Electrolux | EOA5751AAX | User manual | Electrolux EOA5751AAX Kasutusjuhend

Electrolux EOA5751AAX Kasutusjuhend
EOA5751AA
ET AHI
KASUTUSJUHEND
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO..........................................................................................................3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................... 4
3. SEADME KIRJELDUS..............................................................................................6
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................... 7
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST...............................................................................9
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.................................................................................. 9
7. KELLA FUNKTSIOONID........................................................................................ 11
8. AUTOMAATPROGRAMMID.................................................................................. 12
9. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................... 14
10. LISAFUNKTSIOONID...........................................................................................16
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................. 19
12. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................. 33
13. VEAOTSING.........................................................................................................36
14. TEHNILISED ANDMED........................................................................................38
15. ENERGIATÕHUSUS............................................................................................38
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika
ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta –
suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge
puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või
ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage
alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
riiulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Kasutage ainult selle seadme jaoks ette nähtust
toidutermomeetrit.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
EESTI
•
•
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
•
•
•
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme põhjale.
5
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole
defektiga garantii seisukohast.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge teeninduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
6
www.electrolux.com
2.5 Sisevalgusti
•
2.6 Jäätmekäitlus
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
3. SEADME KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Toidutermomeetri pesa
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
1
7
3.2 Tarvikud
Küpsetusplaat
Traatrest
Kookidele ja küpsistele.
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
EESTI
7
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
Grill/küpsetuspann
Teleskoopsiinid
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
Restidele ja plaatidele.
Toidutermomeeter
4. JUHTPANEEL
4.1 Elektronprogrammeerija
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
2
3
4
Funktsioon
Kirjeldus
SISSE/VÄLJA
Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
VALIKUD
Ahju funktsiooni, automaatprogrammi või pu‐
hastusfunktsiooni valimiseks.
AHJUVALGUSTI
Ahjuvalgusti sisse- või väljalülitamiseks.
TEMPERATUUR /
KIIRKUUMUTUS
Ahjuõõne temperatuuri või toidutermomeetri
temperatuuri valimiseks ja kontrollimiseks (kui
see on olemas). Kui vajutate ja hoiate seda
all kolm sekundit, lülitub kiirkuumutuse funkt‐
sioon SISSE ja VÄLJA.
8
www.electrolux.com
Sensor‐
väli
5
-
6
7
8
9
10
11
Funktsioon
Kirjeldus
MINU LEMMIK‐
PROGRAMM
Lemmikprogrammi salvestamiseks. Kasutage
seda otsejuurdepääsuks oma lemmikprog‐
rammile ka siis, kui seade on välja lülitatud.
EKRAAN
Näitab seadme hetkeseadeid.
ÜLES
Menüüs üles liikumiseks.
ALLA
Menüüs alla liikumiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
MINUTILUGEJA
Minutilugeja valimiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks. Menüüs alla
liikumiseks.
4.2 Ekraan
A
B
C
E
A) Ahju funktsiooni sümbol
B) Ahju funktsiooni / programmi number
C) Kella funktsioonide indikaatorid (vt ka
tabel "Kella funktsioonid")
D) Kella / jääkkuumuse näidik
E) Temperatuuri / kellaaja näidik
D
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
/
/
Nimi
Kirjeldus
Automaatprogramm
Võite valida automaatse programmi.
Minu lemmikprogramm
Töötab lemmikprogramm.
kg/g
Töötab ahjuprogramm kaalu sisestami‐
sega.
h/min
Töötab kella funktsioon.
Lõhnafilter
Lõhnafilter töötab.
Kuumutuse/jääkkuumuse in‐
dikaator
Näitab temperatuuri taset seadmes.
Temperatuur/kiirkuumutus
Funktsioon töötab.
EESTI
Sümbol
Nimi
Kirjeldus
Temperatuur
Saate temperatuuri kontrollida või muu‐
ta.
Toidutermomeeter
Toidutermomeeter asub toidutermo‐
meetri pesas.
Minutilugeja
Minutilugeja funktsioon töötab.
4.3 Kuumutusindikaator
Kui te lülitate ahju funktsiooni sisse,
Kui seade saavutab määratud
temperatuuri, kustuvad tulbad.
. Tulbad
kuvatakse ekraanil tulbad
näitavad, kas seadmes olev temperatuur
tõuseb või langeb.
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esmane puhastamine
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad ahjuriiuli toed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Enne esmakordset kasutamist tuleb
seade puhastada.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Kellaaja seadmine
Pärast esmakordset vooluvõrku
ühendamist põlevad mõni sekund
ekraanil kõik sümbolid. Järgmiste
sekundite jooksul kuvab ekraan
tarkvaraversiooni.
Pärast tarkvaraversiooni kadumist
kuvatakse ekraanil "h" ja "12:00".
1. Tundide valimiseks puudutage
või
.
2. Puudutage
.
3. Minutite valimiseks puudutage
või
.
4. Puudutage
või .
Temperatuuri / kellaaja ekraanil
kuvatakse uus kellaaeg.
5.3 Kellaaja muutmine
Kellaaega saab muuta ainult sel ajal, kui
seade on välja lülitatud.
Puudutage
.
vilgub ekraanil.
Kellaaja muutmise kohta lugege jaotist
"Kellaaja valimine".
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Seadme kasutamine
Seadet saate kasutada:
•
•
käsitsirežiimis
automaatprogrammide abil
9
10
www.electrolux.com
6.2 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Rakendus
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu
kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur 20–40 °C
madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine
kuumutus.
Pitsarežiim
Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vaja‐
vad intensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja.
Seadke ahju temperatuur 20 - 40 °C madalamaks
kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Küpsetamine
Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
madalal temper‐
atuuril
Alumine kuumu‐ Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu
tus
hoidistamiseks.
Niiske pöördõhk Energia säästmiseks küpsetamisel ja kuivade kü‐
psetiste valmistamisel. Ka vormides valmisküpse‐
tiste küpsetamiseks ühel riiulitasandil. Vastavalt
standardile EN50304 kasutati seda funktsiooni ener‐
giaklassi määratlemiseks.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
Soojashoidmine Toidu soojas hoidmiseks.
ÖKO-röstimine
ÖKO-režiimid võimaldavad toiduvalmistamise ajal
energiat optimaalselt tarvitada. Esmalt on vajalik
määrata küpsetamisaeg. Lisateabe saamiseks soo‐
vitatavate seadete kohta vt küpsetustabeleid koos
vastava funktsiooniga.
Grill
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimi‐
seks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja
röstimiseks.
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimi‐
seks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
EESTI
6.3 Ahju funktsiooni valimine
1. Lülitage seade sisse
abil.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur,
sümbol ja ahjufunktsiooni number.
2. Ahju funktsiooni määramiseks
puudutage
või
.
; vastasel korral
3. Puudutage
hakkab seade viie sekundi pärast
automaatselt tööle.
Kui lülitate seadme sisse ja
ühtki ahju funktsiooni ega
programmi ei vali, lülitub
seade automaatselt 20
sekundi pärast välja.
6.4 Temperatuuri muutmine
Puudutage
või
, et muuta
temperatuuri 5 °C kaupa.
Kui seade saavutab määratud
temperatuuri, kõlab kolm korda
helisignaal ja kuumutusindikaator kustub.
6.5 Temperatuuri kontrollimine
Seadmes olevat temperatuuri saab näha
ajal, kui funktsioon või programm töötab.
1. Puudutage
11
Temperatuuri / kellaaja näidikul
kuvatakse seadme temperatuur.
2. Puudutage
, et naasta valitud
temperatuuri juurde; vastasel korral
kuvatakse see viie sekundi pärast
automaatselt ekraanil.
6.6 Kiirkuumutuse funktsioon
Ärge pange toitu ahju ajal,
mil kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Kiirkuumutuse funktsioon ei ole
kasutatav kõigi ahju funktsioonide puhul.
Kui mõne funktsiooni puhul pole
kiirkuumutus kättesaadav, kõlab
helisignaal, kui seadete menüüs on
tõrkesignaali funktsioon aktiveeritud.
Kiirkuumutuse funktsioon lühendab
kuumutusaega.
Kiirkuumutusfunktsiooni sisselülitamiseks
puudutage ja hoidke üle kolme sekundi
.
Kiirkuumutuse funktsiooni aktiveerimisel
hakkavad ekraanil olevad horisontaalsed
pügalad üksteise järel vilkuma,
tähistades funktsiooni töölehakkamist.
.
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja kuvamiseks. Kellaaja muutmise kohta lu‐
gege jaotist "Kellaaja valimine".
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks. Funktsioone
Kestus ja Lõpp saate kasutada samaaegselt (Edasi‐
lükkamine), kui seade lülitatakse hiljem automaatselt
sisse ja välja.
7.2 Loenduse taimer
Loenduse taimer ei ole
aktiivne, kui valitud on
Kestus ja Lõpp.
Loenduse taimer alustab lugemist siis,
kui seade alustab kuumutamist.
Loenduse taimeri lähtestamiseks
puudutage samaaegselt
ja
, kuni
ekraanil kuvatakse "00:00" ja loenduse
taimer alustab uuesti loendamist.
12
www.electrolux.com
7.3 KESTUSE määramine
7.5 MINUTILUGEJA
määramine
1. Lülitage seade sisse ja valige ahju
funktsioon ja temperatuur.
ekraanil kuvatakse
MINUTILUGEJAT kasutatakse
pöördloenduseks (maksimaalselt 2 h 30
min).See funktsioon ei mõjuta ahju tööd.
MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal,
ka siis, kui seade on välja lülitatud.
, kuni
2. Puudutage korduvalt
.
vilgub ekraanil.
3. KESTUSE jaoks minutite
määramiseks puudutage
1. Puudutage
.
või
.
4. Valiku kinnitamiseks puudutage
5. KESTUSE jaoks tundide
.
Ekraanil vilgub
ja "00".
2. MINUTILUGEJA määramiseks
.
või . Esmalt valige
vajutage
sekundid, seejärel minutid ja tunnid.
3. Aja lähtestamiseks puudutage
määramiseks puudutage
või
Kui puudutate KESTUSE
jaoks tundide
määramiseI , lülitub
seade funktsiooni LÕPP
seadesse.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
Ekraanil vilgub sümbol
ja ajaseade.
Seade lülitub välja.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Lülitage seade välja.
7.4 LÕPU määramine
1. Lülitage seade sisse ja valige ahju
funktsioon ja temperatuur.
, kuni
2. Puudutage korduvalt
ekraanil kuvatakse
.
vilgub ekraanil.
3. Kasutage
või
, et valida LÕPP
, et valik kinnitada. Esmalt
ja
valige minutid ja seejärel tunnid.
Kui määratud aeg saab täis, kostab kaks
minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad
ja ajaseade. Seade lülitub
sümbol
välja.
4. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja.
5. Lülitage seade välja.
samaaegselt nuppe
ja
.
4. Puudutage
; vastasel korral
hakkab MINUTILUGEJA viie sekundi
pärast automaatselt tööle.
Kui määratud aeg saab täis, kostab kaks
minutit helisignaal ja ekraanil vilgub
00:00 ja .
5. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja.
7.6 Edasilükkamise funktsiooni
määramine
KESTUST
ja LÕPPU
võib
kasutada samaaegselt, kui ahi hiljem
automaatselt sisse ja välja lülitada. Sel
juhul määrake esmalt KESTUS
ja
seejärel LÕPP
(vt "KESTUSE
määramine" ja "LÕPU määramine").
Kui funktsioon
Edasilükkamine on
aktiveeritud, kuvatakse
ekraanil ühtlaselt ahju
funktsiooni sümbol,
koos
punktiga ja
. Punkt näitab,
milline kella funktsioon on
kella / jääkkumuse näidikul
kuvatud.
8. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Olemas on 9 automaatprogrammi.
Kasutage automaatprogrammi juhul, kui
teil puuduvad teadmised või kogemused
roa valmistamiseks. Ekraanil kuvatakse
EESTI
13
kõigi automaatprogrammide
ahjutasandid ja eelseatud küpsetusajad.
8.1 Automaatprogrammid
Programmi number
Programmi nimi
1
ROSTBIIF
2
RÖSTITUD SEALIHA
3
KANA, TERVE
4
PITSA
5
MUFFINID
6
QUICHE LORRAINE
7
SAI
8
KARTULIGRATÄÄN
9
LASANJE
8.2 Retseptid võrgus
Selle seadme jaoks mõeldud
automaatprogrammide
retsepte leiate meie
kodulehelt. Sobiva
retseptiraamatu leidmiseks
otsige üles seadme PNCnumber, mis asub
andmeplaadil ahjuõõnsuse
esiküljel.
8.4 Automaatprogrammid kaalu
sisestamisega
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab
seade röstimisaja.
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
3. Puudutage
või
, et valida
kaalu sisestamisega programm.
Ekraanil kuvatakse: küpsetusaeg,
8.3 Automaatprogrammid
kestuse sümbol
, vaikekaal,
mõõtühiku sümbol (kg, g).
1. Lülitage seade sisse.
või seaded
4. Puudutage
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Seade lülitub sisse.
5. Vaikimisi määratud kaalu võite muuta
2. Puudutage .
Ekraanil kuvatakse automaatprogrammi
number (P1 – P9).
3. Automaatprogrammi valimiseks
puudutage
või
.
4. Puudutage
või oodake viis
sekundit, kuni seade automaatselt
käivitub.
5. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal. Sümbol
vilgub.
Seade lülitub välja.
6. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage sensorvälja.
või
abil. Puudutage
.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
vilgub.
Seade lülitub välja.
7. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage sensorvälja.
8.5 Automaatprogrammid
toidutermomeetriga
Toidu sisetemperatuur on
vaiketemperatuur, mida sellisena
14
www.electrolux.com
rakendatakse toidutermomeetriga
programmide puhul. Programm lõpeb,
kui termomeeter saavutab määratud
sisetemperatuuri.
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage .
3. Paigaldage toidutermomeeter. Vt
"Toidutermomeeter".
4. Toidutermomeetri programmi
valimiseks puudutage
või
.
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetusaeg,
ja
.
5. Puudutage
või seaded
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Kui määratud aeg saab täis, kõlab kaks
vilgub. Seade
minutit helisignaal.
lülitub välja.
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage uks.
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Toidutermomeeter
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
ahjutemperatuuri ja toidu
sisetemperatuuri.
Toidutermomeeter mõõdab liha
sisetemperatuuri. Kui liha saavutab
määratud temperatuuri, siis lülitub seade
välja.
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevat
toidutermomeetrit või
originaalvaruosi.
Küpsetamise ajal peab
toidutermomeeter olema liha
sees ja pesas.
1. Lülitage seade sisse.
2. Suruge toidutermomeetri ots
(sümboliga
käepidemel) liha
keskele.
3. Pistke toidutermomeetri pistik
seadme esipinnal olevasse pessa.
Ekraanil kuvatakse vilkuv sümbol
ja
vaikimisi määratud sisetemperatuur.
Esimesel kasutusel on temperatuur 60
°C, igal järgmistel kasutustel määratakse
vaikimisi viimati kasutatud temperatuur.
Kui te panete
toidutermomeetri pessa,
tühistatakse kella
funktsioonide seaded.
4. Sisetemperatuuri määramiseks
puudutage nuppu
või
.
5. Puudutage nuppu
või seaded
salvestatakse automaatselt 5 sekundi
pärast.
EESTI
Sisetemperatuuri saab
määrata ainult siis, kui
sümbol
vilgub. Kui
ekraanil kuvatakse enne
sisetemperatuuri
määramist liikumatut
sümbolit
, puudutage
uue väärtuse
määramiseks
ja
või
.
6. Määrake ahju funktsioon ja ahju
temperatuur.
Ekraanil kuvatakse jooksev
sisetemperatuur ja kuumutamise sümbol
HOIATUS!
Olge toidutermomeetri
eemaldamisel ettevaatlik.
See on kuum. Põletusoht!
9.2 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuresti tugedele ja jälgige,
et kumerused oleksid allpool.
.
Kui seade arvutab ligikaudset kestust,
kuvatakse ekraanil vastav näit. Pärast
esimest arvutust kuvatakse ekraanil
ligikaudne küpsetusaeg.
Seade jätkab kestuse arvutamist
küpsetamise ajal. Ekraani uuendatakse
teatud aja järel uue kestuse väärtusega.
Kui te kasutate küpsetamisel
toidutermomeetrit, saate te
ekraanil kuvatavat
temperatuuri muuta. Pärast
seda, kui te olete sisestanud
toidutermomeetri pessa ja
määranud ahju funktsiooni
ning temperatuuri, kuvatakse
ekraanil jooksev
sisetemperatuur.
Puudutage korduvalt , et
näha ülejäänud kolme
temperatuuri:
• valitud
sisetemperatuur
• ahju olemasolev
temperatuur
• olemasolev
sisetemperatuur.
Kui liha saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab kaks minutit
helisignaal ja sisetemperatuuri väärtus
ning
vilguvad. Seade lülitub välja.
7. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage sensorvälja.
8. Eemaldage toidutermomeeter pesast
ja tõstke liha seadmest välja.
15
Sügav pann:
Lükake sügav pann ahjuresti tugedele.
Traatrest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
16
www.electrolux.com
Küpsetusplaat või sügav pann:
•
•
Kõikidel tarvikutel on
ohutuse suurendamiseks
väikesed sälgud vasakul
ja paremal serval. Need
sälgud aitavad ära hoida
ka kaldumist.
Resti kõrge äär takistab
nõude mahalibisemist.
Paigutage küpsetusplaat või sügav pann
teleskoopsiinidele.
9.3 Teleskoopsiinid – tarvikute
sisestamine
ETTEVAATUST!
Enne ahju ukse sulgemist
peavad teleskoopsiinid
olema täielikult seadmesse
sisse lükatud.
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest sügava panni peale.
Pange traatrest ja sügav pann
teleskoopsiinidele.
Traatrest:
Paigutage traatrest teleskoopsiinidele nii,
et selle jalad jäävad allapoole.
Kõrge serv traatresti ümber
takistab ahjunõude
mahalibisemist.
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Minu lemmikprogrammi
funktsiooni kasutamine
•
puudutage
. Seade aktiveerib teie
lemmikprogrammi.
Kasutage seda programmi, et salvestada
mõne ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuuri- ja ajaseaded.
1. Valige ahjufunktsiooni või programmi temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme
. Kostab helisignaal.
sekundi
3. Lülitage seade välja.
Funktsiooni aktiveerimiseks
•
Funktsiooni kasutamise
ajal saab aega ja
temperatuuri muuta.
Funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Seade deaktiveerib
teie lemmikprogrammi.
EESTI
10.2 Lapseluku kasutamine
Lapselukk hoiab ära seadme kogemata
töölehakkamise.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage
Seadme saab välja lülitada
ka siis, kui nuppude lukustus
on sees. Seadme
väljalülitamisel lülitatakse
välja ka nuppude lukustus.
abil välja. Ärge ahju
seade
funktsiooni valige.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
SAFE süttib ekraanil.
Lapselukufunktsiooni väljalülitamiseks
korrake 2. sammu.
10.3 Nuppude lukustuse
kasutamine
Nuppude lukustust saab sisse lülitada
ainult seadme töötamise ajal.
Nuppude lukustus hoiab ära ahju
funktsiooni kogemata muutmise.
17
Kostab helisignaal.
Loc süttib ekraanil.
Nuppude lukustuse väljalülitamiseks
korrake 3. sammu.
10.4 Seadete menüü
kasutamine
Seadete menüüs saate muutusi teha
ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
Seadete menüü kaudu saate põhimenüü
funktsioone sisse või välja lülitada.
Ekraanil kuvatakse SET ja seade
number.
1. Funktsiooni kasutamiseks lülitage
seade sisse.
2. Valige ahju funktsioon või seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kirjeldus
Valitav väärtus
1
JÄÄKKUUMUSE INDIKAATOR
SISSE/VÄLJA
2
NUPUTOON1)
KLÕPS / PIIKS / VÄLJAS
3
TÕRKESIGNAAL
SISSE/VÄLJA
4
LÕHNAFILTER
SISSE/VÄLJA
5
HOOLDUSMENÜÜ
-
6
SEADETE TAASTAMINE
SISSE/VÄLJA
1) SISSE/VÄLJA sensorvälja heli ei saa välja lülitada.
1. Kui seade on välja lülitatud,
puudutage ja hoidke kolme sekundi
jooksul
.
Ekraanil kuvatakse SET1 ja "1" vilgub.
2. Seade valimiseks puudutage
.
3. Puudutage
.
4. Seade väärtuse muutmiseks
puudutage
5. Puudutage
või
.
.
või
18
www.electrolux.com
10.5 Automaatne väljalülitus
10.8 Mehaaniline ukselukk
Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja
pärast automaatselt välja, kui ahju
funktsioon töötab ja te ühtegi seadet ei
muuda.
Seadme ostmisel on ukselukk välja
lülitatud.
Temperatuur (°C) Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne 1.5
Pärast automaatset väljalülitust
puudutage sensorvälja seadme uuesti
kasutamiseks.
Automaatne väljalülitus ei
tööta funktsioonidega:
Toidutermomeeter,
Sisevalgustus, Küpsetamine
madalal temperatuuril,
Kestus, Lõpp,
Edasilükkamine.
ETTEVAATUST!
Liigutage mehhaanilist
ukselukuseadet ainult
horisontaalselt.
Ärge liigutage seda
vertikaalselt.
10.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– Kui seade on sisse lülitatud.
– Kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi
jooksul päevaheleduse režiimi.
– Kui seade on välja lülitatud ja te
valite minutilugeja. Kui
minutilugeja funktsioon lõpeb,
lülitub ekraan tagasi ööheleduse
režiimi.
10.7 Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
ETTEVAATUST!
Ärge vajutage elektroonilist
ukselukustust seadme ukse
sulgemise ajal!
10.9 Mehhaanilise ukseluku
kasutamine
1. Ukseluku sisselülitamiseks tõmmake
ukselukku ettepoole, kuni see kohale
lukustub.
2. Ukseluku väljalülitamiseks lükake
ukselukk tagasi uksepaneeli.
EESTI
19
1
2
10.10 Ukse avamine
sisselülitatud mehhaanilise
ukselukuga
Kui vajutate ukselukku ja kuulete
klõpsatust, lülitub ukselukk välja.
Kui mehhaaniline ukselukk on sisse
lülitatud, saate ust avada.
1. Vajutage kergelt ukselukku.
2. Avage uks, tõmmates seda
käepidemest.
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Ukse sisekülg
Mõne mudeli puhul leiate ukse
siseküljelt:
•
•
ahjutasandite numbrid.
andmed ahju funktsioonide kohta ning
levinumate toitude soovitatavad
ahjutasandid ja temperatuurid.
11.2 Küpsetamine
•
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt
kui teie varasem seade. Kohandage
oma tavapärased seaded
(temperatuur, küpsetusajad) ja
ahjutasandid vastavalt tabelites
toodud väärtustele.
• Esimesel kasutamisel soovitatakse
kasutada madalamat temperatuuri.
• Kui te oma retsepti jaoks sobivat
seadistust ei leia, siis kasutage
mõnda muud, mis oleks võimalikult
sarnane.
• Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega
10-15 minuti võrra pikendada.
• Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu algul alati
võrdselt. Sel juhul ärge temperatuuri
seadistust muutke. Erinevused
kaovad küpsetamise ajal.
• Pikema küpsetusaja puhul võite ahju
umbes 10 minutit enne
küpsetusprogrammi lõppu välja
lülitada ja kasutada jääkkuumust.
Kui kasutate külmutatud toitu, võivad
ahjus olevad plaadid küpsetamise ajal
kõverduda. Kui plaadid jälle maha
jahtuvad, taastub esialgne kuju.
20
www.electrolux.com
11.3 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetustulemused
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisavalt
pruunistunud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale
ahjutasandile.
Kook vajub kokku ja muu‐
tub vesiseks, klimbiliseks,
triibuliseks.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige veidi madalam ahju
temperatuur.
Kook vajub kokku ja muu‐
tub vesiseks, klimbiliseks,
triibuliseks.
Küpsetusaeg on liiga lü‐
hike.
Määrake pikem küpsetu‐
saeg. Kõrgema tempera‐
tuuri valimisel ei saa kü‐
psetusaega lühendada.
Kook vajub kokku ja muu‐
tub vesiseks, klimbiliseks,
triibuliseks.
Taignas on liiga palju ve‐
delikku.
Kasutage vähem vedelik‐
ku. Pöörake tähelepanu
segamisaegadele, eriti siis,
kui kasutate taignasegajat.
Kook on liiga kuiv.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige kõrgem ahju tempera‐
tuur.
Kook on liiga kuiv.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige lühem küpsetusaeg.
Kook ei pruunistu ühtlaselt. Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Valige madalam ahju tem‐
peratuur ja pikem küpsetu‐
saeg.
Kook ei pruunistu ühtlaselt. Taigen pole ühtlaselt jaota‐ Laotage taigen ühtlaselt
tud.
küpsetusplaadile.
Kook ei saa antud küpse‐
tusajaga valmis.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige veidi kõrgem ahju tem‐
peratuur.
11.4 Küpsetamine ühel ahjutasandil:
Küpsetamine vormides
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Gugelhupf / nu‐ Pöördõhk
psusai
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook /
puuviljakoogid
Pöördõhk
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pöördõhk
cake / rasvava‐
ba keeks
140 - 150
35 - 50
2
EESTI
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Fatless sponge Ülemine + alu‐ 160
cake / rasvava‐ mine kuumutus
ba keeks
35 - 50
2
Koogipõhi –
muretaignast
Pöördõhk
170 - 1801)
10 - 25
2
Koogipõhi –
keeksitaignast
Pöördõhk
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / õu‐
nakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm,
paigutatud dia‐
gonaalselt)
Pöördõhk
160
60 - 90
2
Apple pie / õu‐
nakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm,
paigutatud dia‐
gonaalselt)
Ülemine + alu‐ 180
mine kuumutus
70 - 90
1
Juustukook 1
Ülemine + alu‐ 170 - 190
mine kuumutus
60 - 90
1
Aeg (min.)
Ahju tasand
1) Eelsoojendage ahi.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Pärmitaignast
kringel / pärg
Ülemine + alu‐ 170 - 190
mine kuumutus
30 - 40
3
Jõulukook
Ülemine + alu‐ 160 - 1801)
mine kuumutus
50 - 70
2
Leib (rukkileib): Ülemine + alu‐ 1. 2301)
1. Küpseta‐
mine kuumutus 2. 160 - 180
mise esi‐
mene pool.
2. Küpseta‐
mise teine
pool.
1. 20
2. 30 - 60
1
Tuuletaskud/
ekleerid
Ülemine + alu‐ 190 - 2101)
mine kuumutus
20 - 35
3
Rullbiskviit
Ülemine + alu‐ 180 - 2001)
mine kuumutus
10 - 20
3
Kuiv purukook
Pöördõhk
20 - 40
3
150 - 160
21
22
www.electrolux.com
Toit
Funktsioon
Mandlikook/
suhkrukoogid
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Ülemine + alu‐ 190 - 2101)
mine kuumutus
20 - 30
3
Puuviljakoogid
(pärmitaignast/
keeksi‐
taignast)2)
Pöördõhk
150
35 - 55
3
Puuviljakoogid
(pärmitaignast/
keeksi‐
taignast)2)
Ülemine + alu‐ 170
mine kuumutus
35 - 55
3
Muretaignast
puuviljakoogid
Pöördõhk
40 - 80
3
40 - 80
3
160 - 170
Õrna kattega
Ülemine + alu‐ 160 - 1801)
(nt kohupiim,
mine kuumutus
koor, keeduk‐
reem) pärmi‐
taignaküpsetis‐
ed
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Küpsised
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Muretaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
liivaküpsised /
soolapulgad
Pöördõhk
140
20 - 35
3
Short bread /
liivaküpsised /
soolapulgad
Ülemine + alu‐ 1601)
mine kuumutus
20 - 30
3
Keeksitaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
15 - 20
3
Munavalgest
küpsetised /
besee
Pöördõhk
80 - 100
120 - 150
3
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
3
Pärmitaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
3
EESTI
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Lehttaignakü‐
psetised
Pöördõhk
170 - 1801)
20 - 30
3
Saiakesed
Pöördõhk
1601)
10 - 25
3
Saiakesed
Ülemine + alu‐ 190 - 2101)
mine kuumutus
10 - 25
3
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Ülemine + alu‐ 1701)
väikesed koog‐ mine kuumutus
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
20 - 30
3
Aeg (min.)
Ahju tasand
Small cakes /
Pöördõhk
väikesed koog‐
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
1) Eelsoojendage ahi.
11.5 Vormiroad ja gratäänid
Toit
Funktsioon
Pastavorm
Ülemine + alu‐ 180 - 200
mine kuumutus
45 - 60
1
Lasanje
Ülemine + alu‐ 180 - 200
mine kuumutus
25 - 40
1
Aedviljagra‐
tään 1)
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
1
Juustukattega
baguette'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
1
Magusad vor‐
miroad
Ülemine + alu‐ 180 - 200
mine kuumutus
40 - 60
1
Kalavormid
Ülemine + alu‐ 180 - 200
mine kuumutus
30 - 60
1
30 - 60
1
Täidetud köögi‐ Pöördõhk
viljad
1) Eelsoojendage ahi.
Temperatuur
(°C)
160 - 170
23
24
www.electrolux.com
11.6 Niiske pöördõhk
Toit
Toidu tüüp
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pastavorm
180 - 200
45 - 60
2
Lasanje
180 - 200
45 - 60
2
Kartuligratään
190 - 210
55 - 80
2
Magustoidud
180 - 200
45 - 60
2
Rõngaskook või nupsusai
160 - 170
50 - 70
1
Pärmitaignast kringel / pärg
170 - 190
40 - 50
2
Kuiv purukook
160 - 170
20 - 40
3
Pärmitaignast küpsised
160 - 170
20 - 40
2
11.7 Küpsetamine mitmel
tasandil
Kasutage pöördõhu funktsiooni.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Tuuletaskud/
ekleerid
160 - 1801)
Kuiv purukook
150 - 160
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsised / small cakes / väikesed koogid / küpsetised / saiakesed
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
Muretainaküps‐ 150 - 160
ised
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Liivaküpsised /
Soolapulgad
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Keeksitaignast
küpsised
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Munavalgest
80 - 100
küpsetised, be‐
seed
130 - 170
1/4
-
Makroonid
40 - 80
1/4
-
100 - 120
EESTI
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Pärmitaignast
küpsised
160 - 170
Lehttaignakü‐
psetised
Saiakesed
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
30 - 60
1/4
-
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
180
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Väikesed koog‐
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
25
1) Eelsoojendage ahi.
11.8 Küpsetamine madalal
temperatuuril
Kasutage seda funktsiooni, et valmistada
taiseid lihatükke ja kala, mitte kõrgema
sisetemperatuuriga kui 65 °C. See
funktsioon ei sobi pajaprae ega rasvase
seaprae valmistamiseks. Liha õige
sisetemperatuuri tagamiseks saate
kasutada toidutermomeetrit (vt
toidutermomeetri tabelit).
Esimeseks kümneks minutiks saate ahju
temperatuuriks valida 80–150 °C.
Vaikesäte on 90 °C. Pärast temperatuuri
valimist jätkab ahi küpsetamist
temperatuuril 80 °C. Ärge valige seda
funktsiooni linnuliha puhul.
Küpsetage alati ilma
kaaneta, kui kasutate seda
funktsiooni.
1. Pruunistage liha pliidil panni peal
väga kõrgel seadel, mõlemalt poolt
1-2 minutit.
2. Pange liha koos küpsetuspanniga
ahju traatrestile.
3. Pange toidutermomeeter liha sisse.
4. Valige funktsioon Küpsetamine
madalal temperatuuril ja valige õige
sisetemperatuur.
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Rostbiif
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Veisefilee
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Röstitud vasi‐
kaliha
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Steigid
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Pitsarežiim
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pitsa (õhuke põhi)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
26
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pitsa (rohke katte‐
ga)
180 - 200
20 - 30
2
Puuviljakoogid
180 - 200
40 - 55
1
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Šveitsi juustupiru‐
kas
170 - 190
45 - 55
1
Juustukook 1
140 - 160
60 - 90
1
Õunakook, kattega
150 - 170
50 - 60
1
Köögiviljapirukas
160 - 180
50 - 60
1
Hapendamata leib
230 - 2501)
10 - 20
2
Lehttaignaküpsetis
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pit‐ 230 - 2501)
sataoline Elsassi
roog)
12 - 20
2
Vene pirukad (calz‐ 180 - 2001)
oned vene moodi)
15 - 25
2
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
11.10 Röstimine
•
•
•
•
•
•
Kasutage küpsetamisel
kuumakindlaid ahjunõusid (vt tootja
juhiseid).
Suuri praetükke võib küpsetada
sügaval pannil (kui see on olemas) või
sügava panni kohale asetatud
traatrestil.
Taisest lihast praadide küpsetamisel
kasutage kaanega küpsetusvorme. Nii
jääb liha mahlasem.
Kõiki praade, mille puhul soovitakse
pruunistamist või krõbedat koorikut,
võiks valmistada kaaneta
küpsetusvormis.
•
•
•
Soovitame ahjus küpsetada liha ja
kala, mis kaalub vähemalt 1 kg.
Kui soovite vältida lihamahlade ja
rasva panni külge kõrbemist, siis
pange panni veidi vedelikku.
Vajadusel pöörake liha ümber (pärast
1/2–2/3 küpsetusaja möödumist).
Kastke suuri praade ja linnuliha
praeleemega mitu korda küpsetamise
jooksul. Nii saate parema prae.
Võite seadme umbes 10 minutit enne
küpsetusaja lõppemist välja lülitada ja
jääkkuumust kasutada.
EESTI
27
11.11 Lihaküpsetustabelid
Veiseliha
Toit
Kogus
Funktsioon Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Pajapraad
1 - 1,5 kg
Ülemine +
alumine
kuumutus
230
120 - 150
1
Rostbiif või fil‐
ee: väheküps
paksuse cm Turbogrill
kohta
190 - 2001)
5-6
1
Rostbiif või fil‐
ee: poolküps
paksuse cm Turbogrill
kohta
180 - 1901)
6-8
1
Rostbiif või fil‐
ee: täisküps
paksuse cm Turbogrill
kohta
170 - 1801)
8 - 10
1
Funktsioon Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Abatükk / kael / 1 - 1,5 kg
kints
Turbogrill
160 - 180
90 - 120
1
Karbonaad / ri‐ 1 - 1,5 kg
bipraad
Turbogrill
170 - 180
60 - 90
1
Pikkpoiss
750 g - 1 kg Turbogrill
160 - 170
50 - 60
1
Seakoot (eel‐
valmistatud)
750 g - 1 kg Turbogrill
150 - 170
90 - 120
1
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
Toit
Kogus
Vasikaliha
Toit
Kogus (kg)
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Röstitud va‐
sikaliha
1
Turbogrill
160 - 180
90 - 120
1
Vasikakoot
1.5 - 2
Turbogrill
160 - 180
120 - 150
1
Kogus (kg)
Funktsioon
Tempera‐
Aeg (min.)
tuur (°C)
Ahju tasand
Ahju tasand
Lambakoot / 1 - 1.5
lambapraad
Turbogrill
150 - 170
100 - 120
1
Lamba selja‐ 1 - 1.5
tükk
Turbogrill
160 - 180
40 - 60
1
Lambaliha
Toit
28
www.electrolux.com
Ulukiliha
Toit
Kogus
Funktsioon
Jänese sel‐
jatükk / koot
kuni 1 kg
Uluki selja‐
tükk
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Ülemine +
2301)
alumine kuu‐
mutus
30 - 40
1
1,5 - 2 kg
Ülemine +
210 - 220
alumine kuu‐
mutus
35 - 40
1
Uluki kintsu‐ 1,5 - 2 kg
tükk
Ülemine +
180 - 200
alumine kuu‐
mutus
60 - 90
1
1) Eelsoojendage ahi.
Linnuliha
Toit
Kogus
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Linnuliha
portsjonitü‐
kid
200–250
g/tk
Turbogrill
200 - 220
30 - 50
1
Pool kana
400–500
g/tk
Turbogrill
190 - 210
35 - 50
1
Kana, broiler 1 - 1,5 kg
Turbogrill
190 - 210
50 - 70
1
Part
1,5 - 2 kg
Turbogrill
180 - 200
80 - 100
1
Hani
3,5 - 5 kg
Turbogrill
160 - 180
120 - 180
1
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
Turbogrill
160 - 180
120 - 150
1
Kalkun
4 - 6 kg
Turbogrill
140 - 160
150 - 240
1
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
40 - 60
1
Kala (aurutatud)
Toit
Kogus (kg)
Funktsioon
Kala, terve
(kuni 1 kg)
1 - 1.5
Ülemine +
210 - 220
alumine kuu‐
mutus
11.12 Grill
•
•
•
•
Kasutage grillimisel alati kõrgeimat
temperatuuriseadet.
Paigutage rest grillimistabelis
soovitatud tasandile.
Kõige alumisele tasandile asetage
alati pann rasva kogumiseks.
Grillige üksnes lamedamaid liha- või
kalatükke.
•
Enne grillimist soojendage tühja ahju
alati eelnevalt 5 minutit.
ETTEVAATUST!
Grillimisel peab ahju uks
olema alati suletud.
EESTI
Grill
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
1. külg
2. külg
Röstbiif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Veisefilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasika selja‐
tükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamba selja‐
tükk
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Terve kala,
500–1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Kiirgrill
Toit
Aeg (min.)
Ahju tasand
1. külg
2. külg
Burgers / burgerid
8 - 10
6-8
4
Seafilee
10 - 12
6 - 10
4
Vorstid
10 - 12
6-8
4
Filee/vasikasteik
7 - 10
6-8
4
Toast / röstitud sai/
leib1)
1-3
1-3
5
Kattega röstleib/sai
6-8
-
4
1) Eelsoojendage ahi.
11.13 Külmutatud toiduained - Pöördõhk
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
2
Pannipitsa, külmu‐
tatud
190 - 210
20 - 25
2
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
2
Pitsasuupisted, kül‐ 180 - 200
mutatud
15 - 30
2
Friikartulid, õhu‐
kesed
200 - 220
20 - 30
3
Friikartulid, paksud
200 - 220
25 - 35
3
29
30
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Viilud/kroketid
220 - 230
20 - 35
3
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
3
Lasanje/cannelloni,
värske
170 - 190
35 - 45
2
Lasanje/Cannelloni, 160 - 180
külmut.
40 - 60
2
Ahjus küpsetatud
juust
170 - 190
20 - 30
3
Kanatiivad
190 - 210
20 - 30
2
Külmutatud valmistoidud
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Külmutatud pit‐ Ülemine + alu‐ vastavalt tootja
sa
mine kuumutus juhistele
Aeg (min.)
Temperatuur
(°C)
vastavalt tootja
juhistele
3
Friikartulid1)
(300 - 600 g)
Ülemine + alu‐ 200 - 220
mine kuumutus
või Turbogrill
vastavalt tootja
juhistele
3
Baguette'id
Ülemine + alu‐ vastavalt tootja
mine kuumutus juhistele
vastavalt tootja
juhistele
3
Puuviljakoogid
Ülemine + alu‐ vastavalt tootja
mine kuumutus juhistele
vastavalt tootja
juhistele
3
1) Keerake friikartuleid 2 või 3 korda valmistamise ajal.
11.14 Sulatamine
•
Eemaldage toidu pakend ning
asetage toit taldrikule.
•
•
Kasutage kõige alumist ahjutasandit.
Ärge katke toitu kausi või taldrikuga,
kuna see pikendab sulatusaega.
Toit
Kogus
Sulatamise Täiendav
aeg (min.)
sulatami‐
saeg (min)
Märkusi
Kana
1 kg
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele taldrikule
kummulikeeratud alustassi
peale. Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
1 kg
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Liha
500 g
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
EESTI
31
Toit
Kogus
Sulatamise Täiendav
aeg (min.)
sulatami‐
saeg (min)
Märkusi
Maasi‐
kad
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Või
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Koort võib vahustama hakata,
kui selles on veel külmunud tüki‐
kesi.
Kreemi‐
kook
1,4 kg
60
60
-
11.15 Hoidistamine - Alumine
kuumutus
•
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Selle funktsiooni puhul kasutage
altpoolt esimest riiulitasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus üheliitrist purki.
•
•
•
•
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2
liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt
niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni
( vt tabelit).
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Maasikad / musti‐
kad / vaarikad /
küpsed tikrid
160 - 170
35 - 45
-
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Pirnid/küdooniad/
ploomid
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Porgandid 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Luuviljalised
Juurvili
32
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Kurgid
160 - 170
50 - 60
-
Segaköögivili
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas/herned/
spargel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Jätke pärast väljalülitumist ahju seisma.
11.16 Kuivatamine - Pöördõhk
•
•
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Paremate tulemuste saamiseks
lülitage ahi poole kuivatamise peal
välja, tehke uks lahti ja jätke üheks
ööks jahtuma.
Juurvili
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprad
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
5-6
3
1/4
Seened
50 - 60
6-8
3
1/4
Ürdid
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Ahju tasand
Ploomid
60 - 70
Aprikoosid
Puuviljad
Toit
1. tasand
2 tasandit
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Õunaviilud
60 - 70
6-8
3
1/4
Pirnid
60 - 70
6-9
3
1/4
11.17 Toidutermomeetri tabel
Veiseliha
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Ribi/fileetükk: väheküps
45 - 50
Ribi/fileetükk: poolküps
60 - 65
EESTI
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Ribi/fileetükk: täisküps
70 - 75
Sealiha
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Sea abatükk / kints / kaelatükk
80 - 82
Karbonaad (seljatükk) / suitsu seaselja‐
tükk
75 - 80
Pikkpoiss
75 - 80
Vasikaliha
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vasikapraad
75 - 80
Vasikakoot
85 - 90
Lambaliha
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Lambakoot
80 - 85
Lamba seljatükk
80 - 85
Lambapraad / lambakoot
70 - 75
Ulukiliha
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Jänese seljatükk
70 - 75
Jänese koot
70 - 75
Jänes, terve
70 - 75
Uluki seljatükk
70 - 75
Uluki koot
70 - 75
Kala
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Lõhe
65 - 70
Forell
65 - 70
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
33
34
www.electrolux.com
12.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
•
Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul
on oht suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
12.2 Ahjuresti tugede
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
2
1
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
12.3 Katalüüs
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage katalüütilise
pinna puhastamiseks
ahjupihusteid, abrasiivseid
puhastusvahendeid, seepi
ega muid pesuaineid. Need
võivad kahjustada
katalüütilist pinda.
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Ahju seinad ja lagi on kaetud katalüütilise
pinnaga. Kõrge kuumuse toimel imavad
need endasse rasva ja mustuse.
Sellele isepuhastusprotsessile
kaasaaitamiseks kuumutage seadet
regulaarselt ilma toiduta.
Katalüütilise pinna
värvimuutused ei mõjuta
katalüütilisi omadusi.
1. Puudutage järjest , kuni ekraanile
ilmub "Cata" ja puhastustoimingu
kestus (1 tund).
Te ei saa valida kestust, kuid võite
kasutada funktsiooni Lõpp ja määrata
puhastustoimingule viitkäivituse.
Kui protseduur saab läbi, kostab
helisignaal. Seade lülitub välja.
2. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
3. Puhastage ahju põhja pehme ja
niiske käsnaga.
12.4 Lõhnafilter
Lõhnafilter vähendab küpsetamisel või
grillimisel eralduvaid lõhnu. See hakkab
tööle, kui temperatuur seadmes on üle
50 °C. Lõhnafilter asub ahjulaes ja
taastab ise oma toimet. Lõhnafilter
töötab kõigi ahjufunktsioonidega.
Lülitage lõhnafilter sisse
seadete menüüst.
EESTI
35
Kui lõhnafilter on sees, kuvatakse
ekraanil sümbol
.
Ahjufunktsiooni lõppemisel jääb
lõhnafilter sisselülitatuks 10 minutiks.
Lõhnafilter peatab töö seadme
väljalülitamisel või ahjuukse avamisel.
12.5 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Puhastamiseks saate ukse ja seesmised
klaaspaneelid eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
2
B
1
7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja
HOIATUS!
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik.
Uks on raske.
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad
(A), mis paiknevad kahel uksehingel.
A
A
9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
12.6 Lambi asendamine
3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise
asendisse (umbes 70° nurga alla).
4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt
küljelt ja tõmmake ülespoole
suunatud nurga all seadmest
eemale.
5. Pange uks, väliskülg allpool,
pehmele ja tasasele pinnale. See on
vajalik kriimude vältimiseks.
6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
Asetage seadme põhjale riidest lapp.
See hoiab ära lambi klaasist katte ja
ahjuõõne purunemise.
HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht!
Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Ülemine valgusti
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
36
www.electrolux.com
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
Külgmine valgustus
1. Ahjuvalgustile ligipääsemiseks
eemaldage vasak riiulitugi.
2. Kasutage klaaskatte eemaldamiseks
kitsast tömpi eset (nt teelusikat).
3. Puhastage klaaskate.
4. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
5. Paigaldage klaaskate.
6. Paigaldage vasakpoolne riiulitugi.
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt "Automaatne väljalüli‐
tus".
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülita‐
tud.
Vt "Lapseluku kasuta‐
mine".
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektriku‐
ga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Väljalülitatud olekus ei ku‐
vata ekraanil kellaaega.
Ekraan on välja lülitatud.
Ekraani uuesti sisselülita‐
miseks puudutage sa‐
maaegselt
ja
.
Toidutermomeeter ei tööta. Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse si‐
sestatud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
37
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraan näitab "C2".
Soovite käivitada sulata‐
Eemaldage toidutermo‐
mise või katalüütilist funkt‐ meetri pistik pesast.
siooni, kuid ei eemaldanud
toidutermomeetri pistikut
pesast.
Ekraanil kuvatakse "C3".
Puhastusfunktsioon ei töö‐ Sulgege uks täielikult.
ta. Te ei sulgenud ahjuust
korralikult või on elektroo‐
niline ukselukustus rikkis.
Ekraanil kuvatakse vea‐
kood, mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
13.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöörd‐
uge klienditeenindusse.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
38
www.electrolux.com
14. TEHNILISED ANDMED
14.1 Tehnilised andmed
Pinge
220 - 240 V
Sagedus
50 Hz
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Toote andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOA5751AAX
Energiatõhususe indeks
94.0
Energiasäästuklass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.99 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.79 kWh/tsüklis
Ahjuõõnsuste arv
1
Kuumuse allikas
Elekter
Mahutavus
70 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
39.5 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
15.2 Energiasääst
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
•
Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
•
•
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt
küpsetusajast vähemalt 3 - 10
minutit enne küpsetusaja lõppu
ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
Küpsetamine pöördõhuga – kui
võimalik, kasutage energia
säästmiseks pöördõhuga funktsioone.
Jääkkuumus
– Kui mõne ahjufunktsiooni puhul
on valitud programm koos
ajavalikuga (Kestus, Lõpp,
Edasilükkamine) ja kui
küpsetusaeg ei ületa 30 minutit,
lülituvad kuumutuselemendid
automaatselt 10% varem välja.
EESTI
•
•
•
•
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks.
Küpsetamine ilma valgustita –
lülitage valgusti küpsetamise ajaks
välja ja lülitage sisse ainult vajadusel.
Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanil
kuvatakse jääkkuumuse temperatuur.
ÖKO-funktsioonid – vt
"Ahjufunktsioonid".
Kasutades funktsiooni Niiske
pöördõhk lülitub valgusti 30 sekundi
•
•
39
pärast välja. Võite selle vastavalt
vajadusele uuesti sisse lülitada.
Kasutades öko-funktsioone, lülitub
valgusti välja. Võite selle vastavalt
vajadusele uuesti sisse lülitada.
Ekraani väljalülitamine – vajadusel
võite ekraani täielikult välja lülitada.
Puudutage samaaegselt
ja
,
kuni ekraan kustub. Sama toiminguga
saab seadme ka sisse lülitada.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867309423-A-312014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising