Electrolux EOC5851ZOZ, EOC5851FOX User manual

Electrolux EOC5851ZOZ, EOC5851FOX User manual

EOC5851FOX

EOC5851ZOZ

LT

Orkaitė Naudojimo instrukcija

2 www.electrolux.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4

3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7

4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8

5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................14

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 15

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................16

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................18

11. PATARIMAI.................................................................................................... 20

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 37

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 39

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 41

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

www.electrolux.com/webselfservice

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie prietaiso, kai jis veikia.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

3

4 www.electrolux.com

Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros pavojus.

Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.

Išimkite visas dalis iš orkaitės.

Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo

šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą kepimo termometrą.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.

• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties aukščio prietaisų arba spintelių.

2.2 Elektros įvadas

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta įrengimo instrukcija.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.

• Šis prietaisas turi būti įžemintas.

• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.

Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninio aptarnavimo centras.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

LIETUVIŲ 5

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:

– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;

– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;

– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.

• Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.

• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia.

Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti

6 www.electrolux.com

prietaisui, jo korpusui ar grindims.

Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisas po naudojimo visiškai neataušo.

2.4 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.5 Pirolizinis valymas

Sužalojimo / gaisro / cheminių emisijų (dūmų) rizika naudojant pirolizės režimą.

• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo funkciją arba prieš pirmą naudojimą, pašalinkite iš orkaitės:

– bet kokius maisto likučius, aliejaus ar riebalų išsiliejimus / likučius;

– išimamus daiktus (įskaitant lentynas, šoninius bėgelius ir pan., pateiktus su gaminiu), ypač nesvylančius puodus, keptuves, skardas, indus ir pan.

• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio valymo nurodymus.

• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol veikia pirolizinis valymas.

Prietaisas labai įkaista ir karštas oras išeina iš priekinių aušinimo angų.

• Pirolizinis valymas yra aukštos temperatūros procesas, kurio metu iš maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl vartotojams primygtinai rekomenduojama:

– pirolizinio valymo metu ir po jo pasirūpinti geru vėdinimu;

– pirmą kartą naudojant prietaisą maksimalia temperatūra ir po to užtikrinti gerą vėdinimą.

• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir ropliai yra nepaprastai jautrūs garams, kylantiems visų pirolizinių orkaičių valymo proceso metu.

– Patraukite visus naminius gyvūnus (ypač paukščius) toliau nuo prietaiso pirolizinio valymo metu ir po jo bei pirmą kartą paleidę prietaisą veikti didžiausia temperatūra į gerai vėdinamą plotą.

• Maži naminiai gyvūnai gali būti labai jautrūs lokalizuotiems temperatūros pokyčiams šalia visų pirolizinių orkaičių, kai veikia pirolizinė savaiminio išsivalymo programa.

• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valymo metu aukšta temperatūra gali sugadinti nesvylančią puodų, keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.

dangą, o taip pat gali būti nedidelio lygio kensmingų garų šaltiniu.

• Garai, kylantys iš visų pirozilinių orkaičių / nudeginant maisto gaminimo metu likusius nešvarumus, žmonėms, įskaitant kūdikius ir sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, nėra kenksmingi.

2.6 Vidinė apšvietimo lemputė

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams.

Nenaudokite jos būstui apšviesti.

ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.7 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendra apžvalga

1 2

8

3

2

1

5

4

LIETUVIŲ

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.

7

2.8 Techninė priežiūra

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

3

4

5

6

1

Valdymo skydelis

2

Elektroninis valdymo pultas

3

Mėsos termometro lizdas

4

Kaitinamasis elementas

5

Lemputė

6

Ventiliatorius

7

Išimama lentynėlė

8

Lentynėlės padėtys

7

3.2 Priedai

Grotelės

Kepimo skarda

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.

Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

8 www.electrolux.com

Grilio / kepimo prikaistuvis

Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.

Ištraukiami bėgeliai

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.

Kepimo termometras

Skirti lentynoms ir skardoms.

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Elektroninis valdymas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prietaisą valdykite jutiklių laukais.

Jutiklio laukas

Funkcija

1

ĮJUNGTI / IŠ‐

JUNGTI

Pastaba

Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.

2

3

Kaitinimo Funkci‐ jos arba Recep‐ tai

Grįžimo mygtu‐ kas

Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐ rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu. Re‐ ceptai. Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funkcijos, Re‐ ceptai. Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.

Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atida‐ ryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaiky‐ kite 3 sekundes.

LIETUVIŲ 9

5

6

7

4

8

Jutiklio laukas

Funkcija

-

Pastaba

Temperatūros nustatymas

Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekun‐ des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐ ją Greitasis Įkaitinimas.

Mėgstamiausios Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐ sirinkti.

Rodinys

Mygtukas aukš‐ tyn

Rodo esamas prietaiso nuostatas.

Naršyti aukštyn meniu.

Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.

9

10

Laiko ir papildo‐ mos funkcijos

Laikmatis

Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐ nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐ kite laikmatį arba funkcijas Funkcijų Užraktas,

Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go.

Taip pat galite pakeisti mėsos termometro nuo‐ statas.

Jei norite nustatyti funkciją Laikmatis.

11

GERAI Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.

4.2 Valdymo Skydelis

A B C

A. Kaitinimo funkcija

B. Paros laikas

C. Kaitinimo indikatorius

D. Temperatūra

E. Funkcijos trukmė arba pabaiga

E D

Kiti ekrano indikatoriai:

Simbolis

Laikmatis

Paros laikas

Trukmė

Funkcija

Funkcija veikia.

Ekrane rodomas esamas laikas.

Ekrane rodomas maisto gaminimui būtinas laikas.

10 www.electrolux.com

Simbolis

Pabaiga

Temperatūra

Funkcija

Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐ minimo laikas.

Ekrane rodoma temperatūra.

Laiko Parodymai

Apskaičiavimas

Įkaitinimo indikatorius

Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐ katorius

Automatinės Svorio

Progr.

Kaitinti + Palaikyti

Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti laiką, vienu metu paspauskite ir

.

Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐ mę.

Ekrane rodoma temperatūra prietai‐ so viduje.

Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.

Ekrane rodoma, kad veikia automa‐ tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐ ma pakeisti.

Funkcija veikia.

5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis.

5.1 Pradinis valymas

Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas lentynų atramas.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

5.2 Pirmasis prijungimas

Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.

Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus išvalykite.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

1. Spauskite arba , kad nustatytumėte vertę.

2. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Įvairių meniu peržiūra

1. Įjunkite prietaisą.

2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį, paspauskite arba .

3. Paspauskite , kad atvertumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nuostatą.

Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu, paspausdami mygtuką .

LIETUVIŲ 11

6.2 Įvairių meniu apžvalga

Pagrindinis meniu

Sim‐ bolis

Meniu elementas

Kaitinimo Funkcijos

Naudojimo sritis

Receptai

Mėgstamiausios

Pirolizė

Pagrindiniai Nustatymai

Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.

Pateikiamas automatinių programų sąrašas.

Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių kepimo programų sąrašas.

Pirolizinis valymas.

Naudojama kitoms nuostatoms parinkti.

Specialios Funkcijos Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐

šas.

Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai

Sim‐ bolis

Papildomas meniu Aprašas

Paros laikas Nustato esamą laikrodžio laiką.

Laiko Parodymai

Greitasis Įkaitinimas

Set + Go

Kaitinti + Palaikyti

Laiko Pratęsimas

Ekrano Kontrastiškumas

Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐ mas esamas laikas.

Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.

Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐ spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.

Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐ baigus maisto gaminimo ciklui.

Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐ cija.

Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐ mas.

Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.

Ekrano Ryškumas

Kalba Nustatoma ekrano kalba.

Skambučio Garsumas

Mygtukų Signalai

Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐ nalų garsumo laipsnis.

Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐ mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.

Įspėjamieji/Klaidų Signalai Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.

12 www.electrolux.com

Sim‐ bolis

Papildomas meniu Aprašas

Priminimas Apie Valymą

DEMO režimas

Aptarnavimas

Gamyklos Nustatymai

Primenama, kada reikia valyti prietaisą.

Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468

Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.

Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos nuostatomis.

6.3 Kaitinimo Funkcijos

Kaitinimo funkcija

Karšto Oro Srautas

Pica

Naudojimo sritis

Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐ nę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis + viršuti‐ nis kaitinimas.

Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐ riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐ kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.

Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padė‐ tyje.

Apatinis + viršutinis kaitinimas

Kepimas Žemoje

Temp.

Apatinis Kaitinimas

Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.

Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.

Drėgnas Karštas Oras Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Tau‐ pyti energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezultatas. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepi‐ mo lentelėse. Ši funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN 60350-1.

EKO kepimas Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimizuoti energijos vartojimą. Išsamesnę in‐ formaciją apie rekomenduojamas nuostatas ra‐ site kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos

(kepimas ant grotelių).

LIETUVIŲ 13

Kaitinimo funkcija

Šaldytas Maistas

Mažasis Kepintuvas

Didysis Kepintuvas

Terminis Kepintuvas

Naudojimo sritis

Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐ toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.

Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.

Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐ lyje ir skrebučių skrudinimui.

Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje.

Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.

Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms lemputė gali automatiškai išsijungti esant žemesnei kaip 60 °C temperatūrai.

6.4 Specialios Funkcijos

Kaitinimo funkcija

Duona

Naudojimo sritis

Duonai kepti.

Apkepas

Tešlos Kėlimas

Lėkščių Pašildymas

Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.

Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepimą.

Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.

Konservavimas

Džiovinimas

Šilumos Palaikymas

Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.

Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms

(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.

Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.

14 www.electrolux.com

Kaitinimo funkcija

Atšildymas

6.5 Kaitinimo funkcijos įjungimas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Pasirinkite meniu Kaitinimo

Funkcijos.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6. Nustatykite temperatūrą.

7. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6.6 Kaitinimo indikatorius

Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla. Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji išnyksta.

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė

Naudojimo sritis

Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐

šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.

6.7 Sparčiojo Įkaitinimo

Indikatorius

Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.

Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia sparčiojo įkaitinimo funkcija.

Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką

. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.

6.8 Likutinė šiluma

Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.

Laikrodžio funkcija

Laikmatis

Trukmė

Pabaiga

Naudojimo sritis

Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.

Mygtuku įjunkite funkciją. Norėdami nustatyti minutes, paspauskite arba

, o paskui , kad įjungtumėte.

Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip

23 val. 59 min.).

Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐ tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).

Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5 sekundžių.

Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas TrukmėPabaiga, prietaisas išjungia kaitinimo elementus praėjus 90 % nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likusį karštį gaminimo procesui tęsti, kol baigsis nustatytas laikas (3–

20 min.).

7.2 Laikrodžio funkcijų nustatymas

Prieš naudodami funkcijas

Trukmė, Pabaiga, pirmiausiai turite nustatyti kaitinimo funkciją ir temperatūrą. Prietaisas automatiškai išsijungia.

Galite naudoti funkcijas

Trukmė ir Pabaiga tuo pat metu, jeigu norite automatiškai įjungti ir išjungti prietaisą vėliau.

Funkcijos Trukmė ir Pabaiga neveikia, kai naudojate mėsos termometrą.

LIETUVIŲ 15

• Funkcija Trukmė nustatyta.

Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo procedūrai.

Šią funkciją įjungti arba išjungti galite meniu Pagrindiniai Nustatymai.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.

3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.

4. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma Kaitinti +

Palaikyti.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.

Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate kaitinimo funkcijas.

7.4 Laiko Pratęsimas

Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus

Trukmė.

1. Nustatykite kaitinimo funkciją.

2. Kelis kartus paspauskite , kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitinkamas simbolis.

3. Spauskite arba , kad nustatytumėte reikiamą laiką.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane rodomas pranešimas.

5. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį simbolį.

7.3 Kaitinti + Palaikyti

Funkcijos veikimo sąlygos:

• Nustatyta temperatūra yra didesnė nei

80 °C.

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS

Taikytina visoms kaitinimo funkcijoms, naudojant funkcijas Trukmė arba

Automatinės Svorio Progr..

Netaikytina kaitinimo funkcijoms su mėsos termometru.

1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Paspauskite bet kurį simbolį.

Ekrane rodomas pranešimas.

2. Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte arba mygtuką , kad atšauktumėte.

3. Nustatykite funkcijos trukmę.

4. Paspauskite .

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

16 www.electrolux.com

8.1 Receptai internete

Šiam prietaisui nurodytų automatinių programų receptus galima rasti mūsų interneto svetainėje.

Norėdami rasti tinkamą receptų knygą, patikrinkite

PNC numerį, esantį techninių duomenų plokštelėje, ant prietaiso priekinio rėmo.

8.2 Receptai su Receptai

Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Pasirinkite meniu: Receptai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite receptą. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Kai naudojate funkciją

Nustatyti Rankiniu Būdu, prietaise naudojamos automatinės nuostatos. Jas galite pakeisti jas, kaip ir kitose funkcijose.

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Kepimo termometras

Galimi du temperatūros nustatymai: orkaitės temperatūros ir kepimo temperatūros.

Kepimo termometras matuoja mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros, prietaisas išsijungia.

8.3 Receptai su Automatinės

Svorio Progr.

Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina įvesti maisto svorį.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Pasirinkite meniu Receptai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite funkciją Automatinės

Svorio Progr.. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

5. Palieskite arba maisto svoriui nustatyti. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Automatinė programa paleidžiama.

6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nuostatą. Paspauskite arba svoriui pakeisti.

7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį simbolį.

Naudodami kai kurias programas, patiekalą apverskite po 30 minučių.

Ekrane rodomas priminimas.

DĖMESIO

Naudokite tik pateiktąjį kepimo termometrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.

Gaminant maistą, kepimo termometras turi būti mėsoje ir lizde.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Kepimo termometro galą dėkite į mėsos vidurį.

3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekyje.

LIETUVIŲ 17

Ekrane rodomas kepimo termometro simbolis.

4. Spauskite arba per mažiau nei 5 sekundes, kad nustatytumėte kepimo temperatūrą.

5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu reikia, orkaitės temperatūrą.

Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo gaminamo maisto kiekio, nustatytos orkaitės temperatūros (mažiausiai 120

°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per

30 minučių.

6. Paspauskite kepimo temperatūrai pakeisti.

Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą, pasigirsta garso signalai.

Prietaisas automatiškai išsijungia.

7. Palieskite bet kurį simbolį signalui išjungti.

8. Ištraukite kepimo termometro kištuką iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.

ĮSPĖJIMAS!

Kepimo termometras yra karštas. Galima nusideginti.

Būkite atsargūs, kai traukiate kepimo termometro galą ir kištuką.

9.2 Priedų įstatymas

Grotelės:

Įstumkite groteles tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos žemyn.

Gilus prikaistuvis:

Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės kreipiamųjų laikiklių.

Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:

Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos žemyn.

Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas kraštas aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.

18 www.electrolux.com

9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų įdėjimas

Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.

DĖMESIO

Ištraukiamų bėgelių negalima plauti indaplovėje.

Netepkite ištraukiamų bėgelių jokiu tepalu.

DĖMESIO

Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite ištraukiamus bėgelius.

Grotelės:

Groteles ant ištraukiamų bėgelių padėkite taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.

Aukštas kraštas aplink groteles yra speciali priemonė, apsauganti prikaistuvius, kad jie nenuslystų.

Gilus prikaistuvis:

Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų bėgelių.

Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu

Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant ištraukiamų bėgelių.

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

10.1 Mėgstamiausios

Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas, pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu

Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20 programų.

Programos išsaugojimas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba automatinę programą.

3. Kelis kartus palieskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties pozicija.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6. Įveskite programos pavadinimą.

Mirksi pirmoji raidė.

7. Palieskite arba raidei pakeisti.

8. Paspauskite .

Mirksi kita raidė.

9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.

10. Paspauskite ir palaikykite , kad išsaugotumėte.

Galite perrašyti atminties poziciją. Kai ekrane rodoma pirma laisva atminties pozicija, palieskite arba ir paspauskite , kad panaikintumėte esamą programą.

Galite pakeisti programos pavadinimą, esantį meniu Pervadinti Programą.

Programos įjungimas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Spauskite , kad tiesiogiai atvertumėte meniu Mėgstamiausios.

10.2 Užrakto nuo vaikų naudojimas

Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas, prietaiso negalima netyčia įjungti.

Jeigu veikia pirolizės funkcija, durelės automatiškai užrakinamos.

Jei paliečiate bet kurį simbolį, ekrane rodomas pranešimas.

1. Palieskite , kad įjungtumėte ekranėlį.

2. Vienu metu palieskite ir , kol ekrane pasirodys pranešimas.

Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.

10.3 Funkcijų Užraktas

Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.

LIETUVIŲ 19

1. Įjunkite prietaisą.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba nustatymą.

3. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma Funkcijų

Užraktas.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Jeigu prietaise yra pirolizės funkcija, durelės yra užrakintos ir mygtuko simbolis rodomas ekrane.

Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite

. Ekrane rodomas pranešimas.

Paspauskite , po tada patvirtinkite su

.

Išjungus prietaisą, funkcija taip pat išjungiama.

10.4 Set + Go

Funkcija leidžia nustatyti bet kurią kaitinimo funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu bet kurio simbolio paspaudimu.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją.

3. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma Trukmė.

4. Nustatykite laiką.

5. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma Set + Go.

6. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad paleistumėte funkciją Set + Go.

Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda veikti.

Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.

• Funkcijų Užraktas yra įjungta, kai veikia kaitinimo funkcija.

• Meniu Pagrindiniai

Nustatymai suteikia galimybę įjungti ir išjungti funkciją Set + Go.

20 www.electrolux.com

10.5 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.

Temperatūra (°C) Išsijungimo lai‐ kas (val.)

30–115 12,5

120–195 8,5

200–245 5,5

250 – didžiausias 1,5

Automatinis išsijungimas neveikia naudojant šias funkcijas: Orkaitės

Apšvietimas, mėsos termometro,Pabaiga,

Trukmė.

10.6 Ekrano šviesumas

Yra du ekrano šviesumo režimai:

11. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.

Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

11.1 Vidinė durelių pusė

Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje rasite:

• lentynų padėčių numerius;

• informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiškiems patiekalams rekomenduojamas lentynų padėtis ir temperatūros nuostatas;

• Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjungtas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;

• Dieninis šviesumas:

– kai prietaisas įjungtas;

– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai veikia naktinio šviesumo funkcija

(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijungia į dieninio

šviesumo režimą 10 sekundžių;

– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte funkciją Laikmatis. Kai funkcija baigia veikti, ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.

10.7 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.

11.2 Patarimai dėl specialių orkaitės kaitinimo funkcijų

Šilumos Palaikymas

Naudokite šią funkciją, kai norite, kad maistas išliktų šiltas.

Temperatūra automatiškai pakyla iki 80

°C.

Lėkščių Pašildymas

Lėkštėms ir indams pašildyti.

Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko, pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę nuleiskite, apatinę pakelkite).

Automatiškai nustatoma temperatūra –

70 °C.

Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.

Tešlos Kėlimas

Šią automatinę funkciją galite naudoti bet kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.

Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus, ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų indą. Uždarykite dureles ir nustatykite funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite reikiamą laiką.

11.3 Kepimas

• Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėtas prietaisas. Įprastai naudojamas nuostatas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir lentynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse pateiktas vertes.

• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti žemesnę temperatūrą.

• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų,

11.4 Patarimai, kaip kepti

LIETUVIŲ 21

naudokite nuostatas, skirtas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.

• Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos padėtyje, kepimo laiką galima pailginti 10–15 minučių.

• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nutinka, nustatytos temperatūros nekeiskite.

Kepimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.

• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, orkaitę galima išjungti likus

10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs karštis.

Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto produktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali išsilenkti.

Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.

Kepimo rezultatai

Pyrago apačia nepakanka‐ mai iškepusi.

Pyragas sukrenta ir pasi‐ daro tąsus, vandeningas, suskilinėja.

Pyragas sukrenta ir pasi‐ daro tąsus, vandeningas, suskilinėja.

Galima priežastis

Netinkama lentynos padė‐ tis.

Atitaisymo būdas

Padėkite pyragą ant že‐ mesnės lentynos.

Orkaitės temperatūra per aukšta.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite šiek tiek žemesnę or‐ kaitės temperatūrą.

Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo trukmę. Negalite mažinti

kepimo trukmės, nustaty‐ dami aukštesnę tempera‐ tūrą.

Pyragas sukrenta ir pasi‐ daro tąsus, vandeningas, suskilinėja.

Tešloje per daug skysčio.

Naudokite mažiau skysčio.

Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐ ko reikia maišyti, ypač jei‐ gu naudojate plakiklį.

Pyragas pernelyg sausas. Orkaitės temperatūra per žema.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite aukštesnę orkaitės temperatūrą.

Pyragas pernelyg sausas. Per ilgas kepimo laikas.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite trumpesnį kepimo lai‐ ką.

22 www.electrolux.com

Kepimo rezultatai

Pyragas nevienodai pa‐ skrunda.

Pyragas nevienodai pa‐ skrunda.

Pyragas neiškepa per nu‐ rodytą kepimo laiką.

Galima priežastis

Per aukšta orkaitės tempe‐ ratūra ir per trumpas kepi‐ mo laikas.

Tešla netolygiai paskirsty‐ ta.

Orkaitės temperatūra per žema.

Atitaisymo būdas

Nustatykite žemesnę orkai‐ tės temperatūrą ir ilgesnį kepimo laiką.

Vienodai paskirstykite tešlą ant kepimo skardos.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite šiek tiek aukštesnę or‐ kaitės temperatūrą.

11.5 Kepimas viename lygyje:

Kepimas skardose

Patiekalas Funkcija

Karšto Oro

Srautas

Temperatūra

(°C)

150–160 Riestainis / sviestinė ban‐ delė

Trapus pyra‐ gas / vaisių tor‐ tas

Fatless sponge cake / biskviti‐ nis pyragas be riebalų

Fatless sponge cake / biskviti‐ nis pyragas be riebalų

Apkepas, tra‐ pus pyragas

Apkepas, bisk‐ vito tešla

Apple pie / obuolių pyra‐ gas (2 formos

20 cm skers‐ mens, įdeda‐ mos įstrižai)

Apple pie / obuolių pyra‐ gas (2 formos

20 cm skers‐ mens, įdeda‐ mos įstrižai)

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

140–160

140–150

160

170–1801)

150–170

160

180

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

50–70 1

70–90

35–50

35–50

10–25

20–25

60–90

70–90

1

2

2

2

2

2

1

LIETUVIŲ 23

Patiekalas Funkcija

Varškės pyra‐ gas

1) Įkaitinkite orkaitę.

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Temperatūra

(°C)

170–190

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

60–90

Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

1

Patiekalas

Mielinė pynu‐ tė / riestainis

Kalėdinis pyra‐ gas

Funkcija

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Temperatūra

(°C)

170–190

160–1801)

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

30–40 3

50–70 2

Duona (ruginė duona):

1. Pirmoji ke‐ pimo proce‐ so dalis.

2. Antroji kepi‐ mo proceso dalis.

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

1. 2301)

2. 160–180

1. 20

2. 30–60

1

190–2101)

20–35 3 Pyragaičiai su kremu / eklerai

Biskvitinis vy‐ niotinis

Trupininis pyra‐ gas (sausas)

Sviestinis mig‐ dolų pyragas / saldūs pyragai

Vaisių pyragai

(iš mielinės / biskvito teš‐ los)2)

Vaisių pyragai

(iš mielinės / biskvito teš‐ los)2)

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

180–2001)

150–160

190–2101)

150

170

10–20

20–40

20–30

35–55

35–55

3

3

3

3

3

24 www.electrolux.com

Patiekalas Funkcija

Vaisių pyragai iš trapios tešlos

Karšto Oro

Srautas

Mieliniai pyra‐ gai su kremu

(pvz., varškės, grietinėlės, pie‐ no / kiaušinių)

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

Sausainiai

Patiekalas Funkcija

Temperatūra

(°C)

160–170

160–1801)

Temperatūra

(°C)

150–160 Trapios tešlos sausainiai

Short bread / trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Short bread / trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Sausainiai iš biskvitinės teš‐ los

Pyragai su kiaušinio balty‐ mu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos kepiniai

Bandelės

Bandelės

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Karšto Oro

Srautas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

140

1601)

150–160

80–100

100–120

150–160

170–1801)

1601)

190–2101)

Laikas (min.) Lentynos pa‐

40–80

40–80

dėtis

3

3

Laikas (min.) Lentynos pa‐

10–20

20–35

20–30

15–20

120–150

30–50

20–40

20–30

10–25

10–25

dėtis

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

LIETUVIŲ 25

Patiekalas Funkcija

Small cakes / maži pyragai‐ čiai (20 vienetų skardoje)

Karšto Oro

Srautas

Small cakes / maži pyragai‐ čiai (20 vienetų skardoje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

11.6 Kepiniai ir apkepai

Temperatūra

(°C)

1501)

1701)

Patiekalas Funkcija

Makaronų ap‐ kepas

Lazanija

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Terminis Kepin‐ tuvas

Daržovių apke‐ pas1)

Prancūziškieji batonai su ly‐ dytu sūriu

Karšto Oro

Srautas

Saldūs kepiniai Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Žuvies apkepai Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Įdarytos daržo‐ vės

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto Oro

Srautas

Temperatūra

(°C)

180–200

180–200

160–170

160–170

180–200

180–200

160–170

11.7 Drėgnas Karštas Oras

Patiekalas

Makaronų plokštainis

Bulvių plokštainis

Temperatūra

(°C)

200–220

180–200

45–55

70–85

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

20–35 3

20–30 3

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

45–60 1

25–40

15–30

15–30

40–60

30–60

30–60

Laikas (min.)

1

1

1

1

1

1

3

3

Lentynos padėtis

26 www.electrolux.com

Patiekalas

Musaka

Temperatūra

(°C)

170–190

Lazanija 180–200

Įdaryti Makaronai Kaneloni 180–200

Duonos pudingas 190–200

Ryžių pudingas

Biskvitinės tešlos obuolių pyragas (apvali kepimo for‐ ma)

Balta duona

170–190

160–170

190–200

Laikas (min.)

70–95

75–90

70–85

55–70

45–60

70–80

55–70 3

11.8 Kepimas keliais lygiais

Naudokite šią funkciją: Karšto Oro

Srautas.

Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Laikas (min.) Lentynos padėtis

2 padėtys 3 padėtys

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Patiekalas

160–1801)

Temperatūra

(°C)

25–45 1 / 4

Trupininis pyra‐ gas

150–160 30–45 1 / 4

1) Įkaitinkite orkaitę.

Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės

-

-

Laikas (min.) Lentynos padėtis

Trapios tešlos sausainiai

150–160 20–40

2 padėtys

1 / 4

3 padėtys

1 / 3 / 5

140 25–45 1 / 4 1 / 3 / 5 Short bread /

Trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Sausainiai iš biskvitinės teš‐ los

Sausainiai su kiaušinio balty‐ mu, merengos

160–170

80–100

25–40

130–170

1 / 4

1 / 4 -

-

3

3

3

3

3

Lentynos padėtis

3

LIETUVIŲ 27

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Laikas (min.) Lentynos padėtis

40–80

2 padėtys

1 / 4 -

3 padėtys

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos kepiniai

100–120

160–170

170–1801)

Bandelės 180

Small cakes /

Maži pyragai‐ čiai (20 vienetų skardoje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

1501)

11.9 Pica

30–60

30–50

20–30

23–40

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Patiekalas

Pica (plonapadė)

Temperatūra (°C) Laikas (min.)

200–2301)2)

15–20

20–30 Pica (su dideliu kie‐ kiu garnyro)

Apkepai

180–200

180–200

Špinatų apkepas

Lotaringiškas apke‐ pas

160–180

170–190

Biskvitinis apkepas 170–190

150–170 Amer. obuolių pyra‐ gas

Daržovių pyragas

Nerauginta duona

160–180

230–2501)

40–55

45–60

45–55

45–55

50–60

50–60

10–20

Sluoksniuotos teš‐ los apkepas

Flamekuchenas (į picą panašus Elza‐ so patiekalas)

160–1801)

230–2501)

45–55

12–20

1

2

2

1

1

1

1

1

Lentynos padėtis

2

2

2

-

-

-

-

28 www.electrolux.com

Patiekalas

Piroggen (rusiška perlenktos picos versija)

Temperatūra (°C) Laikas (min.)

180–2001)

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

15–25

11.10 Kepsnių kepimas

• Kepimui naudokite atsparius karščiui orkaičių indus (žr. gamintojo instrukciją).

• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant grotelių virš gilaus prikaistuvio.

• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dangčiu. Tuomet mėsa bus sultingesnė.

• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skardoje.

• Prietaise rekomenduojame kepti mėsos ir žuvies produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.

11.11 Kepimo lentelės

Jautiena

Patiekalas Kiekis Funkcija

Troškinta mėsa 1–1,5 kg Apatinis + viršutinis kaitinimas

Terminis

Kepintuvas

Lentynos padėtis

2

• Norint, kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys arba riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepimo indą įpilti vandens.

• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).

• Kepimo metu kelis kartus palaistykite didelius kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Tuomet kepsniai bus skanesni.

• Prietaisą galite išjungti likus maždaug

10 minučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite likusį orkaitės karštį.

Temperatū‐ ra (°C)

230

Laikas

(min.)

120–150

190–2001)

5–6

Lentynos padėtis

1

1 Jautienos kepsnys arba filė: su krauju

Jautienos kepsnys arba filė: vidutiniškai iškeptas storio cm storio cm

Jautienos kepsnys arba filė: gerai iš‐ keptas storio cm

1) Įkaitinkite orkaitę.

Terminis

Kepintuvas

Terminis

Kepintuvas

180–1901)

170–1801)

6–8

8–10

1

1

Kiauliena

Patiekalas

Mentė / spran‐ dinė / rūkytas kumpis

Kapotinis / kiaulienos / jautienos šon‐ kauliukai

Maltos mėsos kepsnys

Kiaulės koja

(apvirta)

Kiekis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

Funkcija

Terminis

Kepintuvas

Terminis

Kepintuvas

750 g–1 kg Terminis

Kepintuvas

750 g–1 kg Terminis

Kepintuvas

Temperatū‐ ra (°C)

160–180

170–180

160–170

150–170

Veršiena

Patiekalas

Kepta ver‐

šiena

Veršienos kulninė

Kiekis (kg)

1

1,5–2

Funkcija

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Temperatū‐ ra (°C)

160–180

160–180

Laikas

(min.)

90–120

60–90

50–60

90–120

Laikas

(min.)

90–120

120–150

Aviena

Patiekalas

Ėriuko koja / kepta aviena

Ėrienos nu‐ garinė

Kiekis (kg)

1–1,5

1–1,5

Funkcija

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Temperatū‐ ra (°C)

150–170

160–180

Žvėriena

Patiekalas Kiekis Funkcija Temperatū‐ ra (°C)

2301)

Kiškio nuga‐ rinė / kiškio

šlaunelė

Elnienos nu‐ garinė iki 1 kg

1,5–2 kg

Elnienos kumpis

1,5–2 kg

Apatinis + viršutinis kaitinimas

Apatinis + viršutinis kaitinimas

Apatinis + viršutinis kaitinimas

210–220

180–200

1) Įkaitinkite orkaitę.

Laikas

(min.)

100–120

40–60

Laikas

(min.)

30–40

35–40

60–90

LIETUVIŲ 29

Lentynos padėtis

1

Lentynos padėtis

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

1

30 www.electrolux.com

Paukštiena

Patiekalas Kiekis

Paukštiena, supjaustyta porcijomis

Vištienos puselės

Viščiukas, višta

Antis

Žąsis

Visa žuvis

200–250 g porcija

400–500 g porcija

1–1,5 kg

1,5–2 kg

3,5–5 kg

Kalakutiena 2,5–3,5 kg

Kalakutiena 4–6 kg

1–1,5

Funkcija

Terminis Ke‐ pintuvas

Žuvis (troškinta)

Patiekalas Kiekis (kg) Funkcija

Temperatū‐ ra (°C)

200–220

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

Terminis Ke‐ pintuvas

190–210

190–210

180–200

160–180

160–180

140–160

Apatinis + viršutinis kaitinimas

Temperatū‐ ra (°C)

210–220

Laikas

(min.)

30–50

35–50

50–70

80–100

120–180

120–150

150–240

Laikas

(min.)

40–60

Lentynos padėtis

1

1

1

1

1

1

1

Lentynos padėtis

1

11.12 Mažasis Kepintuvas

• Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią temperatūrą.

• Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą padėtį.

• Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams surinkti.

• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies gabalus.

Mažasis Kepintuvas

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Jautienos kepsnys

Jautienos filė

210–230

230

Laikas (min.)

Viena pusė

30–40

20–30

• Prieš kepimą visada pasirinkite grilio funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę maždaug 5 minutes.

DĖMESIO

Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės dureles.

Antra pusė

30–40

20–30

Lentynos pa‐ dėtis

2

3

LIETUVIŲ 31

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Kiaulienos nu‐ garinė

Veršienos nu‐ garinė

Avienos nugari‐ nė

Žuvis, 500–1

000 g

210–230

210–230

210–230

210–230

Didysis Kepintuvas

Patiekalas Laikas (min.)

Viena pusė

Burgers / mėsainiai 8–10

Kiaulienos filė 10–12

Dešrelės 10–12

Filė / veršienos kepsniai

7–10

Toast / skrebučiai 1–3

Skrebutis su garny‐ ru

6–8

Laikas (min.)

Viena pusė

30–40

30–40

25–35

15–30

-

1–3

Antra pusė

30–40

30–40

20–25

15–30

Antra pusė

6–8

6–10

6–8

6–8

Lentynos pa‐ dėtis

2

2

3

3/4

Lentynos padėtis

5

4

4

4

4

4

11.13 Šaldytas maistas

Patiekalas Temperatūra (°C) Laikas (min.)

200–220

190–210

15–25

20–25

2

2

Lentynos padė‐ tis

Pica, šaldyta

Amerikietiška pica,

šaldyta

Pica, atvėsinta

Picos užkandžiai,

šaldyti

Gruzd.bulvytės, plon.pj.

Gruzd.bulvytės, stamb.pj.

Kroketai

210–230

180–200

200–220

200–220

220–230

13–25

15–30

20–30

25–35

20–35

2

2

3

3

3

32 www.electrolux.com

Patiekalas Temperatūra (°C) Laikas (min.)

Paskrudintos bul‐ vės

Lazanija / įdaryti makaronai vamzdu‐ čiai, švieži

210–230

170–190

Lazanija / įdaryti makaronai vamzdu‐ čiai, šaldyti

Orkaitėje keptas sū‐ ris

160–180

170–190

Viščiuko sparneliai 190–210

20–30

35–45

40–60

20–30

20–30

Lentynos padė‐ tis

3

2

2

3

2

Užšaldyti pusgaminiai

Patiekalas

Šaldyta pica

Gruzdintos bul‐ vytės1) (300–

600 g)

Funkcija

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas arba Ter‐ minis Kepintu‐ vas

Temperatūra

(°C)

laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų

200–220

Laikas (min.) Lentynos pa‐

laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų

Prancūziškieji batonai

Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų

Vaisių pyragai Apatinis + vir‐

šutinis kaitini‐ mas laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų

1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.

laikykitės ga‐ mintojo nuro‐ dymų

dėtis

3

3

3

3

11.14 Kepimas Žemoje Temp.

Naudokite šią funkciją liesai, minkštai mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip

65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija nenaudojama šiems receptams: apkeptos mėsos troškinimas arba riebios kiaulienos kepimas. Galite naudoti mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.

mėsos termometro nuostatų lentelę).

Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių orkaitėje būtų kepama 80–150

°C temperatūroje. Numatytoji nuostata yra 90 °C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80

°C temperatūroje. Nenaudokite šios funkcijos paukštienai kepti.

Visuomet kepkite be dangčio, jei naudojate šią funkciją.

1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes labai įkaitintoje keptuvėje.

2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę ant grotelių.

3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.

LIETUVIŲ 33

4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje

Temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos kepimo temperatūrą.

Patiekalas Kiekis (kg)

Jautienos kepsnys

Jautienos filė

1–1,5

1–1,5

Kepta veršiena 1–1,5

Kepsniai 0,2–0,3

Temperatūra

(°C)

120

120

120

120

11.15 Atšildymas

• Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkštę.

• Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo apačios.

Laikas (min.) Lentynos pa‐ dėtis

120–150 1

90–150

120–150

20–40

3

1

3

• Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti atšildymo trukmė.

Patieka‐ las

Kiekis

Viščiu‐ kas

Mėsa

Mėsa

1 kg

1 kg

500 g

Atšildymo laikas

(min.)

100–140

100–140

90–120

Upėtakis 150 g

Braškės 300 g

25–35

30–40

Sviestas 250 g

Grietinė‐ lė

30–40

2 x 200 g 80–100

Didelis puošnus tortas

1,4 kg 60

11.16 Konservavimas

• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konservavimo stiklainius.

• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangteliais arba metalinių indų.

Likusi atšil‐ dymo truk‐ mė (min.)

20–30

Pastabos

20–30

20–30

10–15

10–20

10–15

10–15

60

-

-

Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐ tės. Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

-

-

Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐ tirpdytą.

• Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.

• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.

34 www.electrolux.com

• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite veržtuvu.

• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.

• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.

Minkšti vaisiai

Patiekalas

Žemuogės / mėly‐ nės / avietės / pri‐ nokę agrastai

• Kai skystis induose pradeda virti

(maždaug po 35–60 minučių vieno litro induose), išjunkite orkaitę arba sumažinkite temperatūrą iki 100 °C

(žr. lentelę).

Temperatūra (°C) Virimo trukmė

(min.), kol susida‐ ro burbuliukai

160–170 35–45 -

Gaminkite toliau

100 °C temperatū‐ roje (min.)

Kaulavaisiai

Patiekalas

Kriaušės / svarai‐ niai / slyvos

Temperatūra (°C) Virimo trukmė

(min.), kol susida‐ ro burbuliukai

160–170 35–45

Gaminkite toliau

100 °C temperatū‐ roje (min.)

10–15

Daržovės

Patiekalas Temperatūra (°C) Virimo trukmė

(min.), kol susida‐ ro burbuliukai

160–170 50–60

Morkos1)

Agurkai 160–170

Marinuotos daržo‐ vės

160–170

Kaliaropės / žirniai /

šparagai

160–170

1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.

50–60

50–60

50–60

11.17 Džiovinimas

• Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.

• Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę

Gaminkite toliau

100 °C temperatū‐ roje (min.)

5–10

-

5–10

15–20 išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

Daržovės

Patiekalas

Pupos

Temperatūra

(°C)

60–70

Laikas (val.)

6–8

Lentynos padėtis

1 padėtis 2 padėtys

3 1 / 4

Patiekalas

Pipirai

Daržovės rau‐ ginimui

Grybai

Prieskoniniai augalai

Vaisiai

Patiekalas

Temperatūra

(°C)

60–70

60–70

50–60

40–50

Laikas (val.)

5–6

5–6

6–8

2–3

Temperatūra

(°C)

Laikas (val.)

Slyvos

Abrikosai

Pjaustyti obuo‐ liai

Kriaušės

60–70

60–70

60–70

60–70

8–10

8–10

6–8

6–9

11.18 Duona

Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.

LIETUVIŲ 35

3

3

Lentynos padėtis

1 padėtis

3

3

2 padėtys

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

3

3

Lentynos padėtis

1 padėtis 2 padėtys

3 1 / 4

1 / 4

1 / 4

3 1 / 4

Patiekalas

Balta duona

Prancūziškasis ba‐ tonas

200–220

Sviestinė bandelė 180–200

Čiabata 200–220

Ruginė duona

Juoda duona

Nesmulkintų grūdų duona

Temperatūra (°C) Laikas (min.)

180–200 40–60

35–45

190–210

180–200

170–190

40–60

35–45

50–70

50–70

60–90

2

2

2

2

2

Lentynos padėtis

2

2

11.19 Mėsos termometro lentelė

Jautiena

Patiekalas

Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju

Maisto kepimo temperatūra (°C)

45–50

36 www.electrolux.com

Patiekalas

Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ kepta

Maisto kepimo temperatūra (°C)

60–65

Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta 70–75

Kiauliena

Patiekalas

Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė

Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nugarinė

Maltos mėsos kepsnys

Veršiena

Patiekalas

Kepta veršiena

Veršienos kulninė

Maisto kepimo temperatūra (°C)

80–82

75–80

75–80

Maisto kepimo temperatūra (°C)

75–80

85–90

Aviena / ėriena

Patiekalas

Avies koja

Avienos nugarinė

Kepta aviena / Ėriuko koja

Žvėriena

Patiekalas

Kiškio nugarinė

Kiškio šlaunelė

Nepjaustytas kiškis

Elnienos nugarinė

Elnio koja

Žuvis

Patiekalas

Lašiša

Upėtakiai

Maisto kepimo temperatūra (°C)

80–85

80–85

70–75

Maisto kepimo temperatūra (°C)

70–75

70–75

70–75

70–75

70–75

Maisto kepimo temperatūra (°C)

65–70

65–70

LIETUVIŲ 37

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Pastabos dėl valymo

• Prietaiso priekį valykite minkšta

šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.

• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą.

Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

• Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.

Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, indaplovėje arba naudodami aštrius daiktus. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.

• Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po naudojimo yra drėgna.

12.2 Lentynų atramų

Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų atramas.

1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo

šoninės sienelės.

2. Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ją ištraukite.

1

2

Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

12.3 Pirolizė

DĖMESIO

Išimkite visus priedus ir išimamas lentynų atramas.

Pirolizinio valymo nepavyks paleisti:

• jeigu neištraukėte mėsos termometro kištuko iš lizdo;

• jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės dureles.

Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankomis.

DĖMESIO

Jeigu toje pačioje spintelėje įrengti kiti prietaisai, nenaudokite jų kartu su funkcija Pirolizė. Prietaisas gali būti pažeistas.

1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai nepridegtų.

2. Įjunkite prietaisą ir iš pagrindinio meniu pasirinkite funkciją Pirolizė.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

3. Nustatykite valymo proceso trukmę:

38 www.electrolux.com

Parinktis

Greita

Įprasta

Intensyvi

Aprašas

1 val. esant mažam neš‐ varumo laipsniui

1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laipsniui

2 val. ir 30 min. esant dideliam neš‐ varumo laipsniui

4. Palieskite , kad patvirtintumėte.

Kai pradedamas pirolizinis valymas, prietaiso durelės yra užrakinamos ir lemputė nešviečia.

Išjunkite prietaisą, kad sustabdytumėte pirolizinį valymą jam nepasibaigus.

ĮSPĖJIMAS!

Pabaigus pirolizinį valymą, prietaiso durelės būna labai įkaitusios. Palaukite, kol jos atvės. Galima nusideginti.

Funkcijai pasibaigus, durelės lieka užrakintos, kol prietaisas neatvėsta.

Aušinimo fazės metu kai kurios prietaiso funkcijos neveikia.

12.4 Durelių išėmimas ir įdėjimas

Galite nuimti dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.

ĮSPĖJIMAS!

Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios.

1. Visiškai atidarykite dureles.

2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.

A

A

3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties (maždaug 70° kampu).

4. Laikykite dureles abiem rankom už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo prietaiso kampu aukštyn.

5. Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų nesubraižysite.

6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

2

B

1

7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

8. Laikykite durelių stiklo plokštes už viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.

9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.

Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to didesnę ir dureles.

ĮSPĖJIMAS!

Patikrinkite, ar stiklai įdėti tinkamai, nes kitaip gali perkaisti durelių paviršius.

Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes

(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės tvarka. Pirmiausiai įdėkite C plokštę, kurios kairiojoje pusėje yra kvadratas, o dešiniojoje pusėje – trikampis. Šiuos simbolius taip pat rasite įspaustus ir ant durelių rėmo. Trikampio simbolis ant stiklo turi atitikti trikampį ant durelių rėmo, o kvadrato simbolis turi atitikti kvadratą.

Po to įdėkite kitas dvi stiklo plokštes.

LIETUVIŲ

1. Išjunkite prietaisą.

2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.

39

Viršutinė lemputė

1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.

A B C

2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,

300 °C karščiui atsparia lempute.

4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

Šoninė lemputė

1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad galėtumėte prieiti prie lemputės.

2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz., arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį.

12.5 Lemputės keitimas

Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vidaus pažeidimų.

ĮSPĖJIMAS!

Žūties nuo elektros srovės pavojus! Atjunkite saugiklį prieš keisdami lemputę.

Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,

300 °C karščiui atsparia lempute.

5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.

40 www.electrolux.com

13.1 Ką daryti, jeigu...

Problema

Orkaitės nepavyksta įjungti arba valdyti.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Lemputė nešviečia.

Ekrane rodoma „F111“.

Ekrane rodomas klaidos kodas, kurio nėra šioje len‐ telėje.

Galima priežastis

Orkaitė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Orkaitė yra išjungta.

Nenustatytas laikrodis.

Nenustatytos būtinos nuo‐ statos.

Suaktyvintas automatinis išjungimas.

Įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.

Netinkamai uždarytos du‐ relės.

Perdegė saugiklis.

Perdegusi lemputė.

Netinkamai įkištas maisto gaminimo termometro kiš‐ tukas į lizdą.

Įvyko elektronikos gedi‐ mas.

Atitaisymo būdas

Patikrinkite, ar orkaitė tin‐ kamai prijungta prie maiti‐ nimo tinklo (žr. prijungimo schemą, jeigu yra).

Įjunkite orkaitę.

Nustatykite laikrodį.

Patikrinkite, ar nuostatos yra tinkamos.

Žr. skyrių „Automatinis iš‐ jungimas“.

Žr. skyrių „Apsaugos nuo vaikų užrakto naudojimas“.

Iki galo uždarykite dureles.

Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai per‐ dega, kreipkitės į kvalifi‐ kuotą elektriką.

Pakeiskite lemputę.

Kuo giliau įkiškite maisto gaminimo termometro kiš‐ tuką į lizdą.

• Išjunkite orkaitę, naudo‐ dami namų saugiklį ar‐ ba apsauginį jungiklį skirstomojoje saugiklių dėžutėje, ir vėl įjunkite.

• Jeigu ekrane vėl rodo‐ mas klaidos kodas, kreipkitės į klientų ap‐ tarnavimo skyrių.

Ant maisto produktų ir or‐ kaitės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.

Pernelyg ilgam palikote pa‐ tiekalą orkaitėje.

Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.

13.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso vidaus.

LIETUVIŲ 41

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

.........................................

.........................................

.........................................

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas

Modelio žymuo

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant įprastą veikseną

Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną

Ertmių skaičius

Karščio šaltinis

Tūris

Orkaitės rūšis

Svoris

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.

Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.

14.2 Energijos taupymas

Prietaise yra savybių, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.

Bendri patarimai

Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai uždarytos, kai prietaisas veikia, ir laikykite jas kuo daugiau uždarytas maisto gaminimo metu.

Electrolux

EOC5851FOX

EOC5851ZOZ

81,2

A+

1,09 kWh/ciklui

0,69 kWh/ciklui

1

Elektra

71 l

Įmontuojama orkaitė

EOC5851FOX 39.5 kg

EOC5851ZOZ 39.5 kg

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei

30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos pagal gaminimo trukmę. Maistas pasigamins dėl likusio karščio orkaitėje.

Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams pašildyti.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.

42 www.electrolux.com

Likęs karštis

Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa su pasirinkimu Trukmė arba Pabaiga ir maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei

30 minučių, kaitinimo elementai automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.

Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau veikia.

Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane rodomas likusio karščio indikatorius arba temperatūra.

Maisto gaminimas išjungus apšvietimą

Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.

15. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Drėgnas Karštas Oras

Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu. Ji veikia taip, kad temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo ekrane rodomos temperatūros gaminimo ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali skirtis nuo trukmės naudojant kitas programas.

Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras, apšvietimas automatiškai išsijungia po

30 sekundžių.

Vous pouvez réactiver l'éclairage, mais cela réduit les économies d'énergie.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

LIETUVIŲ 43

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents