Küppersbusch ID_704959 Användarmanual

Küppersbusch ID_704959 Användarmanual
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
SV
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: [email protected]
EEBD6750.0J
2
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
2
3
6
7
9
9
14
Automatiska program
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Energieffektivitet
15
16
18
19
38
40
42
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
3
•
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är strömlös.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till
att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
4
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
5
•
•
•
•
•
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
Underhåll och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
6
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Bakplåt
Matlagningstermometer
7
För mätning av temperaturen inuti maten.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet bort
från maten under ångkokningen. Används
vid tillagning av grönsaker, fisk,
kycklingbröst. Insatsen lämpar sig inte för
mat som behöver ligga i blöt t.ex. ris,
polenta, pasta.
Utdragbara bakplåtsskenor
Svamp
För hyllor och plåtar.
Ånginsats
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
8
Touchfält
2
3
4
Funktion
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av produkten.
Tillagningsfunk‐
tioner eller Re‐
cept
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Re‐
cept eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller släck
lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 se‐
kunder. Du kan också tända belysningen när pro‐
dukten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3
sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa hu‐
vudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagnings‐
funktion är igång trycker du på touch-kontrollen för
att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Fa‐
voriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också ändra
inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
5
6
7
8
9
10
11
Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
9
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden som
behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagnings‐
funktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för upp‐
värmning
Displayen visar temperaturen i produk‐
ten.
Indikering För Snabbupp‐
värmning
Funktionen är på. Den minskar upp‐
värmningstiden.
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Första anslutning
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
för att bekräfta.
10
Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
menyfunktionen.
3. Tryck på
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Symbol / meny‐
funktion
Tillagningshjälp
Du kan när som helst återgå till
huvudmenyn med .
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol / meny‐
funktion
Tillagningsfunk‐
tioner
Recept
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Innehåller en lista över
automatiska program.
Program
Innehåller rekommen‐
derade ugnsinställ‐
ningar för ett stort an‐
tal maträtter. Välj en
maträtt och starta till‐
agningsprocessen.
Temperaturen och
gräddningstiden är en‐
dast riktlinjer för ett
bättre resultat och kan
justeras. De beror på
recepten samt på in‐
grediensernas kvalitet
och mängd.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / meny‐
funktion
Beskrivning
Ställ klockan.
Innehåller en lista över
favorittillagningspro‐
gram, som skapats av
användaren.
Inställning
klocka
Rengöring
Innehåller en lista över
rengöringsprogram.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger
av produkten.
Normalinställ‐
ning
Används för att ställa
in produktens konfigu‐
ration.
Snabbstart
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärm‐
ningstiden.
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunk‐
tioner.
Set + Go
Favoriter
Special
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade ma‐
ten varm i 30 minuter
efter tillagningspro‐
grammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktive‐
rar funktionen Tillägg
tid.
11
Symbol / meny‐
funktion
Kontrast I Dis‐
play
Ljusstyrka I Dis‐
play
Val Av Språk
Ljudvolym
Knappljud
Beskrivning
Justerar displayens
kontrast i grader.
Pizza/Paj
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Ställer in språk för dis‐
playen.
Justerar volymen
gradvis på trycktoner
och signaler.
Aktiverar och inaktive‐
rar touchkontrollslju‐
det. Det går inte att in‐
aktivera tonen för
på/av-touch-kontrol‐
len.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktive‐
rar larmljuden.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktive‐
ringskod: 2468.
Service
Grundinställ‐
ningar
Visar programvarans
version och konfigura‐
tion.
Återställ alla inställ‐
ningar till fabriksin‐
ställningarna.
Tillagningsfunktioner
Upphettnings‐
funktion
Varmluft
Upphettnings‐
funktion
För ugnsbakning på
en nivå av rätter som
kräver mer intensiv
bryning och som ska
ha knaprig bot‐
ten. .Ställ in tempera‐
turen på 20 – 40 °C
lägre än för funktio‐
nen: Över-undervär‐
me.
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
Lågtemperatur‐
stekning
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över-undervär‐
me (Över-/
Undervärme)
Fryst Mat
För att tillaga snabb‐
mat som pommes fri‐
tes, klyftpotatis och
vårrullar så att de blir
knapriga.
Varmluftsgrill‐
ning
För stekning på en
ugnsnivå av större
stycken kött eller fågel
med ben. Även för att
göra gratänger och
bryna.
Grill
Program
För att baka på upp till
tre hyllpositioner sam‐
tidigt och för att torka
mat.Ställ in temperatu‐
ren på 20 - 40 °C läg‐
re än för funktionen:
Över-undervärme.
Program
Max Grill
Undervärme
För att grilla tunna
matvaror och rosta
bröd.
För grillning av tunna
livsmedel i stora
mängder och för rost‐
ning av bröd.
För bakning av kakor
med knaprig botten
och för att torka mat.
12
Upphettnings‐
funktion
Upptining
Varmluft Med
Fukt
Gratinerade
Rätter
Program
Den här funktionen
kan användas för att
tina frysta livsmedel,
som grönsaker och
frukt. Upptiningstiden
beror på mängden och
storleken på det frysta
livsmedlet.
Denna funktionen är
för att spara energi
under tillagningen. För
mer information se ka‐
pitler "Råd och tips",
baka med ånga.
Ugnsdörren ska
stängas under tillag‐
ningen så att funktio‐
nen inte avbryts och
att ugnen fungerar
med högsta möjliga
energieffektivitet. När
du använder den här
funktionen kan tempe‐
raturen i ugnen skilja
sig från inställd tempe‐
ratur. På grund av an‐
vändningen av re‐
stvärmen kan värme‐
ffekten minskas. För
allmänna energibe‐
sparingsrekommenda‐
tioner hänvisas till: Ka‐
pitel "Energieffektivi‐
tet", Energibespar‐
ing.Denna funktion an‐
vändes för att följa
energieffektivitetsklas‐
sen enligt EN
60350-1.
För ugnsrätter som la‐
sagne eller potatisgra‐
täng. Även för att gra‐
tinera och bryna.
Upphettnings‐
funktion
Program
Bröd
Med den här funktio‐
nen kan du baka bröd
och bullar med mycket
bra och professionellt
resultat vad gäller kris‐
pighet, färg och glans.
Intervallånga
För att baka bröd, ste‐
ka större köttstycken
eller för att värma upp
kylda och frysta ma‐
trätter.
Intervallånga
Plus
För rätter med hög
fukthalt och för po‐
chering av fisk, brylé‐
pudding och terrin.
Ånga
För grönsaker, fisk,
potatis, ris, pasta eller
speciella rätter.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
Special
Upphettnings‐
funktion
Program
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
För förvärmning av
tallrikar före servering.
Tallriksvärmare
Konservering
Torkning
För att konservera
grönsaker, t.ex. pick‐
les.
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
13
Upphettnings‐
funktion
Jäsning Av Deg
Uppvärmning
Program
Ångningen förbättrar
och påskyndar jäs‐
ningen av degen och
förhindrar att ytan tor‐
kar samtidigt som de‐
gen hålls elastisk.
Uppvärmning av mat
med ånga förhindrar
att ytan torkar. Vär‐
men distribueras på
ett varsamt och jämnt
sätt, som gör att sma‐
ken på maten du vär‐
mer återfås. Funktio‐
nen kan användas för
att värma mat direkt
på tallriken. Du kan
värma mer än en tall‐
rik samtidigt med hjälp
av olika ugnsnivåer.
Ställa in en ugnsfunktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Slå på ugnen.
Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
för att bekräfta.
Tryck på
Välj en värmefunktion.
Tryck på
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen.
för att bekräfta.
Tryck på
Ställa in en ångfunktion
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING! Häll inte vatten
direkt i ånggeneratorn.
Använd bara kallt kranvatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När ugnen når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
FÖRSIKTIGHET! Ugnen är
het. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
8. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten. Torka
alltid av ugnsutrymmets botten när
ugnen har kallnat.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när ugnen
har svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika.
Indikator för uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion visas
stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar. När temperaturen har
uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger och
fältet blinkar för att därefter försvinna.
Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
14
För att aktivera funktionen, håll
3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
intryckt i
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Ställa in klockfunktioner
Program
För att ställa in nedräk‐
ning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå
på funktionen. Tryck på
eller
för att ställa
in minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
på (högst 23 timmar 59
minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och
59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Ugnen
använder restvärmen för att
fortsätta tillagningsprocessen
tills tiden är avslutad (3 20 minuter).
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs av
automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Koktid och Sluttid samtidigt om
du vill att ugnen ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
önskad tid.
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås på
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
15
1.
2.
3.
4.
Slå på ugnen.
Välj tillagningsfunktion.
Ställ in temperaturen på över 80 °C.
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
Funktionen förblir på om
uppvärmningsfunktionen ändras.
Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt Automatisk.
Gäller inte tillagningsfunktioner
med matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att slå på eller
avbryta.
2. Tryck
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på .
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Recept med Automatiska
Recept
Den här ugnen har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
för att
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
När du använder funktionen:
Manuellt, ugnen använder de
automatiska inställningarna. De
kan ändras precis som andra
funktioner.
Recept med Vikt Automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk. Tryck
på
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter 30 minuter.
Displayen visar en påminnelse.
16
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast
matlagningstermometern som
medföljer eller de rätta
reservdelarna.
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Ugnen beräknar en sluttid
om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget
och ta ut köttet ur ugnen.
9. Tryck på
för att stänga av ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när du
tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Slå på ugnen.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets i mitten av köttet.
3. Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på ugnen.
Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
långpannan eller den djupa
pannan med funktionen Full
Ånga.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än fem
sekunder för att ställa in temperaturen
på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Ugnen beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
17
Galler:
Placera gallret på de utdragbara
teleskopskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en specialanordning
som hindrar kokkärl från att
glida av.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Långpanna:
Sätt långpannan i teleskopskenorna.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Teleskopskenor – isättning av
tillbehör
Med teleskopskenorna kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsstegarna.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
teleskopskenorna i
diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
FÖRSIKTIGHET! Du måste
skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt i ugnen
innan du stänger ugnsluckan.
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret och långpannan på
teleskopskenorna.
18
TILLVALSFUNKTIONER
Favoriter
Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
Spara ett program
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar första lediga minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
eller
för att ändra
bokstav.
8. Tryck på .
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
eller
och
minnesläget trycker du på
trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Aktivera programmet
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
för att bekräfta.
5. Tryck på
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
ugnen är avstängd.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
för att bekräfta.
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Set + Go.
för att bekräfta.
6. Tryck på
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
19
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
30 - 115
12.5
Kylfläkt
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen svalnat.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Rekommendationer för ugnens
specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är automatiskt
inställd på 80 °C.
Tallriksvärmare
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första hyllnivån.
Efter halva uppvärmningstiden kan du
byta plats på dem.
20
Matlagning med ånga
Använd bara kokkärl som är värme- och
korrosionsresistenta eller ugnsformar av
kromstål.
När man tillagar på mer än en ugnsnivå
måste man ha ett mellanrum mellan
hyllorna så att ångan kan cirkulera.
Börja tillagningen med en kall ugn såvida
inte förvärmning rekommenderas i
tabellen nedan.
Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlå‐
dan i (ml)
Använd mängden vatten som anges i
Ångvattentabellen ovan. Om
tillagningstiden är längre än 60 minuter
tillsätt 150 ml vatten var 10:e minut.
Ställ in temperaturen till 96 °C om inte
nedanstående tabell rekommenderar en
annan inställning.
Grönsaker
Livsmedel
Tid (min)
Skalade tomater
15
Spenat
15
Zucchini, skivor
15 - 20
Svamp, skivor
15 - 20
15 - 20
300
Aubergine
15 - 25
30 - 40
600
Broccoli, buketter
20 - 25
50 - 60
800
Småbladig bukettsal‐
lad, buketter
20 - 25
Ärtor
20 - 25
Paprika skuren i
strimlor
20 - 25
Savoykål
20 - 25
Sterilisering
Blomkål, buketter
25 - 30
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Sparris, grön
25 - 35
Selleri, tärnad
25 - 35
Purjolök, ringar
25 - 35
Broccoli, hel
30 - 40
Brysselkål
30 - 40
Brytbönor
30 - 40
Sparris, vit
35 - 45
Svartrot
35 - 45
Blomkål, hel
35 - 45
Fänkål, morötter, kål‐
rabbi i strimlor
35 - 45
Gröna bönor
35 - 45
Kronärtskockor
50 - 60
Ånga
VARNING! Var försiktig när du
öppnar ugnsluckan medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
Placera de rena behållarna upp och ner i
mitten av gallret på den första nivån.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan och
ställ in tiden på 40 minuter.
Tillagning
Med denna funktion kan du förbereda alla
typer av mat, färska eller frysta. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött, fisk,
pasta, ris, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel måltid på en enda
gång. Tillaga rätter med ungefär samma
tillagningstid tillsammans. Använd den
största mängden vatten som krävs när du
lagar all mat på en gång.
Använd den andra hyllpositionen.
21
Livsmedel
Tid (min)
Livsmedel
Tid (min)
Rödbeta
70 - 90
Bröddumpling
35 - 45
Potatisdumplings
35 - 45
Polenta (vätskepro‐
portion 3:1)
45 - 50
Oskalade potatisar,
medelstora
45 - 55
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Tid (min)
Färsk tagliatelle
20 - 25
Jästdumplings
30 - 40
Kokt potatis, delad
35 - 40
Ris (vatten/ris-förhål‐
lande 1,5:1)
35 - 40
Fisk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Plattfiskfilé
80
15
Räkor, färska
85
20 - 25
Musslor
96
20 - 30
Laxkotletter
85
25 - 35
Räkor, frysta
85
30 - 40
Forell, 0,25 kg
85
30 - 40
Laxöring, 1 kg
85
40 - 45
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Chipolata
80
15 - 20
Pocherat kycklingbröst
90
25 - 35
Kokt skinka 1 kg
96
55 - 65
Kyckling, pocherad 1 - 1,2 kg
96
60 - 70
Kalv / fläskkarré 0,8 - 1 kg
90
80 - 90
Kassler, pocherad
90
90 - 110
Tafelspitz (oxkött långkokt på riktigt låg värme)
96
110 - 120
Kött
Ägg
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, löskokt
11 - 12
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, medelkokt
13 - 16
22
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, hårdkokt
18 - 21
• Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
• Låt ugnen svalna till en temperatur runt
90 °C. Du kan öppna ugnsluckan till
första läget i ungefär 15 minuter.
• Ställ in funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Varmluftsgrillning och Ånga
kombinerat
Maximal vattenmängd är 800
ml.
Du kan kombinera dessa funktioner för att
laga kött, grönsaker och smårätter på en
gång.
• Ställ in funktionen: Varmluftsgrillning för
att steka kött.
Livsme‐
del
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Tempe‐
ratur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tempe‐
ratur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff 1
kg
Bryssel‐
kål, po‐
lenta
180
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Grisstek
1 kg,
Potatis,
grönsa‐
ker, sås
180
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Kalvstek
1 kg,
Ris, grön‐
saker
180
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Intervallånga Plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudd‐
90
35 - 40
2
Äggstanning 1)
90
30 - 40
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
ing i portionsskålar1)
23
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till 350
g
90
25 - 35
2
Hel fisk upp till
1 000 g
90
35 - 45
2
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplings
85
25 - 35
2
Makaronpudding
85
20 - 25
2
Ris
85
20 - 25
2
Maträtter på en tall‐
rik
85
20 - 25
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff
1 000 g
180 - 200
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå
500 g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000
g (blötlägg i 2 tim‐
mar)
160 - 180
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 210
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000 g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
24
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Franskbullar
180 - 210
25 - 35
2
Förgräddade bullar
200
15 - 20
2
Förgräddade ba‐
guetter 40 - 50 g
200
15 - 20
2
Förgräddade ba‐
guetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
Bakning
• Använd den lägre temperaturen första
gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig, klumpig eller
får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugnstem‐
peratur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du kan
inte minska gräddningstiden ge‐
nom att höja temperaturen.
Det finns för mycket vätska
i degen.
Använd mindre vätska. Var försik‐
tig med blandningstiderna, framför
allt vid användning av en köksma‐
skin.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstemperatur.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan är för torr.
25
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur
och en längre gräddningstid.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplå‐
ten.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugnstem‐
peratur.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Bakning på en nivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt brio‐
chebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-under‐
värme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-undervär‐
me
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-undervär‐
me
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Först i 20
minuter:
2. Minska
därefter till:
Över-undervär‐
me
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
26
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
Över-undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-undervär‐
me
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över-undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka
Över-undervär‐
me
180
35 - 55
3
Jästkaka med
fyllning (t.ex.
kvarg, grädde,
vaniljkräm)
Över-undervär‐
me
160 - 1801)
40 - 60
3
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördeg / sock‐
erkakssmet
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Kakor med jäst
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegska‐
kor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Över-undervär‐
me
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
Småkakor
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudd‐
ing
Över-undervär‐
me
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-undervär‐
me
180 - 200
25 - 40
1
27
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grönsaksgra‐
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 170
15 - 30
1
Baguetter med
smält ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Milk rice
Över-undervär‐
me
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervär‐
me
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
täng1)
1) Förvärm ugnen.
Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rispudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med socker‐
kakssmet (rund kakform)
160 - 170
70 - 80
3
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
3
Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Petit-chouer/
bakelser
Temperatur
(°C)
Tid (min)
160 - 1801)
25 - 45
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
1/4
-
28
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
30 - 45
1/4
-
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Short bread /
Mördegskaka /
Mördegsrem‐
sor
Smuldegspaj
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegska‐
kor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Knaprigt med Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (tjock)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
29
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Quiche Lorraine /
Swiss Flan
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
2301)
12 - 20
2
Pirog
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt på
plåten eller på gallret med en plåt under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra att
juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stekning
Nötkött
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bräserat kött
1 - 1.5
Över-under‐
värme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff el‐
ler filé: röd
1 cm tjocka
Varmluftsgrill‐
ning
190 - 2001)
5-6
Engelsk rostbiff el‐
ler filé: rosa
1 cm tjocka
Varmluftsgrill‐
ning
180 - 1901)
6-8
Engelsk rostbiff el‐
ler filé: välstekt
1 cm tjocka
Varmluftsgrill‐
ning
170 - 1801)
8 - 10
1) Förvärm ugnen.
30
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bog/hals/skinkstek
1 - 1.5
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
90 - 120
Kotlett/revben‐
sspjäll
1 - 1.5
Varmluftsgrill‐
ning
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
Varmluftsgrill‐
ning
150 - 170
90 - 120
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kalvstek
1
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
120 - 150
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Lammstek med
ben/lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrill‐
ning
150 - 170
100 - 120
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
40 - 60
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Harsadel/
harstek med
ben
1
Över-undervär‐
me
2301)
30 - 40
Rådjurssadel,
hjortsadel
1.5 - 2
Över-undervär‐
me
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
Över-undervär‐
me
180 - 200
60 - 90
Lamm
Vilt
1) Förvärm ugnen.
31
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bitar av fågel
0.2 - 0.25
Varmluftsgrill‐
ning
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0.4 - 0.5
Varmluftsgrill‐
ning
190 - 210
35 - 50
Kyckling, ung‐
höna
1 - 1.5
Varmluftsgrill‐
ning
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
Varmluftsgrill‐
ning
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
120 - 180
Turkiet
2.5 - 3.5
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 180
120 - 150
Turkiet
4-6
Varmluftsgrill‐
ning
140 - 160
150 - 240
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Hel fisk
1 - 1.5
Över-undervär‐
me
210 - 220
40 - 60
Fisk
Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Falsnivå
32
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst Mat
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervär‐
me
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
3
Pommes Fri‐
Över-undervär‐
me eller Varm‐
luftsgrillning
200 - 220
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
3
tes1) (300 –
600 g)
33
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Baguetter
Över-undervär‐
me
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
3
Fruktkaka
Över-undervär‐
me
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
rens anvisning‐
ar
3
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
innertemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern för
att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Standardtemperatur är 80 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 90 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
Ställ in temperaturen till 120 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
Rostbiff, 1 - 1,5 kg
120 - 150
1
Rostbiff, 1 - 1,5 kg
90 - 150
3
Kalvstek, 1 - 1,5 kg
120 - 150
1
Stekar, 0,2 - 0.3 kg
20 - 40
3
Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
34
Livs‐
medel
Mängd
Uppti‐
ningstid
(min)
Efteruppti‐
ningstid
(min)
Kommentar
Kyck‐
ling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jord‐
gubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfa‐
rande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plom‐
mon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
35
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Soppgrönsaker
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Bröd
Häll 200 ml vatten i vattenlådan.
Förvärmning rekommenderas inte.
36
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk Kaka
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
37
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
Information till provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Lätt sockerkaka utan
fett
Över-/Undervär‐
me
160
35 - 50
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt pla‐
cerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt pla‐
cerade)
Över-/Undervär‐
me
180
70 - 90
1
Bakning på en nivå. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 40
3
Mördegskaka/
mördegsremsor
Över-/Undervär‐
me
1601)
20 - 30
3
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
38
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Över-/Undervär‐
me
1701)
20 - 30
3
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
2
po‐
sitio‐
ner
3
po‐
si‐
tio‐
ner
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/
3/5
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Varmluft
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
8 - 10
6-8
4
Rostat bröd
1-3
1-3
4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Torka ugnen när den är våt efter
användning.
39
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Slå på funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk trasa.
Ta bort vattnet från ånggeneratorn.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen i ca 1 timme.
För att skynda på torkningen kan du
stänga luckan och värma upp produkten
med funktionen: Varmluft i temperatur 150
°C i ca 15 minuter.
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET! Torka
ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet
med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET! Kemiska
rengöringsmedel kan skada
emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla vatten
och ättiksblandningen (ca 250 ml)
genom vattenlådan in i ånggeneratorn.
Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen
torkar ordentligt.
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
40
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
2
Övre lampan
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida på
det.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka luckglaset noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan i
motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING! Se till att glasen är
korrekt och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Byte av lampan
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
41
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen (se kopplings‐
schemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt isatt
i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett fel‐
meddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
•
•
Stäng av ugnen via hus‐
hållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter ef‐
ter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i av‐
snittet "Daglig användning".
42
Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Küppersbusch
Modellbeskrivning
EEBD6750.0J
Energiindex
94.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervär‐
me
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.79 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
42.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Energibesparing
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
43
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder Varmluft Med Fukt,
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen, men
det minskar förväntad energibesparing.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
K01-180099/01
867343873-A-492017
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement