ZANKER | KOU20611XB | User manual | Zanker KOU20611XB User Manual

Zanker KOU20611XB User Manual
Ръководств
о за
употреба
Manual de
utilizare
Фурна
KOU20611
Cuptor
Съдържание
Информация за сигурност
Инструкции за сигурност
Описание на уреда
Преди първата употреба
Всекидневна употреба
Допълнителни функции
2
3
6
6
6
8
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Инсталиране
Енергийна ефективност
8
16
18
19
21
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
2
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и
да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в
уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за
печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да смените
лампичката, за да избегнете възможността от токов
удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или
остри метални прибори за стъргане при почистване на
стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Средствата за изключване трябва да бъдат включени
във фиксираната електрическа мрежа, в съответствие с
правилата при окабеляване.
Инструкции за сигурност
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Спазвайте инструкцията за монтаж,
приложена с уреда.
Винаги внимавайте когато местите
уреда, защото е тежък. Винаги носете
предпазни ръкавици.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Кухненския шкаф и жлеба трябва да
имат подходящи размери.
•
•
•
•
Спазвайте минималната дистанция от
други уреди и елементи.
Уверете се, че уреда е инсталиран под
и в близост до сигурни структури.
Някои от частите на уреда носят
текущите. Затворете уреда с мебели, за
да предотвратите допир до опасни
части.
Страните на уреда трябва да са в допир
до уреди или единици със същата
височина.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Всички електрически свързвания трябва
да бъдат извършени от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
Не допускайте захранващите кабели да
се доближават до вратичката на уреда,
особено когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не може
да се отстрани без инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Използвайте само правилни устройства
за изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.
Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от повреда в уреда.
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене или
други обекти в уреда директно на
дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и храна
в уреда, след като приключите с
готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
•
•
•
•
Обезцветяването на емайла не оказва
влияние върху работата на уреда. Това
не е дефект по смисъла на закона за
гаранциите.
Използвайте дълбока тава за печене за
сиропирани торти. Плодовите сокове
причиняват петна, които може да бъдат
трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Винаги гответе със затворена вратичка
на фурната.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от нараняване, пожар или
повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежата.
Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
Сменяйте незабавно стъклените панели
на вратичката, когато са повредени.
Свържете се с оторизиран сервизен
център.
Внимавайте, когато сваляте вратичката
от уреда. Вратичката е тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
•
•
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
на опаковката.
Не почиствайте емайла с каталитични
частици (ако е приложимо) с никакъв
вид почистващи препарати.
Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в този
уред е предназначена само за употреба
в домакински уреди. Не я използвайте
за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от токов удар.
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със същите
спецификации.
•
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на вратичката,
за да не могат деца и домашни
любимци да се заключат в уреда.
Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални резервни
части.
5
Описание на уреда
Общ преглед
1
2 3
4
5
6 2
7
4
11
8
9
3
2
1
10
Принадлежности
•
1 Kомандно табло
2 Кръгови регулатори за плочата
3 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
4 Кръгов регулатор за температурата
5 Кръгов регулатор за функциите на
фурната
6 Лампичка за захранване/символ/
индикатор за температурата
7 Отвори за въздуха за охлаждащия
вентилатор
8 Нагревател
9 Лампичка
10 Вентилатор
11 Позиции на скара
•
Скара
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Алуминиева тава за печене
За сладкиши и курабийки.
Преди първата употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Първоначално почистване
Отстранете всички аксесоари от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата употреба.
Поставете аксесоарите в първоначалната
им позиция.
Предварително загряване
Загрейте празния уред предварително, за
да изгорите остатъчната мазнина.
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
6
1.
2.
Задайте функцията
и максималната
температура.
Оставете уреда да работи един час.
Задайте функцията
и максималната
температура.
4. Оставете уреда да работи 15 минути.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От уреда може да
излиза миризма и дим. Това е нормално.
Осигурете достатъчна вентилация в
стаята.
3.
Активиране и деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има символи на
ключа, индикатори или
лампи:
• Индикаторът светва, когато
фурната се нагрява.
• Лампичката светва, когато
уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява някоя от
зоните за готвене,
функциите на фурната или
температурата.
1.
2.
3.
Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
Завъртете ключа за температурата, за
да изберете температура.
За да деактивирате уреда, завъртете
ключовете за функциите на фурната и
на температурата до позиция
изключено.
Функции на фурната
Функция във фурната
Приложение
Изключено
положение
Уредът е изключен.
Готвене с
вентилатор
За печене на месни или тестени храни, които изискват
еднаква температура на готвене, при използване на
повече от една позиция за скара, без взаимна обмяна
на миризми.
Топлина отгоре/
отдолу
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или птици с кости
на едно и също ниво. Също и за запичане и запеканки.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на хляб.
Defrost
(Размразяване)
За размразяване на замразени храни.
Бутони за зоната за готвене
За работа с плочата използвайте
кръговите регулатори на зоните за готвене.
Вижте инструкцията за плочата.
Трябва да прочетете глава
"Безопасност" в
потребителското ръководство
за плочата.
Степен на нагряване
Индикация на
кръговия
регулатор
0
Функция
Изключено
положение
7
Индикация на
кръговия
регулатор
1-9
Функция
2.
За да активирате двойната
зона завъртете кръговия
регулатор по часовниковата
стрелка. Не го завъртайте през
позицията за спиране.
Степен на
нагряване
Превключвател за
двойна зона
1.
Използване на двойната зона (ако е
приложимо)
Завъртете кръговия регулатор на
необходимата степен на нагряване.
За приключване на процеса на готвене,
завъртете кръговия регулатор в
изключено положение.
1.
2.
3.
Завъртете кръговия регулатор по
часовниковата стрелка до позиция 9.
Завъртете кръговия регулатор бавно
до символа , докато чуете щракване.
Двете зони за готвене се включват.
За да зададете необходимата степен
на нагряване, разгледайте "Настройки
на нагряване".
Допълнителни функции
Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично, за да
поддържа повърхностите на уреда хладни.
Ако деактивирате уреда, охлаждащият
вентилатор продължава да работи, докато
уредът се охлади.
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е оборудвана с
термостат за безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва отново
автоматично, след като температурата
спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може да
Препоръки и съвети
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят от
рецептите, качеството и
количеството на използваните
съставки.
•
Обща информация
•
•
•
•
8
Уредът има четири позиции на
полиците. Позициите на рафтовете се
броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на пара
и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Тя намалява
до минимум времето за готвене и
консумацията на електроенергия.
В уреда или по стъклата на вратичката
може да кондензира влага. Това е
нормално. Винаги отстъпвайте от
уреда, когато отваряте вратичката по
време на готвене. За да намалите
конденза, включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с алуминиево
фолио. Това може да промени
резултатите от печенето и да повреди
емайла на фурната.
Печене на кексове
•
•
•
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от типа
на храната, нейната консистенция и обем.
Приготвяне на месо и риба
•
•
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да
не кондензира димът.
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите фурната
от петна, които могат да бъдат
постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
Първоначално, проследете резултатите,
когато готвите. Намерете най-добрите
настройки (настройка на нагряване, време
на готвене и др.) за вашите съдове,
рецепти и количества, когато използвате
този уред.
Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Рецепти
с бита
смес
170
2
165
2 (1 и 3)
45 - 60
Във
форма за
кекс
Маслено
тесто
170
2
160
2 (1 и 3)
20 - 30
Във
форма за
кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
70 - 80
Във
форма за
кекс 26
см
Ябълков
кейк
(Ябълков
пай)
170
1
160
2 (1 и 3)
80 - 100
В две
форми за
кекс по
20 см, на
скара
Щрудел
175
2
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш
с
мармала
д
170
2
160
2 (1 и 3)
30 - 40
Във
форма за
кекс 26
см
9
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
10
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Плодов
кейк
170
2
155
2
50 - 60
Във
форма за
кекс 26
см
Пандишп
ан
(Пандиш
пан без
мазнина)
170
2
160
2
90 - 120
Във
форма за
кекс 26
см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
кейк
170
2
160
2
50 - 60
Във
форма за
кекс 20
см
Сладкиш
със
сливи1)
170
2
165
2
20 - 30
Във
форма за
хляб
Дребни
сладки
170
3
166
3 (1 и 3)
25 - 35
В тава за
печене
Бисквит
и1)
150
3
140
3 (1 и 3)
30 - 35
В тава за
печене
Целувки
100
3
115
3
35 - 40
В тава за
печене
Кифличк
и1)
190
3
180
3
80 - 100
В тава за
печене
Панделк
и1)
190
3
180
3 (1 и 3)
15 - 20
В тава за
печене
Плоски
сладкиши
180
3
170
2
25 - 35
Във
форма за
кекс 20
см
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Викториа
нски
сандвич
180
1 или 2
170
2
45 - 70
Ляво +
дясно
във
форма за
кекс 20
см
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във
форма за
кекс 24
см
Викториа
нски
сандвич1)
170
1
160
1
50 - 60
Във
форма за
кекс 20
см
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Бял
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
190
1
195
1
60 - 70
1-2
броя, по
500 г
всеки
Ръжен
хляб
190
1
190
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
Хлебчет
а1)
190
2
180
2 (1 и 3)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
Пица1)
190
1
190
1
20 - 30
В
дълбока
тава
хляб1)
11
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Курабийк
и1)
200
Положен
ие на
скарата
3
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
190
Време
(мин)
Забележк
и
10 – 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
2
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Макароне
н флан
180
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
200
2
45 - 60
Във
форма
Кишове
190
1
190
1
40 - 50
Във
форма
Лазаня
200
2
200
2
25 - 40
Във
форма
Канелони
200
2
200
2
25 - 40
Във
форма
Йоркшир
ски
пудинг1)
220
2
210
2
20 - 30
6 Форма
за пудинг
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
12
Положен
ие на
скарата
Mесо
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Pork
(Свинско)
180
2
180
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английск
и
ростбиф
–
полуизпе
чен
210
2
200
2
44 - 50
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Английск
и
ростбиф
– средно
изпечен
210
2
200
2
51 - 55
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
13
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Английск
и
ростбиф
– добре
изпечен
210
2
200
2
55 - 60
На
скарата
на
фурната
ив
дълбока
тава
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
В
дълбока
тава
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2
парчета в
дълбока
тава
Агнешко
190
2
190
2
110 - 130
Бутче
Пиле
200
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
1
160
1
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
160
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
1
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
Риба
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Температ
ура (°C)
14
Положен
ие на
скарата
Готвене с вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Забележк
и
Положен
ие на
скарата
Пъстърва
/ Ципура
190
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3 - 4 риби
Риба
тон /
Сьомга
190
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
филета
Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 10 минути
преди готвенето.
Храна
Количества
Парчета
Температ
ура (°C)
(г)
Време (мин)
1-ва
страна
2-ра
страна
Положен
ие на
скарата
Пържоли
филе
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Пържоли
говеждо
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Надениц
и
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свински
пържоли
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Пиле
(разрязан
о на 2)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Шишчета
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Пилешки
гърди
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Хамбурге
р
6
600
250
20 - 30
-
3
Рибно
филе
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Печени
сандвичи
4-6
-
250
5-7
-
3
Препечен
и
филийки
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Турбо грил
Използвайте тази функция при
максимална температура от
200 °C.
15
Храна
Количества
Парчета
Температ
ура (°C)
(г)
Време (мин)
1-ва
страна
2-ра
страна
Положен
ие на
скарата
Ролета
(пуйка)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Пиле
(половинк
а)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Пилешки
бутчета
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Пъдпъдъ
к
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Зеленчук
ов
огретен
-
-
200
20 - 25
-
3
Кръгли
миди
-
-
200
15 - 20
-
3
Скумрия
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Риба на
парчета
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
•
•
•
•
•
16
Почиствайте лицевата част на фурната
с мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
За почистване на метални повърхности
използвайте обикновен почистващ
препарат.
Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. Натрупвания на
мазнини или други остатъци от храна
могат да доведат до пожар.
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.
Почиствайте всички принадлежности на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат.
•
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със
силни препарати, остри предмети или в
съдомиялна машина. Това може да
повреди незалепващото покритие.
Уреди от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката
на фурната използвайте само
мокра гъба. Подсушете с мека
кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или абразивни
продукти, тъй като те могат да
повредят повърхността на
фурната. Почиствайте
командното табло на фурната,
като следвате същите
предпазни мерки.
Почистване на уплътнението на
вратичката
•
•
Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на
вратичката се намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако уплътнението на
вратичката е повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
Почистване на вратичката на фурната
Вратичката на фурната има два стъклени
панела. Можете да извадите вратичката на
фурната и вътрешния стъклен панел, за да
го почистите.
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите вътрешните стъклени
панели преди да сте свалили
вратичката на фурната.
3
4
3 Затворете
4 Поставете
вратичката на
вратичката върху
фурната
мека кърпа на
наполовина до
стабилна
първото възможно
повърхност.
положение за
отваряне. След
това дръпнете
напред и извадете
вратичката от
гнездото.
6
5
90°
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
уреда без вътрешния стъклен
панел.
1
2
5 Освободете
6 Завъртете двата
фиксатора на 90 °
заключващата
и ги извадете от
система, за да
гнездата им.
извадите
вътрешния стъклен
панел.
7
1 Отворете докрай
вратичката и
хванете двете й
панти.
2 Повдигнете и
завъртете
лостчетата на
двете панти.
1
2
7 Повдигнете
внимателно
стъкления панел и
го извадете.
Почистете стъкления панел с вода и сапун.
Изсушете внимателно стъкления панел.
Когато приключи почистването,
монтирайте стъкления панел и вратичката
на фурната. Направете гореизброените
стъпки в обратен ред.
17
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след монтажа,
когато докосвате зоните със щампа по
повърхността на рамката на стъкления
панел, не усещате грапавини.
повреди стъкления капак на лампичката и
вътрешността на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от електрически удар!
Прекъснете предпазителя
преди да заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.
Уверете се, че сте монтирали вътрешния
стъклен панел правилно в гнездата.
1.
2.
Деактивирайте уреда.
Извадете предпазителите от таблото
или деактивирайте от мрежовия
прекъсвач.
Задната лампа
1.
2.
3.
Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това предпазва от
4.
Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на часовниковата
стрелка, за да го извадите.
Почистете стъкления капак.
Сменете старата крушка с подходяща
нова крушка, устойчива на температура
300 °C.
Монтирайте стъкления капак.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
18
Възможна причина
Отстраняване
Зоните за готвене не
функционират.
Вижте инструкциите за функциониране на вградената
повърхност за готвене.
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина за
неизправността. Ако
предпазителят продължава
да изключва, обърнете се
към квалифициран
електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго
време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на
готвенето.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
намира върху предната рамка на
вътрешността на уреда. Не отстранявайте
табелката с данни от вътрешността на
уреда.
Данните, необходими за сервизния център,
са на табелката с данни. Тази табелка се
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Вграждане под плот
ВНИМАНИЕ! Инсталирането на
уреда трябва да се извършва
само от квалифицирано и
компетентно лице. Ако при
повреда не се обърнете към
квалифицирано или
компетентно лице, гаранцията
се счита за невалидна.
фурната, включете съединителите в
съответния контакт за фурната. Дизайнът
на съединителите и на контакта предпазва
от неправилно включване.
Вграждане
540
min. 550
min. 560
Преди да монтирате уреда го прикачете
към съответната плоча от таблицата.
Тип
6500 W
KEV6041
6000 W
KEV6043
7600 W
KEV6046
7400 W
589
598
570
Максимална
мощност
KAV6041
114
19
20
600
21
558
594
9
3
Електрическо свързване към плочата
Електрическо свързване към плочата се
намира в горната част на фурната.
Плочата е свързана с проводници към
зоните за готвене и заземения кабел. Тези
проводници имат съединители за
включване. За да свържете плочата с
19
Закрепване на уреда към шкафа
L 1 – 2 – 3 = фазови кабели
N 4 = неутрален кабел
= заземен кабел
A
Ако напрежението на мрежата е различно,
нагласете съединителните проводници на
клемното табло (вж диаграмата за
свързване по-долу). Свържете заземения
кабел към клемата. След като свържете
захранващия кабел към клемното табло,
закрепете го с кабелна скоба.
B
Електрическа инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в глава
"Безопасност".
Този уред се доставя без щепсел и
захранващ кабел.
Кабел
1 2 3 4 5
230V 3~
L1
L2
L3 PE
1 2 3 4 5
230V 1~
PE
L1 L2
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
400V 2N~
Типове кабели, подходящи за инсталация
или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела вижте
общата мощност на табелката с
информация на уреда.
Свързване на клемното табло
Уредът има клемно табло с шест полюса.
Съединителните проводници (мостовете)
са настроени да работят при 400 V на три
фази с неутрална жица.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
20
L1
N
1 2 3 4 5
2
3
4
5
400V 3N~
Енергийна ефективност
Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Zanker
Идентификация на модела
KOU20611XB
Индекс на енергийна ефективност
105.2
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно натоварване,
конвенционален режим
0.83 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване,
засилен вентилационен режим
0.81 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
53 л
Тип на фурната
Вградена фурна
Маса
28.1 кг
EN 60350-1 - Битови електрически уреди за
готвене - Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на
производителността.
Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я дръжте
така, колкото може по-дълго по
време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за да
спестите енергия.
– При възможност поставяйте храната
във фурната без да я нагрявате.
•
•
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на готвене
преди да свърши то. Остатъчната
топлина във фурната ще продължи
да готви.
– Използвайте остатъчната топлина,
за да затопляте други храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите с
вентилатор за готвене, за да спестите
енергия.
Задръжте храната топла - ако искате
да използвате остатъчната топлина, за
да запазите ястие топло, изберете найниската възможна настройка на
температурата.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
21
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni privind siguranţa
Descrierea produsului
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţii suplimentare
22
23
25
26
26
28
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Instalarea
Eficienţă energetică
28
35
37
37
39
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
22
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de
copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire din interiorul aparatului.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curata sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
Mijloacele de deconectare trebuie incluse în cablajul fix în
conformitate cu regulile privind cablarea.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
AVERTIZARE! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze
acest aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Cabinetul din bucătărie şi spaţiul disponibil
trebuie să fie de dimensiuni adecvate.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
•
•
•
Verificaţi dacă aparatul este instalat având
în jurul său structuri de siguranţă.
Componentele aparatului sunt sub
tensiune. Încastraţi aparatul în mobilier
pentru a împiedica atingerea
componentelor periculoase.
Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu datele
tehnice, corespund cu cele ale sursei de
tensiune. În caz contrar, contactaţi un
electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Dacă este necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit numai
de către centrul autorizat de service.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică
să atingă sau să se afle în apropierea uşii
aparatului, în special atunci când uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără
folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru protecţia
liniei, siguranţe (siguranţe înfiletabile
scoase din suport), contactori şi
declanşatori la protecţia de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care să vă
permită să deconectaţi aparatul de la reţea
la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să
aibă o deschidere între contacte de cel
puţin 3 mm.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Utilizare
AVERTIZARE! Pericol de rănire,
arsuri şi electrocutare sau
explozie.
•
•
•
24
Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de
alcool poate determina prezenţa aburilor
de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
AVERTIZARE! Pericol de
deteriorare a aparatului.
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe
baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete
care pot fi permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE! Pericol de rănire,
incendiu sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale uşii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi
centrul de service autorizat.
Atenţie când scoateţi uşa aparatului. Uşa
este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalaj.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl
utilizaţi în alte scopuri.
AVERTIZARE! Pericol de
electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTIZARE! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor sau a
animalelor de companie în aparat.
Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Becul interior
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este destinat
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2 3
4
5
6 2
7
4
11
8
9
3
2
1
10
1 Panou de comandă
2 Butoane de selectare pentru plită
3 Bec / simbol / indicator pentru
temperatură
4 Buton de selectare pentru temperatură
5 Buton de selectare pentru funcţiile
cuptorului
6 Bec / simbol / indicator pentru alimentare
7 Fante de aerisire pentru ventilatorul de
răcire
8 Element de încălzire
9 Bec
10 Ventilator
25
11 Poziţii rafturi
Accesorii
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de coacere aluminizată
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Înainte de prima utilizare
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Prima curăţare
Scoateţi toate accesoriile din aparat.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Puneţi accesoriile înapoi în poziţia lor iniţială.
1.
2.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 1
oră.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 15
de minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Aparatul poate emite un miros şi fum.
Acest lucru este normal. Aerisiţi bine
încăperea.
3.
4.
Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
Utilizarea zilnică
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea aparatului
În funcţie de modelul
aparatului, acesta are
simboluri la butoanele de
selectare, indicatoare sau
becuri:
• Indicatorul se aprinde când
cuptorul se încălzeşte.
• Becul se aprinde când
aparatul funcţionează.
• Simbolul arată dacă butonul
controlează una dintre zonele
de gătit, funcţiile cuptorului
sau temperatura.
26
1.
2.
3.
Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului
pentru a selecta o funcţie de gătit.
Pentru a selecta o temperatură rotiţi
butonul de selectare corespunzător.
Pentru a dezactiva aparatul, rotiţi
butoanele de selectare pentru funcţiile şi
temperatura cuptorului în poziţia oprit.
Funcţiile cuptorului
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Poziţia Oprit
Aparatul este oprit.
Gătire cu aer
cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeaşi temperatură
de gătire, pe mai mult de un 1 poziţie a raftului, fără trans‐
fer de aromă.
Încălzire sus / jos
Pentru a coace şi a prăji alimente pe 1 poziţie a raftului.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi pentru a con‐
serva alimentele.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăţi mai mari de carne roşie sau de găină
cu os pe 1 nivel al raftului. De asemenea, pentru gratinare
şi rumenire.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate şi pentru pâine
prăjită.
Decongelare
Pentru a decongela alimente congelate.
Butoane de selectare pentru zonele de
gătit
Puteţi comanda plita cu ajutorul butoanelor
pentru zonele de gătit. Consultaţi manualul
plitei.
1.
2.
Utilizarea zonei duble (dacă este cazul)
Trebuie să citiţi capitolele privind
Siguranţa din manualul de
utilizare al plitei.
Nivelurile de căldură
Indicaţia butonului
de selectare
Pentru a utiliza zona dublă, rotiţi
butonul la dreapta. Nu îl rotiţi
trecând prin poziţia de oprire.
1.
2.
Rotiţi butonul la dreapta, pe poziţia 9.
Rotiţi încet butonul de selectare înspre
3.
până când auziţi un clic. Cele
simbolul
două zone de gătit sunt active.
Pentru a seta nivelul de căldură necesar,
consultaţi paragraful „Nivelurile de
căldură”.
Funcţie
0
Poziţia Oprit
1-9
Nivelurile de
căldură
Rotiţi butonul la nivelul de căldură
necesar.
Pentru a finaliza procesul de gătire, rotiţi
butonul în poziţia oprit.
Comutator zonă
dublă
27
Funcţii suplimentare
Suflanta cu aer rece
Când aparatul funcţionează, suflanta cu aer
rece porneşte automat pentru a menţine reci
suprafeţele aparatului. Dacă opriţi aparatul,
suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze
până când aparatul se răceşte.
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de
siguranţă care întrerupe alimentarea cu
curent. În momentul în care temperatura
scade, cuptorul se activează din nou în mod
automat.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
Informaţii şi sfaturi
contrar este posibilă modificarea
rezultatelor obţinute şi se poate cauza
deteriorarea stratului de email.
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind de
reţete şi de calitatea şi cantitatea
ingredientelor utilizate.
Informaţii cu caracter general
•
•
•
•
•
28
Aparatul are patru poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulaţie naturală a aerului şi o
reciclare constantă a aburului. Cu acest
sistem puteţi găti într-un mediu cu aburi şi
puteţi păstra preparatele moi în interior şi
crocante la exterior. Reduce la minimum
durata de gătire şi consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale uşii.
Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie
să se îndepărteze întotdeauna de aparat
atunci când deschide uşa aparatului pe
durata gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 10
minute înainte de gătire.
Curăţaţi umezeala rămasă după fiecare
utilizare a aparatului.
Nu puneţi obiecte direct pe podeaua
aparatului şi nu puneţi folie din aluminiu pe
componente atunci când gătiţi. În caz
Coacerea prăjiturilor
•
•
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în
acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
•
•
•
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea
permanentă a cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
Tabele pentru coacere şi frigere
Prăjituri
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Reţete cu
compozi‐
ţie bătută
cu telul
170
2
165
2 (1 şi 3)
45 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Aluat frag‐
ed
170
2
160
2 (1 şi 3)
20 - 30
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Prăjitură
cu brânză
de vaci
170
1
165
2
70 - 80
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
Prăjitură
cu mere
(plăcintă
cu mere)
170
1
160
2 (1 şi 3)
80 - 100
În două
forme
pentru
prăjituri
de 20 cm
pe un raft
de sârmă
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coac‐
ere
Tartă cu
gem
170
2
160
2 (1 şi 3)
30 - 40
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
Prăjitură
cu fructe
170
2
155
2
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
Pandi‐
span
(pandi‐
şpan fără
grăsimi)
170
2
160
2
90 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
29
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Tort de
Crăciun /
Tort bogat
în fructe
170
2
160
2
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
Prăjitură
170
2
165
2
20 - 30
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici
170
3
166
3 (1 şi 3)
25 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiţi1)
150
3
140
3 (1 şi 3)
30 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Bezele
100
3
115
3
35 - 40
Într-o tavă
de coac‐
ere
Chifle dul‐
ci1)
190
3
180
3
80 - 100
Într-o tavă
de coac‐
ere
Choux1)
190
3
180
3 (1 şi 3)
15 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Tarte
180
3
170
2
25 - 35
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
Sandviş
Victoria
180
1 sau 2
170
2
45 - 70
Stânga +
dreapta în
forma
pentru
prăjituri
de 20 cm
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
110 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 24 cm
cu prune1)
30
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Sandviş
Victoria1)
170
Nivel raft
1
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
160
Durată
(min)
Comen‐
tarii
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
1
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Pâine şi pizza
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Pâine
albă1)
190
1
195
1
60 - 70
1-2
bucăţi,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
190
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Chifle1)
190
2
180
2 (1 şi 3)
25 - 40
6 - 8 role
într-o tavă
de coac‐
ere
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
Într-o cra‐
tiţă
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
2
10 – 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Durată
(min)
Comen‐
tarii
40 - 50
Într-o
formă
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Tarte
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Tarte cu
paste
180
Nivel raft
2
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
180
Nivel raft
2
31
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Tarte cu
legume
200
2
200
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
Într-o
formă
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
Într-o
formă
Budincă
York‐
shire1)
220
2
210
2
20 - 30
6 forme
de bu‐
dincă
Durată
(min)
Comen‐
tarii
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Carne
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
32
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Viţel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Friptură
de vită
engle‐
zească în
sânge
210
2
200
2
44 - 50
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Friptură
de vită
engle‐
zească
gătită
mediu
210
2
200
2
51 - 55
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Friptură
de vită
engle‐
zească
bine
făcută
210
2
200
2
55 - 60
Pe un raft
de sârmă
şi o cratiţă
adâncă
Ceafă de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Într-o cra‐
tiţă
adâncă
Picior de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 bucăţi
într-o cra‐
tiţă
adâncă
Miel
190
2
190
2
110 - 130
Rasol
Pui
200
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
1
160
1
210 - 240
Întreg
Raţă
175
2
160
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
1
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăţi
Iepure
sălbatic
190
2
175
2
150 - 200
Bucăţi
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
Durată
(min)
Comen‐
tarii
40 - 55
3 - 4 peşti
Peşte
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Păstrăv /
Doradă
190
Nivel raft
2
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
175
Nivel raft
2 (1 şi 3)
33
Aliment
Încălzire sus / jos
Tempera‐
tură (°C)
Ton / So‐
mon
190
Nivel raft
2
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
175
Durată
(min)
Comen‐
tarii
35 - 60
4 - 6 fil‐
euri
Nivel raft
2 (1 şi 3)
Grill
Preîncălziţi cuptorul gol timp de
10 minute înainte de gătire.
Aliment
Cantitate
Bucăţi
Tempera‐
tură (°C)
(g)
Pe o parte
Pe cea‐
laltă parte
Nivel raft
File bucăţi
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Fripturi de
vită
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Cârnaţi
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Cotlet de
porc
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Pui (tăiat
în două)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebab
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Piept de
pui
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
File de
peşte
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Sandviş
cu pâine
prăjită
4-6
-
250
5-7
-
3
Pâine
prăjită
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Gatire intensiva
Utilizaţi această funcţie cu o
temperatură maximă de 200°C.
34
Durată (min)
Aliment
Cantitate
Bucăţi
Tempera‐
tură (°C)
(g)
Durată (min)
Pe o parte
Pe cea‐
laltă parte
Nivel raft
Ruladă de
carne
(curcan)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Pui (tăiat
în două)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Pulpe de
pui
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Prepeliţă
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Legume
gratinate
-
-
200
20 - 25
-
3
Scoici
-
-
200
15 - 20
-
3
Macrou
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Peşte
bucăţi
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Pentru modelele din inox sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu
un burete ud. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă,
acizi sau produse abrazive,
deoarece pot deteriora suprafaţa
cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
Note cu privire la curăţare
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de
curăţare.
Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit
pentru a curăţa suprafeţele metalice.
Curăţaţi interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de
orice alte resturi alimentare poate provoca
un incendiu.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs
special de curăţat cuptorul.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale
cu apă caldă şi un agent de curăţare.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi
deteriorat.
Curăţarea garniturii uşii
•
•
Verificaţi la intervale regulate garnitura
uşii. Garnitura uşii se află în jurul cadrului
cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi aparatul
dacă garnitura uşii este deteriorată.
Contactaţi un centru de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului are două panouri de sticlă.
Puteţi scoate uşa cuptorului şi panoul de
sticlă de la interior pentru a-l curăţa.
35
Uşa cuptorului se poate închide
dacă încercaţi să scoateţi panoul
intern de sticlă înainte de a
scoate uşa cuptorului.
7
ATENŢIE! Nu utilizaţi aparatul
fără panoul de sticlă de la
interior.
1
1
2
7 Mai întâi ridicaţi cu
atenţie, după care
scoateţi panoul de
sticlă.
2
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă şi săpun.
Uscaţi cu atenţie panoul de sticlă.
1 Deschideţi complet
uşa şi ţineţi cele
două balamale.
3
2 Ridicaţi şi rotiţi
pârghiile de pe cele
două balamale.
4
După terminarea curăţeniei, montaţi panoul
de sticlă şi uşa cuptorului. Urmaţi paşii de mai
sus în ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faţa
spre partea interioară a uşii. După instalare,
asiguraţi-vă că suprafaţa cadrului panoului de
sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă
asperităţi la atingere.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul
său panoul de sticlă de la interior.
3 Închideţi pe jumătate 4 Puneţi uşa pe o
uşa cuptorului până
lavetă moale, pe o
la prima poziţie de
suprafaţă stabilă.
deschidere. După
aceea împingeţi şi
scoateţi uşa din
locaş.
5
6
90°
5 Eliberaţi sistemul de 6 Rotiţi cele două
închidere pentru a
dispozitive de fixare
scoate panoul intern
la 90° şi scoateţi-le
de sticlă.
din locaşurile lor.
36
Înlocuirea becului
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din interiorul
cuptorului. Aceasta previne deteriorarea
cavităţii şi a capacului din sticlă al becului.
AVERTIZARE! Pericol de
electrocutare! Deconectaţi
siguranţa înainte de a înlocui
becul.
Este posibil ca becul cuptorului şi
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinţi.
1.
2.
Dezactivaţi aparatul.
Decuplaţi siguranţele din tablou sau
dezactivaţi întrerupătorul.
Becul din spate
1.
Rotiţi spre stânga capacul din sticlă al
becului şi scoateţi-l.
2.
3.
4.
Curăţaţi capacul de sticlă.
Înlocuiţi becul cu un bec adecvat rezistent
la o căldură de 300°C.
Montaţi capacul de sticlă.
Depanare
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Zonele de gătit nu funcţio‐
nează.
Consultaţi instrucţiunile de funcţionare pentru suprafaţa de gătit
încorporată.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa s-a declanşat.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigur‐
anţele se declanşează în
mod repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Aburul şi condensul se depun
pe alimente şi în cavitatea
cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după termi‐
narea procesului de gătit.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
aparatului. Nu scoateţi plăcuţa cu date
tehnice din interiorul aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Instalarea
AVERTIZARE! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
37
Fixarea aparatului de mobilier
Încorporarea
ATENŢIE! Instalarea aparatului
trebuie efectuată numai de o
persoană competentă şi
calificată. Dacă nu vă adresaţi
unei persoane calificate sau
autorizate, garanţia devine
invalidă în cazul în care apar
defecţiuni.
A
B
Înainte de a instala aparatul, dotaţi-l cu plita
corespunzătoare din tabel.
Tip
Conectarea la alimentarea electrică
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în capitolele
privind Siguranţa.
Putere maximă
KAV6041
6500 W
KEV6041
6000 W
KEV6043
7600 W
Acest aparat nu este livrat cu ştecher şi cablu
de alimentare electrică.
KEV6046
7400 W
Cablul
Conexiunea electrică la plită
Priza pentru conectarea plitei se află în partea
superioară a cuptorului. Plita are fire de
conectare pentru zonele de gătit şi cablul
pentru masă. Firele au conectoare pentru
inserare. Pentru a conecta plita la cuptor,
inseraţi conectorii în prizele corespunzătoare
ale cuptorului. Designul mufelor firelor şi al
prizelor nu permit conectarea incorectă.
540
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Conectarea tabloului de conexiune
21
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
558
114
19
20
600
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Aparatul are un tablou de conexiune cu şase
poli. Comutatorii (punţile) sunt setaţi pentru a
funcţiona cu curent tri-fazic de 400 V cu un fir
neutru.
Încorporarea în mobilier
min. 550
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare
sau înlocuire:
min. 560
= 70 mm
589
598
570
1
2
3
4
5
594
L 1 – 2 – 3 = cablurile de fază
9
3
N 4 = cablul neutru
= cablul de legare la masă
Dacă tensiunea de alimentare este diferită,
rearanjaţi comutatorii de pe tabloul de
conexiune (consultaţi diagrama de conectare
38
de mai jos). Conectaţi cablul de masă la
tablou. După ce conectaţi cablul de
alimentare la tabloul de conexiune, prindeţi-l
cu o clemă de racord.
1 2 3 4 5
230V 3~
L1
L2
L3 PE
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
400V 2N~
400V 3N~
Eficienţă energetică
Fişa produsului şi informaţii în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Zanker
Identificarea modelului
KOU20611XB
Indexul de eficienţă energetică
105.2
Clasa de eficienţă energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
0.83 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.81 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
53 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat sub
Masă
28.1 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice
- Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur
şi grătare - Metode de măsurare a
performanţei.
Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcţii care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
39
•
Sfaturi generale
– Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este
închisă corect atunci când aparatul
este în funcţiune şi menţineţi-o închisă
cât mai mult posibil pe durata gătitului.
– Folosiţi vase metalice pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneţi
alimentele în interiorul cuptorului fără
a-l mai încălzi înainte.
– Atunci când durata de gătire este mai
mare de 30 de minute, reduceţi
temperatura cuptorului la minim cu
3-10 minute, în funcţie de durata
•
•
gătirii, înainte de terminarea duratei de
gătire. Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiţi căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
Gătitul cu ventilator - atunci când este
posibil, folosiţi funcţiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Menţine mâncarea caldă - dacă doriţi să
utilizaţi căldura reziduală pentru a menţine
mâncarea caldă, alegeţi cel mai scăzut
nivel de temperatură posibil.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi
la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi
la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
40
*
41
42
43
www.electrolux.com/shop
867323836-A-452015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising