ZANKER | KOU20611XB | User manual | Zanker KOU20611XB User Manual

Zanker KOU20611XB User Manual
DA
Brugsanvisn‐
ing
Ovn
KOU20611
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Ekstrafunktioner
2
3
5
5
5
7
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Energieffektiv
7
12
14
15
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og
anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen
med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De
tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges
konstant.
Generelt om sikkerhed
•
•
•
2
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af
en sagkyndig.
Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved
apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage
ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
•
•
•
•
•
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der
risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til
at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset
knuses.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Kontakt til afbrydelse skal være indbygget i den faste ledningsføring i
overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
Køkkenskabet og indhakket skal have passende
mål.
Mindsteafstanden til andre apparater og enheder
skal overholdes.
Sørg for, apparatet er installeret under og opad
stabile køkkenelementer.
Apparatets dele kan være strømførende. Luk
apparatet sammen med køkkenelementet for at
forhindre, at de farlige dele kan berøres.
Apparatets sider skal stå ved siden af apparater
eller enheder med samme højde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
•
Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis
der bliver behov for at udskifte netledningen, skal
det udføres af vores autoriserede servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær
ved apparatets låge, især når lågen er varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og
isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan
fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i
ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have
en brydeafstand på mindst 3 mm.
Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
Brug
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød eller
eksplosion.
•
•
Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sluk altid apparatet efter hver brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets dør, mens
apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft
ud.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når
det har kontakt med vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser
med alkohol kan medføre, at der dannes en
blanding af alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af
apparatet, når du åbner lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af
apparatet.
Sådan undgår du at beskadige eller misfarve
emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande
direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets
bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme
apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet
efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer
ribberne.
Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets
ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af
at produktet har været i brug.
Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft
kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af
fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål,
f.eks. rumopvarmning.
Hold altid ovndøren lukket under tilberedningen.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for personskade,
brand eller skade på apparatet.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for,
at ovnglasset går i stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er
beskadigede. Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet.
Lågen er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe
brand.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge
instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med
nogen form for rengøringsmiddel.
Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe, der bruges til
dette apparat, er kun beregnet til
husholdningsapparater. Det må ikke bruges til
anden belysning.
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
•
Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra
lysnettet.
Brug kun pærer med samme specifikationer.
•
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Produktbeskrivelse
Oversigt over apparatet
1
2 3
4
5
6 2
7
4
11
3
2
1
Tilbehør
•
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Betjeningspanel
Knapper til kogesektion
Temperaturlampe/symbol/indikator
Termostatknap
Funktionsvælger, ovn
Effektlampe/symbol/indikator
Luftspalter til køleblæser
Varmelegeme
Ovnpære
Blæser
Rillepositioner
Aluminiumsbageplade
Til kager og lagkagebunde.
Før ibrugtagning
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
1.
2.
Vælg funktionen
og maks. temperatur.
Lad apparatet være tændt i en time.
3. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet
kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at
der er tilstrækkelig udluftning i rummet.
Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Anbring tilbehøret i den oprindelige position.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde det
tiloversblevne fedt af.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
5
Aktivering og deaktivering af apparatet
1.
Afhænger af model, hvis apparatet
har knapsymboler, indikatorer eller
kontrollamper:
• Indikatoren tændes, når ovnen
varmer op.
• Lampen tændes, når apparatet er i
gang.
• Symbolet viser, om knappen styrer
en af kogezonerne, ovnfunktionerne
eller temperaturen.
2.
3.
Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge en
ovnfunktion.
Drej termostatknappen for at vælge en temperatur.
Drej apparatets funktionsvælgere og termostatknap
hen på slukpositionen for at slukke for apparatet.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have
samme tilberedningstemperatur, på flere riller end én, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden.
Over-/undervarme
Til bagning og stegning af mad på én ovnrille.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave
gratiner og til at brune.
Tilberedning på grill
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød.
Optøning
Til optøning af frosne madvarer.
Betjeningsknapper, kogezoner
Knapangivelse
Du kan bruge kogesektionen med knapperne til
kogezonerne. Se kogesektionen i brugervejledningen.
Du skal læse kapitlet Om sikkerhed i
kogesektionens brugsanvisning.
Varmetrin
Knapangivelse
0
1-9
Funktion
Dobbeltzonekontakt
1.
2.
Drej betjeningsknappen til det ønskede varmetrin.
Afslut tilberedningen ved at dreje knappen til
slukposition.
Brug af dobbelt-zonen (hvis relevant)
Drej knappen med uret for at aktivere
dobbeltzonen. Drej den ikke gennem
stop-positionen.
Slukposition
Varmetrin
1.
6
Funktion
Drej knappen med uret til positionen 9.
2.
Drej knappen langsomt til symbolet , indtil du
hører et klik. De to kogezoner er tændt.
3.
Se under "Varmetrin" for at indstille det nødvendige
varmetrin.
Ekstrafunktioner
Køleblæser
Sikkerhedstermostat
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren
automatisk for at holde apparatets overflader kølige.
Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre,
indtil apparatet er kølet af.
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at
hindre dette er ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen.
Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk
igen.
Råd og tip
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og bagetider er
kun vejledende. De afhænger af
opskrifterne samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte ingredienser.
Bagning af kager
•
•
Tilberedning af kød og fisk
Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet har fire ovnriller. Tæl ribberne fra bunden
af apparatet.
Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften
og konstant genbruger dampen. Med dette system
er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen.
Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på
ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge under
tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden
tilberedning for at mindske kondenseringen.
Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund,
og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du
tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/
bageresultaterne og beskadige emaljen.
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er
gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der
være en tom rille mellem dem.
•
Brug en bradepande til mad med meget fedt for at
forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden udskæring,
så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for
meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver
gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type,
konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad.
Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når
du bruger dette apparat.
7
Stegetabel
Kager
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
8
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Pisket dej
170
2
165
2 (1 og 3)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
2 (1 og 3)
20 - 30
I en kageform
Kvarkkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
70 - 80
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletærte)
170
1
160
2 (1 og 3)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
170
2
160
2 (1 og 3)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
Frugtkage
170
2
155
2
50 - 60
I en 26 cm
kageform
Sandkage
uden fedt
170
2
160
2
90 - 120
I en 26 cm
kageform
Engelsk julekage/fyldig
frugtkage
170
2
160
2
50 - 60
I en 20 cm
kageform
Plumkage1)
170
2
165
2
20 - 30
I en
brødform
Små kager i
form
170
3
166
3 (1 og 3)
25 - 35
På bageplade
Småkager1)
150
3
140
3 (1 og 3)
30 - 35
På bageplade
Marengs
100
3
115
3
35 - 40
På bageplade
Boller1)
190
3
180
3
80 - 100
På bageplade
Vandbakkelser1)
190
3
180
3 (1 og 3)
15 - 20
På bageplade
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Frugttærter
180
3
170
2
25 - 35
I en 20 cm
kageform
Victoriakager
180
1 eller 2
170
2
45 - 70
Venstre +
højre i en 20
cm kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager1)
170
1
160
1
50 - 60
I en 20 cm
kageform
Tid (min.)
Bemærkning
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Franskbrø
d1)
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Rugbrød
190
1
190
1
30 - 45
I en
brødform
Rundstykker1)
190
2
180
2 (1 og 3)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
På en bradepande
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
På bageplade
Tid (min.)
Bemærkning
40 - 50
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Pastatærte
180
Ovnrille
2
Varmluft
Temperatur
(°C)
180
Ovnrille
2
9
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Grøntsagstærte
200
2
200
2
45 - 60
I en form
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
I en form
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Yorkshirepudding1)
220
2
210
2
20 - 30
6 forme
Tid (min.)
Bemærkning
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
10
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Oksekød
200
2
190
2
50 - 70
På en grillrist og en
bradepande
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grillrist og en
bradepande
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grillrist og en
bradepande
Roastbeef,
rød
210
2
200
2
44 - 50
På en grillrist og en
bradepande
Roastbeef,
rosa
210
2
200
2
51 - 55
På en grillrist og en
bradepande
Roastbeef,
gennemstegt
210
2
200
2
55 - 60
På en grillrist og en
bradepande
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
På en bradepande
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker på
en bradepande
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Lammekød
190
2
190
2
110 - 130
Kølle
Kylling
200
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
1
160
1
210 - 240
Hel
And
175
2
160
2
120 - 150
Hel
Gås
175
1
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min.)
Bemærkning
Fisk
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Bækørred/
guldbrasen
190
2
175
2 (1 og 3)
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
190
2
175
2 (1 og 3)
35 - 60
4 - 6 fileter
Grill
Opvarm den tomme ovn i 10 minutter før
tilberedning.
Madvare
Mængde
Stykker
Temperatur
(°C)
(g)
Tid (min.)
1. side
Ovnrille
2. side
Tournedos
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Oksesteaks
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Grillpølser
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Svinekotelet
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kylling (i
halve)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
11
Madvare
Mængde
Stykker
Temperatur
(°C)
(g)
Tid (min.)
1. side
Ovnrille
2. side
Kebab
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kyllingebryster
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hamburger
6
600
250
20 - 30
-
3
Fiskefilet
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Sandwiches
4-6
-
250
5-7
-
3
Toastbrød
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Turbogrill
Brug denne funktion med en maksimal
temperatur på 200 °C.
Madvare
Mængde
Stykker
Temperatur
(°C)
(g)
Tid (min.)
1. side
Ovnrille
2. side
Rullesteg
(kalkun)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Kylling (i
halve)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kyllingelår
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Vagtler
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Grøntsagsgratin
-
-
200
20 - 25
-
3
Kammuslinger
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrel
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Fisk i skiver
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
•
•
Bemærkninger om rengøring
•
12
Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
•
Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
Rengør altid apparatet indvendigt efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester kan
medføre brand.
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
•
•
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre.
Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige
non-stick-belægningen.
3
4
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
3 Luk ovnlågen halvvejs til 4 Læg døren på et fast
den første åbne position.
underlag, med et blødt
Træk den så fremad, og
stykke stof under.
tag den fri af
hængslerne.
5
6
Rengør lågepakningen
•
•
Se jævnligt lågepakningen efter. Lågepakningen
sidder rundt om ovnrummets ramme. Brug ikke
apparatet, hvis lågepakningen er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Se de generelle oplysninger om rengøring for at
rengøre lågepakningen.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har to ovnglas. Du kan fjerne ovnlågen og det
indvendige ovnglas for at rengøre det.
Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver
at fjerne det inderste ovnglas, mens
ovnlågen sidder på.
Pas på! Brug ikke apparatet uden det
indvendige ovnglas.
1
2
90°
5 Udløs låsesystemet, så 6 Drej de to holdere 90°,
det inderste ovnglas kan
og tag dem ud af deres
tages ud.
leje.
7
1
2
7 Løft først ovnglasset
forsigtigt ud, og læg det
på et plant underlag.
Rengør ovnglasset med vand og sæbe. Tør ovnglasset
forsigtigt af.
Når rengøringen er udført, skal ovnglasset og ovnlågen
monteres. Udfør ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.
1 Åbn lågen helt, og hold
på de to hængsler.
2 Løft armene på de to
hængsler, og vip dem op.
Grafikken skal vende væk fra ovnrummet / varmen.
Kontrollér efter installationen, at overfladen på
ovnglassets ramme ikke er ru, når du rører ved den.
Sørg for at sætte det inderste ovnglas korrekt i lejerne.
13
ADVARSEL! Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du
udskifter pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.
1.
2.
Sluk for apparatet.
Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på
gruppeafbryderen.
Den bageste pære
Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer,
at glasset og rummet beskadiges.
1.
2.
3.
4.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
Gør glasset rent.
Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast
pære.
Montér lampeglasset.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvad gør man, hvis...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogezonerne virker ikke.
Følg brugsvejledningen til kogesektionen.
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt
strømmen.
Se efter, om fejlen skyldes en defekt
sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.
Maden har stået for længe i ovnen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere
end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt
forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet
på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
14
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indbygning
Underbygning af ovnen
540
Pas på! Apparatet må kun installeres af
en faguddannet, autoriseret installatør.
Hvis du ikke henvender dig til en
faguddannet eller autoriseret person,
bortfalder reklamationsretten i tilfælde af
skader.
min. 550
114
19
20
600
min. 560
589
598
570
Før du installerer apparatet skal du tilslutte den
relevante kogezone iht. tabellen.
Type
594
Maksimum effekt
KAV6041
6500 W
KEV6041
6000 W
KEV6043
7600 W
KEV6046
7400 W
21
558
9
3
Fastgørelse af apparatet til skab
Elektrisk tilslutning til kogesektion
A
Kogesektionens tilslutningskontakt sidder øverst på
ovnskabet. Kogesektionen har forbindelsesledninger til
kogezonerne og jordkablet. Ledningerne har plug-instikforbindelser. Sæt stikforbindelserne i de rigtige
ovnkontakter for at tilslutte kogesektionen til ovnen.
Stikkenes og kontakternes udformning hindrer forkerte
forbindelser.
B
Tilslutning, el
Producenten påtager sig intet ansvar,
hvis forholdsreglerne i kapitlerne Om
sikkerhed ikke følges.
Apparatet leveres uden stik og tilslutningskabel.
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller
udskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få oplysninger
om kablets tværsnit.
15
Tilslutning til klembræt
Apparatet har et sekspolet klembræt. Broerne er
indstillet til drift på en 400 V trefase med en nulledning.
1 2 3 4 5
230V 3~
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
L1
L2
L3 PE
1 2 3 4 5
230V 1~
= 70 mm
1
2
3
4
5
L1
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
400V 2N~
L 1 – 2 – 3 = fasekabler
400V 3N~
N 4 = neutralt kabel
= jordkabel
Hvis netspændingen er forskellig, skal du sætte broerne
på klembrættet i overensstemmelse hermed (se
forbindelsesdiagrammet nedenfor). Tilslut jordkablet til
klembrættet. Når du har tilsluttet forsyningskablet til
klembrættet, skal du fastgøre det med en
forbindelsesklemme.
Energieffektiv
Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanker
Identifikation af model
KOU20611XB
Energieffektivitetsindeks
105.2
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand
0.83 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.81 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
53 l
Type ovn
Underbygningsovn
Vægt
28.1 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1:
Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder
til måling af ydeevne.
Energibesparelse
Apparatet har funktioner, som hjælper dig med at spare
energi ved daglig madlavning.
•
16
Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når
apparatet er tændt, og hold den lukket så
meget som muligt under tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme
den.
– Når madlavningen tager over 30 minutter, skal
ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10
minutter, før tilberedningstiden er gået,
afhængigt af madlavningens varighed.
•
•
Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
– Brug restvarmen til at opvarme andre
madvarer.
Tilberedning med blæser - brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare
energi.
Holde maden varm - vælg den lavest mulige
temperaturindstilling, hvis du ønsker at bruge
restvarmen til at holde maden varm.
MILJØHENSYN
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
17
*
18
19
www.electrolux.com/shop
867323843-A-452015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising