Zanussi | ZOB21601XV | User manual | ZANUSSI ZOB21601XV User Manual

ZANUSSI ZOB21601XV User Manual
MK
Упатство за ракување
Печка
ZOB21601
Содржина
Безбедносни информации
Инструкции за безбедност
Опис на производот
Пред првата употреба
Секојдневна употреба
Функции на часовникот
Користење на приборот
2
3
6
6
7
8
8
Дополнителни функции
Помош и совети
Нега и чистење
Решавање на проблеми
Монтажа
Енергетска ефикасност
8
9
16
18
19
20
Можноста за промени е задржана.
Безбедносни информации
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не е
одговорен ако неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го
упатството со апаратот за идна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
2
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви
препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го прават деца без надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
www.zanussi.com
Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира уредот и
да го замени кабелот.
Апаратот се загрева во внатрешноста при работа. Не
допирајте ги греачите што се наоѓаат во апаратот.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење или
ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
Пред да ја менувате светилката во рерната, проверете
дали уредот е исклучен, за да ја избегнете можноста од
струен удар.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на вратата,
бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да
биде заменет од страна на производителот, негов
Овластен сервисен центар или слично квалификувани
лица за да се избегне опасност.
За да ги извадите држачите на решетките, повлечете го
предниот дел од држачот на решетката, а потоа задниот
крај настрана од страничните ѕидови. Монтирајте ги
држачите на решетките по обратен редослед.
Инструкции за безбедност
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го монтира
само квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална оддалеченост
од другите апарати и делови.
www.zanussi.com
•
•
Проверете дали апаратот е монтиран
под и во близина на безбедна
структура.
Страните на апаратот мора да останат
во близина на апаратите или до
уредите со иста висина.
Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен удар.
•
•
•
Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓа, контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на апаратот
треба да се замени, тоа мора да го
направи нашиот Овластен сервисен
центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде во
допир со или да биде близу до вратата
на апаратот, особено кога вратата е
жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора
да се поврзе на таков начин што нема
да може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не повлекувајте го кабелот за струја за
да го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот),
заземјување и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува
да го исклучите апаратот од
приклучокот за струја од сите полови.
Изолацискиот уред мора да има
контактен отвор со ширина од најмалку
3 mm.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од повреда,
изгореници или струен удар или
експлозија.
•
•
4
Користете го апаратот само во домашни
услови.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Погрижете се отворите за вентилација
да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате вратата на
апаратот додека тој работи. Може да се
ослободи жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со вода.
Не притискајте на отворената врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор за
складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки со
алкохол може да предизвика мешање
на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до, или на
апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови или
други предмети директно на дното
на апаратот.
– не ставајте алуминиумска фолија
директно на дното на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или храна
во апаратот откако сте завршиле со
готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување на
приборот.
Обезбојувањето на емајлот нема ефект
врз работата на апаратот. Тоа не е
дефект во смисол на гаранцијата.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за готвење.
Не смее да се користи за други намени,
на пример за загревање на простории.
www.zanussi.com
•
•
Секогаш гответе со затворена врата на
печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча од
мебел (на пр. врата) вратата не смее да
се затвора кога апаратот е во функција.
Може да се насобере топлина и влага
зад панелот на затворениот мебел и да
предизвика оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не затворајте
ја плочата на мебелот додека не се
излади целосно апаратот по употреба.
•
Внатрешна светилка
•
Опасност од повреди, пожар или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените плочи
на вратата ако се оштетени. Стапете во
контакт со Овластен сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот
на површината.
Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунгери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните упатства
на пакувањето.
www.zanussi.com
Видот на светилката или на халогената
лампа која се користи за овој апарат е
само за употреба во апарати за
домаќинство. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
•
•
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од приклучокот
за струја.
Отсечете го кабелот за струја и фрлете
го.
Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот сервисен
центар.
Користете само оригинални резервни
делови.
5
Опис на производот
Генерален преглед
1
2
3
4
5
6
7
4
12
8
9
3
10
2
1
11
Прибор
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за торта,
тави за печење.
1 Контролна табла
2 Светилка за температура / симбол /
показател
3 Копче за температура
4 Копче за тајмер
5 Копче за функции на рерната
6 Светло за јачина / симбол / показател
7 Отвори за проветрување
8 Греач
9 Светло
10 Вентилатор
11 Држач за решетка, се вади
12 Положби на решетките
•
Плех за печење
За колачи и кори.
Пред првата употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите на
решетките што се вадат од апаратот.
Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои се
вадат назад во нивната првобитна
позиција.
1. Поставете ја функцијата на печката и
максималната температура.
2. Оставете го апаратот да работи околу
еден час.
3. Поставете ја функцијата на печката и
максималната температура.
4. Оставете го апаратот да работи околу
15 минути.
Дополнителниот прибор може да стане
потопол од обично. Апаратот може да
испушта миризба и чад. Тоа е нормално.
Погрижете се да има доволен проток на
воздух во собата.
Предзагревање
Загрејте го апаратот додека е празен за да
ја изгорите преостанатата маснотија.
6
www.zanussi.com
Секојдневна употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Вклучување и исклучување на
апаратот
Во зависност од моделот,
вашиот апарат може да има
копчиња со симболи, показни
светла или светла:
• Показното светло се пали
кога печката се загрева.
• Свелото се пали кога
апаратот работи.
• Симболот покажува дали
копчето ги контролира
функциите на печката или
температурата.
1. Завртете го контролното тркалце за
функциите на печката за да изберете
функција на печката.
2. Завртете го копчето за контрола на
температурата за да изберете
температура.
3. За да го исклучите апаратот, свртете ги
тркалцата за функциите на печката и
температурата на позиција исклучено.
Функции на печката
Функции на печката
Примена
Положба на
исклучено
Апаратот е исклучен.
Горен / Долен
греач
За печење тесто и месо на ниво 1 на решетката.
Готвење со
вентилатор
За печење или истовремено печење месо и тесто за кои е
потребна иста температура, со користење на повеќе
нивоа, без мешање на вкусовите.
Печење на скара
За печење рамни парчиња храна и за печење тостови.
Брзо печење
За печење рамни парчиња храна во големи количини и за
печење тостови од леб.
Турбо печење на
скара
За печење поголеми парчиња месо или живина со коски
на ниво 1 на решетката. Исто и за запекување и
потпекување.
Долен греjач
За печење колачи со крцкав долен дел и за конзервирање
зимница.
www.zanussi.com
7
Функции на часовникот
Потсетник за време
Користете го за да го поставите
одбројување на времето за некоја
функција на рерната.
Оваа функција нема влијание
врз работата на апаратот.
1. Поставете ги функцијата на рерната и
температурата.
2. Завртете го копчето на тајмерот до
крајот, а потоа поставете го потребниот
временски период.
Кога времето ќе заврши, се огласува
звучен сигнал.
Користење на приборот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Вметнување на дополнителниот
прибор
Решетка и плех за печење заедно:
Турнете го плехот за печење помеѓу
водилките на држачот и решетката на
водилките горе.
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките на
држачот за решетката и проверете дали
ногалките се свртени надолу.
•
Плех за печење:
Турнете го плехот за печење меѓу
водилките на држачот за решетката.
•
Целокупниот дополнителен
прибор има мали вовлечени
краеви на десниот и левиот
раб заради поголема
безбедност. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како уреди
против остри рабови.
Високиот раб околу
решетката спречува садовите
за готвење да се лизгаат.
Дополнителни функции
Вентилатор за ладење
Кога работи апаратот, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да ги
одржува ладни површините на апаратот.
8
Ако го исклучите апаратот, вентилаторот
за ладење продолжува да работи додека
апаратот не се излади.
www.zanussi.com
Безбедносен термостат
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За да се
спречи тоа, печката има безбедносен
термостат што го прекинува напојувањето
со струја. Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се намали.
Помош и совети
алуминиумска фолија. Тоа може да
влијае на резултатите на печењето и да
го оштети емајлот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Температурата и времињата на
печење во табелите се дадени
само како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките што се
употребуваат.
Печење колачи
•
•
Не отворајте ја вратата на рерната пред
да поминат 3/4 од времето за печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото помеѓу
нив празно.
Општи информации
Готвење месо и риба
•
•
•
•
•
•
Апаратот има четири позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на
решетките од долниот дел на апаратот.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа, со
што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа ги
намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на
минимум.
На апаратот или на стаклените плочи на
вратата може да кондензира влага. Тоа
е нормално. Додека готвите, секогаш
стојте подалеку од апаратот кога ја
отворате вратата. За да ја намалите
кондензацијата, загрејте го апаратот
околу 10 минути пред готвењето.
Избришете ја влагата по секоја
употреба на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги предметите
директно на дното на апаратот и не
покривајте кој било дел со
www.zanussi.com
•
•
Користете длабока тава за многу мрсна
храна за да спречите појава на трајни
дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу 15
минути пред да го сечете за да не му
истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад во
печката за време на печењето месо,
додадете малку вода во длабоката
тава. За спречување на кондензација на
чад, додадете вода секогаш кога истата
ќе се исуши.
Времетраење на готвењето
Времетраењето на готвењето зависи од
видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура, време
на готвење итн.) за вашите садови,
рецепти и количества кога го користите
овој апарат.
9
Табела за печење тесто и месо
Колачи
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Рецепти со
матење
170
2
165
2 (1 и 3)
45 - 60
Во калап за
колач
Тесто без
квасец
170
2
160
2 (1 и 3)
20 - 30
Во калап за
колач
Торта од
сирење и
матеница
170
1
165
2
70 - 80
Во калап за
торта од 26
cm
Колач со
јаболка
(Пита со
јаболка)
170
1
160
2 (1 и 3)
80 - 100
Во два
калапа за
колач од 20
cm на
решетка
Штрудла
175
2
150
2
60 - 80
Во плех за
печење
Колач со
џем
170
2
160
2 (1 и 3)
30 - 40
Во калап за
торта од 26
cm
Овошна
торта
170
2
155
2
50 - 60
Во калап за
торта од 26
cm
Пандишпан 170
(Диетален
пандишпан)
2
160
2
90 - 120
Во калап за
торта од 26
cm
Божиќен
колач /
Богат колач
со овошје
170
2
160
2
50 - 60
Во калап за
торта од 20
cm
Колач со
170
2
165
2
20 - 30
Во плех за
леб
Мали
колачи
170
3
166
3 (1 и 3)
25 - 35
Во плех за
печење
Бисквити1)
150
3
140
3 (1 и 3)
30 - 35
Во плех за
печење
сливи1)
10
www.zanussi.com
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Пуслици
100
3
115
3
35 - 40
Во плех за
печење
Земички1)
190
3
180
3
80 - 100
Во плех за
печење
Суво тесто
190
3
180
3 (1 и 3)
15 - 20
Во плех за
печење
180
3
170
2
25 - 35
Во калап за
торта од 20
cm
Викторијанс 180
ка торта со
џем
1 или 2
170
2
45 - 70
Лево +
десно во
калап за
колач од 20
cm
Богат колач
со овошје
160
1
150
2
110 - 120
Во калап за
торта од 24
cm
Викторијанс 170
ка торта со
1
160
1
50 - 60
Во калап за
торта од 20
cm
1)
Пити со
овошје
џем1)
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Леб или пица
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Бел леб1)
190
1
195
1
60 - 70
1-2
парчиња,
500 gr
секое парче
Р’жан леб
190
1
190
1
30 - 45
Во плех за
леб
www.zanussi.com
11
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Кифлички1)
190
2
180
2 (1 и 3)
25 - 40
6-8
кифлички
во плех за
печење
Пица1)
190
1
190
1
20 - 30
Во длабок
сад
Земички1)
200
3
190
2
10 – 20
Во плех за
печење
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Пудинзи
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Колач од
паста
180
2
180
2
40 - 50
Во калап
Колач со
зеленчук
200
2
200
2
45 - 60
Во калап
Киш
190
1
190
1
40 - 50
Во калап
Лазањи
200
2
200
2
25 - 40
Во калап
Канелони
200
2
200
2
25 - 40
Во калап
Јоркширски
220
2
210
2
20 - 30
6 калапи за
пудинг
пудинг1)
1) Загрејте ја печката 10 минути.
12
www.zanussi.com
месо
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Говедско
месо
200
2
190
2
50 - 70
На решетка
и во длабок
сад
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На решетка
и во длабок
сад
Телешко
месо
190
2
175
2
90 - 120
На решетка
и во длабок
сад
Англиски
ростбиф,
полужив
210
2
200
2
44 - 50
На решетка
и во длабок
сад
Англиски
ростбиф,
средно
печен
210
2
200
2
51 - 55
На решетка
и во длабок
сад
Англиски
ростбиф,
добро
испечен
210
2
200
2
55 - 60
На решетка
и во длабок
сад
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
Во длабок
сад
Свинска
коленица
180
2
160
2
100 - 120
2 парчиња
во длабок
сад
Јагне
190
2
190
2
110 - 130
Бут
Пилешко
месо
200
2
200
2
70 - 85
Цел
Мисиркa
180
1
160
1
210 - 240
Цел
Паткa
175
2
160
2
120 - 150
Цел
Гускино
месо
175
1
160
1
150 - 200
Цел
Зајак
190
2
175
2
60 - 80
Исечен на
парчиња
www.zanussi.com
13
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Див зајак
190
2
175
2
150 - 200
Исечен на
парчиња
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цел
Риба
Храна
Горен / Долен греач
Температ
ура (°C)
Ниво на
решеткат
а
Готвење со
вентилатор
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Коментар
и
Ниво на
решеткат
а
Пастрмка /
Спарид
190
2
175
2 (1 и 3)
40 - 55
3 - 4 риби
Туна /
Лосос
190
2
175
2 (1 и 3)
35 - 60
4-6
филети
Печење
Загрејте ја претходно празната
печка 10 минути пред готвењето.
Храна
Количина
Парчиња
Температ
ура (°C)
(g)
Време (мин.)
прва
страна
втора
страна
Ниво на
решеткат
а
Бифтек
филети
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Говедски
бифтек
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Колбаси
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Свински
4
кременадли
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Пиле
(исечено на
половина)
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
14
2
www.zanussi.com
Храна
Количина
Парчиња
Температ
ура (°C)
(g)
Време (мин.)
прва
страна
втора
страна
Ниво на
решеткат
а
Кебапи
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Пилешки
гради
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Хамбургер
6
600
250
20 - 30
-
3
Филети од
риба
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Тостирани
сендвичи
4-6
-
250
5-7
-
3
Тост
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Турбо печење на скара
Користете ја оваа функција со
максимална температура од 200
°C.
Храна
Количина
Парчиња
Температ
ура (°C)
(g)
Време (мин.)
прва
страна
втора
страна
Ниво на
решеткат
а
Роловано
печење
(мисирка)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Пиле
(пресечено
на
половина)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Пилешки
копани
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Потполошк
а
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Мусака од
зеленчук
-
-
200
20 - 25
-
3
Школки
-
-
200
15 - 20
-
3
Скуша
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
www.zanussi.com
15
Храна
Количина
Парчиња
Филети
риба
4-6
Температ
ура (°C)
(g)
800
Време (мин.)
прва
страна
200
12 - 15
втора
страна
8 - 10
Ниво на
решеткат
а
3
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Чистење на заптивката на вратата
•
Забелешки за чистењето
•
•
•
•
•
•
Предниот дел на апаратот чистете го со
мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење.
За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
Чистете ја внатрешноста на апаратот по
секоја употреба. Насобирањето на
мрснотии или други остатоци од храна
може да резултира со пожар.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја
со специјално средство за чистење
печки.
Чистете го целиот прибор после секоја
употреба и оставете го да се исуши.
Користете мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не чистете
го со агресивни средства или остри
предмети, ниту пак во машина за миење
садови. Тоа може да предизвика
оштетување на нелепливиот слој.
Уреди од не’рѓосувачки челик или од
алуминиум
Чистете ја вратата на печката
само со мокар сунгер. Исушете
ја со мека крпа.
Не користете челична жица,
киселини или абразивни
материјали, бидејќи тие можат
да ја оштетат површината.
Чистете ја контролната табла на
печката со истите мерки на
претпазливост.
16
•
Вршете редовна проверка на
заптивката на вратата. Заптивката на
вратата е околу рамката на
внатрешноста на печката. Не го
користете апаратот ако заптивката на
вратата е оштетена. Контактирајте го
Овластениот сервисен центар.
За да ја исчистите заптивката на
вратата, видете ги општите
информации за чистењето.
Вадење на држачи на решетки
За да ја исчистите рерната, извадете ги
држачите за решетки.
1
2
1 Повлечете го
2 Повлечете го
предниот дел од
задниот дел од
држачите настрана
држачите настрана
од страничниот
од страничниот ѕид
ѕид.
и извадете го.
Монтирајте ги држачите на решетките по
обратен редослед.
Чистење на вратата на рерната
Вратата на рерната има две стаклени
плочи. Можете да ги извадите вратата на
рерната и внатрешната стаклена плоча за
да ги исчистите.
www.zanussi.com
Доколку се обидете да ја
извадите внатрешната стаклена
плоча пред да ја отстраните
вратата на рерната, вратата
може да се затвори.
90°
ВНИМАНИЕ!
Не користете го апаратот без
внатрешната стаклена плоча.
5 Отпуштете го
системот за
блокада за да ја
извадите
внатрешната
стаклена плоча.
1 Отворете ја
вратата целосно и
држете ги двете
шарки.
2 Кренете и завртете
ги рачките на двете
шарки.
1
6 Свртете ги двата
прицврстувачи за
90° и извадете ги
од лежиштата.
2
7 Прво внимателно
кренете ја и потоа
извадете ја
стаклената плоча.
Исчистете ја стаклената плоча со топла
вода и сапуница. Внимателно исушете ја
стаклената плоча.
3 Затворете ја
4 Ставете ја вратата
врз мека крпа на
вратата на рерната
стабилна
до првата позиција
површина.
на отворање.
Потоа повлечете
напред и извадете
ја вратата од
лежиштето.
Кога чистењето е завршено, ставете ги
стаклената плоча и вратата на печката.
Направете ја горенаведената постапка по
обратен редослед.
Отпечатената зона мора да е свртена кон
внатрешната страна на вратата. Откако ќе
ја монтирате, проверете дали површината
на рамката на стаклената плоча на
отпечатените места е груба на допир.
Внимавајте да ја монтирате внатрешната
стаклена плоча точно во седиштата.
www.zanussi.com
17
Замена на светилката
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ги осигурувачите од кутијата
или исклучете го прекинувачот на
струјното коло.
Ставете крпче на долниот дел од
внатрешноста на апаратот. Со тоа се
спречува оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
Задна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар!
Исклучете го осигурувачот пред
замена на светилката.
Светилката и стакленото капаче
за светилката може да бидат
жешки.
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го извадите.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со соодветна
светилка отпорна на топлина до 300 ℃.
4. Монтирајте го стаклениот капак.
Решавање на проблеми
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не се загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не се загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали осигурувачот
е причина за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт со
квалификуван електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
внатрешноста на рерната се
спушта паереа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во
рерната многу долго.
Не оставајте ги јадењата во
рерната подолго од 15 - 20
минути откако ќе заврши
процесот на готвење.
Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
продавач или во Овластениот сервисен
центар.
Плочката со спецификации се наоѓа на
предната рамка во внатрешноста на
апаратот. Не отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
апаратот.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со спецификации.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
18
.........................................
www.zanussi.com
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
Монтажа
Прицврстување на апаратот за плакар
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита
и сигурност.
A
Вградување
B
21
540
558
min. 550
6
114
19
20
600
min. 560
589
Електрична инсталација
Производителот не презема
одговорност доколку не ги
следите безбедносните мерки од
поглавјето Безбедносни
информации.
570
594
Овој апарат се испорачува само со кабел
за струја.
6
3
Кабел
Типови на кабли кои може да се монтираат
или да се заменуваат:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
540 21
min. 550
558
114
19
20
580
min. 560
589
570
594
9
За делот на кабелот, видете ја вкупната
моќност на плочката за спецификации.
Исто така може да видите во табелата:
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула (синиот
и кафеавиот кабел).
www.zanussi.com
19
Енергетска ефикасност
Етикета на производот и информации според EU 65-66/2014
Име на снабдувачот
Zanussi
Идентификација на модел
ZOB21601XV
Показател за енергетска ефикасност
103.8
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
0.83 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0.82 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
57 l
Вид рерна
Вградена рерна
Маса
28.3 kg
EN 60350-1 - Електрични апарати за
готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
рерни, рерни на плин и скари - Методи за
мерење на работата.
Штедење на енергија
Апаратот има функции кои ви помагаат да
заштедите енергија при секојдневното
готвење.
•
20
Општи совети
– Проверете дали вратата на печката
се затвора правилно кога апаратот е
во функција и држете ја затворена
колку што е тоа можно за време на
готвењето.
– Користете метални садови за да
постигнете поголема заштеда на
струја.
– Кога е можно, ставете ја храната
внатре во печката без да ја
загревате.
•
•
– За време на готвење што трае
подолго од 30 минути, намалете ја
температурата на печката на
минимум барем 3-10 минути пред да
истече времето, согласно
времетраењето на готвењето.
Преостанатата топлина во печката
ќе овозможи готвењето да
продолжи.
– Користете ја преостанатата топлина
за да ги загреете другите јадења.
Готвење со вентилатор - кога е можно,
користете ги функциите за готвење со
вентилатор за да заштедите струја.
Одржување на топла храна - ако
сакате да ја искористите преостанатата
топлина за да го одржите јадењето
топло, изберете ја најниската поставка
за температура.
www.zanussi.com
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
апаратите озанчени со симболот во
отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет
за рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
. Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната
средина и човековото здравје и
рециклирајте го отпадот од електрични и
електронски апарати. Не фрлајте ги
www.zanussi.com
21
*
22
www.zanussi.com
www.zanussi.com
23
867323282-A-382015
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising