Electrolux | EOY5851AOX | User manual | Electrolux EOY5851AOX Használati utasítás

Electrolux EOY5851AOX Használati utasítás
EOY5851AAX
EOY5851AOX
HU SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................11
6. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 12
7. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 15
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK....................................................................... 17
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.........................................................................17
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....................................................................................19
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................21
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................42
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 45
14. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK............................................................................. 46
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 46
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
1.2 Általános biztonság
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne
érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartó
síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye
vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
használja.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
VIGYÁZAT!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
•
•
•
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket biztonságos szerkezetek
alá és mellé helyezze.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához,
különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
5
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
– A tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc elszíneződése nincs
hatással a készülék teljesítményére.
Ez a garanciajog szempontjából nem
számít hibának.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
2.5 Pirolitikus tisztítás
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés / tűz /
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
•
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a
felületének rongálódását.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
•
•
•
•
•
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírcseppet/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat, vezetősíneket stb.),
különösen a tapadásmentes
felületű lábasokat, fazekakat,
edényeket, tepsiket, tálcákat,
konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a gyermekeket a
készüléktől.
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhely közelében fellépő
MAGYAR
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a gyermekeket
és a gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
•
•
2.6 Belső világítás
•
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
•
•
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
VIGYÁZAT!
Vigyázat! Áramütés-veszély.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőelem
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polctartó, eltávolítható
Polcszintek
7
8
www.electrolux.com
3.2 Tartozékok
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Huzalpolc
Húshőmérő szenzor
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
Az ételek sütési folyamatának
ellenőrzéséhez.
Teleszkópos sütősín
Tortákhoz és süteményekhez.
Polcokhoz és tálcákhoz.
Mély tepsi
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2 3 4 5
6
7 8
17
9
10 11
16
12
13 14
15
MAGYAR
9
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
3
4
5
7
8
Megjegyzés
BE / KI
A készülék be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók va‐ Egy sütőfunkció vagy a Előre programozott
gy Előre progra‐ sütés menü kiválasztásához érintse meg
mozott sütés
egyszer az érzékelőmezőt. A Sütőfunkciók és
Előre programozott sütés menük közötti váltá‐
shoz érintse meg ismét az érzékelőmezőt. A
sütővilágítás bekapcsolásához vagy kikapcso‐
lásához érintse meg 3 másodpercig az érzéke‐
lőmezőt.
2
6
Funkció
-
Főmenü gomb
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez érintse meg 3 másodpercig a
mezőt.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a
készüléken belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzé‐
séhez. Érintse meg a gombot 3 másodpercig a
Gyors felfűtés funkció bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához..
Kedvenc
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Kijelző
A készülék aktuális beállításait mutatja.
Fel gomb
Mozgás felfelé a menüben.
Le gomb
Mozgás lefelé a menüben.
Idő és további
funkciók
Más funkciók beállításához. A sütőfunkció mű‐
ködésekor érintse meg az érzékelőmezőt a
húshőmérő szenzor beállításainak módosításá‐
hoz, az időkapcsoló vagy a következő funkciók
beállításához: Funkciózár, Kedvenc, Melegen
tartás, Set + Go.
Automata sütés
Egy kategória kiválasztása a programozott re‐
ceptek közül.
Tésztasütés
Az automatikus programok egyik kategóriája.
Sültek
Az automatikus programok egyik kategóriája.
9
10
11
12
10
www.electrolux.com
Érzéke‐
lőmező
13
14
15
16
17
Funkció
Megjegyzés
Készételek
Az automatikus programok egyik kategóriája.
Sütőben sütött
ételek
Az automatikus programok egyik kategóriája.
Pizza
Az automatikus programok egyik kategóriája.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
4.2 Kijelző
A
B
C
10:30
00:34
17:46
180°C
E
A) Sütőfunkció
B) Óra
C) Egy funkció időtartama vagy befejezési
ideje
D) Hőmérséklet
E) Felfűtés visszajelző
D
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges idő‐
tartamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét je‐
leníti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen
hosszan működik a sütőfunkció.
Nyomja meg egyszerre a
gombot az idő törléséhez.
és
Kalkuláció
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a készülék hőmérsékletét
jelzi.
MAGYAR
Szimbólum
11
Funkció
Gyors felfűtés visszajel‐
ző
A funkció aktív. Csökkenti a felfűtési
időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyauto‐
matika rendszer aktív, vagy a súly
módosítható.
Melegen tartás
A funkció aktív.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a készülékből minden
tartozékot és kivehető polctartót.
Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
készüléket.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Első csatlakoztatás
A készülék legelső, vagy áramkimaradás
utáni csatlakoztatásakor be kell állítania
a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg a(z)
gombot.
5.3 Kalibrálás
A(z) Automata sütés funkcióval a legjobb
eredmény eléréséhez az alábbiak
szükségesek:kalibrálnia kell a
készüléket. 4 óra a kalibrációs idő.
Ha csupán kézi sütést
használ, akkor kihagyhatja
ezen eljárást.
Feltételek:
•
•
•
•
35 °C alatt kell a konyha
hőmérsékletének lennie.
A végleges helyére szerelje be a
készüléket.
Csatlakoztassa a hálózathoz a
készüléket, majd utána már ne bontsa
a csatlakozását.
Ha megváltoztatja a készülék helyét
vagy az elektromos csatlakozást,
akkor ezen lépéseket meg kell
ismételnie.
Kalibrálás:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása:
Alapbeállítások, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza a következő funkciót:
Kalibrálás, majd nyomja meg az OK
gombot.
Ha első alkalommal végzi a
kalibrálást, akkor az eljárás
megkezdésére a
kezelőpanelen a kategóriát,
vagy a főmenüben a(z)
Automata sütés menüpontot
állíthatja be..
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék használata előtt
győződjön meg róla, hogy
lehűlt-e.
12
www.electrolux.com
6. NAPI HASZNÁLAT
3. Nyomja meg a(z)
gombot az
almenük behívásához vagy a
beállítás elfogadásához.
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
Bármelyik ponton vissza tud
6.1 Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
jutni a főmenübe a
gombbal.
gombot.
6.2 A menük áttekintése
Főmenü
Szim‐ Menüpont
bó‐
lum
Alkalmazás
Sütőfunkciók
A sütőfunkciók listáját tartalmazza.
Automata sütés
Az automatikus sütési kategóriák listáját tartal‐
mazza.
Pirolitika
Pirolitikus tisztítás.
Alapbeállítások
Egyéb paraméterek beállítására szolgál.
Kedvenc
A felhasználó által létrehozott kedvenc sütési
programok listáját tartalmazza.
Speciális beállítások
A további sütőfunkciók listáját tartalmazza.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Szim‐ Almenü
bó‐
lum
Megnevezés
Óra beállítása
A pontos idő beállítása az órán.
Idő kijelzés
BE állapotban a kijelzőn a pontos idő látható,
miután kikapcsolja a sütőt.
Set + Go
Bekapcsolt állapotban a Kiegészítő funkciók ki‐
választása ablakban kiválaszthatja a követke‐
ző funkciót: Set + Go.
Melegen tartás
Bekapcsolt állapotban a Kiegészítő funkciók ki‐
választása ablakban kiválaszthatja a követke‐
ző funkciót: Melegen tartás.
Idő kiterjesztés
Bekapcsolja és kikapcsolja az időkiterjesztés
funkciót.
MAGYAR
Szim‐ Almenü
bó‐
lum
13
Megnevezés
Kijelző kontraszt
Fokozatosan módosítja a kijelző kontrasztját.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosítja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének beállítása.
Figyelmeztető hangerő
Fokozatonként beállítja a gombnyomások és
jelzések hangerejét.
Nyomógomb hang
Az érintőmezők hangjának ki- és bekapcsolá‐
sa. A BE/KI érintőmező hangját nem lehet ki‐
kapcsolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hangjelzések ki- és bekapcso‐
lása.
Tisztítás Emlékeztető
Emlékezteti a készülék tisztításának esedékes‐
ségére.
Szagszűrő
Be- vagy kikapcsolja a funkciót. Megakadá‐
lyozza a szagok terjedését sütés közben. Ki‐
kapcsolt állapotban rendszeresen öntisztítást
végez.
Kalibrálás
A kalibrálás elindítása.
Szervíz
A szoftver verziószám és a konfiguráció meg‐
jelenítése.
Gyári beállítások
Minden beállítás visszakapcsolása a gyári ér‐
tékre.
6.3 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütés egyszerre maximum három sütőszinten,
illetve aszalás.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra ál‐
lítsa a sütő hőmérsékletét, mint a következő
funkció esetén: Alsó + felső sütés.
Pizzasütés
Ha a sütő 1 szintjén szeretné sütni az ételt, és
jól megpirítani, illetve ropogóssá tenni az alsó
rétegét. 20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a
sütő hőmérsékletét, mint a következő funkció
esetén: Alsó + felső sütés.
Alsó + felső sütés
1 szinten történő tészta- és hússütés számára.
14
www.electrolux.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás, kis hő‐
fok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készíté‐
séhez.
Alsó sütés
Ropogós alapú sütemények készítéséhez és
étel tartósításához.
Hőlégbefúvás (nedves) Száraz élelmiszerek energiatakarékos sütésé‐
hez. Továbbá pékáruk formában való, 1 polcs‐
zinten történő sütéséhez. Ezzel a funkcióval le‐
hetett meghatározni az energiabesorolási osz‐
tályt az EN50304 szabványnak megfelelően.
ECO sütés
Az ECO funkciók segítségével optimalizálhatja
az energiafogyasztást a sütés során. Ehhez
azonban először be kell állítania a sütés idejét.
Az ajánlott beállításokról bővebb információt a
sütési táblázatokban talál, a megfelelő funkciók
leírásánál.
Fagyasztott ételek
Készételekhez, mint sült burgonya, steak bur‐
gonya, tavaszi tekercs.
Grill
Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Grill + felső sütés
Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és
kenyér pirítása.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott
szárnyas sütése egyetlen sütőszinten. Továb‐
bá felfújtak készítéséhez és pirításhoz.
6.4 Speciális beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kenyér
Kenyér sütéséhez.
Csőben sütés
Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasa‐
gna és burgonyafelfújt. Csőben sütés és pirí‐
tás.
Kelesztés
Élesztős tészta szabályozott kelesztéséhez
sütés előtt.
Edény melegítés
Az edények tálaláshoz való előmelegítésére.
Tartósítás
Tartósított zöldségek, például savanyúság kés‐
zítéséhez.
MAGYAR
Sütőfunkció
15
Alkalmazás
Aszalás
Szeletelt gyümölcsök (pl. alma, szilva, őszibar‐
ack) és zöldségek (pl. paradicsom, cukkini va‐
gy gomba) aszalására.
Melegen Tartás
Az étel melegen tartásához.
Felolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához.
6.5 Sütőfunkció elindítása
mutatja, hogyan emelkedik a sütő
hőmérséklete.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: Sütőfunkciók.
3. A megerősítéshez nyomja meg az
6.7 Gyors felfűtés visszajelző
gombot.
4. Állítson be egy sütőfunkciót.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
A funkció bekapcsolásához tartsa
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
nyomva a gombot 3 másodpercig. A
felfűtés visszajelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. A megerősítéshez nyomja meg az
6.8 Maradékhő
gombot.
Ha kikapcsolja a készüléket, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
6.6 Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
Alkalmazás
Percszámláló
Visszaszámlálás beállítása (max. 2 óra 30
perc). Ez a funkció nincs hatással a kés‐
zülék működésére.
A
gombbal kapcsolja be a funkciót.
Nyomja meg a
vagy
gombot a
perc beállításához, majd az indításhoz
nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési időtartamának beállítása
(maximum 23 ó 59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütőfunkció kikapcsolási ide‐
jének beállítása (max. 23 óra 59 perc).
16
www.electrolux.com
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat
használja: Időtartam és
Befejezés, a beállított
időtartam 90%-ának letelte
után a fűtőegység kikapcsol.
A készülék a maradékhő
segítségével folytatja a
sütési folyamatot a
befejezésig (3 - 20 perc).
7.2 Az óra funkciók beállítása
•
•
•
Mielőtt a Időtartam és
Befejezés funkciókat
használná, be kell állítani
a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A
készülék automatikusan
kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés,
ha meghatározott idő
elteltével automatikusan
akarja be- és kikapcsolni
a készüléket.
A következő funkciók:
Időtartam és Befejezés
nem használhatóak a
húshőmérő szenzor
használatakor.
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
gombot,
2. Annyiszor nyomja meg a
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció
és a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Befejezéskor hangjelzés hallható. A
készülék kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
7.3 Melegen tartás
A funkció feltételei:
•
•
A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
A(z) Időtartam funkció be van állítva.
A(z) Melegen tartás funkció az elkészült
ételt 80 °C-on tartja 30 percig. A funkció
akkor kapcsol be, amikor a süteményvagy hússütési folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolásához
használja a(z) Alapbeállítások menüt..
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
4. Annyiszor nyomja meg a(z)
gombot, amíg a(z) Melegen tartás
kijelzés meg nem jelenik..
5. A megerősítéshez nyomja meg a(z)
gombot.
Amikor a program véget ér, hangjelzés
hallható.
A funkció bekapcsolva marad, ha átvált
egy másik sütőfunkcióra.
7.4 Idő kiterjesztés
A(z) Idő kiterjesztés funkció segítségével
a sütőfunkció folytatható a(z)Időtartam
lejárta után.
Az összes Időtartam
vagySúlyautomatika
beállítással rendelkező
sütőfunkciónál használható.
Nem használható
húshőmérő szenzort
alkalmazó sütőfunkciókkal.
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Érintse meg
bármelyik érzékelőmezőt.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a(z)
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a(z)
gombot
a törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a(z)
gombot.
MAGYAR
17
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
8.1 Automata sütés
Az automatikus programok
használatához kalibrálnia kell a
készüléket.
válassza ki a kategóriákat. Tekintse meg
a készülékhez mellékelt Ételek
tárgymutatót a sütési kategóriák és a
jellemző ételek közötti megfeleltetéshez.
Főzési segédletként használja. Az
automatikus programok előre beállított
hőmérsékletet, sütőfunkciót és sütési időt
használnak.
A javasolt tartozékokat
használja. Olvassa el a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” c. fejezetet.
A készülék automatikus programokkal
rendelkezik a sütéshez. A kezelőpanelen
Automata sütés: kategóriák
Szimbólum
Kategória
Tésztasütés
Hússütés
Készételek
Sütőben sütött ételek
Pizza
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Az Ételek tárgymutatóból válassza ki
az ételt és a kategóriát.
3. Válassza ki a kategóriát a
kezelőpanelen.
4. Kövesse a kijelzőn látható
utasításokat.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
9.1 Húshőmérő szenzor
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani: a
sütő hőmérsékletét és a
maghőmérsékletet.
A húshőmérő szenzor a hús
maghőmérsékletét méri. Amikor a hús a
beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag a mellékelt
húshőmérő szenzort, illetve
megfelelő pótalkatrészt
használjon.
18
www.electrolux.com
A sütési folyamat során a
húshőmérő szenzornak
folyamatosan a hús
belsejében kell lennie, míg
dugaszának az aljzatban.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja a húshőmérő szenzor hegyét
a hús közepébe.
3. Illessze a húshőmérő szenzor
dugaszát a készülék elején lévő
aljzatba.
A kijelzőn a húshőmérő szenzor
szimbóluma jelenik meg.
4. Nyomja meg a(z)
vagy
gombot 5 másodpercen belül a
maghőmérséklet beállításához.
5. Válassza ki a sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
A készülék kiszámolja a hozzávetőleges
befejezést. A befejezési idő az étel
mennyiségétől, a beállított sütési
hőmérséklettől (minimum 120 °C) és az
üzemmódtól függ. A készülék a
befejezést hozzávetőlegesen 30 perces
pontossággal számolja ki.
6. A húshőmérséklet módosításához
gombot.
nyomja meg a(z)
Amikor a hús eléri a beállított
maghőmérsékletet, egy hangjelzés
hallható. A készülék automatikusan
kikapcsol.
7. A hangjelzés kikapcsolásához
érintsen meg egy érzékelőmezőt.
8. Húzza ki a húshőmérő szenzor
dugóját az aljzatból, és vegye ki a
húst a sütőből.
VIGYÁZAT!
A húshőmérő szenzor forró.
Égésveszély! Legyen
óvatos, amikor a húshőmérő
szenzor hegyét és
csatlakozódugóját eltávolítja.
9.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
Mély tepsi:
Tolja a mély tepsit a polcvezető sínek
közé.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
MAGYAR
19
Sütőtálca vagy mély tepsi:
•
•
A nagyobb biztonság
érdekében minden
tartozék tetején, a jobb és
bal oldalon egy kis
mélyedés található. Ezek
a mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést.
A polc körüli magas
perem megakadályozza a
főzőedény
megcsúszását.
9.3 Teleszkópos sütősínek – a
tartozékok behelyezése
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos a sütősíneket
ütközésig a helyükre tolta-e.
Helyezze a sütőtálcát vagy a mély tepsit
a teleszkópos sütősínekre.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot a mély tepsire.
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
a teleszkópos sütősínekre.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
sütősínekre úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvenc
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvenc.. 20
programot tárolhat.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót a
Automata sütés menüben.
20
www.electrolux.com
3. Annyiszor érintse meg a
gombot,
amíg a MENTÉS kijelzés meg nem
jelenik.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
vagy
7. Érintse meg a
betű módosításához.
gombot a
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, érintse
vagy
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a(z)
mezőt.
3. Érintse meg egyszerre a(z)
8. Nyomja meg a
gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a
7. lépést.
meg a
Ha a Pirolitika funkció
működik, a készülék ajtaja
automatikusan reteszelődik.
Egy felirat jelenik meg a
kijelzőn, amikor megérint
egy érzékelőmezőt.
gombot, majd
gombot a már
nyomja meg a
meglévő program felülírásához.
A program nevét módosíthatja a
Program név szerkesztése menüben.
gombot, amíg a kijelzőn egy
a(z)
üzenet látható.
A Gyerekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
készülék működése során kapcsolhatja
be ezt.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Annyiszor nyomja meg az
gombot, amíg a Funkciózár kijelzés
meg nem jelenik.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A program elindítása
Ha a Pirolitika funkció
működik, akkor az ajtó lezár,
és egy kulcsot ábrázoló
szimbólum jelenik meg a
kijelzőn.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: Kedvenc.
3. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
gombot, hogy
Nyomja meg a
közvetlenül a Kedvenc menübe lépjen.
10.2 A gyerekzár használata
A Gyerekzár funkció megakadályozza a
készülék véletlen bekapcsolását.
és
A funkció kikapcsolásához nyomja meg a
gombot. A kijelzőn egy üzenet jelenik
meg. Megerősítéshez nyomja meg ismét
a
, majd az
gombot.
Ha kikapcsolja a készüléket,
a funkció is kikapcsol.
10.4 Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
MAGYAR
később az érzékelőmező egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
3. Annyiszor nyomja meg a(z)
gombot, amíg a(z) Időtartam kijelzés
meg nem jelenik..
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Az automatikus kikapcsolás
nem működik az alábbi
funkciókkal: Sütő világítás,
húshőmérő
szenzor,Befejezés,
Időtartam.
5. Annyiszor nyomja meg a(z)
gombot, amíg a(z) Set + Go kijelzés
meg nem jelenik..
6. A megerősítéshez nyomja meg a(z)
gombot.
A(z) Set + Go funkció elindításához
érintsen meg egy érzékelőmezőt (a(z)
kivételével).. A beállított sütőfunkció
elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér,
hangjelzés hallható.
•
•
A(z) Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
A(z) Alapbeállítások
menü segítségével be- és
kikapcsolhatja az alábbi
funkciót: Set + Go.
10.5 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a készülék bizonyos
idő elteltével automatikusan kikapcsol,
ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
10.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
•
Éjszakai fényerő - ha a készülék ki
van kapcsolva, akkor 22:00 óra és
06:00 óra között kisebb a kijelző
fényereje.
Nappali fényerő:
– a készülék bekapcsolt
állapotában.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy érzékelőmezőt (kivéve a BE /
KI érzékelőmezőt), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– Ha a készülék ki van kapcsolva,
és bekapcsolja aPercszámláló
funkciót. Amikor befejeződik a
funkció működése, akkor a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a
hűtőventilátor automatikusan bekapcsol,
hogy hidegen tartsa a készülék felületeit.
Amikor kikapcsolja a készüléket, a
hűtőventilátor továbbra is működik, amíg
a készülék le nem hűl.
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
21
22
www.electrolux.com
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
11.1 Automata sütés - Tésztasütés
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
Piskótatészta
Szétnyitható torta‐
forma
Huzalpolc
Zsírt nem vagy alig
tartalmazó vajat
használjon.
Kelttészta
-
Sütő tálca
1 darab
Sütés tepsiben
-
Tepsiben
A tepsit teljesen töl‐
tse meg. Ne hasz‐
nálja a hússütő tep‐
sit.
Sütés sütőformá‐
ban
Sütés sütőformá‐
ban
Polc
Sütőformában kés‐
zített különböző sü‐
teményfélék.
Torta
Gyümölcslepény
sütőforma
Szétnyitható torta‐
forma
Polc
Sütemények mini‐
mális feltéttel (pl.
lekvárral).
Pite/Quiche
Quiche sütőforma
Szétnyitható torta‐
forma
Gyümölcslepény
sütőforma
Polc
-
Rétes
-
Tepsiben
1 darab
Gyümölcskenyér
Négyszögletes sü‐
tőforma
Szétnyitható torta‐
forma
Polc
Aszalt gyümölccsel.
- Édes péksütemé‐
ny
-
Tepsiben
Sok darab.
- Sós péksütemény
-
Tepsiben
Sok darab.
- Sütőformában
Kenyérsütő tepsi
Polc
1 tepsi
- Tepsiben
-
Tepsiben
1 tepsi
Aprósütemény:
Kenyér:
MAGYAR
23
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
- Lapos kenyér
-
Tepsiben
1 vagy 2 darab
(pl. bagett)
- Sós péksütemény
-
Tepsiben
Sok apró darab.
- Édes péksütemé‐
ny
-
Tepsiben
Sok apró darab (pl.
édes roládok).
-
-
Angol specialitás
Péksütemény:
Különleges sütemé‐
ny:
- Viktória sütemény
11.2 Automata sütés - Hússütés
Marha/vad/bárány
Étel
Sütőedé‐
nyek
Tartozékok
Megjegyzés
Marha hátszín
Hússütő
tepsi
Húshőmérő szenzor és
mély tepsi
Állítsa be a szükséges
sütési intenzitást
(Véres, Közepes, Jól át‐
sütve).
Skandináv marha‐
hús
Hússütő
tepsi
Húshőmérő szenzor és
mély tepsi
Állítsa be a szükséges
sütési intenzitást
(Véres, Közepes, Jól át‐
sütve).
Párolt hús
Hússütő
tepsi
Mély tepsi
Állítsa be a súlyt. Tegy‐
en fedőt az ételre.
Báránycomb köze‐
pesen
Hússütő
tepsi
Húshőmérő szenzor és
mély tepsi
-
Bárány roston
Hússütő
tepsi
Mély tepsi
Állítsa be a súlyt.
Bárányborda
Hússütő
tepsi
Húshőmérő szenzor és
mély tepsi
-
Vad roston
Hússütő
tepsi
Mély tepsi
Állítsa be a súlyt. Tegy‐
en fedőt az ételre.
Szárnyas/Hal
Étel
Sütőedények Tartozékok
Megjegyzés
Csontozott szár‐
nyas
Hússütő tepsi
Húshőmérő szenzor
és mély hússütő tepsi
-
Csirke egészben
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Csirke szárny
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
24
www.electrolux.com
Étel
Sütőedények Tartozékok
Megjegyzés
Csirke comb
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Pulyka egészben
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Kacsa egészben
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Liba egészben
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Hal egészben
Hússütő tepsi
Húshőmérő szenzor
és mély hússütő tepsi
-
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Sertés karaj
Hússütő tepsi
Húshőmérő szen‐
zor és mély hússütő
tepsi
Sertés karaj
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Borjúhát
Hússütő tepsi
Húshőmérő szen‐
zor és mély hússütő
tepsi
Borjú roston
Hússütő tepsi
Mély hússütő tepsi
Állítsa be a súlyt.
Tegyen fedőt az
ételre.
Sertés/borjú
Megjegyzés
Állítsa be a súlyt.
11.3 Automata sütés - Készételek
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
Fagyasztott burgo‐
nya
-
Tepsiben
Burgonyából készí‐
tett gyorsételek,
például hasábbur‐
gonya, steak burgo‐
nya vagy krokett.
- Édes péksütemé‐
ny
-
Tepsiben
Sok apró darab.
- Sós péksütemény
-
Tepsiben
Sok apró darab.
- Édes péksütemé‐
ny
-
Tepsiben
Sok apró darab.
- Sós péksütemény
-
Tepsiben
Sok apró darab.
Gyorsfagyasztott
tészták:
Friss tészta
Zsemle/Baguette
Sok apró darab.
MAGYAR
25
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
- Gyorsfagyasztott
-
Tepsiben
Sok apró darab.
- Nem fagyasztott
-
Tepsiben
-
- Csőben sült hal
Hőálló tál
Polc
-
- Rántott hal/hús
-
Tepsiben
Sok apró darab, pl.
halrudak vagy cor‐
don bleu.
Mirelit Pite/Quiche
-
Tepsiben
-
- Gyorsfagyasztott
Hőálló tál
Polc
-
- Friss
Hőálló tál
Polc
-
- Gyorsfagyasztott
Hőálló tál
Polc
-
- Friss
Hőálló tál
Polc
-
- Gyorsfagyasztott
Hőálló tál
Polc
Előfőzött rizs.
- Friss
Hőálló tál
Polc
Előfőzött rizs.
- Gyorsfagyasztott
Hőálló tál
Polc
-
- Friss
Hőálló tál
Polc
-
Gyorsfagyasztott
rétes
-
Tepsiben
1 vagy 2 darab.
Snack/Aprósütemé‐ ny
Tepsiben
Sok apró darab.
Gyorsfagyasztott
hal/hús:
Burgonya:
Tésztafélék:
Rizs:
Zöldséges ételek:
11.4 Automata sütés - Sütőben sütött ételek
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
- Casserole
(magas)
Hőálló tál
Polc
Kevesebb mint 4
cm.
- Casserole (lapos)
Hőálló tál
Polc
Kevesebb mint 4
cm.
Burgonya
Hőálló tál
Polc
-
Hal Casserole-ban:
26
www.electrolux.com
Étel
Sütőedények
Tartozékok
Megjegyzés
Tésztafélék
Hőálló tál
Polc
A sütési idő vége
felé parmezán sajt‐
tal kell meghinteni.
Zöldséges ételek
Hőálló tál
Polc
-
Rizs
Hőálló tál
Polc
Előfőzött rizs.
Édességek
Hőálló tál
Polc
-
- Nagy sütőforma
Hőálló tál
Polc
-
- Kis méretű sütő‐
forma
Apró sütőformák‐
ban
Polc
Sok sütőforma.
Csőben sütés
Hőálló tál
Polc
A sütési idő vége
felé parmezán sajt‐
tal kell meghinteni.
Szufflé:
11.5 Automata sütés - Pizza
Étel
Tartozékok
Megjegyzés
- Vastag
Tepsiben
Vastag kéreg és sok feltét
(amerikai módra).
- Vékony
Tepsiben
Vékony kéreg és kevés fel‐
tét (olasz módra).
- Calzone
Tepsiben
-
Gyorsfagyasztott pizza:
Tepsiben
Pizzaalap, elősütött, plusz
feltét nélkül.
- Elősütött
Tepsiben
Pizzaalap, elősütött, plusz
feltét nélkül.
- Nem elősütött
Tepsiben
Extra feltét nélkül.
- Calzone
Tepsiben
-
Friss pizza Elősütött
Tepsiben
-
Pizza szelet
Tepsiben
-
Friss pizza:
11.6 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen Tartás
A funkció használatával melegen
tarthatja az ételt.
Automatikus hőmérséklet-szabályozás
80 °C-ig.
Edény melegítés
Tányérok és edények melegítéséhez.
MAGYAR
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. A
melegítési idő felénél fordítsa meg a
kupacokat (fejjel lefelé).
Az automatikus hőmérséklet 70 °C.
Ajánlott polcszint: 3.
Kelesztés
Ezzel az automata funkcióval bármilyen
tésztát megkeleszthet. Ez a beállítás
kiváló hőmérsékletet biztosít a
kelesztéshez. Tegye a kelesztendő
tésztát egy megfelelően nagy edénybe,
és takarja le egy nedves kendővel vagy
műanyagfóliával. Helyezzen egy
huzalpolcot az első polcszintre, és
helyezze be az ételt. Csukja be a
sütőajtót, és állítsa be az alábbi funkciót:
Kelesztés. Állítsa be a szükséges időt.
11.7 Tésztasütés
•
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi készülékétől eltérően fogja
sütni a húsokat vagy a süteményeket.
Igazítsa a megszokott beállításait
27
(hőmérséklet, főzési időtartam) és a
polcszinteket a táblázatban szereplő
értékekhez.
• Azt javasoljuk, hogy a legelső
alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
• Ha egy konkrét recepthez nem talál
beállítást, keressen egy olyat, amelyik
majdnem megegyezik vele.
• A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre
több polcszinten süt süteményeket.
• A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények kezdetben nem
mindig egyenletesen barnulnak. Ha
ezt tapasztalja, ne változtasson a
hőmérséklet beállításán. A
különbségek a sütés folyamán
kiegyenlítődnek.
• Ha hosszabb ideig tart a sütés, a
sütési idő vége előtt kb. 10 perccel ki
is kapcsolhatja a sütőt, és így
felhasználhatja a készülékben
felhalmozódott maradékhőt.
Amikor fagyasztott ételt főz, a sütőben
lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.8 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
Alul túl világos a sütemé‐
ny.
A polcmagasság nem
megfelelő.
Tegye a süteményt a sütő
egyik alacsonyabb szint‐
jére.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl
magas.
A következő sütéskor vala‐
mivel alacsonyabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
Túl rövid sütési időt válasz‐ Növelje meg a sütési időt.
tott.
Magasabb hőmérséklet
beállításával nem rövidí‐
thető le a sütés ideje.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
Túl sok folyadék van a
tésztában.
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütőhőmérséklet túl alac‐ A következő sütéskor mag‐
sony.
asabb sütőhőmérsékletet
állítson be.
Használjon kevesebb fo‐
lyadékot. Ügyeljen a kever‐
ési időre, főleg akkor, ha
keverőgépet használ.
28
www.electrolux.com
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény túlságosan
száraz.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
A következő sütéskor rövi‐
debb sütési időt állítson
be.
A sütemény egyenetlenül
sül meg.
A sütőhőmérséklet túl
magas, míg a sütés ideje
túl rövid.
Állítson be alacsonyabb
sütőhőmérsékletet és
hosszabb sütési időtarta‐
mot.
A sütemény egyenetlenül
sül meg.
A tésztát nem egyenlete‐
sen terítette el.
Egyenletesen ossza el a
tésztát a sütőlapon.
A sütemény nem sül meg
az adott idő alatt.
A sütőhőmérséklet túl alac‐ A következő sütéskor vala‐
sony.
mivel magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
11.9 Sütés egy szinten:
Sütés sütőformákban
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Forma torta /
briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Piskóta / gyü‐
mölcsös süte‐
mény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Hőlégbefúvás,
cake / Piskóta nagy hőfok
(zsiradék nél‐
kül)
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Alsó + felső
cake / Piskóta sütés
(zsiradék nél‐
kül)
160
35 - 50
2
Tortalap – va‐
jas tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 1801)
10 - 25
2
Tortalap – ke‐
vert tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie / Al‐ Hőlégbefúvás,
más pite (2 for‐ nagy hőfok
ma, átmérő: 20
cm, átlósan el‐
helyezve)
MAGYAR
Étel
Funkció
29
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Apple pie / Al‐ Alsó + felső
más pite (2 for‐ sütés
ma, átmérő: 20
cm, átlósan el‐
helyezve)
180
70 - 90
1
Sajttorta
170 - 190
60 - 90
1
Alsó + felső
sütés
1) Melegítse elő a sütőt.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fonott kalács /
kenyér
Alsó + felső
sütés
170 - 190
30 - 40
3
Karácsonyi
stollen
Alsó + felső
sütés
160 - 1801)
50 - 70
2
Kenyér (roz‐
Alsó + felső
skenyér):
sütés
1. A sütési fo‐
lyamat első
része.
2. A sütési fo‐
lyamat má‐
sodik ré‐
sze.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Krémes felfújt /
képviselőfánk
Alsó + felső
sütés
190 - 2101)
20 - 35
3
Keksztekercs
Alsó + felső
sütés
180 - 2001)
10 - 20
3
Morzsás tetejű
sütemény
(szárazon)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
3
Vajas mandula‐ Alsó + felső
torta / cukros
sütés
sütemények
190 - 2101)
20 - 30
3
Gyümölcsko‐
Hőlégbefúvás,
sarak (élesztős nagy hőfok
tészta / piskóta‐
tészta keveré‐
kével)2)
150
35 - 55
3
30
www.electrolux.com
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Gyümölcsko‐
Alsó + felső
sarak (élesztős sütés
tészta / piskóta‐
tészta keveré‐
kével)2)
170
35 - 55
3
Omlós tésztáv‐
al készült gyü‐
mölcskosarak
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
40 - 80
3
Kelt sütemé‐
nyek kényes
feltéttel (pl.
túró, tejszín,
sodó)
Alsó + felső
sütés
160 - 1801)
40 - 80
3
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Aprósütemény Hőlégbefúvás,
omlós tésztából nagy hőfok
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140
20 - 35
3
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
Alsó + felső
sütés
1601)
20 - 30
3
Aprósütemény
kevert piskóta‐
tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 20
3
Tojásfehérjéből Hőlégbefúvás,
készült sütemé‐ nagy hőfok
nyek / habcsó‐
kok
80 - 100
120 - 150
3
Puszedli
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
100 - 120
30 - 50
3
Kelt tésztájú
sütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
3
Leveles tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 1801)
20 - 30
3
1) Melegítse elő a sütőt.
2) Használjon mély tepsit.
Teasütemény
Étel
Funkció
MAGYAR
31
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Roládok
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
1601)
10 - 25
3
Roládok
Alsó + felső
sütés
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
Alsó + felső
sütés
1701)
20 - 30
3
1) Melegítse elő a sütőt.
11.10 Tészták és felfújtak
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Tésztafelfújt
Alsó + felső
sütés
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Alsó + felső
sütés
180 - 200
25 - 40
1
Csőben sült
zöldség1)
Infrasütés
160 - 170
15 - 30
1
Olvasztott saj‐
tos tetejű ba‐
gett
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
15 - 30
1
Édes felfújtak
Alsó + felső
sütés
180 - 200
40 - 60
1
Halfelfújt
Alsó + felső
sütés
180 - 200
30 - 60
1
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
30 - 60
1
1) Melegítse elő a sütőt.
11.11 Hőlégbefúvás (nedves)
Étel
Étel típusa
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Tésztafelfújt
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
32
www.electrolux.com
Étel
Étel típusa
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Burgonyafelfújt
190 - 210
55 - 80
2
Édességek
180 - 200
45 - 60
2
Forma torta vagy kalács
160 - 170
50 - 70
1
Fonott kalács / kenyér
170 - 190
40 - 50
2
Morzsás tetejű sütemény
(szárazon)
160 - 170
20 - 40
3
Kelt tésztájú sütemény
160 - 170
20 - 40
2
11.12 Több szinten való sütés
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Étel
Habkosár /
képviselőfánk
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
160 - 1801)
Száraz streusel 150 - 160
torta
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
Kekszek / small cakes / aprósütemény / tészták / péksütemény
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
2. pozíció
3. pozíció
Aprósüt. omlós
tésztából
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Aprósütemény
kevert piskóta‐
tésztából
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Tojásfehérjével 80 - 100
készült teasüte‐
mények, habc‐
sók
130 - 170
1/4
-
Puszedli
40 - 80
1/4
-
100 - 120
Polcmagasság
MAGYAR
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Kelt tésztájú
sütemény
160 - 170
Aprósüt. lev‐
eles tésztából
33
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
30 - 60
1/4
-
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Roládok
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
11.13 Hőlégbefúvás, kis hőfok
Ezzel a funkcióval 65 °C-nál nem
magasabb maghőmérsékletensovány,
porhanyós húsokat és halat lehet
elkészíteni. Ez a funkció nem
alkalmazható olyan receptekhez, mint
például serpenyős sülthöz vagy zsíros
sertéssülthöz. A húshőmérő szenzor
segítségével biztosíthatja a hús
megfelelő maghőmérsékletét (lásd a
húshőmérő szenzor táblázatát).
Az első 10 percben a sütő hőmérsékletét
80 °C és 150 °C között lehet beállítani. A
hőmérséklet alapértelmezett értéke 90
°C. A hőmérséklet beállítása után a
készülék a sütést 80 °C-on folytatja. Ne
használja ezt a funkciót szárnyasok
elkészítéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse
az ételt, ha ezt a funkciót
használja.
1. Főzőlapon süsse elő erős tűzön a
hús mindkét oldalát 1 - 2 percig egy
tepsiben.
2. Helyezze a húst a forró hússütő
tepsivel együtt a sütő huzalpolcára.
3. Nyomja a húshőmérő szenzort a
húsba.
4. Válassza a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, kis hőfok, és állítsa be
a megfelelő, végső
maghőmérsékletet.
Étel
Mennyiség
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Marha hátszín
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Marhafilé
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Borjú roston
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Marhapecse‐
nye
200 - 300 g
120
20 - 40
3
34
www.electrolux.com
11.14 Pizzasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Pizza (vékony)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (gazdag fel‐
téttel)
180 - 200
20 - 30
2
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
1
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Svájci flan
170 - 190
45 - 55
1
Almatorta, bevonat‐ 150 - 170
tal
50 - 60
1
Zöldséges pite
50 - 60
1
Élesztő nélküli ken‐ 230 - 2501)
yér
10 - 20
2
Leveles tésztából
készült lepény
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizza jellegű étel
Elzászból)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirog (a calzone or‐ 180 - 2001)
osz változata)
15 - 25
2
160 - 180
1) Melegítse elő a sütőt.
2) Használjon mély tepsit.
11.15 Sültek
•
•
•
•
A sütéshez sütőbe való, hőálló edényt
használjon (olvassa el a gyártó
utasításait).
A nagyobb darab sültek közvetlenül a
mély tepsiben, illetve a sütőnek a
mély tepsi feletti huzalpolcán süthetők
meg.
A nem zsíros húsokat fedéllel ellátott
sütőtepsiben süsse meg. Ezáltal a
hús szaftosabb marad.
Minden olyanfajta hús, amely
megpirítható, illetve zsíros bőrrel
rendelkezik, fedő nélkül is megsüthető
a sütőtepsiben.
•
•
•
•
•
Javasoljuk, hogy az 1 kg súlyú vagy
nagyobb mennyiségű húst vagy halat
a készülékben süsse.
Ajánlatos pici folyadékot a hús alá
önteni, mert így a húslé, illetve a zsír
nem ég rá a tepsire.
Szükség szerint fordítsa meg a húst
(a sütési idő 1/2–2/3 részénél).
Hússütés közben a nagyobb
húsdarabokat vagy szárnyasokat
locsolja meg saját levükkel. Ez segíti
a húsok jobb átsülését.
Körülbelül a sütési időtartam vége
előtt 10 perccel kikapcsolhatja a sütőt,
így ki tudja használni a maradékhőt.
MAGYAR
35
11.16 Sütési táblázat
Marhahús
Étel
Mennyiség Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
Polcma‐
gasság
Serpenyős
marhasült
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Marha hátszín vastagság
Infrasütés
vagy sült mar‐ (cm) szerint
haszelet: véres
190 - 2001)
5-6
1
Marha hátszín vastagság
Infrasütés
vagy sült mar‐ (cm) szerint
haszelet: köze‐
pesen
180 - 1901)
6-8
1
Marha hátszín vastagság
Infrasütés
vagy sült mar‐ (cm) szerint
haszelet: jól át‐
sütve
170 - 1801)
8 - 10
1
Alsó + felső
sütés
1) Melegítse elő a sütőt.
Sertés
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Váll / nyak /
sonkaízület
1 - 1,5 kg
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
1
Borda, karaj
1 - 1,5 kg
Infrasütés
170 - 180
60 - 90
1
Fasírozott
750 g - 1 kg Infrasütés
160 - 170
50 - 60
1
Sertés csülök
(előfőzött)
750 g - 1 kg Infrasütés
150 - 170
90 - 120
1
Borjú
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Borjú roston
1
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
1
Borjúcsülök
1.5 - 2
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
1
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
Polcmagas‐
ság
Polcmagas‐
ság
Báránycsü‐
lök / bárány
roston
1 - 1.5
Infrasütés
150 - 170
1
Bárány
100 - 120
36
www.electrolux.com
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
Polcmagas‐
ság
Polcmagas‐
ság
Bárányger‐
inc
1 - 1.5
Infrasütés
160 - 180
40 - 60
1
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Nyúlgerinc /
nyúlláb,
nyúlcomb
1 kg-ig
Alsó + felső
sütés
2301)
30 - 40
1
Őz-/vadger‐
inc
1,5 - 2 kg
Alsó + felső
sütés
210 - 220
35 - 40
1
Őzcomb,
vadcomb
1,5 - 2 kg
Alsó + felső
sütés
180 - 200
60 - 90
1
Vadhús
1) Melegítse elő a sütőt.
Szárnyas
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Baromfi ré‐
szek
Egyenként
200-250 gos
Infrasütés
200 - 220
30 - 50
1
Fél csirke
Egyenként
400–500 g
Infrasütés
190 - 210
35 - 50
1
Csirke, jérce 1 - 1,5 kg
Infrasütés
190 - 210
50 - 70
1
Kacsa
1,5 - 2 kg
Infrasütés
180 - 200
80 - 100
1
Liba
3,5 - 5 kg
Infrasütés
160 - 180
120 - 180
1
Pulyka
2,5 - 3,5 kg
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
1
Pulyka
4 - 6 kg
Infrasütés
140 - 160
150 - 240
1
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Hal egész‐
ben
1 - 1.5
Alsó + felső
sütés
210 - 220
40 - 60
1
Hal (párolt)
11.17 Grill
•
•
•
A grillezéshez mindig a legmagasabb
hőfokot használja.
Állítsa a polcot a grillező táblázatban
ajánlott polcpozícióra.
Mindig úgy állítsa be az edényt, hogy
a zsír az első polcpozíción gyűljön
össze.
MAGYAR
•
•
Csak lapos hús- vagy haldarabokat
grillezzen.
Mindig melegítse elő 5 percig üresen
a sütőt a grill funkció segítségével.
37
FIGYELMEZTETÉS!
Grillezni csak bezárt
sütőajtóval szabad.
Grill
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Első oldal
Második oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhaszelet
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjúhát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány hátszín
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hal egészben,
500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Grill + felső sütés
Étel
Idő (perc)
Polcmagasság
Első oldal
Második oldal
Burgers / Hambur‐
gerek
8 - 10
6-8
4
Sertésszelet
10 - 12
6 - 10
4
Kolbászok
10 - 12
6-8
4
Filé / borjúszeletek
7 - 10
6-8
4
Toast / Pirítós1)
1-3
1-3
5
-
4
Pirítós kenyér feltét‐ 6 - 8
tel
1) Melegítse elő a sütőt.
11.18 Fagyasztott ételek
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit piz‐ 190 - 210
za
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vék‐ 200 - 220
ony
20 - 30
3
38
www.electrolux.com
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Sült burgonya, vast‐ 200 - 220
ag
25 - 35
3
Zöldségek / kroket‐
tek
220 - 230
20 - 35
3
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / cannello‐ 170 - 190
ni, friss
35 - 45
2
Lasagne / cannello‐ 160 - 180
ni, fagy.
40 - 60
2
Sütőben sült sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
190 - 210
20 - 30
2
Fagyasztott készételek
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Hőmérséklet
(°C)
Gyorsfagyasz‐
tott pizza
Alsó + felső
sütés
a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Sült burgo‐
nya1) (300 600 g)
Alsó + felső
sütés vagy In‐
frasütés
200 - 220
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Bagettek
Alsó + felső
sütés
a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Gyümölcstorták Alsó + felső
sütés
a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
1) A hasábburgonyát sütés közben forgassa át 2-3 alkalommal.
11.19 Felolvasztás
•
•
•
Távolítsa el az étel csomagolását,
majd tegye az ételt egy tányérra.
Használja az alulról számított első
polcszintet.
Ne fedje le az ételt tányérral vagy
tállal, mivel ezzel meghosszabbodhat
a kiolvasztás időtartama.
Étel
Mennyi‐
ség
Felolvasz‐
tási időtar‐
tam (perc)
További ki‐
olvasztási
időtartam
(perc)
Megjegyzés
Csirke
1 kg
100 - 140
20 - 30
Helyezze a csirkét egy nagy tá‐
nyérra, és fedje le egy tállal. Fé‐
lidőben fordítsa meg.
Hús
1 kg
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
MAGYAR
Étel
Mennyi‐
ség
Felolvasz‐
tási időtar‐
tam (perc)
További ki‐
olvasztási
időtartam
(perc)
Megjegyzés
Hús
500 g
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisz‐
tráng
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Eper
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Tejszín
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Verje fel a habot, amikor még
helyenként enyhén fagyos.
Krémes
torta
1,4 kg
60
60
-
11.20 Tartósítás
•
•
•
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Ennél a funkciónál az alulról számított
első polcot használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel,
és zárja le kapoccsal.
•
•
•
39
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe,
hogy elegendő páratartalmat
biztosítson a sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki
a sütőt, vagy csökkentse a
hőmérsékletet 100 °C-ra (lásd a
táblázatot).
Bogyós gyümölcsök
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Földieper / áfonya /
málna / érett egres
160 - 170
35 - 45
-
Csonthéjas gyümölcs
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Körte / birsalma /
szilva
160 - 170
35 - 45
10 - 15
40
www.electrolux.com
Zöldségek
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Sárgarépa1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uborka
160 - 170
50 - 60
-
Vegyes savanyú‐
ság
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Karalábé / borsó /
spárga
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Hagyja állni a kikapcsolt sütőben.
11.21 Aszalás
•
•
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le
a sütőt az aszalási idő felénél, nyissa
ki az ajtót, és az aszalás
befejezéséhez hagyja lehűlni egy
éjszakán át.
Zöldségek
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Zöldség sav‐
anyúsághoz
60 - 70
5-6
3
1/4
Gomba
50 - 60
6-8
3
1/4
Fűszernövény
40 - 50
2-3
3
1/4
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Polcmagasság
Szilva
60 - 70
Sárgabarack
Gyümölcs
Étel
1. pozíció
2. pozíció
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Almaszeletek
60 - 70
6-8
3
1/4
Körte
60 - 70
6-9
3
1/4
11.22 Kenyér
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
MAGYAR
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fehér kenyér
180 - 200
40 - 60
2
Bagett
200 - 220
35 - 45
2
Briós
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rozskenyér
190 - 210
50 - 70
2
Barna kenyér
180 - 200
50 - 70
2
Sokmagvas kenyér
170 - 190
60 - 90
2
11.23 Húshőmérő szenzor táblázat
Marhahús
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Rostélyos / filé szelet: véres
45 - 50
Rostélyos / filé szelet: közepesen
60 - 65
Rostélyos / filé szelet: jól átsütve
70 - 75
Sertés
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Sertéslapocka / sonka / tarja
80 - 82
Karaj (borda) / szűzpecsenye
75 - 80
Fasírozott
75 - 80
Borjú
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Borjú roston
75 - 80
Borjúcsülök
85 - 90
Ürü / bárány
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Ürücomb
80 - 85
Ürüborda
80 - 85
Bárány roston / báránycsülök
70 - 75
Vadhús
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Nyúlborda
70 - 75
41
42
www.electrolux.com
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Nyúlláb, nyúlcomb
70 - 75
Nyúl egészben
70 - 75
Őz-/vadgerinc
70 - 75
Őz-/vadcomb
70 - 75
Hal
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Lazac
65 - 70
Pisztráng
65 - 70
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A készülék elejét meleg vizes és
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását
hagyományos tisztítószerrel végezze.
Minden használat után tisztítsa meg a
készüléket belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet
okozhat. A veszély mértéke nagyobb
a grillezőedény esetében.
A makacs szennyeződéseket az erre
a célra kifejlesztett speciális
sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt
használjon.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat
agresszív tisztítószerekkel, éles szélű
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Ezek a letapadást gátló teflon bevonat
sérülését okozhatják.
12.2 A polctartók eltávolítása
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
2
1
A polctartó síneket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
MAGYAR
12.3 Pirolitika
FIGYELMEZTETÉS!
Vegyen ki minden tartozékot
és a kivehető polcvezető
síneket.
A pirolitikus tisztítás nem
indul el, ha:
•
érintse meg az
gombot.
Amikor a megkezdődik a
pirolitikus tisztítás, a
készülék ajtaja zárva marad.
Ha a pirolitikus tisztítást a
vége előtt szeretné leállítani,
kapcsolja ki a készüléket.
nem távolította el a húshőmérő
szenzor dugaszát az aljzatból.
• nem zárta be teljesen a sütőajtót.
Távolítsa el manuálisan az
ételmaradványok nagyját.
VIGYÁZAT!
Amikor a funkció véget ér, a
készülék nagyon forró.
Hagyja lehűlni. Égésveszély!
FIGYELMEZTETÉS!
Amennyiben a készülék
konyhaszekrényébe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
Pirolitika funkció működik.
Ez kárt tehet a készülékben.
A funkció befejezése után, a
hűtési fázis idejére zárva
marad az ajtó. Egyes
készülék funkciók a hűtési
fázisban nem állnak
rendelkezésre.
1. Az ajtó belsejét meleg vízzel tisztítsa
le; így elkerülheti, hogy az
ételmaradványok ráégjenek a forró
levegőtől.
2. Kapcsolja be a készüléket, és a
főmenüből válassza ki az alábbi
funkciót: Pirolitika . A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. A tisztítási eljárás időtartamának
beállítása:
Kiegészítő
funkció
Megnevezés
Gyors
1 óra kis
szennyezett‐
ségi fok eset‐
én
Normál
1 óra 30 perc
szokásos
szennyezett‐
ségi fok eset‐
én
Intenzív
43
4. A választása megerősítéséhez
2 óra 30 perc
magas szen‐
nyezettségi
fok esetén
12.4 Az ajtó levétele és
felszerelése
Az ajtó és belső üvegtáblái a tisztításhoz
kivehetőek. Az üvegtáblák száma
modellenként változik.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor az
ajtót leszereli a készülékről.
Az ajtó nehéz!
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
készülékről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
44
www.electrolux.com
egyenletes felületre. Ennek célja a
karcolódás megelőzése.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő díszlécet (B), majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
2. Vegye ki a biztosítékot a
biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le
az áramköri megszakítót.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához fordítsa azt az
óramutató járásával ellentétes
irányba.
B
1
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz.
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üvegtábláit a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
Oldalsó izzó
9. Tisztítsa meg az üveglapot
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és az ajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb táblát
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. Használjon egy keskeny, tompa
eszközt (pl. teáskanalat) az üvegbura
eltávolításához.
12.5 A lámpa izzójának cseréje
Tegyen egy kendőt a készülék
belsejének az aljára. Ez
megakadályozza a sütővilágítás
üvegbúrájának és a sütőtérnek a
sérülését.
VIGYÁZAT!
Áramütésveszély! A lámpa
cseréje előtt kapcsolja le a
hálózati biztosítékot /
kisautomatát.
Forró lehet a sütővilágítás
izzója és üvegbúrája.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
MAGYAR
45
13. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükség‐ Ellenőrizze, hogy elvé‐
es beállításokat.
gezte-e a szükséges beál‐
lításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus ki‐
kapcsolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapc‐
solva.
Olvassa el „A gyermekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
kiold, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor
csatlakozódugója nem
megfelelően van az aljzat‐
ba illesztve.
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire
csak lehetséges.
•
•
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismegs‐
zakítóval vagy biztonsá‐
gi főkapcsolóval, majd
kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
46
www.electrolux.com
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a készülék sütőterének elülső
keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének
keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
14.1 Műszaki adatok
Feszültség
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető adatlap és információ az EU 65-66/2014 sz.
rendelkezésnek megfelelően
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EOY5851AAX
EOY5851AOX
Energiahatékonysági szám
92.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és al‐ 0.99 kWh/ciklus
só + felső sütés mellett
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.79 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Áram
Térfogat
71 l
Sütő típusa
Beépített sütő
Tömeg
EOY5851AAX
41.0 kg
EOY5851AOX
41.0 kg
MAGYAR
EN 60350-1: Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
•
•
15.2 Energiatakarékosság
A készülék több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a mindennapos
főzés során.
•
Általános javaslatok
– Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja
megfelelően legyen becsukva a
készülék működése közben, és a
sütés során addig tartsa csukva,
ameddig lehetséges.
– Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása
érdekében.
– Amikor csak lehetséges, az ételt
még felfűtés előtt helyezze a
sütőbe.
– A 30 percnél hosszabb ideig tartó
sütés során a befejezés előtt
csökkentse a sütő hőmérsékletét
a minimum értékre, a sütés
hosszától függően 3 - 10 perc
időtartamra. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a
sütést.
– A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
•
•
•
•
•
47
Légkeveréses sütés - amikor
lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
– Amikor egy sütőfunkciót vagy
programot időbeállítással
(Időtartam, Befejezés) kapcsol be,
és a sütés időtartama 30 percnél
hosszabb, a fűtőelemek a sütési
idő 10%-ával korábban
kapcsolnak ki. A sütővilágítás és
a légkeverés továbbra is működik.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással kapcsolja ki a sütővilágítást sütés
közben, és csak akkor kapcsolja be,
amikor szüksége van rá.
Melegen tartás - a maradékhőt
használhatja az étel melegen
tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A kijelző a maradékhő
hőmérsékleti értékét mutatja.
Eco funkciók - olvassa el a
„Sütőfunkciók” című fejezetet.
A következő funkció használatakor:
Hőlégbefúvás (nedves) a
sütővilágítás 30 másodperc elteltével
kikapcsol. Ezt igény szerint újra be
tudja kapcsolni.
Az Eco funkciók használatakor a
sütővilágítás kikapcsol. Ezt igény
szerint újra be tudja kapcsolni.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867314213-B-432014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising