Electrolux | EOB43000X | User manual | Electrolux EOB43000X Instrukcja obsługi

Electrolux EOB43000X Instrukcja obsługi
instrukcja obs³ugi
Piekarnik elektryczny
do zabudowy
EOB43000
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Witamy w œwiecie Electrolux
Dziêkujemy za wybranie doskona³ego
produktu firmy Electrolux. Mamy
nadziejê, ¿e korzystanie z niego bêdzie
dla Ciebie Ÿród³em prawdziwej
przyjemnoœci. Ambicj¹ Grupy Electrolux
jest oferowanie klientom bogatego
wyboru wysokiej jakoœci produktów,
które pomog¹ uczyniæ Twoje ¿ycie
jeszcze bardziej wygodnym. Ich
przyk³ady znajdziesz na ok³adce
niniejszej instrukcji obs³ugi. Zachêcamy
do przeczytania niniejszej instrukcji tak,
aby optymalnie wykorzystaæ wszystkie
zalety Twojego nowego urz¹dzenia. Z
pewnoœci¹ docenisz jego zalety i wygodê
u¿ytkowania. Powodzenia!
4 electrolux spis treœci
Spis treœci
Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Opis urz¹dzenia
Przed pierwszym u¿yciem
Obs³uga piekarnika
Zastosowania, tabele i rady
Czyszczenie i pielêgnacja
Co zrobiæ, gdy …
Instrukcja monta¿u
Recykling
Gwarancja/Serwis
Serwis
5
7
10
12
26
39
49
50
54
55
58
W niniejszej instrukcji u¿yte zosta³y nastêpuj¹ce symbole:
1
3
2
Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika oraz prawid³owej
eksploatacji urz¹dzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony œrodowiska
wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa electrolux 5
Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ
elektrycznych
• Pod³¹czenie urz¹dzenia mo¿e
wykonaæ tylko uprawniony
specjalista.
• W przypadku zak³óceñ lub uszkodzeñ
urz¹dzenia: wykrêciæ lub wy³¹czyæ
bezpieczniki.
• Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ
przeprowadzane tylko przez
specjalistê. Niefachowe naprawy
mog¹ spowodowaæ powa¿ne
niebezpieczeñstwa. W przypadku
koniecznoœci naprawy nale¿y zwróciæ
siê do naszego serwisu lub do
sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Ma³ych dzieci nie nale¿y nigdy
pozostawiaæ bez opieki w pobli¿u
w³¹czonego urz¹dzenia.
Bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania
• Wszystkie osoby (³¹cznie z dzieæmi),
które ze wzglêdu na zdolnoœci
psychiczne, fizyczne i intelektualne lub
brak odpowiedniej wiedzy i
doœwiadczenia, nie s¹ w stanie
bezpiecznie u¿ytkowaæ urz¹dzenia,
mog¹ obs³ugiwaæ je wy³¹cznie pod
kontrol¹ i zgodnie z poleceniami
odpowiedzialnej osoby.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane tylko do
pieczenia i sma¿enia potraw.
• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas
pod³¹czania innych urz¹dzeñ
elektrycznych do gniazd wtykowych w
pobli¿u piekarnika. Przewody zasilaj¹ce
nie mog¹ le¿eæ przy gor¹cych
palnikach, ani nie mog¹ byæ przyciœniête
gor¹cymi drzwiami piekarnika.
• Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
oparzenia siê !
Podczas pracy wnêtrze piekarnika jest
gor¹ce.
• Je¿eli w piekarniku znajduj¹ siê produkty
zawieraj¹ce alkohol, mo¿e powstaæ
palna mieszanka alkoholu z powietrzem.
W takim przypadku nale¿y ostro¿nie
otworzyæ drzwi. Nie zbli¿aæ siê do
piekarnika z innymi Ÿród³ami ognia
(iskry, ¿ar).
Wskazówka odnoœnie akrylamidu
Wed³ug najnowszych danych
naukowych intensywne zrumienianie (w
trakcie obróbki termicznej) artyku³ów
spo¿ywczych, szczególnie w przypadku
produktów zawieraj¹cych skrobiê,
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia
wywo³ane przez akrylamid. Dlatego te¿
zalecamy pieczenie w mo¿liwie niskich
temperaturach i niezbyt intensywne
zrumienianie potraw.
6 electrolux wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
W jaki sposób mo¿na unikn¹æ
uszkodzeñ urz¹dzenia
• Nie nale¿y wyk³adaæ piekarnika foli¹
aluminiow¹ ani stawiaæ na dnie
piekarnika blach do pieczenia,
garnków itp., gdy¿ zgromadzone
ciep³o mo¿e uszkodziæ emaliê
piekarnika.
• Soki z owoców kapi¹ce na blachê do
pieczenia pozostawiaj¹ plamy, które
nie daj¹ siê usun¹æ. Do bardzo
wilgotnych ciast nale¿y u¿ywaæ
blachy uniwersalnej.
• Nie obci¹¿aæ otwartych drzwi
piekarnika.
• Nigdy nie nale¿y wlewaæ wody
bezpoœrednio do gor¹cego
piekarnika . Powoduje to uszkodzenia
emalii.
• U¿ycie si³y, zw³aszcza na
krawêdziach szyby frontowej, mo¿e
spowodowaæ pêkniêcie szk³a.
• W piekarniku nie wolno
przechowywaæ ¿adnych palnych
przedmiotów. Mog³yby zapaliæ siê
podczas jego w³¹czania.
• W piekarniku nie wolno
przechowywaæ ¿adnych wilgotnych
artyku³ów spo¿ywczych. Mog¹
spowodowaæ uszkodzenia emalii.
• Po wy³¹czeniu dmuchawy ch³odzenia
w piekarniku nie nale¿y
przechowywaæ ¿adnych potraw w
otwartych pojemnikach.
W piekarniku lub na szybach
drzwiczek gromadzi siê wilgoæ, która
mo¿e dotrzeæ tak¿e do mebli.
Wskazówka odnoœnie warstwy
emaliowanej
Zmiany kolorystyczne warstwy
emaliowanej piekarnika wynikaj¹ce z
u¿ytkowania nie maj¹ wp³ywu na
sprawnoϾ piekarnika. Z tego
wzglêdu nie stanowi¹ one usterki w
rozumieniu prawa gwarancyjnego.
opis urz¹dzenia electrolux 7
Opis urz¹dzenia
Widok z przodu
Panel steruj¹cy
Uchwyt
drzwi
Drzwi z
pe³nego szk³a
8 electrolux opis urz¹dzenia
Panel steruj¹cy
Lampka kontrolna pracy
urz¹dzenia
Lampka kontrolna temperatury
Wyœwietlacz czasu
Przycisk funkcji zegara
Funkcje piekarnika
Wybór temperatury
opis urz¹dzenia electrolux 9
Wyposa¿enie piekarnika
Górna grza³ka i grza³ka grilla
Oœwietlenie piekarnika
Poziomy wsadu
Wentylator
Dolna grza³ka
Zespó³ wyjmowanych
prowadnic
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyñform do ciast, pieczenia i
grillowania
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i placków.
Brytfanna
Do pieczenia lub jako blacha wy³apuj¹ca
kapi¹cy t³uszcz.
10 electrolux Przed pierwszym u¿yciem
Przed pierwszym u¿yciem
Ustawianie i zmiana czasu
Piekarnik pracuje po ustawieniu zegara.
Po pod³¹czeniu do zasilania lub
przerwie w dop³ywie energii lampka
funkcji Czas pulsuje.
1. W celu zmiany ju¿ ustawionego czasu
nale¿y przycisk Wybór wciskaæ kilka
razy, a¿ lampka funkcji Czas bêdzie
pulsowaæ.
2. Przyciskiem
czas.
lub
ustawiæ aktualny
Po ok. 5 sekundach lampka przestaje
pulsowaæ i zegar wskazuje ustawiony czas.
Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
Czas mo¿na ustawiaæ tylko wtedy, gdy
¿adna z funkcji automatycznych (Czas
trwania
lub Koniec ) nie jest
ustawiona.
Przed pierwszym u¿yciem electrolux 11
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym u¿yciem piekarnika,
nale¿y go dok³adnie umyæ.
Uwaga: Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych
ostrych, rysuj¹cych œrodków
czyszcz¹cych ! Powierzchnia mo¿e
ulec uszkodzeniu.
Do elementów metalowych nale¿y
u¿ywaæ dostêpnych w handlu
œrodków do konserwacji.
1. Pokrêt³o wyboru funkcji piekarnika
prze³¹czyæ na oœwietlenie .
2. Wszystkie elementy wyposa¿enia
nale¿y wyj¹æ i umyæ w gor¹cej
wodzie.
3. Piekarnik umyæ ciep³¹ wod¹ z
dodatkiem detergentu i osuszyæ.
4. Przedni¹ œciankê urz¹dzenia
przetrzeæ na mokro.
12 electrolux obs³uga piekarnika
Obs³uga piekarnika
W³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika
Lampka kontrolna pracy
Wyœwietlacz czasu
Lampka kontrolna temperatury
Przycisk funkcji zegara
Funkcje piekarnika
1. Pokrêt³o funkcji piekarnika nale¿y
ustawiæ na ¿¹danej funkcji.
2. Pokrêt³o wyboru temperatury nale¿y
ustawiæ na ¿¹danej temperaturze.
Lampka kontrolna pracy œwieci siê tak
d³ugo, jak d³ugo piekarnik pracuje.
Lampka kontrolna temperatury œwieci siê
tak d³ugo, jak d³ugo piekarnik nagrzewa
siê.
3. W celu wy³¹czenia piekarnika ustawiæ
pokrêt³a funkcji piekarnika i wyboru
temperatury w pozycji Wy³¹czone.
Wybór temperatury
Dmuchawa ch³odnego powietrza
Dmuchawa w³¹cza siê automatycznie
po uruchomieniu piekarnika, aby
powierzchnia urz¹dzenia
pozostawa³a ch³odna. Po wy³¹czeniu
piekarnika, dmuchawa pracuje dalej,
aby sch³odziæ urz¹dzenie, a
nastêpnie wy³¹cza siê
automatycznie.
obs³uga piekarnika electrolux 13
Funkcje - piekarnik
Piekarnik jest wyposa¿ony w nastêpuj¹ce
funkcje:
Funkcja piekarnika
Stosowanie
Oœwietlenie
Przy pomocy tej funkcji mo¿na oœwietliæ wnêtrze piekarnika np.
do czyszczenia.
Gor¹ce powietrze
Do pieczenia na maksymalnie dwóch poziomach.
Ustawiæ temperaturê piekarnika o 20-40 °C poni¿ej temperatury
u¿ywanej przy nagrzewaniu górnym/dolnym.
Grzejnik górny/
dolny
Do pieczenia i sma¿enia na jednym poziomie.
Grzejnik dolny
Do pieczenia ciast z kruchym spodem.
Rozmra¿anie
Do rozmra¿ania np. tortów, mas³a, chleba, owoców i innych
zamro¿onych artyku³ów spo¿ywczych.
Grill
Do grillowania p³askich artyku³ów spo¿ywczych, które
uk³adane bêd¹ na œrodku rusztu oraz do tostowania.
Grill
Do grillowania p³askich artyku³ów spo¿ywczych w wiêkszych
wielkopowierzchni iloœciach oraz do tostowania.
owy
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
Do pieczenia wiêkszych kawa³ków miêsa lub drobiu na jednej
powierzchni.
Funkcja nadaje siê równie¿ do zapiekania i do opiekania.
14 electrolux obs³uga piekarnika
Wk³adanie rusztu, blachy do
pieczenie i brytfanny
Zabezpieczenie przed wyjêciem i
przechyleniem
Wszystkie czêœci wsuwane posiadaj¹
zabezpieczenie przed wyjêciem w
postaci ma³ego wybrzuszenia na
prawej i lewej krawêdzi.
Czêœci te zawsze nale¿y wk³adaæ do
piekarnika w taki sposób, aby
wybrzuszenie znajdowa³o siê w tyle
we wnêtrzu urz¹dzenia.
Wybrzuszenie to zabezpiecza
wsuwane czêœci równie¿ przed
przechyleniem.
Wk³adanie blachy lub brytfanny:
Wsun¹æ blachê lub brytfannê pomiêdzy
dr¹¿ki prowadnicy wybranego poziomu
wsadu.
Wk³adanie rusztu:
W³o¿yæ ruszt w taki sposób, aby nó¿ki
by³y skierowane do do³u.
Wsun¹æ ruszt pomiêdzy dr¹¿ki
prowadnicy wybranego poziomu wsadu.
Wy¿sza rama rusztu dodatkowo
zabezpiecza naczynia przed
obsuniêciem.
obs³uga piekarnika electrolux 15
Wk³adanie rusztu i brytfanny:
U³o¿yæ ruszt na brytfannie.
Wsun¹æ brytfannê pomiêdzy dr¹¿ki
prowadnicy wybranego poziomu wsadu.
16 electrolux obs³uga piekarnika
Funkcje zegara
Lampki kontrolne funkcji
Wyœwietlacz czasu
Przycisk
Przycisk Wybór
Minutnik
Ustawienie krótkiego zakresu ozasu. Po
up³ywie ustawionego czasu rozlega siê
sygna³.
Ta funkcja nie ma wp³ywu na dzia³anie
piekarnika.
Czas trwania
Ustawianie czasu pracy piekarnika.
Koniec
Ustawianie czasu wy³¹czenia siê
piekarnika.
Czas
Do ustawiania lub zmiany aktualnego
czasu.
(Patrz równie¿ rozdzia³ “Przed pierwszym
u¿yciem”)
Lampki kontrolne funkcji
Przycisk
obs³uga piekarnika electrolux 17
Wskazówki odnoœnie funkcji zegara
• Po wybraniu funkcji przez ok. 5
sekund pulsuje odpowiadaj¹ca jej
lampka kontrolna. W tym czasie
mo¿na przy pomocy przycisku lub
ustawiæ ¿¹dany czas.
• Po ustawieniu ¿¹danego czasu przez
ok. 5 sekund pulsuje lampka
kontrolna funkcji. Nastêpnie lampka
jest podœwietlona. Rozpoczyna siê
odliczanie ustawionego czasu.
• Sygna³ mo¿na wy³¹czyæ poprzez
naciœniêcie dowolnego przycisku.
• ¯¹dan¹ funkcjê i temperaturê
piekarnika mo¿na wybraæ przed lub
po ustawieniu funkcji zegara Czas
trwania
i Koniec .
• Po zakoñczeniu gotowania nale¿y
ustawiæ pokrêt³o funkcji i temperatury
w po³o¿eniu WY£¥CZONY.
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu
Wy³¹czaj¹c wyœwietlacz czasu mo¿na
zaoszczêdziæ energiê.
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu
Nale¿y tak d³ugo naciskaæ dwa dowolne
przyciski, a¿ wyœwietlacz œciemnieje.
W³¹czanie wyœwietlacza czasu
Nale¿y tak d³ugo naciskaæ jeden dowolny
przycisk, a¿ na wyœwietlaczu znowu
pojawi siê czas.
Wyœwietlacz mo¿na wy³¹czyæ tylko
wtedy, gdy ¿adna z funkcji zegara
Czas trwania , Koniec
lub
Minutnik nie jest w u¿yciu.
18 electrolux obs³uga piekarnika
Minutnik
1. Przycisk Wybór wcisn¹æ kilka razy,
a¿ lampka kontrolna Minutnik
bêdzie pulsowaæ.
2. Przyciskiem lub ustawiæ ¿¹dany
czas (maksymalnie 2 godziny 30
minut).
Po ok. 5 sekundach a wyœwietlaczu
pojawi siê pozosta³y czas.
Lampka kontrolna funkcji Minutnik
bêdzie podœwietlona.
Po up³ywie ustawionego czasu lampka
kontrolna funkcji pulsuje i na 2 minuty
w³¹cza siê sygna³.
Sygna³ mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c
dowolny przycisk.
obs³uga piekarnika electrolux 19
Czas trwania
1. Przycisk Wybór wcisn¹æ kilka razy,
a¿ lampka kontrolna Czas trwania
bêdzie pulsowaæ.
2. Przyciskiem lub
czas gotowania.
ustawiæ ¿¹dany
Po ok. 5 sekundach wyœwietlacz
prze³¹cza siê z powrotem na aktualny
czas. Lampka kontrolna funkcji Czas
trwania
bêdzie podœwietlona.
Po up³ywie ustawionego czasu lampka
kontrolna funkcji pulsuje i przez 2 minuty
rozlega siê sygna³. Piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
3. Sygna³ i program mo¿na wy³¹czyæ
naciskaj¹c dowolny przycisk.
20 electrolux obs³uga piekarnika
Koniec
1. Przycisk Wybór wcisn¹æ kilka razy,
a¿ lampka kontrolna Koniec
bêdzie pulsowaæ.
2. Przyciskiem lub
czas wy³¹czenia.
ustawiæ ¿¹dany
Po ok. 5 sekundach wyœwietlacz
prze³¹cza siê z powrotem na aktualny
czas.
Lampka kontrolna funkcji Koniec
bêdzie podœwietlona.
Po up³ywie ustawionego czasu lampka
kontrolna funkcji pulsuje i przez 2 minuty
rozlega siê sygna³. Piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
3. Sygna³ i programowanie mo¿na
wy³¹czyæ naciskaj¹c dowolny
przycisk.
obs³uga piekarnika electrolux 21
Czas trwania
po³¹czeniu
i Koniec
w
Czas trwania
i Koniec
mog¹
byæ u¿ywane równoczeœnie: je¿eli
piekarnik ma zostaæ w³¹czony i
wy³¹czony automatycznie w
póŸniejszym czasie.
1. Przy pomocy funkcji Czas trwania
nale¿y ustawiæ czas, który potrzebny
jest do ugotowania potrawy,
tu 1 godzina.
2. Przy pomocy funkcji Koniec
nale¿y ustawiæ godzinê, o której
potrawa powinna byæ gotowa,
tu godz. 14:05.
Lampki kontrolne funkcji Czas
trwania
i Koniec
s¹ podœwietlone,
a na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna
godzina,
tu: 12:05.
Piekarnik w³¹czy siê automatycznie w
wyznaczonym momencie,
tu o godz. 13:05.
Po up³ywie podanego czasu piekarnik
wy³¹czy siê, tu o godz. 14:05.
22 electrolux obs³uga piekarnika
Mechaniczna blokada drzwi
Urz¹dzenie jest dostarczane z
deaktywowan¹ blokad¹.
Aktywowanie blokady drzwi
1. Przykrywê drzwi (B) na ich górnej
czêœci uchwyciæ po obydwu stronach
i nacisn¹c w dó³, by zwolniæ
zamkniêcie zatrzaskowe. Przykrywê
drzwi poci¹gn¹æ w górê.
2. Aktywowaœ dŸwignê:
Zdj¹æ dŸwigniê (1) i
4mm w lewo (2) prze³o¿yæ
prze³o¿yc (3).
3. Przykrywê drzwi (B) uchwyciæ z boku,
przy³o¿yæ do wewnêtrznej strony
brzegu drzwi i (B) nasadziæ na brzeg
drzwi.
obs³uga piekarnika electrolux 23
Po otwartej stronie pokrywydrzwi (B)
znajduje siê prowadnicabefindet sich
eine (C). Nale¿y j¹ wsun¹æ miêdzy
zewnêtrzn¹ szybê drzwi i k¹t
prowadnicy (D).
Zamkniêcie zatrzaskowe (E) musi
zaskoczyæ.
Otworzyæ drzwiczki piekarnika.
1. Trzymaæ wciœniêt¹ dŸwigniê.
2. Otworzyæ drzwiczki piekarnika.
Zamykanie piekarnika.
Zamkn¹æ drzwiczki bez naciskania
dŸwigni.
Deaktywowanie blokady drzwi.
W celu deaktywowania blokady drzwi
dŸwigniê nale¿y ponownie ustawiæ w
praw¹ stronê. Sposób postêpowania jak
wy¿ej.
Wy³¹czaj¹c urz¹dzenie nie usuwa siê
mechanicznej blokady drzwi.
24 electrolux obs³uga piekarnika
Demontowanie blokady drzwi
1. Przykrywê drzwi (B) na ich górnej
czêœci uchwyciæ po obydwu stronach
i nacisn¹c w dó³, by zwolniæ
zamkniêcie zatrzaskowe. Przykrywê
drzwi poci¹gn¹æ w górê.
2. Demonta¿ dŸwigni:
Zdj¹æ dŸwigniê (1) i
3. pokrywê ze spodniej strony pokrywy
drzwi (B) zdj¹æ (2) i wsun¹æ (3).
obs³uga piekarnika electrolux 25
4. Przykrywê drzwi(B) uchwyciæ z boku,
przy³o¿yæ do wewnêtrznej strony
brzegu drzwi i (B) nasadziæ na brzeg
drzwi.
Po otwartej stronie pokrywydrzwi (B)
znajduje siê prowadnicabefindet sich
eine (C). Nale¿y j¹ wsun¹æ miêdzy
zewnêtrzn¹ szybê drzwi i k¹t
prowadnicy (D).
Zamkniêcie zatrzaskowe(E) musi
zaskoczyæ.
5. Zamkn¹æ drzwiczki piekarnika.
26 electrolux zastosowania, tabele i rady
Zastosowania, tabele i rady
Pieczenie
Funkcja piekarnika Gor¹ce
powietrze lub Grzejnik górny/
dolny
Formy do pieczenia
• W przypadku funkcji Grzejnik górny/
dolny nadaj¹ siê formy z ciemnego
metalu oraz formy powlekane.
• W przypadku funkcji Gor¹ce
powietrze nadaj¹ siê tak¿e jasne
formy metalowe.
1 Blacha do pieczenia:
np. prowadnica 3
1 forma do pieczenia:
np. prowadnica 1
2 blachy do pieczenia:
np. prowadnice 1 i 3
Prowadnice
• Pieczenie z zastosowaniem funkcji
Grzejnik górny/dolny mo¿liwe jest
zawsze tylko na jednym poziomie.
• Z funkcjami Gor¹ce powietrze mo¿na
piec suche wypieki i drobne ciasteczka
na 2 blachach jednoczeœnie.
zastosowania, tabele i rady electrolux 27
Wskazówki ogólne
• Blachy do pieczenia umieszczaæ
œciêt¹ krawêdzi¹ do przodu!
• Przy pomocy funkcji Grzejnik górny/
dolny
lub Gor¹ce powietrze
mo¿na piec na ruszcie jednoczeœnie
dwie formy obok siebie. Czas
pieczenia wyd³u¿a siê nieznacznie.
Przy u¿ywaniu artyku³ów
zamro¿onych blachy mog¹ siê
odkszta³ciæ podczas pieczenia.
Uwarunkowane jest to du¿¹ ró¿nic¹
temperatury pomiêdzy zamro¿onym
artyku³em, a piekarnikiem. Po
och³odzeniu blachy odkszta³cenie
znika.
Wskazówki dotycz¹ce tabel
pieczenia
W tabelach znajduj¹ siê wybrane potrawy
wraz z wymaganymi dla nich
temperaturami, czasem pieczenia i
prowadnicami.
• Wartoœci temperatur i czasu
pieczenia s¹ wartoœciami
orientacyjnymi, zale¿ne s¹ one od
sk³adu ciasta, iloœci ciasta i formy do
pieczenia.
• Zalecamy, by za pierwszym razem
ustawiæ ni¿sz¹ wartoœæ temperatury, a
dopiero w razie potrzeby, np. gdy
po¿¹dane jest silniejsze zrumienienie
lub gdy proces pieczenia trwa za
d³ugo, wybraæ wy¿sz¹ temperaturê.
• Je¿eli nie uda siê znaleŸæ w tabeli
danych pasuj¹cych do konkretnego
przepisu, nale¿y kierowaæ siê
wskazówkami dotycz¹cymi
podobnego przepisu.
• W przypadku pieczenia ciast na
blachach lub w formach na kilku
poziomach czas pieczenia mo¿e siê
wyd³u¿yæ o 10-15 minut.
• Wilgotne wypieki (np. pizze, ciasta
owocowe itp.) nale¿y przygotowywaæ
na jednym poziomie.
• Ró¿nica w poziomach, na których
pieczone s¹ potrawy, mo¿e
spowodowaæ w pocz¹tkowym
stadium pieczenia ró¿ne zrumienianie
potraw. W tym przypadku nie nale¿y
zmieniaæ ustawieñ temperatury.
Ró¿nice w rumienieniu wyrównuj¹ siê
w trakcie procesu pieczenia.
• Nowy piekarnik mo¿e inaczej
zachowywaæ siê podczas pieczenia/
sma¿enia ni¿ dotychczas stosowane
przez Pañstwa urz¹dzenie.
W zwi¹zku z tym nale¿y dopasowaæ
stosowane zazwyczaj ustawienia
(temperatura, czas pieczenia/
sma¿enia) i poziomy wsadów do
ustawieñ zalecanych w
przedstawionych poni¿ej tabelach.
Gdy pieczenie trwa d³ugo, piekarnik
mo¿na wy³¹czyæ 10 minut przed
up³ywem czasu pieczenia, w ten
sposób wykorzystuje siê
zgromadzone ciep³o.
Dane w tabeli dotycz¹ zimnego
piekarnika (o ile nie zaznaczono
inaczej).
28 electrolux zastosowania, tabele i rady
Tabela pieczenia
Rodzaj
wypieku
Funkcja piekarnika
Prowadn
ica
Temperatura w
°C
Czas
godzin:
min.
Wypiek w formach
Ciasto typu babka
Gor¹ce powietrze
1
150-160
0:50-1:10
Babka piaskowa/królewiec
Gor¹ce powietrze
1
140-160
1:10-1:30
Tort biszkoptowy
Gor¹ce powietrze
1
140
0:25-0:40
Tort biszkoptowy
Grzejnik górny/
dolny
1
160
0:25-0:40
Spód do tortu z ciasta
kruchego
Grzejnik górny/
dolny
3
180-200
0:10-0:25
Spód do tortu z ciasta
ukrêcanego
Gor¹ce powietrze
3
150-170
0:20-0:25
Grzejnik górny/
dolny
1
170-190
0:50-1:00
Apple Pie (2formy Ø20cm,
ustawione po przek¹tnej)
Gor¹ce powietrze
1
160
1:10-1:30
Apple Pie (2formy Ø20cm,
ustawione po przek¹tnej)
Grzejnik górny/
dolny
1
180
1:10-1:30
Tort pikantny (np. Quiche
Lorraine)
Grzejnik górny/
dolny
1
180-200
0:30-1:10
Tort serowy
Grzejnik górny/
dolny
1
170-190
1:00-1:30
Kryty jab³ecznik
Wypieki na blachach do pieczenia
Warkocz/wianek dro¿d¿owy
Grzejnik górny/
dolny
3
170-190
0:30-0:40
Strucla bo¿onarodzeniowa
Grzejnik górny/
dolny
3
160-1801)
0:40-1:00
Chleb (chleb ¿ytni)
-najpierw
-potem
Grzejnik górny/
dolny
1
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Gor¹ce powietrze
3
160-1701)
0:15-0:30
Grzejnik górny/
dolny
3
180-2001)
0:10-0:20
Gor¹ce powietrze
3
150-160
0:20-0:40
3
190-2101)
0:15-0:30
Ptysie/eklerki
Rolada biszkoptowa
Suche ciasto z kruszonk¹
Ciasto maœlane/cukrowe
Grzejnik górny/
dolny
zastosowania, tabele i rady electrolux 29
Rodzaj
wypieku
Funkcja piekarnika
Prowadn
ica
Temperatura w
°C
Czas
godzin:
min.
Ciasto owocowe
(na cieœcie dro¿d¿owym/
ukrêcanym)2)
Gor¹ce powietrze
3
150
0:35-0:50
Ciasto owocowe
(na cieœcie dro¿d¿owym/
ukrêcanym)2)
Grzejnik górny/
dolny
3
170
0:35-0:50
Ciasto owocowe na kruchym
spodzie
Grzejnik górny/
dolny
3
170-190
0:40-1:20
Ciasta na blasze ze
sk³adnikami delikatnymi
(n. p. ser, œmietana, budyñ)
Grzejnik górny/
dolny
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (z du¿¹ iloœci¹
sk³adników)2
Grzejnik górny/
dolny
1
190-2101)
0:30-1:00
Pizza (cienka)
Grzejnik górny/
dolny
1
230-2501)
0:10-0:25
Podp³omyk
Grzejnik górny/
dolny
1
250-270
0:08-0:15
Wähen (ciasto szwajcarskie)
Grzejnik górny/
dolny
1
200-220
0:35-0:50
Kruche ciasteczka
Gor¹ce powietrze
3
150-160
0:06-0:20
Kruche ciasteczka
Gor¹ce powietrze
1/3
150-160
0:06-0:20
Ciasteczka wyciskane
Gor¹ce powietrze
3
140
0:20-0:30
Ciasteczka wyciskane
Gor¹ce powietrze
1/3
140
0:25-0:40
Grzejnik górny/
dolny
3
1601)
0:20-0:30
Ciasteczka z ciasta
ukrêcanego
Gor¹ce powietrze
3
150-160
0:15-0:20
Ciasteczka z ciasta
ukrêcanego
Gor¹ce powietrze
1/3
150-160
0:15-0:20
Wypieki z bia³ka, bezy
Gor¹ce powietrze
3
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
Gor¹ce powietrze
3
100-120
0:30-0:60
Drobne wypieki dro¿d¿owe
Gor¹ce powietrze
3
150-160
0:20-0:40
Drobne wypieki
Ciasteczka wyciskane
1)
Drobne wypieki z ciasta
francuskiego
Gor¹ce powietrze
3
170-180
0:20-0:30
Bu³ka
Gor¹ce powietrze
3
1601)
0:20-0:35
30 electrolux zastosowania, tabele i rady
Prowadn
ica
Temperatura w
°C
Czas
godzin:
min.
Grzejnik górny/
dolny
3
1801)
0:20-0:35
Small Ciasteczka (20sztuk/
blacha)
Gor¹ce powietrze
3
1401)
0:20-0:30
Small Ciasteczka (20sztuk/
blacha)
Gor¹ce powietrze
1/4
1401)
0:25-0:40
Small Ciasteczka (20sztuk/
blacha)
Grzejnik górny/
dolny
3
1701)
0:20-0:30
Rodzaj
wypieku
Funkcja piekarnika
Bu³ka
1) Rozgrzaæ piekarnik
2) Stosowaæ blachê uniwersaln¹ lub brytfankê
Wskazówki dotycz¹ce pieczenia
Efekt pieczenia
Mo¿liwa przyczyna
Ciasto jest za jasne na
spodzie
Wybrana prowadnica na z³ej
wysokoœci
Wsun¹æ ciasto ni¿ej
Ciasto siê zapada (staje
siê lepkie, gliniaste,
oddziela siê woda)
Za wysoka temperatura pieczenia
Zmniejszyæ nieco temperaturê
pieczenia
Za krótki czas pieczenia
Przed³u¿yæ czas pieczenia
Czasu pieczenia nie mo¿na
skróciæ przez podwy¿szenie
temperatury pieczenia
Za du¿o p³ynu w cieœcie
U¿yæ mniejszej iloœci p³ynu
Nale¿y przestrzegaæ czasu
ukrêcania, przede wszystkim w
przypadku korzystania z robotów
kuchennych
Za niska temperatura pieczenia
Ustawiæ wy¿sz¹ temperaturê
pieczenia
Za d³ugi czas pieczenia
Skróciæ czas pieczenia
Ciasto jest za suche
Ciasto nieregularnie siê
zrumienia
Œrodek zaradczy
Za wysoka temperatura pieczenia i Zmniejszyæ temperaturê
za krótki czas pieczenia
pieczenia i przed³u¿yæ czas
pieczenia
Ciasto jest nierównomiernie
rozprowadzone
Ciasto nie jest gotowe w Za niska temperatura
podanym czasie
pieczenia
Rozprowadziæ ciasto
równomiernie na blasze
Zwiêkszyæ nieco temperaturê
pieczenia
zastosowania, tabele i rady electrolux 31
Tabela Zapiekanki i potrawy
opiekane
Potrawa
Funkcja piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
godz min
Zapiekanka z
makaronem
Grzejnik górny/
dolny
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Grzejnik górny/
dolny
1
180-200
0:25-0:40
Potrawy opiekane
Warzywa1)
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-170
0:15-0:30
Opiekane bagietki1)
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-170
0:15-0:30
S³odkie zapiekanki
Grzejnik górny/
dolny
1
180-200
0:40-0:60
Zapiekanki rybne
Grzejnik górny/
dolny
1
180-200
0:30-1:00
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-170
0:30-1:00
Warzywa faszerowane
1) Nagrzaæ piekarnik
Tabela mro¿onych potraw gotowych.
Produkt do
gotowania
Funkcja piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
Pizza mro¿ona
Grzejnik górny/
dolny
3
zgodnie z
informacjami
producenta
zgodnie z
informacjami
producenta
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
3
200-220
zgodnie z
informacjami
producenta
Bagietki
Grzejnik górny/
dolny
3
zgodnie z
informacjami
producenta
zgodnie z
informacjami
producenta
Ciasto
owocowe
Grzejnik górny/
dolny
3
zgodnie z
informacjami
producenta
zgodnie z
informacjami
producenta
Frytki1)
(300-600 g)
1) Uwaga: W czasie pieczenia nale¿y 2 – 3 razy obróciæ frytki
32 electrolux zastosowania, tabele i rady
Pieczenie miêsa
Funkcja piekarnika Grzejnik górny/
dolny lub Grillowanie z gor¹cym
powietrzem
Naczynia do pieczenia miêsa
• Do pieczenia miêsa nadaj¹ siê wszelkie
naczynia ¿aroodporne (uwzglêdniæ
wskazówki producenta!)
• Du¿e pieczenie mo¿na przygotowywaæ
bezpoœrednio na blasze lub na
ruszcie z pod³o¿on¹ pod niego
blach¹.
• Wszystkie chude rodzaje miês zalecamy
piec w naczyniu do pieczenia z
pokrywk¹. Miêso pozostaje wówczas
soczyste.
• Wszystkie rodzaje miês, które powinny
mieæ chrupi¹c¹ powierzchniê, mo¿na
piec w garnku przeznaczonym do
pieczenia bez pokrywki.
Wskazówki dotycz¹ce tabeli pieczenia
miêsa
Dane w poni¿szej tabeli s¹ wartoœciami
orientacyjnymi.
• Zaleca siê pieczenie miêsa i ryb w
piekarniku w iloœci powy¿ej 1kg.
• Aby zapobiec przypalaniu siê
wyciekaj¹cego sosu lub t³uszczu, zaleca
siê nalanie niewielkiej iloœci p³ynu do
naczynia, w którym siê piecze.
• W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/
2 - 2/3 czasu pieczenia).
• Du¿e pieczenie i drób polewaæ
kilkakrotnie podczas pieczenia
powsta³ym sosem. Daje to lepszy efekt
pieczenia.
• Piekarnik nale¿y wy³¹czyæ ok. 10 minut
przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli
to na wykorzystanie zgromadzonego
ciep³a.
zastosowania, tabele i rady electrolux 33
Tabela pieczenia
Rodzaj miêsa
IloϾ
Funkcje piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
godz.:
min.
1
200-250
2:00-2:30
Wo³owina
Pieczeñ duszona
1-1,5 kg
Grzejnik górny/
dolny
na ka¿dy
centymetr
wysokoœci
Rostbef lub filet
- w œrodku
czerwone
na ka¿dy
centymetr
wysokoœci
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
190-2001)
0:05-0:06
- w œrodku ró¿owe
na ka¿dy
centymetr
wysokoœci
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
180-190
0:06-0:08
- upieczone w
œrodku
na ka¿dy
centymetr
wysokoœci
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
170-180
0:08-0:10
£opatka, karczek,
kawa³ek od szynki
1-1,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
1:30-2:00
Kotlet, pieczony
peklowany schab
1-1,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
170-180
1:00-1:30
Pieczeñ rzymska
750 g-1 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-170
0:45-1:00
Golonkawieprzow
a (podgotowana)
750 g-1 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
150-170
1:30-2:00
Pieczeñ cielêca
1 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
1:30-2:00
Golonka cielêca
1,5-2 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
2:00-2:30
Wieprzowina
Cielêcina
34 electrolux zastosowania, tabele i rady
Rodzaj miêsa
IloϾ
Funkcje piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
godz.:
min.
Jagniêcina
Udziec jagniêcy,
pieczeñ jagniêca
1-1,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
150-170
1:15-2:00
Grzbiet jagniêcy
1-1,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
1:00-1:30
Grzbiet zajêczy,
udŸce zajêcze
do 1 kg
Grzejnik górny/
dolny
1
2202501)
0:25-0:40
Grzbiet sarni/
jeleni
1,5-2 kg
Grzejnik górny/
dolny
1
210-220
1:15-1:45
Udziec sarni/jeleni
1,5-2 kg
Grzejnik górny/
dolny
1
200-210
1:30-2:15
Czêœci z drobiu
po 200250g
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
200-220
0:35-0:50
Po³ówka kurczaka
po 400500g
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
190-210
0:35-0:50
kurczak, pularda
1-1,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
190-210
0:45-1:15
Kaczka
1,5-2 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
180-200
1:15-1:45
Gêœ
3,5-5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
2:30-3:30
Indyk
2,5-3,5 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
160-180
1:45-2:30
Indyk
4-6 kg
Grillowanie z
gor¹cym
powietrzem
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Grzejnik górny/
dolny
1
210-220
0:45-1:15
Dziczyzna
Drób
Ryba (duszona)
Ryby w ca³oœci
1) Nagrzaæ piekarnik
zastosowania, tabele i rady electrolux 35
Grillowanie powierzchniowe
Funkcja piekarnika Grill
lub Grill
wielkopowierzchniowy
z
maksymalnym ustawieniem
temperatury
Uwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy
zamkniêtych drzwiczkach piekarnika.
Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut
przed rozpoczêciem grillowania:
• Do grillowania nale¿y umieœciæ ruszt
na zalecanej wysokoœci poziomu
wsadu.
• Balchê wy³apuj¹c¹ t³uszcz zawsze
wsuwaæ na 1 poziom wsadu od
do³u.
• Wartoœci czasu grillowania maj¹
charakter orientacyjny.
• Do grillowania nadaj¹ siê p³askie
kawa³ki miêsa i ryby.
Tabela grillowania
Produkt go grillowania
Poziom wsadu
Czas grillowania
1. Strona
2. Strona
Zrazy
4
8-10 min.
6-8 min.
Filet wieprzowy
4
10-12 min.
6-10 min.
Pieczone kie³baski
4
8-10 min.
6-8 min.
Steki z filetu wo³owego, steki
cielêce
4
6-7 min.
5-6 min.
Filet wo³owy, rostbef
(ok. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Chleb tostowy1)
3
4 -6 min.
3-5 min.
Kanapki z chleba tostowego
3
6-8 min.
---
1) Nie nagrzewaæ
36 electrolux zastosowania, tabele i rady
Rozmra¿anie
Funkcja piekarnika Rozmra¿anie
(bez ustawiania temperatury)
• Ustawiæ rozpakowane potrawy na
talerzu na ruszcie.
• Nie przykrywaæ talerzami ani
miskami, poniewa¿ wyd³u¿aj¹ one
znacznie czas rozmra¿ania.
• Do rozmra¿ania nale¿y ruszt wsun¹æ
na pierwszy poziom od do³u.
Tabela rozmra¿ania
Czas
rozmra¿ania
min.
Czas
rozmra¿ania
min.
Uwaga
Kurczak 1000 g
100-140
20-30
Kurczaka po³o¿yæ na odwróconym
spodku pod fili¿ankê w du¿ym talerzu.
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Miêso, 1000g
100-140
20-30
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Miêso, 500g
90-120
20-30
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Pstr¹g, 150g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300g
30-40
10-20
---
Mas³o, 250g
30-40
10-15
---
Œmietana, 2x200g
80-100
10-15
Œmietana daje siê ³atwo ubijaæ nawet
gdy jest jeszcze po czêœci lekko
zamro¿ona
60
60
Potrawa
Tort, 1400g
---
zastosowania, tabele i rady electrolux 37
Suszenie
Funkcja piekarnika Gor¹ce
powietrze
• Nale¿y stosowaæ ruszty wy³o¿one
pergaminem lub papierem do
pieczenia.
• Lepszy efekt osi¹ga siê wtedy, gdy po
up³ywie po³owy czasu suszenia
wy³¹czy siê piekarnik, otworzy go i
zostawi na noc do wystygniêcia.
• Dokoñczyæ suszenie nastêpnego
dnia.
Produkt do
wysuszenia
Poziom wsadu
Czas w godzinach
Temperatura
(wartoϾ
w °C
1 poziom 2 poziomy
orientacyjna)
Warzywa
Fasola
60-70
3
1/4
6-8
Papryka (paski)
60-70
3
1/4
5-6
Warzywa na zupê
60-70
3
1/4
5-6
Grzyby
50-60
3
1/4
6-8
Zio³a
40-50
3
1/4
2-3
Œliwki
60-70
3
1/4
8-10
Morele
60-70
3
1/4
8-10
Krojone jab³ka
60-70
3
1/4
6-8
Gruszki
60-70
3
1/4
6-9
Owoce
38 electrolux zastosowania, tabele i rady
Pasteryzacja
Funkcja piekarnika Grzejnik dolny
• Do zagotowywania u¿ywaæ tylko
dostêpnych w handlu naczyñ
szklanych jednakowej wielkoœci.
• Nie nale¿y u¿ywaæ naczyñ z
zamkniêciem Twist-Off lub
zamkniêciem bagnetowym ani
puszek metalowych.
• Do wekowania korzystaæ z 1
poziomu od do³u.
• Do zagotowywania nale¿y u¿ywaæ
blachy. Mieœci siê na niej do szeœciu
jednolitrowych naczyñ szklanych.
• Wszystkie naczynia powinny byæ
nape³nione do jednakowej wysokoœci
i powinny byæ zamkniête.
• Naczynia nale¿y tak ustawiæ na
blasze, aby siê nie dotyka³y.
• Na blachê nale¿y wylaæ ok. 1/2 litra
wody, aby w piekarniku powsta³o
wystarczaj¹co du¿o wilgoci.
• Jak tylko ciecz w pierwszych
naczyniach zaczyna wrzeæ (przy
1-litrowych naczyniach po ok. 3560 minutach), wy³¹czyæ piekarnik lub
ustawiæ temperaturê na poziomie
100°C (patrz tabela).
Tabela pasteryzacji
Podane czasy i temperatury
zagotowywania s¹ wartoœciami
orientacyjnymi
Temperatura
w°C
Zagotowaæ do
wrzenia
w min.
Gotowaæ nadal
przy 100°C
w min.
Truskawki, jagody, maliny,
dojrza³y agrest
160-170
35-45
---
Niedojrza³y agrest
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew
160-170
50-60
5-10
Grzyby1)
160-170
40-60
10-15
Ogórki
160-170
50-60
---
Pikle
160-170
50-60
15
Kalarepa, groszek, szparagi
160-170
50-60
15-20
Fasola
160-170
50-60
---
Produkty do pasteryzacji
Jagody
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, œliwki
Warzywa
czyszczenie i pielêgnacja electrolux 39
Czyszczenie i pielêgnacja
Elementy zewnêtrzne urz¹dzenia
Ostrze¿enie: Przed czyszczeniem
urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ i
odczekaæ, a¿ wystygnie.
• Front urz¹dzenia nale¿y czyœciæ za
pomoc¹ miêkkiej szmatki i ciep³ego
roztworu z p³ynem do zmywania.
• Do czyszczenia czêœci metalowych
nale¿y stosowaæ œrodki do pielêgnacji
dostêpne w handlu.
• W ¿adnym wypadku nie stosowaæ
œrodków do szorowania i twardych
g¹bek.
Ostrze¿enie: W celu zapewnienia
bezpieczeñstwa, urz¹dzenia nie nale¿y
czyœciæ za pomoc¹ urz¹dzeñ
wykorzystuj¹cych strumieñ pary ani
urz¹dzeñ wysokociœnieniowych.
Uwaga: Nie stosowaæ œrodków
œciernych, ani ostrych przyborów do
czyszczenia.
Do czyszczenia drzwiczek piekarnika
nie nale¿y stosowaæ szorstkich
œrodków œciernych lub ostrych
skrobaków metalowych, poniewa¿
mog¹ one zarysowaæ powierzchniê
szk³a, co mo¿e prowadziæ do jego
pêkania.
Wnêtrze piekarnika
Piekarnik nale¿y czyœciæ po ka¿dym
u¿yciu. U³atwi to usuniêcie zabrudzeñ i
zapobiega ich przywieraniu.
1. Do czyszczenia w³¹czyæ oœwietlenie
piekarnika.
2. Piekarnik po ka¿dym u¿yciu umyæ
œrodkiem czyszcz¹cym z
detergentem i wytrzeæ do sucha.
Trudne do usuniêcia zabrudzenia
zlikwidowaæ specjalnym œrodkiem do
czyszczenia piekarników.
Uwaga: W razie stosowania
specjalnego œrodka do czyszczenia
piekarników nale¿y bezwzglêdnie
przestrzegaæ uwag producenta!
Akcesoria
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt,
blacha do pieczenia itd.) nale¿y po
ka¿dym u¿yciu przep³ukaæ i dobrze
osuszyæ. Dla ³atwiejszego czyszczenia
krótko namoczyæ.
40 electrolux czyszczenie i pielêgnacja
Prowadnice listew
Aby oczyœciæ œciany boczne z lewej i z
prawej strony piekarnika, mo¿na wyj¹æ
prowadnice.
Wysun¹æ prowadnicê
Prowadnicê nale¿y najpierw zwolniæ z
przodu œciany piekarnika (1), a nastêpnie
zdj¹æ z ty³u z zawiasów (2).
Zamontowaæ prowadnicê
Wa¿ne! zaokr¹glone koñce dr¹¿ków
prowadz¹cych musz¹ znajdowaæ siê
z przodu!
W celu zamontowania prowadnicy nale¿y
zawiesiæ j¹ ponownie z ty³u (1), a
nastêpnie wpi¹æ z przodu i docisn¹æ (2).
czyszczenie i pielêgnacja electrolux 41
Oœwietlenie piekarnika
Ostrze¿enie: Pod napiêciem! Przed
wymian¹ ¿arówki piekarnika:
– Wy³¹czyæ piekarnik!
– Wykrêciæ bezpieczniki ze skrzynki lub
wy³¹czyæ.
W celu ochrony ¿arówki piekarnika i
szklanej os³ony po³o¿yæ œciereczkê
na dnie piekarnika.
Wymiana ¿arówki piekarnika/
czyszczenie szklanej os³ony
1. Szklan¹ os³onê obróciæ w lewo, wyj¹æ
i oczyœciæ.
2. Je¿eli to konieczne:
wymieniæ ¿arówkê piekarnika
25 W, 230 V, 300 °C, ¿aroodporna.
3. Zamontowaæ ponownie szklan¹
os³onê.
42 electrolux czyszczenie i pielêgnacja
Górna œciana piekarnika
W celu ³atwiejszego czyszczenia górnej
œciany piekarnika mo¿na zdemontowaæ
górn¹ grza³kê.
Demonta¿ grza³ki
Ostrze¿enie: Grza³kê mo¿na
demontowaæ, gdy piekarnik jest
wy³¹czony i nie ma
niebezpieczeñstwa poparzenia!
1. Zdj¹æ boczn¹ prowadnicê listew.
2. Grza³kê chwyciæ od przodu i
poci¹gn¹æ na zewn¹trz poprzez
wyt³oczenie na wewnêtrznej œcianie
piekarnika.
3. Grza³kê odchyliæ teraz w dó³.
Uwaga: Grza³ki nie nale¿y za mocno
ci¹gn¹æ w dó³! Mo¿e ulec z³amaniu.
Oczyœciæ górn¹ œcianê piekarnika.
Zamocowaæ grza³kê
1. Grza³kê podnieœæ z powrotem do
górnej œciany piekarnika.
2. Grza³kê poci¹gn¹æ do przodu
przeciwnie do si³y sprê¿yny i
prze³o¿yæ ponad wyt³oczeniem
piekarnika.
3. Pozostawiæ w uchwycie.
4. Zamocowaæ prowadnicê listew.
Uwaga: Grza³ka musi le¿eæ z obu
stron ponad wyt³oczeniem na górnej
œcianie piekarnika i spoczywaæ
prawid³owo w zamocowaniu.
czyszczenie i pielêgnacja electrolux 43
Drzwi piekarnika
W celu ³atwiejszego wyczyszczenia
wnêtrza piekarnika mo¿na zdj¹æ drzwi
urz¹dzenia z zawiasów.
Zdejmowanie drzwi piekarnika
1. Otworzyæ do koñca drzwi piekarnika.
2. Zacisk (A) na obu zawiasach nale¿y
ca³kowicie otworzyæ.
3. Przymkn¹æ drzwi piekarnika do
momentu pierwszego zatrzaœniêcia
(ok. 45°).
4. Chwyciæ drzwi piekarnika obiema
d³oñmi i poci¹gn¹æ w górê po skosie
(Uwaga: Ciê¿kie!).
Po³o¿yæ drzwi piekarnika zewnêtrzn¹
stron¹ w dó³ na miêkkim, równym
pod³o¿u, np. na kocu, aby unikn¹æ
zarysowañ.
44 electrolux czyszczenie i pielêgnacja
Zawieszanie drzwi piekarnika
1. Chwyciæ drzwi piekarnika z obu stron
i przytrzymaæ pod k¹tem ok. 45°.
U³o¿yæ wg³êbienia znajduj¹ce siê w
dolnej czêœci drzwi piekarnika na
zawiasach urz¹dzenia.
Wsun¹æ drzwi do do³u, a¿ do oporu.
2. Ca³kowicie otworzyæ drzwi
urz¹dzenia.
3. Zacisk (A) na obu zawiasach zamkn¹æ
w pierwotym po³o¿eniu.
4. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
czyszczenie i pielêgnacja electrolux 45
Szyby w drzwiach piekarnika
Drzwi piekarnika s¹ wyposa¿one w trzy
szyby u³o¿one jedna za drug¹. Szyby
wewnêtrzne mo¿na zdj¹æ do umycia.
Uwaga! Silny nacisk, przede
wszystkim na krawêdzie szyby
przedniej, mo¿e doprowadziæ do
pêkniêcia szk³a.
Demonta¿ szyb w drzwiach
piekarnika
1. Otworzyæ do koñca drzwi piekarnika.
2. Zacisk (A) na obu zawiasach nale¿y
ca³kowicie otworzyæ.
3. Przymkn¹æ drzwi piekarnika do
momentu pierwszego zatrzaœniêcia
(ok. 45°).
46 electrolux czyszczenie i pielêgnacja
4. Os³onê drzwi (B), znajduj¹c¹ siê na
górnej krawêdzi drzwi, chwyciæ z obu
stron i wcisn¹æ do do³u, aby otworzyæ
zamkniêcie os³ony. Nastêpnie
poci¹gn¹æ os³onê drzwi w górê.
5. Ka¿d¹ z szyb drzwiowych chwyciæ
kolejno za górn¹ krawêdŸ i wysun¹æ z
prowadnicy.
Czyszczenie szyb w drzwiach
piekarnika
Wyczyœciæ szyby dok³adnie roztworem
³agodnego detergentu. Nastêpnie
dok³adnie osuszyæ.
Wk³adanie szyb w drzwiach
piekarnika
1. Wsun¹æ szyby kolejno pod skosem w
dolny profil drzwi i opuœciæ.
Najpierw nale¿y w³o¿yæ mniejsz¹
szybê, a nastêpnie wiêksz¹.
czyszczenie i pielêgnacja electrolux 47
2. Chwyciæ z obu stron os³onê drzwi (B),
oprzeæ o wewnêtrzn¹ stronê krawêdzi
drzwiczek i na³o¿yæ os³onê (B) na
górn¹ krawêdŸ drzwi.
Po zewnêtrznej stronie os³ony
drzwiczek (B) znajduje siê szyna
prowadz¹ca (C). Nale¿y j¹ wsun¹æ
pomiêdzy zewnêtrzn¹ szybê
drzwiow¹ a k¹t prowadzenia (D).
Zamkniêcie os³ony (E) musi siê
zatrzasn¹æ.
48 electrolux czyszczenie i pielêgnacja
3. Otworzyæ ca³kowicie drzwi piekarnika.
4. Zacisk (A) na obu zawiasach zamkn¹æ
w pierwotnym po³o¿eniu.
5. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
co zrobiæ, gdy … electrolux 49
Co zrobiæ, gdy …
Problem
Piekarnik siê nie nagrzewa.
Oœwietlenie piekarnika nie
dzia³a.
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Piekarnik nie jest w³¹czony.
W³¹czyæ piekarnik
Nie jest ustawiony czas.
Ustawiæ czas
Nie mo¿na osi¹gn¹æ
wymaganych ustawieñ.
Skontrolowaæ ustawianie.
Bezpiecznik w instalacji
domowej (skrzynka z
bezpiecznikami) jest
przepalony.
Skontrolowaæ bezpieczniki.
Je¿eli bezpieczniki wielokrotnie
siê przepalaj¹, nale¿y zleciæ
naprawê wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Oœwietlenie piekarnika jest
uszkodzone.
Wymieniæ ¿arówkê oœwietlenia
piekarnika
Je¿eli uszkodzenie nie odpowiada
¿adnemu podanemu powy¿ej
rozwi¹zaniu, nale¿y skontaktowaæ siê
z autoryzowanym serwisem.
Ostrze¿enie! Naprawy urz¹dzenia
mog¹ byæ przeprowadzane tylko
przez specjalistê. Niefachowe
naprawy mog¹ spowodowaæ
powa¿ne zagro¿enia dla
u¿ytkownika.
B³êdna obs³uga urz¹dzenia mo¿e
spowodowaæ p³atn¹ wizytê technika
serwisu lub specjalisty nawet w
okresie objêtym gwarancj¹.
Wskazówka dotycz¹ca urz¹dzeñ z
metalowym frontem:
W niektórych przypadkach po
otwarciu drzwi mo¿e dojœæ do
osadzenia siê pary na wewnêtrznej
ich szybie, poniewa¿ zewnêtrzna
czêœæ drzwi jest ch³odniejsza.
50 electrolux instrukcja monta¿u
Instrukcja monta¿u
Uwaga: Monta¿ i pod³¹czenie nowego
urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane
wy³¹cznie przez autoryzowanego
specjalistê.
Proszê zwróciæ uwagê na niniejsz¹
wskazówkê, poniewa¿ w przeciwnym
wypadku, w razie wyst¹pienia szkody,
nast¹pi utrata praw gwarancyjnych.
Wskazówki bezpieczeñstwa dla
instalatora
• W instalacji elektrycznej nale¿y
przewidzieæ urz¹dzenie, które
umo¿liwia od³¹czenie od sieci o
szerokoœci rozwarcia styku minimum
3 mm na wszystkich ¿y³ach.
Odpowiednimi urz¹dzeniami
rozdzielaj¹cymi s¹ np. wy³¹czniki LS,
bezpieczniki (bezpieczniki wkrêcane
nale¿y wykrêciæ z oprawki),
wy³¹czniki ochronne pr¹dowe i
styczniki.
• Monta¿ powinien zapewniæ ochronê
przed dotykiem.
• Statecznoœæ szafy wbudowywanej
musi spe³niaæ wymagania normy
DIN 68930.
• Kuchenki do zabudowy i p³yty do
zabudowy s¹ wyposa¿one w
specjalne uk³ady wtykowe. Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa mog¹ byæ
one ³¹czone jedynie z urz¹dzeniami
tego samego producenta.
instrukcja monta¿u electrolux 51
52 electrolux instrukcja monta¿u
instrukcja monta¿u electrolux 53
54 electrolux recykling
Recykling
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw
sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y
opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych
zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ¿e tego
produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nale¿y
oddaæ go do w³aœciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³aœciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
œrodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mo¿liwoœci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nale¿y
skontaktowaæ siê z lokalnym
urzêdem miasta, s³u¿bami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt zosta³ zakupiony.
Ostrze¿enie: Aby zu¿yte urz¹dzenie
nie stwarza³o niebezpieczeñstwa,
nale¿y je unieruchomiæ.
W tym celu nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie z zasilania sieciowego i
usun¹æ z urz¹dzenia przewód
zasilaj¹cy.
gwarancja/serwis electrolux 55
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, ¿e
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zakupione urz¹dzenie jest wolne od wad
fizycznych zobowi¹zuj¹c siê jednoczesnie - w
razie ujawnienia takich wad w okresie
gwarancyjnym i w zakresie okreœlonym
niniejszym dokumentem - do ich usunieêia w
sposób uzale¿niony od w³aœciwoœci wady.
Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt
gwaranta w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu
serwisowego Electrolux Poland.
W wyj¹tkowych przypadkach koniecznosci
sprowadzenia czêœci zamiennych od
producenta termin naprawy mo¿e zostaæ
wyd³u¿ony do 30 dni.
Okres gwarancji dla u¿ytkownika wynosi 24
miesi¹ce od daty zakupu.
Sprzêt przeznaczony jest do u¿ywania
wy³¹cznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeñ powsta³ych na skutek u¿ywania
urz¹dzenia niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
– uszkodzeñ mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
– uszkodzeñ spowodowanych dzia³aniem si³y
zewnêtrznej np. przepiêcia w sieci
elektrycznej, wy³adowania
atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nie maj¹ce autoryzacji
Electrolux Poland,
– czêœci z natury ³atwo zu¿ywalnych takich
jak: ¿arówki, bezpieczniki, filtry, pokrêt³a.
Klientowi przys³uguje wymiana sprzêtu na
nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal wystêpuj¹ w nim wady.
Przez naprawê rozumie siê wykonanie
czynnoœci o charakterze specjalistycznym
w³aœciwym dla usuniêcia wady. Pojêcie
naprawy nie obejmuje: instalacji, instrukta¿u,
konserwacji sprzêtu, poprawy po³¹czeñ
mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzêtu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeœli
jest to niemo¿liwe placówka sprzeda¿y
detalicznej, w której sprzêt zosta³ zakupiony.
Sprzêt zwracany po wymianie musi byc
kompletny, bez uszkodzeñ mechanicznych.
Niespe³nienie tych warunków mo¿e
spowodowaæ nie uznanie gwarancji.
9. Monta¿ sprzêtu wymagaj¹cego
specjalistycznego pod³¹czenia do sieci
gazowej lub elektrycznej mo¿e byæ wykonany
wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce
odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty
gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e
na skutek niew³aœciwego zainstalowania
sprzêtu lub napraw wykonanych przez osoby
nieupowañione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu
pokrywa klient.
12. Powy¿sza gwarancja nie wy³¹cza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ
kupuj¹cego wynikaj¹cych z tytu³u
niezgodnoœci towaru z umow¹.
13. Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium
Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urz¹dzenia w ramach gwarancji jest
przedstawienie dowodu zakupu z wpisan¹
dat¹ sprzeda¿y, potwierdzon¹ pieczêci¹ i
podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usuniêcie tabliczki
znamionowej z urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
56 electrolux gwarancja/serwis
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy
Electrolux w ka¿dym z krajów wymienionych na
koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w
gwarancji urz¹dzenia lub okreœlony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia
z jednego z poni¿szych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z
nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:
• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia
zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez
sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres
gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹ takie
same, jak okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla
danego modelu lub serii urz¹dzenia w nowym
kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana
osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie
mo¿na jej przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest
eksploatowane wy³¹cznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. U¿ytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze
wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹
nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
gwarancja/serwis electrolux 57
p
t
b
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
58 electrolux serwis
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y
spróbowaæ samodzielnie usun¹æ
problem przy pomocy instrukcji obs³ugi
(rozdzia³: Co zrobiæ, gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie
samodzielnie usun¹æ problemu, nale¿y
zg³osiæ awariê w autoryzowanym
zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie umo¿liwi
podanie nastêpuj¹cych danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka
znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu,
wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych
dotycz¹cych urz¹dzenia, aby by³y pod
rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
822 928 362-M-130508-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising