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Teletina
190
2
90 - 120
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Englesko
goveđe pe‐
čenje, slabo
pečeno
210
2
44 - 50
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Englesko
goveđe pe‐
čenje, srednje
pečeno
210
2
51 - 55
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Englesko
goveđe pe‐
čenje, dobro
pečeno
210
2
55 - 60
Na žičanoj re‐
šetki i dubokoj
plitici
Svinjska plećka
180
2
120 - 150
Na dubokoj pli‐
tici
Svinjske nogice
180
2
100 - 120
2 komada na
dubokoj plitici
Janjetina
190
2
110 - 130
But
Pile
200
2
70 - 85
Cijeli u dubokoj
plitici
12 Progress
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrijeme (min)
Napomene
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Purica
180
1
210 - 240
Cijeli u dubokoj
plitici
Patka
175
2
120 - 150
Cijeli u dubokoj
plitici
Guska
175
1
150 - 200
Cijeli u dubokoj
plitici
Kunić
190
2
60 - 80
Razrezan na
komade
Zec
190
2
150 - 200
Razrezan na
komade
Bažant
190
2
90 - 120
Cijeli u dubokoj
plitici
Vrijeme (min)
Napomene
Riba, cijela
Jelo
Gornji/donji grijač
Temperatura
(°C)
Položaj re‐
šetke
Pastrva/komar‐
ča
190
2
40 - 55
3 - 4 Riba, cije‐
la
Tuna/losos
190
2
35 - 60
4 - 6 fileta
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Progress 13
Uređaji od nehrđajućeg čelika ili
aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom spužvom. Osušite
mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu,
kiseline ili abrazivne proizvode
koji bi mogli oštetiti površinu
pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Čišćenje brtve vrata
• Redovno provjeravajte brtvu vrata.
Brtva vrata nalazi se oko ruba
unutrašnjosti pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte
opće informacije o čišćenju.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju dvije staklene ploče.
Možete skinuti vrata pećnice i unutarnju
staklenu ploču kako biste ih očistili.
Vrata pećnice mogla bi se
zatvoriti ako unutarnju staklenu
ploču pokušate skinuti prije
nego skinete vrata pećnice.
POZOR! Uređaj ne
upotrebljavajte bez unutarnjih
staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i pridržite šarke
vrata.
Skidanje vodilica polica
Kako biste očistili pećnicu skinite vodilice
polica.
1. Prednji dio vodilice police povucite
dalje od bočne stjenke.
2. Podignite i okrenite poluge na objema
šarkama.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
14 Progress
6. Dva pričvrsna elementa okrenite za
90° i izvucite ih iz ležišta.
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
90°
7. Prvo pažljivo podignite, a zatim skinite
staklenu ploču.
4. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
1
2
8. Staklenu ploču očistite sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad završite čišćenje, postavite staklenu
ploču i vrata pećnice. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom.
5. Otpustite sustav zaključavanja kako
biste skinuli unutarnju staklenu ploču.
Zona s tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Nakon
postavljanja provjerite da površina okvira
staklene ploče na dijelovima s tiskom nije
gruba na dodir.
Osigurajte da unutarnju staklenu ploču
postavite ispravno na mjesto.
Progress 15
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije
zamjene žarulje isključite
osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Stražnja žaruljica
Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu
i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žaruljicu odgovarajućom,
otpornom na toplinu od 300 °C
žaruljicom.
4. Postavite stakleni poklopac.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Polja kuhanja ne rade.
Pridržavajte se uputa za upotrebu ugradbene površine za ku‐
hanje.
Pećnica se ne zagrijava.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač je iskočio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač ne‐
prestano pregara, zatražite
pomoć kvalificiranog elektri‐
čara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja je‐
lo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
16 Progress
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne
vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
utičnica sprječava pogreške prilikom
priključenja.
Ugradnja
Ugradnja ispod
POZOR! Samo kvalificirana i
kompetentna osoba smije vršiti
instalaciju uređaja. Ako ne
kontaktirate ovlaštenu ili
kompetentnu osobu, jamstvo u
slučaju oštećenja ne vrijedi.
Prije instalacije uređaja, opremite ga
odgovarajućom pločom za kuhanje
tablice.
Vrsta
Maksimalna snaga
LEM6001E
7000 W
PES6001E
6000 W
PES6061E
7600 W
PES6065E
7600 W
Spajanje na električnu mrežu
Utičnica za priključivanje ploče je na vrhu
ormarića pećnice. Ploča ima priključne
vodove za zone i kabel uzemljenja. Vodovi
imaju utikače. Za priključenje ploče na
pećnicu, uključite konektore u ispravne
utičnice na pećnici. Dizajn utikača i
540 21
600
min. 550
20
558
19
114
min. 560
589
598
570
594
9
3
Progress 17
Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
L 1 – 2 – 3 = vodiči faza
N 4 = neutralni vodič
= vodič uzemljenja
Ako je napon napajanja različit, presložite
mostove na priključnoj pločici (pogledajte
dijagram spajanja ispod). Priključite vodič
uzemljenja na priključak. Nakon što
priključite kabel napajanja na priključnu
pločicu, učvrstite ga steznom spojnicom.
A
B
1 2 3 4 5
230V 3~
Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran ako
ne poštujete sigurnosne mjere
iz poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj isporučen je bez utikača i
kabela napajanja.
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici:
Spajanje priključne pločice
Uređaj ima šestopolnu priključnu pločicu.
Mostovi su postavljeni za rad na
trofaznom naponu od 400V s vodičem
nule.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
5
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
18 Progress
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Progress
Identifikacija modela
PHN12000X
Indeks energetske učinkovitosti
102.5
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.83 kWh/ciklusu
Broj unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
61 l
Vrsta pećnice
Pećnica za ugradnju ispod radne
ploče
Masa
25.8 kg
EN 60350-1 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
– Kad je to moguće, hranu stavite u
pećnicu bez da prethodno zagrijete.
– Kad kuhanje traje dulje od 30
minuta, smanjite temperaturu
pećnice na minimum 3-10 minuta
prije isteka vremena kuhanja, u
skladu s trajanjem kuhanja.
Preostala toplina unutar pećnice
nastaviti će kuhati.
– Preostalu toplinu koristite za
zagrijavanje ostale hrane.
• Održavajte hranu toplom – ako želite
koristiti preostalu toplinu za održavanje
obroka toplim, odaberite najnižu
moguću postavku temperature.
Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
• Općeniti savjeti
– Osigurajte da su vrata pećnice
potpuno zatvorena kad uređaj radi i
tijekom kuhanja ih držite
zatvorenima što je više moguće.
– Kako biste poboljšali uštedu
energije, koristite metalno posuđe.
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
Progress 19
www.progress-hausgeraete.de
867323050-A-242015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising