Aeg-Electrolux | BP9314001M | User manual | Aeg-Electrolux BP9314001M Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux BP9314001M Uživatelský manuál
BP9314001
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech
vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka
příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality,
které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od
držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
9
10
11
15
17
17
20
22
22
26
27
27
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Ovládací panel
Denní používání
Funkce hodin
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo
prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním
spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a zna‐
lostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný pro‐
voz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby
si děti hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• VAROVÁNÍ: Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte
z důvodu vysokých teplot, aby se k němu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí
úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji.
Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizo‐
vané servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte.
V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstra‐
ňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky.
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče buďte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochran‐
né rukavice. Nezvedejte spotřebič za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
Bezpečnostní informace
5
• Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojist‐
ky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste za‐
bránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od stejného vý‐
robce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí
elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí
požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem
neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (pokud je
jí spotřebič vybaven).
Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo
průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům
osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popá‐
lení. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
či nádob používejte rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt
trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Mů‐
že dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou
fólií.
– nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
6
Bezpečnostní informace
• Barevné zmìny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotøebièe, a tak se nej‐
edná o závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by
dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit po‐
žár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení stavu povrchového materiálu.
• Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody používejte hluboký plech, abyste zabránili
úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mý‐
dlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré
předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky.
Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vy‐
měnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující
alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku).
Pyrolytické čištění
• Během pyrolytického čištění nenechávejte spotřebič bez dozoru.
• Během pyrolytického čištění se nepokoušejte otevřít dvířka a nepřerušujte elektrické na‐
pájení.
• Během pyrolytického čištění nedovolte dětem přístup ke spotřebiči. Spotřebič se zahřeje
na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení.
• Během pyrolytického čištění mohou zašlé nečistoty způsobit změnu barvy smaltu. Barev‐
né změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
Popis spotřebiče
7
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v do‐
mácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a urče‐
nou speciálně pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo
malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
3
4
5
4
8
3
5
2
6
1
7
8
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Zásuvka pečicí sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Zadní topné těleso
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
Příslušenství
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Pekáč
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Před prvním použitím
9
• Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečenosti
masa.
• Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
POZOR
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch. Řiďte se částí " Čištění
a údržba".
První zapojení
Když spotřebič připojíte k elektrické síti, případně po výpadku elektrického proudu, musíte
nastavit jazyk, kontrast displeje, jas displeje a aktuální čas. Nastavení proveďte pomocí ko‐
lečka Otočného voliče. K potvrzení stiskněte OK.
10
Ovládací panel
OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka
Funkce
Číslo
Se‐
nzoro‐
vé
tlačít‐
ko
1
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
Zap/Vyp
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
2
3
4
Tlačítko OK a Otočný volič
Tlačítko Home (Domů)
Časové a doplňkové funkce
Poznámka
Slouží k potvrzení výběru nebo nastave‐
ní. Otočením kolečka Otočného voliče
procházíte nabídku.
Slouží ke zobrazení hlavní nabídky.
5
Slouží k nastavení různých funkcí. Když
je spuštěna pečicí funkce dotykem
příslušného senzorového tlačítka nasta‐
víte časovač, Dětskou bezpečnostní po‐
jistku, v paměti uložené Oblíbené nasta‐
vení, Ohřev a uchování teploty , funkci
Nastavit a spustit nebo změníte nasta‐
vení Pečicí sondy.
6
Pečicí funkce nebo Podporované vaření Pro volbu pečicí funkce se jednou do‐
tkněte senzorového tlačítka. Pro volbu
funkce Podporované vaření se jej do‐
tkněte dvakrát. Osvětlení zapnete nebo
vypnete stisknutím tlačítka na tři sekun‐
dy.
Volba teploty
7
Slouží k nastavení teploty nebo zobra‐
zení aktuální teploty ve spotřebiči. Funk‐
ci Rychlé zahřátí zapnete nebo vypnete
stisknutím tlačítka na tři sekundy.
Denní používání
Se‐
nzoro‐
vé
tlačít‐
ko
Číslo
Funkce
Slouží k nastavení funkce Minutka .
Oblíbené
Slouží ke zobrazení vašich oblíbených
programů.
Displej
1
2
Poznámka
Minutka
8
9
11
1
2
3
4
5
3
5
4
Pečicí funkce
Ukazuje aktuální čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Ukazuje dobu pečení nebo čas do kon‐
ce funkce
Ostatní ukazatele na displeji
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je zapnutá.
Čas
Ukazuje aktuální čas.
Trvání
Ukazuje čas potřebný pro cyklus vaření.
Ukončení
Ukazuje čas, kdy se cyklus vaření ukončí.
Časové údaje
Ukazují, jak dlouho je pečicí funkce v provozu.
Ukazatel ohřevu
Ukazuje úroveň teploty v troubě. Na displeji se zobrazuje i
tehdy, když spotřebič vypnete a trouba je stále teplá.
Ukazatel funkce Ry‐
chlé zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je aktivní automatický systém
hmotnosti nebo, že lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování te‐
ploty
Funkce je zapnutá.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
12
Denní používání
Přehled nabídky
Hlavní nabídka
Sym‐
bol
Položka nabídky
Použití
Podporované vaření
Obsahuje seznam automatických programů
pro pečení.
Pečicí funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
pečení vytvořených uživatelem.
Pyrolýza
Pyrolytické čištění.
Základní nastavení
Lze použít ke změně dalších nastavení.
Viz Recepty a výpis nabídky Podporované vaření .
Podnabídky pro: Základní nastavení
Sy
m
bol
Podnabídka
Popis
Nastavení denního času
Nastavení aktuálního času na hodinách.
Časové údaje
Pokud je tato funkce zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální
čas.
NASTAV A JDI
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete funkci
NASTAV A JDI zvolit v okně volby možností.
Ohřev a uchování teploty
Pokud je tato podnabídka zapnuta, můžete
funkci Ohřev a uchování teploty zvolit v okně
volby možností.
Prodloužení doby pečení
Zapne a vypne funkci Prodloužení doby peče‐
ní .
Displej kontrast
Úprava kontrastu displeje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Nastavení jazyka
Nastavení jazyka na displeji.
Hlasitost zvuk. signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Tóny tlačítek
Aktivuje a deaktivuje tóny dotykových tlačítek.
Alarm/Bezpečnostní tón
Aktivuje a deaktivuje bezpečnostní tóny.
Průvodce čištěním
Provází vás procesem čištění.
Denní používání
Sy
m
bol
Podnabídka
13
Popis
Připomínka čištění
Upozorní vás na to, kdy spotřebič vyčistit.
Pachový filtr
Pouze u vybraných modelů: Zapne nebo vy‐
pne tuto funkci. Zabraňuje tvorbě zápachu bě‐
hem pečení. Pokud je funkce vypnuta, pravi‐
delně se čistí.
Obsluha
Zobrazuje verzi softwaru a konfiguraci.
Tovární nastavení
Vrátí všechna nastavení na výchozí tovární
nastavení.
Oblíbené : Lze uložit až 20 oblíbených programů.
Pečicí funkce
Podnabídky pro: Pečicí funkce
Pečicí funkce
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení jídla až na třech úrovních současně. Nastav‐
te teploty o 20—40 °C nižší než při použití konvenční‐
ho ohřevu.
Příprava pizzy
K pečení moučných jídel, která vyžadují intenzivnější
zhnědnutí a křupavější spodek, na jedné úrovni. Na‐
stavte teploty o 20—40 °C nižší než při použití kon‐
venčního ohřevu.
Nízkoteplotní pečení
K přípravě obzvláště měkkých a šťavnatých pečení.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Mražené potraviny
K přípravě polotovarů jako např. hranolek, amerických
brambor, křupavých jarních závitků.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné
úrovni. Funkce je také vhodná pro zapékání a pečení
dohněda.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání topinek.
Gril
Ke grilování plochých kousků uprostřed grilu a k opé‐
kání topinek.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
14
Denní používání
Pečicí funkce
Použití
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou.
Kynutí těsta
Ke kontrolovanému kynutí těsta před pečením.
Pečení chleba
K pečení chleba.
Gratinované pokrmy
K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zapékané
brambory. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Zavařování
K zavařování různé zeleniny ve sklenicích s nálevem.
Sušení
K sušení ovoce a zeleniny nakrájené na plátky (např.
jablka, švestky, broskve, rajčata, cukety, houby, atd).
Ohřev talířů
K předehřátí talířů před jejich servírováním.
Eco pečení
Eco funkce nabízí optimální spotřebu energie během
pečení. Je nutné nejdříve nastavit dobu pečení. Více
informací o doporučených nastaveních viz tabulky pe‐
čení a odpovídající obvyklé pečicí funkce.
Navigace v menu
Používání nabídek:
1. Zapněte spotřebič.
2. Otočením kolečka Otočného voliče po směru a proti směru hodinových ručiček zvolíte
možnost nabídky.
3. Stisknutím OK se přesunete do podnabídky nebo potvrdíte nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se můžete kdykoli vrátit pomocí .
Zapnutí pečicí funkce
1.
2.
3.
4.
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Pečicí funkce . K potvrzení stiskněte OK.
Nastavte pečicí funkci. K potvrzení stiskněte OK.
Nastavte teplotu. Potvrďte tlačítkem OK.
Stisknutím
če.
přejdete přímo do nabídky Pečicí funkce . Lze použít i u vypnutého spotřebi‐
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, rozsvítí se proužek na displeji. Proužek ukazuje, že se teplota
zvyšuje.
Funkce hodin
15
Ukazatel funkce Rychlé zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí. Funkci zapnete podržením
ohřevu začne blikat.
na 3 sekundy. Ukazatel
Kontrolka zbytkového tepla
Když spotřebič vypnete, na displeji se zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi, které vám pomohou ušetřit energii při každodenním
vaření:
• Zbytkové teplo:
– je spuštěná pečicí funkce nebo program trouby: topné články se vypnou o 10 % dříve
(osvětlení a ventilátor budou dále pracovat). Podmínka: doba pečení je delší než 30
minut nebo jsou použity funkce hodin Trvání či Ukončení ).
– spotřebič je vypnutý: teplo můžete využít k udržení teploty jídla. Na displeji se zobrazí
zbytková teplota, stavové čárky ukazují klesající teplotu.
• Vypnutí osvětlení trouby - stisknutím a podržením na tři sekundy vypnete osvětlení
trouby během pečení.
• Eco funkce - viz část „Pečicí funkce“ (pouze u vybraných modelů).
FUNKCE HODIN
Funkce časovače
Symbol
Funkce
Popis
Minutka
Nastavení odpočítávání (max. 2 hodiny 30 minut). Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. Tuto funkci lze zapnout i
při vypnutém spotřebiči. K zapnutí této funkce stiskněte . K
nastavení minut použijte kolečko Otočného voliče a funkci
spusťte stisknutím tlačítka OK.
Trvání
Nastavení délky provozu spotřebiče (max. 23 hodin 59 minut).
Ukončení
Nastavení času vypnutí pečicí funkce (max. 23 hodin 59 minut).
Funkcí Trvání a Ukončení lze použít současně, pokud chcete spotřebič ve stanovenou dobu
automaticky zapnout a vypnout.
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin, začne se čas odpočítávat po 5 sekundách.
Pokud použijete funkce hodin Trvání a Ukončení , spotřebič vypne topná tělesa po uplynutí
90 % nastaveného času. Zbytkové teplo se využije k dokončení pečení až do konce nasta‐
veného času (3—20 minut).
Nastavení funkce Trvání a Ukončení
1. Nastavte pečicí funkci.
16
Funkce hodin
2.
3.
4.
Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná funkce hodin a
související symbol.
K nastavení požadovaného času použijte kolečko Otočného voliče. K potvrzení stis‐
kněte OK.
Po uplynutí 90 % nastaveného času zazní zvukový signál. Spotřebič se vypne. Na dis‐
pleji se zobrazí zpráva.
Zvukový signál vypnete stisknutím libovolného senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek.
Při použití funkce Trvání nebo Ukončení se spotřebič automaticky vypne.
U funkce Trvání a Ukončení musíte nejprve nastavit pečicí funkci a teplotu. Poté můžete
nastavit funkci hodin.
Při použití pečicí sondy funkce Trvání a Ukončení nefungují.
Ohřev a uchování teploty
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v nabídce Základní nastavení .
Funkce Ohřev a uchování teploty udržuje připravené jídlo teplé při teplotě 80 °C po dobu 30
minut. Aktivuje se po skončení pečení.
Podmínky pro funkci:
• Nastavená teplota musí být vyšší než 80 °C.
• Je nastavená funkce Trvání .
Aktivace funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví Ohřev a uchování teploty . K
potvrzení stiskněte OK.
Po skončení funkce zazní zvukový signál.
Funkce Ohřev a uchování teploty se spustí na 30 minut.
Pokud změníte pečicí funkce, funkce Ohřev a uchování teploty zůstane zapnutá.
Prodloužení doby pečení
Funkce Prodloužení doby pečení způsobí, že pečicí funkce bude pokračovat i po dokončení
funkce Trvání .
• Lze použít u všech pečicích funkcí s funkcí Trvání nebo Automatická váha .
• Nelze použít u pečicích funkcí s pečicí sondou.
Aktivace funkce:
1. Po uplynutí času pečení zazní zvukový signál. Stiskněte libovolné senzorové tlačítko.
2. Na displeji se bude pět minut zobrazovat hlášení funkce Prodloužení doby pečení .
Automatické programy
3.
4.
17
Stisknutím funkci zapnete (nebo vypnete stisknutím ).
Nastavte dobu pro funkci Prodloužení doby pečení . K potvrzení stiskněte OK.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Podporované vaření s funkcí Automatický recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které můžete použít. Recepty jsou pevně dané a nelze je
změnit.
Aktivace funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Podporované vaření . K potvrzení stiskněte OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte tlačítkem OK.
4. Zvolte nabídku Automatický recept . K potvrzení stiskněte OK.
Když použijete nabídku Manuální , spotřebič použije automatické nastavení. Tato nastavení
můžete měnit jako u jiných funkcí.
Podporované vaření s funkcí Automatická váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu pečení. K použití této funkce je zapotřebí zadat
hmotnost potravin.
Aktivace funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte Podporované vaření . Potvrďte tlačítkem OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte tlačítkem OK.
4. Zvolte nabídku Automatická váha . K potvrzení stiskněte OK.
5. Pomocí kolečka Shuttle nastavte hmotnost potravin. Potvrďte tlačítkem OK.
Automatický program se spustí. Hmotnost můžete kdykoli změnit. Pomocí kolečka Otočné‐
ho voliče změníte hmotnost potravin. Po uplynutí času zazní zvukový signál. Signál vypnete
stisknutím některého senzorového tlačítka.
U některých programů je nutné jídlo po 30 minutách otočit. Na displeji se objeví upozornění.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Když maso dosáhne nastavené teploty, spotřebič se
automaticky vypne.
18
Použití příslušenství
Je nutné nastavit:
• Teplota ve spotřebiči
• Teplotu středu masa
Používejte výhradně originální příslušenství. Zajistíte si tak nejlepší výsledky vaření.
Použití pečicí sondy:
1. Zasuňte špičku pečicí sondy do středu masa.
2. Zapněte spotřebič.
3. Zasuňte zástrčku pečicí sondy do zásuvky vpravo nahoře na čelní straně trouby.
Na displeji se zobrazí pečicí sonda.
4. Pomocí kolečka Otočného voliče do pěti sekund nastavte teplotu středu masa.
5. Nastavte funkci pečení a v případě potřeby teplotu.
Spotřebič vypočítá přibližný čas konce pečení. Čas do konce pečení se liší v závislosti
na různém množství potravin, nastavené teplotě (minimálně 120 °C) a provozním reži‐
mu. Spotřebič vypočítá čas konce pečení do přibližně 30 minut.
Pečicí sonda musí během pečení zůstat v mase a v zásuvce.
6.
7.
Jakmile maso dosáhne nastavené teploty středu masa, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
Signál vypnete stisknutím libovolného tlačítka.
Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky a maso vyjměte ze spotřebiče.
Změnu teploty středu masa provede stisknutím
.
UPOZORNĚNÍ
Pečicí sonda je horká! Hrozí nebezpečí popálení! Při vytahování špičky a zástrčky pečicí
sondy buďte opatrní.
Instalace příslušenství trouby
Hluboký plech a drátěný rošt mají po stranách
přesahující okraje. Tyto okraje a tvar drážek brání
překlopení příslušenství trouby.
Použití příslušenství
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Zasuňte
hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.
Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby
Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vy‐
sunovacích drážek.
Zasuňte drátěný rošt do vysunovacích drážek tak,
aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj drátěného roštu je dalším zajiště‐
ním proti sklouznutí nádoby na pečení.
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Drátěný
rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysu‐
novací drážky.
19
20
Doplňkové funkce
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako dobu pečení, teplotu nebo pečicí funkci si můžete uložit. Jsou
dostupná v nabídce Oblíbené . Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci nebo funkci Podporované vaření .
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví „ ULOŽIT “. Potvrďte tlačítkem
OK.
4. Na displeji se zobrazí první volná pozice paměti.
Potvrďte tlačítkem OK.
5. První písmeno bliká.
Pomocí kolečka Shuttle změníte písmeno. Stiskněte OK.
6. Otočte kolečkem a posuňte kurzor doprava nebo doleva. Stiskněte tlačítko OK.
Písmeno bliká.
7. Opakováním kroků 5 a 6 napište název programu.
Stisknutím a podržením tlačítka OK název uložíte.
Stisknutím a podržením
na tři sekundy, uložíte stávající program do nabídky Oblíbené .
Obsazené pozice paměti můžete přepsat. Viz část „Uložení programu“. U kroku 4 použijte k
přepsání existujícího programu kolečko Shuttle.
Název programu můžete změnit v nabídce „ Změnit název programu “.
Aktivace programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Oblíbené . K potvrzení stiskněte OK.
3. Zvolte název svého oblíbeného programu. Potvrďte tlačítkem OK.
Stisknutím
přejdete přímo do nabídky Oblíbené .
Blokování tlačítek
Funkce Blokování tlačítek brání náhodné změně pečicí funkce. Funkci Blokování tlačítek
můžete zapnout pouze, když je spotřebič v provozu.
Zapnutí funkce Blokování tlačítek :
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví Blokování tlačítek .
4. K potvrzení stiskněte OK.
Doplňkové funkce
21
Pokud je spotřebič vybaven funkcí pyrolytického čištění, dvířka jsou zamčená.
Vypnutí funkce Blokování tlačítek :
1. Stiskněte .
2. K potvrzení stiskněte OK.
Dětská bezpečnostní pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:
1. Zapněte spotřebič.
2. Současně stiskněte a , dokud se na displeji nezobrazí zpráva.
Pokud je spotřebič vybaven funkcí pyrolytického čištění, dvířka jsou zamčená.
Když otočíte kolečkem Otočného voliče nebo se dotknete jakéhokoliv senzorového tlačítka,
na displeji se zobrazí zpráva.
NASTAV A JDI
Funkce NASTAV A JDI umožňuje nastavit pečicí funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím senzorového tlačítka.
Aktivace funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví Trvání .
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví NASTAV A JDI .
6. K potvrzení stiskněte OK.
Funkci NASTAV A JDI spustíte stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka (kromě tlačítka
). Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po skončení pečicí funkce zazní zvukový signál.
Když probíhá pečicí funkce, funkce Blokování tlačítek je zapnutá.
Funkci NASTAV A JDI můžete zapnout v nabídce Základní nastavení .
Automatické vypnutí
Spotřebič se po určité době vypne:
• pokud spotřebič nevypnete
• pokud nezměníte teplotu.
teplota
Čas vypnutí
30 °C—120 °C
12,5 h
120 °C—200 °C
8,5 h
22
Užitečné rady a tipy
teplota
Čas vypnutí
200 °C—250 °C
5,5 h
250 °C — max. hodnota °C
3,0 h
Automatické vypnutí funguje se všemi funkcemi kromě funkce osvětlení , Pečicí sonda,
Trvání a Ukončení .
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlaze‐
ní až do úplného ochlazení spotřebiče.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně dvířek najít:
• čísla polohy roštů (u vybraných modelů)
• informace o pečicích funkcích, doporučené poloze roštů a teplotách pro typická jídla (u
vybraných modelů).
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množ‐
ství použitých přísad.
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení
jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto
vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a či‐
sticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství čistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v rozto‐
ku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout.
Čištění a údržba
23
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Pyrolytické čištění
Vyjměte veškeré příslušenství.
Proces pyrolytického čištění nemůže začít:
• Pokud nevyjmete drážky na rošty nebo vysouvací drážky roštů (jsou-li součástí výbavy).
• Pokud řádně nezavřete dvířka trouby.
• Pokud nevypojíte pečicí sondu.
Jakmile se pyrolytické čištění spustí, dvířka spotřebiče se zamknou. Po dokončení funkce
se dvířka odemknou, aby mohl spotřebič přejít do fáze chladnutí. Během fáze chladnutí ne‐
lze použít některé funkce spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Po dokončení pyrolytického čištění je spotřebič velmi horký. Nechte jej vychladnout. Hrozí
nebezpečí popálení.
Čištění pomocí pyrolýzy:
1. Nejhorší zbytky odstraňte ručně.
2. Zapněte spotřebič a v hlavní nabídce zapněte funkci Pyrolýza . K potvrzení stiskněte
OK.
3. Nastavte délku procedury:
– osvětlení - 1 hodina pro nízký stupeň znečištění,
– Obvyklý - 1 hodina 30 minut pro obvyklý stupeň znečištění,
– Intenzivní - 2 hodiny 30 minut pro vysoký stupeň znečištění.
4. Potvrďte tlačítkem OK.
Drážky roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
Vyjmutí drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
24
Čištění a údržba
2.
Pak vytáhněte drážky ze zadní části stě‐
ny a vytáhněte je ven.
Při instalaci drážek na rošt proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
Platí pro vysunovací drážky:
Zarážky na vysunovacích drážkách musí
směřovat dopředu!
2
1
Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Výměna žárovky trouby:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na stropě vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku trouby za novou, odolnou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na levé straně vnitřku trouby.
Odstraňte levou kolejnici roštu.
Čištění a údržba
2.
3.
25
Pomocí úzkého tupého předmětu
(například kávové lžičky) vyjměte skle‐
něný kryt. Skleněný kryt vyčistěte.
V případě potřeby vyměňte žárovku za
novou, žáruvzdornou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4.
5.
Nasaďte skleněný kryt.
Vložte levou kolejnici roštu.
Dvířka a skleněné panely
Před čištěním dvířek doporučujeme jejich vyjmutí.
POZOR
Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
Vyjmutí dvířek
1. Dvířka úplně otevřete.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
3. Dvířka přivřete až k první zarážce (úhel
přibl. 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka a vytáh‐
něte je směrem šikmo vzhůru od trouby.
A
A
Při instalaci dvířek proveďte stejný postup v
opačném pořadí.
Počet skleněných panelů se liší dle modelu.
POZOR
Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábala.
Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek
1. Odstraňte dvířka.
26
Co dělat, když...
2.
3.
Podržte okrajovou lištu (B) horní strany
dvířek na obou stranách a stiskněte ji
směrem dovnitř k uvolnění svorky těsně‐
ní.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
4.
5.
Uchopte skleněné panely jeden po dru‐
hém na jejich horní straně a vytáhněte je
z drážek směrem nahoru.
Vyčistěte skleněné tabule dvířek
spotřebiče.
Tabule vrátíte zpět provedením stejného po‐
stupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte men‐
ší a potom větší tabuli.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná nastave‐
ní.
Zkontrolujte nastavení.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá dětská bezpečnostní
pojistka.
Viz „Vypnutí dětské bezpečnostní
pojistky“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou závady
není pojistka. Pokud se pojistka
uvolňuje opakovaně, obraťte se
na autorizované servisní středisko.
Na displeji se objeví
F111.
Pečicí sonda nemá správně zapo‐
jenou zástrčku do zásuvky.
Zástrčku pečicí sondy zasuňte co
nejhlouběji do zásuvky.
Žárovka trouby nefungu‐
je.
Žárovka trouby je vadná.
Viz „Výměna žárovky trouby“.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Technické údaje
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
27
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označe‐
ny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
www.aeg.com/shop
892945146-E-252011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising