AEG | KS8404001M | User manual | Aeg KS8404001M Ohjekirja

Aeg KS8404001M Ohjekirja
FI
Käyttöohje
Höyryuuni
KS8404001
KS8404021
KS8404101
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.................................................................................................. 3
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS......................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................................ 8
5. KÄYTTÖÖNOTTO........................................................................................................ 10
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................................... 10
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................... 14
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT....................................................................................16
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN........................................................................... 16
10. LISÄTOIMINNOT........................................................................................................ 18
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..............................................................................................19
12. HOITO JA PUHDISTUS...............................................................................................39
13. VIANMÄÄRITYS...........................................................................................................42
14. ENERGIATEHOKKUUS............................................................................................... 43
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella
tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä sen
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
SUOMI
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
5
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei
katsota viaksi takuuoikeudellisessa
mielessä.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
2.4 Höyrytoiminto
VAROITUS!
Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
• Laitteesta tuleva höyry voi aiheuttaa
palovammoja:
– Laitteen luukkua ei saa avata
höyrytoiminnon käytön aikana.
– Avaa laitteen luukku varovasti
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
6
www.aeg.com
2.5 Hoito ja puhdistus
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
2.6 Sisävalo
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi laitteen
luukkua. Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjelmointilaite
Vesilokero
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Valo
Puhallin
Suojuksellinen höyrynkehitin
Uunipeltien kannatinkisko, irrotettava
Kannatintasot
SUOMI
3.2 Varusteet
Osoittaa ruoan kypsyyden.
Uuniritilä
Höyrysetti
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
7
Tavallinen ja rei'itetty uunipelti.
Leivinpelti
Höyrysetti poistaa kondensoituvan veden
ruoasta höyrytoiminnon aikana. Käytä sitä
sellaisen ruoan valmistamiseen, joka ei
saa olla vedessä kypsymisen aikana
(esim. vihannekset, kalapalat, kanan
rintapala). Setti ei sovi elintarvikkeille,
joiden tulee kypsyä vedessä (esim. riisi,
maissipuuro, pasta).
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Sieni
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Paistolämpömittari
Poistaa höyrynkehittimeen jääneen
veden.
8
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla.
Kosketuspainike
1
2
-
Toiminto
Kuvaus
Näyttö
Näyttää laitteen asetukset.
PÄÄLLE / POIS
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
Uunitoiminnot tai
Avustava ruoanvalmistus
Valitse uunitoiminto tai valikko koskettamalla kosketuspainiketta: Avustava ruoanvalmistus. Valitse
eri valikot koskettamalla kosketuspainiketta uudelleen: Uunitoiminnot, Avustava ruoanvalmistus.
Kytke valo päälle ja pois päältä koskettamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan. Valo voidaan kytkeä päälle, vaikka laite olisi kytketty pois toiminnasta.
Oma ohjelma
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Lämpötilan valitseminen
Lämpötilan asettaminen tai laitteen nykyisen
lämpötilan tarkistaminen. Kosketa painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi toimintaan ja pois toiminnasta toiminnon: Pikakuumennus.
Alanuolipainike
Alaspäin liikkuminen valikossa.
Ylänuolipainike
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
3
4
5
6
7
8
SUOMI
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
Home-painike
9
Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Avaa päävalikko koskettamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan.
10
Aika- ja lisätoimin- Eri toimintojen asettaminen. Kosketa kosketuspainot
niketta uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi ajastimen tai toiminnot: Painikelukitus, Oma
ohjelma, Valmista ja pidä,Turvaohjelma. Voit myös
muuttaa paistolämpömittarin asetuksia.
Hälytinajastin
11
9
Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
4.2 Näyttö
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Uunitoiminto
Kellonaika
Kuumennuksen osoitin
Lämpötila
Toiminnon kesto tai päättymisaika
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
Toiminto
Hälytinajastin
Toiminto suoritetaan.
Kellonaika
Näytössä näkyy kellonaika.
Kestoaika
Keittoaika näkyy näytössä.
Lopetus
Keittotoiminnon päättymisaika näkyy
näytössä.
Lämpötila
Lämpötila näkyy näytössä.
Aikanäyttö
Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy
näytössä. Nollaa aika painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti.
Ajan laskenta
Laite laskee kypsennysajan.
Kuumennuksen osoitin
Näytössä näkyy laitteen lämpötila.
Pikakuumentumisen
merkkivalo
Toiminto on käytössä. Vähentää kuumennusaikaa.
10
www.aeg.com
Symboli
Toiminto
Painoautomatiikka
Näytöstä näkyy, että automaattinen
painojärjestelmä on toiminnassa tai että painoa voidaan muuttaa.
Valmista ja pidä
Toiminto on käytössä.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.2 Ensimmäinen kytkentä
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Kun kytket laitteen sähköverkkoon tai
sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen
on asetettava kieli, näytön kontrasti,
näytön kirkkaus ja kellonaika.
1. Aseta arvo painamalla painiketta
tai
.
2. Vahvista painamalla
.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Valikoiden selaaminen
3. Paina
siirtyäksesi alavalikkoon tai
vahvistaaksesi asetuksen.
Voit aina palata takaisin
päävalikkoon painikkeella
.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikkovalinta painamalla
tai
.
6.2 Valikoiden yleiskuvaus
Päävalikko
Symboli
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Avustava ruoanvalmistus
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Uunitoiminnot
Sisältää uunitoimintojen luettelon.
Höyrypuhdistus
Laitteen puhdistaminen höyryllä.
SUOMI
Symboli
11
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Perusasetukset
Muiden asetuksien asettaminen.
Oma ohjelma
Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Symboli
Alavalikko
Kuvaus
Aseta kellonaika
Asettaa kellonajan kelloon.
Aikanäyttö
Kun virta on kytketty laitteeseen, näytössä näkyy
aika, jolloin laite sammutetaan.
Turvaohjelma
Kun toiminto on päälllä, voit valita Valitse lisätoiminnot -ikkunassa toiminnon: Turvaohjelma.
Valmista ja pidä
Kun toiminto on päälllä, voit valita Valitse lisätoiminnot -ikkunassa toiminnon: Valmista ja pidä.
Ajan lisääminen
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ajan lisäystoiminnon.
Näytön kontrasti
Säätää näytön kontrastin asteittain.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Valitse kieli
Asettaa näytön kielen.
Äänenvoimakkuus
Säätää painikkeiden ja äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Painikeäänet
Ota käyttöön ja poista käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä
pois päältä.
Hälytysäänet
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Tehdasasetukset
Palauttaa kaikki tehdasasetukset.
6.3 Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Voimakas höyry
Käyttötarkoitus
Kasviksia, kalaa, perunoita, riisiä, pastaa ja erityisiä
lisukkeita varten.
12
www.aeg.com
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Intervall Plus
Suuren kosteuspitoisuuden omaaville ruoille sekä
kalan, vanukkaiden ja terriinien kypsentämiseen.
Intervall höyry
Leivän kypsentämiseen, suurien lihapalojen paistamiseen tai kylmien ja pakastettujen aterioiden
lämmittämiseen.
Eko-höyry
Säästötoiminnoilla voit optimoida energiankulutusta kypsennyksen aikana. Paistoaika on asetettava ensin. Katso ruoanvalmistustaulukoista vastaava
toiminto saadaksesi lisätietoja suositelluista asetuksista.
Kostea kiertoilma
Energian säästäminen kuivien leipomotuotteiden
paistamisen ja kypsentämisen aikana. Puolivalmiiden leipomotuotteiden paistamiseen yhdellä kannatintasolla. Tämän toiminnon avulla määritetään
energialuokka standardin EN50304 mukaisesti.
Kiertoilma
Korkeintaan kahdella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan
vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi
kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Pakasteet
Pakasteruokien, kuten ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden valmistaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä kannatintasolla.
Gratinointi ja ruskistus.
Maksigrilli
Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Grilli
Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Lämpimänä pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
SUOMI
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Taikinan nostatus
Hiivataikinan kontrolloitu nostatus ennen leipomista.
Leipä
Leivän valmistaminen.
Paistos
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin
valmistaminen. Gratinointi ja ruskistus.
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden valmistus, esim. pikkelsit.
Kuivaus
Hedelmä- (esim. omenat, luumut, persikat) ja vihannesviipaleiden (tomaatit, kesäkurpitsa, sienet)
kuivaus.
Lautasten lämmitys
Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
Lämmitys höyryllä
Valmiin ruoan uudelleenlämmitys suoraan lautasella.
Eko-paisto
Säästötoiminnoilla voit optimoida energiankulutusta kypsennyksen aikana. Paistoaika on asetettava ensin. Katso ruoanvalmistustaulukoista vastaava
toiminto saadaksesi lisätietoja suositelluista asetuksista.
6.4 Uunitoiminnon
käynnistäminen
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Uunitoiminnot.
3. Vahvista
-painikkeella.
4. Aseta uunitoiminto.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Aseta lämpötila.
7. Vahvista
13
-painikkeella.
6.5 Höyrytoiminto
Vesisäiliön kansi sijaitsee
käyttöpaneelissa.
VAROITUS!
Älä aseta vettä suoraan
höyrynkehittimeen.
Käytä ainoastaan vettä. Älä
käytä suodatettua
(demineralisoitua) tai
tislattua vettä. Älä käytä
muita nesteitä. Älä kaada
vesilokeroon helposti
syttyviä tai alkoholipitoisia
nesteitä.
1. Valmista ruoat oikeissa
keittoastioissa.
2. Paina vesilokeron kantta sen
avaamiseksi.
14
www.aeg.com
3. Täytä vesilokeroon 800 ml vettä.
Vesimäärä riittää noin 50 minuutiksi.
4. Paina vesilokero lähtöasentoon.
5. Kytke laite toimintaan.
6. Valitse höyrytoiminto ja lämpötila.
7. Aseta tarvittaessa toiminto Kestoaika
tai Lopetus
.
Höyryä alkaa näkyä noin kahden
minuutin kuluttua. Äänimerkki
kuuluu, kun laite on saavuttanut
likimääräisesti asetetun lämpötilan.
Kun höyrynkehitin on tyhjä,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
Äänimerkki kuuluu keittoajan päätyttyä.
8. Kytke laite pois päältä.
9. Tyhjennä vesilaatikko
höyrykypsennyksen jälkeen.
HUOMIO!
Laite on kuuma.
Olemassa on
palovammojen vaara.
Ole varovainen
vesilaatikkoa
tyhjentäessä.
Kun laite on jäähtynyt, kuivaa
höyrynkehittimeen jäänyt vesi sienellä.
Pyyhi höyrynkehitin tarvittaessa
muutamalla tipalla etikkaa. Anna laitteen
kuivua täysin jättämällä luukku auki.
6.6 Kuumennuksen osoitin
Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle,
palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa
näkyy, että lämpötila nousee.
6.7 Pikakuumentumisen
merkkivalo
Tämä toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
Käynnistä toiminto pitämällä painiketta
alhaalla 3 sekunnin ajan.
Kuumennuksen merkkivalo vilkkuu.
6.8 Jälkilämpö
Kun laite kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Hälytinajastin
Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30
min). Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla
laitteen toimintaan. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan, vaikka laite olisi kytketty pois toiminnasta.
Aktivoi toiminto painamalla painiketta
Aseta minuutit painamalla
nistä painamalla
tai
.
ja käyn-
.
Kestoaika
Toiminta-ajan asettaminen (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia).
Lopetus
Toiminnolla asetetaan uunitoimintojen sammutusaika (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia).
Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika
käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.
SUOMI
Jos käytät kellotoimintoja:
Kestoaika, Lopetus, laite
kytkee lämpövastukset pois
päältä, kun asetusajasta on
kulunut 90 %. Laite käyttää
jälkilämpöä kypsennyksen
loppuvaiheessa, kunnes aika
loppuu (3 - 20 minuuttia).
7.2 Kellotoimintojen
asettaminen
tai
-painikkeella.
4. Vahvista
Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy pois
toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
5. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin poistamiseksi.
Toiminnon edellytykset:
Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä valikossa:
Perusasetukset.
-painikkeella.
5. Vahvista
Kun ohjelman aika loppuu, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
Toiminto jää päälle, jos muutat
uunitoimintoja.
7.4 Ajan lisääminen
Toiminto: Ajan lisääminen pidentää
uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun
Kestoaika on kulunut umpeen.
2. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
kellotoiminto ja vastaava symboli.
7.3 Valmista ja pidä
Toiminto: Valmista ja pidä pitää valmiin
ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30
minuutin ajan. Se aktivoituu, kun
kypsennys- tai paistotoiminto päättyy.
4. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: Valmista ja
pidä.
1. Aseta uunitoiminto.
3. Aseta aika painamalla
• Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
• Toiminto: Kestoaika on asetettu.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse uunitoiminto.
3. Aseta lämpötila yli 80 °C.
• Ennen kuin käytät
toimintoja: Kestoaika,
Lopetus, uunitoiminto ja
lämpötila on asetettava
ensin. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta.
• Voit käyttää toimintoja:
Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti, jos laite
halutaan kytkeä
automaattisesti
toimintaan ja
myöhemmin pois
toiminnasta.
• Toiminnot: Kestoaika ja
Lopetus eivät toimi
paistolämpömittaria
käytettäessä.
.
15
Tämä soveltuu kaikkiin
uunitoimintoihin, joissa on
Kestoaika tai
Painoautomatiikka.
Toimintoa ei voida käyttää
uunitoiminnoissa, joissa
käytetään
paistolämpömittaria.
1. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkkejä. Paina jotakin
kosketuspainiketta.
Näytössä näkyy viesti.
kytkeäksesi
2. Paina painiketta
toiminnon toimintaan tai peruuta
toiminto painamalla
3. Aseta toiminnon kesto.
4. Paina painiketta
.
.
16
www.aeg.com
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Verkkoreseptit
Tämän laitteen
automaattiohjelmien reseptit
ovat saatavilla
verkkosivuiltamme. Tarkista
laitteen tuotenumero sen
sisätilan etukehyksessä
olevasta arvokilvestä oikean
reseptikirjan löytämiseksi.
8.2 Avustava ruoanvalmistus
painikkeella
Reseptiautomatiikka
Laitteessa on lukuisia reseptejä, joita
voidaan käyttää. Reseptit ovat pysyviä,
eikä niitä voi muuttaa.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Avustava
ruoanvalmistus. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse resepti. Vahvista
painikkeella.
-
8.3 Avustava ruoanvalmistus
painikkeella Painoautomatiikka
Kyseinen toiminto laskee automaattisesti
paistoajan. Toiminnon käyttö edellyttää,
että ruoka-aineksien paino asetetaan.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Avustava
ruoanvalmistus. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse toiminto: Painoautomatiikka.
Vahvista
5. Kosketa
-painikkeella.
tai
ruoan painon
asettamiseksi. Vahvista
painikkeella.
Automaattinen ohjelma käynnistyy.
6. Painoa voidaan muuttaa milloin
tahansa. Kosketa
tai
muuttaaksesi painoa.
7. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Paina jotakin
kosketuspainiketta äänimerkin
poistamiseksi.
Käännä ruokaa 30 minuutin
kuluttua joissakin ohjelmissa.
Näytössä näkyy muistutus.
Kun käytät toimintoa:
Käsivalintainen, laite käyttää
automaattisia asetuksia. Voit
muuttaa asetuksia, kuten
kaikissa muissakin
toiminnoissa.
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Paistolämpömittari
Sinun tulee asettaa kaksi lämpötilaa:
uunin lämpötila ja sisälämpötila.
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
SUOMI
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria tai
oikeita varaosia.
Paistolämpömittari on
pidettävä lihassa ja sen
pistoke pistorasiassa koko
kypsennyksen ajan.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
3. Liitä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etukehyksessä olevaan
pistorasiaan.
VAROITUS!
Paistolämpömittari on
kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara. Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
9.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
HUOMIO!
Älä käytä leivinpeltiä tai
uunipannua toiminnolla:
Voimakas höyry.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
4. Paina
tai
alle 5 sekunnissa
sisälämpötilan asettamiseksi.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
Laite laskee likimääräisen
poiskytkeytymisajan. Poiskytkeytymisaika
riippuu eri ruokamääristä, asetetuista
lämpötiloista (vähintään 120 °C) ja
toimintatiloista. Laite laskee
poiskytkeytymisajan noin 30 minuutissa.
6. Muuta ruoan sisälämpötilaa
painamalla .
Kun liha on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
7. Paina kosketuspainiketta signaalin
sammuttamiseksi.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista kypsennetty
ruoka uunista.
Grilli / uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
17
18
www.aeg.com
• Lisävarusteiden oikeassa
ja vasemmassa yläosassa
on pienet lovet niiden
turvallisuuden
parantamiseksi. Lovet
estävät myös
kallistumisen.
• Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden
luisumisen.
10. LISÄTOIMINNOT
10.1 Oma ohjelma
Ohjelman käynnistäminen
Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi,
kuten kestoaikoja, lämpötila-asetuksia tai
uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä
valikossa: Oma ohjelma. Uuniin voi
tallentaa 20 ohjelmaa.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Oma ohjelma.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai
automaattiohjelma.
3. Kosketa painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: TALLENNA.
-painikkeella.
4. Vahvista
Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa
muistipaikka.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Syötä ohjelman nimi.
Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
7. Kosketa
kirjaimen.
tai
muuttaaksesi
.
8. Paina painiketta
Seuraava kirjain vilkkuu.
9. Toista tarvittaessa vaihe 7.
10. Tallenna asetus painamalla ja
.
pitämällä alhaalla painiketta
Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan
kirjoittaa. Kun näytössä näkyy
ensimmäinen vapaa muistipaikka,
kosketa
tai
ja paina
olemassa
olevan ohjelman ylikirjoittamiseksi.
Ohjelman nimeä voidaan muuttaa
valikossa: Muokkaa ohjelman nimeä.
3. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
5. Vahvista
-painikkeella.
siirtyäksesi suoraan valikkoon:
Paina
Oma ohjelma. Toimintoa voidaan
käyttää, vaikka laite olisi kytketty pois
toiminnasta.
10.2 Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukko estää laitteen käynnistämisen
vahingossa.
1. Kytke laite toimintaan.
ja
-painikkeita
2. Kosketa
samanaikaisesti, kunnes näyttöön
ilmestyy viesti.
Lapsilukko-toiminto voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
10.3 Painikelukitus
Tämä toiminto estää uunitoiminnon
muuttamisen vahingossa. Voit kytkeä sen
päälle vain, kun laite on toiminnassa.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
toistuvasti,
3. Paina painiketta
kunnes näytössä näkyy:
Painikelukitus.
4. Vahvista
-painikkeella.
SUOMI
Kytke toiminto pois päältä painamalla
. Näytössä näkyy viesti. Paina
uudelleen
ja vahvista painamalla
.
Kun kytket laitteen pois
toiminnasta, toiminto
kytkeytyy myös pois
toiminnasta.
10.4 Turvaohjelma
Toiminnon avulla voidaan asettaa
uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä
myöhemmin yhdellä kosketuspainikkeen
painalluksella.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto.
toistuvasti,
3. Paina painiketta
kunnes näytössä näkyy: Kestoaika.
4. Aseta aika.
toistuvasti,
5. Paina painiketta
kunnes näytössä näkyy:
Turvaohjelma.
-painikkeella.
6. Vahvista
Paina kosketuspainiketta (lukuun
ottamatta painiketta ) käynnistääksesi
toiminnon: Turvaohjelma. Valitsemasi
uunitoiminto käynnistyy.
Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
• Painikelukitus palaa, kun
uunitoiminto on
käynnissä.
• Valikko: Perusasetukset
mahdollistaa seuraavan
toiminnon kytkemisen
päälle ja pois päältä:
Turvaohjelma.
10.5 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
19
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen
virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen
kanssa: Uunivalo,
paistolämpömittari,Lopetus,
Kestoaika.
10.6 Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin
kosketuspainiketta yökirkkauden
aikana (lukuun ottamatta
virtapainiketta), näyttö palaa
päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– jos laite on pois päältä ja asetat
toiminnon: Hälytinajastin. Kun
toiminto päättyy, näyttö palaa
yökirkkaustilaan.
10.7 Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan laitteen
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
20
www.aeg.com
11.1 Luukun sisäosa
Voit käyttää tätä automaattista toimintoa
kaikkiin haluamiisi hiivataikinaresepteihin.
Se luo hyvät olosuhteet taikinan
nostattamista varten. Aseta taikina
astiaan, joka on riittävän suuri
nostattamista varten. Sitä ei tarvitse
peittää. Aseta uuniritilä ensimmäiselle
tasolle ja laita astia uuniin. Sulje ovi ja
aseta toiminto: Taikinan nostatus. Aseta
tarvitsemasi aika.
Joissakin malleissa luukun sisäpuolelle
on merkitty:
11.3 Höyryllä kypsentäminen
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, usein
valmistettavien ruokien suositellut
kannatintasot ja lämpötilat.
• Käytä ainoastaan lämmön- ja
korroosionkestävää keittoastiaa tai
kromiteräksistä elintarvikeastiaa (vain
tietyt mallit).
• Oikeat kannatintasot on merkitty alla
olevaan taulukkoon. Kannatintasojen
numerot menevät alhaalta ylöspäin.
• Kun kypsennät ruokia yli 30 minuutin
ajan, tai kypsennät suuria
ruokamääriä, lisää vettä tarvittaessa.
• Aseta ruoat oikeanlaisiin
keittoastioihin ja aseta keittoastiat
kannattimille. Varmista, että ritilöiden
väliin jää tilaa, jotta höyry voi kiertää
vapaasti astioiden ympärillä.
• Tyhjennä vesilokero, letkut ja
höyrynkehitin jokaisen käyttökerran
jälkeen. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
• Taulukot antavat tietoa tyypillisistä
ruokalajeista.
• Aloita ruoanvalmistus kylmällä
laitteella, ellei taulukkojen tiedot ole
poikkeavat.
• Käytä lähes samanlaista reseptiä, jos
et löydä reseptin oikeita asetuksia.
• Riisin kypsennyksen aikana tulee
käyttää vettä suhteessa 1,5: 1 – 2: 1
riisiin sen veden imukyvyn vuoksi.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
11.2 Neuvoja uunin erityisiin
toimintoihin
Lämpimänä pito
Käytä tätä toimintoa ruoan lämpimänä
pitämiseen.
Lämpötila säätyy automaattisesti arvoon
80 °C.
Lautasten lämmitys
Lautasten ja ruoka-astioiden
lämmittämiseen.
Aseta lautaset ja astiat tasaisesti uunin
ritilälle. Vaihda astioiden paikkaa, kun
lämmitysajasta on kulunut puolet (vaihda
astioiden paikkoja ylhäältä alas).
Automaattinen lämpötila on 70 °C.
Suositeltu kannatintaso: 3.
Taikinan nostatus
11.4 Höyryveden taulukko
Aika (min)
Vesilokeron vesimäärä (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
SUOMI
11.5 Voimakas höyry / Ekohöyry
VAROITUS!
Älä avaa uunin luukkua
toiminnon ollessa käynnissä.
Olemassa on palovammojen
vaara.
Toiminto sopii kaikenlaisille
elintarvikkeille, niin tuoreelle kuin
pakasteruoalle. Sillä voidaan valmistaa,
kuumentaa, sulattaa, keittää tai ryöpätä
vihanneksia, lihaa, kalaa, pastaa, riisiä,
maissia, suurimoita ja kananmunia.
Voit valmistaa täydellisiä
ateriakokonaisuuksia yhdellä kertaa.
Valmista ruoat oikeaoppisesti
21
valitsemalla ruokalajit, joiden keittoajat
ovat lähes samat. Lisää suurin vaadittu
määrä vettä yhteen valmistettavaan
ruokalajiin. Aseta ruoat oikeaan
keittoastiaan ja aseta ne sen jälkeen
uunin ritilöiden päälle. Jätä
keittoastioiden väliin tilaa, jotta höyry voi
kiertää uunissa.
Sterilointi toiminnolla: Voimakas höyry
• Tämän toiminnon avulla voit steriloida
astiat (esim. maitopullot).
• Aseta puhtaat astiat ritilän keskelle
ensimmäiselle tasolle. Varmista, että
aukko osoittaa alaspäin pienessä
kulmassa.
• Täytä laatikko maksimimäärällä vettä
ja aseta toiminta-ajaksi 40 minuuttia.
Vihannekset
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Artisokat
96
50 - 60
1
800
Munakoiso
96
15 - 25
1
450
Kukkakaali, kokonainen
96
35 - 45
1
600
Kukkakaali, palasina
96
25 - 30
1
500
Parsakaali, kokonainen
96
30 - 40
1
550
Parsakaali, pala- 96
sina
20 - 25
1
400
Sienet, viipaleina
96
15 - 20
1
400
Herneet
96
20 - 25
1
450
Fenkoli
96
35 - 45
1
600
Porkkanat
96
35 - 45
1
600
Kyssäkaali, suikaleina
96
30 - 40
1
550
Paprikat, suikaleet
96
15 - 20
1
400
Purjosipuli, renkaina
96
25 - 35
1
500
22
www.aeg.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Vihreät pavut
96
35 - 45
1
550
Vuonankaali,
palasina
96
20 - 25
1
450
Ruusukaali
96
30 - 40
1
550
Punajuuri
96
70 - 90
1
800 + 400
Mustajuuri
96
35 - 45
1
600
Selleri, kuutioina 96
20 - 30
1
500
Parsa, vihreä
96
25 - 35
1
500
Parsa, valkoinen 96
35 - 45
1
600
Pinaatti, tuore
96
15
1
350
Kuoritut tomaatit
96
15
1
350
Valkoiset leikko- 96
pavut
25 - 35
1
500
Kurttukaali
96
20 - 25
1
400
Kesäkurpitsa,
viipaleina
96
15
1
350
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Hiivamykyt
96
30 - 40
1
600
Perunamykyt
96
35 - 45
1
600
Kuorimattomat
perunat, keskisuuret
96
45 - 55
1
750
Riisi (vesi/riisisuhde 1,5: 1)
96
35 - 40
1
600
Keitetyt perunat, 96
neljään osaan
jaetut
35 - 40
1
600
Leipämykyt
96
35 - 45
1
600
Tagliatelle, tuor- 96
eet
20 - 25
1
450
Lisukkeet
SUOMI
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Maissipuuro
(vesi-/jauhosuhde 3: 1)
96
40 - 45
1
750
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Taimen, n. 250 g 85
30 - 40
1
550
Katkaravut, tuor- 85
eet
20 - 25
1
450
Katkaravut, pakastetut
85
30 - 40
1
550
Lohifileet
85
25 - 35
1
500
Härkänieriä, n.
1000 g
85
40 - 45
1
600
Simpukat
96
20 - 30
1
500
Litteät kalafileet
80
15
1
350
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Keitetty kinkku
1000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kanan rintapala, 90
haudutettu
25 - 35
1
500
Kana, haudutet- 96
tu, 1000 - 1200 g
60 - 70
1
800 + 150
Vasikan-/
porsaankylkipaisti ilman koipea, 800 - 1000
g
90
80 - 90
1
800 + 300
Kassler (savustettu poraankylkipaisti), haudutettu
90
70 - 90
1
800 + 300
Tafelspitz (keitettyä naudanlihaa)
96
110 - 120
1
800 + 700
Kala
Ruokalaji
Liha
23
24
www.aeg.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Nakkimakkarat
80
15 - 20
1
400
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vesilokeron
vesimäärä (ml)
Kananmunat,
pehmeäksi keitetyt
96
10 - 12
1
400
Kananmunat,
96
keskikovaksi keitetyt
13 - 16
1
450
Kananmunat,
kovaksi keitetyt
18 - 21
1
500
Kananmunat
96
11.6 Kiertoilma ja Voimakas
höyry peräkkäin
Kun yhdistät toimintoja, voit valmistaa
lihaa, vihanneksia ja lisukkeita. Kaikki
ruokalajit ovat valmiita tarjottaviksi
samaan aikaan.
• Paista ruokaa alustavasti toiminnolla:
Kiertoilma .
• Aseta valmistellut vihannekset ja
lisukkeet uunivuokaan. Aseta ne
uuniin lihan lisäksi.
• Jäähdytä uuni noin 80 °C lämpötilaan.
Voit jäähdyttää laitteen nopeammin
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Vanukas/piiras anno- 90
avaamalla uuninluukun ensimmäiseen
asentoon saakka noin 15 minuutin
ajaksi.
• Käynnistä toiminto: Voimakas höyry.
Paista niitä yhdessä, kunnes ruoka on
valmista.
Maksimivesimäärä on 650
ml.
11.7 Intervall Plus
Lisää noin 300 ml vettä.
Aika (min)
Kannatintaso
40 - 45
1
spaloina1)
Munakkaat1)
90
35 - 45
1
Terriini1)
90
40 - 50
1
Ohut kalafilee
85
15 - 25
1
Paksu kalafilee
90
25 - 35
1
Pieni kala maks. 350
g
90
25 - 35
1
SUOMI
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Kokonainen kala
maks. 1000 g
90
35 - 45
1
1) Jatka puoli tuntia luukku suljettuna.
Uudelleen lämmitys
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Mykyt
85
20 - 30
1
Pasta
85
15 - 20
1
Riisi
85
15 - 20
1
Yhden annoksen
ruoat
85
15 - 20
1
11.8 Intervall höyry
Lisää noin 300 ml vettä.
Ruokalaji
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Porsaanpaisti
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Paahtopaisti
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Vasikanpaisti
1 kg
180
80 - 90
1
Lihamureke, raa- 0,5 kg
ka
180
30 - 40
1
Savustettu porsaanselkäpaisti
(liota 2 tuntia)
0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
Kana
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Ankka
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Perunapaistos
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronilaatikko
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Erilaiset leivät
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Sämpylät
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Paistovalmiit
sämpylät
-
200
20 - 30
2
25
26
www.aeg.com
Ruokalaji
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Paistovalmiit pa- 40 - 50 g
tongit
200
20 - 30
2
Paistovalmiit pa- 40 - 50 g
tongit, pakastetut
200
25 - 35
2
11.9 Leivonnaisten
paistaminen
• Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (lämpötila,
paistoaika) ja kannatintasojen sijaan
taulukossa mainittuja asetuksia.
• Ensimmäisellä kerralla valmistaja
suosittelee alhaisemman lämpötilan
käyttämistä.
• Jos et löydä omaan reseptiisi sopivia
ohjearvoja, sovella jonkin lähes
samanlaisen leivonnaisen tietoja.
• Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää
paistoaikaa 10 – 15 minuuttia.
• Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti
paistamisen alkuvaiheessa. Tässä
tapauksessa lämpötila-asetusta ei
pidä muuttaa. Erot tasaantuvat
paistumisen jatkuessa.
• Jos paistoaika on pitkä, voit käyttää
hyväksesi jälkilämpöä ja sammuttaa
uunin n. 10 minuuttia ennen
paistoajan päättymistä.
Pakasteita sulatettaessa uunipellit voivat
vääntyä uunin toiminnan aikana.
Jäähtyessään uunipellit palautuvat
kuitenkin alkuperäiseen muotoonsa.
11.10 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riittävän
ruskea.
Kannatintaso on virheellinen. Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian korkea.
Käytä seuraavalla kerralla
hiukan alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku laskeutuu, se on taikinainen tai liian kostea.
Liian lyhyt paistoaika.
Pidennä paistoaikaa Kypsennysaikaa ei voi lyhentää
asettamalla korkeampi
lämpötila.
Kakku laskeutuu, se on taikinainen tai liian kostea.
Taikinassa on liikaa nestettä.
Käytä vähemmän nestettä
Varmista, että sekoitusaika
on oikea, erityisesti kun valmistat taikinan monitoimikoneella.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian mat- Käytä seuraavalla kerralla
ala.
korkeampaa uunin lämpötilaa.
SUOMI
27
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakku on liian kuiva.
Liian pitkä paistoaika.
Käytä seuraavalla kerralla lyhyempää paistoaikaa.
Kakku ruskistuu epätasaisesti.
Liian korkea paistolämpötila
ja liian lyhyt paistoaika.
Alenna uunin lämpötilaa ja
pidennä paistoaikaa.
Kakku ruskistuu epätasaisesti.
Taikina on jakautunut epätasaisesti.
Jaa taikina tasaisesti leivinpellille.
Kakku ei paistu ilmoitetussa
paistoajassa.
Uunin lämpötila on liian mat- Käytä seuraavalla kerralla
ala.
hiukan korkeampaa uunin
lämpötilaa.
11.11 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
Vuoassa paistetut leivonnaiset
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Kannatintaso
Maustekakku tai briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Hiekkakakku / kuninkaankakku
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / Sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / Sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
1
Kakkupohja murotaiki-
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Omenapiiras Kiertoilma
(2 vuokaa, Ø 20 cm)
160
70 - 90
2
Apple pie / Omenapiiras Ylä + alalämpö
(2 vuokaa, Ø 20 cm)
180
70 - 90
1
Juustokakku, leivinpel-
160 - 170
70 - 90
2
nasta1)
Kakkupohja vatkatusta
taikinasta
Ylä + alalämpö
ti2)
1) Esikuumenna uuni.
2) Uunipannussa.
Leivinpellillä paistettavat kakut / leivonnaiset / leivät
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Pullapitko/-kranssi
Ylä + alalämpö
170 - 190
30 - 40
1
28
www.aeg.com
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Joulupulla (stollen)1)
Ylä + alalämpö
160 - 180
50 - 70
1
Leipä (ruisleipä)1)
Ylä + alalämpö
1
ensimmäinen
230
20
myöhemmin
160 - 180
30 - 60
Tuulihatut / eclair-leivok- Ylä + alalämpö
190 - 210
20 - 35
2
set1)
Kääretorttu1)
Ylä + alalämpö
180 - 200
10 - 20
2
Strösselikakku, kuiva
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
2
Voilla leivottu manteli-/
Ylä + alalämpö
190 - 210
20 - 30
2
Kiertoilma
150 - 160
35 - 55
2
Ylä + alalämpö
170
35 - 55
2
Marja-/hedelmäpiirakka, Kiertoilma
murotaikinapohja
160 - 170
40 - 80
2
Pellillä paistetut leivonnaiset, arkalaatuinen
täyte (esim. rahka, ker-
Ylä + alalämpö
160 - 180
40 - 80
2
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / Murokeksit / taikinasuikaleet
Kiertoilma
140
20 - 35
2
Short bread / Murokek-
Ylä + alalämpö
160
20 - 30
2
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
2
sokerikakku1)
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)2)
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)2)
ma, vanukas)1)
1) Esikuumenna uuni.
2) Uunipannussa.
Pikkuleivät
sit / taikinasuikaleet1)
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
SUOMI
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Munanvalkuaisleivonnai- Kiertoilma
set, marengit
80 - 100
120 - 150
Mantelileivokset
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
2
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
2
Lehtitaikinaleivonnai-
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
2
Sämpylät1)
Kiertoilma
160
10 - 25
2
Sämpylät1)
Ylä + alalämpö
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Pienet ka-
Kiertoilma
160
20 - 35
2
Kannatintaso
Ylä + alalämpö
170
20 - 35
2
set1)
kut1)
Small cakes / Pienet kakut1)
1) Esikuumenna uuni.
11.12 Paistokset ja gratiinit
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
1
Vihannesgratii-
Gratinointi
160 - 170
15 - 30
1
Juustokuorrutteiset patongit
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
1
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
1
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
1
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
1
ni1)
1) Esikuumenna uuni.
29
30
www.aeg.com
11.13 Kostea kiertoilma
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Makaronilaatikko
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Perunapaistos
190 - 210
55 - 80
1
Jälkiruoat
180 - 200
45 - 60
1
Maustekakku tai briossi 160 - 170
50 - 70
1
Pullapitko/-kranssi
170 - 190
40 - 50
1
Strösselikakku, kuiva
160 - 170
20 - 40
2
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
160 - 170
20 - 40
2
11.14 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Leivinpellillä paistettavat kakut / leivonnaiset / leivät
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Tuulihatut/eclair-leivok- 160 - 180
Aika (min)
Kannatintaso
25 - 45
1/4
30 - 45
1/4
set1)
Kuiva strösselikakku
150 - 160
1) Esikuumenna uuni.
Leivinpellillä paistettavat kakut / leivonnaiset / leivät
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Murokeksit / taikinasuikaleet
140
25 - 45
1/4
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
160 - 170
25 - 40
1/4
Munanvalkuaisleivonnaiset, marengit
80 - 100
130 - 170
1/4
Mantelileivokset
100 - 120
40 - 80
1/4
Hiivataikinasta leivotut 160 - 170
pikkuleivät
30 - 60
1/4
SUOMI
11.15 Matalalämpö
31
toimintaa 80 °C. Älä käytä tätä toimintoa
kanan valmistamiseen.
Käytä tätä toimintoa kypsentääksesi
rasvattomia, mureita lihan ja kalan paloja.
Tätä toimintoa ei voida käyttää kaikissa
resepteissä, kuten patapaistissa tai
rasvaisissa porsaanpaisteissa. Voit
käyttää paistolämpömittaria lihan oikean
sisälämpötilan varmistamiseen (ks.
taulukko Paistolämpömittari).
Älä käytä kantta kyseistä
toimintoa käytettäessä.
1. Paista lihaa pannussa keittotasolla
erittäin korkealla tehotasolla 1-2
minuutin ajan kummaltakin puolelta.
2. Aseta liha kuumassa uunipannussa
uunin ritilän päälle.
3. Aseta paistolämpömittari lihaan.
4. Valitse toiminto: Matalalämpö ja
aseta oikea sisälämpötila.
Ensimmäisten 10 minuutin aikana voit
asettaa uunin lämpötilan välille 80 °C 150 °C. Oletusarvo on 90 °C. Kun
lämpötila on asetettu, uuni jatkaa
Ruokalaji
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Paahtopaisti
1000 - 1 500 g
150
120 - 150
1
Naudanfilee
1000 - 1 500 g
150
90 - 110
1
Vasikanpaisti
1000 - 1 500 g
150
120 - 150
1
Pihvit
200 - 300 g
120
20 - 40
1
11.16 Pizzatoiminto
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Pizza (ohut)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (runsastäyttei-
180 - 200
20 - 30
2
Piiras
180 - 200
40 - 55
1
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
1
Kinkkupiiras (suolainen piiras)
170 - 190
45 - 55
1
Sveitsiläinen juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
1
Juustopiiras
140 - 160
60 - 90
1
Omenakakku, kuorrutettu
150 - 170
50 - 60
1
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
1
Kohottamaton lei-
230
10 - 20
2
nen)2)
pä1)
32
www.aeg.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Voitaikinapohjainen
160 - 180
45 - 55
2
230
12 - 20
2
15 - 25
2
piiras1)
Flammekuchen (saksalainen pizzatyyppinen ruoka)1)
Piroggen (venäläinen 180 - 200
umpeen leivottu pizza, calzone)1)
1) Esikuumenna uuni.
2) Uunipannussa.
11.17 Lihan paistaminen
• Käytä paistamisessa lämmönkestäviä
uunivuokia (lue valmistajan ohjeet).
• Suurikokoiset paistit voi laittaa
suoraan uunipannulle tai paistoritilän
päälle, jonka alla on uunipannu (mikäli
varusteena).
• Paista vähärasvainen liha
paistovuoassa kannella peitettynä.
Näin liha pysyy mehukkaampana.
• Jos haluat pinnan ruskistuvan, paista
liha paistovuoassa ilman kantta.
• Suosittelemme 1 kg tai sitä enemmän
painavan lihan ja kalan paistamista
laitteessa.
• Kaada vähän nestettä uunipannuun
välttääksesi ruoasta erittyvän
lihanesteen tai rasvan kiinnipalamisen.
• Käännä paistia tarvittaessa, kun
paistoajasta on kulunut 1/2 - 2/3.
• Valele suurien lihojen ja kanan päälle
niistä tulevia nesteitä useita kertoja
paistamisen aikana. Valelu parantaa
lopputulosta.
• Kytke laite pois toiminnasta noin 10
minuuttia ennen paistoajon
päättymistä jälkilämmön
hyödyntämiseksi.
11.18 Lihan paistotaulukot
Naudanliha
Ruokalaji
Toiminto
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Patapaisti
Ylä + alalämpö
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
per paksuus/cm
190 - 200
5 - 6 per paksuus/cm
1
Paahtopaisti Gratinointi
tai filee: keskikypsä
per paksuus/cm
180 - 190
6 - 8 per paksuus/cm
1
Paahtopaisti Gratinointi
tai filee:
kypsä
per paksuus/cm
170 - 180
8 - 10 per paksuus/cm
1
Paahtopaisti Gratinointi
tai filee: raaka1)
1) Esikuumenna uuni.
SUOMI
33
Porsaanliha
Ruokalaji
Toiminto
Lapa, kinkku,
selkä
Määrä
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Gratinointi 1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kyljykset,
siankylki
Gratinointi 1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Lihamureke
Gratinointi 750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Porsaan potkapaisti (esikypsennetty)
Gratinointi 750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vasikanpaisti
Gratinointi 1 kg
160 - 180
150 - 120
1
Vasikanreisi
Gratinointi 1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Vasikanliha
Määrä
Lammas
Ruokalaji
Toiminto
Määrä
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lampaanreisi,
lammaspaisti
Gratinointi
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lampaanselkä Gratinointi
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
230
30 - 40
1
Riista
Ruokalaji
Toiminto Määrä
Jäniksenselkä, Ylä + ala- 1 kg:aan
jäniksenreisi
lämpö
saakka
1)
Kauriin-/
hirvenselkä
Ylä + ala- 1,5 - 2 kg
lämpö
210 - 220
35 - 40
1
Kauriin-/
hirvenreisi
Ylä + ala- 1,5 - 2 kg
lämpö
180 - 200
60 - 90
1
1) Esikuumenna uuni.
34
www.aeg.com
Lintupaisti
Ruokalaji
Toiminto
Kana, kananpoika
Määrä
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Kannatintaso
Gratinoin- 200 - 250
ti
g/kpl
200 - 220
30 - 50
1
Puolikas kana
Gratinoin- 400 - 500
ti
g/kpl
190 - 210
35 - 50
1
Paloiteltu lintupaisti
Gratinoin- 1 - 1,5 kg
ti
190 - 210
50 - 70
1
Ankka
Gratinoin- 1,5 - 2 kg
ti
180 - 200
80 - 100
1
Kala (haudutettu)
Ruokalaji
Toiminto Määrä
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Kokonainen
kala
Ylä + ala- 1 - 1,5 kg
lämpö
210 - 220
45 - 60
1
11.19 Grilli
• Grillaa aina lämpötilan
maksimiasetuksella.
• Aseta ritilä grillaustaulukossa
suositellulle kannatintasolle.
• Laita uunipannu aina ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
• Grillaa vain matalia liha- tai kalapaloja.
• Esikuumenna uunia aina tyhjänä 5
minuuttia grillitoiminnolla.
HUOMIO!
Grillauksen aikana uunin
luukun on aina oltava kiinni.
Grilli
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Grillausaika (min)
Kannatintaso
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti,
puolikypsä
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Naudanfilee,
puolikypsä
230
20 - 30
20 - 30
1
Porsaan selkäpaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Vasikan selkäpaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Lampaan selkäpaisti
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Kokonainen kala, 500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
SUOMI
Maksigrilli
Ruokalaji
Grillausaika (min)
Kannatintaso
1. puoli
2. puoli
9 - 13
8 - 10
3
Porsaanfilee
10 - 12
6 - 10
3
Makkarat
10 - 12
6-8
3
Naudanfilepihvit, vasikanlihapihvit
7 - 10
6-8
3
Toast / Paahtolei-
1-3
1-3
3
-
3
Burgers / Jauhelihapihvit1)
vät1)
Täytetyt paahtoleivät 6 - 8
1) Esikuumenna uuni.
11.20 Pakasteet
• Poista elintarvikkeet pakkauksesta.
Aseta ruoka lautaselle.
• Älä peitä sitä kulholla tai lautasella.
Tämä voi pidentää sulatusaikaa.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset perunat,
ohuet
200 - 220
20 - 30
2
Ranskalaiset perunat,
paksut
200 - 220
25 - 35
2
Lohkoperunat/Kroketit 220 - 230
20 - 35
2
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
tuore
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/Cannelloni,
pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
2
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
35
36
www.aeg.com
Pakastetut valmisateriat
Ruokalaji
Toiminto
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Pakastettu pizza
Ylä + alalämpö
Noudata
valmistajan
ohjeita
Noudata valmistajan ohjeita
2
Ranskanperu-
Ylä + alalämpö tai
Gratinointi
200 - 220
Noudata valmistajan ohjeita
2
nat1) 300 - 600 g
Patongit
Ylä + alalämpö
Noudata
valmistajan
ohjeita
Noudata valmistajan ohjeita
2
Hedelmäkakku
Ylä + alalämpö
Noudata
valmistajan
ohjeita
Noudata valmistajan ohjeita
2
1) Käännä ranskanperunoita välillä 2-3 kertaa.
11.21 Sulatus
• Älä peitä ruokaa kulholla tai lautasella,
muutoin sulatusaika voi olla pitempi.
• Poista pakkausmateriaalit ja aseta
ruoka lautaselle.
• Käytä ensimmäistä kannatintasoa
alhaalta lukien.
Ruokalaji Määrä
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika (min)
Kommentit
Kana
1 kg
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin käännetyn aluslautasen päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1 kg
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
500 g
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Voi
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun se on edelleen
hiukan jäässä.
Gateau
(perunalaatikko)
1,4 kg
60
60
-
SUOMI
11.22 Säilöntä
• Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla oleva
säilöntäpurkkeja.
• Älä käytä kierrekorkillisia ja
pikalukittavia lasipurkkeja tai
metallitölkkejä.
• Käytä ensimmäistä kannatintasoa
alhaalta laskettuna.
• Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
• Täytä purkit tasaisesti ja sulje
kiristimellä.
• Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
• Kaada noin 1/2 litraa vettä
leivinpellille, jotta uunissa on riittävästi
kosteutta.
• Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran
purkissa noin 35 - 60 minuutin
kuluttua), katkaise virta uunista tai
alenna lämpötila 100 °C:seen (katso
taulukko).
Pehmeät marjat/hedelmät
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Mansikat / mustikat / 160 - 170
vadelmat / kypsät
karviaiset
37
Keittoaika siitä, kun Jatka keittämistä
kiehuminen alkaa
100 °C:ssa (min)
(min)
35 - 45
-
Kivelliset hedelmät
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Keittoaika siitä, kun Jatka keittämistä
kiehuminen alkaa
100 °C:ssa (min)
(min)
Päärynät / kvittenit /
luumut
160 - 170
35 - 45
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Keittoaika siitä, kun Jatka keittämistä
kiehuminen alkaa
100 °C:ssa (min)
(min)
Porkkanat1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurkut
160 - 170
50 - 60
-
Pikkelsi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali / herneet / 160 - 170
parsa
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Vihannekset
1) Jätä uuniin sen sammuttamisen jälkeen.
11.23 Kuivaus
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
Pavut
60 - 70
6-8
2
38
www.aeg.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
Paprikat
60 - 70
5-6
2
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
2
Sienet
50 - 60
6-8
2
Yrtit
40 - 50
2-3
2
Luumut
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
2
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
2
Päärynät
60 - 70
6-9
2
11.24 Leipä
Esikuumennusta ei suositella.
Lisää 100 ml vettä vesilokeroon.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vehnäleipä
180 - 200
40 - 60
1
Patonki
200 - 220
35 - 45
1
Briossi
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Tattarileipä
190 - 210
50 - 70
1
Ruisleipä
180 - 200
50 - 70
1
Täysjyväleipä
170 - 190
60 - 90
1
11.25 Paistolämpömittarin taulukko
Naudanliha
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka kylkipaisti / filee
45 - 50
Puolikypsä kylkipaisti / filee
60 - 65
Kypsä kylkipaisti / filee
70 - 75
Porsaanliha
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Porsaan lapapaisti / kinkku / selkäpaisti
80 - 82
Kyljys (selkä) / kassler
75 - 80
Lihamureke
75 - 80
SUOMI
39
Vasikanliha
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vasikanpaisti
75 - 80
Vasikanreisi
85 - 90
Lammas
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Lampaanviulu
80 - 85
Lampaanselkä
80 - 85
Lammaspaisti / lampaanviulu
70 - 75
Riista
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Jäniksenselkä
70 - 75
Jäniksenkoivet, -reidet
70 - 75
Jänis, kokonainen
70 - 75
Kauriin-/hirvenselkä
70 - 75
Kauriin-/hirvenreisi
70 - 75
Kala
Ruokalaji
Ruoan sisälämpötila (°C)
Lohi
65 - 70
Taimenet
65 - 70
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat
lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä
tai pese niitä astianpesukoneessa.
Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
40
www.aeg.com
12.2 Uunipeltien
kannatinkiskojen irrottaminen
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että laite on jäähtynyt.
Olemassa on palovammojen vaara.
Puhdista laite poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
1
3
2
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
12.3 Höyrypuhdistus
Poista suurin lika ensin käsin.
1. Lisää höyrynkehittimeen 250 ml vettä,
jossa on 3 ruokalusikallista etikkaa.
2. Kytke päälle toiminto:
Höyrypuhdistus.
Näytössä näkyy toiminnon kesto.
Äänimerkki kuuluu, kun ohjelma on
suoritettu.
3. Kosketa kosketuspainiketta signaalin
sammuttamiseksi.
4. Pyyhi laite pehmeällä
puhdistusliinalla. Poista vesi
höyrynkehittimestä.
Pidä laitteen luukkua auki noin 1 tunnin
ajan. Odota, kunnes laite on kuiva. Voit
nopeuttaa kuivausta kuumentamalla
laitteen kuumalla ilmalla lämpötilassa 150
°C noin 15 minuutin ajan.
12.4 Höyrynkehitin
HUOMIO!
Kuivaa höyrynkehitin
jokaisen käyttökerran
jälkeen. Poista vesi sienellä.
Mahdollinen kalkki lähtee
parhaiten etikkavedellä.
HUOMIO!
Kemialliset
kalkinpoistoaineet saattavat
vaurioittaa emalipintaa.
Noudata valmistajan
antamia ohjeita.
1. Puhdista vesilaatikko ja höyrynkehitin,
kaada veden ja etikan seos (noin 250
ml) vesilaatikon kautta
höyrynkehittimeen. Odota noin 10
minuuttia.
2. Poista etikkavesi sienellä.
3. Lisää vesisäiliöön puhdasta vettä (100
- 200 ml) höyrynkehittimen
huuhtelemiseksi.
4. Poista vesi höyrynkehittimestä
sienellä ja pyyhi kuivaksi.
5. Jätä uunin luukku auki, jotta laite
kuivuu kokonaan.
12.5 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi.
Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Ole varovainen irrottaessasi
laitteen luukkua. Luukku on
painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Nosta saranoissa olevat lukitusvivut
(A) yläasentoon.
SUOMI
41
A
A
3. Sulje luukku, kunnes se on noin 45°
kulmassa.
9. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Puhdistettuasi lasilevyn ja luukun asenna
ne takaisin paikalleen. Noudata edellä
mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä. Kiinnitä ensiksi pienin
lasilevy, sitten suurempi/suuremmat.
12.6 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin
vaurioitumisen.
45°
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti laitteesta
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
Tällöin se ei naarmuunnu.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota sulake
ennen lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Ylälamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2
B
1
HUOMIO!
Lasin, erityisesti sen
etureunojen, kovakourainen
käsittely voi aiheuttaa lasin
rikkoutumisen.
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
2. Poista metallirengas ja puhdista
suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä metallirengas suojalasiin.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
42
www.aeg.com
Sivulamppu
1. Poista vasen kannatinkisko
päästäksesi lamppuun.
2. Irrota suojalasi Torx 20 ruuvimeisselillä.
3. Poista ja puhdista metallikehys ja
tiiviste.
4. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
5. Asenna metallikehys ja tiiviste. Kiristä
ruuvit.
6. Asenna vasen kannatin.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
SUOMI
43
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
13.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014
mukaisesti
Toimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
KS8404001M
KS8404021M
KS8404101M
Energialuokka
94,5
Energialuokka
A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa
0,93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
44
www.aeg.com
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
43 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
KS8404001M
KS8404021M
KS8404101M
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
14.2 Energiansäästö
Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden
avulla voit säästää energiaa.
• Yleisohjeita
– Varmista, että uuninluukku on
suljettu oikein laitteen ollessa
toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin
käytön aikana.
– Käytä metalliastioita
energiansäästön parantamiseksi.
– Kun mahdollista, aseta ruoka
uuniin lämmittämättä sitä.
– Kun kypsennys kestää yli 30
minuuttia, laske uunin lämpötila
minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö
kypsentää ruokaa edelleen.
– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
• Puhallintoiminnon käyttäminen - kun
mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
35.2 kg
34.0 kg
34.0 kg
• Jälkilämpö
– Jos ohjelma aikavalinnalla
(Kestoaika, Lopetus) kytketään
toimintaan ja kypsennysaika on yli
30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti 10 %
aikaisemmin. Puhallin ja lamppu
toimivat edelleen.
• Kypsentäminen lamppu pois päältä
- kytke lamppu pois päältä
kypsennyksen aikana ja sytytä se
ainoastaan tarvittaessa.
• Ruokien lämpimänä pito - jos haluat
pitää ruokia lämpimänä jälkilämmön
avulla, valitse matalin lämpötilaasetus. Jälkilämmön lämpötila näkyy
näytössä.
• Eko-toiminnot - katso kohta
"Uunitoiminnot".
• Kun käytät toimintoa: Kostea
kiertoilma, lamppu sammuu 30
sekunnin kuluttua. Voit kytkeä sen
uudelleen päälle tarpeidesi
mukaisesti.
• Kun valitset Eko-toiminnot, lamppu
sammuu. Voit kytkeä sen uudelleen
päälle tarpeidesi mukaisesti.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
45
46
www.aeg.com
SUOMI
47
867309326-B-162015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising