Aeg-Electrolux B5741-5-M Användarmanual | Manualzz
B5741-5
Bruksanvisning
Elektrisk
inbyggnadsugn
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhet för barn och handikappade
Allmän säkerhet
Installation
Elektrisk anslutning
Användning
Underhåll och rengöring
Pyrolytisk rengöring
Ugnslampa
Servicecenter
Skrotning av produkten
Produktbeskrivning
Översikt
Ugnstillbehör
Daglig användning
Första rengöring
Inställning och ändring av klocka
Sätt på ugnen
Ändring av ugnstemperaturen
Temperaturkontroll
Stänga av ugnen
Kylfläkt
Kontrollampa för uppvärmning
Kontrollampa för restvärme
Snabbuppvärmning
Ugnsfunktioner
Sätta i ugnstillbehören
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
Klockfunktioner
Inställning av klockfunktioner
Ytterligare funktioner
Funktionslås
Automatisk avstängning
Lucklås
Råd och tips
Luckans insida
Bakning
Stekning
Grillning
Konservering
Torkning
Upptining
Underhåll och rengöring
Pyrolytisk rengöring
Ugnsstegar
Ugnslampa
Ugnslucka och glaspaneler
Om maskinen inte fungerar
10
10
11
11
11
11
12
12
12
17
19
20
21
21
22
22
23
23
24
25
Installationsanvisningar
Miljöskydd
26
27
SVERIGE - Garanti/Kundtjänst
www.electrolux.com
28
29
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
Läs den här handboken noga före installation:
• För din egen personliga säkerhet och för produktens säkerhet
• Av respekt för miljön
Säkerhetsinformation
3
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer (och det gäller även barn) med nedsatt känsel, förståndshandikapp eller
brist på erfarenhet och kunskap använda produkten. De ska övervakas eller instrueras
vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller
annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen eller när produkten
används. Det finns risk för skada eller permanent handikapp.
• Om produkten har påslagningslås eller knapplåsfunktion, ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från oavsiktlig användning av produkten.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett godkänt
servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Anslut inte en skadad
produkt. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, alla dekaler och folier från produkten före användning.
Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation.
• Den här produkten är tung. Var försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten med hjälp av handtaget.
• Den elektriska installationen måste förses med en brytare som kan göra produkten
strömlös vid alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
• Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Kontrollera att produkten är installerad under och bredvid säkra konstruktioner.
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Denna produkt kan inte placeras på en sockel.
• Inbyggda spisar och spisytor är försedda med speciella anslutningssystem. Av säkerhetsskäl får du endast kombinera produkter från samma tillverkare.
Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
4
Säkerhetsinformation
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• När du ansluter elektriska produkter till eluttag ska du inte låta sladdarna vidröra eller
komma i närheten av den varma luckan.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Det finns då risk för brand.
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten,
när sådan finns.
Användning
• Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet. Produkten får inte användas
kommersiellt eller industriellt.
• Använd bara produkten för matlagning i ett hushåll. Detta för att förhindra fysisk skada
på person eller skada på egendom.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på
produkten. Det finns då risk för explosion eller brand.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk för brännskador. Använd
handskar eller grytvantar när du sätter in eller tar bort tillbehör eller grytor.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns då risk för brännskador.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på botten och täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med
våta händer.
• Tryck inte på luckan när den är öppen.
• Stäng alltid luckan, även vid grillning.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns annars risk att bränna sig. Det
finns även risk att glasen kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att produktens ytmaterial skadas.
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt
handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan
orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
Säkerhetsinformation
5
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
Pyrolytisk rengöring
• Lämna inte ugnen utan tillsyn under pyrolytisk rengöring.
• Försök inte öppna luckan eller stänga av strömmen under pyrolytisk rengöring.
• Håll barn på avstånd under pyrolytisk rengöring. Produkten blir mycket het. Det finns
risk för brännskador.
• Under pyrolytisk rengöring kan ingrodd smuts missfärga emaljen. Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion
Ugnslampa
• Koppla från produkten från elnätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstötar!
Servicecenter
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på produkten. Kontakta ett
godkänt servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Det
finns risk för kvävning.
6
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
Översikt
2
3
4
5
6
1
7
5
8
4
13
3
9
2
10
1
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrollpanel
Nätindikator
Kontrollvred för ugnens funktioner
Display
+/- Kontrollvred
Nätindikator
Värmeelement
Ugnsbelysning
Fläkt
Ringelement
Undervärme
Ugnsstegar, löstagbara
Nivåer
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
Daglig användning
7
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
Daglig användning
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den första gången
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen fungerar bara med inställd klocka.
1. Tryck på funktionsknappen (se avsnittet
"Klockfunktion") upprepade gånger tills
symbolen för klockan blinkar.
2. Ställ klockan med vredet +/-.
Efter cirka 5 sekunder upphör blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
Du kan nu börja använda produkten.
Klockan kan bara ställas om du inte samtidigt
har valt någon annan klockfunktion (Signalur,
Koktid eller Stopptid) eller ugnsfunktion. Kontrollera dessutom att barnlåset inte är aktiverat.
Tryck på den intryckbara knappen för att använda ugnen. Knappen kommer ut.
Sätt på ugnen
Vrid programväljaren till en ugnsfunktion. Kontrollampan tänds. Temperaturdisplayen visar
föreslagen temperatur för den valda ugnsfunktionen. Uppvärmningen av ugnen börjar. När
den inställda temperaturen uppnås avges en ljudsignal.
Ändring av ugnstemperaturen
Vrid inställningsvredet + / - för att öka eller minska temperaturen. Inställningen sker i steg
om 5 °C.
Temperaturkontroll
Tryck samtidigt in snabbvärmnings- och programknappen (se avsnittet "Klockfunktion"). På
displayen visas aktuell ugnstemperatur.
8
Daglig användning
Stänga av ugnen
Vrid funktionsvredet till läget FRÅN.
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar
att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Snabbuppvärmning
Snabbuppvärmningsfunktionen minskar tidsåtgången för uppvärmning av ugnen.
Ställ inte in någon mat i ugnen förrän snabbuppvärmningen är avslutad och ugnen arbetar
med den inställda funktionen.
1. Ställ in önskad ugnsfunktion.
2. Tryck på snabbvärmningsknappen. Strecken intill symbolen tänds.
Strecken blinkar ett i taget för att indikera att snabbuppvärmningsfunktionen är på.
När snabbuppvärmningen är klar:
– tänds strecken i värmeindikatorn,
– strecken intill symbolen släcks,
– en ljudsignal hörs.
Ugnen fortsätter nu uppvärmningen enligt den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Du kan nu ställa in maten i ugnen.
Du kan använda snabbuppvärmningsfunktionen med dessa ugnsfunktioner: Varmluft
Paj-Pizza Läge , Över-Undervärme och Gratinering .
Ugnsfunktioner
Ugnen har följande funktioner:
,
Daglig användning
Ugnsfunktion
9
Tillämpning
VARMLUFT
För ugnsbakning på högst tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturen (20–40 °C)
jämfört med en konventionell ugn.
PAJ-PIZZA LÄGE
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver en mer intensiv brun färg och som
ska ha knaprig botten.
Sänk ugnstemperaturen (20-40 °C) jämfört
med en konventionell ugn.
ÖVER-UNDERVÄRME
GRATINERING
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För stekning av större stycken kött eller fågel
på en nivå. Även för att gratinera och bryna.
MAXGRILL
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder och för rostning.
MINGRILL
För grillning av platta livsmedel mitt på grillen samt för rostning.
UPPTINING
För att tina frysta livsmedel.
UNDERVÄRME
För bakning av kakor med knapriga eller
skorpartade bottnar.
PYROLYS
För pyrolytisk självrengöring av ugnen.
Bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Ugnen värms upp till cirka 500 °C.
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens
baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
10
Daglig användning
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Klockfunktioner
1
6
1
2
3
4
5
6
5
2
3
4
Temperatur-/tidsdisplay
Värmeindikator
Indikatorer för klockfunktion
Funktionsknapp
Ändra displayvisning
Snabbuppvärmningsnkapp
Inställning av klockfunktioner
1. Tryck flera gånger på programknappen tills lampan för önskad funktion blinkar.
eller stopptid
, använd + / 2. Ställa in tiden med signaluret , Tillagningstid
vredet. Motsvarande kontrollampa tänds.
När den inställda tiden uppnåtts, blinkar motsvarande kontrollampa, displayen visar
0.00 och en summerton hörs.
3. För att stoppa summern och lampans blinkning:
- med signaluret trycker du på en knapp
- med koktid och stopptid vrider du programväljaren till läge FRÅN.
Daglig användning
11
Med signaluret ljuder även en summer när 90 % av tillagningstiden gått.
Med funktionerna Koktid
och Stopptid
Klockfunktion
stängs ugnen av automatiskt.
Användning
Klocka
Visar tiden. För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. När tiden löper ut avges en ljudsignal. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge ugnen skall vara på.
Stopptid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Koktid
och Stopptid
kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på
, sedan Stopptid
.
eller stängas av vid en senare tidpunkt. Ställ först in Koktid
Ytterligare funktioner
Funktionslås
När funktionslåset är aktiverat kan ugnen inte användas.
Det skyddar barn från att oavsiktligt slå på ugnen.
Ställ inte in en ugnsfunktion.
Så här aktiveras funktionslåset:
1. Vrid kontrollvredet + / - åt vänster och håll det kvar där.
2. Tryck in programvalsknappen tills displayen visar "SAFE".
Funktionslåset är nu aktiverat.
För att inaktivera funktionslåset gör du på samma sätt som vid aktivering.
Automatisk avstängning
Produkten stängs av efter en viss tid:
• Om du inte stänger av ugnen.
• Om ugnstemperaturen inte ändras.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 - 120 °C
12,5 timmar
120 - 200 °C
8,5 timmar
200 - 250 °C
5,5 timmar
250 - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.
Om klockfunktionen koktid eller stopptid ställs in, fungerar inte automatisk avstängning.
Lucklås
Lucklåset är avaktiverat när produkten levereras från fabriken.
12
Råd och tips
Aktivera lucklåset: Drag lucklåset framåt tills
det låser på plats
Avaktivera lucklåset: Tryck lucklåset tillbaka in
i panelen.
Öppning av produktens lucka:
1. Tryck på och håll i lucklåset.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på lucklåset när produktens lucka
stängs!
Avstängning av produkten avaktiverar inte
det mekaniska lucklåset.
Råd och tips
Information om akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför
tillagning vida låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Luckans insida
På ugnsluckans insida finns följande:
• Numret på nivåerna
• Information om ugnsfunktionerna, rekommenderade ugnsnivåer och temperaturer för
typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är bara riktvärden. De beror på recepten,
kvalitet och mängd på använda ingredienser.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden
har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Råd och tips
13
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med 10-15 minuter, om du bakar kakor på mer än en
nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar. Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräck- Fel ugnsnivå
ligt gräddad på undersidan
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Bakning på en nivå - Bakning i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Ringkaka, mjuk kaka
VARMLUFT
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Madeirakaka/fruktkaka
VARMLUFT
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Sockerkaka
VARMLUFT
1
140
0:25 - 0:40
Sockerkaka
ÖVER-UNDERVÄRME
1
160
0:25 - 0:40
VARMLUFT
3
170-180
0:10 - 0:25
Tårtbotten av mördeg
1)
14
Råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
VARMLUFT
3
150 - 170
0:20 - 0:25
ÖVER-UNDERVÄRME
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
VARMLUFT
1
160
1:10 - 1:30
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180
1:10 - 1:30
Tårtbotten av sockerkaka
Äppelpaj
Ugnsfunktion
1) Förvärm ugnen
Bakning på en nivå - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Vetefläta/krans
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Tyskt julbröd 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Bröd (rågbröd)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
- först 1)
230
0:25
- sedan
160 - 180
0:30 - 1:00
Petit-chouer/bakelser
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Rulltårta 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180 - 200
0:10 - 0:20
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
ÖVER-UNDERVÄRME
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
VARMLUFT
3
150
0:35 - 0:50
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:35 - 0:50
Fruktkaka av mördeg
VARMLUFT
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:20
VARMLUFT
1
200 - 200
0:08 - 0:15
1)
Vetelängd med strössel
Smörkakor/sockerkringlor 1)
Osyrat bröd
1) Förvärm ugnen
2) Använd långpannan
Råd och tips
15
Bakning på en nivå - Småkakor
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Mördegskakor
VARMLUFT
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Spritsar
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160
0:20 - 0:30
Flarn
VARMLUFT
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bakverk med äggvita,
maränger
VARMLUFT
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Mandelbiskvier
VARMLUFT
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Småkakor av jästdeg
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Smördegskakor 1)
VARMLUFT
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Bullar 1)
VARMLUFT
3
160
0:20 - 0:35
Bullar 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180
0:20 - 0:35
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:20 - 0:30
Spritsar
1)
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Typ av bakverk
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Petit-chouer/bakelser 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Strösselkaka
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Skorpor, småkakor, bakverk, kuvertbröd
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Mördegskakor
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Spritsar
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Flarn
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bakverk med äggvita,
maränger
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Mandelbiskvier
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Småkakor av jästdeg
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Smördegskakor 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Typ av bakverk
Tid (tim:min)
16
Råd och tips
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Bullar
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Typ av bakverk
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Baktabell Varmluft
För att se vilken ugnsfunktion som du skall använda, se förteckningen av ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid (min)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (med mycket fyllning)
1
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
45 - 60
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Cheesecake med lemoncurd, rund
1
140 - 160
60 - 90
Cheesecake med lemoncurd på plåt
1
140 - 160
50 - 60
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 70
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd 1)
1
250 - 270
10 - 20
Smördegskakor 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (Pizzaliknande rätt från Alsace) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Piroger (rysk version av
calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
Pizza (tunn
botten) 1)
1) Förvärm ugnen
Tabell för puddingar och gratänger
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Makaronipudding
Maträtt
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:25-0:40
Grönsaksgratäng 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Råd och tips
Maträtt
Ugnsfunktion
17
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Ostbaguetter 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
GRATINERING
1
160-170
0:30-1:00
1) Förvärm ugnen
Färdiglagade maträtter
Typ av maträtt
Pommes frites
1)
Ugnsfunktion
GRATINERING
Nivå
Temperatur °C
Tid
3
200-220
enligt tillverkarens anvisning
1) Tips: Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens anvisningar för användning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det
används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Tips för användning av stektabellen.
• Stek kött och fisk som väger minst 1 kg.
• Häll lite vatten i långpannan för att undvika att köttsaft eller fett bränner fast.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fågel med steksky flera gånger under stektiden.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter innan stektidens slut för att utnyttja eftervärmen.
Nötkött
Typ av kött
Portvinsstek
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Rostbiff eller filé
per cm
tjocklek
- röd inuti 1)
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- medium
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
180 - 190
0:06 - 0:08
18
Råd och tips
Typ av kött
- genomstekt
Mängd
per cm
tjocklek
Ugnsfunktion
GRATINERING
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1) Förvärm ugnen
Fläskkött
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Bog, hals, skinkstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Kalv
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Kalvstek
1 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Lamm
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Lammbog, lammstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Lammsadel
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Vilt
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
upp till 1 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Rådjurs-/hjortbog
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Harsadel, harbog 1)
1) Förvärm ugnen
Råd och tips
19
Fågel
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Bitar av fågel
200 - 250 g
vardera
GRATINERING
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Halv kyckling
400 - 500 g
vardera
GRATINERING
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Kyckling, broiler
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Anka
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gås
3,5 - 5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Kalkon
4 - 6 kg
GRATINERING
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Fisk (ångkokt)
Typ av kött
Hel fisk
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Livsmedel som ska grillas
Nivå
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Fläskfilé
4
10-12 minuter
6-10 minuter
Korv
4
8-10 minuter
6-8 minuter
20
Råd och tips
Livsmedel som ska grillas
Nivå
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Ox- eller kalvfilé
4
6-7 minuter
5-6 minuter
Oxfilé eller rostbiff
(cirka 1 kg)
3
10-12 minuter
10-12 minuter
Rostat bröd 1)
3
4-6 minuter
3-5 minuter
Varma smörgåsar
3
6-8 minuter
-------
1) Förvärm inte
Konservering
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd bara vanliga konserveringsglas med samma storlek.
Använd inte glas med skruv- eller bajonettlock eller metallburkar.
Använd första nivån nerifrån.
Använd långpannan. På den kan du ställa maximalt sex 1-liters glas.
Fyll alla glas till samma nivå och förslut dem noga.
Ställ glasen på gallret, se till att de inte vidrör varandra.
Fyll på ca. 1/2 liter vatten i långpannan för att få tillräckligt med fukt i ugnen.
När vätskan börjar bubbla lätt i de första glasen (efter ca. 35-60 minuter med 1 liters
glas), stäng av ugnen eller minska temperaturen till 100°C ( se tabellen).
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Torkad frukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
---
Omogna krusbär
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Morötter 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
---
Stenfrukt
Konservering
Päron, kvitten, plommon
Grönsaker
Konservering
Råd och tips
Konservering
21
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Blandade inlagda grönsaker
160 - 170
50 - 60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i frånslagen ugn
Torkning
• Täck ugnsgallren med bakplåtspapper.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Grönsaker
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Bönor
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprika (strimlor)
60 - 70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
3
1/4
5-6
Svamp
50 - 70
3
1/4
6-8
Örter
40 - 50
3
1/4
2-3
Frukt
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Plommon
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
3
1/4
6-8
Päron
60 - 70
3
1/4
6-9
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med ett fat eller en skål. Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
22
Underhåll och rengöring
Maträtt
Upptiningstid min
Efterupptiningstid min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett
uppochnervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden
Kött, 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
-------
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
-------
Smör, 250g
30-40
10-15
-------
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen
60
60
-------
Tårta, 1400g
Underhåll och rengöring
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel)
efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Pyrolytisk rengöring
1. Ta bort alla delar från ugnen.
Om du inte tar bort ugnsstegarna, visar displayen på klockan "C1" och den pyrolytiska
rengöringen kan inte starta.
2. Ta bort den värsta smutsen manuellt.
3. Ställ ugnen på Pyrolys
– "3:15" visas på displayen,
blinkar i ca 5 sekunder.
– Koktid
blinkar, använd + eller - för att ställa in nödvändig tid för processen.
Under koktid
Du kan ställa in "2:15" (P2 - lampa för Pyrolys) för mindre smutsigt och "3:15" (P1 Pyrolys intensiv) för mer smutsigt.
Om koktid
inte längre blinkar, tryck en gång till på programvalsknappen och ställ in
längden för den pyrolytiska rengöringen.
Underhåll och rengöring
23
Du kan även stänga av tiden för den pyrolytiska rengöringen med hjälp av klockfunk(pyrolytisk rengöring startar inom 2 minuter).
tionen Stopptid
4. Pyrolytisk rengöring startar.
Under pyrolytisk rengöring lyser inte lampan.
När ugnen värmts upp till inställd temperatur låses luckan.
Staplarna i värmeindikeringen lyser tills luckan åter är upplåst.
Ugnsstegar
Borttagning av ugnsstegarna
1. Drag bort ugnsstegens framsida från sidoväggen.
2. Drag bort bakre delen av ugnsstegen från
sidoväggen och tag bort den.
2
1
Montera ugnsstegarna
Montera ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt! Ugnsstegarnas avrundade ändar skall peka framåt!
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det moturs.
24
Underhåll och rengöring
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Ugnslucka och glaspaneler
Ta bort ugnsluckan när du vill göra rent den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung!
Demontering av ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft upp klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt.
A
A
3. Stäng luckan till det första läget (cirka 45
°).
4. Håll i ugnsluckan med en hand på vardera
sida och dra den uppåt/bort från ugnen.
Placera luckan med utsidan nedåt på en mjuk,
plan yta för att förhindra repor
5. Nu kan du ta bort de inre glaspanelerna
på luckan och göra rent dem.
Gör tvärtom för att montera luckan.
45°
Ugnsluckan har 2, 3 eller 4 luckglas (beroende
på modell)
Ta bort och rengöra glasen i luckan
1. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
Om maskinen inte fungerar
25
2. Dra lucklisten mot luckan för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkant ett och ett och dra dem uppåt/ur skenan
4. Rengöring av luckans glaspaneler.
Gör tvärtom för att montera luckglasen. Sätt i det minsta glaset först, sedan det större.
Om maskinen inte fungerar
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp
Ugnen går inte att sätta på
Sätt på ugnen
Ugnen värms inte upp
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnen värms inte upp
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Om säkringen löser ut mer än en gång,
kontakta en behörig elektriker.
Ugnslampan fungerar inte
Ugnslampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Pyrolysfunktionen fungerar
inte (tidsdisplayen visar "C1")
Ugnsstegarna/bakplåtsskenorna har inte tagits bort
Ta bort ugnsstegarna/bakplåtsskenorna
Tidsdisplayen visar "F2"
Luckan är inte ordentligt
stängd
Stäng luckan ordentligt
Tidsdisplayen visar "F2"
Lucklåset är defekt
Stäng av produkten och sätt på
den igen via säkringen eller säkerhetsbrytaren i säkringsboxen. Om felmeddelandet visas på
displayen igen, kontakta servicecentret
Tidsdisplayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Elektroniskt fel
Stäng av produkten och sätt på
den igen via säkringen eller säkerhetsbrytaren i säkringsboxen. Om felmeddelandet visas på
displayen igen, kontakta servicecentret
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
26
Installationsanvisningar
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets
yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
Installationsanvisningar
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Den inbyggda enheten måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
2
200 cm
541
546
560 min.
590
114
20
594
530 min.
584
10
10
550 min.
594
567
21
30
max. R1200 mm
140
130
Miljöskydd
27
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90º
2x3,5x25
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
28
SVERIGE - Garanti/Kundtjänst
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en
återvinningsstation.
SE
SVERIGE - Garanti/Kundtjänst
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom
ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76
76 76 eller via e-mail på vår hemsida [email protected]
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service
på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp
via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se eller
Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda
dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .............................
Produktnummer ...............................
Serienummer ....................................
Inköpsdatum ....................................
SE Europa-Garanti: För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är
förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller
enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de
länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett
gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som
gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan
användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har
använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
www.electrolux.com
29
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar
i respektive land.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 261302111
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
30
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 (02) 32141334
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
31
www.electrolux.com
892939333-A-022010
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.aeg-electrolux.se
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement