Electrolux | EOB9851XAX | User manual | Electrolux EOB9851XAX Vartotojo vadovas

LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Pro
Garinė orkaitė
EOB9851XAX
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................24
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 26
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................26
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................28
11. PATARIMAI.................................................................................................... 30
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 54
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 58
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 61
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų. Jaunesnių
nei 8 metų amžiaus vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.electrolux.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
•
•
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Priedai
Grotelės
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo indas
7
8
www.electrolux.com
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje, pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei.
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje, pvz., ryžiai,
polenta, makaronai.
Garinimo rinkinys
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Commentaire
1
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
2
Kaitinimo Funkci‐ Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
jos ar „VarioGui‐ rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu „Va‐
de“
rioGuide“. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funkcijos,
„VarioGuide“. Jeigu norite įjungti arba išjungti
lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
3
4
5
6
-
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atida‐
ryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaiky‐
kite 3 sekundes.
Temperatūros
pasirinkimas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Lieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją
Greitasis Įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Valdymo Skyde‐
lis
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
7
Funkcija
Commentaire
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
9
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
8
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų Užraktas,
Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go.
Taip pat galite pakeisti kepimo termometro
nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
9
10
11
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
.
ir
10
www.electrolux.com
Simbolis
Funkcija
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės Svorio
Progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje rodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
LIETUVIŲ
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
Patikros juostelė
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
11
Vandens kietu‐
mas
2
3
4
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
Vandens kietu‐
mas
1
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimas vakuume
Turi kaitinimo funkciją ir automatinių programų
sąrašą.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
12
www.electrolux.com
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.
Specialios Funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuo‐
statos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą
ir pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio po‐
būdžio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima
koreguoti. Jos priklauso nuo receptų, naudo‐
jamų ingredientų kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Greitasis Įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkci‐
ja.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas Apie Valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu:
Kepimas vakuume
Šis metodas prasidėjo nuo Sous-vide
technologijos, kuri prancūzų kalba reiškia
Simbolis
13
„vakuume“. Pavadinimas reiškia
gaminimo metodą sandariuose
vakuumuotuose plastikiniuose
maišeliuose žemoje temperatūroje.
Meniu elementas
Aprašas
Kepimas vakuume
Naudojami garai mėsai, žuviai, jūros gė‐
rybėms, daržovėms ir vaisiams. Nustaty‐
kite 50–95 °C temperatūrą.
Kepimo vakuume receptai
Pateikiamas automatinių programų sąra‐
šas.
Kepimo vakuume „Vario‐
Guide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės
nuostatos daugybei patiekalų. Pasirinkite
patiekalą ir pradėkite maisto gaminimo
procesą. Nurodyta temperatūra ir trukmė
yra tik orientacinio pobūdžio siekiant ge‐
resnių rezultatų ir jas galima koreguoti.
Jos priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
6.4 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nesti‐
priai užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų generatoriaus sistemos likusių kal‐
kių valymo procesas.
Praplovimas
Garų generatoriaus sistemos plovimo ir
valymo procesas po dažno garų funkcijų
naudojimo.
Papildomas Valymas Ga‐
rais
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
14
www.electrolux.com
6.5 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srautas
Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą nei funkcijai Tradicinis kaitini‐
mas.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai Tradicinis kaitinimas.
Kepimas Žemoje
Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Tradicinis kaitini‐
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padė‐
mas(Viršutinis/Apatinis tyje.
Kaitinimas)
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su
įdaru.
Grilis
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis Kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui,
pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐
šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
Drėgnas Karštas Oras
Kepti duoną, pyragus ir sausainius. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi
būti naudojama pagal drėgno karšto oro funkci‐
jos gaminimo lenteles, kad būtų pasiektas nori‐
mas maisto gaminimo rezultatas. Jeigu norite
rasti daugiau informacijos apie rekomenduoja‐
mas nuostatas, žr. gaminimo naudojant drėgno
karšto oro funkciją lentelę skyriuje „Naudingi
patarimai“. Ši funkcija buvo naudojama energi‐
jos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal
standartą EN 60350-1.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
15
Naudojimo sritis
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai gerus, profesionalius re‐
zultatus traškumo, spalvos ir plutelės blizgesio
atžvilgiu.
Drėgnas Maisto Gami‐
nimas
Galite pasirinkti iš trijų neautomatinių maisto
gaminimo funkcijų su skirtingu drėgmės kiekiu.
Veikiant šioms funkcijoms, naudojami garai ir
karštas oras. Jos apima maisto gaminimą nau‐
dojant skirtingą garų kiekį.
Didelė Drėgmė
Daržovėms, garnyrui ar žuviai gaminti garuose.
Papildomas meniu Drėgnas Maisto Gaminimas
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Maža Drėgmė
Funkcija tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje ga‐
minamiems patiekalams ir troškinimui orkaitėje.
Dėl garų ir karščio mėsa pasidaro minkšta ir
sultinga, o jos paviršius apskrunda.
Vidutinė Drėgmė
Ši funkcija tinka mėsos troškinimui bei duonai ir
saldžiai mielinei tešlai. Dėl garų ir karščio mėsa
pasidaro sultinga ir minkšta, o mielinės tešlos
kepiniai – traškūs ir blizgaus paviršiaus.
Didelė Drėgmė
Ši funkcija tinka gaminti delikatesinius patieka‐
lus, pavyzdžiui, saldžius padažus, apkepus,
paštetus ir žuvį.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.6 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
16
www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz.,
obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti. Naudo‐
jant šią funkciją lemputė yra išjungta.
Tešlos Kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspar‐
tina tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiū‐
vimo ir išlaiko tešlą elastinga.
Pašildymas Garais
Pašildant maistą garuose neišdžiūsta jo pavir‐
šius. Karštis švelniai ir vienodai pasiskirsto, to‐
dėl atkuriamas kaip ką tik pagaminto maisto
skonis ir kvapas. Ši funkcija gali būti naudoja‐
ma maistui šildyti tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu
metu galite šildyti daugiau nei vieną lėkštę,
naudodami skirtingas lentynų padėtis.
LIETUVIŲ
6.7 Papildomas meniu
„VarioGuide“
Patiekalas
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros
Gėrybės
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Patiekalas
Kepta žuvis
Viščiukų šlaune‐
lės, atvėsintos
Žuvų Piršteliai
Plona žuvies filė
Viščiukas
Stora žuvies filė
Visa maža žuvis
Midijos
Viščiukas
Žuvelės, keptos
ant grotelių
Antis
-
Žuvis, kepta ant
grotelių
Žąsis
-
Žuvis, kepta ant
Kalakutas
-
Upėtakis
Krevetės
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
grotelių
Lašiša
Lašišos filė
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Virtos Jautienos
Kepsnys
Lašiša
Krevetės, šviežios
Jautiena
Krevetės, šaldytos
Troškinta mėsa
Mėsos Ruletas
-
Maisto kategorija: Paukštiena
Jautiena
Patiekalas
Troškinta mėsa
Mėsos Ruletas
Su Krauju
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
Viščiuko/Kalakuto
-
Krūtinėlė
Viščiukų šlaune‐
lės, šaldytos
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Žuvies filė, šaldyta
Žuvis
17
Su Krauju
Jautienos Kepsnys
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Su Krauju
Skandinaviška
Jautiena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Virta kiaulės koja
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Kumpis
Kepta žvėriena
Kiaulienos nugari‐
nė
Žvėrienos nugari‐
Plonos Dešrelės
Žvėriena
Šonkauliukai
Kiaulienos nugari‐
nė
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Kiaulienos Spran‐
dinė
Kiaulės Mentė
Kepta kiauliena
Virtas Kumpis
Veršiuko Koja
Veršiena
Veršienos nugari‐
nė
nė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamz‐
dučiai, šaldyti
-
Makaronai
-
Bulvių Plokštainis
-
Daržovių apkepas
-
Saldūs Patiekalai
-
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su
Įdaru
Patiekalas
Plonapadė pica
Kepta veršiena
Pica su papildomu
garnyru
Ėriuko koja
Kepta aviena
Aviena
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Pica, šaldyta
Pica
Amerikietiška pica,
šaldyta
Pica, atvėsinta
Picos užkandžiai,
šaldyti
Karštas sumuštinis -
LIETUVIŲ
Patiekalas
Tarte Flambée
19
Patiekalas
-
Pikantiškas šveica‐ riškas pyragas
Quiche Lorraine
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Riestainis
-
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Biskvitinis Pyragas Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
Pyragaičiai Su
Kremu
-
Sluoksn. Tešlos
Kepiniai
-
Eklerai
-
Pyragas skardoje
Raugas
Mielinė Tešla
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis Vynioti‐
nis
-
Mielinis Pyragas
-
Trupininis Pyragas Cukrinis Pyragas
-
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos
Vaisių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Migdoliniai Sausai‐ niai
Trapios Tešlos
Sausainiai
-
Kalėdinis Pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
Patiekalas
Bandelės
Bandelės
Bandelės, keptos
Bandelės, šaldytos
Čiabata
-
Prancūziškasis ba‐
Prancūziškasis Ba‐ tonas, apkeptas
tonas
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
20
www.electrolux.com
Patiekalas
Duona
Patiekalas
Riestė
Žirniai
-
Balta Duona
Baklažanas
-
Mielinė Pynutė
Pankoliai
-
Juoda Duona
Artišokai
-
Ruginė Duona
Burokėliai
-
Viso Grūdo Duona
Valgomoji Gelteklė -
Nerauginta Duona
Kaliaropių Juoste‐
lės
-
Baltos Pupelės
-
Duona / bandelės,
šaldytos
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Savojinis Kopūstas Maisto kategorija: Pudingai/Vyniotiniai
Smulkinti Brokoliai
-
Patiekalas
Nepjaustyti broko‐
liai
-
Plakti Kiaušiniai
-
Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
-
Karamelės Deser‐
tas
-
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
-
Vyniotinis
-
Morkos
-
Cukinijų Griežinė‐
liai
-
Žalieji šparagai
-
Kietai virti kiauši‐
niai
Baltieji šparagai
-
Kepti kiaušiniai
Paprikos Juostelės -
Minkštai virti kiau‐
šiniai
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Maisto kategorija: Garnyrai
Švieži špinatai
-
Patiekalas
Porų Žiedai
-
Šparaginės Pupe‐
lės
-
Gruzdintos bulvy‐ tės, plonai pjausty‐
tos
Grybų Griežinėliai
-
Pomidorai Be Ode‐ lių
Briuseliniai Kopūs‐ tai
Kubeliais pjaustyti
salierai
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai
pjaustytos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
-
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Virtos bulvės, ket‐
virčiais
-
Virtos Bulvės
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
Bulvių Kukuliai
-
Duonos Kukuliai
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
-
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
Švieži lakštiniai
-
Polenta
-
Paukštiena
Anties krūtinėlė,
be kaulų
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Jautiena
• Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
• Jautienos filė,
gerai iškepta
Mėsa
Aviena
• Aviena, viduti‐
niškai iškepta
• Aviena, gerai
iškepta
Žvėriena
• Šernas
• Triušienos filė
Morkos
Cukinijų Griežinė‐
liai
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
Žalieji šparagai
6.8 Papildomas meniu: Kepimo
vakuume „VarioGuide“
Baltieji šparagai
Paprikos Juostelės
Patiekalas
Jūros karšio filė
Žuvis/Jūros Gėry‐
bės
Patiekalas
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
Maisto kategorija
21
Daržovės
Porų Žiedai
Salierų šaknys
Jūros ešerio filė
Salierai
Džiovinta Menkė
Baklažanas
Upėtakio filė
Pankoliai
Lašišos filė
Artišokų Širdelės
Eskalopai
Bulvės
Midijos kriauklėse
Moliūgas
Išlukštentos kreve‐
tės
Aštuonkojis
22
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Galite išimti vandens stalčių iš prietaiso.
Nestipriai paspauskite jį priekinio
mygtuko link. Paspaudus vandens
stalčių, jis savaime išsiims iš prietaiso.
Patiekalas
Obuoliai
Kriaušės
Persikai
Nektarinai
Vaisiai
XA
M
Slyvos
Ananasai
Mangai
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
6.9 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
•
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
palikti vandens stalčių prietaise ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
• išimti vandens stalčių iš prietaiso ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu numatytosios
nuostatos nepakeistos,
prietaisas automatiškai
įsijungia.
MAX
6.10 Stalčius vandeniui
A
F
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
prietaise.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
MA
X
E
A.
B.
C.
D.
E.
F.
MAX
D
Dangtis
Bangolaužis
Stalčiaus korpusas
Vandens įpylimo anga
Skalė
Priekinis mygtukas
B
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
C
6.11 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš prietaiso.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).Vandens turėtų
pakakti maždaug 50
minučių.Naudokite ant vandens
stalčiaus esančią skalę.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Išvalykite drėgną
vandens stalčių minkšta
šluoste, prieš įdėdami jį į
prietaisą.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Prietaisui pasiekus
nustatytą temperatūrą, pasigirs
signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi
vanduo, girdimas signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti, kad būtų
galima tęsti gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite prietaisą.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
23
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
prietaisas atvės.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis. Jeigu norite
paspartinti džiovinimą, galite uždaryti
dureles ir kaitinti prietaisą, naudodami
funkciją Karšto Oro Srautas 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
Maisto gaminimo garuose
pabaigoje aušinimo
ventiliatorius veikia greičiau,
kad pašalintų garus.
6.12 Kepimas vakuume
•
•
•
•
•
•
•
Maistas išsaugo visą savo aromatą,
nepakinta jo skonis ir neišgaruoja
drėgmė.
Mėsa ir žuvis tampa minkšta.
Maiste išsaugomi visi mineralai ir
vitaminai.
Reikia mažiau prieskonių, nes
maistas išlieka natūralaus skonio.
Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir
patiekti valgio vienu metu ir vienoje
vietoje.
Žema kepimo temperatūra
maksimaliai sumažina perkepimo
riziką.
Maistą lengva laikyti, nes jis
padalijamas porcijomis.
Maisto ruošimas
1. Nuplaukite ir supjaustykite
ingredientus.
2. Pagardinkite ingredientus
prieskoniais.
3. Sudėkite ingredientus į tinkamus
hermetinius maišelius.
4. Vakuumuokite maišelius,
pašalindami iš jų kuo daugiau oro.
5. Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o
vėliau, maišelius būtina laikyti šaltoje
vietoje.
6. Toliau naudokite funkciją Kepimas
vakuume pagal atitinkamus maisto
gaminimo lentelės nurodymus
atitinkamam patiekalui arba pagal
kepimo vadovo receptus.
7. Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
8. Galima pabaigti ruošti patiekalą,
apskrudinant jį kepimo skardoje arba
ant grotelių, pvz., norint, kad mėsa
24
www.electrolux.com
pasidengtų gražia, traškia plutele ir
įgytų įprastą kepsnio skonį.
Funkcijos įjungimas: Kepimas
vakuume
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimas
vakuume.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Nustatykite funkciją: Kepimas
vakuume.
6.13 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.14 Sparčiojo Įkaitinimo
Indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia sparčiojo įkaitinimo
funkcija.
, kad patvirtintumėte.
Gaminant maistą pasirinkus
šią funkciją, ant vakuuminių
maišelių ir orkaitės viduje
lieka vandens. Kepimo
procesui pasibaigus,
atsargiai atidarykite dureles,
kad vandens neprilašėtų ant
baldų. Naudodami lėkštę
arba rankšluostį, išimkite
vakuuminius maišelius.
Minkšta šluoste arba
kempine nusausinkite
dureles, apačioje esantį
vandens lašų rinktuvą ir
orkaitės vidų. Palikite
dureles atidarytas, kad
prietaisas visiškai išdžiūtų.
Norėdami, kad greičiau
išdžiūtų, galite pakaitinti
prietaisą karštu, 150 °C
temperatūros oru maždaug
15 minučių.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.15 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
, kad įjungtumėte.
arba
LIETUVIŲ
Laikrodžio funkcija
25
Naudojimo sritis
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
26
www.electrolux.com
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.2 Receptai su Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
greičiau nei
4. Spauskite
per 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
LIETUVIŲ
27
7. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
9. Paspauskite
ir išjunkite prietaisą.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
28
www.electrolux.com
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai atvertumėte
Spauskite
meniu Mėgstamiausios.
LIETUVIŲ
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
•
, kad įjungtumėte
1. Palieskite
ekraną.
•
2. Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
,
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, tada patvirtinkite su
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis išsijungimas
10.3 Funkcijų Užraktas
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
10.6 Ekrano šviesumas
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
•
•
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
29
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
30
www.electrolux.com
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Didelė Drėgmė
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
LIETUVIŲ
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
•
31
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Artišokai
99
50–60
2
Baklažanai
99
15–25
2
Nepjaustyti žie‐
diniai kopūstai
99
35–45
2
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
2
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
2
Smulkinti broko‐ 99
liai1)
13–15
2
Grybų griežinė‐
liai
99
15–20
2
Žirniai
99
20–30
2
Pankoliai
99
25–35
2
Morkos
99
25–35
2
Kaliaropės juos‐ 99
telės
25–35
2
Paprikos juoste‐ 99
lės
15–20
2
Porų žiedai
99
20–30
2
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
2
Smulkintos su‐
ltenės
99
20–25
2
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
2
Burokėliai
99
70–90
2
Valgomoji gel‐
teklė
99
35–45
2
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Kubeliais pjaus‐ 99
tyti salierai
20–30
2
Žalieji šparagai
99
15–25
2
Baltieji šparagai 99
25–35
2
Švieži špinatai
99
15–20
2
Pomidorai be
odelių
99
10
2
Baltos pupelės
99
25–35
2
Savojinis kopūs‐ 99
tas
20–25
2
Griežinėliais
pjaustytos cuki‐
nijos
99
15–25
2
Pupelės, blanši‐ 99
ruotos
20–25
2
Daržovės, blan‐
širuotos
99
15
2
Džiovintos pu‐
pelės, mirkytos
(vandens / pu‐
pelių santykis
2:1)
99
55–65
2
Šparaginiai žir‐
niai (imperato‐
riškieji pipirai)
99
20–30
2
Baltieji arba rau‐ 99
donieji kopūstai,
juostelės
40–45
2
Moliūgas, kube‐ 99
liais
15–25
2
Rauginti kopūs‐
tai
99
60–90
2
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
2
Pomidorai
99
15–25
2
Saldieji kukurū‐
zai burbuolėje
99
30–40
2
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
LIETUVIŲ
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai 99
25–35
2
Bulvių kukuliai
99
35–45
2
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
99
45–55
2
Ryžiai (van‐
99
dens / ryžių san‐
tykis 1:1)1)
35–45
2
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
2
Duonos kukuliai
99
35–45
2
Švieži lakštiniai
99
15–25
2
Polenta (skysčio 99
santykis 3:1)
40–50
2
Bulgur kruopos 99
(vandens / bul‐
gur santykis 1:1)
25–35
2
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
2
Spaetzle (vokiš‐
ki makaronai)
99
25–30
2
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
2
Lęšiai, raudonie‐ 99
ji (vandens / lę‐
šių santykis 1:1)
20–30
2
Lęšiai, rudieji ir 99
žalieji (vandens /
lęšių santykis
2:1)
55–60
2
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
2
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
2
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
33
34
www.electrolux.com
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai 99
10–15
2
Karštos uogos
99
10–15
2
Vaisių kompotas 99
20–25
2
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
2
Krevetės, švie‐
žios
85
20–25
2
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
2
Lašišos filė
85
20–30
2
Lašišinis upėta‐ 85
kis, apie 1 000 g
40–45
2
Midijos
20–30
2
15
2
Žuvis
99
Plokščių žuvų fi‐ 80
lė
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000
g
99
55–65
2
Virta viščiuko krūtinė‐ 90
lė
25–35
2
Virta vištiena, 1 000–
1 200 g
99
60–70
2
Veršienos / kiaulie‐
nos nugarinė be ko‐
jos, 800–1 000 g
90
80–90
2
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė),
virta
90
70–90
2
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta
jautiena)
99
110–120
2
LIETUVIŲ
35
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Plonos dešrelės
80
15–20
2
Bavariškos veršienos 80
dešrelės (baltos deš‐
relės)
20–30
2
Vienos dešrelės
20–30
2
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐ 99
niai
18–21
2
Vidutinio kietu‐
99
mo virti kiaušiniai
12–13
2
Minkštai virti
kiaušiniai
10–11
2
99
11.4 Terminis Kepintuvas ir
Didelė Drėgmė naudojimas
paeiliui
•
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją
Terminis Kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
Patieka‐
las
•
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Atidarykite orkaitės
dureles iki pirmos padėties maždaug
15 minučių, kad prietaisas greičiau
atvėstų.
Paleiskite funkciją Didelė Drėgmė.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Didelė Drėgmė (antras etapas:
pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
mėsa: 1
99
mėsa: 1
daržovės:
3
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
40–50
36
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Didelė Drėgmė (antras etapas:
pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
180
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
11.5 Maža Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys,
1 000 g
180–200
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis,
nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2 000
g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės
180–210
25–35
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusfabrika‐
čiai, 40–50 g, šaldy‐
ti
25–35
2
11.6 Drėgnas Maisto Gaminimas –Didelė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Saldus kremas / 90
apkepas atski‐
ruose induose1)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
35–45
2
Kepti kiauši‐
niai1)
90–110
15–30
2
Keptas pašte‐
tas1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė 85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1
000 g
90
30–40
2
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
2
1) Tęskite dar pusvalandį uždarę dureles.
11.7 Drėgnas Maisto Gaminimas –Vidutinė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐ 180–190
na, 500–1 000 g
45–60
2
Duonos bande‐
lės
180–200
25–35
2
Saldi duona
160–170
30–45
2
37
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
2
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
2
Troškinta mėsa
140–150
100–140
2
Šonkauliukai
140–150
75–100
2
Kepta žuvies filė 170–180
25–40
2
Kepta žuvis
35–45
2
170–180
11.8 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
11.9 Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti.
Ingredientai:
• 1 l pieno
• 250 g natūralaus jogurto
Gaminimo būdas
Jeigu naudojamas neapdorotas pienas,
pašildykite pieną iki virimo ir palaukite,
kol atauš iki 40 °C temperatūros. Po to
sumaišykite jogurtą su pienu ir
pripildykite jogurto indelius.
Sumaišykite jogurtą su pienu ir supilkite į
jogurto indelius.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Riebus jogurtas
42
5–6
2
Pusiau tirštas jo‐ 42
gurtas
7–8
2
11.10 Kepimas
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėta orkaitė.
Įprastai naudojamas nuostatas,
pavyzdžiui, temperatūrą, gaminimo
trukmę ir lentynų padėtį, keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
LIETUVIŲ
•
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
•
39
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.11 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpa kepimo trukmė. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
40
www.electrolux.com
11.12 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskviti‐ Srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Tradicinis kaiti‐ 160
cake / biskviti‐ nimas
nis pyragas be
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto Oro
Srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto Oro
Srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Tradicinis kaiti‐ 180
nimas
70–90
1
Sūrio pyragas
Tradicinis kaiti‐ 170–190
nimas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kalėdinis pyra‐
gas
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Tradicinis kaiti‐
duona):
nimas
1. Pirmoji ke‐
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Karšto Oro
Srautas
150–170
30–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Tradicinis kaiti‐
nimas
170
35–55
3
Vaisių pyragai Karšto Oro
iš trapios tešlos Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
Tradicinis kaiti‐
gai su kremu
nimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
3
41
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Short bread /
Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
20–35
3
Short bread /
Tradicinis kaiti‐
trapios tešlos
nimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragai‐
Srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Tradicinis kaiti‐
maži pyragai‐
nimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
45–60
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 170–190
tuvas
pas1)
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
Karšto Oro
Srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti makaronai vamzdu‐
čiai
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.15 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
43
44
www.electrolux.com
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.16 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (su daug gar‐
nyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
210–2301)
15–25
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
45
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.17 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
•
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
46
www.electrolux.com
11.18 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Tradicinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
Kepintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis
Kepintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis
Kepintuvas
170–1801)
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
170–190
30–60
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Žvėriena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nuga‐ iki 1 kg
rinė / kiškio
šlaunelė
Terminis Ke‐ 180–2001)
pintuvas
35–55
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Tradicinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
Tradicinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
40–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Žuvis
1–1,5
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
30–50
Lentynos
padėtis
1
47
48
www.electrolux.com
11.19 Grilis
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Grilis
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
-
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
LIETUVIŲ
49
11.20 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
190–210
15–25
3
Gruzdintos bulvy‐
190–210
tės, stambiai pjaus‐
tytos
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
40–50
2
180–200
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Tradicinis kaiti‐ 200–220
nimas arba
vytės1) (300–
Terminis Kepin‐
600 g)
tuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
50
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.21 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.22 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
LIETUVIŲ
51
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.23 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
52
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.24 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.25 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
LIETUVIŲ
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.26 Informacija patikros
įstaigoms
Funkcijos patikros Didelė Drėgmė.
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
53
54
www.electrolux.com
Patiekalas Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
300
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
Brokoliai1)
2 x 2/3 per‐ 2 x 300
foruota
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 2/3 per‐ 2 x 1500
foruota
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
daug.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Orkaitės priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia
valymo priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią
valykite su trupučiu acto.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
•
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
LIETUVIŲ
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
c) Paspauskite
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
55
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
.
e) Paspauskite
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
12.5 Priminimas Apie Valymą
Kai rodomas priminimas, reikalingas
valymas. Vykdykite funkciją Papildomas
Valymas Garais.
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą meniu
Pagrindiniai Nustatymai.
56
www.electrolux.com
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Išimkite vandens stalčių iš prietaiso.
Kai veikia gariklis, jo viduje kaupiasi
kalkių nuosėdos (nes vandenyje yra
kalcio). Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Valykite garų generavimo
grandinę, kad nesikauptų kalkių
nuosėdos.
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
MA
X
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų
kempinių. Nedėkite
vandens stalčiaus į
indaplovę.
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
MA
X
MA
X
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
.
2. Paspauskite
3. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
4. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
5. Įdėkite vandens stalčių.
6. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
8. Paspauskite
.
9. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
10. Įdėkite vandens stalčių.
.
11. Paspauskite
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
LIETUVIŲ
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu orkaitė yra drėgna ir šlapia,
iššluostykite ją sausa šluoste. Palikite
orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
3. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
57
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
58
www.electrolux.com
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.11 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
LIETUVIŲ
59
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Bandant įdėti vandens stal‐ Netinkamai uždengėte
čių, jis prietaise nesilaiko.
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite
bangolaužį vandens stal‐
čiuje.
Prietaise nesilaiko van‐
dens stalčius, kai paspau‐
džiate jo dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki
galo.
60
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Vandens stalčių sunku va‐
lyti.
Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stal‐
čiaus valymas“.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
LIETUVIŲ
61
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB9851XAX
Energijos efektyvumo indeksas
81.0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1.09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.68 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
45.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su
pasirinkimu Trukmė arba Pabaiga ir
62
www.electrolux.com
maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Vous pouvez réactiver l'éclairage, mais
cela réduit les économies d'énergie.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
63
867300254-B-282017
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising