Electrolux | EOC5956AAX | User manual | Electrolux EOC5956AAX Používateľská príručka

Electrolux EOC5956AAX Používateľská príručka
EOC5956AAX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. RÝCHLY SPRIEVODCA...................................................................................10
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 11
8. SPRIEVODCA PEČENÍM.................................................................................21
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 26
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................28
11. TIPY A RADY................................................................................................. 28
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................43
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 46
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 47
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný
ani odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
•
•
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
SLOVENSKY
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.6 Vnútorné osvetlenie
2.8 Servis
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Hlboký pekáč
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
SLOVENSKY
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐
rové tla‐
čidlo
1
-
2
3
4
5
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
Obľúbené
Obsahuje zoznam obľúbených programov pe‐
čenia vytvorených používateľom.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer. Priamy
prístup k časovým funkciám.
Sprievodca pe‐
čením
Priamy prístup k ponukám: Kuchárska kniha a
VarioGuide keď je spotrebič aktívny.
Senzorové tlačidla pre:
Obľúbené, Časomer a
Sprievodca pečením svietia
iba keď je spotrebič aktívny.
4.2 Displej
Po zapnutí spotrebič zobrazuje základný
režim ohrevu.
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
start
E
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Zmena veľkosti textu
Ďalšie voliteľné funkcie
Teplotná sonda
Ohrev a uchovanie teploty
A.
B.
C.
D.
E.
Návrat do ponuky
Aktuálne nastavená funkcia ohrevu
Aktuálne nastavená teplota
Hodiny
Štart
9
10
www.electrolux.com
Symbol
Funkcia
Blokovanie
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
5.2 Licencia na softvér
Softvér používaný v tomto výrobku
obsahuje softvér chránený autorským
právom, na ktorý sa vzťahujú licencie
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY a ďalšie.
použitím tejto cesty v ponuke: Základné
Nastavenie / Servis / Licencia.
Zdrojový kód softvéru open-source
používaného v tomto výrobku je možné
stiahnuť použitím hypertextového
prepojenia uvedeného na webovej
stránke výrobku.
5.3 Prvé zapojenie
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete je potrebné nastaviť:
•
•
•
•
•
•
jazyk
čas
formát hodín
dátum
rýchly ohrev
pachový filter
Zvolený názov alebo číslo možno
nastaviť dvomi spôsobmi. Posuňte ho na
požadovanú polohu alebo sa dotknite
zvolenej možnosti. Nastavenia môžete
zmeniť v ponuke: Základné Nastavenie.
Úplnú kópiu týchto licencií je možné
zobraziť na TFT displeji zariadenia
6. RÝCHLY SPRIEVODCA
6.1 Používanie dotykovej
obrazovky
•
•
•
•
•
•
•
Na posúvanie položiek ponuky
použite rýchly pohyb alebo potiahnite
prst po displeji.
Intenzita pohybu určuje rýchlosť
posúvania obrazovky.
Posúvanie sa zastaví samovoľne
alebo ho môžete zastaviť okamžite
dotykom displeja.
Zvolená funkcia sa zapne, keď
zdvihnete prst z displeja.
Ak chcete zapnúť funkciu ponuky,
dotknite sa displeja na mieste
vybranej funkcie.
•
•
Ktorýkoľvek z parametrov
zobrazených na displeji môžete
zmeniť, keď sa ho dotknete.
Požadovanú funkciu, čas alebo
teplotu môžete nastaviť posúvaním
zoznamu alebo dotknutím sa voliteľnej
funkcie, ktorú chcete vybrať.
Keď zapnete funkciu ohrevu, Menu sa
na displeji nezobrazí. Dotknite sa
ľubovoľného miesta na displeji a
Menu sa opäť zobrazí.
Keď je spotrebič zapnutý a niektoré
zo symbolov sa na displeji prestanú
zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného
miesta na displeji. Všetky symboly sa
znovu zobrazia.
SLOVENSKY
•
•
Po nastavení niektorých funkcií sa
zobrazí rozbaľovacie okno s ďalšími
informáciami.
Zobrazenie teploty sa môže na
displeji vystriedať s inými funkciami
umiestnenými v pravom a ľavom
dolnom rohu.
Menu
Ponuka
Voliteľné funkcie
Zablokovanie ob‐
razovky
Ohrev a uchovanie
teploty
Nastaviť a ísť
150°
start
Osvetlenie
Detská poistka
11:09
33min
11
Sprievodca peče‐
ním
Kuchárska kniha
Posledné a časté
Naposledy použité
20min
VarioGuide
Najpoužívanejšie
Keď v ponuke stlačíte a
podržíte voliteľnú funkciu,
zobrazí sa krátky popis tejto
funkcie.
6.2 Rýchly sprievodca ponukou
Časovače
Pripomienka čiste‐
nia
Displej
Zvuk
Ponuka
Funkcie
Základné nastave‐ Rýchle zohrievanie
nie
Pachový filter
Funkcie ohrevu
Jazyk
Špeciálne
Čas a dátum
Čistenie
Režim DEMO
Obľúbené
Servis
Nastavenie časo‐
mera
Nastavenie trvania
Nastavenie času
skončenia
Nastavenie času
spustenia
Uplynutý čas
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Obsluha spotrebiča
Na ovládanie spotrebiča môžete použiť:
12
www.electrolux.com
•
•
manuálny režim – ručné nastavenie
funkcie ohrevu, teploty a času
pečenia.
automatické programy (Sprievodca
pečením) – na prípravu jedla, ak
nemáte dostatočné skúsenosti alebo
vedomosti o pečení.
2. Dotknite sa: Menu.
3. Prejdite ponukou a nájdite funkciu,
ktorú chcete zapnúť.
4. Ak chcete danú funkciu zapnúť,
dotknite sa jej na displeji.
5. Na návrat do predošlej ponuky sa
dotknite tlačidla:
alebo Menu.
6. Ak chcete spotrebič vypnúť, dotknite
7.2 Ovládanie ponuky
sa:
1. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa:
.
.
7.3 Prehľad ponuky
A
B
A. Návrat do ponuky
B. Aktuálna úroveň v ponuke
C. Zoznam funkcií
Menu
Functions
Timers
Options
C
Hlavná ponuka
Položka ponuky
Popis
Funkcie
Obsahuje zoznam funkcií ohrevu, špeciálnych
funkcií, programov čistenia a obľúbených pro‐
gramov.
Časovače
Obsahuje zoznam časových funkcií.
Voliteľné funkcie
Obsahuje zoznam ďalších voliteľných funkcií
pre funkcie Bezpečnosť, Osvetlenie, Ohrev a
uchovanie teploty, Nastaviť a ísť.
Sprievodca pečením
Obsahuje zoznam automatických programov
pečenia.
Posledné a časté
Zobrazuje naposledy použitú funkciu a najča‐
stejšie používané funkcie.
Základné nastavenie
Obsahuje zoznam základných nastavení.
SLOVENSKY
13
7.4 Podponuka pre: Funkcie
A
A.
B.
C.
D.
B
True Fan Cooking
Návrat do ponuky
Zoznam funkcií ohrevu
Zoznam dostupných voliteľných funkcií
Ďalšie voliteľné funkcie
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Prejdite funkciami, nájdite
požadovanú funkciu a dotknite sa jej.
2. Ak chcete zmeniť teplotu, dotknite sa
hodnoty teploty zobrazenej na
displeji, prejdite zoznamom a nájdite
tú, ktorú potrebujete.
3. Dotykom teplotu potvrďte.
4. Ak chcete zapnúť funkciu, dotknite
sa: Start.
Keď spotrebič približne dosiahne
nastavenú teplotu, zaznie zvukový
signál. Zvukový signál zaznie znova po
skončení času pečenia.
A
B
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, dotknite sa tlačidla: Menu.
V rozbaľovacom okne
môžete zobraziť popis danej
funkcie ohrevu alebo vytvoriť
predvolenú funkciu.
Najmenej 2 sekundy podržte
prst na zvolenej funkcii
ohrevu. Keď nastavíte
funkciu ohrevu ako
predvolenú, pri opätovnom
zapnutí spotrebiča sa
zobrazí ako prvá.
A. Návrat do ponuky
B. Rozbaľovacie okno
C. Ďalšie voliteľné funkcie
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Podponuka pre: Funkcie ohrevu
Chlieb
Na pečenie chleba s chrumkavou kôrkou.
Dolný ohrev
Na zohrievanie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou a na zaváranie.
14
www.electrolux.com
Vlhký horúci vzduch
Na prípravu pečených nemäsových pokrmov vo for‐
me na jednej úrovni. Na úsporu energie počas pe‐
čenia. Aby ste dosiahli požadované výsledky peče‐
nia, musí sa táto funkcia používať v súlade s tabuľ‐
kami pečenia. Bližšie informácie o odporúčaných
nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia.
Pomalé pečenie
Pomalé pečenie na prípravu veľmi jemného a šťav‐
natého pečeného mäsa.
Pizza
Pečenie pokrmov s chrumkavým korpusom ako piz‐
za alebo slaný koláč na jednej úrovni. Nastavte o
20 – 40 °C nižšie teploty rúry ako pri funkcii Horný/
dolný ohrev.
Horný/Dolný ohrev
Horný a dolný ohrev na pečenie múčnych pokrmov
a mäsa na jednej úrovni.
Teplovzdušné peče‐
nie
Horúci vzduch na prípravu viacerých pokrmov a na
pečenie múčnych pokrmov až na troch úrovniach
rúry súčasne. Nastavte o 20 – 40 °C nižšie teploty
rúry ako pri funkcii Horný/dolný ohrev.
Turbo gril
Pečenie horúcim vzduchom na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej úrovni.
Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Gril
Na grilovanie väčších kusov, ako napr. pečené ho‐
vädzie.
EKO pečenie mäsa
Optimalizuje spotrebu energie počas pečenia. Pre‐
to je potrebné najprv nastaviť čas pečenia. Počas
tejto funkcie sa vypne vnútorné osvetlenie. Osvetle‐
nie môžete opäť zapnúť prostredníctvom ponuky
alebo otvorením dvierok rúry.
Mrazené pokrmy
Na prípravu polotovarov so zlatistým chrumkavým
povrchom, napr. hranolčekov, amerických zemia‐
kov.
Zapečené jedlo
Na vytvorenie zapečeného povrchu pri jedlách, ako
sú lasagne alebo zapečené zemiaky. Tiež na grati‐
novanie a zapekanie.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
SLOVENSKY
15
7.7 Podponuka pre: Špeciálne
Sušenie
Na sušenie nakrájaného ovocia, napr. jabĺk, sliviek,
broskýň, a zeleniny, napr. paradajok, cukiet alebo
hríbov.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Uchovať teplé
Na udržiavanie teploty pokrmov.
Ohrev tanierov
Na predhriatie taniera pred podávaním jedla.
Kysnutie cesta
Na kontrolované kysnutie cesta pred pečením.
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny, napr. čalamády, do skle‐
ných fliaš.
7.8 Podponuka pre: Čistenie
Rýchla pyrolýza
1 h pri miernom znečistení. Pyrolytické čistenie od‐
stráni odolné zvyšky nečistôt tým, že ich spáli na
popol, ktorý potom bude možné z rúry jednoducho
utrieť.
Normálna pyrolýza
1 h 30 min. pri bežnom znečistení. Pyrolytické či‐
stenie odstráni odolné zvyšky nečistôt tým, že ich
spáli na popol, ktorý potom bude možné z rúry jed‐
noducho utrieť.
Intenzívna pyrolýza
2 h 30 min. pri silnom znečistení. Pyrolytické čiste‐
nie odstráni odolné zvyšky nečistôt tým, že ich spáli
na popol, ktorý potom bude možné z rúry jednodu‐
cho utrieť.
7.9 Podponuka pre: Obľúbené
A
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
A. Návrat do ponuky
B. Obľúbený program
C. Zoznam funkcií
16
www.electrolux.com
Zoznam skôr uložených nastavení.
Uložiť môžete aj aktuálne nastavenia,
napr.: trvanie, teplotu alebo funkciu
ohrevu. Nastaviť môžete až 20
programov, ktoré sa zobrazia v zozname
v abecednom poradí.
Položka ponuky
Popis
Spustiť
Spustite uložený obľúbený program.
Odstrániť
Trvalé odstránenie tohto uloženého obľúbeného
programu.
Premenovať
Zmena alebo oprava uloženého názvu.
7.10 Uloženie obľúbeného
programu
True Fan Cooking
1. Aktuálne nastavenia funkcie ohrevu
Q W E R T Y U I O P
.
uložíte stlačením
2. Zvoľte: Uložiť aktuálne nastavenia
ako nové.
3. Zadajte názov obľúbeného programu
a stlačte OK.
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
7.11 Podponuka pre: Časovače
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
Start
09:03
Návrat do ponuky
Aktuálne nastavený čas trvania
Vynulovanie času trvania
Čas skončenia
Čas spustenia
2h 30min
1 29
End
11:33
0 28
E
D
Položka ponuky
Popis
Nastavenie časomera
Pri nastavení a spustení odpočítavania sa na
hlavnom displeji zobrazí časovač a po skončení
odpočítavania zaznie zvukový signál. Tento ča‐
sovač nepreruší varenie a je k dispozícii aj vte‐
dy, keď je rúra vypnutá. Nastavte ho posunu‐
tím, časovač sa spustí automaticky.
Nastavenie trvania
Pri nastavení a spustení odpočítavania sa na
hlavnom displeji zobrazí časovač a po skončení
odpočítavania sa rúra vypne a zaznie zvukový
signál.
SLOVENSKY
17
Položka ponuky
Popis
Nastavenie času skončenia
Na nastavenie času vypnutia pre aktuálne na‐
stavenia.
Nastavenie času spustenia
Na nastavenie času zapnutia pre aktuálne na‐
stavenia.
Uplynutý čas
Zobrazenie, skrytie alebo vynulovanie časova‐
ča, ktorý počíta čas od stlačenia tlačidla Štart.
Uplynutý čas je k dispozícii len vtedy, keď je rú‐
ra v činnosti.
7.12 Nastavenie časových
funkcií
Pri použití teplotnej sondy
funkcie Trvanie a Koniec
nefungujú.
Keď je spotrebič zapnutý, môžete zmeniť
nastavený dátum a čas tak, že sa
dotknete hodín na displeji.
1. Prejdite do ponuky: Funkcie ohrevu.
2. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
alebo choďte do ponuky:
3. Stlačte
Časovače.
4. Zvoľte časovú funkciu.
5. Prejdite zoznam a nastavte
požadovaný čas. Počkajte niekoľko
sekúnd, kým sa čas nastaví
automaticky, alebo nastavenie
potvrďte dotykom: h alebo min.
Nastavenia môžete vymazať
dotykom: x.
Po skončení časovej funkcie zaznie
zvukový signál a na displeji sa zobrazí
hlásenie. Proces pečenia môžete
zastaviť alebo predĺžiť.
7.13 Podponuka pre: Voliteľné
funkcie
Ďalšie individuálne nastavenia ohľadne
bezpečnosti, pohodlia a osvetlenia.
Položka ponuky
Popis
Osvetlenie Zapnúť / Vypnúť
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.
Detská poistka Zapnúť / Vypnúť
Po zapnutí zablokuje obrazovku, všetky tlačidlá
a dvierka. Zostávajú zablokované v polohe ZAP
aj VYP. Ak chcete ovládanie odblokovať, dot‐
knite sa displeja a postupujte podľa pokynov.
Ak je ovládanie odblokované, musíte ho znova
zablokovať prostredníctvom ponuky.
Zablokovanie obrazovky
Funkcia zablokovania displeja dočasne „uzamy‐
ká“ dotykovú obrazovku a všetky tlačidlá okrem
tlačidla napájania. Ak chcete ovládanie odblo‐
kovať, dotknite sa displeja a postupujte podľa
pokynov.
Ohrev a uchovanie teploty
Funkcia Ohrev a uchovanie teploty je dostupná
len vtedy, keď je nastavené trvanie. Rúra sa
úplne nevypne, ale bude uchovávať pokrm tep‐
lý po dobu 30 minút. Nie je k dispozícii pre všet‐
ky programy. Ak je funkcia aktívna, na displeji
sa zobrazí ikona.
18
www.electrolux.com
Položka ponuky
Popis
Nastaviť a ísť
Funkcia Nastaviť a ísť umožňuje nastaviť funk‐
ciu rúry a jej trvanie a spustiť ju neskôr dotykom
obrazovky. Po spustení funkcie je obrazovka
zablokovaná.
Funkcia sa v ponuke zobrazí iba pri nastave‐
nom trvaní.
7.14 Ohrev a uchovanie teploty
Funkcia uchová pripravené jedlo teplé pri
80 °C po dobu 30 minút. Zapína sa po
skončení pečenia.
Funkcia nefunguje v
kombinácii s varením pri
nízkej teplote, automatickými
programami so zadávaním
hmotnosti, automatickými
programami s parou,
všetkými funkciami z
ponuky: Špeciálne, parnými
funkciami z ponuky: Funkcie
ohrevu.
Podmienky pre funkciu:
•
•
•
•
•
Nastavili ste funkciu ohrevu alebo
automatický program.
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Nastavili ste funkciu: Nastavenie
trvania.
Aktivovali ste funkciu: Ohrev a
uchovanie teploty v ponuke: Voliteľné
funkcie.
Displej zobrazuje:
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
3. Nastavte funkciu: Nastavenie trvania.
4. Zvoľte: Voliteľné funkcie / Nastaviť a
ísť.
Dotknite sa hlásenia na displeji alebo
stlačte senzorové tlačidlo (okrem ).
Zapne sa nastavená funkcia ohrevu.
Ak pred zapnutím funkcie
stlačíte
vypne.
, funkcia sa vypne.
7.15 Nastaviť a ísť
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
ohrevu (alebo program) a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo klepnutím na
hlásenie na displeji.
, funkcia sa
Keď sa funkcia ohrevu ukončí, zaznie
zvukový signál.
•
.
Ak používate teplotnú
sondu, symbol nie je
viditeľný na displeji.
Ak stlačíte tlačidlo
Funkcia funguje s funkciami:
Nastavenie trvania, teplotná
sonda.
Funkcia nefunguje s
funkciou čistenia.
•
Funkcia: Funkcia Detská
poistka je zapnutá, keď je
spustená funkcia ohrevu
a po vypnutí spotrebiča.
Pomocou pokynov na
displeji vypnite funkciu.
Ponuka: Voliteľné funkcie
vám umožní zapnúť a
vypnúť funkciu: Nastaviť
a ísť.
7.16 Detská poistka
Menu / Voliteľné funkcie / Detská
poistka
Táto funkcia zabraňuje náhodnému
spusteniu spotrebiča.
SLOVENSKY
19
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Funkciu možno zapnúť,
iba ak je spotrebič v činnosti.
Zapnutie funkcie: Detská
poistka
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolytické čistenie, dvierka
sú zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Zapnutie funkcie: Zablokovanie
obrazovky
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
nastavenie.
3. Prejdite na: Zablokovanie obrazovky.
4. Ak chcete zapnúť funkciu, dotknite
sa: Zablokovanie obrazovky.
Spotrebič je zablokovaný.
1. Funkciu nastavte do polohy: Zapnúť.
2. Spotrebič vypnite.
Vypnutie funkcie: Detská
poistka
Pri vypnutí spotrebiča sa funkcia
automaticky vypne.
1. Zapnite spotrebič.
2. Klepnite na displej.
3. Postupujte podľa pokynov na displeji.
Vypnutie funkcie: Zablokovanie
obrazovky
7.17 Zablokovanie obrazovky
1. Klepnite na displej.
2. Postupujte podľa pokynov na displeji.
Menu / Voliteľné funkcie /
Zablokovanie obrazovky
7.18 Podponuka pre: Sprievodca pečením
A
A.
B.
C.
D.
B
Cake and Pastry
Návrat do ponuky
Kategória pokrmu
Kuchárska kniha a VarioGuide
Ďalšie voliteľné funkcie
Cookbook
VarioGuide
D
C
Kuchárska kniha obsahuje inšpiratívne
recepty k automatickým receptovým
programom a funkcia VarioGuide prináša
odporúčané nastavenia rúry pre vaše
pokrmy. Čas a teplotu funkcie
VarioGuide môžete upraviť podľa svojich
potrieb. Keď sa dotknete kuchárskej
čiapky pri pokrme, zobrazia sa naše
odporúčané nastavenia.
7.19 Podponuka pre: Posledné
a časté
Jednoducho prístupný zoznam
naposledy a najčastejšie používaných
funkcií, receptových programov a
rýchlych štartov.
Položka ponuky
Popis
Naposledy použité
Zobrazuje 5 naposledy použitých funkcií.
Najpoužívanejšie
Zobrazuje 5 najpoužívanejších funkcií.
20
www.electrolux.com
7.20 Podponuka pre: Základné
nastavenie
Nastavenia zostanú nezmenené pri
každom zapnutí spotrebiča.
Položka ponuky
Popis
Rýchle zohrievanie Zapnúť / Vy‐
pnúť
Ak je táto funkcia ZAPNUTÁ, čas zohriatia rúry
sa pri niektorých funkciách skráti. Indikuje to
symbol >> na obrazovke.
Pachový filter Zapnúť / Vypnúť
Pachový filter, ktorý odstráni zápach z odvádza‐
ného vzduchu.
Pripomienka čistenia Zapnúť /
Vypnúť
Nastavte, ak si želáte, aby vám rúra pripomenu‐
la použitie čistiaceho cyklu.
Displej
Zvoľte nastavenia displeja.
Jas
Môžete si zvoliť zo 4 režimov jasu.
Nastavenie jasu displeja v režime
ZAP. V režime VYP nie je možné
upraviť denný čas.
Obrázky pozadia Zapnúť / Vypnúť
Zobraziť alebo skryť obrázky pozadia.
Zvuk
Nastavenia zvuku.
Objem
Jazyk
Nastavte požadovaný jazyk.
Čas a dátum
Nastavte čas a dátum a ďalšie voľ‐
by zobrazenia času.
Čas
Nastavte alebo upravte čas.
Typ (Pípnutie / Kliknutie / Žiadny zvuk)
Dátum
Nastavte alebo upravte dátum.
Formát
Nastavte uprednostňovaný formát času:
HH:MM alebo AM/PM.
Štýl hodín
Nastavenie vzhľadu hodín, ktoré sa zobrazia po
zapnutí rúry.
Režim DEMO
Aktivačný kód: 2468
Len na použitie v predajniach. Ak
je funkcia zapnutá, ohrevné články
sú odpojené a na obrazovke sa zo‐
brazí nápis DEMO.
SLOVENSKY
Položka ponuky
Popis
Servis
Zobrazenie verzie softvéru a konfi‐
gurácie.
Verzia softvéru
Zobrazenie verziu softvéru rúry.
21
Vrátiť všetky nastavenia
Obnovenie všetkých nastavení z výroby.
Licencia
Zobrazí licenciu v anglickom jazyku.
8. SPRIEVODCA PEČENÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Sprievodca pečením
Menu / Sprievodca pečením alebo sa
2. Posúvaním si prezrite zoznam
pokrmov a dotykom zvoľte
požadovaný pokrm.
3. Ak chcete zapnúť funkciu, dotknite:
Start.
Po skončení funkcie sa na displeji
zobrazí hlásenie.
dotknite:
Môžete si zvoliť použitie funkcie:
Kuchárska kniha alebo VarioGuide.
8.2 Zapnutie funkcie
1. Posúvaním si prezrite zoznam
kategórií jedál a dotykom zvoľte
požadovanú kategóriu.
A
B C
11:09
Calzone
A.
B.
C.
D.
E.
Recept
Zostávajúci čas
Hodiny
Stop
Teplota
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Podponuka pre: Kuchárska
kniha
Menu / Sprievodca pečením /
Kuchárska kniha alebo sa dotknite:
Táto funkcia obsahuje zoznam receptov
s optimálnymi nastaveniami spotrebiča.
Nastavenia pre recepty nie je možné
meniť. Prísady a spôsob prípravy pre
každý recept sa zobrazujú na displeji.
Ak sa po aktivovaní receptu budete
chcieť vrátiť k prísadám a spôsobu
prípravy, dotknite sa názvu receptu.
Recepty pre túto funkciu a konkrétne pre
tento spotrebič nájdete aj na našej
webovej stránke. Pri hľadaní správnej
knihy receptov budete potrebovať číslo
výrobku (PNC) uvedené na typovom
štítku na prednom ráme dutiny
spotrebiča.
22
www.electrolux.com
Spotrebič použije automatické
nastavenia pri použití funkcie: Kuchárska
kniha.
Kategória pokrmu
Pokrm
Ryby a morské plody
Treska
Rybie filé
Ryba v soli
Losos, filety
Plnené chobotnice
Hydina
Kuracie stehná
Kohút na víne
Pečená kačica na pom.
Mäso
Dusené hovädzie mäso
Marinované hovädzie
Sekaná
Bravčové koleno
Bravčové plece
Švédsky slávnostný pokrm
Teľacie koleno
Teľacie Ossobuco
Plnené teľacie prsia
Jahňacie stehno
Králik
Králik v horčicovej omáčke
Diviak
Pečené jedlá
Lasagne
Zapečené cestoviny
Moussaka
Zapečené zemiaky
Franské knedličky
Zapekaná čakanka
Zapečené ryby so zemiak‐
mi
Pizza a slaný koláč
Pizza
Cibuľový koláč
Slaný lotrinský koláč
Syrový koláč
Ruské knedle
Syrové pečivo
Koláč z kozieho syra
Koláče a pečivo
Mandľový koláč
Brownies - Čok. sušienky
Mrkvový koláč
Tvarohový koláč
Biskupský chlebíček
Ovocný koláč
Babičkin pečený jablkový
koláč
Citrónový koláč
Muffiny
Kysnutá bábovka
Koláč savarin
Piškótový koláč
Koláč s mrveničkou
Švédsky koláč
Sladký koláč
Mrkvový koláč
Chlieb a pečivo
Pečivo, sladké
Farmársky chlieb
Biely chlieb
Vianočka
Maslová pletenica
8.4 Podponuka pre: VarioGuide
Menu / Sprievodca pečením /
VarioGuide alebo sa dotknite:
Odporúčané teploty a časy pečenia sú
iba orientačné a slúžia iba ako pomôcka.
Skutočné hodnoty závisia od
konkrétneho receptu a množstva a
kvality použitých prísad. Ak si chcete
skontrolovať odporúčané nastavenia,
dotknite sa (vedľa názvu pokrmu):
.
Ak chcete zmeniť teplotu alebo čas podľa
vašich preferencií, dotknite sa teploty
alebo minút na displeji.
Funkcia VarioGuide obsahuje
automatické programy, ktoré poskytujú
optimálne nastavenia pre každý typ
mäsa.
SLOVENSKY
•
Automatické programy na pečenie
•
mäsa so zadávaním hmotnosti –
táto funkcia automaticky vypočítava
čas pečenia. Ak ju chcete použiť,
zadajte hmotnosť pokrmu a čas sa
nastaví automaticky. Ak to chcete
urobiť, dotknite sa hodnoty minút pod
názvom pokrmu a zadajte správnu
hodnotu.
Automatické programy na prípravu
mäsa s teplotnou sondou
– táto
funkcia automaticky vypočítava čas
pečenia. Keď sa program skončí,
zaznie zvukový signál.
Kategória pokrmu: Ryby a morské
plody
Pokrm
Pečené
Rybie Prsty
Fileta, mrazená
Celá malá ryba
Ryby
Pokrm
Krídla, čerstvé
Krídla, mrazené
Kurča
Pstruh
Losos vcelku
Kategória pokrmu: Hydina
Pokrm
Hydina bez kostí
-
Hydina bez kostí
-
Stehná, mrazené
Vcelku
Kačka
-
Hus
-
Morka
-
Kategória pokrmu: Mäso
Pokrm
Hovädzie
Dusené mäso
Sekaná
Neprepečený
Neprepečený
Celá ryba, grilova‐
ná
ná
Stehná, čerstvé
Polovica
Celá malá ryba,
grilovaná
Celá ryba, grilova‐
23
Stredne prepečený
Hovädzie pečené
Stredne prepečený
Prepečený
Prepečený
Neprepečený
Hovädzie po škan‐ Stredne prepečený
dinávsky
Prepečený
24
www.electrolux.com
Pokrm
Pokrm
Rebierka
Lasagne/cannelloni, zmraz.
Koleno, predvare‐
né
Cestovinový nákyp
Stehno
Roštenka
Bravčové
Roštenka
Údené bravčové
karé
Zapečené zemiaky
Gratinovaná zelenina
Sladké jedlá
Kategória pokrmu: Pizza a slaný koláč
Pokrm
Tenký korpus
Krkovička
Extra obloženie
Pliecko
Pečené
Koleno
Teľacie
Pečené
Malé pizze, mraze‐
né
Bageta s roztop.
syrom
-
Alsaský slaný ko‐
láč
-
Švajčiarsky koláč,
pikantný
-
né
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
Stehno
Slaný koláč
-
Chrbát
Stredne prepeče‐
né
Stredne prepeče‐
Srnčie/Jelenie
Americká, mraze‐
ná
Chladená
Pečené
Zajac
Pizza
Roštenka
Stehno
Jahňacie
Mrazené
Chrbát
Kategória pokrmu: Koláče a pečivo
Chrbát
Pokrm
Stehno
Kysnutá bábovka
Chrbát
Jablkový koláč, ob‐ ložený
Pečená zverina
-
Karé z diviny
-
-
Piškótový koláč
-
Jablkový koláč
-
Tvarohový koláč,
forma
-
Pokrm
Lasagne
Brioška
-
Kategória pokrmu: Pečené jedlá
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Koláč Madeira
-
Švajčiarsky koláč,
sladký
-
Mandľový koláč
-
Muffiny
-
Jemné pečivo
-
Prúžky pečiva
-
Koláčiky plnené
šľahačkou
-
Pečivo z lístkové‐
ho cesta
-
Veterníky
-
Mandľové sušien‐
ky
-
Krehké cesto
Ovocný koláč
Piškótové cesto
Kysnuté cesto
Kategória pokrmu: Chlieb a pečivo
Pokrm
Pečivo
Pečivo
Pečivo, predpeče‐
né
Pečivo, mrazené
Ciabatta
-
Bageta
Bagety, predpeče‐
né
Bagety, mrazené
Sušienky z krehké‐ ho cesta
Veniec z kysnuté‐
ho cesta
Vianočka
-
Biely chlieb
Jablkový závin,
zmrazený
-
Koláč na plechu
Chlieb
Piškótové cesto
-
Brownies - Čok.
sušienky
-
Piškótová roláda
-
Kysnutý koláč
-
Koláč s mrvenič‐
kou
-
Cukrový koláč
Krehké cesto
Piškótové cesto
Vianočka
Čierny chlieb
Ražný chlieb
Kysnuté cesto
Tvarohový koláč,
plech
Korpus z cesta
25
Celozrnný chlieb
Nízky chlieb
Kategória pokrmu: Prílohy
Pokrm
Hranolčeky, tenké
Hranolčeky, hrubé
Hranolčeky, mrazené
Americké zemiaky, krokety
Americké zemiaky
Opečené zemiakové pyré
Automatický program s teplotnou
sondou
Automatický program so zadávaním
hmotnosti
26
www.electrolux.com
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A. Návrat do ponuky
B. Ako dlho je daná funkcia zapnutá
C. Aktuálne nastavená funkcia
ohrevu
D. Aktuálne nastavená teplota
E. Aktuálna teplota v rúre
F. Zastaviť
G. Aktuálne nastavená teplota pre
teplotnú sondu
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, zaznie zvukový signál. Spotrebič
sa vypne automaticky.
6. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Konektor teplotnej sondy vytiahnite
zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
VAROVANIE!
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia. Pri
vyberaní špičky sondy a
odpájaní konektora sondy
dávajte pozor.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy
.
4. Nastavte teplotu vnútri mäsa.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
mäsa, dotknite sa teploty na displeji.
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
SLOVENSKY
27
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabraňuje zosunutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách nad ním a uistite sa, že
nôžky smerujú nadol.
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč:
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
28
www.electrolux.com
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nezmeníte teplotu v rúre, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Trvanie,
Koniec.
10.2 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
11.2 Tipy pre špeciálne funkcie
ohrevu rúry
Uchovať teplé
Túto funkciu použite, ak chcete jedlo
uchovať teplé.
Teplota sa automaticky nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
Zohrievanie tanierov a riadu.
Na rošt rovnomerne umiestnite taniere a
riad. Po uplynutí polovice času
zohrievania ich otočte (prevráťte ich
dnom nahor).
Teplota je vopred nastavená na 70 °C.
Odporúčaná poloha v rúre: 3.
SLOVENSKY
•
Kysnutie cesta
Túto automatickú funkciu môžete použiť
pri akomkoľvek recepte na kysnutie
cesta. Poskytne vám dobré prostredie na
kysnutie. Cesto vložte do dostatočne
veľkej formy na vykysnutie cesta a
zakryte ho vlhkou utierkou alebo
umelohmotnou fóliou. Do prvej úrovne
zasuňte drôtený rošt a položte naň
nádobu. Zatvorte dvierka a nastavte
funkciu: Kysnutie cesta. Nastavte
potrebný čas.
11.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
•
•
•
•
29
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je do‐
statočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej
úrovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo nižšiu teplotu v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
30
www.electrolux.com
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo vyššiu teplotu v
rúre.
11.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horný/Dolný
cake / Piškóto‐ ohrev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Horný/Dolný
Jablkový koláč ohrev
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Funkcia
Teplovzdušné
pečenie
Horný/Dolný
ohrev
SLOVENSKY
31
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Horný/Dolný
veniec z kysnu‐ ohrev
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
Horný/Dolný
chlieb):
ohrev
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/
Horný/Dolný
odpaľované ce‐ ohrev
sto
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová rolá‐
da
Horný/Dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Horný/Dolný
lový koláč/
ohrev
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Horný/Dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Horný/Dolný
ohrev
32
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Horný/Dolný
ohrev
1601)
20 - 30
3
Pečivo z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐ Teplovzdušné
tého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Kysnutý koláč s Horný/Dolný
jemnou plnkou ohrev
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
SLOVENSKY
33
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/Dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
11.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Gratinovaná
zelenina1)
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
11.7 Vlhký horúci vzduch
Pokrm
Typ potraviny
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Cestovinový nákyp
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené zemiaky
190 - 210
55 - 80
2
Sladké jedlá
180 - 200
45 - 60
2
Bábovka alebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Pletenec/veniec z kysnuté‐
ho cesta
170 - 190
40 - 50
2
Koláč posypaný mrveničkou 160 - 170
(suchý)
20 - 40
3
Pečivo z kysnutého cesta
20 - 40
2
160 - 170
34
www.electrolux.com
11.8 Viacúrovňové pečenie
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
35
11.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.10 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
•
•
•
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
36
www.electrolux.com
11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
Neprepečený
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
Stredne prepe‐
čený
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
Prepečený
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
750 g – 1 kg Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 750 g – 1 kg Turbo gril
no (predvare‐
né)
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečené teľa‐ 1
cie
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
SLOVENSKY
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/Noha za‐
jaca
až do 1 kg
Horný/Dolný 2301)
ohrev
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 – 2 kg
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1,5 – 2 kg
Horný/Dolný 180 - 200
ohrev
60 - 90
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny Porcia 200 – Turbo gril
250 g
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ Porcia 400 – Turbo gril
raťa
500 g
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
Ryba (v pare)
40 - 60
Úroveň
v rúre
1
37
38
www.electrolux.com
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐ 210 - 230
né
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchly gril
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
11.13 Mrazené pokrmy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiako‐
vé pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
39
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/Dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
ohrev alebo
Turbo gril
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/Dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/Dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
11.14 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu..
40
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo (kg) Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1 - 1.5
né
120
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Pečená teľaci‐
na
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Steaky
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.15 Rozmrazovanie
•
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Mäso
500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1,4 kg
11.16 Zaváranie
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne vrieť
(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
SLOVENSKY
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.17 Sušenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina:
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
41
42
www.electrolux.com
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.18 Chlieb
Predhriatie sa neodporúča.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Biely chlieb
180 - 200
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Brioška
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Ražný chlieb
190 - 210
50 - 70
2
Tmavý chlieb
180 - 200
50 - 70
2
Celozrnný chlieb
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Teľacie koleno
85 - 90
43
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
•
•
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Vyberanie zasúvacích líšt
Pred údržbou sa uistite, že je spotrebič
studený. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete spotrebič vyčistiť, vyberte
zasúvacie lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
44
www.electrolux.com
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
12.3 Pyrolytické čistenie
Menu / Funkcie / Čistenie
Normálna
pyrolýza
pre stredné
znečistenie
(1 h 30 min)
Intenzívna
pyrolýza
pre silné
znečistenie
(2 h 30 min)
Keď sa spustí pyrolytický
cyklus, osvetlenie je vypnuté
a chladiaci ventilátor pracuje
pri vyššej rýchlosti.
Počas zahrievania
neotvárajte dvierka. Ak
dvierka otvoríte, cyklus
pyrolytického čistenia sa
zruší.
3. Ak chcete zastaviť cyklus
pyrolytického čistenia, stlačte .
Spotrebič nepoužívajte, až kým
nezhasne symbol zablokovania dvierok.
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko
príslušenstvo.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
jednotke nainštalované
ďalšie spotrebiče,
nepoužívajte ich súčasne s
funkciou pyrolytického
čistenia. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
Na vyčistenie spotrebiča môžete použiť
pyrolytické čistenie.
VAROVANIE!
Spotrebič sa veľmi zohreje.
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia.
12.4 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
1. Prechádzajte cez ponuku a nastavte
režim čistenia: Čistenie.
2. Ak chcete zapnúť režim čistenia,
dotknite sa požadovanej možnosti.
A
Voliteľná
funkcia
Popis
Rýchla pyro‐
lýza
pre mierne
znečistenie
(1 h)
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
SLOVENSKY
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
12.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
45
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
46
www.electrolux.com
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená k
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená k zdroju
elektrického napájania (po‐
zrite si schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Displej zobrazuje chybové
hlásenie „F...“
Chyba elektroniky.
Obráťte sa na autorizova‐
né servisné stredisko.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
SLOVENSKY
47
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC5956AAX
Index energetickej účinnosti
92.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.79 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10
% skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Osvetlenie počas pečenia vypnite a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
48
www.electrolux.com
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
49
50
www.electrolux.com
SLOVENSKY
51
867314239-C-262016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising