Electrolux | EOB67200X | User manual | Electrolux EOB67200X Korisnički priručnik

Electrolux EOB67200X Korisnički priručnik
upute za uporabu
Ugradbena električna pećnica
EOB67200
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
Korisni savjeti i preporuke
2
4
5
11
Čišćenje i održavanje
22
Rješavanje problema
24
Tehnički podaci
25
Briga za okoliš
25
Zadržava se pravo na izmjene
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja,
pažljivo pročitajte ove upute:
• radi vaše osobne sigurnosti i sigurnosti
vaše imovine,
• radi zaštite okoliša,
• radi pravilnog rada uređaja.
Isto tako, uvijek priložite ove upute uz uređaj ako ga premještate ili prodajete.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana neispravnim postavljanjem i korištenjem uređaja.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih
tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom
ili znanjem ako su pod nadzorom osobe
odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Držite sva pakiranja dalje od dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja ili fizičke ozljede.
• UPOZORENJE:Držite djecu i životinje
podalje od uređaja dok su vrata otvorena
ili uređaj radi, jer se uređaj grije. Postoji
opasnost od ozljeda ili drugih trajnih oštećenja.
• Ako uređaj ima funkciju Roditeljske
blokade ili Blokade tipki, koristite ih.
Sprječava djecu i životinje od slučajnog
pokretanja uređaja.
Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja
uređaja.
• Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora
dok radi.
• Nakon svake uporabe isključite uređaj.
Postavljanje
• Samo ovlašteni električar može postaviti i
priključiti uređaj. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru. Ovo je kako bi se
spriječila opasnost od strukturnog oštećenja ili fizičkih ozljeda.
• Uvjerite se da je uređaj neoštećen nakon
transporta. Nemojte priključivati oštećeni
uređaj. Ako je potrebno, obratite se dobavljaču.
• Uklonite svu ambalažu, naljepnice i
prevlake iz uređaja prije prvog korištenja.
Nemojte skidati nazivnu pločicu. To može
jamstvo učiniti nevažećim.
• Provjerite da li je uređaj isključen iz
električne mreže tijekom postavljanja.
• Pazite prilikom pomicanja uređaja. Uređaj
je vrlo težak. Uvijek koristite zaštitne
rukavice. Nemojte podizati uređaj za
ručku.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućava iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Morate imati ispravne uređaje za izolaciju:
automatske sklopke, osigurače (osigurače na navijanje izvaditi iz držača),
prekidače uzemljenja i sklopke.
• Prije instalacije provjerite da li je kuhinjski
element odgovarajućih ugradnih
dimenzija.
• Provjerite da li je uređaj postavljen ispod i
blizu sigurnih konstrukcija.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Uređaj se ne može postaviti na postolje.
electrolux 3
• Ugradbene pećnice i površine opremljene
su posebnim sustavima za priključivanje.
Za sprečavanje oštećenja uređaja koristite uređaj samo s uređajima od istog proizvođača.
Spajanje na električnu mrežu
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Pazite da električni podaci na nazivnoj
pločici budu u skladu s napajanjem u vašem kućanstvu.
• Informacije o naponu su na nazivnoj
pločici.
• Obvezno koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Nemojte koristiti višeputne utikače,
konektore i produžne kabele. Postoji
opasnost od požara.
• Nemojte mijenjati ili zamjenjivati glavni
kabel. Obratite se servisnom centru.
• Pazite da ne zgnječite ili uzrokujete oštećenje glavnog utikača (ako postoji) i
kabela iza uređaja.
• Nemojte povlačiti za električni kabel kako
biste iskopčali uređaj. Uvijek povucite
utikač – ako postoji.
Koristite
• Ovaj je uređaj samo za uporabu u
domaćinstvu. Nemojte koristiti ovaj uređaj
u komercijalne ili industrijske svrhe.
• Uređaj koristite samo za pripremu jela u
kućanstvu. Ovo je kako biste spriječili fizičke ozljede na osobama ili oštećenje
imovine.
• Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
• Tijekom korištenja unutrašnjost uređaja
se zagrijava. Postoji opasnost od
opeklina. Ne dodirujte grijače u uređaju.
Prilikom umetanja ili uklanjanja dodatnog
pribora ili zdjela koristite rukavice.
• Pazite pri uklanjanju ili postavljanju pribora kako biste izbjegli oštećivanje emajla.
• Uvijek budite podalje od uređaja kada otvarate vrata dok je uređaj u radu. Oslobađa se vruća para. Postoji opasnost od
opeklina kože.
• Za sprečavanje oštećenja ili gubitak boje
emajla:
– ne postavljajte nikakve predmete izravno na dno uređaja i ne prekrivajte ih
aluminijskom folijom;
– ne stavljajte vruću vodu izravno na uređaj;
– ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon dovršetka kuhanja.
• Gubitak boje na emajlu nema utjecaja na
rad uređaja tako da se to ne smatra kvarom u okviru jamstvenih pravila.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Tijekom pečenja uvijek držite vrata uređaja zatvorenima, čak i pri pečenju na roštilju.
Čišćenje i održavanje
• Prije održavanja, isključite uređaj i odspojite uređaj iz mrežnog napajanja.
• Prije provođenja održavanja provjerite je li
uređaj hladan. Postoji opasnost od
opeklina. Postoji opasnost od puknuća
staklenih ploča.
• Uređaj uvijek mora biti čist. Nakupine
masnoće ili drugi ostaci hrane mogu se
zapaliti.
• Redovno čišćenje sprječava propadanje
površine materijala
• Koristite duboku pliticu za pečenje za vrlo
vlažne kolače, kako biste spriječili da
sokovi uzrokuju mrlje koje mogu biti
trajne.
• Za vašu osobnu sigurnost i sigurnost vašeg vlasništva uređaj čistite samo sa sapunicom. Nemojte koristiti zapaljive ili
proizvode koji mogu dovesti do korozije.
• Nemojte uređaj čistiti s čistačima na paru, uređajima pod visokim tlakom, oštrim
predmetima, abrazivnim sredstvima za
čišćenje, spužvama za struganje i odstranjivačima mrlja
• Ako koristite sprej za pećnice, slijedite
upute proizvođača.
• Nemojte čistiti staklena vrata abrazivnim
sredstvima za čišćenje ili metalnom strugalicom. Površina otporna na toplinu
unutarnjeg stakla može se razbiti i puknuti.
• Ako su stakla oštećena, postaju slaba i
mogu se razbiti. Morate ih zamijeniti. Obratite se servisnom centru.
• Pazite pri skidanju vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Nemojte čistiti katalitičku oblogu (ako postoji).
4 electrolux
Opasnost od požara
• Pažljivo otvorite vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati
miješanje alkohola i zraka. Postoji opasnost od požara.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti
u blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Nemojte stavljati zapaljive predmete ili
stavke koje su mokre sa zapaljivim proizvodima i/ili rastopljive predmete (izrađene
od plastike ili aluminija) u, pored ili na uređaj.
• Prije zamjene žarulje pećnice odvojite
uređaj od mrežnog napajanja. Postoji
opasnost od električnog udara.
Servisni centar
• Samo ovlašteni serviser smije popravljati
uređaj ili raditi na njemu. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje uređaja
• Kako biste spriječili opasnost od tjelesnih
ozljeda ili oštećenja
– Odspojite uređaj iz mrežnog napajanja.
– Prerežite glavni kabel i bacite ga.
– Bacite kvaku na vratima. Time ćete
spriječiti da djeca ili male životinje budu
zatvoreni unutar uređaja. Postoji opasnost od gušenja.
Svjetlo pećnice
• Žaruljice korištene u ovom uređaju su posebne žaruljice odabrane za korištenje
samo s kućanskim aparatima. Ne mogu
se koristiti za potpuno ili djelomično
osvjetljavanje prostorija.
• Ako je potrebno zamijeniti žaruljicu, koristite žaruljicu iste snage i posebno
namijenjenu samo za kućanske aparate.
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
2
1
3
4
5
5
6
4
11
7
3
8
2
1
9
10
1 Upravljačka ploča
2 Zaslon
3 Tipke funkcija pećnice
4 Grijaći element
electrolux 5
5
6
7
8
9
10
11
Žarulja pećnice
Priključak sonde za pečenje
Bočna žaruljica
Ventilator
Donji grijaći element
Vodilice za police u pećnici na skidanje
Položaji polica
Za posude za kuhanje, limove za pečenje
mesa i kolača.
• Plitki lim za pečenje kolača
Za kolače i sitno pecivo.
• Duboka posuda za pečenje mesa
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili za sakupljanje masnoće.
• Sonda za pečenje
Za mjerenje stupnja pečenosti mesa.
Dodatni dijelovi pećnice
• Polica pećnice (rešetka)
SVAKODNEVNA UPORABA
Upozorenje Pogledajte poglavlje
„Informacije o sigurnosti“.
Početno čišćenje
• Izvadite sve dijelove iz uređaja.
• Očistite uređaj prije prve upotrebe.
Za postavljanje trenutnog vremena koristite
ili tipku
.
tipku
Nakon otprilike 5 sekundi treperenje prestaje i na zaslonu se prikazuje postavljeno
vrijeme.
Možete promijeniti vrijeme
ako :
• blokada prekidača uključivanja nije
uključena
• nijedna od funkcija sata: Trajanje
ili Kraj
nije postavljena
• niti je postavljena funkcija pećnice.
Važno Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Postavljanje sata
Pećnica radi samo kada je postavljen
sat.
Nakon priključivanja uređaja na napajanje ili
nakon prekida napajanja, indikator funkcije
vremena automatski treperi.
Elektroničke kontrole pećnice
1
2 3
4
5
1
2
3
4
5
Indikator funkcija pećnice
Indikator svjetla/odmrzavanja
Indikator topline
Indikator temperature/sata
Indikator funkcije sata
Tipke elektroničke kontrole
Tipka
Funkcija
Opis
Uklj/isklj
Za uključivanje ili isključivanje pećnice.
Odabir funkcije pećnice
Za postavljanje funkcija pećnice.
Provjera temperature
Za provjeru trenutne temperature pećnice.
Odabir
Za pomicanje između funkcija sata i funkcije sonde za pečenje.
6 electrolux
Tipka
Funkcija
Tipke za podešavanje
Opis
Za postavljanje vrijednosti temperature i vremena.
Funkcije pećnice
Funkcija pećnice
Uređaj
Konvekcija s prstenastim grijačem
Za kuhanje većih količina hrane. Postavite temperaturu pećnice
na od 20 – 40°C niže nego pri pečenju na Gor+Donji Grijač .
Gor+Donji Grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Postavke za pizzu
Pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zapeći ili dobiti
koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu pećnice na od 20 –
40°C niže nego pri pečenju na Gor+Donji Grijač .
Konvekcijsko roštiljanje
Pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednoj razini.
Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
Roštilj
Roštiljanje tanjih komada u sredini roštilja. Pečenje kruha.
Roštilj Veliki
Roštiljanje tanjih komada u većim količinama. Pečenje kruha.
Zagrijavanje odozdo
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom i konzerviranje namirnica.
Održavanje Topline
Održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Odmrzavanje zamrznutih namirnica.
Nis Temp Peč
Priprema vrlo mekih namirnica, sa sokovima.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite tipku Uključeno/isključeno.
za
uključivanje ili isključivanje uređaja.
Podešavanje funkcija pećnice
Koristite tipke za odabir funkcija
postavljanje funkcija pećnice.
i
za
Provjera temperature pećnice
Pritisnite tipku za provjeru
temperature pećnice za prikaz trenutačne
temperature pećnice.
Isključivanje funkcije pećnice
Pritiščite tipke za odabir funkcija pećnice
ili
sve dok se na zaslonu ne
prikazuje funkcija pećnice.
Rashladni ventilator
Kada uređaj radi, rashladni ventilator
uključuje se automatski i hladi površine uređaja. Ako isključite uređaj, rashladni ventilator i dalje radi sve dok se uređaj potpuno
ne ohladi.
Zaslon prikazuje preporučenu temperaturu.
Ako ne promijenite temperaturu u manje od
otprilike 5 sekundi, uređaj počinje zagrijavanje.
Za vrijeme rada pećnice možete
promijeniti funkciju pećnice.
Promjena temperature pećnice
ili
tipku za postavljanje
Pritisnite
temperature.
Indikator funkcije zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, trake na
zaslonu uključuju se jedna po jedna. Trake
prikazuju da se temperatura pećnice povećava.
Pokazivač preostale topline
Kada isključite pećnicu, trake na zaslonu
prikazuju preostalu toplinu.
electrolux 7
Teleskopske vodilice - umetanje
dodatnog pribora pećnice
Stavite ravni pladanj za pečenje ili duboku
posudu za pečenje na teleskopske vodilice.
Zakačite otvore na rubovima na klinove za
držanje na teleskopskim vodilicama.
Sonda za pečenje
Sonda za pečenje mjeri temperaturu jezgre
mesa. Kada meso postigne postavljenu
temperaturu pećnica se automatski
isključuje.
Stavite rešetku pećnice na teleskopske vodilice tako da su nožice okrenute prema
dolje.
Važno Koristite samo isporučenu sondu za
pečenje ili originalne zamjenske dijelove.
Upozorenje Budite pažljivi kada
uklanjate vrh i utikač sonde za pečenje.
Postoji opasnost od opeklina.
1. Uključite uređaj.
2
Visoki rub oko police za pećnicu je dodatna mjera kojom se sprječava da posuđe za pečenje sklizne.
Umetanje police pećnice i duboke posude za pečenje zajedno
Stavite policu na duboki lim. Stavite policu
za pećnicu i posudu za duboko pečenje na
teleskopske vodilice. Zakačite otvore na rubovima na klinove za držanje na
teleskopskim vodilicama.
1
2. Postavite vrh sonde za pečenje u središte mesa.
3. Umetnite sondu za pečenje u priključak
na bočnoj stjenci pećnice.
4. Za postavljanje temperature jezgre koriili
u manje od 5 sekundi.
stite
Prikaz se mijenja na trenutačnu temperaturu jezgre.
Temperatura jezgre prikazuje se od
30°C pa naviše.
8 electrolux
5. Postavite funkciju pećnice i po potrebi
temperaturu pećnice.
Uređaj iznova izračunava privremeno
vrijeme kraja ciklusa za postavljenu
temperaturu jezgre. Zaslon neprekidno
prikazuje novi privremeni kraj ciklusa.
Uređaj izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa. Vrijeme kraja ciklusa
razlikuje se za različite količine namirnica, postavke temeperature pećnice
(minimalno 120°C) i način pečenja.
Uređaj izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa od približno 30 minuta.
Tijekom pečenja sonda za pečenje
mora biti u mesu i u utikaču sonde za
pečenje. Dok uređaj izračunava privremeno vrijeme završetka zaslon
prikazuje trepćući kvadrat.
6. Kada meso dostigne postavljenu
temperaturu jezgre, oglašava se zvučni
signal i uređaj se automatski isključuje.
Za prekid zvučnog signala pritisnite bilo
koju tipku.
7. Uklonite utikač sonde za pečenje iz
utičnice i izvadite meso iz pećnice.
Upozorenje Sonda za pečenje je
vruća! Opasnost od opeklina! Budite
pažljivi kada uklanjate vrh i utikač
sonde za pečenje.
8. Isključite uređaj.
Promjena temperature jezgre
1. Pritišćite
sve dok treperi funkcija
Sonde za pečenje i zaslon prikazuje postavku temperature jezgre.
2. Za promjenu temperature jezgre koristiili
.
te
Funkcije sata
1
2
7
6
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Vrijeme dana
Trajanje
Kraj
Zvučni alarm
Tipka postavke (Plus)
Tipka postavke (Minus)
Tipka Odabir
5
Funkcije sata
Primjena
Vrijeme dana
Prikazuje vrijeme. Za postavljanje, mijenjanje ili provjeru vremena.
Nadglednik minuta
Za podešavanje odbrojavanja.
Nakon dovršetka odabranog razdoblja oglašava se zvučni signal.
Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
Trajanje
Kraj
Za postavljanje koliko dugo će pećnica raditi.
Postavljanje vremena isključivanja za funkciju pećnice.
Trajanje
i Kraj
mogu se koristiti
istovremeno ako kasnije treba uključiti
ili isključiti automatski. U tom slučaju
, a zatim
najprije postavite Trajanje
Kraj
.
Postavljanje funkcije sata
1. Uključite uređaj.
electrolux 9
2. Pritisnite tipku „Odabir“
i pritišćite
sve dok zaslon ne prikaže potrebnu
funkciju sata i odgovarajući simbol,
.
primjerice „Zvučni alarm“
Blokada prekidača uključenja
uz „Trajanje“
i „Kraj“.
morate
najprije postaviti funkciju i temperaturu
pećnice potom možete postaviti
funkciju sata.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
ili
.
koristite
Uz „Trajanje“
i „Kraj“.
, kad je
prošlo 90% postavljenog vremena,
pećnica isključuje grijače i koristi preostalu toplinu za završetak procesa
kuhanja.
4. Kad je vrijeme proteklo, oglašava se
zvučni signal. Trepere „00:00“ i odgovarajući indikator funkcije. Pritisnite bilo
koju tipku za isključivanje zvučnog signala.
Uključivanje blokade prekidača uključivanja
1. Uključite uređaj. Ne smije biti odabrana
nijedna funkcija.
2. Istovremeno pritisnite tipke „Odabir“
i
sve dok zaslon prikazuje
„SAFE“. Blokada prekidača uključivanja
je uključena.
Isključivanje blokade prekidača
uključivanja
Za isključivanje blokade prekidača uključivanja, slijedite isti postupak.
Uz „Trajanje“
i „Kraj ciklusa“.
pećnica se automatski isključuje.
Zagrij+Zadrži
Za održavanje pripremljene hrane toplom
30 minuta, nakon završetka kuhanja.
Uključivanje funkcije Zagrij+Zadrži
1. Postavite funkcije sata „Trajanje“
i/ili
.
„Kraj“.
2. Koristite „Odabir“
dok zaslon ne
prikaže simbol „Održavanje topline“
.
3. Pritisnite tipku
. Na zaslonu se
prikazuje „00:30“
4. Kad je postavljanje funkcije pećnice završeno, oglašava se signal i započinje
funkcija Zagrij+Zadrži. Prethodno postavljena funkcija pećnice sad radi 30
minuta na 80°C. Pećnica se automatski
isključuje.
Kad je uključena blokada prekidača
uključivanja, ne možete rukovati pećnicom.
Blokada tipke
Ova funkcija sprječava nehotičnu promjenu
funkcije pećnice.
Pokretanje blokade tipki
1. Ako je potrebno, uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritisnite i držite pritisnutu tipke „Odai
sve dok zaslon prikazuje
bir“
„LOC“. Zaključavanje tipki je uključeno.
Isključivanje zaključavanja tipki
1. Pritisnite i držite pritisnutu tipke „Odai
sve dok zaslon prikazuje
bir“
„LOC“. Zaključavanje tipki se isključuje.
Blokiranje tipki se automatski poništava
kad se isključi funkcija pećnice.
Automatski prekid
Uređaj se isključuje nakon nekog vremena:
• ako ne isključite uređaj;
• ako ne promijenite temperaturu pećnice.
U prikazu temperature treperi posljednja
postavljena temperatura.
Temperatura za postavljanje funkcije
pećnice mora biti iznad 80°C.
Temperatura pećnice
Vrijeme isključivanja
30°C - 120°C
12,5 h.
120°C – 200°C
8,5 h.
200°C - 250°C
5,5 h.
250 C - maksimum °C
3,0 h.
10 electrolux
Nakon automatskog prekida potpuno
isključite pećnicu. Potom je možete ponovno uključiti.
između vanjske ploče panela i kuta vodilice
(D). Provjerite da se brava (E) zaključala.
Važno Ako koristite funkciju sata „Trajanje“
ili „Kraj“
, automatsko isključivanje se
isključuje.
Mehaničko zaključavanje vrata
Zaključavanje vrata tvornički je isključeno.
Aktiviranje zaključavanja vrata
1. Pritisnite pokrov vrata (B) s obje strane.
Brava će otpustiti.
2. Povucite pokrov prema gore i skinite ga.
C
D
E
Otvaranje i zatvaranje vrata
Za otvaranje vrata pritisnite i držite polugu.
2
B
1
3. izvadite polugu (1), pomaknite je 4 mm
ulijevo (2) i umetnite natrag unutra (3).
2
3
1
4. Držite pokrov vrata (B) s obje strane i
namjestite ga na unutrašnji rub vrata.
Stavite pokrov vrata na gornji rub vrata.
Zatvorite vrata bez pritiskanja poluge.
Isključivanje zaključavanja vrata
Ponovite gore opisanu proceduru i polugu
vratit natrag udesno. Bravu na vratima
možete i potpuno skinuti:
1. Skinite pokrov na vratima. Pročitajte
„Aktiviranje zaključavanja vrata“.
2. Izvadite polugu (1).
1
3. Izvadite čep (2) s donje strana pokrova
vrata (B). Čep postavite na mjesto na
kojem je bila poluga (3).
B
Važno Na otvorenoj strani pokrova vrata (B)
nalazi se vodilica (C). Gurnite vodilicu
electrolux 11
3
4. Ponovno umetnite pokrov vrata. Pročitajte „Aktiviranje zaključavanja vrata“.
Važno Isključivanje uređaja neće isključiti
mehaničko zaključavanje vrata.
2
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata pećnice nalaze
se:
• brojevi polica
• informacije o funkcijama pećnice, preporučene razine polica i temperature za pripremu uobičajenih jela.
Temperature i vremena pečenja u
tablicama dane su samo kao smjernice. Oni ovise o receptima, kvaliteti i
količini korištenih sastojaka.
Pečenje
Opće upute
• Vaša nova pećnica možda će peći drugačije nego uređaj koji ste imali ranije.
Prilagodite uobičajene postavke (temperatura, vrijeme pečenja) i razine polica
vrijednostima u tablicama.
• Kada je vrijeme pečenja duže, pećnicu
možete isključiti otprilike 10 minuta prije
kraja pečenja i iskoristiti preostalu toplinu.
Savjeti za pečenje
Rezultat pečenja
Kad koristite zamrznute namirnice, posude u pećnici tijekom pečenja mogu
se iskriviti. Kad se ohlade, vratit će se u
prvotni oblik.
Korištenje stolova za pečenje
• Preporučujemo vam da pri prvom korištenju postavite nižu temperaturu.
• Ako ne možete pronaći postavke za
određeni recept, potražite neki koji je vrlo
sličan.
• Vrijeme pečenja može se produžiti 10-15
minuta ako pečete kolače na više razina.
• Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Ako se to dogodi,
nemojte mijenjati postavku temperature.
Razlika će se izjednačiti tijekom pečenja.
Mogući uzrok
Rješenje
Kolač se odozdo nije
dovoljno zapekao.
Pogrešna razina
Stavite kolač na nižu razinu.
Kolač je upao (postaje
sklizak, kvrgav,
trakast).
Temperatura pećnice je previsoka.
Upotrijebite nižu postavku temperature.
Kolač je upao (postaje
sklizak, kvrgav,
trakast).
Vrijeme pečenja je prekratko.
Produžite vrijeme pečenja.
Ne postavljajte na višu temperaturu
kako biste skratili vrijeme pečenja.
Kolač je upao (postaje
sklizak, kvrgav,
trakast).
Previše tekućine u tijestu.
Koristite manje tekućine. Provjerite vrijeme
miješanja, posebno kada koristite mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je preniska.
Koristite višu postavku temperature pećnice.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je predugo.
Skratite vrijeme pečenja.
12 electrolux
Rezultat pečenja
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura pećnice je previsoka, a vrijeme pečenja
prekratko.
Koristite nižu temperaturu pećnice i produžite vrijeme pečenja.
Kolač se nije ravnomjerno zapekao.
Mješavina nije ravnomjerna.
Rasporedite mješavinu za kolač ravnomjerno u lim/kalup.
Kolač se nije ispekao u
postavljenom vremenu.
Temperatura je preniska
Koristite nešto višu postavku temperature
pećnice.
Kolač se nije ravnomjerno zapekao.
Pečenje samo na jednoj razini – pečenje u limovima
Vrsta pečenja
Funkcija pećnice
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h:min)
Kuglof ili brioš
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Suhi kolač/voćni kolač
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Torta od biskvita
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
140
0:25 - 0:40
Torta od biskvita
Gor+Donji Grijač
1
160
0:25 - 0:40
Pite i kolači od prhkog
tijesta 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
170-180
0:10 - 0:25
Tijesta za voćne tortice
- biskvitne smjese
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150 - 170
0:20 - 0:25
Pita od sira
Gor+Donji Grijač
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Pita od jabuka (2
kalupa, Ø 20 cm,
dijagonalno postavljena)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
160
1:10 - 1:30
Pita od jabuka (2
kalupa, Ø 20 cm,
dijagonalno postavljena)
Gor+Donji Grijač
1
180
1:10 - 1:30
Pikantna torta (npr.
Quiche Lorraine)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
160 - 180
0:30 - 1:10
Prhka torta od sira
Gor+Donji Grijač
1
170 - 190
1:00 - 1:30
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Pečenje na jednoj razini - kolači/lisnata tijesta/krušna tijesta na pladnju za
pečenje
Vrsta pečenja
Funkcija pećnice
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h:min)
Pletenica/vijenac
Gor+Donji Grijač
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Božićna pogača 1)
Gor+Donji Grijač
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Kruh (raženi kruh)
Gor+Donji Grijač
1
electrolux 13
Vrsta pečenja
Funkcija pećnice
Razina
- najprije 1)
- zatim
Princes krafne / ekleri
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h:min)
230
0:25
160 - 180
0:30 - 1:00
Gor+Donji Grijač
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Biskvit 1)
Gor+Donji Grijač
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Posuti kolač, suhi
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Kolač od badema /
slatke torte 1)
Gor+Donji Grijač
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem /
biskvit) 2)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150
0:35 - 0:50
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem /
biskvit) 2)
Gor+Donji Grijač
3
170
0:35 - 0:50
Voćni kolač od lisnatog tijesta
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Kolači od tijesta s
kvascem i mekim
gornjim slojem (krema,
glazura) 1)
Gor+Donji Grijač
3
160 - 180
0:40 - 1:20
Pizza (s bogatim
nadjevom) 1)2)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
180 - 200
0:30 - 1:00
Pizza (tanka kora) 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
200 - 220
0:10 - 0:25
Bezkvasni kruh
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
200 - 200
0:08 - 0:15
Pite (CH)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
1
180 - 200
0:35 - 0:50
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h:min)
1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu
2) Koristite duboki lim za pečenje
Pečenje na jednoj razini - biskviti
Vrsta pečenja
Funkcija pećnice
Sitni kolači od lisnatog
tijesta
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Bečke ružice
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
140
0:20 - 0:30
14 electrolux
Vrsta pečenja
Funkcija pećnice
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h:min)
Bečke ružice 1)
Gor+Donji Grijač
3
160
0:20 - 0:30
Keksi od biskvitnog
tijesta
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Slastice od bjelanjka,
poljupci
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Kolačići s bademima
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Keksi od dizanog
tijesta
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Sitno pecivo od lisnatog tijesta 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Peciva 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
160
0:20 - 0:35
Peciva 1)
Gor+Donji Grijač
3
180
0:20 - 0:35
Sitni kolači (20
komada/lim) 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
140
0:20 - 0:30
Sitni kolači (20
komada/lim) 1)
Gor+Donji Grijač
3
170
0:20 - 0:30
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Pečenje na više razina - kolači/lisnata tijesta/krušna tijesta na pladnju za pečenje
Vrsta pečenja
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
2 razine
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
3 razine
Temperatura
(°C)
Princes-krafne / ekleri
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Vrijeme (h:min)
1)
Kolač Streusel, suhi
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Pečenje na više razina - biskviti/sitni kolači/lisnata tijesta/rolice
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
2 razine
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
3 razine
Temperatura
(°C)
Sitni kolači od lisnatog
tijesta
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Bečke ružice
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Keksi od biskvitnog
tijesta
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Slastice od bjelanjaka,
poljupci
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Vrsta pečenja
Vrijeme
(h:min)
electrolux 15
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
2 razine
Konvekcija s
prstenastim
grijačem
3 razine
Temperatura
(°C)
Kolačići s bademima
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Keksi od dizanog
tijesta
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Sitno pecivo od lisnatog tijesta 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Peciva
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Sitni kolači (20
komada/lim) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Vrsta pečenja
Vrijeme
(h:min)
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Stol za pizzu
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
Vrsta pečenja
1)
Razina vodilice
Temperatura °C
Vrijeme (min.)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (s bogatim
nadjevom)
1
180 - 200
20 - 30
Nabujak
1
180 - 200
45 - 60
Nabujak od špinata
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Prhka torta od sira,
okrugla
1
140 - 160
60 - 90
Prhki kolač od sira, na
limu
1
140 - 160
50 - 60
Pita od jabuka, pokrivena
1
150 - 170
50 - 70
Pite od povrća
1
160 - 180
50 - 60
1
250 - 270
10 - 20
1
160 - 180
40 - 50
Slana pita
(Flammekuchen nalik
na pizzu iz Alzasa) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Piroge (ruska verzija
pizze calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
Pizza (tanka kora)
Bezkvasni kruh
Uštipci
1)
1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Nis Temp Peč
Koristite tu funkciju za pripremu mekih
komada mesa i ribe.
Pećnica se zagrije na unaprijed postavljenu
temperaturu i signal se aktivira. Nakon toga
pećnica automatski prebacuje na nižu
temperaturu za daljnje pečenje.
Uvijek kuhajte bez poklopca kad koristite funkciju Nis Temp Peč .
1. Zapecite meso u tavi na visokoj temperaturi.
16 electrolux
2. Stavite meso u posudu za pečenje ili direktno na policu pećnice. Stavite
pladanj ispod police kako biste uhvatili
masnoću.
3. Postavite funkciju pećnice Nis Temp
Peč , promijenite temperaturu ako je
potrebno i pecite dok nije gotovo
(pogledajte tablicu).
Hrana koju treba ispeći
Ne možete instovremeno koristiti Nis
Temp Peč s drugim funkcijama sata:
„Trajnje“ i „Kraj“.
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju „Svakodnevna upotreba“.
Težina g
Temperatura u
°C
Razina police
Ukupno vrijeme
u minutama
Goveđe pečenje
1000-1500
150
1
90-110
Goveđi file
1000-1500
150
3
90-110
Teleće pečenje
1000-1500
150
1
100-120
Odresci
200 - 300
120
3
20-30
Pečenje vrućim zrakom i gratiniranje
Jelo
Funkcija pećnice
Razina vodilice
Temperatura
°C
Vrijeme (h): Minimalno
Nabujak s tjesteninom
Gor+Donji Grijač
1
180-200
0:45-1:00
Lazanje
Gor+Donji Grijač
1
180-200
0:25-0:40
Konvekcija s prstenastim grijačem
1
160-170
0:15-0:30
Konvekcija s prstenastim grijačem
1
160-170
0:15-0:30
Gor+Donji Grijač
1
180-200
0:40-0:60
Gor+Donji Grijač
1
180-200
0:30-1:00
Konvekcija s prstenastim grijačem
1
160-170
0:30-1:00
Gratinirano povrće
1)
Bagete s topljenim sirom 1)
Slatki nabujci
Riblji nabujci
Punjeno povrće
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Gotova jela
Hrana koju
treba ispeći
Funkcija pećnice
Razina vodilice
Temperatura
°C
Upravljanje
vremenom
Pizza duboko
zamrznuta
Gor+Donji Grijač
3
pogledajte upute proizvođača
pogledajte upute proizvođača
Čips 1)
Konvekcija s prstenastim
grijačem
3
200-220
pogledajte upute proizvođača
Baguette kruh
Gor+Donji Grijač
3
pogledajte upute proizvođača
pogledajte upute proizvođača
Voćni kolači
Gor+Donji Grijač
3
pogledajte upute proizvođača
pogledajte upute proizvođača
1) Napomena: Prženi krumpir treba okrenuti 2 do 3 puta.
Pečenje mesa/ribe
Pečena jela
• Pri pečenju koristite vatrootporno posuđe
(pročitajte upute proizvođača).
• Veliki komadi mesa mogu se peći izravno
u dubokoj posudi za pečenje ili na rešetki
iznad duboke posude za pečenje (samo
odabrani modeli).
electrolux 17
• Tanke komade mesa pecite u posudi s
poklopcem. Tako će meso ostati sočnije.
• Sve vrste mesa koje se mogu zapeći ili
dobiti koricu mogu se peći u posudi bez
poklopca.
Podaci u tablici dani su samo kao
smjernice.
Savjeti za korištenje pečenja vrućim
zrakom.
• Pečeno meso i riba težine više od 1 kg.
Govedina
Vrsta mesa
Pečenka u loncu
Količina
1 - 1,5 kg
• Stavite nešto vode u posudu za pečenje
da biste spriječili zagorijevanje sokova od
mesa ili masnoće za posudu.
• Ako je potrebno, nakon isteka 1/2 ili 2/3
vremena pečenja okrenite pečenje.
• Bolji rezultati postižu se ako veće
komade mesa i peradi tijekom pečenja
polijete nekoliko puta vlastitim umakom.
• Isključite pećnicu otprilike 10 minuta prije
kraja pečenja i iskoristite preostalu
toplinu.
Funkcija pećnice
Gor+Donji
Grijač
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Goveđa pečenka ili file
na svaki
cm debljine
- nepotpuno pečeno 1)
na svaki cm
debljine
Konvekcijsko
roštiljanje
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- srednje pečeno
na svaki cm
debljine
Konvekcijsko
roštiljanje
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- dobro pečeno
na svaki cm
debljine
Konvekcijsko
roštiljanje
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Svinjsko meso
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pećnice
Plećka, vrat, but
1 – 1,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Meso u komadima, rebra
1 – 1,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Pečenje od kosanog
mesa
750 g - 1 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Koljenica (prethodno
kuhana)
750 g - 1 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Teletina
Vrsta mesa
Teleća pečenka
Količina
1 kg
Funkcija pećnice
Konvekcijsko
roštiljanje
18 electrolux
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pećnice
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
1,5 - 2 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Količina
Funkcija pećnice
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
Janjeći but, janjeća pečenka
1 – 1,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Janjeća leđa
1 – 1,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pećnice
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
Zečja leđa, zečji butovi 1)
Do 1 kg
Gor+Donji
Grijač
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Srneća poleđina
1,5 – 2 kg
Gor+Donji
Grijač
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Srneći but
1,5 – 2 kg
Gor+Donji
Grijač
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
Teleća koljenica
Janjetina
Vrsta mesa
Divljač
1) Prethodno zagrijte pećnicu
Perad
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pećnice
Perad u komadima
po 200 250 g
Konvekcijsko
roštiljanje
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Pola pileta
po 400 500 g
Konvekcijsko
roštiljanje
1
190 - 210
0:35 - 0:50
pile, mlada kokoš
1 – 1,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Patka
1,5 – 2 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Guska
3,5 – 5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Puran
2,5 – 3,5 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Puran
4 – 6 kg
Konvekcijsko
roštiljanje
1
140 - 160
2:30 - 4:00
electrolux 19
Riba (na pari)
Vrsta mesa
Cijela riba
Količina
Funkcija pećnice
1 – 1,5 kg
Pečenje na roštilju
Funkciju roštilja uvijek koristite na
maksimalnoj postavci temperature.
Važno Roštiljajte uvijek sa zatvorenim
vratima pećnice.
Uvijek prethodno zagrijavajte praznu
pećnicu s uključenom funkcijom roštilja
najmanje 5 minuta.
• Postavite policu na razinu koja je
preporučena u poglavlju o upotrebi
roštilja.
Namirnice prikladne
za roštilj
Razina police
Razina
vodilic
e
Temperatura °C
Vrijeme
(h:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Gor+Donji
Grijač
• Uvijek postavite posudu na prvu razinu da biste sakupili masnoću.
• Na roštilju pecite samo tanje komade
mesa ili ribe.
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
Upravljanje vremenom
s jedne strane
s druge strane
Hamburgeri
4
8 - 10 min.
6 - 8 min.
Svinjski file
4
10 - 12 min.
6 - 10 min.
Kobasice
4
8 - 10 min.
6 - 8 min.
Goveđi odresci, teleći
odresci
4
6 - 7 min
5 - 6 min.
Goveđi file, pečena govedina (otprilike 1 kg)
3
10 - 12 min.
10 - 12 min.
Tost 1)
3
4 - 6 min.
3 - 5 min.
Nadjeveni tost
3
6 - 8 min.
-------
1) Nemojte prethodno zagrijavati
Konzerviranje
• Koristite isključivo staklenke za konzerviranje istih dimenzija.
• Nemojte koristiti staklenke s poklopcima
koji se odvijaju, s bajonetnim poklopcima
i metalnim poklopcima.
• Za konzerviranje koristite prvu policu
odozdo.
• Upotrijebite lim za pečenje. Na lim možete staviti najviše šest staklenki od 1 litre.
• Napunite sve staklenke do iste razine i
dobro ih zatvorite.
• Stavite staklenke na policu, pazite da se
međusobno ne dodiruju.
• U lim stavite oko 1/2 litre vode da biste
osigurali dovoljno vlage u pećnici.
• Kada tekućina počne bubriti u prvim
staklenkama (kod staklenki od 1 litre
nakon otprilike 35-60 minuta), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100°C (vidi tablicu).
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
20 electrolux
Meko voće
Konzerviranje
Temperatura u °C
Vrijeme do laganog vrenja u
minutama
Nastavak kuhanja
pri 100°C u minutama
Jagode, borovnice, maline, zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
---
Nezreli ogrozdi
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura u °C
Vrijeme do laganog vrenja u
minutama
Nastavak kuhanja
pri 100°C u minutama
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura u °C
Vrijeme do laganog vrenja u
minutama
Nastavak kuhanja
pri 100°C u minutama
Mrkve 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
---
Miješano povrće za kiseljenje
160 - 170
50 - 60
15
Koraba, grašak, šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Tvrđe voće
Konzerviranje
Kruške, dunje, šljive
Povrće
Konzerviranje
1) Nakon isključivanja ostavite još neko vrijeme u pećnici.
Sušenje
• Pokrijte police papirom za pečenje.
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
Povrće
Namirnica za sušenje
Temperatura
u °C
Razina police
Vrijeme u satima
(smjernice)
1 razina
2 razine
Mahune
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprike (u trakicama)
60 - 70
3
1/4
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
3
1/4
5-6
Gljive
50 - 70
3
1/4
6-8
Začini
40 - 50
3
1/4
2-3
Voće
Namirnica za sušenje
Temperatura
u °C
Razina police
Vrijeme u satima
(smjernice)
1 razina
2 razine
Šljive
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Marelice
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Isjeckana jabuka
60 - 70
3
1/4
6-8
Kruške
60 - 70
3
1/4
6-9
Otapanje
• Izvadite namirnice iz pakiranja i stavite ih
na ploču na policu u pećnici.
• Nemojte pokrivati. To može znatno produžiti vrijeme odleđivanja.
• Stavite policu na prvu razinu odozdo.
electrolux 21
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
Jelo
Vrijeme odleđivanja
(min.)
Naknadno vrijeme
odleđivanja (min.)
Napomene
Pile, 1000 g
100-140
20-30
Stavite pile na okrenuti
tanjur na velikoj ploči.
Okrenite kada prođe
pola vremena.
Meso, 1000 g
100-140
20-30
Okrenite kad prođe
pola vremena kuhanja
Meso, 500 g
90-120
20-30
Okrenite kad prođe
pola vremena kuhanja
Pastrve 150 g
25-35
10-15
-------
Jagode, 300 g
30-40
10-20
-------
Maslac, 250 g
30-40
10-15
-------
Vrhnje, 2 x 200 g
80-100
10-15
Vrhnje se može dobro
tući i kada je
mjestimično još
zamrznuto
60
60
-------
Kolač, 1400 g
Sonda za meso
Za određivanje funkcije provjerite popis
funkcija u poglavlju Svakodnevna upotreba.
Govedina
Hrana koju treba ispeći
Temperatura jezgre mesa u °C
Rebra ili odresci – slabo pečeni
45 - 50
Rebra ili odresci – srednje pečeni
60 - 65
Rebra ili odresci – dobro pečeni
75 - 80
Svinjetina
Hrana koju treba ispeći
Temperatura jezgre mesa u °C
Svinjska lopatica, zglob butine, vratina
80 - 82
Komad kotleta (leđa), rebarca
75 - 80
Pečenje od kosanog mesa
75 - 80
Teletina
Hrana koju treba ispeći
Temperatura jezgre mesa u °C
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Ovčetina/janjetina
Hrana koju treba ispeći
Temperatura jezgre mesa u °C
Ovčji but
80 - 85
Ovčja poleđina
80 - 85
22 electrolux
Hrana koju treba ispeći
Janjeće pečenje, janjeći but
Temperatura jezgre mesa u °C
75 - 80
Divljač
Hrana koju treba ispeći
Temperatura jezgre mesa u °C
Zečja poleđina
70 - 75
Zečji but
70 - 75
Cijeli zec
70 - 75
Srneća poleđina
70 - 75
Srneći but
70 - 75
Podaci o akrilamidima
Važno rema najnovijim znanstvenim
spoznajama, ako hrana puno potamni
(naročito ona koja sadrži škrob), akrilamidi
mogu dovesti zdravlje u opasnost. Stoga
preporučujemo da kuhate na nižim
temperaturama i da ne tamnite previše
hranu.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Upozorenje Pogledajte poglavlje
„Informacije o sigurnosti“.
• Očistite prednju stranu pećnice mekom
krpom namočenom u mlaku sapunicu.
• Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje
• Očistite uređaj iznutra nakon svake
uporabe. Tako ćete prljavštinu lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Očistite sav pribor (mekom krpom
namočenom u sredstvo za čišćenje)
nakon svake upotrebe i ostavite ga da se
osuši.
• Ako je pribor od neprianjajućeg materijala, nemojte ga čistiti agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. To može uzrokovati oštećenja neprianjajućeg sloja!
6. Očistite unutrašnjost pećnice čistom i
vlažnom spužvom.
Pozor Ne pokušavajte očistiti
katalitičke površine raspršivačima,
abrazivnim sredstvima za čišćenje,
sapunom ili ostalim sredstvima za
čišćenje. Ona mogu oštetiti katalitičku
površinu.
Promjena boje katalitičke površine ne
utječe na katalitičke značajke.
Teleskopske vodilice polica
Kako biste očistili bočne stranice možete
ukloniti vodilice police.
Uklanjanje teleskopskih vodilica
1.
Katalitičke stijenke
Stranice s katalitičkom oblogom same se
čiste. Apsorbiraju masnoće koje se
skupljaju na stranicama za vrijeme rada
pećnice.
Za potporu tom procesu samočišćenja
zagrijte pećnicu bez hrane u njoj na
uobičajen način:
1. Otvorite vrata pećnice. Svjetlo pećnice
automatski se uključuje.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice.
3. Zatvorite vrata.
4. Postavite funkciju pećnice.
5. Postavite temperaturu pećnice na
250°C i pustite da radi 1 sat.
Povucite prednji kraj teleskopskih vodilica dalje od bočnih stjenki.
electrolux 23
2.
2. Za skidanje staklenog poklopca upotrijebite križni odvijač.
Povucite teleskopske vodilice sa
stražnje strane stjenke i uklonite ih.
Postavljanje teleskopskih vodilica
Teleskopske vodilice postavite obrnutim redoslijedom.
Važno Klinove za držanje na teleskopskim
vodilicama morate usmjeriti prema naprijed!
Pozor Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa. Nemojte
podmazivati teleskopske vodilice.
Žarulja pećnice
Upozorenje Postoji opasnost od
udara električne struje!
Prije zamjene žarulje:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije za osigurače ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice radi zaštite
žarulje i staklenog poklopca.
Zamjena žarulje u pećnici / čišćenje
staklenog poklopca
1. Okrenite stakleni poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite
ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju novom žaruljom za
pećnice otpornom na temperature do
300°C.
4. Vratite stakleni poklopac.
Zamjena žarulje u pećnici (lijeva strana
uređaja) Čišćenje staklenog poklopca
1. Skinite vodilice za police.
3. Za skidanje poklopca i čišćenje upotrijebite uzak i tup predmet (npr. malu
žlicu).
4. Ako je potrebno: Zamijenite žaruljicu.
Tehnički podaci: 300 °C, otporno na visoke temperature.
5. Vratite stakleni poklopac.
6. Vratite vodilice za police.
Vrata pećnice i staklene ploče
Skinite vrata prilikom čišćenja.
Pozor Pazite pri skidanju vrata s
uređaja. Vrata su teška!
Skidanje vrata pećnice
1. Otvorite vrata dokraja.
2. Dokraja podignite stezne poluge (A) na
okovima vrata.
A
A
24 electrolux
3. Zatvorite vrata do prvog položaja
(približno pod kutom od 45°).
2. Povucite ukrasnu letvicu prema naprijed i skinite je.
45°
4. Zadržite vrata jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i prema
gore.
Stavite vrata vanjskom stranom prema
dolje na meku i ravnu površinu kako biste izbjegli ogrebotine.
5. Sada možete izvaditi staklene ploče i
očistiti ih.
Za vraćanje vrata ponovite postupak
obrnutim redoslijedom.
Pozor Pazite, staklo je lomljivo.
Vrata imaju 2, 3 ili 4 staklene ploče (ovisi o modelu uređaja).
Pozor Grubo postupanje, naročito oko
rubova prednje ploče, može izazvati
lom stakla.
Skidanje i čišćenje stakla na vratima
1. Uhvatite lajsnu (B) na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra
da biste otpustili spojnice.
2
B
1
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Upozorenje Pogledajte poglavlje
„Informacije o sigurnosti“.
3. Uhvatite staklene ploče na gornjem rubu, jednu po jednu, i povucite ih prema
gore iz vodilice.
4. Očistite staklene ploče.
Za vraćanje ploča ponovite postupak
obrnutim redoslijedom. Najprije umetnite manju ploču, zatim veću.
electrolux 25
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne grije
Uređaj je isključen
Uključite uređaj
Pećnica se ne grije
Sat nije postavljen
Podesite sat. Pogledajte
poglavlje „Postavljanje sata“
Pećnica se ne grije
Nisu podešene potrebne postavke
Provjerite da li su postavke
ispravne
Pećnica se ne grije
Uključen je automatski prekid
rada
Pogledajte poglavlje „Automatski prekid rada“
Pećnica se ne grije
Osigurač je pregorio
Provjerite da li je osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač ponovno
iskače, obratite se ovlaštenom
serviseru
Svjetlo pećnice ne radi
Svjetlo pećnice je u kvaru
Zamijenite žaruljicu
Zaslon prikazuje F11
• Došlo je do kratkog spoja na
sondi za pečenje
• Utikač sonde za pečenje nije
pravilno umetnut u utičnicu
sonde za pečenje
Umetnite utikač sonde za pečenje što je dublje moguće
Zaslon prikazuje šifru pogreške
koja nije na popisu
Došlo je do elektroničke pogreške
• Pomoću kućnog osigurača ili
sigurnosne sklopke u kutiji s
osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj
• Ako zaslon ponovo prikaže
poruku o pogrešci, obratite
se službi za korisnike.
Ako ne možete samostalno pronaći
rješenje, obratite se dobavljaču ili servisnom
centru.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se
na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
se na prednjem okviru kućišta pećnice.
Preporučujemo da ih zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
TEHNIČKI PODACI
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
26 electrolux
Ambalaža
Ambalaža je ekološka i može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su
međunarodnim kraticama poput PE,
PS itd. Ambalažu odložite u posebne
spremnike za otpad na lokalnom
odlagalištu.
electrolux 27
www.electrolux.com/shop
892941637-C-082011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising