Aeg-Electrolux | B3741-5-M | User manual | Aeg-Electrolux B3741-5-M Handleiding

Aeg-Electrolux B3741-5-M Handleiding
B3741-5
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen
om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde
raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires oven
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
Reinigen voor het in gebruik nemen
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Snelopwarmen
Ovenfuncties
Rooster en baakplaat plaatsen
Klokfuncties
Overige functies
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Braden
Vlak-grilleren
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
10
11
12
13
18
19
19
23
25
Ontdooien
Drogen met hetelucht
Wecken
Reiniging en onderhoud
Buitenkant apparaat
Ovenruimte
Accessoires
Pyrolytische reiniging
Inschuifroosters
Ovenverlichting
Bakovendeur
Het glas van deur van de bakoven
Wat is er aan de hand als …
26
26
27
28
28
28
28
28
30
31
31
33
36
Afvalverwerking
37
Montageaanwijzing
38
Veiligheidsinstructies voor de installateur 38
Garantie/Adres service-afdeling
42
Adres service-afdeling
44
Service
46
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
1
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
3
Algemene informatie en tips
2
Milieu-informatie
Gebruiksaanwijzing
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in
staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken.
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in aanraking komen of onder de hete
ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met
vuur of vonken in de buurt van de oven.
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid
door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten, pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
4
Beschrijving van het apparaat
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het
glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van de oven kan dit
ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd
raken.
• Bewaar na het uitschakelen van de koelventilator geen open gerechten in de oven. In
de ovenruimte of op de deurruiten kan vocht neerslaan dat ook op uw meubelen terecht kan komen.
3
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet
van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik.
Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Functietoetsen
Ovenfuncties
Temperatuur-/tijdkeuze
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
5
6
Voor het in gebruik nemen
Binnenkant deur
Aan de binnenkant van de ovendeur is de nummering van de inzetniveaus van de ovenweergegeven.
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de dagtijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het functielampje
Dagtijd automatisch.
1. Voor het wijzigen van een reeds ingestelde tijd,
de toets Selectie
zo vaak indrukken tot het
functielampje Dagtijd knippert.
Voor het in gebruik nemen
2. Met de schakelaar
stellen.
/
7
de actuele dagtijd in-
Na ca. 5 seconden dooft het knipperen en geeft
de klok de ingestelde dagtijd aan
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als de
kinderbeveiliging is uitgeschakeld en geen van
de klokfuncties Kookwekker , Duur of
Einde en geen oven-functies zijn ingesteld.
3
Reinigen voor het in gebruik nemen
Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, moet u deze eerst grondig reinigen.
1
Let op: gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen! U zou de oppervlakken
hiermee kunnen beschadigen.
3
Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1.
2.
3.
4.
Functiekiezer instellen op verlichting Ovenverlichting .
Neem alle toebehoren en inschuifroosters uit de oven en reinig ze met een warm sopje.
Maak ook de oven schoon met een warm sopje en wrijf deze vervolgens droog.
Neem de voorzijde van het apparaat af met een vochtige doek.
8
Bedienen van de oven
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Temperatuur-/tijdindicatie
Snelverwarmen
Verwarmings-indicatie
Bedrijfscontrolelampje
Toets Snelverwarmen
Ovenfuncties
Klokfuncties
Indicatiewisseling
De oven inschakelen
De schakelaar Ovenfuncties op de gewenste
functie draaien. Het bedrijfscontrolelampje licht
op. De temperatuurindicatie toont de voorgestelde temperatuur voor de gekozen ovenfunctie.
De oven begint te verwarmen.
Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt,
klinkt er een signaal.
Temperatuur-/tijdkeuze
Bedienen van de oven
9
Oventemperatuur wijzigen
Met de schakelaar / de temperatuur naar
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats op stappen van 5 °C.
Temperatuur controleren
De toetsen Snelopwarmen en Selectie gelijktijdig indrukken.
De oventemperatuur van dat moment verschijnt in de temperatuurindicatie.
De oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de schakelaar Ovenfuncties in de stand Uit draaien.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld
blijft de ventilator nog verder lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
10
3
Bedienen van de oven
Verwarmings-indicatie
Indicatie opwarmen
Na het inschakelen van de ovenfunctie geven
de langzaam na elkaar oplichtende balken aan,
hoever de oven reeds opgewarmd is.
Indicatie snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie
snelverwarmen
geven de na elkaar knipperende balken aan dat de functie snelverwarmen in werking is. Bovendien brandt de balk
naast het symbool
.
Indicatie restwarmte
Na het uitschakelen van de oven geven de nog
oplichtende balken de resterende restwarmte in
de oven aan.
Snelopwarmen
Na het kiezen van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie
Snelopwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
1
Let op: Gerecht pas in de oven plaatsen, als Snelopwarmen beëindigd is en de oven in
de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv. Conventioneel ). Eventueel temperatuurvoorstel
wijzigen.
2. Toets Snelopwarmen indrukken. De balk naast het symbool
brandt.
De na elkaar knipperende balken geven aan dat Snelopwarmen in werking is.
Bedienen van de oven
11
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur lichten de balken van de verwarmingsindicatie op en de balk naast het symbool
gaat uit. Er klinkt een signaal.
De oven verwarmt nu in de eerder ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
het gerecht nu in de oven plaatsen.
3
De functie Snelopwarmen
kan bij de ovenfuncties Lucht circulatie
Conventioneel en Infratherm ingeschakeld worden.
,
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Ovenverlichting
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te maken.
Lucht circulatie
Voor het bakken op maximaal twee niveaus.
Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij
boven-/onderwarmte.
Conventioneel
Voor het bakken en braden op één niveau.
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één
niveau.
Deze functie is ook geschikt voor gratineren.
Grill groot
Voor het grilleren van vlakke levensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Grill klein
Voor het grilleren van vlakke levensmiddelen, die in het midden van het rooster worden geplaatst en om te roosteren.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel ontdooien van bijvoorbeeld
gebak, boter, brood, fruit of andere bevroren levensmiddelen.
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met een brosse bodem.
Pyroluxe
Voor pyrolytische zelfreiniging van de oven. Hierbij wordt achtergebleven vuil in de oven verbrand. Na het afkoelen kunnen
de resten vervolgens uit de oven worden geveegd. De oven
wordt verhit tot circa 500 °C.
12
Bedienen van de oven
Rooster en baakplaat plaatsen
3
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de linker kant een
kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich achterin bevindt.
Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Plaats de bakplaat:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de beide voetjes
naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
3
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
Gezamenlijk het rooster en de baakplaat
plaatsen:
Plaats het rooster op de baakplaat.
Schuif de baakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Bedienen van de oven
13
Klokfuncties
Temperatuur-/tijdindicatie
Functielampjes voor klok
Toets Selectie
Indicatiewisseling
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
3
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het betreffende functielampje gedurende
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de schakelaar / de gewenste tijd
ingesteld of gewijzigd worden.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw
ca. 5 seconden. Daarna brandt het functielampje. De ingestelde tijd begint op de achtergrond af te tellen.
• Na afloop van de klokfunctie Duur en Einde moet de schakelaar ovenfuncties
op ”0“ worden gezet.
• Met de toets Indicatie
kan tussen oventemperatuur en dagtijd worden gewisseld.
14
3
Bedienen van de oven
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie knippert of de resterende tijd wordt aangegeven.
Kookwekker
1. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het
functielampje Kookwekker knippert.
2. Met de schakelaar / de gewenste tijd instellen (max. 99.00minuten).
Het functielampje Kookwekker brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is, klinkt
een signaal.
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt een signaal.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
Bedienen van de oven
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het
functielampje Duur knippert.
3. Met de schakelaar
dingstijd instellen.
/
Het functielampje Duur
direct aan.
de gewenste berei-
brandt en de oven is
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende
2 minuten een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“ zetten.
15
16
Bedienen van de oven
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie zo vaak indrukken, tot het
functielampje Einde knippert.
3. Met de schakelaar
keltijd instellen.
/
Het functielampje Einde
direct aan.
de gewenste uitscha-
brandt en de oven is
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende
2 minuten een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“ zetten.
Bedienen van de oven
Duur
3
en Einde
17
in combinatie
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt als de oven op een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de bereidingstijd instellen die het gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
3. Met de functie Einde het tijdstip instellen,
waarop het gerecht klaar moet zijn.
In dit geval om 14:05 uur.
De functielampjes Duur en Einde branden
en in de display wordt de temperatuur aangegeven.
In dit geval 200°C.
De oven wordt op het berekende tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval om 13:05 uur.
En na afloop van de ingevoerde duur wordt de
oven weer uitgeschakeld.
In dit geval om 14:05 uur.
18
Bedienen van de oven
Overige functies
Kinderbeveiliging van de oven
De oven heeft een kinderbeveiliging. Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan de
oven niet worden gebruikt.
3
Om de kinderbeveiliging in te kunnen schakelen mag er geen ovenfunctie geselecteerd
zijn.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de
indicatie ”SAFE“ verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Automatische uitschakeling van de oven
3
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer de temperatuur
niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na automatische uitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
3
De automatische uitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie Duur
ingesteld is.
of Einde
Toepassingen, tabellen en tips
19
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Lucht circulatie
Bakvormen
• Voor Conventioneel
laag geschikt.
• Voor Lucht circulatie
of Conventioneel
zijn vormen van donker metaal en vormen met een speciale
zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inzetniveaus
• Bakken met Conventioneel is altijd slechts op één niveau mogelijk.
• Met Lucht circulatie kunt u droog gebak en koekjes op 2 bakplaten tegelijk bakken.
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Conventioneel of Lucht circulatie ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
3
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze
weer recht.
20
Toepassingen, tabellen en tips
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, baktijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk
van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in
te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan bij een
soortgelijk gebak.
• Bij het bakken van gebak op bakplaten of in vormen op meerdere niveaus kan de baktijd zo’n 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het bakproces niet
overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop
van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een ander bak-/braadgedrag vertonen als uw oude apparaat. Pas
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend
bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabel aan.
2
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Baktabel
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Lucht circulatie
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/driekoningenkoek
Lucht circulatie
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Lucht circulatie
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Conventioneel
1
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Conventioneel
3
180-200
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Lucht circulatie
3
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Conventioneel
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
Lucht circulatie
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
Conventioneel
1
180
1:10-1:30
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
Conventioneel
1
180-200
0:30-1:10
Toepassingen, tabellen en tips
21
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Conventioneel
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Conventioneel
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Conventioneel
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Conventioneel
1
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Roomsoezen/tompoezen
Lucht circulatie
3
160-1701)
0:15-0:30
1)
Soort gebak
Kwarktaart
Ovenfunctie
Gebak op de bakplaat
Biscuitrol
Conventioneel
3
180-200
0:10-0:20
Kruimelgebak droog
Lucht circulatie
3
150-160
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
Conventioneel
3
190-2101)
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)
Lucht circulatie
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)
Conventioneel
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Conventioneel
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijv. kwark, room,
puddingvulling)
Conventioneel
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
Conventioneel
1
190-2101)
0:30-1:00
0:10-0:25
Pizza (dun)
Conventioneel
1
230-2501)
Turks brood
Conventioneel
1
250-270
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Conventioneel
1
200-220
0:35-0:50
Koekjes
Koekjes van zandtaartdeeg
Lucht circulatie
3
150-160
0:06-0:20
Koekjes van zandtaartdeeg
Lucht circulatie
1/3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Lucht circulatie
3
140
0:20-0:30
Sprits
Lucht circulatie
1/3
140
0:25-0:40
0:20-0:30
Sprits
Conventioneel
3
1601)
Koekjes van roerdeeg
Lucht circulatie
3
150-160
0:15-0:20
Koekjes van roerdeeg
Lucht circulatie
1/3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Lucht circulatie
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Lucht circulatie
3
100-120
0:30-0:60
Met gist gebakken koekjes
Lucht circulatie
3
150-160
0:20-0:40
0:20-0:30
0:20-0:35
Koekjes van bladerdeeg
Lucht circulatie
3
170-1801)
Broodjes
Lucht circulatie
3
1601)
22
Toepassingen, tabellen en tips
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Broodjes
Conventioneel
3
1801)
0:20-0:35
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Lucht circulatie
3
1401)
0:20-0:30
1)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Lucht circulatie
1/4
140
0:25-0:40
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Conventioneel
3
1701)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
Baktips
Bakresultaat
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt Te hoge baktemperatuur
klef, papperig, vochtig)
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden
verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het bijzonder bij het gebruik van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Te hoge baktemperatuur en te kor- Baktemperatuur lager instellen
te baktijd
en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Conventioneel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Conventioneel
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Ovenfunctie
23
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Zoete ovenschotels
Conventioneel
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Conventioneel
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gevulde groente
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Diepvriespizza
Conventioneel
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Conventioneel
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Vruchtentaart
Conventioneel
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Conventioneel
of Infratherm
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op
deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis slechts vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te vermijden, raden wij aan een beetje vocht
in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de gaartijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de gaartijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
24
Toepassingen, tabellen en tips
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
Braadtabe l
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
1
200-250
2:00-2:30
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Conventioneel
Rosbief of ossenhaas
per cm dikte
- Van binnen rood (rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
190-2001)
0:05-0:06
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190
0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
0:08-0:10
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
1 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180
2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
1:15-2:00
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:00-1:30
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
Conventioneel
3
220-2501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Conventioneel
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Conventioneel
1
200-210
1:30-2:15
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
1
200-220
0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
1
190-210
0:35-0:50
Kalfsbout
Lamsvlees
Wild
Gevogelte
Toepassingen, tabellen en tips
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
25
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200
1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180
2:30-3:30
Kalkoen
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:45-2:30
Kalkoen
4-6 kg
Infratherm
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Conventioneel
1
210-220
0:45-1:15
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
Vlak-grilleren
Ovenfunctie: Grill klein
of Grill groot
met maximale temperatuurinstelling
1
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
3
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor grillen het rooster op het aanbevolen gebruiksniveau plaatsen.
• De plaat altijd op het 1e gebruiksniveau van onderaf plaatsen.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Niet voorverwarmen
26
Toepassingen, tabellen en tips
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in een
groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x 200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
Opmerking
---
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Lucht circulatie
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven uitschakelt, opent en
gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Bonen
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (reepjes)
60-70
3
1/4
5-6
Soepgroenten
60-70
3
1/4
5-6
Paddestoelen
50-60
3
1/4
6-8
Kruiden
40-50
3
1/4
2-3
60-70
3
1/4
8-10
Gerecht
Groenten
Fruit
Pruimen
Toepassingen, tabellen en tips
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Abrikozen
60-70
3
1/4
8-10
Appelschijven
60-70
3
1/4
6-8
Peren
60-70
3
1/4
6-9
Gerecht
27
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes glazen met elk een
inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter-glazen na ca. 35-60
minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Product
Temperatuur
in°C
Wecken tot het parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen,
rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
28
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of
hogedrukreiniger.
Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes
gebruiken.
Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het
glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en
kan het glas uiteindelijk breken.
Buitenkant apparaat
• De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen.
• Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken.
• Geen schuurmiddelen en schuursponsjes gebruiken.
Ovenruimte
1
3
3
1
Waarschuwing: Voor het reinigen moet de oven uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Reinig het apparaat elke keer na het gebruik. Verontreinigingen zijn dan makkelijk te
verwijderen en kunnen niet inbranden. Door de Pyroluxe kan niet verwijderde aanslag
verkleuring van de oppervlakte van het materiaal veroorzaken.
1. Voor het reinigen de ovenverlichting inschakelen.
2. De oven elke keer na het gebruik met een sopje afnemen en drogen.
Bij hardnekkige verontreiniging met Pyroluxe reinigen.
Attentie! Als u ovenspray gebruikt, beslist de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
Pyrolytische reiniging
1
Waarschuwing: De bakoven wordt tijdens dit proces zeer heet. Kleine kinderen absoluut
uit de buurt houden.
1
Let op! Alvorens de pyrolytische reiniging uit te voeren, moeten alle uitneembare delen
inclusief de inschuifroosters uit de bakoven worden verwijderd.
3
Als u gebruik maakt van de als speciale accessoires leverbare braadsleden, moeten deze
voorafgaand aan de pyrolytische reiniging worden verwijderd.
Reiniging en onderhoud
29
Als niet alle inschuifroosters of braadsleden zijn verwijderd, verschijnt in de tijdindicatie
’C1’.
Het pyrolytische reinigingsproces kan in dit geval door een veiligheidsuitschakeling ter
bescherming van de inschuifroosters/braadsleden niet worden gestart.
Pyrolytische reiniging
1. Grove stukken vuil eerst met de hand verwijderen.
2. Kies de ovenfunctie Pyroluxe .
– Op het display verschijnt "3:15",
– Het symbool Duur knippert ca. 5 seconden.
Daarna gaat de pyrolytische reiniging van start.
3
De Ovenverlichting is buiten werking.
Bij het bereiken van de gespecificeerde temperatuur wordt de deur vergrendeld.
De balkjes van de verwarmingsindicatie lichten op totdat de deur weer is ontgrendeld.
Duur van de pyrolytische reiniging veranderen
1. Ga te werk zoals beschreven bij "Pyrolytische reiniging".
2. Zolang Duur knippert, met of de gewenste duur selecteren:
"2:15" of "3:15".
Duur knippert ca. 5 seconden.
Daarna gaat de pyrolytische reiniging van start.
3
Indien Duur niet meer knippert, wederom de toets Selectie
gens de instelling uitvoeren.
indrukken en vervol-
Uitschakeltijd van de pyrolytische reiniging veranderen
De uitschakeltijd kan met de klokfunctie Einde worden veranderd (binnen 2 min. na
het instellen van de pyrolytische reiniging).
Wanneer wordt welke pyrolytische reiniging gebruikt:
P2 - 2:15 = Pyroluxe licht: voor licht vervuilde oven.
P1 - 3:15 = Pyroluxe intensief: voor sterk vervuilde oven,
30
Reiniging en onderhoud
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in de oven
worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter losnemen (2).
Inschuifroosters inzetten
3
Belangrijk! De afgeronde einden van de geleidingsstangetjes moeten naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst achter weer
inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2).
Reiniging en onderhoud
31
Ovenverlichting
1
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
3
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven
leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en
schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V 300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de bakovendeur van
uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
32
Reiniging en onderhoud
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
4. Pak met beide handen de zijkanten van de bakovendeur vast en trek de deur van de bakoven
schuin naar boven er uit (Let op : Zwaar!).
3
Leg de bakovendeur met de buitenkant naar
boven op een zacht, vlak oppervlak neer, bijvoorbeeld op een deken, om krassen te vermijden.
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan de
kant van de greep vast en houd deze in een
hoek van circa 45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de
bakovendeur op de scharnieren van de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glijden.
2. Bakovendeur volledig openen.
Reiniging en onderhoud
33
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
4. Bakovendeur sluiten.
Het glas van deur van de bakoven
De bakovendeur is uitgerust met vier achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen.
1
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het
glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
34
Reiniging en onderhoud
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
4. Pak de deurafschermer (B) aan de bovenkant
van de deuraan beide kanten vast en druk deze
naar binnen om de klemvergrendeling los te
maken. Trek vervolgens de deurafschermer van
boven eraf.
5. Pak de glasplaten een voor een aan de rand vast
en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit.
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaat goed af.
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur de glasplaten
een voor een schuin vanaf boven in het profiel
van de deur en laat ze zakken.
3
De beide kleine glasplaten eerst en daarna de
grote glasplaat.
2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten
vast, breng deze aan de binnenkant van de rand
van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur.
Reiniging en onderhoud
3
Aan de openzijde van de deurafschermer (B)
bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D)
erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast gezet zijn.
3. Bakovendeur volledig openen.
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
5. Bakovendeur sluiten.
35
36
Wat is er aan de hand als …
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De tijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling heeft de oven uitgeschakeld
Zie Automatische uitschakeling
De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren Als de zetie (stoppenkast) is doorgekeringen meerdere malen worbrand
den uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend
elektro-installateur
De ovenverlichting valt uit
De ovenlamp is kapot
De pyrolyse functioneert niet
(in de tijdindicatie verschijnt
“C1”)
Inschuifroosters/braadsleden
Verwijder de inschuifroosters/
zijn niet uit de oven verwijderd braadsleden
Ovenlamp vervangen
In de tijdindicatie verschijnt F2 Deur niet juist gesloten of
deurvergrendeling defect
Deur goed sluiten;
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de stoppenkast
uit- en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de klantenservice
In de tijdindicatie verschijnt
een niet bovengenoemde
foutcode
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de stoppenkast
uit- en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de klantenservice
Elektronisch defect
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden.
3
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
3
37
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de
binnenkant van het deurvenster.
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
1
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten
voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
38
Montageaanwijzing
Montageaanwijzing
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de garantie niet van
toepassing zal zijn.
1
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het mogelijk
maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen
(schroefzekeringen kunnen uit de houder worden gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
• De aanraakbeveiliging dient door de inbouw gegarandeerd te zijn.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930 voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien
te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden gecombineerd.
Het gebruik van isolatiestrips is bij ovens en fornuizen met pyrolyxe niet toegestaan, als
de uitsparing is voorzien van een achterwand en een afgesloten schap.
Met een minstens 20 mm ingekort legbord en een sokkelbeluchting van dezelfde doorsnede is inbouw echter toch mogelijk.
Montageaanwijzing
39
40
Montageaanwijzing
Montageaanwijzing
41
42
Garantie/Adres service-afdeling
Garantie/Adres service-afdeling
Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten
geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak
vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze
servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor
het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij
wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen
van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Garantie/Adres service-afdeling
43
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als
regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede
tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met
de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van
het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk
gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken
en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
44
Adres service-afdeling
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de
in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd.
Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient
te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven
aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en
kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe
land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Adres service-afdeling
45
p
t
b
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
46
Service
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing
(hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
..........................
PNC:
..........................
S-No:
..........................
Service
47
www.electrolux.com
387 997 224-A-160609-01
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising