HUSQVARNA-ELECTROLUX | QCE5425X | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QCE5425X Brukermanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QCE5425X Brukermanual
QCE5425
SV Bruksanvisning
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska
kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa
detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.husqvarna-electrolux.se
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan kopp-
SVENSKA
la från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar eller explosion föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
5
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
6
www.husqvarna-electrolux.se
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
4
1 Kontrollpanelen
5 6
2 Vred för ugnsfunktionerna
3 Kontrollampa/symbol för ström
5
4
14
3
2
1
7
4 Elektronisk programmeringsenhet
8
5 Temperaturvred
9
6 Kontrollampa/symbol/indikator för
10
11
7 Uttag för matlagningstermometern
12
9 Ugnslampa
temperatur
8 Värmeelement
10 Fläkt
13
11 Bakre väggens värmeelement
12 Undervärme
13 Ugnsstege, löstagbar
14 Ugnsnivåer
3.1 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
SVENSKA
7
Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Proffsplåt
För bullar, kringlor och småkakor. Lämpar sig för ångfunktioner. Missfärgning
av ytan påverkar inte funktionen.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Teleskopskenor
För plåtar.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.1 Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner vioch "12:00". "12"
sar displayen
blinkar.
1.
Tryck på
klockan.
2.
Tryck på
för att bekräfta (krävs
bara vid första inställningen. I fortsättningen sparas den nya tiden automatiskt efter 5 sekunder).
eller
för att ställa
och den inDisplayen visar
ställda tiden. "00" blinkar.
8
www.husqvarna-electrolux.se
3.
Tryck på
minuter.
4.
Tryck på
för att bekräfta (krävs
bara vid första inställningen. I fortsättningen sparas den nya tiden automatiskt efter 5 sekunder).
Temperatur-/tidsdisplayen visar den
nya tiden.
eller
för att ställa in
Ställa om klockan
Du kan endast ställa om klockan när ugnen är avstängd.
Tryck på
. Den inställda tiden och
symbolen
blinkar på displayen. För
att ställa in en ny tid, följ proceduren i
avsnittet "Ställa klockan".
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
För att använda produkten, tryck
på kontrollvredet. Vredet kommer ut.
5.1 Aktivera och inaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
Vredets symbol, indikator eller
lampa (beror på modellen - se
produktbeskrivningen):
• Indikatorn tänds när ugnen
värms upp.
• Kontrollampan tänds när produkten är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet styr en av kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller temperaturen.
2.
Vrid temperaturvredet
/
för att
välja en temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
kontrollvredet för ugnsfunktioner till
Av-läget ("0") .
5.2 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Snabbstart
Tillämpning
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För ugnsbakning på 3 nivåer samtidigt och
för att torka mat. Ställ in temperaturen på
20–40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20–
40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Över/Undervärme
Undervärme
Upptining
Baka och steka på en ugnsnivå.
För bakning av kakor med knapriga eller
skorpartade bottnar.
För att tina frysta livsmedel.
SVENSKA
Ugnsfunktion
Tillämpning
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta.
Max grill
För grillning av plana livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning av större stycken kött eller fågel
på en nivå. Även för att gratinera och bryna.
Katalysrengöring
För att underlätta för den självrengörande
katalytiska ugnsemaljen.
3.
5.3 Funktionen Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar uppvärmningstiden.
1. Ställ in snabbuppvärmningsfunktionen. Se tabellen över ugnsfunktioner.
2.
9
Vrid temperaturvredet
ställa in temperaturen.
/
för att
En ljudsignal hörs när produkten
uppnått inställd temperatur.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter ljudsignalen.
Du måste inaktivera funktionen
manuellt.
4. Ställ in en ugnsfunktion.
5.4 Display
A
B
C
A) Timer
B) Uppvärmnings- och restvärmeindika-
tor
C) Vattentank (endast vissa modeller)
D) Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
G
F
E
D
E) Elektroniskt lucklås (endast vissa mo-
deller)
F) Timmar / minuter
G) Klockfunktioner
5.5 Knappar
Knapp
,
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS, PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck
på knappen i mer än 3 sekunder för
att sätta på eller stänga av ugnslampan.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur
(om sådan ingår). Använd endast
medan en ugnsfunktion är igång.
10 www.husqvarna-electrolux.se
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
5.6 Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
Om du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
6. KLOCKFUNKTIONER
SYMBOL
FUNKTION
BESKRIVNING
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du
kan ställa in SIGNALURET när som helst, även om
produkten är avstängd.
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se
avsnittet "Ställa klockan".
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Välj först en ugnsfunktion innan du ställer
in denna funktion.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Välj
först en ugnsfunktion innan du ställer in denna
funktion. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) för att ställa in när produkten ska sättas på och sedan stängas av.
Tryck på
upprepade gånger
för att ändra klockfunktion.
6.
Tryck på
för att bekräfta
klockfunktionens inställningar, eller vänta i 5 sekunder tills inställningen bekräftas automatiskt.
6.1 Ställa in KOKTID eller
SLUTTID
1.
Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
.
eller
blinkar på displayen.
2.
Tryck på
minuten.
eller
3.
Tryck på
för att bekräfta.
4.
Tryck på
timmen.
eller
5.
Tryck på
för att bekräfta. En ljudsignal hörs i 2 minuter när tidpunkten har nåtts. Symbolen
eller
och tidsinställningen blinkar på displayen. Ugnen stängs av.
för att ställa in
för att ställa in
Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.
Om du trycker på
under inövergår
ställning av KOKTID
produkten till att ställa in funktionen SLUTTID
.
6.2 Ställa in SIGNALUR
1.
Tryck på
.
och "00" blinkar på displayen.
2.
Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR. Tiden beräknas i minuter
och sekunder När tiden du ställt in är
längre än 60 minuter visas symbolen
på displayen. Produkten beräknar nu tiden i timmar och minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90% av den inställda temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal. Tryck på valfri knapp
för att stänga av signalen.
SVENSKA
4.
När den inställda tiden har nåtts
hörs en ljudsignal i två minuter.
"00:00" och
blinkar på displayen.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
Om du ställer in SIGNALUR när
KOKTID eller SLUTTID är aktiv
tänds symbolen
på displayen.
11
6.3 Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång. Den
sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll
och
.
inne
Du kan inte använda Tidtagning
när Koktid eller Sluttid används.
7. ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
3.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten. Displayen visar matlagningstermometerns symbol och den förinställda innertemperaturen. När du
använder matlagningstermometern
för första gången är den förinställda
temperaturen 60 °C.
4.
När
blinkar kan du vrida på temperaturvredet för att ändra den förinställda temperaturen.
5.
Tryck på
för att spara den nya innertemperaturen, eller vänta i 10 sekunder så sparas inställningen automatiskt. Den nya förinställda innertemperaturen kommer att visas nästa gång matlagningstermometern
används.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
När köttet har nått den inställda innertemperaturen blinkar symbolen
för innertemperaturen och matlagningstermometern. En ljudsignal
hörs i två minuter. Tryck på valfri
knapp för att stänga av signalen.
Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Avaktivera produkten.
7.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas. När
köttet har nått den inställda temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
på skaftet)
spets (med symbolen
i mitten av köttet.
1.
6.
7.
8.
9.
Varje gång du sätter i matlagningstermometern i sitt uttag behöver du ställa in Koktid och Sluttid på nytt.
12 www.husqvarna-electrolux.se
När produkten beräknar föreslagen koktid för första gången
blinkar symbolen - på displayen.
När beräkningen är klar visas
koktiden på displayen. Beräkningar utförs i bakgrunden under
tillagningen, och koktidsvärdet
uppdateras på displayen om
nödvändigt.
Du kan ändra innertemperaturen när
som helst under tillagningen:
1.
Tryck på temperaturknappen
:
– En tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell innertemperatur.
– Två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald ugnstemperatur;
– Tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
7.2 Sätta in ugnstillbehören
Den djupa formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att
förhindra att kokkärlen glider.
Sätta in gallret och den djupa formen
tillsammans
Lägg gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
SVENSKA
13
7.3 Teleskopskenor – isättning av ugnstillbehör
Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna.
Placera gallret på de utdragbara bakplåtsskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Den upphöjda kanten runt gallret
är en specialanordning som hindrar kokkärl från att glida av.
7.4 Placering av gallret och långpannan tillsammans
Lägg gallret på långpannan. Ställ gallret
och långpannan på teleskopskenorna.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Barnlås
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2.
Håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
3. En ljudsignal avges. SAFE tänds/
släcks på temperatur-/tidsdisplayen
(när du aktiverar/avaktiverar Barnlåset).
SAFE tänds på displayen när man
vrider på ett vred eller trycker på
en knapp.
Knapplås
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen oavsiktligt ändras. Du kan bara
14 www.husqvarna-electrolux.se
aktivera Knapplåset när produkten är
påslagen.
Aktivera och avaktivera
Funktionslåset:
1. Aktivera produkten.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller inställning.
3.
Håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
4. En ljudsignal avges. Loc tänds/släcks
på temperatur-/tidsdisplayen (när du
aktiverar/inaktiverar Knapplåset).
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten avaktiveras
Funktionslåset.
Loc tänds på displayen när man
vrider på ett vred eller trycker på
en knapp.
temperatur är högre än 40 °C. Använd
temperaturvredet för att se ugnstemperaturen.
8.3 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.4 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av
sig själv efter en viss tid:
• Om en ugnsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras.
8.2 Restvärmeindikator
Displayen visar restvärmeindikatorn
när produkten är avstängd och ugnens
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 - 115 °C
12,5 timmar
120 - 195 °C
8,5 timmar
200 - 245 °C
5,5 timmar
250 – max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar med alla ugnsfunktioner
förutom Koktid, Sluttid, Fördröjd
start samt Matlagningstermometer.
8.5 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
SVENSKA
15
Aktivera lucklåset: Dra luckan framåt
tills den låses på plats.
Avaktivera lucklåset: Tryck tillbaka luckan in i panelen.
1
2
Gör enligt följande för att använda
lucklåset:
Sätt luckan i aktiverat läge.
När luckan är ordentligt stängd (det mekaniska lucklåset är aktiverat):
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget
Om du trycker på lucklåset tills
det hörs ett klick avaktiverar du
lucklåset igen.
Flytta bara det mekaniska lucklåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger produktens lucka.
9. RÅD OCH TIPS
9.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• Ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
9.2 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, kok-
16 www.husqvarna-electrolux.se
tider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Tillverkaren rekommenderar att du använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
9.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
lägre ugnstemperatur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du kan inte minska
gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Det finns för mycket
vätska i degen.
Använd mindre vätska.
Var försiktig med blandningstiderna, framför allt
vid användning av en
köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en högre
ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnhög och gräddningsti- stemperatur och en längden är för kort.
re gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
högre ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
SVENSKA
9.4 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
1
150 - 160
50 - 70
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
1
140 - 160
70 - 90
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Varmluft
2
140 - 150
35 - 50
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Över/Undervärme
2
160
35 - 50
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
2
170 - 180 1)
10 - 25
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
äppelpaj (2
formar Ø 20
cm, diagonalt
placerade)
Varmluft
2
160
60 - 90
Apple pie /
äppelpaj (2
formar Ø 20
cm, diagonalt
placerade)
Över/Undervärme
1
180
70 - 90
Cheesecake
Över/Undervärme
1
170 - 190
60 - 90
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Vetefläta/
krans
Över/Undervärme
3
170 - 190
30 - 40
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
2
160 - 180 1)
50 - 70
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Typ av bakverk
17
18 www.husqvarna-electrolux.se
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av
gräddningen.
2. Andra delen av
gräddningen.
Över/Undervärme
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulltårta
Över/Undervärme
3
180 - 200 1)
10 - 20
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
20 - 30
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
Varmluft
3
150
35 - 55
Över/Undervärme
3
170
35 - 55
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
3
160 - 170
40 - 80
Jästkaka med
känslig fyllning (t.ex.
kvarg, grädde, kräm)
Över/Undervärme
3
160 - 180 1)
40 - 80
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Varmluft
3
150 - 160
10 - 20
Vetelängd
med strössel
Temperatur
(°C)
1.
2.
230 1)
160 - 180
Tid (min)
1.
2.
20
30 - 60
2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd långpannan.
Småkakor
Typ av bakverk
Mördegskakor
SVENSKA
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
3
140
20 - 35
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
3
160 1)
20 - 30
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
3
150 - 160
15 - 20
Bakverk med
äggvita/maränger
Varmluft
3
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
3
100 - 120
30 - 50
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor
Varmluft
3
170 - 1801)
20 - 30
Bullar
Varmluft
3
1601)
10 - 25
Bullar
Över/Undervärme
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
3
1701)
20 - 30
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Makaronipudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över/Undervärme
1
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Maträtt
19
20 www.husqvarna-electrolux.se
Maträtt
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ostbaguetter
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Söta puddingar
Över/Undervärme
1
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
30 - 60
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1) Förvärm ugnen
9.5 Bakning på flera nivåer
Bakverk på plåtar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Petit-chouer/
bakelser
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Smuldegspaj
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Mördegskakor
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Småkakor av
sockerkaksdeg
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bakverk med
äggvita/maränger
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandelbiskvier
1/4
-
100 - 120
40 - 80
SVENSKA
21
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Småkakor av
jästdeg
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Smördegskakor
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bullar
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Förvärm ugnen.
9.6 Pizza/Paj
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Pizza (tunn botten)
Typ av bakverk
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (med många
ingredienser)
2
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Schweizisk ostpaj
1
170 - 190
45 - 55
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 60
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd
2
230 - 2501)
10 - 20
Smördegskakor
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroger (rysk version av calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Förvärm ugnen
2) Använd en långpanna.
9.7 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
22 www.husqvarna-electrolux.se
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen. Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
9.8 Stekning med Varmluftsgrillning
Nötkött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
230
120 - 150
Engelsk rostbiff eller filé:
röd
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
rosa
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
välstekt
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Mängd
Ugnsfunktioner
Bog/hals/
skinkstek
1 - 1,5 kg
Kotlett/revbensspjäll
Typ av kött
Grytstek
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
90 - 120
1) Förvärm ugnen
Fläsk
Typ av kött
Kalv
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
SVENSKA
23
Lamm
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
100 - 120
Lammsadel
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
40 - 60
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Harsadel/
harstek
med ben
upp till 1
kg
Över-/Undervärme
1
230 1)
30 - 40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
35 - 40
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
180 - 200
60 - 90
Vilt
1) Förvärm ugnen
Fågel
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
1
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
35 - 50
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
50 - 70
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
1
140 - 160
150 - 240
24 www.husqvarna-electrolux.se
Fisk (ångkokning)
Typ av
kött
Hel fisk
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
40 - 60
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
9.9 Min grill
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
FÖRSIKTIGHET
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Min grill
Maträtt
Ugnsnivå
Temperatur
Engelsk rostbiff
2
Oxfilé
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Stek av gris
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av kalv
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av lamm
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Hel fisk (500 1 000 g)
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Max grill
Maträtt
Ugnsnivå
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
4
8 - 10
6-8
Fläskfilé
4
10 - 12
6 - 10
Korv
4
10 - 12
6-8
Oxfilé/kalvstek
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Varma smörgåsar
4
6-8
-
Toast /rostat bröd
1) Förvärm ugnen
SVENSKA
25
9.10 Halvfabrikat
Varmluft
Halvfabrikat
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Fryst pizza
2
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
2
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
2
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
2
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites,
tunn
3
200 - 220
20 - 30
Pommes Frites,
tjock
3
200 - 220
25 - 35
Croquetter
3
220 - 230
20 - 35
Riven potatisgräng
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni, kyld
2
170 - 190
35 - 45
Fryst lasagne/cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Ugnsgratinerad
ost
3
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
2
190 - 210
20 - 30
Frysta färdigrätter
Typ av maträtt
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Pommes Frites1) (300 600 g)
Över/undervärme eller
varmluftsgrillning
3
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
26 www.husqvarna-electrolux.se
Täck inte över den med en skål eller tallrik eftersom det kan förlänga upptiningstiden.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
9.11 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Maträtt
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen.
60
60
Tårta, 1 400 g
9.12 Konservering
Att observera:
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
-
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första burkarna börjar
sjuda (efter ca 35 - 60 minuter för enlitersburkar), stäng av ugnen eller sänk
temperaturen till 100 °C (se tabell).
Torkad frukt
Konservering
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Jordgubbar/blåbär/hallon/mogna
krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Konservering
Päron/kvitten/
plommon
SVENSKA
27
Grönsaker
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/
sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Konservering
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.13 Torkning – Varmluft
Använd bakplåtspapper som ett skydd
för ugnsgallren.
Stäng av apparaten efter halva tiden för
bästa resultat. Öppna produktens lucka
och låt produkten svalna. Avsluta sedan
torkprocessen.
Grönsaker
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pepparfrukter
3
1/4
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Champinjoner
3
1/4
50 - 60
6-8
Örter
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
3
1/4
60 - 70
6-8
Päron
3
1/4
60 - 70
6-9
Frukt
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
9.14 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
28 www.husqvarna-electrolux.se
Livsmedel
Innertemperatur °C
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläskkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalvkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur °C
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur °C
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur °C
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
SVENSKA
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och den bränner inte
fast.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
10.1 Katalytisk rengöring
Väggarna har en katalytisk beläggning
och är självrengörande. De absorberar
fett som samlas på väggarna när ugnen
är igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska den
tomma produkten värmas upp
regelbundet:
1. Ta ut alla tillbehör ur produkten.
2. Välj funktionen Katalysrengöring. Se
"Ugnsfunktioner".
Displayen visar CATA och rengöringsprocedurens varaktighet (1 timme). Du kan inte ställa in varaktigheten, men du kan använda funktionen
29
Sluttid för att fördröja rengöringsprocedurens start.
3. En ljudsignal avges när rengöringen
är över. Produkten avaktiveras.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.
5. Rengör produktens botten med en
mjuk, fuktig svamp.
VARNING
Rengör inte den katalytiska ytan
med ugnssprej, frätande rengöringsmedel, tvål eller andra rengöringsmedel. Det finns risk för
att den katalytiska ytan skadas.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
Ugnsbelysningen är tänd under
katalytisk rengöring.
Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att katalysrengöring behövs blinkar CATA på displayen
i 10 sekunder efter varje gång du slår på
och stänger av produkten.
Rengöringspåminnelsen
försvinner från displayen:
• När Katalysrengöringen är klar.
• Om du trycker på ”
” och ”
” samtidigt.
10.2 Ugnsstegar
Borttagning av ugnsstegarna
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
30 www.husqvarna-electrolux.se
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
10.3 Ugnslampa
VARNING
Det finns risk för stöt.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Ersätt lampan med en passande
lampa som klarar värme upp till
300° C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
3.
Byta glödlampa på ugnsutrymmets
vänstra sida.
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
Innan du byter ut lampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
Använd alltid samma typ av
ugnslampa.
Byta ut lampan i ugnstaket:
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
1.
3.
Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt i vänster ugnsstege.
10.4 Rengöring av ugnsluckan
Borttagning av ugnslucka och glasrutor
Du kan ta bort ugnsluckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
SVENSKA
31
1.
2.
Öppna luckan helt.
Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
A
A
2
5.
Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck
inåt för att frigöra klämlåset.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7.
B
1
8.
9.
Montering av ugnslucka och
glasrutor
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör glasrutan med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan
noga.
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen Utför stegen
11. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms inte
upp.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten värms inte
upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan. Se avsnittet
"Ställa in klockan".
Produkten värms inte
upp.
Nödvändiga inställningar Kontrollera att rätt inär inte gjorda.
ställningar gjorts.
32 www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms inte
upp.
Den automatiska frånkopplaren är påslagen.
Se "Automatisk avstängning".
Produkten värms inte
upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar
inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Displayen visar "C2".
Du ville starta upptinings- eller katalytiska
funktionen, men du tog
inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av produkten via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i
säkringsskåpet och slå
på den igen.
• Kontakta kundtjänst
om felmeddelandet visas på displayen igen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
33
34 www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
35
892960630-A-032013
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising