Electrolux | EOC45752OX | User manual | Electrolux EOC5751FAX Vartotojo vadovas

Electrolux EOC5751FAX Vartotojo vadovas
EOC45752OX
EOC5751FAV
EOC5751FAX
EOC5751FOV
EOC5751FOX
EOC5751FOZ
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................12
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 14
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................18
11. PATARIMAI.................................................................................................... 20
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 36
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 39
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 41
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą kepimo
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
6
www.electrolux.com
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
•
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
LIETUVIŲ
•
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
2.7 Šalinimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
7
3.2 Priedai
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
7
8
www.electrolux.com
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Ištraukiami bėgeliai
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Kepimo termometras
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
Funkcija
Aprašas
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija, valymo funkcija
ar automatinė programa.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatū‐
rai (jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palai‐
kysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba
išjungsite greitojo įkaitinimo funkciją.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
5
-
6
7
8
9
10
11
Funkcija
Aprašas
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai prietaisas yra išjungtas.
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
4.2 Valdymo skydelis
A
B
C
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
C. Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
D. Laikrodis / likusio karščio rodinys
E. Temperatūros / paros laiko rodinys
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo temperatūros lygį prietaise.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
9
10
www.electrolux.com
Simbolis
Pavadinimas
Aprašas
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Mėsos termometras
Mėsos termometras yra mėsos termo‐
metro lizde.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia elektroninio durelių užrakto funk‐
cija.
Laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
.
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
rankinis režimas
automatinės programos
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Karšto Oro
Srautas
Naudojimo sritis
Vienu metu kepti maistą iki trijų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatū‐
rą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkci‐
ją.
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
11
Naudojimo sritis
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Kepimas Žemo‐
je Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis Kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas Karš‐
tas Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad
būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezultatas.
Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamas nuo‐
statas rasite kepimo lentelėse. Ši funkcija buvo nau‐
dojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nus‐
tatyti pagal standartą EN 60350-1.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Šilumos Palaiky‐ Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
mas
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimi‐
zuoti energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo len‐
telėse prie atitinkamos funkcijos (kepimas ant grote‐
lių).
Mažasis Kepin‐
tuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Didysis Kepintu‐ Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
vas
skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
12
www.electrolux.com
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
1. Palieskite .
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
arba prietaisas pradės
3. Palieskite
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
nustatymų meniu. Žr. skyrių „Nustatymų
meniu naudojimas“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greitojo įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite daugiau
kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane viena po kitos įsižiebia juostos,
rodančios, kad funkcija veikia.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti
galima tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
LIETUVIŲ
Laikrodžio funkcija
00:00
13
Naudojimo sritis
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įta‐
kos orkaitės veikimui. Funkciją „MINUČIŲ SKAIT‐
LYS“ galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra
išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nus‐
tatyti. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAI‐
TOS PIRMYN LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu ne‐
nustatyta TRUKMĖ ir PABAIGA.
7.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
palaukite, kol ekrane bus rodoma ir
12:00. "Mirksi 12.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
.
2. Palieskite
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
ir laiko nuostata. Prietaisas
išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
4. Palieskite
arba .
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką, lieskite
pakartotinai, kol pradės mirksėti
6. Palieskite
. Funkcija
„TRUKMĖ“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
3. Naudokite
arba , kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „TRUKMĖ“.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
ir laiko nuostata. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
14
www.electrolux.com
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
6. Palieskite
, prietaisas persijungia į
funkcijos PABAIGA nuostatą.
Ekrane mirksi
.
7. Naudokite
arba , kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 2 minutes girdimas garso signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
8. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
9. Išjunkite prietaisą.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
7.6 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Naudokite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei .
5. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 LAIKO ATSKAITA PIRMYN
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį vienu metu palieskite
ir
,
kol ekrane bus rodoma „00:00“ ir laiko
atskaitos pirmyn laikmatis pradės vėl
skaičiuoti laiką pirmyn.
simbolis,
su tašku ir
.
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
LIETUVIŲ
Programos numeris
Programos pavadinimas
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
8.2 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas automatinės programos
(1 – 9) numeris.
arba
, kad
3. Palieskite
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi simbolis
.
6. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
8.4 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
15
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
4. Palieskite
, antraip po penkių
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
8.5 Automatinės programos su
mėsos termometru (rinktiniuose
modeliuose)
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
16
www.electrolux.com
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Mirksi
.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
.
Jeigu ekrane rodomas
simbolis
, bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis
.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
LIETUVIŲ
17
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir
. Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
18
www.electrolux.com
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
•
Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite
. Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
LIETUVIŲ
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
ir
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
ir
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
19
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
4
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
APTARNAVIMO MENIU
-
6
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra įjungtas, palieskite
, po to vėl palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
4. Palieskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
.
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
palieskite
.
arba palieskite ir palaikykite
20
www.electrolux.com
10.5 Automatinis išsijungimas
10.6 Ekrano šviesumas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
•
•
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
11.2 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
•
•
•
•
•
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
LIETUVIŲ
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
21
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Viršutinis /
180
apatinis kaitini‐
mas
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Kalėdinis pyra‐
gas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 170–190
tinis kaitinimas
30–40
3
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
50–70
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
Temperatūra
(°C)
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los) 2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los) 2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
35–55
3
40–80
3
40–80
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
23
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
1501)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
45–60
1
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Lazanija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
Temperatūra
(°C)
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas 160–170
(apvali kepimo forma)
70–80
3
Balta duona
55–70
3
190–200
11.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
25
26
www.electrolux.com
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
LIETUVIŲ
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
27
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Sūrio pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / Rūkytas
kumpis
1–1,5
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Aviena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Kiškio nuga‐ iki 1
rinė / Kiškio
šlaunelė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Žvėriena
Patiekalas
1,5–2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos
padėtis
29
30
www.electrolux.com
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
po 0,4–0,5
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Visa žuvis
1–1,5
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
1
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
-
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.13 Šaldytas maistas – karšto oro srautas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
tės, storai pjausty‐
tos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Paskrudintos bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Atšildymas
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
•
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
LIETUVIŲ
33
Patieka‐ Kiekis (kg) Atšildymo
las
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 0,15
25–35
10–15
-
Braškės
30–40
10–20
-
Sviestas 0,25
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 0,2
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4
puošnus
tortas
60
60
-
0,3
11.15 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
34
www.electrolux.com
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
60–70
8–10
Vaisiai
Patiekalas
Slyvos
1 padėtis
2 padėtys
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Abrikosai
60–70
Pjaustyti obuo‐
liai
Kriaušės
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
6–8
3
1/4
60–70
6–9
3
1/4
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
35
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
LIETUVIŲ
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu neištraukėte mėsos
termometro kištuko iš
lizdo. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai ekrane rodomas
pranešimas „C2“;
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti sugadintas.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
šviečia simbolis
ir kaitinimo
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Lieskite vėl ir vėl, kol ekrane bus
rodoma "Pyro" ir valymo programos
skaičius.
5. Palieskite
.
6. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę:
Parinktis
Aprašas
1
1:00 val.
esant ma‐
žam nešvar‐
umo laipsniui
37
2
1:30 val.
esant įpras‐
tam nešvaru‐
mo laipsniui
3
2:30 val.
esant dide‐
liam nešvar‐
umo laipsniui
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
, kad įjungtumėte
7. Palieskite
pirolizės funkciją.
12.4 Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
12.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
38
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai įdėti
tinkamai, nes kitaip gali
perkaisti durelių paviršius.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite C plokštę,
kurios kairiojoje pusėje yra kvadratas, o
dešiniojoje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ir ant
durelių rėmo. Trikampio simbolis ant
stiklo turi atitikti trikampį ant durelių rėmo,
o kvadrato simbolis turi atitikti kvadratą.
Po to įdėkite kitas dvi stiklo plokštes.
ABC
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
LIETUVIŲ
39
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
40
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjung‐
Ekranas yra išjungtas.
tas, ekrane nerodomas lai‐
kas.
Maisto gaminimo termo‐
metras neveikia.
Vienu metu pakartotinai
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Netinkamai įkištas maisto
gaminimo termometro kiš‐
tukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite maisto
gaminimo termometro kiš‐
tuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite maisto gaminimo
ar atšildymo funkciją, bet
termometro kištuką iš lizdo.
neištraukėte maisto gami‐
nimo termometro kištuko iš
lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Iki galo uždarykite dureles.
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
41
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyrelį „Nustatymų me‐
žimas.
niu naudojimas“ skyriuje
„Papildomos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC45752OX
EOC5751FAV
EOC5751FAX
EOC5751FOV
EOC5751FOX
EOC5751FOZ
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
42
www.electrolux.com
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
EOC45752OX
41.5 kg
EOC5751FAV
40.0 kg
EOC5751FAX
41.5 kg
EOC5751FOV
39.5 kg
EOC5751FOX
41.5 kg
EOC5751FOZ
39.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
14.2 Energijos taupymas
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas karštas oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
LIETUVIŲ
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas karštas
oras“, lemputė automatiškai išsijungia po
30 sekundžių. Galite vėl įjungti lemputę,
bet taip sumažinsite planuotą energijos
taupymą.
43
Ekrano išjungimas
Jeigu reikia, galite visiškai išjungti
ekraną. Vienu metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę
bei
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867316388-D-432016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising