Electrolux | EOB8857AAX | User manual | Electrolux EOB8857AAX Ръководство за употреба

Electrolux EOB8857AAX Ръководство за употреба
BG
Ръководство за употреба
CombiSteam Deluxe
Фурна на пара
EOB8857AAX
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................10
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 22
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 23
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 24
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................26
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 28
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 53
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................58
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................60
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Основна безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на аксесоари, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (сензора за
температурата в сърцевината), препоръчан за този
уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
•
5
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
БЪЛГАРСКИ
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
•
•
2.6 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
2.8 Обслужване
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Контролен панел
Електронен програматор
Водосъдържател
Щепсел за сензор на основната
температура
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Изходяща тръба за котлен камък
Подпора на шкаф, премахваща се
Позиции на рафтовете
7
8
www.electrolux.com
3.2 Принадлежности
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Скара
Сензор за храна
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
За измерване на температурата вътре
в храната.
Tава за печене
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐ Функция
но поле
1
ВКЛ./ИЗКЛ.
Бележка
За активиране и деактивиране на уреда.
БЪЛГАРСКИ
Сензор‐ Функция
но поле
2
3
5
7
8
9
10
11
Функции Нагря‐
ване или Варио
контрол
Докоснете веднъж сензорното поле, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Варио контрол. Докоснете отново сензорно‐
то поле, за да превключвате между менюта‐
та: Функции Нагряване, Варио контрол. За
да активирате или деактивирате лампичка‐
та, докоснете полето за 3 секунди.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на темпе‐ За да зададете температурата или да се по‐
ратура
каже текущата температура в уреда. Докос‐
нете полето за 3 секунди, за да активирате
или деактивирате функцията: Бързо Нагря‐
ване.
4
6
Бележка
-
Любими
За запаметяване и достъп до вашите люби‐
ми програми.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Време и допъл‐ За задаване на различни функции. Когато
нителни функ‐
работи функция за нагряване, докоснете
ции
сензорното поле, за да настроите таймера
или функциите: Заключване, Любими , За‐
гряваване+Задържане, Настрой + Продъл‐
жи. Можете също да променяте настройките
на сензора за температура в сърцевината.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK
Потвърждава избора или настройката.
9
10
www.electrolux.com
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето Дисплеят показва колко време
действа функция нагряване. На‐
тиснете
и
едновременно,
за да нулирате времето.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагрява‐
не
Дисплеят показва температурата
в уреда.
Индикатор За Бързо
Нагряване
Функцията е активирана. Тази
функция намалява времето за за‐
гряване.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е ак‐
тивна или че теглото може да се
променя.
Загряваване+Задържа‐ Функцията е активирана.
не
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
БЪЛГАРСКИ
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
Твърдост на водата
11
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Нагласяване на нивото на
твърдост за водата
При свързване на уреда към мрежата,
трябва да настройте твърдостта на
водата.
Таблицата отдолу пояснява
твърдостта на водата със съответният
Калциев депозит (ммол/л) и
качеството на водата.
Калциев депозит
(ммол/л)
Калциев депо‐
зит (мг/л)
Класифика‐
ция на во‐
дата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Средно
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много твър‐
да
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони
на лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата в течаща
вода!
3. Разтръскайте лентата за да
премахнете излишната вода.
4. След 1 минута проверете
твърдостта на водата според
таблицата долу.
Цветовете на реакционните зони
продължават да светят след 1
минута. Не взимайте под внимание
това при пресмятането.
5. Нагласете твърдостта на водата в
менюто: Основни Настройки.
Тест лента
Твърдост на во‐
дата
1
2
3
4
Черните квадратчета в таблицата
съответстват на червените такива на
тест лентата.
Може да промените твърдостта на
водата в менюто: Основни Настройки /
Твърдост на водата.
12
www.electrolux.com
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
6.1 Навигация в менютата
По всяко време можете да
се върнете в главното
1. Активирайте уреда.
меню с
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Сим‐
вол
Елемент от менюто
Приложение
Функции Нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Готварска Рецепта
Съдържа списък с автоматични програми.
Любими
Съдържа списък с любими програми за го‐
твене, създаден от потребителя.
Почистване
Съдържа списък с програми за почистване.
Основни Настройки
Използва се за задаване на конфигурация.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
Варио контрол
Съдържа препоръчителни настройки на
фурната за богат избор на ястия. Изберете
ястие и започнете процеса на готвене. Тем‐
пературата и времетраенето представляват
само насоки, с цел получаване на по-добри
резултати и могат да се регулират. Те за‐
висят от рецептите, качеството и количе‐
ството на използваните съставки.
Подменю за: Основни Настройки
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Настройка часовото вре‐
ме
Настройва текущото време на часовника.
Посочване На Времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва те‐
кущото време, когато деактивирате уреда.
Бързо Нагряване
Когато е ВКЛЮЧЕНА, тази функция намаля‐
ва времето за нагряване.
БЪЛГАРСКИ
Сим‐
вол
13
Подменю
Описание
Настрой + Продължи
За да настройте функция и да я активирате
по-късно с натискане на който и да е символ
от контролния панел.
Загряваване+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за 30
минути, след като цикъла на готвене е при‐
ключил.
Удължаване На Времето
Активира и деактивира функцията Удължа‐
ване на времето.
Контраст На Екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост На Екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
Усилване На Звънеца
Настройва на степени силата на звука при
натискане на бутоните и на сигналите.
Звук. Сигнал На Бутоните
Активира и деактивира звука при натискане
на сензорните полета. Не е възможно да
деактивирате тона на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Звуци На Аларм / Греш.
Активира и деактивира звуците на аларма‐
та.
Твърдост на водата
За задаване ниво на твърдост на водата (1 4).
Напомняне За Почиства‐
не
Напомня ви кога да почистите уреда.
DEMO режим
Код за активация/деактивация: 2468
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Фабрични Настройки
Връща всички настройки към фабричните
им стойности.
6.3 Подменю за: Почистване
Символ
Елемент от менюто
Описание
Изпразване На Резервоар Процедура за отстраняване на оста‐
тъчната вода от водосъдържателя
след използване на някои функции за
пара.
14
www.electrolux.com
Символ
Елемент от менюто
Описание
Почистване С Пара Plus
Процедура за почистване на упорити
замърсявания с помощта на почи‐
стващ препарат за фурна.
Почистване С Пара
Процедура за почистване на уреда,
когато по него има леки замърсявания
и ако липсват чести изгаряния.
Отстр. На Котл. Кам.
Процедура за почистване на веригата
на парогенератора от остатъчен варо‐
вик.
Изплакване
Процедура за изплакване и почиства‐
не на веригата на парогенератора
след честа употреба на функциите за
готвене на пара.
6.4 Функции Нагряване
Функция нагряване
Приложение
Топъл Въздух
За печене на три позиции на скарата едно‐
временно и за сушене на храна.Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото
за функцията: Конвенционално готвене.
Пица Нагряване
За готвене на едно ниво на храна до по-ин‐
тензивно запичане и хрупкава основа. За‐
дайте температурата 20 - 40 °C по-ниско от‐
колкото за функцията: Конвенционално го‐
твене.
Вентил. На Ниска
Темпер.
За приготвяне на крехки, сочни печени ме‐
са.
Конвенционално го‐
твене
За печене на тестени и месни храни на едно
ниво.
Дълбоко Замразени
Храни
За да станат хрупкави полуготовите храни
като пържени картофки, картофени резен‐
чета или пролетни рулца.
Турбо Грил
За печене на по-големи парчета месо или
птици с кости на едно и също ниво. Също и
за запичане и запеканки.
Единичен Грил
За запичане на плоска храна или препичане
на хляб.
Двоен Грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
БЪЛГАРСКИ
Функция нагряване
15
Приложение
Долно Нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Размразяване
Тази функция може да се използва за раз‐
мразяване на замразени храни, като зелен‐
чуци и плодове. Времето за размразяване
зависи от количеството и големината на
храната.
Вентил.Ниска Т.
Влажност
За печене на приготвени в консервени кутии
продукти на 1во ниво. За да спестите енер‐
гия по време на готвене. Тази функция
трябва да се използва в съответствие с та‐
блиците за готвене, за постигане на жела‐
ния резултати. За да се сдобиете с повече
информация относно препоръчителните на‐
стройки, се обърнете към таблиците за го‐
твене. Тази функция бе използвана за де‐
финиране класа на енергийна ефективност
съгласно EN 60350-1.
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също и за запичане.
Xляб
Използвайте тази функция, за да приготвите
хляб или рула с доста добър и професиона‐
лен резултат относно хрупкавост, цвят и за‐
гар на коричката.
Нагряване С Пара
За печене на питки, големи парчета месо
или за затопляне на охладени и замразени
храни.
Интензив. Нагряв. С
Пара
За ястия с високо съдържание на влага или
за приготвяне на задушена риба, гювечета
и крем карамел.
Овлажняване С Пара
За зеленчуци, риба, картофи, ориз, макаро‐
нени изделия или специални гарнитури.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някой функции на фурната.
16
www.electrolux.com
6.5 Специалитети
Функция нагряване
Приложение
Поддържане На То‐
плина
За поддържане на храната топла.
Затопляне На Чиния
За подгряване на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр.
ябълки, сливи, праскови) и зеленчуци (напр.
домати, тиквички, гъби).
Втасване На Тесто
Подобрява се пара-овлажняването и се ус‐
корява втасването на тестото, което предот‐
вратява изсушаването на повърхността и
това запазва тестото еластично.
Възстановяване
Претопляне на храна с пара предотвратява
изсушаване на повърхността. Топлината се
разпределя по нежен и равномерен начин,
който позволява да се запазят вкуса и аро‐
мата на храната като току що сготвена. Тази
функция може да се използва за претопля‐
не на храна директно в чиния. Може да пре‐
топляте повече от една порция по едно и
също време, използвайки различните раф‐
тове.
БЪЛГАРСКИ
6.6 Подменю за: Варио
контрол
Ястие
Пилешки крилца,
пресни
Категория храна: Риба/Морска
Храна
Пил.крил.,замр.
Ястие
Пилешки бутчета,
пресни
Риба, печена
Рибни Пръчици
Тънки филета
Пиле
Задушени пиле‐
шки гърди
Замразено филе
от риба
Пиле, две поло‐
винки
Риба на пара, ця‐
ла
Пиле, цяло
Патица, цяла
-
Малка риба на
грил, цяла
Гъска, цяла
-
Риба на грил, ця‐
ла
Пуйка, цяла
-
Риба на грил, ця‐
ла
Пъстърва
Сьомга
Пил.бут.,замр.
Дебели филета
Малка риба, цяла
Риба
17
Сьомга Филета
Категория храна: Месо
Ястие
Варено
Говеждо
Задушено месо
Цяло Сьомга
Руло "Стефани"
Скариди, пресни
Алангле
Скариди
Скариди, замра‐
зени
Алангле
Миди
-
Категория храна: Птиче
Ястие
Средно Изпечено
Говежда Печено
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Птиче С Кост
-
Птиче С Кост
-
Добре Изпечено
18
www.electrolux.com
Ястие
Ястие
Див Заек
• Заешки бут
• Филе от див
заек
• Филе от див
Алангле
Говеждо По Скан‐
динавски
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Наденички
заек
Дивеч
Свински Ребра
Джолан, предвар.
Опечен
Жарен дивеч
Медальони от ди‐
Свински Бут
Свинско филе
Свинско филе
Свинско
веч
Категория храна: Ястие На Фурна
Ястие
Лазаня
-
Замразена лаза‐
ня / канелони
-
Паста
-
Запечени Карто‐
фи
-
Свинска Плешка
Печено свинско
Зеленчуков огре‐
тен
-
Варена Шунка
Cладки Ястия
-
Свинско филе,
пушено
Свинско филе,
поширано
Свински Врат
Телешки Джолан
Телешко
Филе
Печено говеждо
Категория храна: Пица/Киш
Ястие
Пица, тънък блат
Пица, доп. топинг
Leg of Lamb
Печено агнешко
Агнешко
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Замразена пица
Пица
Агнешко филе
Охладена пица
Агн. плешка сред.
опеч.
Агн. плешка сред.
опеч.
ААмерик. пица,
замразена
Пица снаксове,
замразени
Багета с топено
сирене
-
БЪЛГАРСКИ
Ястие
Ястие
Тарт Фламбе
-
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Запечени Яйца
Със Сирене
-
Пикантна Торта
-
Категория храна: Кекс/Бисквитки
Ястие
Замр. Ябълков
Щрудел
Торта в тава
Кексово Тесто
Тесто С Мая
Чийз Кейк, Tабла
-
Орех. Сладки С
Шоколад
-
Бисквитено Руло
-
Кръгъл Кекс
-
Кейк С Мая
-
Ябълков слад‐
киш, покрит
-
Сладк.,Тест.Тро‐
хи
-
Пандишпан
-
Сладък Кекс
-
Ябълков Пай
-
Чийз Кейк, Tава
-
Баничка
-
Пясъчен Слад‐
киш
-
Тарте
-
Млечен тарт, сла‐ дък
Бадемов Кекс
-
Пандишпанени
Кифли
-
Cладки
-
Сладкиши На
Пръчици
-
Кремки
-
Дребни
Сл.,Стол.Тесто
-
Еклери
-
Сладки,Ядки/
Брашно
-
Курабийки От Ле‐ ко Тесто
Коледен Кейк
19
-
Леко Тесто
Блат
Пандишп. Блат
За Флан
Плодов Флан С
Тесто
Плодов Сладкиш
Смес За Пан‐
дишп. Флан
Тесто С Мая
Категория храна: Хляб / Франзела
Ястие
Pула
Pула
Франзели, по‐
луизпечени
Ролца, замразени
Чабата
Багет
Багети, полуизпе‐
чени
Багети, замразе‐
ни
20
www.electrolux.com
Ястие
Хляб
Ястие
Козун.-Венец
Патладжан
-
Бял Хляб
Резене
-
Погача С Мая
Артишок
-
Кафяв Хляб
Червено Цвекло
-
Ръжен Хляб
Черен Овесен Ко‐ рен
Пълнозърнест
Хляб
Хляб Без Набух‐
ватели
Хляб/Франз., за‐
мразени
Категория храна: Зеленчуци
Ястие
Алабаш лентички Бял Боб
-
Савойско Зеле
-
Категория храна: Гарнитури
Ястие
Полуфабрикати
-
Полуфабрикати
-
Броколи, на ро‐
зички
-
Полуфабр.,замр.
-
Броколи, цели
-
Крокети
-
Карфиол, На Ро‐
зички
-
Картоф С Корич.
-
Карфиол, цял
-
Картофи На Фур‐
на
-
Моркови
-
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
-
Тиквички, Наря‐
зани
Аспержи, зелен
-
Варени Картофи
-
Аспержи, бяло
-
Пипер Лентички
-
Картофи с кожич‐ ка
Спанак, пресен
-
Картофени Кнед‐
ли
-
Праз пръстени
-
Хлебни Кнедли
-
Зелен Фасул
-
Нарязани Гъби
-
Кнедли с мая, со‐ лени
Белени Домати
-
Кнедли с мая,
сладки
-
Брюкселско Зеле
-
Ориз
-
Пресни талиате‐
ле
-
Целина, на кубче‐ та
Грах
-
БЪЛГАРСКИ
Ястие
Полента (Кача‐
мак)
-
функцията Времетр.
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да нагласите новите
стойности.
, за
6.7 Активиране на функция
нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
3. Задайте температурата.
4. Натиснете
21
4. Включете уреда.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, настройте
, за да потвърдите.
6.8 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното
ниво (около 950 мл), докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
Водното съдържание е достатъчно
за приблизително 50 минути.Не
пълнете водосъдържателя над
максималния му капацитет.
Съществува опасност от изтичане
на вода, преливане и щети по
мебелите.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
или
Приключв.
.
Първата пара се появява след
около 2 минути. Когато уредът
досигне зададената температура,
прозвучава звуков сигнал.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете уреда.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
Вижте функцията за почистване:
Изпразване На Резервоар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът е горещ.
Съществува опасност
от изгаряния.
9. След готвене на пара, парата
може да кондензира по дъното на
вътрешността на уреда. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на уреда, след като
се охлади.
Оставете уреда да изсъхне
напълно, като оставите
вратичката отворена. За
да увеличите скоростта на
изсушаване, можете да
затворите вратичката и
загреете уреда с Топъл
Въздух при температура
150°C за около 15 минути.
Когато водата във
водосъдържателя започва
да привършва, прозвучава
звуков сигнал, което
означава, че трябва да го
напълните отново, за да
продължите с готвенето на
пара, както е описано погоре.
6.9 Индикатор за нагряване
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
22
www.electrolux.com
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
За да активирате функцията,
задръжте за 3 секунди. Индикаторът
за бързо нагряване се сменя.
6.11 Остатъчна топлина
6.10 Индикатор За Бързо
Нагряване
Когато деактивирате уреда, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за бързо
нагряване работи.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 ча‐
са и 30 минути). Тази функция не влияе
върху работата на уреда.
Използвайте
, за да активирате функ‐
цията. Натиснете
дадете минутите и
или
, за да за‐
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на
операцията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на
функция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Уредът се деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
Зададената температура е над 80
°C.
•
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни Настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
23
Функцията: Времетр. е зададена.
.
24
www.electrolux.com
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична Рецепта
Тзи уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за температурата
в сърцевината
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
2. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
подходящи резервни
части.
Сензорът за
температурата в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
1. Активирайте уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
или
след по4. Натиснете
малко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
БЪЛГАРСКИ
зададените на фурната температури
(минимум 120 °C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Уредът се деактивира
автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
Скара и дълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре и се
уверете, че крачетата сочат надолу.
ВНИМАНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
Дълбока тава:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
25
26
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани в уреда,
преди да затворите
вратичката на фурната.
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
Дълбока тава:
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Първата буква мига.
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
Запаметяване на програма
10. Натиснете и задръжте
запаметите.
7. Докоснете
или
промените буквата.
, за да
, за да
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
паметта, докоснете
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
или
и
БЪЛГАРСКИ
Активиране на програмата
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
10.2 Използване на "Защита
за деца"
Когато "Защита от деца" е активна,
уреда не може да се активира
инцидентно.
1. Докоснете
дисплея.
, за да активирате
2. Докоснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. Екранът показва
съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
27
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Настрой + Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
фуннцкия за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
Заключване се включва,
когато работи
функцията за
нагряване.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура
(°C)
Време за из‐
ключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
28
www.electrolux.com
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции: Лампа,
Сензор за храна,Времетр.,
Приключв..
10.6 Яркост на дисплея
Яркостта на дисплея има два режима:
•
•
Нощен – когато уредът е
деактивиран, яркостта на дисплея е
по-ниска в периода 22:00 ч. – 06:00
ч.
Дневен:
– при включването на уреда.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако уредът е изключен и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
яркостта на дисплея се връща
на нощен режим.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне На Чиния
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
Автоматичната температура е 70 °C.
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване На Тесто
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото. Не е
задължително да го покривате.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване На Тесто.
Задайте необходимото време.
БЪЛГАРСКИ
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не я
покривайте ястието с купа или чиния,
тъй като това може да увеличи
времето за размразяване.
Използвайте първата позиция за рафт
отдолу нагоре.
11.3 Овлажняване С Пара
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на
уреда, докато функцията е
активирана. Може да
излезе пара.
Функцията е подходяща за всякакъв
вид храна – прясна и замразена.
Можете да я използвате за готвене,
затопляне, размразяване, варене или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, царевица, грис
и яйца.
29
Можете да сготвите цялостно меню
наведнъж. За да сготвите правилно
всяко ястие, използвайте тези с
времена за готвене, които са почти
еднакви. Напълнете водосъдържателя
до максималното ниво. Поставете
ястията в правилния съд за готвене и
след това върху телените рафтовете.
Настройте разстоянието между
съдовете за готвене, за да може
парата да достигне до всяко от тях.
Стерилизация
•
•
•
С тази функция можете да
стерилизирате съдове (напр.
бебешки шишета).
Поставете чистите шишета по
средата на рафта на първото ниво.
Уврете се, че отворът е насочен
надолу под малък ъгъл.
Напълнете съдържателя с
максималното количество вода и
изберете продължителност от 40
минути.
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Артишок
99
50 - 60
2
Патладжан
99
15 - 25
2
Карфиол, цял
99
35 - 45
2
Карфиол, на
розички
99
25 - 35
2
Броколи, цели
99
30 - 40
2
Броколи, на ро‐ 99
зички1)
13 - 15
2
Нарязани гъби
99
15 - 20
2
Грах
99
20 - 30
2
Резене
99
25 - 35
2
Моркови
99
25 - 35
2
Алабаш, на
лентички
99
25 - 35
2
30
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Чушки, на лен‐
тички
99
15 - 20
2
Праз, на кръг‐
чета
99
20 - 30
2
Зелен фасул
99
35 - 45
2
Маруля, на ро‐
зички
99
20 - 25
2
Брюкселско зе‐ 99
ле
25 - 35
2
Червено цве‐
кло
99
70 - 90
2
Черен овесен
корен
99
35 - 45
2
Целина, на куб‐ 99
чета
20 - 30
2
Аспержи, зелен 99
15 - 25
2
Аспержи, бяло
99
25 - 35
2
Спанак, пресен 99
15 - 20
2
Белени домати 99
10
2
Бял боб
99
25 - 35
2
Савойско зеле
99
20 - 25
2
Тиквички, наря‐ 99
зани
15 - 25
2
Боб, бланши‐
ран
99
20 - 25
2
Зеленчуци,
бланширани
99
15
2
Сушени вари‐
ва, накиснати
(съотношение
вода/варива
2:1)
99
55 - 65
2
Зелен боб (кай‐ 99
зер чушки)
20 - 30
2
Бяло и червено 99
зеле, на лен‐
тички
40 - 45
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Тиква, на куб‐
чета
99
15 - 25
2
Кисело зеле
99
60 - 90
2
Сладки карто‐
фи
99
20 - 30
2
Домати
99
15 - 25
2
Сладка царе‐
вица на кочан
99
30 - 40
2
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
Гарнитури
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Кнедли с мая
99
25 - 35
2
Картофени
кнедли
99
35 - 45
2
Небелени кар‐
тофи, средно
изпечени
99
45 - 55
2
Ориз (съотно‐
шение вода/
ориз 1:1)1)
99
35 - 45
2
Варени карто‐
99
фи, нарязани
на четвъртинки
35 - 45
2
Хлебни кнедли
99
35 - 45
2
Пресни талиа‐
теле
99
15 - 25
2
Полента (кача‐
мак) (съотно‐
шение на теч‐
ност 3:1)
99
40 - 50
2
Булгур (съотно‐ 99
шение вода/
булгур 1:1)
25 - 35
2
Кускус (съотно‐ 99
шение вода/
кускус 1:1)
15 - 20
2
31
32
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Шпецле (нем‐
ски вид паста)
99
25 - 30
2
Ароматен ориз
(съотношение
вода/ориз 1:1)
99
30 - 35
2
Леща, червена
(съотношение
вода/леща 1:1)
99
20 - 30
2
Леща, кафява
99
и зелена (съот‐
ношение вода/
леща 2:1)
55 - 60
2
Оризов пудинг
(съотношение
мляко/ориз
2,5:1)
99
40 - 55
2
Пудинг от гри
(съотношение
мляко/грис
3,5:1)
99
20 - 25
2
1) Съотношението вода-ориз, може да се промени в зависимост от вида ориз.
Плодове
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Ябълкови резе‐ 99
ни
10 - 15
2
Горещи плодо‐
ве
99
10 - 15
2
Плодов компот
99
20 - 25
2
Течен шоколад
99
10 - 20
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пъстърва,
прибл. 250 г
85
20 - 30
2
Скариди, прес‐
ни
85
20 - 25
2
Скариди, за‐
мразени
85
30 - 40
2
Риба
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Филета от
сьомга
85
20 - 30
2
Сьомгова пъ‐
стърва, прибл.
1000 г
85
40 - 45
2
Стриди "Сен
Жак"
99
20 - 30
2
Филе от калкан
80
15
2
Mесо
Храна
Температура (°C)
Време
(мин)
Положение на
скарата
Варена шунка 1000
г
99
55 - 65
2
Задушени пилешки
гърди
90
25 - 35
2
Пиле, задушено,
1000 - 1200 г
99
60 - 70
2
Телешко/свинско
90
филе без крак, 800 1000 г
80 - 90
2
Каселер (пушено
свинско филе), за‐
душен
70 - 90
2
Тафелшпиц (варено 99
телешко)
110 - 120
2
Наденички
80
15 - 20
2
Баварска телешка
наденица (бяла на‐
деница)
80
20 - 30
2
Виенска наденица
80
20 - 30
2
90
Яйца
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Яйца, твърдо
сварени
99
18 - 21
2
Яйца, средно
сварени
99
12 - 13
2
33
34
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Яйца, рохко
сварени
99
10 - 11
2
11.4 Турбо Грил и
Овлажняване С Пара
последователно
•
Когато комбинирате функции, можете
да готвите месо, зеленчуци и
гарнитури, едно след друго. Всички
ястия са готови за сервиране по едно
и също време.
•
•
За да изпечете храната
първоначално, използвайте
функцията: Турбо Грил.
Поставете приготвените зеленчуци
и гарнитури в правилния готварския
Храна
•
съд за фурна и след това ги
поставете във фурната с печеното
ястие.
Оставете фурната да се охлади до
температура от 80 °C. За да
охладите фурната по-бързо,
оставете вратичката отворена на
първа позиция за приблизително 15
минути.
Стартирайте функцията:
Овлажняване С Пара. Гответе
всичко заедно, докато стане готово.
Турбо Грил (първа стъпка:
приготвяне на месо)
Овлажняване С Пара (втора
стъпка: добавете зеленчуци)
Темпера‐ Време
тура (°C) (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐ Време
тура (°C) (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Говежда
печено 1
кг
Брюксел‐
ско зеле,
полента
(качамак)
180
60 - 70
месо: 1
99
40 - 50
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Свинско
печено 1
кг,
Картофи,
зеленчу‐
ци, сос
180
60 - 70
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Телешко
печено 1
кг,
Ориз, зе‐
ленчуци
180
50 - 60
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
БЪЛГАРСКИ
11.5 Интензив. Нагряв. С Пара
Храна
Температура (°C)
Крем / Флан на по‐ 90
рции в купички1)
Време (мин)
Положение на
скарата
35 - 45
2
Печени яйца1)
90 - 110
15 - 30
2
Глинени съдове1)
90
40 - 50
2
Тънко филе от ри‐
ба
85
15 - 25
2
Дебело филе от
риба
90
25 - 35
2
Малка цяла риба
до 350 г
90
20 - 30
2
Цяла риба до 1000 90
г
30 - 40
2
Кнедли на фурна
40 - 50
2
120 - 130
1) Оставете за още половин час при затворена врата.
11.6 Нагряване С Пара
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Свинско печено
1000 г
160 - 180
90 - 100
2
Говежда печено
1000 г
180 - 200
60 - 90
2
Телешко печено
1000 г
180
80 - 90
2
Руло "Стефани",
сурово 500 г
180
30 - 40
2
Пушено свинско
160 - 180
филе 600-1000 г
(накиснете за 2 ча‐
са)
60 - 70
2
Пиле 1000 г
180 - 210
50 - 60
2
Патица 1500 –
2000 г
180
70 - 90
2
Гъска 3000 г
170
130 - 170
1
50 - 60
2
Запечени картофи 160 - 170
35
36
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Макарони на фур‐
на
170 - 190
40 - 50
2
Лазаня
170 - 180
45 - 55
2
Различен хляб 500 180 - 190
– 1000 г
45 - 60
2
Хлебчета
180 - 210
25 - 35
2
Готови за печене
питки
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г, за‐
мразени
200
25 - 35
2
11.7 Възстановяване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Ястия в един
съд
110
10 - 15
2
Паста
110
10 - 15
2
Ориз
110
10 - 15
2
Кнедли
110
15 - 25
2
11.8 Печене
•
•
•
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви уред.
Задайте обичайните настройки,
като температура, време за готвене
и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
•
•
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
БЪЛГАРСКИ
37
11.9 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се
е зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на
по-ниска скара.
Сладкишът спада и става Температурата на фур‐
клисав, недопечен или с ната е твърде висока.
воднисти ивици.
При следващото печене
задайте малко по-ниска
температура на фурната.
Сладкишът спада и става Времето за печене е пре‐ Задайте по-дълго време
клисав, недопечен или с калено кратко.
за печене. Не можете да
воднисти ивици.
намалите времето за
печене като зададете
по-високи температури.
Сладкишът спада и става Има прекалено много
клисав, недопечен или с течност в сместа.
воднисти ивици.
Използвайте по-малко
течност. Внимавайте с
времената за бъркане,
особено ако използвате
универсални миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене
задайте по-висока темпе‐
ратура на фурната.
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е пре‐ При следващото печене
калено дълго.
задайте по-кратко време
на печене.
Сладкишът се запича не‐ Температурата на фур‐
Задайте по-ниска темпе‐
равномерно.
ната е прекалено висока ратура и по-дълго време
и времето за печене пре‐ за печене.
калено кратко.
Сладкишът се запича не‐ Сместа е разстлана не‐
равномерно.
равномерно.
Разстелете сместа рав‐
номерно в тавата за пе‐
чене.
Сладкишът не е готов за
посоченото време за пе‐
чене.
При следващото печене
задайте малко по-висока
температура на фурната.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
11.10 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐ Топъл Въздух
киш / плодови
сладкиши
140 - 160
70 - 90
1
38
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Конвенцио‐
160
cake / Пан‐
нално готвене
дишпан без
масло
35 - 50
2
Блат – леко
тесто
Топъл Въздух
150 - 1601)
20 - 30
2
Блат – пан‐
дишпан
Топъл Въздух
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie /
Конвенцио‐
180
Ябълков пай
нално готвене
(2 форми Ø 20
см, разполо‐
жени по диаго‐
нал)
70 - 90
1
Чийзкейк
60 - 90
1
Fatless sponge Топъл Въздух
cake / Пан‐
дишпан без
масло
Apple pie /
Топъл Въздух
Ябълков пай
(2 форми Ø 20
см, разполо‐
жени по диаго‐
нал)
Конвенцио‐
170 - 190
нално готвене
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Конвенцио‐
нално готвене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Конвенцио‐
нално готвене
160 - 1801)
50 - 70
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Хляб (ръжен
Конвенцио‐
хляб):
нално готвене
1. Първа
част на
процеса за
печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки / Екле‐ Конвенцио‐
ри
нално готвене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено
руло
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото
(сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
мов кекс /
Сладки кексо‐
ве
190 - 2101)
20 - 30
3
Плодови слад‐ Топъл Въздух
киши (от тесто
с мая/смес за
пандишпан) 2)
150 - 170
30 - 55
3
Плодови слад‐ Конвенцио‐
киши (от тесто нално готвене
с мая/смес за
пандишпан) 2)
170
35 - 55
3
Плодов слад‐
киш върху ле‐
ко тесто
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Конвенцио‐
нално готвене
Конвенцио‐
нално готвене
Топъл Въздух
Кейк с мая и
Конвенцио‐
фина заливка нално готвене
(напр. извара,
сметана, крем)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
39
40
www.electrolux.com
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл Въздух
150 - 160
15 - 25
3
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто / тестени
ивици
Топъл Въздух
140
20 - 35
3
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто / тестени
ивици
Конвенцио‐
нално готвене
1601)
20 - 30
3
Сладки от пан‐ Топъл Въздух
дишпанена
смес
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци / це‐
лувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
Тесто с мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многоли‐
стно тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл Въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Конвенцио‐
нално готвене
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
Топъл Въздух
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
Конвенцио‐
нално готвене
1701)
20 - 30
3
1) Предварително загрейте фурната.
БЪЛГАРСКИ
41
11.11 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на
фурна
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
огретен 1)
Турбо Грил
170 - 190
15 - 35
1
Бегети със за‐ Топъл Въздух
ливка от топе‐
но сирене
160 - 170
15 - 30
1
Сладки суфле‐ Конвенцио‐
та
нално готвене
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфле‐
та
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зе‐
ленчуци
Топъл Въздух
160 - 170
30 - 60
1
1) Предварително загрейте фурната.
11.12 Вентил.Ниска Т. Влажност
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Мусака
170 - 190
70 - 95
3
Лазаня
180 - 200
75 - 90
3
Канелони
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
Ябълков кекс, приготвен с
пандишпанова смес (кръ‐
гла форма за кекс)
160 - 170
70 - 80
3
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
3
11.13 Печене на няколко нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
42
www.electrolux.com
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Кремки/еклери 160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Предварително загрейте фурната.
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
2 позиции
3 позиции
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто/тестени
ивици
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Сладки от пан‐ 160 - 170
дишпанена
смес
25 - 40
1/4
-
Сладки от
белтъци, це‐
лувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многоли‐
стно тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
Положение на скарата
БЪЛГАРСКИ
43
11.14 Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънка)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Пица (с много до‐
бавки)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Запечени Яйца
Със Сирене
170 - 190
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐ 210 - 2301)
тели
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елза‐
ски специалитет,
подобен на пица)
210 - 2301)
15 - 25
2
Пироги (руски ва‐
риант на калцоне)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.15 Печене (на месо)
•
•
•
Използвайте термоустойчиви
огнеупорни кухненски съдове за
печене. Вижте инструкциите на
производителя на огнеупорни
кухненски съдове.
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене или на скарата над
дълбоката тава за печене.
Добавете малко количество течност
в дълбоката тава за печене, за да
предотвратите изгарянето на
сокове на месото или мазнина по
повърхността й.
•
•
•
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава без похлупак.
При необходимост обърнете
печивото след 1/2 до 2/3 от
времето за печене.
За да се запази месото по-сочно:
– печете чисто месо (без
тлъстини) в тавата за печене с
похлупак или използвайте
торба за печене.
– печете месо и риба нарязани на
парчета с тегло минимум 1 кг.
– докато печете големи късове
месо или птици, облейте ги
няколко пъти с пуснатите от тях
сосове.
44
www.electrolux.com
11.16 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
Задушено ме‐
со
1 - 1,5 кг
Конвенцио‐ 230
нално го‐
твене
120 - 150
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 190 - 2001)
но или филе: лина
алангле
5-6
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 180 - 1901)
но или филе: лина
средно изпе‐
чено
6-8
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 170 - 1801)
но или филе: лина
добре изпече‐
но
8 - 10
1
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Плешка /
врат / бут
1 - 1,5 кг
Турбо Грил 150 - 170
90 - 120
1
Котлет / гърди 1 - 1,5 кг
Турбо Грил 170 - 190
30 - 60
1
Руло "Стефа‐
ни"
750 g - 1 kg Турбо Грил 160 - 170
50 - 60
1
Свински джо‐
лан (предва‐
рително сва‐
рен)
750 g - 1 kg Турбо Грил 150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
1.5 - 2
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
БЪЛГАРСКИ
45
Агнешко
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Агнешки
1 - 1.5
бут / Агнеш‐
ко печено
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко
филе
1 - 1.5
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
1
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Еленско ме‐ до 1 кг
со / заешко
бутче
Турбо Грил
180 - 2001)
35 - 55
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
180 - 200
60 - 90
1
Еленски бут 1,5 - 2 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
180 - 200
60 - 90
1
Дивеч
Храна
Положение
на скарата
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Порции пти‐ 200 – 250 г
че месо
всяка част
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин
пиле
400 – 500 г
всяка част
Турбо Грил
190 - 210
40 - 50
1
Пиле, мла‐
да кокошка
1 - 1,5 кг
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
1
Риба (задушена)
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Цяла риба
1 - 1.5
Турбо Грил
180 - 200
1
30 - 50
46
www.electrolux.com
11.17 Единичен Грил
•
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
Единичен Грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
1-ва страна
2-ра страна
Печено говеж‐ 210 - 230
до
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе 230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка
плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла,
500 - 1000 г.
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен Грил
Храна
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки
стек
7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
филийки
1-3
1-3
5
Принцеси
6-8
-
4
БЪЛГАРСКИ
11.18 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
ААмерик. пица, за‐ 190 - 210
мразена
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐ 180 - 200
мразени
15 - 30
2
Полуфабрикати
190 - 210
15 - 25
3
Полуфабрикати
190 - 210
20 - 30
3
Картоф С Корич. /
Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картофи На Фурна 210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канело‐
ни, прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лаза‐
ня / канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
180 - 200
40 - 50
2
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Пица, замра‐
зена
Конвенцио‐
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Полуфабрика‐ Конвенцио‐
ти 1) (300 - 600 нално готвене
или Турбо
г)
Грил
200 - 220
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Бегети
Конвенцио‐
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Плодови слад‐ Конвенцио‐
киши
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
47
48
www.electrolux.com
11.19 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Храна
Количество
(кг)
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 – 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Печено говеж‐ 1 - 1.5
до
120
120 - 150
1
Говеждо филе 1 - 1.5
120
90 - 150
3
Телешко пече‐ 1 - 1.5
но
120
120 - 150
1
Стекове
120
20 - 40
3
0.2 - 0.3
11.20 Консервиране
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
•
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бурканите
започне да завира (след около 35 60 минути при еднолитрови
буркани), спрете фурната или
намалете температурата на 100 °C
(вж. таблицата).
БЪЛГАРСКИ
49
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Ягоди / боровин‐
160 - 170
ки / малини / зряло
цариградско гро‐
зде
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
Круши / дюли / си‐
ни сливи
160 - 170
35 - 45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
Моркови1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐ 160 - 170
пержи
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Зеленчуци
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.21 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
60 - 70
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
50
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Зеленчуци за
подкиселява‐
не
60 - 70
Гъби
Подправки/
билки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови ре‐
зени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
11.22 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бял Хляб
170 - 190
40 - 60
2
Багет
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
170 - 190
50 - 70
2
Черен хляб
170 - 190
50 - 70
2
Пълнозърнест
хляб
170 - 190
40 - 60
2
Хлебчета
190 - 210
20 - 35
2
БЪЛГАРСКИ
11.23 Таблица за сензор за температура
Говеждо
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Ребърце / Стек от филе: алангле
45 - 50
Ребърце / Стек от филе: средно изпе‐
чено
60 - 65
Ребърце / Стек от филе: добре изпече‐ 70 - 75
но
Свинско
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Плешка / шунка / свински врат
80 - 82
Котлет (плешка) / пушено свинско фи‐
ле
75 - 80
Руло "Стефани"
75 - 80
Телешко
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Телешко печено
75 - 80
Телешки джолан
85 - 90
Овнешко / агнешко месо
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Овнешки бут
80 - 85
Овнешко филе
80 - 85
Агнешко печено / агнешки бут
70 - 75
Дивеч
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Филе от заек
70 - 75
Заешко бутче
70 - 75
Цял заек
70 - 75
Филе от елен
70 - 75
Еленски бут
70 - 75
51
52
www.electrolux.com
Риба
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Сьомга
65 - 70
Пъстърви
65 - 70
11.24 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове според IEC 60350-1.
Тестове за функцията: Овлажняване С
Пара.
Храна
Контей‐
нер
(Gastrono
rm)
Количе‐
ство (г)
Положе‐
ние на
скарата
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Забележки
Броколи1)
1 х 1/2
перфори‐
рано
300
3
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Броколи1)
2 х 1/2
перфори‐
рано
2 x 300
2и4
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Броколи1)
1 х 1/2
перфори‐
рано
макс.
3
99
15 - 18
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Замразен
грах
2 х 1/2
перфори‐
рано
2 x 1300
2и4
99
Докато
темпе‐
ратура‐
та в
най-сту‐
дената
точка
достиг‐
не 85
°C.
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
БЪЛГАРСКИ
53
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.3 Сваляне на носачите на
скарата
12.1 Бележки относно
почистването
Преди обслужване се уверете, че
уредът е хладен. Съществува
опасност от изгаряния.
•
Преди да почистите уреда, отстранете
носачите на скарата.
•
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
уреда с мека кърпа, гореща вода и
препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
подходящ почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат.
Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
Подсушавайте фурната, когато
вътрешността е влажна след
употреба.
12.2 Препоръчителни
почистващи продукти
Не използвайте абразивни гъбички
или агресивни препарати. Може да
причини щети към емайлираните и от
неръждаема стомана части.
Може да закупите нашите продукти в
www.electrolux.com/shop и в подобрите магазини.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
12.4 Почистване С Пара
Почистете на ръка, колкото е
възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
кухината на уреда.
За по-добро изпълнение,
стартирайте почистващата
функция, когато уредът е
изстинал.
54
www.electrolux.com
Указаното време е
свързано с
продължителността на
функцията и не включва
времето, нужно за
почистване на кухината от
потребителя.
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното ниво
(около 950 мл вода), докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
2. Изберете функцията Почистване
на пара от менюто: Почистване.
Почистване С Пара времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
a) Активирайте функцията.
b) След края на програмата
прозвучава звуков сигнал.
c) Докоснете някое сензорно
поле, за да деактивирате
сигнала.
Почистване С Пара Plus времетраенето на тази функция е
около 75 минути.
a) Напръскайте с подходящ
препарат по еднакъв начин във
вътрешността на фурната
върху емайлираните и метални
части.
Преди да започнете
процедурата по почистването,
уверете се че уредът е студен.
b) Активирайте функцията.
След около 50 минути, когато
първата част от програмата
завърши, ще прозвучи звуков
сигнал.
c) Натиснете
.
Това не е краят на
процедурата по
почистването.
Следвайте
съобщението на
дисплея за да
завършите
почистването.
d) Почистете вътрешната
повърхност на уреда с
неабразивна гъба. Може да
използвате топла вода или
препарати за фурна, за да
почистите вътрешността.
e) Натиснете
.
Финалната част на
процедурата започва.
Времетраенето на този етап е
около 25 минути.
3. Почистете вътрешната повърхност
на уреда с неабразивна гъба.
Може да използвате топла вода, за
да почистите вътрешността.
След почистване, дръжте вратичката
на уреда отворена в продължение на
около 1 час. Изчакайте, докато уредът
изсъхне. За да увеличите скоростта на
изсушаване, можете да загреете
уреда с горещ въздух на 150 °C за
около 15 минути. Ще получите
максимален ефект от почистващата
функция, ако почистите уреда на ръка,
веднага след приключване на
функцията.
12.5 Напомняне За
Почистване
Тази функция ви напомня, че
почистването е задължително и че
трябва да изпълните тази функция:
Почистване С Пара Plus
Можете да активирате / деактивирате
функцията: Напомняне За Почистване
в менюто: Основни Настройки.
12.6 Система на
парогенератор - Отстр. На
Котл. Кам.
Когато парогенераторът работи, във
вътрешността има натрупване и
отлагане на варовик, поради
калциевото съдържание на водата.
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на
парогенератора и качеството на
храната. За да избегнете това,
почистете веригата на парогенератора
от остатъчния камък.
БЪЛГАРСКИ
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на пълната процедура
е около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Уверете се, че водосъдържателят
е празен.
.
2. Натиснете
3. Поставете съда за печене/грил (на
месо) на първата позиция на
скарата.
4. Натиснете
.
5. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
6. Напълнете останалата част от
водосъдържателя с вода до
максималното ниво, докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
7. Натиснете
.
Това активира първата част от
процедурата: Отстр. На Котл. Кам..
Времетраенето на тази
част е около 1 част и 40
минути.
8. В края на първата част изпразнете
съда за печене/грил (на месо) и го
сложете отново на позицията на
първия рафт.
9. Натиснете
.
10. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи звуков
сигнал или на дисплея се покаже
съобщение.
11. Натиснете
.
Това активира втората част от
процедурата: Отстр. На Котл. Кам.. То
ще изплакне веригата на
парогенератора.
Времетраенето на тази
част е около 35 минути.
55
Премахнете съда за печене/грил (на
месо) след края на процедурата.
Ако функцията: Отстр. На
Котл. Кам. не е извършена
по правилният начин,
дисплеят ще покаже
съобщение, за да я
повторите.
Ако уредът е влажен и мокър,
забършете го със сух парцал.
Оставете уреда да изсъхне напълно,
като оставите вратичката отворена.
12.7 Напомняне за
отстраняване на котлен
камък
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. На Котл.
Кам.. Тези напомняния се активират
при всяко изключване на уреда.
Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът за
отстраняване на котлен камък.
Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък.
Ако не отстраните
котления камък от уредът,
когато силното напомняне
е включени, не можете да
използвате функциите за
пара.
Не можете да изключите
напомнянето за
отстраняване на котлен
камък.
12.8 Система на генератор на
пара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Почиствайте
парогенератора след всяко
използване. Отстранете
водата с гъба.
Отстранете остатъците от
варовик с вода и оцет.
56
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Химичните препарати
могат да повредят емайла.
Спазвайте инструкциите на
производителя.
1. За да почистите водосъдържателя
и парогенератора, поставете
сместа от вода и оцет (прибл. 250
мл) през водосъдържателя в
парогенератора. Изчакайте около
10 минути.
2. Отстранете водата и оцета с
гъбата.
3. Налейте чиста вода (100-200 мл)
във водосъдържателя, за да
промиете системата на генератора
на пара.
4. Отстранете водата от генератора
на пара с гъбата и подсушете.
5. Оставете вратичката на фурната
отворена, за да изсъхне напълно.
12.9 Система на
парогенератор - Изплакване
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
Функцията за почистване отстранява
остатъчната вода от
водосъдържателя. Използвайте
функцията след функцията за готвене
на пара.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 6 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
.
2. Натиснете
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.11 Изваждане и монтиране
на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
2. Натиснете
.
3. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи звуков
сигнал или на дисплея се покаже
съобщение.
4. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.10 Изпразване На
Резервоар
Премахнете всички принадлежности.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
БЪЛГАРСКИ
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
57
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
2
B
Горната лампа
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
12.12 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете лампичката с подходяща
300 °C термоустойчива лампичка.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте отвертка тип "звезда
20", за да свалите капака.
3. Свалете и почистете металната
рамка и уплътнението.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
5. Поставете металната рамка и
уплътнението. Затегнете
винтовете.
6. Поставете левия носач на скарата.
58
www.electrolux.com
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно вра‐
тичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран
в гнездото.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за Има електрическа повре‐ •
грешка, който не е упоме‐ да.
нат в тази таблица.
•
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурна‐
та.
59
Изключете уреда по‐
средством предпази‐
теля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва същото съоб‐
щение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Фурната е активирана и
Активиран е демонстра‐
не нагрява. Вентилато‐
ционният режим.
рът не работи. На екрана
се появява "Demo".
Вижте глава "Основни
настройки" в главата
"Всекидневна употреба".
Премахването на котле‐
ния камък е прекъснато
преди края.
Имало е спиране на тока. Повторете процеса.
Премахването на котле‐
ния камък е прекъснато
преди края.
Функцията беше спряна
от потребителя.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пе‐
чене/грил след премах‐
ването на котления ка‐
мък.
Не сте напълнили водо‐
съдържателя до макси‐
малното ниво.
Проверете дали има на‐
личен препарат за пре‐
махване на котления ка‐
мък / водата в корпуса на
водосъдържателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
лната част на вътреш‐
ността след премахване
на котления камък .
Съдът за печене/грил е
позициониран грешно в
скарата.
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фур‐
ната. Поставете съда за
печене/грил (на месо) на
първата позиция на ска‐
рата.
Функцията за почистване Имало е спиране на тока. Повторете процеса.
е прекъсната преди края.
Функцията за почистване Функцията беше спряна
е прекъсната преди края. от потребителя.
Повторете процеса.
60
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на
функцията за почиства‐
не.
Напръскахте уредът с
твърде много от препара‐
та преди активирането на
цикъла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък
слой от препарата. На‐
пръскайте по равно с
препарата.
Процедурата по почи‐
Първоначалната темпе‐
Повторете цикъла. Стар‐
стване на работи правил‐ ратура на функцията за
тирайте цикъла, когато
но.
почистване с пара е била уреда е студен.
прекалено висока.
Процедурата по почи‐
Не сте премахнали стра‐ Премахнете страничните
стване на работи правил‐ ничните мрежи преди
мрежи от уреда и повто‐
но.
стартирането на процеса рете функцията.
на почистване. Те могат
да прехвърлят топлина
към стените и да намалят
производителността.
Процедурата по почи‐
Не сте премахнали при‐
стване на работи правил‐ надлежностите от уреда
но.
преди стартирането на
процеса на почистване.
Те могат да изложат на
риск цикъла на парата и
да намалят производи‐
телността.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Премахнете принадлеж‐
ностите от уреда и повто‐
рете функцията.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
БЪЛГАРСКИ
Идентификация на модела
EOB8857AAX
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
71 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
44.5 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
14.2 Икономия на енергия
Уредът съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена правилно, когато уредът
работи и я дръжте затворена
възможно най-дълго по време на
готвенето.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
61
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако програма с избор на Времетр. или
Приключв. е активирана и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично 10% по-бързо при някой
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли. На
дисплея се показва индикатора на
остатъчната топлина и температурата.
Готвене с изключена лампичка
Деактивирайте лампичката по време
на готвене и я активирайте само при
необходимост.
Вентил.Ниска Т. Влажност
Функция разработена за пестене на
енергия по време на готвене. Тя
работи по начин, по който
температурата във вътрешността на
фурната се различава от
62
www.electrolux.com
температурата, изписана на дисплея,
по време на готвене и времето за
готвене може да се различава в
сравнение с други програми.
Може да включите лампата отново, но
това действие ще намали
прогнозираното енергоспестяване.
Когато използвате Вентил.Ниска Т.
Влажност, лампата автоматично се
изкл. след 30 секунди.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
63
867325689-C-492016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising