AEG | KM8403101M | User manual | Aeg KM8403101M Brugermanual

Aeg KM8403101M Brugermanual
DA
Brugsanvisning
Mikro-kombiovn
KM8403001
KM8403021
KM8403101
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................................. 8
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................................... 8
5. FØR IBRUGTAGNING...................................................................................................10
6. DAGLIG BRUG...............................................................................................................11
7. MIKROBØLGEFUNKTION............................................................................................14
8. URFUNKTIONER........................................................................................................... 19
9. AUTOMATISKE PROGRAMMER..................................................................................20
10. BRUG AF TILBEHØRET.............................................................................................. 21
11. EKSTRAFUNKTIONER................................................................................................ 21
12. RÅD OG TIP.................................................................................................................23
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................................41
14. FEJLFINDING..............................................................................................................42
15. TEKNISKE DATA......................................................................................................... 43
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter
på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i
ovnrummet kan skabe elektriske buer.
Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke
tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav
gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede
størrelser og forme af metalliske beholdere til
tilberedning med mikrobølger.
Hvis døren eller pakningerne er defekte, må apparatet
ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret
person.
Kun en kvalificeret person må udføre service eller
reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der
giver beskyttelse mod eksponering for
mikrobølgeenergi.
Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i lukkede
beholdere. De kan briste.
Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i
mikrobølgeovne.
Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller
papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga.
muligheden for antændelse.
Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og
drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og
opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe,
fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for
personskade, antændelse og brand.
DANSK
•
•
•
•
•
•
5
Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller
stikket tages ud, og døren holdes lukket for at kvæle
eventuelle flammer.
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan
resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas
på, når du håndterer beholderen.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal
røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal
temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i
apparatet, eftersom de kan briste, selv når
mikrobølgeopvarmningen er færdig.
Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester
af fødevarer bør fjernes.
Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til
nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ
indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere
i en farlig situation.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Netledninger må ikke komme i
berøring med eller nær ved
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
apparatets låge, især når lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, mens apparatet er i brug. Der
kan trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Brug ikke mikrobølgefunktionen til at
forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen forringer
ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
panel (f.eks. en låge), skal du sørge
for, at døren aldrig lukkes, mens
apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket panelet og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
skabet eller gulvet. Luk ikke panelet,
før apparatet er kølet helt af efter
brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
DANSK
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Sørg for at tørre ovnrummet og lågen
af efter hver brug. Damp, der dannes
under apparatets drift, kondenserer
på ovnrummets vægge og kan
forårsage korrosion.
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Fedt- og madrester i apparatet kan
forårsage brand og elektrisk
kortslutning, når mikroovnen er i
gang.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
2.5 Indvendig belysning
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
2.7 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
7
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
Betjeningspanel
Elektronisk programur
Varmeelement
Generator til mikrobølge
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
1
2
3
4
5
6
7
8
1
7
3.2 Tilbehør
Bageplade
Trådrist
Til kager og lagkagebunde.
Til kogegrej, kageforme, stege.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DANSK
9
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensorfelt
1
2
3
-
Funktion
Kommentar
Display
Viser apparatets aktuelle indstillinger.
TÆND/SLUK
Tænder/slukker for apparatet.
Ovnfunktioner eller Automatisk tilberedning
Berør sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Automatisk tilberedning.
Berør sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Automatisk tilberedning.
For at tænde eller slukke lyset skal du berøre feltet
i 3 sekunder.
Mikrobølgeovnfunktion
Aktivering af mikrobølgefunktionen. Den kan også
bruges, når apparatet er slukket. Når du bruger
mikrobølgefunktionen sammen med funktionen:
Varighed i mere end 7 minutter i en Kombi-tilstand, kan mikrobølgeeffekten ikke være mere
end 600 W.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i apparatet. Berør feltet i 3 sekunder
for at aktivere eller deaktivere funktionen: Hurtig
opvarmning.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
OK/Mikrobølge
hurtig start
Til at bekræfte valget eller indstillingerne. Aktivering af mikrobølgefunktionen. Den kan også bruges, når apparatet er slukket.
Tilbage-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Berør feltet i 3 sekunder for at få vist hovedmenuen.
4
5
6
7
8
9
10
11
Tid og ekstrafunk- Til indstilling af forskellige funktioner. Når en optioner
varmningsfunktion er i gang, skal du berøre sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne:
Panel Lås, Favoritter, Heat + Hold, Set + Go.
Minutur
For at angive funktionen: Minutur.
10
www.aeg.com
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ovn- eller mikrobølgefunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Mikrobølgetemperatur eller -effekt
En funktions varighed eller
sluttidspunkt
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen er i gang.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilberedningstid.
Sluttid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på
og
på
samme tid for at nulstille tiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnrummet.
Lampe for hurtig opvarmning
Funktionen er aktiv. Funktionen reducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
Heat + Hold
Funktionen er aktiv.
5. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør apparatet og tilbehøret rent, inden
du tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
5.2 Første tilslutning
Når apparatet tilsluttes til ledningsnettet
eller efter strømafbrydelse, skal der
indstilles sprog, displaykontrast og
displaylysstyrke samt aktuel tid.
DANSK
1. Tryk på
værdien.
eller
2. Tryk på
for at indstille
11
for at bekræfte.
6. DAGLIG BRUG
3. Tryk på for at gå til undermenuen
eller acceptere indstillingen.
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Du kan når som helst skifte
6.1 Navigering i menuerne
til hovedmenuen med
.
1. Tænd for apparat.
2. Tryk på
eller
menufunktionen.
for at indstille
6.2 Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol
Menupunkt
Egnet til
Ovnfunktioner
Indeholder en liste med ovnfunktioner.
Automatisk tilberedning
Indeholder en liste med automatiske programmer.
Grundindstillinger
Anvendes til angivelse af andre indstillinger.
Favoritter
Indeholder en liste med yndlingstilberedningsprogrammer, der er oprettet af brugeren.
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol
Undermenu
Forløb
Indstil aktuel tid
Angiver det aktuelle klokkeslæt.
Tidsangivelse
Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i
displayet, når apparatet slukkes.
Set + Go
Til at indstille en funktion og aktivere den senere
med et tryk på et symbol på kontrolpanelet.
Heat + Hold
Holder den tilberedte mad varm i 30 minutter efter endt tilberedningscyklus.
Ekstra tid
Aktiverer og deaktiverer funktionen Forlængelse
af tiden.
Kontrast display
Indstiller kontrast i displayet i trin.
Lysstyrke display
Indstiller lysstyrke i displayet i trin.
12
www.aeg.com
Symbol
Undermenu
Forløb
Sprog
Angiver sprog.
Signalstyrke
Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i trin.
Panel signal
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne.
TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan ikke deaktiveres.
Alarm/fejlsignaler
Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
Fabriksindstillinger
Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
6.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Bagning på to ovnriller og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/undervarme.
Pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Indstil temperaturen 20 - 40
°C lavere end for funktionen: Over-/undervarme.
Lavtemperaturstegning
Til tilberedning af møre, saftige stege.
Over-/undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Frosne madvarer
Til tilberedning af sprøde færdigretter, f.eks.
pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller.
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én
ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer
og til toastbrød.
Grillstegning
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af
brød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
13
DANSK
Ovnfunktion
Egnet til
Optøning
Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers
mængde og omfang.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
Hævning af dej
Til kontrolleret hævning af gærdej før bagning.
Brød
Til bagning af brød.
Gratiner
Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin. Også til gratinering og bruning.
Henkogning
Til at henkoge grøntsager, f.eks. pickles.
Tørring
Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer,
ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash
eller champignoner).
Tallerkenvarmer
Til at varme tallerkener op inden servering.
ØKO-stegning
Når du bruger denne funktion under tilberedning,
kan du optimere energiforbruget. Se stege-/
bagetabellerne med de tilhørende funktioner for
at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger (Turbogrill).
6.4 Start af en ovnfunktion
1. Tænd for apparatet.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
3. Tryk på for at bekræfte.
4. Vælg en ovnfunktion.
5. Tryk på for at bekræfte.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på
for at bekræfte.
6.5 Indikator for opvarmning
Når du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
temperaturen stiger. Når temperaturen
er nået, lyder alarmen 3 gange og
bjælken blinker og forsvinder.
6.6 Lampe for hurtig
opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmningfunktionen er i gang.
Funktionen aktiveres ved at holde
sekunder. Lampen for opvarmning
skifter.
6.7 Restvarme
Når der slukkes for apparatet, viser
displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
i3
14
www.aeg.com
6.8 Spar på energien
Apparatet har funktioner,
som hjælper dig med at
spare energi ved daglig
madlavning.
Generelle råd
Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt,
når apparatet er tændt, og hold den
lukket så meget som muligt under
tilberedningen.
Brug metalfade til at øge
energibesparelsen, men kun, når du ikke
anvender en mikrobølgefunktion.
Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10 minutter,
før tilberedningstiden er gået, afhængigt
af madlavningens varighed. Restvarmen i
ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med tilvalget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er på over 30
minutter, slukkes varmelegemerne
automatisk 10% hurtigere i visse
ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Displayet viser restvarmelampen eller temperaturen.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedningen, og
tænd den kun, når det er nødvendigt.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
7. MIKROBØLGEFUNKTION
7.1 Mikrobølgeovn
Generelt:
FORSIGTIG!
Lad ikke apparatet være
tændt, når der ikke er
madvarer i det.
• Lad maden stå i nogle minutter, når
du har slukket for apparatet. Se
tabellerne for tilberedning i
mikrobølge: hviletid.
• Fjern alufolie, metalbeholdere osv.,
før du tilbereder maden.
• Brug ikke mere end ét lag, når
mikrobølgetilstanden anvendes.
• Stil maden på et fad nederst i
ovnrummet, hvis der ikke er angivet
andet.
• Rør om muligt altid rundt i maden, før
den serveres.
Tilberedning:
• Hvis det er muligt, skal madvarer
tildækkes med materiale, der er egnet
til brug i mikrobølge. Tilbered kun
•
•
•
•
•
•
•
•
maden uden at dække den til, hvis du
vil have en sprød skorpe.
Overtilbered ikke retter ved at
indstille effekten og tiden for højt.
Maden kan udtørre, brænde på, eller
der kan gå ild i den.
Brug ikke apparatet til at koge æg
med skal eller snegle, da de kan
sprænge. Til spejlæg - stik først hul i
blommen.
Prik i madvarer med skind med en
gaffel flere gange eller skræl kartofler,
tomater, pølser og lignende før
tilberedningen, så madvaren ikke
sprænger.
Til afkølede eller frosne madvarer
kræves der længere tilberedningstid.
I retter med sovs skal der med
mellemrum røres i retten.
Vend store stykker om halvvejs i
tilberedningstiden.
Skær om muligt grøntsagerne i lige
store stykker.
Brug flade, brede fade.
DANSK
• Brug ikke kogegrej, der er fremstillet
af porcelæn, keramik eller fajance
med små huller, f.eks. på håndtag
eller uglasserede bunde. Fugt, der
kommer ind i hullerne, kan forårsage,
at kogegrejet knækker, når det
opvarmes.
Optøning af kød, fjerkræ, fisk:
• Anbring de frosne, uindpakkede
madvarer på et lille omvendt fad med
en beholder under eller på et
optøningsstativ eller plastiksigte, så
optøningsvæsken kan løbe fra.
• Vend madvaren, når halvdelen af
optøningstiden er gået. Del dem om
muligt, og fjern de stykker, der er
begyndt af tø op.
Optøning af smør, stykker af kage,
kvark:
• Optø dem ikke helt i apparatet, men
lad dem optø helt ved
stuetemperatur. Det giver et mere
ensartet resultat. Fjern al metal- eller
aluminiumemballage eller alle
metaldele helt før optøning.
Optøning af frugt, grøntsager:
• Hvis frugt og grøntsager skal forblive
rå, skal de ikke optøes helt i ovnen,
men derimod tø færdigt op ved
stuetemperatur.
• Du kan bruge en højere
mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt
og grøntsager uden at optø dem
først.
Færdigretter:
• Færdigretter i metalemballage eller
plastikbakker med metallåg kan kun
optøs eller opvarmes i mikrobølge,
hvis disse er angivet som egnet til
brug i mikrobølge.
• Du skal følge producentens
anvisninger på emballagen (f.eks.
fjerne metallåget og stikke hul på
plastfolien).
7.2 Egnet kogegrej og materialer
Kogegrej / Materiale
Mikrobølgeovn
Optøning Varme
Grille
Tilberedning
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast
glas
Ikke-ildfast glas og porcelæn1)
X
X
X
Grillriste, glas og glaskeramik fremstillet af ildfast/frostsikkert materiale
f.eks. Arcoflam
Keramik2), fajance2)
X
Varmebestandig plast op til 200 °C3)
X
Pap, papir
X
X
X
Husholdningsfilm
X
X
X
Stegefilm med lukning, der er beregnet til mikrobølge3)
15
X
16
www.aeg.com
Kogegrej / Materiale
Mikrobølgeovn
Grille
Optøning Varme
Tilberedning
Stegefade, der er fremstillet af metal,
f.eks. emalje, støbejern
X
X
X
Bageforme, sort lak eller silikonebe-
X
X
X
Bageplade
X
X
X
Grillrist
X
X
X
lagt3)
Kogegrej til bruning, f.eks. Crisp- eller X
Crunch-plade
X
Færdigretter i emballage3)
1) Uden sølv, guld, platin eller metalforkromning/dekorationer.
2) Uden kvarts- eller metaldele, eller glasurer, som indeholder metaller
3) Følg producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.
7.3 Tip til mikrobølge
Resultat
Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om
Find detaljer om tilsvarende madvaretyper. Forøg
mængden for den tilberedte madvare. eller forkort længden af tilberedningstiden efter
følgende regel: dobbelt mængde - næsten den
dobbelte tid, halv mængde - halvdelen af tiden.
Maden er meget tør efter tilberedning.
Indstil en kortere tilberedningstid eller vælg en
lavere mikrobølgeeffekt og dæk maden over med
et materiale, der er beregnet til brug i mikroovn.
Maden er stadig ikke tået op, varm eller tilberedt, når tilberedningstiden
stopper.
Angiv længere tilberedningstid, eller vælg højere
mikrobølgeeffekt. Bemærk, at store retter generelt har brug for længere tid. Rør rundt i maden
under tilberedningen.
Når tilberedningstiden er udløbet, er
madvaren overophedet i kanten, men
fortsat ikke færdig i midten.
Næste gang skal du vælge en lavere effekt og
længere tid. Omrør væsker undervejs, f.eks. suppe.
Andre ting at tænke på...
• Madvarer har forskellige former og
kvaliteter. De er fremstillet i
forskellige mængder. Derfor kan den
krævede tid og effekt til optøning,
opvarmning eller tilberedning variere.
Som en tommelfingerregel: dobbelt
mængde - næsten dobbelt tid.
• Mikrobølgerne skaber varmen direkte
i madvaren. Derfor kan alle steder
ikke opvarmes på samme tid. Du skal
røre rundt i eller vende de opvarmede
retter, især ved større mængder af
mad.
• Hviletiden angives i tabellerne. Lad
madvaren hvile enten i apparatet eller
DANSK
udenfor, så varmen fordeles mere
jævnt.
• Juster mikrobølgeeffekten, så den
passer til mængden af mad. Hvis du
bruger høj mikrobølgeeffekt ved små
mængder fødevarer, kan maden
17
brænde på, eller du risikerer lydbuer,
når du anvender tilbehøret.
• Du får bedre resultater med ris, hvis
du bruger flade, brede fade.
7.4 Mikrobølgefunktioner
Funktioner
Forløb
Mikrobølgeovn
Skaber varmen direkte i madvaren. Brug den til at varme færdigretter og drikkevarer, til at optø kød eller frugt og til at tilberede grøntsager og fisk.
Kombi
Brug den til at køre ovnfunktionen og mikrobølgetilstanden sammen. Brug den til at tilberede madvarer på kortere tid, og brune
dem samtidigt.
Den maksimale mikrobølgeeffekt for denne funktion er 600W
Hurtig start
Brug den til at aktivere mikrobølgefunktionen ved én gang at berøre
symbolet
med maks. mikrobølgeeffekt. Driftstid: 30 sekunder.
7.5 Indstilling af
mikrobølgefunktionen
1. Tænd for apparat.
2. Berør
for at aktivere
mikrobølgefunktionen.
3. Tryk på . Funktionen: Varighed er
indstillet til 30 sekunder, og
mikrobølgerne begynder at fungere.
Hver berøring af lægger
30 sekunder ekstra tid til:
Varighed.
Hvis du ikke berør , slukkes
apparatet efter 20 sekunder.
4. Berør
for at indstille funktionen:
Varighed. Se under "Indstilling af
urfunktioner".
Når tiden for funktionen:
Varighed er længere end 7
minutter, afkortes
mikrobølgeeffekten til 600
W.
Den maksimale indstilling af
tiden for funktionen:
Varighed er 90 minutter.
Du kan ændre
mikrobølgeeffekten (berør
og derefter
eller
)
samt funktionen: Varighed
når som helst, når
mikrobølgefunktionen er i
gang.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes et lydsignal i to minutter.
Mikrobølgefunktionen deaktiveres
automatisk. Rør ved et vilkårligt
symbol for at slå lydsignalet fra.
Mikrobølgefunktionen
deaktiveres ved at berøre
.
Hvis du trykker på
eller
åbner lågen, stopper
funktionen. For at starte den
igen skal du berøre
.
7.6 Indstilling af Kombifunktionen
1. Start af en ovnfunktion. Se "Start af
en ovnfunktion".
2. Berør , og foretag de samme trin,
som når du indstiller
mikrobølgefunktionen.
18
www.aeg.com
Ved visse funktioner starter
mikrobølgefunktionen, så
snart den indstillede
temperatur er nået.
Funktionerne findes ikke i Kombifunktionen: Favoritter, Sluttid, Set + Go,
Heat + Hold.
Hver berøring af føjer 30 sekunder
ekstra til tiden Varighed.
Du kan ændre
mikrobølgeeffekten (se
"Indstilling af
mikrobølgeeffekt").
7.7 Indstilling af funktionen til
Hurtig start
3. Berør
for at indstille funktionens
tid: Varighed. Se under "Indstilling af
urfunktioner".
1. Berør om nødvendigt
apparatet.
7.8 Eksempler på anvendelse
af effektindstillinger
for at slukke
2. Rør ved for at aktivere funktionen
Hurtig start.
Data i tabellen er kun vejledende.
Effekttrin
Brug
•
•
•
•
Opvarmning af væsker
Bruning ved starten af tilberedningen
Kogning af grøntsager
Smeltning af husblas og smør
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
• 600 Watt
• 500 Watt
Optøning og opvarmning af frosne madvarer
Opvarmning af moltider på én tallerken
Småkogning af gryderetter
Tilberedning af æggeretter
• 400 Watt
• 300 Watt
• 200 Watt
Fortsat tilberedning af måltider
Tilberedning af sarte madvarer
Opvarmning af babymad
Småkogning af ris
Opvarmning af sarte madvarer
Smeltning af ost
• 100 Watt
Optøning af kød, fisk, brød
Optøning af ost, fløde, smør
Optøning af frugt og kager (cremefyld)
Hævning af gærdej
Opvarmning af kolde retter og drikkevarer
DANSK
19
8. URFUNKTIONER
8.1 Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
Egnet til
Minutur
Til at indstille nedtælling (maks. 2 t og 30
min). Denne funktion påvirker ikke apparatets
drift. Den kan også aktiveres, når apparatet
er slukket.
Brug
for at slå funktionen til. Tryk på
eller
for at indstille minutterne og på
for at starte.
Varighed
Til at indstille længden af en aktivitet (maks.
23 t 59 min).
Sluttid
Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
Hvis du bruger
urfunktionerne: Varighed,
Sluttid, deaktiverer
apparatets varmelegemerne,
når 90% af den indstillede
tid er gået. Apparatet
bruger restvarmen til at lave
maden færdig, indtil den
indstillede tid er gået (3 - 20
minutter).
8.2 Indstilling af
urfunktionstasterne
Før du bruger funktionerne:
Varighed, Sluttid, skal du
først indstille en ovnfunktion
og en temperatur. Apparatet
slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne:
Varighed og Sluttid
samtidigt, hvis apparatet
skal tændes og senere
slukkes automatisk.
1. Vælg en ovnfunktion.
en eller flere gange, indtil
2. Tryk på
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
3. Tryk på
eller
for at indstille
den nødvendige tid.
4. Tryk på for at bekræfte.
Når tiden er gået, udsendes et lydsignal.
Apparatet slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et hvilket som helst symbol
for at stoppe signalet.
8.3 Heat + Hold
Betingelser for funktionen:
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat + Hold holder færdig
mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
aktiveres, når bagningen eller
stegningen er slut.
Funktionen kan aktiveres eller
deaktiveres i menuen: Grundindstillinger.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
en eller flere gange, indtil
4. Tryk på
displayet viser: Heat + Hold.
5. Tryk på for at bekræfte.
Når programmet er slut, udsendes et
lydsignal.
Funktionen forbliver aktiveret, selv om
der skiftes ovnfunktion.
20
www.aeg.com
8.4 Ekstra tid
Displayet viser meddelelsen.
Funktionen: Ekstra tid fortsætter
ovnfunktionen, efter endt Varighed.
2. Tryk på
Det gælder for alle
ovnfunktioner med Varighed
eller Vægtautomatik.
for at slå funktionen til
eller på
for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
.
1. Når tilberedningstiden er gået,
udsendes et lydsignal. Tryk på hvilket
som helst symbol.
9. AUTOMATISKE PROGRAMMER
9.3 Automatisk tilberedning
med Vægtautomatik
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Opskrifter på nettet
Du kan finde opskrifterne til
de automatiske programmer
for dette apparat på vores
websted. For at finde den
korrekte opskriftsbog skal du
kontrollere PNC-nummeret
på typeskiltet på forsiden af
ovnrummet.
9.2 Automatisk tilberedning
med Opskrift automatik
Dette apparat har en række opskrifter,
du kan bruge. Opskrifterne er faste og
kan ikke ændres.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Automatisk
tilberedning. Tryk på
bekræfte.
for at
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for at
for at
Når du bruger funktionen:
Manuel, bruger apparatet de
automatiske indstillinger. De
kan ændres som for andre
funktioner.
Denne funktion beregner automatisk
stegetiden. For at bruge funktionen skal
du indtaste madens vægt.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Automatisk
tilberedning. Tryk på
bekræfte.
for at
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
bekræfte.
4. Berør
eller
for at
for at indstille
madens vægt. Tryk på for at
bekræfte.
Det automatiske program starter.
5. Du kan ændre vægten på et vilkårligt
eller
for at
tidspunkt. Berør
skifte vægten.
6. Når tiden er gået, udsendes et
lydsignal. Tryk på et hvilket som helst
symbol for at stoppe signalet.
I nogle programmer skal
maden vendes efter 30
minutter. Displayet viser en
påmindelse.
DANSK
21
10. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Isætning af tilbehør
Brug kun det beregnede kogegrej og
materiale.
ADVARSEL!
Se kapitlet
"Mikrobølgefunktion".
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Bageplade:
Grillrist og bageplade sammen:
Skub bagepladen ind mellem
ovnribbernes skinner og grillristen på
skinnerne ovenover.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning. Den høje
kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at
glide.
Skub bagepladen ind mellem skinnerne
ud for rillen.
11. EKSTRAFUNKTIONER
11.1 Favoritter
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
Du kan ikke gemme
mikrobølge- og
mikrobølgekombi-funktionet
som favoritprogrammer.
Gemme et program
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
3. Tryk en eller flere gange på
displayet viser: GEM.
, indtil
4. Tryk på for at bekræfte.
Displayet viser den første ledige plads
hukommelsen.
5. Tryk på for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
Første bogstav blinker.
7. Berør
eller
bogstavet.
for at skifte
8. Tryk på .
Det næste bogstav blinker.
22
www.aeg.com
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
10. Tryk på og hold nede for at
gemme.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal
du berøre
eller
og trykke på for
at overskrive et eksisterende program.
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
Aktivering af programmet
1. Tænd for apparatet.
2. Vælg menuen: Favoritter.
3. Bekræft med et tryk på .
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Bekræft med et tryk på
.
11.2 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan
apparatet ikke tændes utilsigtet.
1. Tryk på
for at aktivere displayet.
og , indtil
2. Tryk samtidig på
displayet viser en meddelelse.
Gentag trin 2 for at deaktivere Børnelåsfunktionen.
11.3 Panel Lås
aktivere den senere ved at berøre
symbolet én gang.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
en eller flere gange, indtil
5. Tryk på
displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på et symbol (undtagen for ) for
at starte funktionen: Set + Go. Den
valgte ovnfunktion starter.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
lydsignal.
• Panel Lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen:
Grundindstillinger
tænder og slukker
funktionen: Set + Go.
11.5 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun
aktivere den, når apparatet er tændt.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
en eller flere gange, indtil
3. Tryk på
displayet viser: Panel Lås.
4. Tryk på
Berør
for at bekræfte.
for at deaktivere funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for apparatet,
deaktiveres funktionen også.
11.4 Set + Go
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og
Den automatiske slukning
virker ikke med funktionerne:
Lys, Sluttid, Varighed.
11.6 Displayets lysstyrke
Displayet har to lysstyrker:
• Aften/nat-lysstyrke - når apparatet er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når apparatet er aktiveret.
– hvis du berør et symbol under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
TÆND / SLUK), går displayet
DANSK
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis apparatet er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går
displayet tilbage til aften/natlysstyrke.
23
11.7 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres
køleblæseren automatisk for at holde
apparatets overflader kølige. Hvis du
slukker for apparatet, kører blæseren
videre, indtil apparatet er kølet af.
12. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
12.1 Råd om ovnens særlige
opvarmningsfunktioner
Hold varm
Brug denne funktion, hvis du vil holde
maden varm.
Temperaturen justeres automatisk til 80
°C.
Tallerkenvarmer
Til opvarmning af tallerkener og fade.
Fordel tallerkener og fade jævnt på
grillristen. Flyt stakkene rundt efter
halvdelen af opvarmningstiden (byt om
på top og bund).
Den automatiske temperatur er 70 °C.
Anbefalet ovnrille: 3.
Hævning af dej
Du kan bruge denne automatiske
funktion med hvilken som helst ønsket
dejopskrift. Den giver gode forhold for
hævning. Læg dejen i et fad, der er stort
nok til hævning, og dæk den til med et
fugtigt viskestykke eller film. Sæt en
grillrist på ribbe 1, og sæt fadet ind. Luk
lågen, og indstil funktionen til hævning af
dej: Hævning af dej. Indstil den ønskede
tid.
12.2 Bagning
• Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du
havde før. Tilpas dine sædvanlige
indstillinger (temperatur,
tilberedningstid) og ovnriller efter
tabellernes angivelser.
• Producenten anbefaler, at du bruger
den laveste temperatur første gang.
• Hvis du ikke kan finde indstillingerne
til en bestemt opskrift, kan du bruge
den opskrift, der ligner mest.
• Bagetiden kan kan forlænges med 10
– 15 minutter, når du bager på mere
end én ribbe.
• Kager og bagværk med forskellig
højde kan brune ujævnt i starten. I så
fald bør temperaturindstillingen ikke
ændres. Forskellene udlignes under
bagningen.
• Ved længere bagetider kan man
slukke for ovnen cirka 10 minutter før
bagetiden er slut, så restvarmen kan
udnyttes.
Når du tilbereder frosne madvarer, kan
pladerne i ovnen "slå sig" under
bagningen. Når pladerne retter sig ud,
når de er kølet af.
24
www.aeg.com
12.3 Bagetip
Resultat
Mulige årsager
Afhjælpning
Kagens bund er ikke brunet
nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen og bli- Der er for høj ovntemperaver klæg, klistret eller med
tur.
vandstriber.
Sænk ovntemperaturen en
smule, næste gang du bager.
Kagen falder sammen og bli- Bagetiden er for kort.
ver klæg, klistret eller med
vandstriber.
Forlæng bagetiden. Du kan
ikke nedsætte bagetiden
ved at vælge højere temperaturer.
Kagen falder sammen og bli- Der er for meget væske i
ver klæg, klistret eller med
blandingen.
vandstriber.
Tilsæt mindre væske. Vær
påpasselig med røretiden,
især hvis du bruger en røremaskine.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur. Skru op for ovntemperaturen, næste gang du bager.
Kagen er for tør.
Bagetiden er for lang.
Indstil en kortere bagetid,
næste gang du bager.
Kagen bliver ujævnt brun.
Ovntemperaturen er for høj,
og bagetiden er for kort.
Vælg en lavere ovntemperatur og længere bagetid.
Kagen bliver ujævnt brun.
Dejen er ujævnt fordelt.
Fordel dejen jævnt på bagepladen.
Kagen er ikke klar på den
angivne bagetid.
Der er for lav ovntemperatur. Skru en smule op for ovntemperaturen, næste gang
du bager.
12.4 Bagning på én ovnribbe
Bagværk i form
Madvare
Funktion
Tempera- Tid (min.)
tur (°C)
Ovnrille
Gærkrans eller croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
2
Sandkage/Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
2
Sponge cake / Sandkage
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sponge cake / Sandkage
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Tærtebund - mørdej 1)
Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tærtebund - rørt dej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
DANSK
Madvare
Tempera- Tid (min.)
tur (°C)
Ovnrille
Apple pie /Æbletærte (2 Varmluft
forme, 20 cm diameter,
forskudt på skrå i ovnen)
160
70 - 90
2
Apple pie /Æbletærte (2 Over-/underforme, 20 cm diameter, varme
forskudt på skrå i ovnen)
180
70 - 90
1
Over-/undervarme
160 - 170
60 - 90
1
Madvare
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kringle
Over-/undervarme
170 - 190
30 - 40
2
Tysk julestollen 1)
Over-/undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Brød (grovbrød) 1)
Over-/undervarme
Kvargkage, plade 2)
Funktion
1) Forvarm ovnen.
2) Brug en grill/bradepande.
Bagværk på bageplader
2
første
230
20
så
160 - 180
30 - 60
Over-/undervarme
190 - 210
20 - 35
2
Roulade 1)
Over-/undervarme
180 - 200
10 - 20
2
Bradepandekage, (tør)
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smør-/sukkerkager, bi-
Over-/undervarme
190 - 210
20 - 30
2
stik 1)
Frugttærter (på gærdej/
Varmluft
150 - 160
35 - 55
3
Over-/undervarme
170
35 - 55
1
rørt dej) 2)
Frugtkager på mørdej
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Vandbakkelser/flødekager 1)
rørt dej) 2)
Frugttærter (på gærdej/
25
26
www.aeg.com
Madvare
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Gærkager med blødt
fyld (f.eks. kvark, fløde,
Over-/undervarme
160 - 180
40 - 80
2
Madvare
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lagkagebunde af mørdej
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /Mørdejska- Varmluft
ge/Kagesnitter
140
20 - 35
3
Short bread / Mørdej-
Over-/undervarme
160
20 - 30
2
Lagkagebunde af rørt
dej
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
1
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Lagkagebunde af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Småt bagværk af butter- Varmluft
170 - 180
20 - 30
3
creme) 1)
1) Forvarm ovnen.
2) Brug en grill/bradepande.
Lagkagebunde
skage / Kagesnitter1)
dej1)
Småt gærbrød1)
Over-/undervarme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Små ka-
Varmluft
160
20 - 35
3
Over-/undervarme
170
20 - 35
2
ger1)
Small cakes / Små kager1)
1) Forvarm ovnen.
12.5 Souffleer og gratiner
Madvare
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
1
DANSK
Madvare
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
1
Grøntsagsgra-
Turbogrill
210 - 230
10 - 20
1
Småt gærbrød
Varmluft
med smeltet ost
160 - 170
15 - 30
1
Søde souffleer
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
1
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
tin 1)
1) Forvarm ovnen.
12.6 Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Bagværk på bageplader
Madvare
Temperatur (°C)
Vandbakkelser/flødeka- 160 - 180
Tid (min.)
Ovnrille
25 - 45
1/3
30 - 45
1/3
ger 1)
Toscatærte, tør
150 - 160
1) Forvarm ovnen.
Kiks/småkager/tørkager/boller
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lagkagebunde af mørdej
150 - 160
20 - 40
1/3
Short bread /Mørdejskage/Kagesnitter
140
25 - 45
1/3
Lagkagebunde af rørt
dej
160 - 170
25 - 40
1/3
Marengs
80 - 100
130 - 170
1/3
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/3
Lagkagebunde af gærdej
160 - 170
30 - 60
1/3
27
28
www.aeg.com
12.7 Lavtemperaturstegning
Kog/steg altid uden låg, når
du bruger denne funktion.
Brug denne funktion til at tilberede
møre, magre kødstykker og fisk.
Funktionen kan ikke anvendes til
opskrifter som tyndsteg eller
fedtindholdig flæskesteg.
1. Svits kødet i en pande på
kogesektionen på en meget høj
indstilling i 1-2 minutter på hver side.
2. Læg kødet i den varme bradepande
på grillristen i ovnen.
3. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning.
I de første 10 minutter kan du indstille en
ovntemperatur mellem 80 °C og 150 °C.
Standard er 90 °C. Når du har indstillet
temperaturen, fortsætter ovnen med at
tilberede ved 80 °C. Brug ikke funktionen
til fjerkræ.
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Engelsk roastbeef
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Filet
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Kalvesteg
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Bøf
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
12.8 Pizza
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pizza (tynd bund)1)
200 - 230
15 - 20
3
Pizza (med meget fyld) 2) 180 - 200
20 - 30
3
Tærte m/ fyld
180 - 200
40 - 55
3
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
3
Quiche Lorraine (fyldt
tærte)
170 - 190
45 - 55
3
Schweizisk tærte
170 - 190
45 - 55
3
Kvarkkage
140 - 160
60 - 90
3
Æblekage, lukket
150 - 170
50 - 60
3
Grøntsagstærte
160 - 180
50 - 60
3
Flade madbrød 1)
230
10 - 20
3
Tærte med butterdej 1)
160 - 180
45 - 55
3
Flammekuchen 1)
230
12 - 20
3
DANSK
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Piroger (russisk udgave
180 - 200
15 - 25
3
29
af calzone) 1)
1) Forvarm ovnen.
2) Brug en grill/bradepande.
12.9 Stegning
• Brug varmefast kogegrej til stegning
(følg producentens anvisninger).
• Store stege kan steges direkte i grill /
bradepanden (hvis den findes) eller
på grillristen med grill / bradepanden
under.
• Steg magert kød i bradepanden med
låget. Det holder bedre på kødsaften.
• Alt kød, der skal have sprød skorpe/
svær, kan steges i bradepanden uden
låg.
• Det anbefales, at du tilbereder kød
og fisk på 1 kg og derover i apparatet.
• For at forhindre at kødsaften eller
fedtstoffet brænder på på
bradepanden, kan du komme lidt
væske i grill / bradepanden.
• Stegen vendes efter behov (efter 1/2 2/3 af tilberedningstiden).
• Store stege og fjerkræ dryppes med
stegesky flere gange under stegning.
Det giver bedre stegningsresultater.
• Du kan slukke apparatet ca. 10
minutter før stegetiden er slut og
bruge restvarmen.
12.10 Stegetabeller
Oksekød
Madvare
Funktion Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
200
230
60 - 80
1
Effekt
(W)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bov, nakTurbog- 1 - 1.5
kekam,
rill
skinkesteg
200
160 - 180
50 - 70
1
Farsbrød
Turbog- 0.75 - 1
rill
200
160 - 170
35 - 50
1
Svineskank Turbog- 0.75 - 1
(forkogt)
rill
200
150 - 170
60 - 75
1
Grydesteg Over-/
undervarme
1 - 1.5
Svin
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
30
www.aeg.com
Kalvekød
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Kalvesteg
Turbog- 1
rill
Kalveskank Turbog- 1.5 - 2
rill
Effekt
(W)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
200
160 - 180
50 - 70
1
200
160 - 180
75 - 100
1
Lammekød
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle, lammesteg
Turbogrill
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
1
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Udskåret
fjerkræ
Turbog- 0,2 - 0,25
rill
hver
200
200 - 220
20 - 35
1
Kylling,
halv
Turbog- 0,4 - 0,5
rill
hver
200
190 - 210
25 - 40
1
Kylling,
poulard
Turbog- 1 - 1.5
rill
200
190 - 210
30 - 45
1
And
Turbog- 1.5 - 2
rill
200
180 - 200
45 - 65
1
Fjerkræ
Fisk (dampet)
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille
Hel fisk
Over-/
undervarme
1 - 1.5
200
210 - 220
1
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille
Desserter
Varmluft
-
200
160 - 180
1
30 - 45
Retter
20 - 35
DANSK
Madvare
Funktion
Mængde
(kg)
Effekt
(W)
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille
Krydrede
Varmretter med luft
tilberedte
ingredienser (nudler,
grøntsager)
-
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Krydrede
Varmretter med luft
rå ingredienser (kartofler,
grøntsager)
-
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
12.11 Grillstegning
• Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
• Forvarm altid den tomme ovn i 5
minutter med grillfunktionerne.
• Grill altid med højeste
temperaturindstilling.
• Sæt risten i den ovnrille, der anbefales
i grilltabellen.
• Sæt altid bradepanden på første
ovnrille, så den kan opsamle fedtet.
FORSIGTIG!
Grill altid med ovnlågen
lukket.
Grillstegning
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
1. side
2. side
Roastbeef, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oksefilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Svinefilet
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Kalvefilet
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Lammefilet
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk (500 g 1000 g)
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Ovnrille
Stor grill
Madvare
31
Tid (min.)
Ovnrille
1. side
2. side
Burgers / Burgere
9 - 13
8 - 10
3
Svinemørbrad
10 - 12
6 - 10
2
Pølser
10 - 12
6-8
3
32
www.aeg.com
Madvare
Tid (min.)
Ovnrille
1. side
2. side
Tournedos/Kalvesteaks
7 - 10
6-8
3
Toast / Toastbrød
1-3
1-3
3
Toastbrød med pålæg
6-8
-
2
12.12 Frosne madvarer
• Tag maden ud af emballagen. Læg
den på en tallerken.
• Dæk den ikke til med en skål eller en
tallerken. Det kan forlænge
optøningstiden.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
3
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
3
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
3
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
3
Pommes Frites, tyn-
210 - 230
20 - 30
3
Pommes Frites, tykke1) 210 - 230
25 - 35
3
Grønsager / Kroket-
210 - 230
20 - 35
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
frisk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/Cannelloni,
frossen
160 - 180
40 - 60
2
Kyllingevinger
190 - 210
20 - 30
3
de1)
ter1)
1) Vend produktet 2 eller 3 gange under stegning.
Tabel for dybfrosne færdigretter
Madvare
Funktion
Temperatur (°C)
Frossen pizza1)
Over-/undervarme som angivet på pakken
Tid (min.)
Ovnrille
som angivet på
pakken
2
DANSK
Madvare
Funktion
Chips2) (300 600 g)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Over-/undervarme 200 - 220
eller Turbogrill
som angivet på
pakken
2
Flutes3)
Over-/undervarme som angivet på pakken
som angivet på
pakken
2
Frugtkage
Over-/undervarme som angivet på pakken
som angivet på
pakken
2
33
1) Forvarm ovnen.
2) Vend produktet 2 eller 3 gange under stegning.
3) Forvarm ovnen.
12.13 Optøning
• Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken.
• Brug den første ovnrille fra neden.
• Dæk ikke foden til med et fad eller en
tallerken, da det kan forlænge
optøningstiden.
Madvare Mængde
Optøningstid (min.)
Efteroptøning (min.)
Bemærkning
Kylling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Læg en kyllingen på en omvendt
underkop i en spisetallerken. Vendes undervejs.
Kød
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød
500 g
90 - 120
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Pisk fløden, mens den stadig er
lidt frossen nogle steder.
Kage
1,4 kg
60
60
-
12.14 Henkogning
• Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
• Brug ikke glas med skrue- og
bajonetlåg eller metaldåser.
• Brug første rist fra neden til denne
funktion.
• Stil højst seks 1 liters henkogningsglas
på bagepladen.
• Fyld glassene ens og luk med en
bøjle.
• Glassene må ikke røre hinanden.
• Hæld ca. 1/2 liter vand på
bagepladen, så luften i ovnen er
tilstrækkelig fugtig.
• Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter
ca. 35 - 60 minutter) (se tabellen).
34
www.aeg.com
Bærfrugter
Madvare
Temperatur (°C)
Jordbær/blåbær/
160 - 170
hindbær/modne stikkelsbær
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
35 - 45
-
Stenfrugter
Madvare
Temperatur (°C)
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
Pærer/kvæder/
svesker
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Madvare
Temperatur (°C)
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
Gulerødder1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
-
Blandet pickles
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabi/ærter/asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grøntsager
1) Lad dem stå i ovnen, efter at den er blevet slukket.
12.15 Tørring
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (t)
Ovnrille
Bønner
60 - 70
6-8
3
Peberfrugt
60 - 70
5-6
3
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
3
Svampe
50 - 60
6-8
3
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
Blommer
60 - 70
8 - 10
3
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
3
Æble, i skiver
60 - 70
6-8
3
Pærer
60 - 70
6-9
3
DANSK
35
12.16 Brød
Det anbefales ikke at forvarme.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Franskbrød
180 - 200
40 - 60
2
Flute
200 - 220
35 - 45
2
Croissant
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Grovbrød
180 - 200
50 - 70
2
Rugbrød
180 - 200
50 - 70
2
Flerkornsbrød
170 - 190
60 - 90
2
12.17 Tilberedningstabeller til
mikrobølgeovn
Læg din mad på en tallerken
eller i en skål i bunden af
ovnen, hvis der ikke er
angivet andet.
Optøning af kød
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Hele kødudskæringer
200
0.5
10 - 12
10 - 15
Vendes undervejs.
Bøf
200
0.2
3-5
5 - 10
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- optøede
dele fjernes.
Blandet hakket kød
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- optøede
dele fjernes.
Gullasch
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- optøede
dele fjernes.
36
www.aeg.com
Optøning af fjerkræ
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Kylling
200
1
25 - 30
10 - 20
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- tildæk optøede dele
med alufolie.
Kyllingebryst
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- tildæk optøede dele
med alufolie.
Kyllingelår
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- tildæk optøede dele
med alufolie.
And
200
2
45 - 60
20 - 30
Vendes, når
halvdelen af
tiden er gået
- tildæk optøede dele
med alufolie.
Optøning af fisk
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Hel fisk
100
0.5
10 - 15
15 - 20
Vendes undervejs.
Fiskefileter
100
0.5
10 - 12
15 - 20
Vendes undervejs.
Optøning af pølser
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Skiveskåret
pølse
100
0.1
2-4
20 - 40
Vendes undervejs.
DANSK
37
Optøning af mejeriprodukter
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Kvark
100
0.25
10 - 15
25 - 30
Fjern aluminiumsdele vendes, når
halvdelen af
tiden er gået.
Smør
100
0.25
3-5
15 - 20
Fjern aluminiumsdele vendes, når
halvdelen af
tiden er gået.
Ost
100
0.25
3-5
30 - 60
Fjern aluminiumsdele vendes, når
halvdelen af
tiden er gået.
Fløde
100
0.2
7 - 12
20 - 30
Fjern alufolien - omrøres,
når halvdelen
af tiden er
gået.
Optøning af kager/bagværk
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Gærdej
100
1 stk.
2-3
15 - 20
Vend tallerkenen, når
halvdelen af
tiden er gået.
Kvarkkage
100
1 stk.
2-4
15 - 20
Vend tallerkenen, når
halvdelen af
tiden er gået.
Kage med
creme
100
1 stk.
1-2
15 - 20
Vend tallerkenen, når
halvdelen af
tiden er gået.
Tørkage
100
(f.eks. rørekage)
1 stk.
2-4
15 - 20
Vend tallerkenen, når
halvdelen af
tiden er gået.
38
www.aeg.com
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Frugtkage
100
1 stk.
1-2
15 - 20
Vend tallerkenen, når
halvdelen af
tiden er gået.
Brød
100
1 kg
15 - 20
10 - 15
Vendes undervejs.
Skiveskåret
brød
100
0,5 kg
8 - 12
10 - 15
Vendes undervejs.
Boller
100
4 småt gærbrød
5-8
5 - 10
Vendes undervejs.
Optøning af frugt
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Jordbær
100
0.3
8 - 12
10 - 15
Dækkes under optøning
- omrøres,
når halvdelen
af tiden er
gået.
0.25
8 - 10
10 - 15
Dækkes under optøning
- omrøres,
når halvdelen
af tiden er
gået.
Blommer, kir- 100
sebær, hindbær, solbær,
abrikoser
Tilberedning/Smeltning
Madvare
Effekt (W)
Mængde
(kg)
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Chokolade/
chokoladeovertræk
600
0.15
2-3
-
Omrøres undervejs.
Smør
200
0.1
2-4
-
Omrøres undervejs.
DANSK
39
Optøning - opvarmning
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Babymad i
glas
300
0,2 kg
2-3
-
Omrøres, når
halvdelen af
tiden er gået
- tjek temperaturen.
Babymælk
(flaske, 180
ml)
1000
0,2 kg
0:20 - 0:40
-
Sæt en ske i
flasken - omrør, og tjek
temperaturen.
Færdigretter
600
0,4 - 0,5 kg
14 - 20
5
Fjern aluminiumslåg - vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Dybfrosne
færdigretter
400
0,4 - 0,5 kg
4-6
5
Fjern aluminiumslåg - vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Mælk
1000
1 kop ca. 200 1:15 - 1:45
ml
-
Sæt en ske i
skålen.
Vand
1000
1 kop ca. 200 1:30 - 2
ml
-
Sæt en ske i
skålen.
Sovs
600
200 ml
1-2
-
Omrøres undervejs.
Suppe
600
300 ml
2-4
-
Omrøres undervejs.
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Hel fisk
500
0,5 kg
8 - 10
-
Dækkes til
under tilberedning vend skålen
flere gange
under tilberedning.
Kogetabel
40
www.aeg.com
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Fiskefileter
500
0,5 kg
6-8
-
Dækkes til
under tilberedning vend skålen
flere gange
under tilberedning.
Grøntsager,
kort kogetid,
600
0,5 kg
12 - 16
-
Tilføj ca. 50
ml vand,
dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
600
0,5 kg
14 - 18
-
Tilføj ca. 50
ml vand,
dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
Grøntsager, 600
lang kogetid,
0,5 kg
14 - 20
-
Tilføj ca. 50
ml vand,
dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
0,5 kg
18 - 24
-
Tilføj ca. 50
ml vand,
dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
0,8 kg + 600
ml
5-7
300 W/15 - 20 Dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
friske 1)
Grøntsager,
kort kogetid,
frosne 1)
friske1)
Grøntsager, 600
lang kogetid,
frosne 1)
Bagte kartof- 1000
ler
DANSK
41
Madvare
Effekt (W)
Mængde
Tid (min.)
Hviletid
(min.)
Bemærkning
Ris
1000
0,3 kg + 600
ml
4-6
-
Dækkes under tilberedning, omrøres undervejs.
Popcorn
1000
-
3-4
-
Læg popcornene på en
tallerken i
bunden af
ovnrummet.
1) Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.
Tabel, Kombi-funktion
• Kun for udvalgte modeller.
Madvare
Kogegrej
• Brug funktionerne: Grillstegning og
mikrobølgeovn.
Effekt Tempe- Tid
Ovnril- Bemærkning
(W)
ratur
(min.) le
(°C)
Kylling, 2 stk., Glasfad med sigte
halveres (2 x
0,6 kg)
300
220
40
2
Vend efter 20
min., hviletid
5 min.
kartoffelgratin (1 kg)
Gratinret
300
200
40
2
10 min. hviletid.
Nakkefilet
(1,1 kg)
Glasfad med sigte
300
200
70
1
Vend ind
imellem, 10
min. hviletid.
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Bemærkninger om
rengøring
• Aftør apparatets front med en blød
klud opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid apparatet indvendigt
efter brug. Ophobning af fedt eller
andre madrester kan medføre brand.
• Rengør omhyggeligt ovnrummets loft
for madrester og fedt.
• Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan
beskadige non-stick-belægningen.
• Tør ovnen, når ovnrummet er vådt
efter brug.
42
www.aeg.com
13.2 Udtagning af ovnribberne
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
Kontroller, at apparatet er koldt, før det
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Fjern ovnribberne for at rengøre
apparatet.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og
ud af det forreste ophæng.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
1
3
2
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
13.3 Udskiftning af pæren
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset mod uret, og tag
det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
14. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
DANSK
43
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring,
eller slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
14.2 Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecentret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
15. TEKNISKE DATA
15.1 Tekniske data
Spænding
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
44
www.aeg.com
16. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
45
46
www.aeg.com
DANSK
47
867302133-E-242016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising