Zanussi | ZOA35722XV | User manual | ZANUSSI ZOA35722XV User Manual

ZANUSSI ZOA35722XV User Manual
LV
LT
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Cepeškrāsns
Orkaitė
ZOA35722
2
22
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
Piederumu lietošana
2
3
5
5
6
8
8
Papildfunkcijas
Ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Uzstādīšana
Energoefektivitāte
10
10
15
18
19
20
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez
uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam
bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
2
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet
cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot
papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta,
lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, autorizētajam
servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta
priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet
plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā
secībā.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Apsvērumi par vides aizsardzību
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
www.zanussi.com
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā
autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar
ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it
īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai
tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai
3
•
•
•
•
•
pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces:
automātslēdžiem, drošinātājiem (no
turētājiem izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem un
savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla
poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp
kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izmantojiet šo ierīci tikai mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota,
rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts
gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
Nebalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu
saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt
spirta un gaisa maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu risks.
•
4
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
•
•
•
•
•
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai
citus priekšmetus nepastarpināti uz
ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību. Garantijas likumdošanas izpratnē
tas nav defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo
cepešpannu. Augļu sulas var atstāt
nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns
durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce
darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu paneļa var
uzkrāties siltums un mitrums, kas var
sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli, kamēr
ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet
tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
www.zanussi.com
•
•
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības
norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja
tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
Iekšējais apgaismojums
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
•
•
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Servisa izvēlne
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
lampas.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Izstrādājuma apraksts
Kopskats
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
Piederumi
•
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Cepamā paplāte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
Vadības panelis
Temperatūras lampa/simbols/indikators
Temperatūras regulators
Elektronisks programmētājs
Cepeškrāsns funkciju regulators
Jaudas lampa / simbols / indikators
Dzesēšanas ventilatora gaisa atveres
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Cepšanas līmeņi
Kūkām un cepumiem.
Teleskopiskās vadotnes
Plauktiem un paplātēm.
Pirms pirmās lietošanas reizes
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
www.zanussi.com
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.
5
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus papildpiederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata
laiks.
Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc
elektrības padeves pārtraukumu vai ja nav
iestatīts taimeris, mirgo diennakts laika
funkcijas indikators.
vai , lai iestatītu
Piespiediet taustiņu
pareizu laiku.
Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators
pārstāj mirgot un displejs rāda iestatīto
diennakts laiku.
Laika mainīšana
Nospiediet
vairākas reizes, līdz sāk mirgot
Diennakts laika funkcijas simbols.
Lai iestatītu jaunu laiku, skatiet sadaļu "Laika
iestatīšana".
Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet
ierīci, kad tā ir tukša.
un maksimālo
1. Iestatiet funkciju
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
un iestatiet
5. Iestatiet funkciju
maksimālo temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas
ir normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma
istabā ir pietiekama.
Diennakts laiku nevar mainīt, ja
darbojas darbības laika
beigu
vai
funkcija.
Izmantošana ikdienā
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Iegremdējamie regulatori
Lai lietotu ierīci, piespiediet vadības
regulatoru. Vadības regulators izvirzās uz āru.
Ierīces ieslēgšana un atslēgšana
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns
funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai
izvēlētos temperatūru.
3. Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un temperatūras
regulatorus izslēgtā stāvoklī.
Tas, vai jūsu ierīcei ir regulatoru
simboli, indikatori vai lampas,
atkarīgs o modeļa:
• Indikators iedegas, kad
cepeškrāsns sakarst.
• Lampa iedegas, kad ierīce
darbojas.
• Simbols norāda, vai regulators
kontrolē cepeškrāsns funkcijas
vai temperatūru.
6
www.zanussi.com
Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Izslēgta pozīcija
Ierīce ir izslēgta.
Apgaismojums
Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas.
Augš./Apakškarsē‐
šana
Gatavošanai un cepšanai 1 cepeškrāsns līmenī.
Augšējā karsēšana
Lai apbrūninātu maizi, kūkas un kūciņas. Lai pabeigtu gatavot
ēdienus.
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai kon‐
servētu pārtiku.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un grauzdētu
maizi.
Ventilatora karsē‐
šana
Cepšanai vienlaicīgi līdz 2 cepeškrāsns līmeņos un žāvēša‐
nai.Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku nekā Augš./
apakškarsēšanas temperatūra.
Atkausēšana
Šo funkciju var izmantot sasaldētas pārtikas, piemēram, dār‐
zeņu un augļu atkausēšanai. Atkausēšanas laiks ir atkarīgs
no produktu daudzuma un apjoma.
Displejs
A
B
C
A. Funkciju indikatori
B. Laika displejs
C. Funkciju indikators
Taustiņi
Taustiņš
www.zanussi.com
Funkcija
Apraksts
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
7
Taustiņš
Funkcija
PLUS
Apraksts
Lai iestatītu laiku.
Pulksteņa funkcijas
Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Lietojums
Diennakts laiks
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Laika atgādinā‐
jums
Atpakaļskaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietekmē cepeš‐
krāsns darbību.
Darb. laiks
Cepeškrāsns gatavošanas laika iestatīšana.
Beigas
Lai iestatītu diennakts laiku, kad cepeškrāsnij jāizslēdzas.
Vienlaicīgi var izmantot darbības
laika
un beigu
funkcijas, lai
iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas
un kad vajadzētu atslēgt ierīci. Tas
ļauj ieslēgt ierīci ar noteikta laika
intervālu. Vispirms iestatiet funkciju
Darb. laiks
, pēc tam Beigas
.
Pulksteņa funkciju iestatīšana
Lietojot funkcijas Darb. laiks
un Beigas
, iestatiet cepeškrāsns funkciju un
gatavošanas temperatūru. To nav
nepieciešams darīt, lietojot funkciju Laika
atgādinājums
.
1. Piespiediet
vairākas reizes, līdz sāk
mirgot vajadzīgās pulksteņa funkcijas
indikators.
vai , lai iestatītu
2. Piespiediet
nepieciešamo pulksteņa funkciju.
Pulksteņa funkcijas darbojas. Displejā
redzams iestatītās pulksteņa funkcijas
indikators.
Laika atgādinājuma funkcijai
displejs rāda atlikušo laiku.
3. Laikam beidzoties, pulksteņa funkcijas
indikators mirgo un atskan skaņas
signāls. Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu
signālu.
4. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras regulatoru
izslēgtā stāvoklī.
Izmantojot darbības laika
un
beigu
funkcijas, ierīce izslēdzas
automātiski.
Pulksteņa funkciju atcelšana
1. Vairākas reizes nospiediet , līdz sāk
mirgot vajadzīgās funkcijas indikators.
2. Nospiediet un turiet .
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām
sekundēm.
Piederumu lietošana
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8
Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
www.zanussi.com
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu vērstas
uz leju.
Teleskopisko vadotņu uzstādīšana
Katrā līmenī var uzlikt teleskopiskās vadotnes.
Pārbaudiet, vai abas teleskopiskās vadotnes
ir novietotas paralēlos līmeņos.
Vadotņu beigās izvietotajiem fiksatora
elementiem (A) jābūt vērstiem uz augšu.
A
Cepamā paplāte:
Iebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem.
Teleskopiskās vadotnes
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas
var vieglāk ielikt un izņemt.
UZMANĪBU!
Restots plaukts un cepamā paplāte kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbalsta
vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz
vadotnes stieņiem augstāk.
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku mazgājamā
mašīnā. Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
°C
°C
•
•
Visiem piederumiem drošības
apsvērumu dēļ augšā ir mazas
iedobes labajā un kreisajā
pusē. Šīs iedobes novērš arī
trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
noslīdēt.
www.zanussi.com
1 Izvelciet labās un
kreisās puses
teleskopiskās
vadotnes.
2 Uzlieciet restoto
plauktu uz
teleskopiskajām
vadotnēm un
uzmanīgi iebīdiet
cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas
pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas ierīcē.
9
Papildfunkcijas
Dzesēšanas ventilators
Drošības termostats
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators
automātiski uztur ierīces virsmas vēsas.
Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var
turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu.
Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības
termostats, kas pārtrauc strāvas padevi.
Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automātiski, kad
temperatūra pazeminās.
Ieteikumi un padomi
BRĪDINĀJUMS!
•
Tabulās uzrādītā temperatūra un
cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši.
Tie atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
•
Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
10
Kūku cepšana
Skatiet sadaļu "Drošība".
Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas. Skaitiet
cepšanas pozīcijas no ierīces apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un
pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj
gatavot produktus tvaika apstākļos un
saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
minimumam tiek samazināts gatavošanas
laiks un elektroenerģijas patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet atstatus
no ierīces. Lai samazinātu kondensāciju,
pirms gatavošanas iepriekš uzkarsējiet
tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet
mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā
nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija foliju.
Tas var ietekmēt gatavošanas rezultātus
un bojāt emalju.
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
Gaļas un zivju pagatavošana
•
•
•
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi,
kad tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida,
tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.
Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos
iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena
gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena
gatavošanas traukiem, receptēm un
daudzumam.
www.zanussi.com
Gatavošanas un cepšanas tabula
Kūkas
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Putotas re‐
ceptes
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
170
2
160
2 (1 un 3)
45 - 60
Kūku veidnē
Smilšu mīkla 170
2
160
2 (1 un 3)
24 - 34
Kūku veidnē
Siera kūka
170
1
160
2
60 - 80
26 cm kūku
veidnē
Ābolkūka
(ābolu pī‐
rāgs)
170
1
160
2 (1 un 3)
100 - 120
Divās 20 cm
kūku veid‐
nēs uz res‐
totā plaukta
Strūdele
175
2
150
2
60 - 80
Uz cepamās
paplātes
Ievārījuma
kūka
170
2
160
2
30 - 40
26 cm kūku
veidnē
Augļu torte
170
2
155
2
60 - 70
26 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka
(biskvītkūka
bez tauku
satura)
170
2
160
2
35 - 45
26 cm kūku
veidnē
Ziemassvēt‐
ku kūka/
bagātīgs au‐
gļu pīrāgs
170
2
160
2
50 - 60
20 cm kūku
veidnē
Plūmju pī‐
170
2
160
2
50 - 60
Maizes trau‐
kā
Kūciņas
170
3
160
3 (1 un 3)
20 - 30
Uz cepamās
paplātes
Cepumi1)
150
3
150
3
20 - 30
Uz cepamās
paplātes
Bezē
100
3
100
3
90 - 120
Uz cepamās
paplātes
Smalkmaizī‐
190
3
180
3
15 - 20
Uz cepamās
paplātes
rāgs1)
tes1)
www.zanussi.com
11
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
Štopkūkas1)
190
3
180
3
25 - 35
Uz cepamās
paplātes
Groziņi
180
3
170
2
45 - 70
20 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka
ar pildījumu
180
1 vai 2
170
2 (kreisais
un labais)
40 - 55
Kreisais +
labais 20 cm
lielā kūku
veidnē
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Maize un pica
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
Baltmaize1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 gabali,
500 g katrs
gabals
Rudzu mai‐
ze
190
1
180
1
30 - 45
Maizes trau‐
kā
Tīti miltu
190
2
180
2 (1 un 3)
25 - 40
6 – 8 maizī‐
tes uz cepa‐
mās paplā‐
tes
Pica1)
190
1
190
1
20 - 30
Cepamajā
pannā
Plāceņi1)
200
3
190
2
10 - 20
Uz cepamās
paplātes
produkti1)
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Vaļēji pīrāgi
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Vaļējais pī‐
rāgs ar ma‐
karoniem
12
180
Plaukta
pozīcija
2
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
180
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
2
40 - 50
Veidnē
www.zanussi.com
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
Vaļējais dār‐ 200
zeņu pīrāgs
2
175
2
45 - 60
Veidnē
Sāļie pīrāgi
190
1
190
1
40 - 50
Veidnē
Lazanja
200
2
200
2
25 - 40
Veidnē
Cannelloni
200
2
190
2
25 - 40
Veidnē
Jorkšīras
220
2
210
2
20 - 30
6 pudiņu
veidnes
pudiņš1)
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Gaļa
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
Liellopa gaļa 200
2
190
2
50 - 70
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
Cūkgaļa
180
2
180
2
90 - 120
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
Teļa gaļa
190
2
175
2
90 - 120
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
Liellopu ga‐
ļas cepetis
angļu gau‐
mē (pusjēls)
210
2
200
2
44 - 50
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
Liellopu ga‐ 210
ļas cepetis
angļu gau‐
mē (vidēji iz‐
cepts)
2
200
2
51 - 55
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
www.zanussi.com
13
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Plaukta
pozīcija
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
Liellopu ga‐
ļas cepetis
angļu gau‐
mē (pilnībā
izcepts)
210
2
200
2
55 - 60
Uz restotā
plaukta un
cepamajā
pannā
Cūkas plecs
180
2
170
2
120 - 150
Cepamajā
pannā
Cūkas stil‐
biņš
180
2
160
2
100 - 120
2 gabali ce‐
pamajā pan‐
nā
Jēra gaļa
190
2
190
2
110 - 130
Stilbs
Vista
200
2
200
2
70 - 85
Vesela ce‐
pamajā pan‐
nā
Tītars
180
1
160
1
210 - 240
Vesels ce‐
pamajā pan‐
nā
Pīle
175
2
160
2
120 - 150
Vesela ce‐
pamajā pan‐
nā
Zoss
175
1
160
1
150 - 200
Vesela ce‐
pamajā pan‐
nā
Trusis
190
2
175
2
60 - 80
Sadalīts ga‐
balos
Zaķis
190
2
175
2
150 - 200
Sadalīts ga‐
balos
Fazāns
190
2
175
2
90 - 120
Vesels ce‐
pamajā pan‐
nā
Zivs
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Forele/jūras
asaris
14
190
Plaukta
pozīcija
2
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
175
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
2 (1 un 3)
40 - 55
3 - 4 zivis
www.zanussi.com
Ēdiens
Augš./Apakškarsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
Tuncis/lasis
190
Plaukta
pozīcija
2
Ventilatora karsēšana
Tempera‐
tūra (°C)
175
Laiks
(min.)
Komentā‐
ri
Plaukta
pozīcija
2 (1 un 3)
35 - 60
4-6 filejas
Grilēšana
Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni 10
minūtes pirms gatavošanas.
Ēdiens
Daudzums
Gabali
Tempera‐
tūra (°C)
(g)
Laiks (min.)
Viena
puse
Plaukta
pozīcija
Otra puse
Filejas steiki
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Liellopu ga‐
ļas steiki
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Desiņas
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Cūkgaļas
karbonāde
ar ribiņu
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Vista (sada‐
līta uz pus‐
ēm)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebabi
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Vistas krūti‐
ņa
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hamburgers
6
600
250
20 - 30
-
3
Zivs fileja
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Grauzdiņi ar
garnējumu
4-6
-
250
5-7
-
3
Grauzdiņš
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
•
•
www.zanussi.com
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu,
kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu
tīrīšanas līdzekli.
15
•
•
•
•
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras lietošanas
reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku
uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli.
Tīriet visus papildpiederumus pēc katras
lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku
mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt
piedegumdrošo pārklājumu.
Ierīces no nerūsējoša tērauda vai
alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar
mitru sūkli. Nosusiniet ar mīkstu
drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus materiālus, jo
tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu.
Tīriet cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Durtiņu blīvējuma tīrīšana
•
•
Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu.
Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns
iekšpuses rāmi. Nelietojiet ierīci, ja durtiņu
blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo
informāciju par tīrīšanu.
Plauktu balstu un katalītisko paneļu
izņemšana
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus un katalītiskos paneļus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot plauktu
balstus. Katalītiskie paneļi nav
piestiprināti cepeškrāsns iekšpusē,
tāpēc tie var izkrist, izņemot
plauktu balstus.
16
1
2
1 Pavelciet plauktu
2 Pavelciet plauktu
balstu priekšējo daļu
balstu aizmugurējo
nost no sānu sienas.
daļu nost no sānu
Ar otru roku pieturiet
sienas un izņemiet
aizmugurējās
to.
plauktu vadotnes un
katalītisko paneli.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Teleskopisko vadotņu fiksatoriem
jābūt vērstiem ierīces priekšpuses
virzienā.
Katalītiskā tīrīšana
UZMANĪBU!
Tīrot katalītisko virsmu, nelietojiet
izsmidzināmus cepeškrāsns
tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus, ziepes vai citus
tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt
katalītisko virsmu.
Traipi vai krāsas maiņa uz
katalītiskās virsmas neietekmē tās
īpašības.
BRĪDINĀJUMS!
Neļaujiet bērniem atrasties
cepeškrāsns tuvumā, tīrot to
augstas temperatūras režīmā.
Cepeškrāsns virsma ļoti sakarst un
ir iespējams gūt apdegumus.
Pirms katalītiskās tīrīšanas
ieslēgšanas izņemiet visus
piederumus no cepeškrāsns.
Sienas ar katalītisko pārklājumu ir
pašattīrošas. Tās absorbē taukus, kas
nosēžas uz sienām ierīces darbības laikā.
www.zanussi.com
Lai veiktu pašattīrīšanos, regulāri uzkarsējiet
tukšu cepeškrāsni.
1. Notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu ūdeni
un trauku mazgāšanas līdzekli, tad
nosusiniet to.
2. Iestatiet funkciju .
3. Noregulējiet cepeškrāsns temperatūru uz
250 °C grādiem un ļaujiet tai darboties
vienu stundu.
4. Kad ierīce ir atdzisusi, notīriet to ar mīkstu
un mitru sūkli.
Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar diviem stikla
paneļiem. Cepeškrāsns durvis un iekšējo
stikla paneli var noņemt, lai tos notīrītu.
3 Veriet ciet
4 Novietojiet durvis uz
cepeškrāsns durvis
mīkstas drānas, kas
pusvirus, līdz tās
uzklāta uz stabilas
atrodas pirmajā
virsmas.
atvēršanas pozīcijā.
Tad pavelciet uz
priekšu un izceliet
durvis ārā.
Cepeškrāsns durvis var aizvērties,
ja mēģināsiet izņemt iekšējo stikla
paneli, kamēr durvis vēl nav
noņemtas.
90°
UZMANĪBU!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav iekšējā
stikla paneļa.
5 Atbrīvojiet
6 Pagrieziet abus
stiprinājumus par
bloķēšanas sistēmu,
90° un izceliet tos no
lai izņemtu iekšējo
ligzdām.
stikla paneli.
1 Atveriet durvis līdz
2 Paceliet un
galam un turiet abas
pagrieziet abu eņģu
durvju eņģes.
sviras.
1
2
7 Vispirms uzmanīgi
paceliet un izņemiet
stikla paneli.
Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni. Uzmanīgi
noslaukiet stikla paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneli
un cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk
minētās darbības pretējā secībā.
Drukāto apzīmējumu pusei jābūt vērstai pret
durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas
pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvars
drukāto apzīmējumu pusē, tai pieskaroties,
nav raupja.
www.zanussi.com
17
Iekšējais stikla panelis noteikti jāuzstāda
ligzdā pareizi.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu. Tas
novērš lampas stikla pārsega un tilpnes
bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks! Pirms
lampas nomainīšanas atvienojiet
drošinātāju.
Lampa un lampas stikla pārsegs
var būt karsti.
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie ies‐
tatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi ir
pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces darbī‐
bas traucējums ir saistīts ar dro‐
šinātāju. Ja drošinātājs nostrā‐
dā atkārtoti, sazinieties ar kvali‐
ficētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosēžas
uz ēdiena un cepeškrāsns tilp‐
nē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pārāk
ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neatstā‐
jiet ēdienus cepeškrāsnī ilgāk
par 15 - 20 minūtēm.
Displejs rāda "12.00".
Ir bijis strāvas piegādes pārtrau‐ Atiestatiet pulksteni.
kums.
18
www.zanussi.com
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.
plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz
priekšējā rāmja. Nenoņemiet ierīces iekšpusē
esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti
uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Iebūvēšana
540 21
min. 550
540
600
6
21
min. 560
589
114
19
20
114
19
20
580
558
min. 550
558
570
min. 560
589
570
594
9
594
6
3
Ierīces nostiprināšana pie virtuves
mēbelēm
A
B
www.zanussi.com
19
Elektroinstalācija
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību par bojājumiem, kas
radušies, neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti Drošības
informācijas sadaļās.
Šī ierīce ir aprīkota tikai ar barošanas kabeli.
Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai
nomaiņai:
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgrie‐
zums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis)
jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo
kabeli (zils un brūns kabelis).
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var
arī atsaukties uz tabulu:
Energoefektivitāte
Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Zanussi
Modeļa identifikācija
ZOA35722XV
Energoefektivitātes indekss
106.3
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais režīms
0.85 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ventilācijas
režīms
0.84 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
57 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
27.8 kg
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili.
Veiktspējas mērīšanas metodes.
Enerģijas taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
•
20
Vispārēji padomi
– Pārliecinieties, ka cepeškrāsns durvis
ir cieši aizvērtas, kad ierīce darbojas,
un centieties tās turēt maksimāli
aizvērtas gatavošanas laikā.
– Izmantojiet metāla traukus, lai
palielinātu energoefektivitāti.
– Kad iespējams, ievietojiet ēdienu
cepeškrāsnī, to neuzkarsējot.
– Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
www.zanussi.com
•
minūtēm, atkarībā no gatavošanas
laika un gatavošanas ilguma.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
– Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
uzsildītu ēdienu.
Gatavošana, izmantojot ventilatoru kad iespējams, izmantojiet gatavošanas
•
funkcijas, izmantojot ventilatoru, lai
ietaupītu enerģiju.
Ēdiena siltuma uzturēšana - ja vēlaties
izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu
ēdienu siltu, izvēlieties zemāko iespējamo
temperatūras iestatījumu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošajos konteineros to otrreizējai
pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā
otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties
ar vietējo pašvaldību.
www.zanussi.com
21
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Priedų naudojimas
22
23
25
26
26
28
29
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Įrengimas
Energijos efektyvumas
30
30
36
38
39
40
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir
žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte
ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
22
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių
negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir
supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
www.zanussi.com
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių
ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba panašios
kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės
priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles
atvirkščia tvarka.
Saugos instrukcija
Įrengimas
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
www.zanussi.com
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei reikėtų
pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti
mūsų įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir
nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga
nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad
nebūtų galima nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti
išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo
maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp
izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti
mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir elektros
smūgio arba sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų
uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad
šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros
liepsnos.
•
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos
pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate
priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikoma defektu ir jam
garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią
kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti
dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui gaminti. Jį
draudžiama naudoti kitais tikslais,
pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės
dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės
(pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės
niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas
veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisas
po naudojimo visiškai neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo
nurodymų.
Nevalykite katalitinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių duomenų
lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
Techninė priežiūra
Vidinė apšvietimo lemputė
•
•
Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos
būstui apšviesti.
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
Gaminio aprašymas
Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
Priedai
•
•
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
www.zanussi.com
1 Valdymo skydelis
2 Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
3 Temperatūros nustatymo rankenėlė
4 Elektroninis valdymas
5 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
6 Galios lemputė / simbolis / indikatorius
7 Aušinimo ventiliatoriaus ventiliacinės
angos
8 Kaitinamasis elementas
9 Lemputė
10 Ventiliatorius
11 Išimama lentynėlė
12 Lentynėlės padėtys
•
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
25
Prieš naudojantis pirmąkart
ĮSPĖJIMAS!
Kelis kartus paspauskite , kol pradės
mirksėti paros laiko funkcijos indikatorius.
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
Žr. saugos skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas
atgal į jų pradines padėtis.
Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai privaloma
nustatyti laiką.
Paros laiko funkcijos indikatorius mirksi, kai
prijungiate prietaisą prie elektros maitinimo,
kai išsijungia maitinimas arba kai
nenustatytas laikmatis.
Paspauskite mygtuką arba , kad
nustatytumėte tikslų laiką.
Maždaug po penkių sekundžių indikatorius
nustos mirksėti ir ekrane bus rodomas
nustatytas paros laikas.
Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi
jame likę riebalai.
ir didžiausią
1. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
ir nustatykite
5. Nustatykite funkciją
didžiausią temperatūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai.
Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą
patalpų vėdinimą.
Laiko keitimas
Jūs negalite pakeisti paros laiko,
jeigu veikia trukmės
pabaigos
arba
funkcija.
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
26
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar jūsų
prietaise yra rankenėlių
simboliai, indikatoriai ar
lemputės.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
• Kai prietaisas veikia, užsidega
lemputė.
• Simbolis rodo, ar rankenėle
valdomos orkaitės funkcijos ar
temperatūra.
www.zanussi.com
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą, pasukite
orkaitės funkcijų ir temperatūros
rankenėles į išjungimo padėtį.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis
Prietaisas yra išjungtas.
Apšvietimas
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Viršutinis kaitini‐
mas
Skrudinti duoną, pyragus ir pyragaičius. Pagamintiems patie‐
kalams užbaigti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Kepimas ant grote‐
lių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.
Spartus kepimas
ant grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir skrebu‐
čių skrudinimui.
Karšto oro srautas
Vienu metu kepti maistą iki 2-jų lentynos padėčių ir džiovin‐
ti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant
viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui, dar‐
žovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė priklauso nuo
užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Ekranas
A
www.zanussi.com
B
C
A. Funkcijų indikatoriai
B. Laiko rodinys
C. Funkcijų indikatorius
27
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
aprašymas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijainustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
Laikrodžio funkcijos
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikas
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Minučių skaitlys
Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi poveikio prietai‐
so veikimui.
Trukmė
Nustatyti orkaitės kepimo laiką.
Pabaiga
Nustatyti paros laiką, kada orkaitė turi išsijungti.
Galite naudoti trukmės
Veikiant laikmačio funkcijai ekrane
rodomas likęs laikas.
3. Kai pasibaigia laikas, laikrodžio funkcijos
indikatorius mirksi ir girdimas garso
signalas. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę ir
temperatūros nustatymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
ir
pabaigos
funkcijas vienu metu,
kad nustatytumėte, kiek prietaisas
turi veikti ir kada prietaisas turi
išsijungti. Tai leidžia įjungti
prietaisą su atidėtu paleidimu.
Pirmiausiai nustatykite
„Trukmė“
ir tada „Pabaiga“
.
Naudojant trukmės
Laikrodžio funkcijų nustatymas
Trukmės
ir pabaigos
funkcijoms
nustatykite orkaitės funkciją ir gaminimo
temperatūrą. Tai nereikalinga laikmačiui
.
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
reikalingos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
2. Spauskite
arba , kad nustatytumėte
reikiamos laikrodžio funkcijos laiką.
Laikrodžio funkcija veikia. Ekrane rodomas
jūsų nustatytos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
28
ir pabaigos
funkcijas, prietaisas išsijungia
automatiškai.
Laikrodžio funkcijos atšaukimas
1. Kelis kartus paspauskite , kol pradės
mirksėti reikiamos funkcijos indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių
sekundžių.
.
www.zanussi.com
Priedų naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar kojelės
yra nukreiptos žemyn.
•
Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir
kairiųjų pusių viršuje yra maži
įlenkimai, kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos nuo
apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink lentyną
neleidžia prikaistuviams
pasislinkti.
Ištraukiamų bėgelių įdėjimas
Ištraukiamus bėgelius galite dėti visuose
lygiuose.
Įsitikinkite, kad abu ištraukiami bėgeliai būtų
tame pačiame lygyje.
Kepimo skarda:
Stabdiklis (A), esantis ištraukiamo bėgelio
gale, turi būti viršuje.
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
A
Išimami bėgeliai
Grotelės ir kepimo skarda kartu:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
PERSPĖJIMAS!
Ištraukiamų bėgelių negalima
plauti indaplovėje. Netepkite
ištraukiamų bėgelių jokiu tepalu.
°C
1 Ištraukite dešinįjį ir
kairįjį ištraukiamus
bėgelius.
www.zanussi.com
°C
2 Ant ištraukiamų
bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai
juos įstumkite į
prietaisą.
29
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki
galo atgal į prietaisą įstumkite ištraukiamus
bėgelius.
Papildomos funkcijos
Aušinimo ventiliatorius
Apsauginis termostatas
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai
išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės
aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol
prietaisas atvės.
Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus
jo sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai
perkaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas
apsauginis termostatas, kuris nutraukia
elektros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai,
orkaitė vėl automatiškai įjungiama.
Patarimai
Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti
gaminimo rezultatai ir būti pažeistas
orkaitės emalis.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir
kepimo laikas yra tik orientacinio
pobūdžio. Jie priklauso nuo
receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Pyragų kepimas
•
•
Bendroji informacija
•
•
•
•
•
30
Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų
apytaką. Dėl tokios sistemos maistas
ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje,
patiekalas būna minkštas viduje ir
apskrudęs iš išorės. Taip sutrumpinamas
maisto gaminimo laikas ir sumažinamos
energijos sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje
arba ant durelių stiklo plokščių. Tai
normalu. Prieš atidarydami prietaiso
dureles maisto gaminimo metu, visada
atsistokite atokiai nuo prietaiso.
Kondensavimuisi sumažinti prieš
gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno
nedėkite jokių daiktų ir prietaiso
komponentų neuždenkite aliuminio folija.
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
•
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo,
konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo
nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų
prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai
gaminate šiuo prietaisu.
www.zanussi.com
Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Plaktos teš‐
los receptai
170
2
160
2 (1 ir 3)
45–60
Pyrago for‐
moje
Trapi tešla
170
2
160
2 (1 ir 3)
24–34
Pyrago for‐
moje
Varškės py‐
ragas
170
1
160
2
60–80
26 cm pyra‐
go formoje
Obuolių py‐
ragas
170
1
160
2 (1 ir 3)
100–120
Dviejose 20
cm pyrago
formose ant
grotelių
Štrudelis
175
2
150
2
60–80
Kepimo
skardoje
Pyragas su
uogiene
170
2
160
2
30–40
26 cm pyra‐
go formoje
Vaisinis py‐
ragas
170
2
155
2
60–70
26 cm pyra‐
go formoje
Biskvitinis
pyragas
(biskvitinis
pyragas be
riebalų)
170
2
160
2
35–45
26 cm pyra‐
go formoje
Kalėdinis
170
pyragas /
riebus vaisių
pyragas
2
160
2
50–60
20 cm pyra‐
go formoje
Slyvų pyra‐
170
2
160
2
50–60
Duonos for‐
moje
Pyragėliai
170
3
160
3 (1 ir 3)
20–30
Kepimo
skardoje
Sausainiai1)
150
3
150
3
20–30
Kepimo
skardoje
Merengos
100
3
100
3
90–120
Kepimo
skardoje
gas1)
www.zanussi.com
31
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Bandelės1)
190
3
180
3
15–20
Kepimo
skardoje
Plikyta tešla
190
3
180
3
25–35
Kepimo
skardoje
Pyragaičiai
formelėse
180
3
170
2
45–70
20 cm pyra‐
go formoje
Viktorijos
pyragaičiai
180
1 arba 2
170
2 (kairysis ir
dešinysis)
40–55
Kairė + deši‐
nė 20 cm
pyrago for‐
moje
1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Balta duona
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
190
1
190
1
60–70
1–2 kepalai,
vienas ke‐
palas – 500
g
Ruginė duo‐
na
190
1
180
1
30–45
Duonos for‐
moje
Duonos
190
2
180
2 (1 ir 3)
25–40
6–8 bande‐
lės kepimo
skardoje
Pica1)
190
1
190
1
20–30
Giliame pri‐
kaistuvyje
Sklindžiai1)
200
3
190
2
10–20
Kepimo
skardoje
1)
bandelės1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
32
www.zanussi.com
Apkepai
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Makaronų
apkepas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
180
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių ap‐ 200
kepas
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai su
įdaru
190
1
190
1
40–50
Formoje
Lazanija
200
2
200
2
25–40
Formoje
Įdaryti ma‐
karonai
vamzdučiai
200
2
190
2
25–40
Formoje
Jorkšyro pu‐
220
2
210
2
20–30
6 pudingų
forma
dingas1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
Angliškas
rostbifas,
pusiau iš‐
keptas
210
2
200
2
44–50
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
www.zanussi.com
33
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Angliškas
rostbifas, vi‐
dutiniškai iš‐
keptas
210
2
200
2
51–55
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
Angliškas
rostbifas, iš‐
keptas
210
2
200
2
55–60
Ant grotelių
ir giliame
prikaistuvyje
Kiaulienos
mentė
180
2
170
2
120–150
Giliame pri‐
kaistuvyje
Kiaulienos
kulninė
180
2
160
2
100–120
2 vnt. gilia‐
me kepimo
inde
Aviena
190
2
190
2
110–130
Koja
Viščiukas
200
2
200
2
70–85
Visas gilia‐
me kepimo
inde
Kalakutas
180
1
160
1
210–240
Visas gilia‐
me kepimo
inde
Antis
175
2
160
2
120–150
Visa giliame
kepimo inde
Žąsis
175
1
160
1
150–200
Visa giliame
kepimo inde
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjaustyta
gabalais
Zuikis
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
tas gabalais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas gilia‐
me kepimo
inde
34
www.zanussi.com
Žuvis
Patiekalas
Viršutinis / apatinis kai‐
tinimas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Upėtakis /
jūros karšis
190
2
175
2 (1 ir 3)
40–55
3–4 žuvys
Tunas / laši‐
ša
190
2
175
2 (1 ir 3)
35–60
4–6 filė
Kepimas ant grotelių
Prieš gaminimą įkaitinkite orkaitę
10 minučių.
Patiekalas
Kiekis
Gabalai
Tempera‐
tūra (°C)
(g)
Laikas (min.)
Viena pu‐
sė
Lentynos
padėtis
Antra pu‐
sė
Filė bifštek‐
sai
4
800
250
12–15
12–14
3
Jautienos
didkepsniai
4
600
250
10–12
6–8
3
Dešrelės
8
-
250
12–15
10–12
3
Kiaulienos
muštiniai
4
600
250
12–16
12–14
3
Viščiukas
(perpjautas
pusiau)
2
1000
250
30–35
25–30
3
Kebabai
4
-
250
10–15
10–12
3
Vištienos
krūtinėlė
4
400
250
12–15
12–14
3
Mėsainis
6
600
250
20–30
-
3
Žuvies filė
4
400
250
12–14
10–12
3
Skrebutis su
garnyru
4–6
-
250
5–7
-
3
Skrebučiai
4–6
-
250
2–4
2–3
3
www.zanussi.com
35
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir
šiltu vandeniu su valymo priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
Nerūdijančio plieno ar aliuminio
prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
kempine. Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties
arba šveičiamųjų medžiagų, nes
jos gali pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo pultą valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
Durelių tarpiklio valymas
•
•
Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių
tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos
rėmą. Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių
tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją
valymo informaciją.
Lentynų atramųir katalizinių plokščių
išėmimas
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas ir katalizines plokštes.
36
PERSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas. Katalizinės
plokštės nėra pritvirtintos prie
orkaitės sienelių ir gali nukristi, kai
išimate lentynų atramas.
1
2
1 Atitraukite lentynėlės 2 Lentynos atramos
priekį nuo šoninės
galinę dalį patraukite
sienelės. Kita ranka
nuo šoninės
prilaikykite galinius
sienelės ir ją
lentynų bėgelius ir
ištraukite.
katalizinę plokštę
vietoje.
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
Katalizinis valymas
PERSPĖJIMAS!
Nevalykite katalizinio paviršiaus
orkaitėms skirtomis purškiamomis
arba šveitimo priemonėmis, muilu
ar kitais valikliais. Tai pažeis
katalizinį paviršių.
Katalizinio paviršiaus dėmės ar
spalvos pasikeitimai neturi poveikio
katalizinėms savybėms.
ĮSPĖJIMAS!
Kai valote orkaitę aukštoje
temperatūroje, saugokite ją nuo
vaikų. Orkaitės paviršius labai
įkaista ir galima nusideginti.
Prieš įjungdami katalizinį valymą,
iš orkaitės išimkite visus priedus.
www.zanussi.com
Sienelės su katalizine danga savaime
išsivalo. Jos sugeria ant sienelių
besikaupiančius riebalus, kai prietaisas veikia.
Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą,
reguliariai įkaitinkite tuščią orkaitę.
1. Nuvalykite orkaitės dugną šiltu vandeniu ir
plovimo skysčiu, tada nusausinkite.
2. Nustatykite funkciją .
3. Nustatykite 250 °C orkaitės temperatūrą ir
palikite ją veikti 1 valandą.
4. Kai prietaisas yra ataušęs, nuvalykite jį
švelnia ir drėgna kempine.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi dvi stiklo plokštes. Galite
išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo plokštę ir
nuvalyti.
3 Pusiau uždarykite
4 Padėkite dureles ant
orkaitės dureles iki
minkštu audiniu
pirmos atidarymo
užtiesto stabilaus
padėties. Tada
paviršiaus.
patraukite į priekį ir
išimkite dureles iš jų
lizdo.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu jūs bandysite išimti
vidinę stiklo plokštę, nenuėmę
orkaitės durelių.
90°
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be vidinės
stiklo plokštės.
5 Atlaisvinkite
6 Pasukite du
fiksavimo sistemą ir
fiksatorius 90°
išimkite vidinę stiklo
kampu ir ištraukite
plokštę.
juos iš lizdų.
1
1 Visiškai atidarykite
orkaitės dureles ir
suimkite du durelių
lankstus.
2 Pakelkite ir pasukite
svirteles, esančias
ant šių dviejų
lankstų.
2
7 Pirmiausiai atsargiai
pakelkite ir po to
išimkite stiklo
plokštę.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Rūpestingai išdžiovinkite stiklo plokštę.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštę ir orkaitės
dureles. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės
tvarka.
Šilkografinės spaudos sritis privalo būti
nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad
įdėjus stiklo plokštės rėmo paviršius
padengtose vietose nebūtų šiurkštus liesti.
Įsitikinkite, ar tinkamai įdėjote vidinę stiklo
plokštę į savo vietą.
www.zanussi.com
37
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo
nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės
vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį prieš
keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos. Patikrinkite, ar nuostatos yra tin‐
kamos.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl saugiklio. Jeigu saugiklis
pakartotinai suveikia, kreipkitės
į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkaitės
viduje kaupiasi garai ir konden‐
satas.
Pernelyg ilgam palikote patieka‐ Baigę gaminti, nepalikite patie‐
lą orkaitėje.
kalų orkaitėje ilgiau negu 15–20
minučių.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tiekimas.
38
Iš naujo nustatykite laikrodį.
www.zanussi.com
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso
vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Įrengimas balduose
540 21
min. 550
540
600
6
21
min. 560
589
114
19
20
114
19
20
580
558
min. 550
558
570
min. 560
589
570
594
9
594
6
3
Prietaiso tvirtinimas prie spintelės
A
B
www.zanussi.com
39
Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu
jūs nesiimate saugos skyriuose
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas tik su maitinimo laidu.
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
2 300 – didžiausias
3x1
3 680 – didžiausias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis)
turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų
kabelius (mėlyną ir rudą kabelius).
Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis
nurodytas techninių duomenų plokštelėje.
Taip pat lentelėje nurodyta:
Bendroji galia (W)
1 380 – didžiausias
Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
3 x 0.75
Energijos efektyvumas
Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Zanussi
Modelio žymuo
ZOA35722XV
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
106,3
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant
įprastą veikseną
0,85 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant
priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,84 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
57 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Masė
27.8 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės,
garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių
charakteristikų matavimo metodai.
40
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums padeda
taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
www.zanussi.com
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į orkaitę
jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė
nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo likus 3–10
minutėms iki kepimo programos
pabaigos pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
•
•
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite maisto
gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas –
jeigu norite naudoti likusį karštį patiekalui
šiltam išlaikyti, pasirinkite žemiausią
galimą temperatūros nuostatą.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei
žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
www.zanussi.com
41
*
42
www.zanussi.com
www.zanussi.com
43
867323400-A-352015
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising