Electrolux EOB8857AAX User manual

Electrolux EOB8857AAX User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Deluxe
Garinė orkaitė
EOB8857AAX
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................20
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 21
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................22
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................24
11. PATARIMAI.................................................................................................... 26
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 49
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 53
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 56
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėlių atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
6
www.electrolux.com
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Priedai
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
7
8
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba „Vario‐
Guide“
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu „Va‐
rioGuide“. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos,
„VarioGuide“. Jeigu norite įjungti arba išjungti
lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikyki‐
te 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekun‐
des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐
ją Greitasis įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Ekranas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
9
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas Funkcijų užraktas,
Mėgstamiausios, Kaitinti+palaikyti, Set + Go.
Taip pat galite pakeisti mėsos termometro nuo‐
statas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastaba
Minučių skaitlys
Jei norite nustatyti funkciją Minučių skaitlys.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
4.2 Ekranas
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
9
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Minučių skaitlys
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
10
www.electrolux.com
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje parodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindinės nuostatos.
Patikros juostelė
Vandens kietu‐
mas
1
2
3
4
LIETUVIŲ
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
11
Po maitinimo išjungimo jums pakartotinai
nereikės nustatyti vandens kietumo lygio.
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindinės nuostatos / Vandens
kietumas.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindinės nuostatos
Naudojama kitoms nuostatoms parinkti.
Specialios funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuo‐
statos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą
ir pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio po‐
būdžio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima
koreguoti. Jos priklauso nuo receptų, naudo‐
jamų ingredientų kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu: Pagrindinės nuostatos
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
12
www.electrolux.com
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Greitasis įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti+palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gaminimo ciklui.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐
cija.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Nustatyti kalbą
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji / klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Techninės priežiūra
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Talpyklės ištuštinimas
Likusio vandens pašalinimo iš vandens
stalčiaus procesas po garų funkcijų nau‐
dojimo.
Valymas garais PLIUS
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
LIETUVIŲ
Simbolis
13
Meniu elementas
Aprašas
Valymas garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nesti‐
priai užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių nuosėdų šalinimas
Garų sistemos valymo procesas kalkių
nuosėdoms šalinti.
Praplovimas
Garų sistemos plovimo ir valymo proce‐
sas po dažno garų funkcijų naudojimo.
6.4 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis / apatinis
kaitinimas.
Kepimas žemoje temp. Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Viršutinis / apatinis kai‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėty‐
tinimas
je.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su
įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti
grilyje ir skrebučiams skrudinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui,
pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐
šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
14
www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Drėgnas karštas oras
Taupyti energiją, kai kepate, ir kepti kepinius
skardose 1-oje lentynos padėtyje. Ši funkcija
buvo naudojama energijos vartojimo efektyvu‐
mo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai gerus, profesionalius re‐
zultatus traškumo, spalvos ir plutelės blizgesio
atžvilgiu.
Garai+karštas oras
(25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba
atvėsintiems ir užšaldytiems produktams atšil‐
dyti.
Garai+karštas oras
(50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai
troškinti, kremui iš kiaušinių ir pieno bei troški‐
niams gaminti.
Kepimas garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems garnyrams gaminti.
6.5 Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Maisto išlaikymas šiltu
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz.,
obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Tešlos kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspar‐
tina tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiū‐
vimo ir išlaiko tešlą elastinga.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Pašildymas garais
Maisto šildymas garais apsaugo nuo paviršių
išdžiūvimo, švelniai ir vienodai paskirstomas
karštis, išlaikomas maisto skonis ir kvapas. Ši
funkcija gali būti naudojama maisto šildymui
tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu metu galite šildyti
daugiau nei vieną lėkštę, naudodami skirtingas
lentynų padėtis.
6.6 Papildomas meniu:
„VarioGuide“
Maisto kategorija: Žuvis / jūros
gėrybės
Patiekalas
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko / kalakuto krūtinėlė
Viščiuko / kalakuto -
Kepta žuvis
krūtinėlė
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Žuvų piršteliai
Plona žuvies filė
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Stora žuvies filė
Žuvies filė, šaldyta
Viščiukų šlaune‐
lės, atvės.
Visa maža žuvis
Žuvis
Žuvis, trošk. ga‐
ruose
Žuvis, kepta ant
grot.
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Žuvis, kepta ant
Viščiukas
Lašišos filė
Lašiša
Krevetės, atšaldy‐
tos
Krevetės, šaldytos
Midijos
Viščiukų šlaune‐
lės, šaldytos
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Upėtakis
Krevetės
Viščiukas
Žuvelės, keptos
ant grot.
grot.
Lašiša
15
Antis
-
Žąsis
-
Kalakutas
-
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Virtos jautienos
kepsnys
Jautiena
Troškinta mėsa
Mėsos ruletas
16
www.electrolux.com
Patiekalas
Jautienos kepsnys
Patiekalas
Su krauju
Ėriuko koja
Su krauju
Kepta aviena
Vidutiniškai iškep‐
ta
Aviena
Vidutiniškai iškep‐
Ėriuko koja, vidut.
iškepta
ta
Ėriuko koja, vidut.
Gerai iškepta
iškepta
Gerai iškepta
Zuikis
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Su krauju
Skandinaviška jau‐ Vidutiniškai iškep‐
tiena
ta
Gerai iškepta
Plonos dešrelės
Žvėriena
Šonkauliukai
Virta kiaulės koja
Kiaulienos nugari‐
nė
Kiaulienos nugari‐
Žvėrienos nugari‐
nė
Maisto kategorija: Patiekalai orkaitėje
nė
Patiekalas
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Lazanija
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamz‐
dučiai, šaldyti
-
Kiaulienos spran‐
dinė
Makaronai
-
Bulvių plokštainis
-
Kiaulės mentė
Daržovių apkepas
-
Kepta kiauliena
Saldūs patiekalai
-
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Virtas kumpis
Veršiuko koja
Veršiena
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Kepta žvėriena
Kumpis
Kiauliena
Ėrienos nugarinė
Veršienos nugari‐
nė
Kepta veršiena
LIETUVIŲ
Maisto kategorija: Pica / lotaringiškas
apkepas
Patiekalas
Plonapadė pica
Pica su papildomu
garnyru
Pica, šaldyta
Pica
Amerikietiška pica,
šaldyta
Pica, atvėsinta
Picos užkandžiai,
šaldyti
Karštas sumuštinis Tarte Flambée
-
Pikantiškas šveica‐ riškas pyragas
Patiekalas
Smėlio juostelės
-
Kreminiai sluoks‐
niuotos tešlos py‐
ragaičiai
-
Sluoksn. tešlos ke‐ piniai
Eklerai
-
Migdoliniai sausai‐ niai
Trapios tešlos sau‐ sainiai
Kalėdinis pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
Biskvitinė tešla
Lotaringiškas ap‐
kepas
-
Pyragas skardoje
Pikantiškas apke‐
pas
-
Varškės pyragas,
skardoje
-
Šokoladiniai sau‐
sainėliai
-
Maisto kategorija: Tortai / tešlainiai
Patiekalas
Mielinė tešla
-
Biskvitinis vynioti‐
nis
-
Riestainis
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Mielinis pyragas
-
Trupininis pyragas
-
Cukrinis pyragas
-
Biskvitinis pyragas Obuolių pyragas
-
Varškės pyragas,
formoje
-
Sviestinė bandelė
-
Maderos keksas
-
Tortas
-
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Migdolų pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
17
Smėlio juostelės
Apkepo pagrindas
Vaisių apkepas
Biskvito tešlos ap‐
kepo pagrindas
Smėlinės tešlos
apkepas su vai‐
siais
Biskvito tešlos ap‐
kepas su vaisiais
Mielinė tešla
18
www.electrolux.com
Maisto kategorija: Duona / bandelės
Patiekalas
Patiekalas
Šparaginės pupe‐
lės
-
Grybų griežinėliai
-
Pomidorai be ode‐
lių
-
Briuseliniai kopūs‐
tai
-
Kubeliais pjaustyti
salierai
-
Riestė
Žirniai
-
Balta duona
Baklažanai
-
Mielinė pynutė
Pankoliai
-
Juoda duona
Artišokai
-
Ruginė duona
Burokėliai
-
Viso grūdo duona
Valgomoji gelteklė
-
Nerauginta duona
Kaliaropių juoste‐
lės
-
Baltos pupelės
-
Bandelės
Bandelės
Bandelės, keptos
Bandelės, šaldytos
Čiabata
-
Ilgas batonas, ap‐
Prancūziškasis ba‐ kept.
tonas
Ilgas batonas,
šald.
Duona
Duona / bandelės,
šaldytos
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Smulkinti brokoliai
-
Nepjaustyti broko‐
liai
-
Smulkinti žiediniai
kopūstai
Savojinis kopūstas Maisto kategorija: Pudingai /
vyniotiniai
Patiekalas
Plakti kiaušiniai
-
-
Karamelės deser‐
tas
-
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
-
Vyniotinis
-
Morkos
-
Cukinijų griežinė‐
liai
-
Žalieji šparagai
-
Baltieji šparagai
-
Paprikos juostelės
-
Švieži špinatai
-
Porų žiedai
-
Minkštai virti kiau‐
šiniai
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Kietai virti kiauši‐
niai
Kepti kiaušiniai
LIETUVIŲ
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐ tės, plonai pjausty‐
tos
Gruzdintos bulvy‐
tės, storai pjausty‐
tos
-
Gruzd.bulvytės,
šaldyt.
-
Kroketai
-
Keptos bulvytės
-
Paskrudintos bul‐
vės
-
Virtos bulvės, ket‐
virčiais
-
Virtos bulvės
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
Bulvių kukuliai
-
Duonos kukuliai
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
-
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
Švieži lakštiniai
-
Polenta
-
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
6.7 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
, kad patvirtintumėte.
2. Paspauskite
3. Nustatykite temperatūrą.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
19
6.8 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml), kol pasigirs garso
signalas arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
Vandens pakaks maždaug 50
minučių.
Nepilkite į vandens stalčių daugiau
vandens nei jo maksimali talpa.
Vanduo gali pratekėti ir sugadinti
baldus.
3. Įdėkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
7. Jeigu reikia, nustatykite funkciją
arba Pabaiga
.
Trukmė
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių. Garso signalas pasigirsta
tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Žr. funkciją Talpyklės ištuštinimas.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
20
www.electrolux.com
Kai vandens stalčiuje
baigiasi vanduo, girdimas
garso signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti,
kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
Palikite prietaisą visiškai
išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru,
nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių.
Garai gali kondensuotis ertmės apačioje
ir matomumas prietaiso viduje gali būti
ribotas. Jeigu taip nutiktų, išsausinkite
ertmę, kai prietaisas atvės.
6.9 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.10 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.11 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Minučių skaitlys
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
arba
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
LIETUVIŲ
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindinės nuostatos.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
,
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
21
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
.
22
www.electrolux.com
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
8.2 Receptai su Automatiniai
receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
per mažiau
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
pakeisti.
kepimo temperatūrai
LIETUVIŲ
23
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis kartu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
24
www.electrolux.com
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
pakeisti raidę.
8. Paspauskite
.
, norėdami
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
, kad
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
, kad panaikintumėte
paspauskite
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
, kad įjungtumėte
1. Palieskite
ekranėlį.
•
2. Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
•
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų užraktas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
4. Paspauskite
,
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
Funkcijų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindinės
nuostatos suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis išsijungimas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
užraktas.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
, po tada patvirtinkite su
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Apšvietimas,
mėsos termometro,Pabaiga,
Trukmė.
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
10.6 Ekrano šviesumas
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
•
•
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
25
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Minučių
skaitlys. Kai funkcija baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio
šviesumo.
26
www.electrolux.com
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Maisto išlaikymas šiltu
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Kepimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
prietaiso dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
LIETUVIŲ
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
•
27
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Artišokai
99
50–60
2
Baklažanai
99
15–25
2
Nepjaustyti žie‐
diniai kopūstai
99
35–45
2
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
2
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
2
Smulkinti broko‐ 99
liai1)
13–15
2
Grybų griežinė‐
liai
99
15–20
2
Žirniai
99
20–30
2
Pankoliai
99
25–35
2
Morkos
99
25–35
2
Kaliaropės juos‐ 99
telės
25–35
2
Paprikos juoste‐ 99
lės
15–20
2
Porų žiedai
99
20–30
2
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
2
Smulkintos su‐
ltenės
99
20–25
2
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
2
Burokėliai
99
70–90
2
Valgomoji gel‐
teklė
99
35–45
2
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Kubeliais pjaus‐ 99
tyti salierai
20–30
2
Žalieji šparagai
99
15–25
2
Baltieji šparagai 99
25–35
2
Švieži špinatai
99
15–20
2
Pomidorai be
odelių
99
10
2
Baltos pupelės
99
25–35
2
Savojinis kopūs‐ 99
tas
20–25
2
Griežinėliais
pjaustytos cuki‐
nijos
99
15–25
2
Pupelės, blanši‐ 99
ruotos
20–25
2
Daržovės, blan‐
širuotos
99
15
2
Džiovintos pu‐
pelės, mirkytos
(vandens / pu‐
pelių santykis
2:1)
99
55–65
2
Šparaginiai žir‐
niai (imperato‐
riškieji pipirai)
99
20–30
2
Baltieji arba rau‐ 99
donieji kopūstai,
juostelės
40–45
2
Moliūgas, kube‐ 99
liais
15–25
2
Rauginti kopūs‐
tai
99
60–90
2
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
2
Pomidorai
99
15–25
2
Saldieji kukurū‐
zai burbuolėje
99
30–40
2
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
LIETUVIŲ
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai 99
25–35
2
Bulvių kukuliai
99
35–45
2
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
99
45–55
2
Ryžiai (van‐
99
dens / ryžių san‐
tykis 1:1)1)
35–45
2
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
2
Duonos kukuliai
99
35–45
2
Švieži lakštiniai
99
15–25
2
Polenta (skysčio 99
santykis 3:1)
40–50
2
Bulgur kruopos 99
(vandens / bul‐
gur santykis 1:1)
25–35
2
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
2
Spaetzle (vokiš‐
ki makaronai)
99
25–30
2
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
2
Lęšiai, raudonie‐ 99
ji (vandens / lę‐
šių santykis 1:1)
20–30
2
Lęšiai, rudieji ir 99
žalieji (vandens /
lęšių santykis
2:1)
55–60
2
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
2
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
2
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
29
30
www.electrolux.com
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai 99
10–15
2
Karštos uogos
99
10–15
2
Vaisių kompotas 99
20–25
2
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
2
Krevetės, atšal‐
dytos
85
20–25
2
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
2
Lašišos filė
85
20–30
2
Lašišinis upėta‐ 85
kis, apie 1 000 g
40–45
2
Midijos
20–30
2
15
2
Žuvis
99
Plokščių žuvų fi‐ 80
lė
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000
g
99
55–65
2
Virta viščiuko krūtinė‐ 90
lė
25–35
2
Virta vištiena, 1 000–
1 200 g
99
60–70
2
Veršienos / kiaulie‐
nos nugarinė be ko‐
jos, 800–1 000 g
90
80–90
2
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė),
virta
90
70–90
2
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta
jautiena)
99
110–120
2
LIETUVIŲ
31
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Plonos dešrelės
80
15–20
2
Bavariškos veršienos 80
dešrelės (baltos deš‐
relės)
20–30
2
Vienos dešrelės
20–30
2
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐ 99
niai
18–21
2
Vidutinio kietu‐
99
mo virti kiaušiniai
12–13
2
Minkštai virti
kiaušiniai
10–11
2
99
11.4 Terminis kepintuvas ir
Kepimas garuose naudojimas
paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Terminis kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
Patieka‐
las
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Terminis kepintuvas (pirmas eta‐ Kepimas garuose (antras etapas:
pas: iškepkite mėsą)
pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
mėsa: 1
99
mėsa: 1
daržovės:
3
40–50
32
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Terminis kepintuvas (pirmas eta‐ Kepimas garuose (antras etapas:
pas: iškepkite mėsą)
pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
180
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
11.5 Garai+karštas oras (50/50)
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas /
vaisių / sūrio apke‐
pėlės1)
90
35–45
2
Kepti kiaušiniai1)
90–110
15–30
2
Plokštainis1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1 000
g
90
30–40
2
Orkaitėje kepti ku‐
kuliai
120–130
40–50
2
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
11.6 Garai+karštas oras (25/75)
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys,
1 000 g
180–200
60–90
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos ruletas, ne‐
keptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2 000
g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės
180–210
25–35
2
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g, šaldy‐
ti
25–35
2
11.7 Pašildymas garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
33
34
www.electrolux.com
11.8 Kepimas
•
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
•
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
LIETUVIŲ
35
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto oro
gas / vaisių tor‐ srautas
tas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Viršutinis /
180
apatinis kaitini‐
mas
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
36
www.electrolux.com
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Kalėdinis pyra‐
gas
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 170–190
tinis kaitinimas
30–40
3
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
50–70
2
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
Temperatūra
(°C)
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Karšto oro
srautas
30–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
35–55
3
40–80
3
40–80
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
150–170
160–170
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
LIETUVIŲ
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
15–25
3
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
1501)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
37
38
www.electrolux.com
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Makaronų ap‐
kepas
Lazanija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
45–60
1
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 170–190
tuvas
pas1)
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
35–45
3
Bulvių plokštainis
180–200
60–75
3
Musaka
170–190
55–70
3
Lazanija
180–200
60–75
3
Įdaryti makaronai kaneloni
170–190
55–70
3
Duonos pudingas
180–200
45–60
3
Ryžių pudingas
170–190
40–55
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
55–70
3
Balta duona
190–200
40–50
3
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
LIETUVIŲ
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
39
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (su daug gar‐
nyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐ 170–190
pas
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
210–2301)
15–25
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.15 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
LIETUVIŲ
11.16 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–190
30–60
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
41
42
www.electrolux.com
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Žvėriena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nuga‐ iki 1 kg
rinė / kiškio
šlaunelė
Terminis ke‐ 180–2001)
pintuvas
35–55
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
40–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
LIETUVIŲ
43
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Visa žuvis
1–1,5
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
11.17 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Lentynos
padėtis
30–50
1
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Lentynos padėtis
Antra pusė
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
-
4
11.18 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzd.bulvytės,
plon.pj.
190–210
15–25
3
Gruzd.bulvytės,
stamb.pj.
190–210
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
40–50
2
180–200
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba Terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
45
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.19 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.20 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
46
www.electrolux.com
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.21 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
Grybai
Prieskoniniai
augalai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
5–6
3
1/4
50–60
6–8
3
1/4
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.22 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.23 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
47
48
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.24 Informacija patikros
įstaigoms
Funkcijos patikros: Kepimas garuose.
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
LIETUVIŲ
Patiekalas Konteine‐
ris (Gast‐
ronorm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
49
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ 300
foruota
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
2 x 1/2 per‐ 2 x 300
foruota
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ daug.
foruota
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 1/2 per‐ 2 x 1 300
foruota
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
•
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
50
www.electrolux.com
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
Valymas garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Valymas garais PLIUS – funkcija
veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo
procedūrą, įsitikinkite, ar
prietaisas yra atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
c) Paspauskite
3
2
12.4 Valymas garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio (maždaug 950 ml
vandens), kol pasigirs garso signalas
arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu: Valymas.
.
Valymo procedūra
dar nebaigta.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
e) Paspauskite
.
Pradedama galutinė procedūros
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
LIETUVIŲ
12.5 Priminimas apie valymą
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią
funkciją: Valymas garais PLIUS.
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas apie valymą iš meniu:
Pagrindinės nuostatos.
12.6 Garų ruošimo sistema –
Kalkių nuosėdų šalinimas
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu: Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šią
procedūrą.
Visa procedūra trunka maždaug 2
valandas.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Patikrinkite, ar vandens stalčius yra
tuščias.
.
2. Paspauskite
3. Dėkite grilio / kepimo indą pirmoje
lentynos padėtyje.
.
4. Paspauskite
5. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
6. Pripildykite likusią vandens stalčiaus
dalį vandens iki maksimalaus lygio,
kol pasigirs garso signalas arba
ekrane bus rodomas pranešimas.
7. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta pirma procedūros dalis:
Kalkių nuosėdų šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
8. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
9. Paspauskite
.
10. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
51
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
11. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta antra procedūros dalis:
Kalkių nuosėdų šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
Jeigu funkcija Kalkių
nuosėdų šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.7 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių nuosėdų šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.8 Garų ruošimo sistema
DĖMESIO
Po kiekvieno naudojimo
nusausinkite garų
generatorių. Sugerkite
vandenį kempine.
52
www.electrolux.com
Jei yra kalkių nuosėdų,
pašalinkite jas vandeniu su
actu.
DĖMESIO
Cheminės kalkių valymo
priemonės gali pažeisti
emalį. Laikykitės gamintojo
nurodymų.
1. Norėdami išvalyti vandens stalčių ir
gariklį, įpilkite vandens ir acto mišinio
(maždaug 250 ml) per vandens
stalčių į gariklį. Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml)
praplaukite garų ruošimo sistemą per
vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš
gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų,
palikite dureles praviras.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu: Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šią
procedūrą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudokite šią funkciją po kepimo
garuose.
Pasirinkite funkciją iš meniu: Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šią
procedūrą.
Funkcija veikia maždaug 6 minutes.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
.
2. Paspauskite
Procedūrai pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.11 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
3. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
4. Paspauskite
.
Procedūrai pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.10 Talpyklės ištuštinimas
Išimkite visus priedus.
Naudojant valymo funkciją iš vandens
stalčiaus pašalinamas likęs vanduo.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
LIETUVIŲ
53
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
2
Viršutinė lemputė
B
1
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.12 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
54
www.electrolux.com
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
55
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
56
www.electrolux.com
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB8857AAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,89 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
43.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios Jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą likus 3–10 minučių iki
kepimo programos pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su laiko pasirinkimu Trukmė arba
Pabaiga ir maisto gaminimo trukmė yra
ilgesnė nei 30 minučių, kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir apšvietimas ir
toliau veikia.
LIETUVIŲ
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Jeigu norite naudoti likusį karštį
patiekalui šiltam išlaikyti, pasirinkite
mažiausią galimą temperatūros nuostatą.
Ekrane rodoma likusio karščio
temperatūra.
57
Drėgnas karštas oras
Kai naudojate funkciją Drėgnas karštas
oras, apšvietimas išsijungia po 30
sekundžių. Galite vėl įjungti lemputę, bet
taip sumažinsite planuotą energijos
taupymą.
15. APLINKOS APSAUGA
Perdirbkite visas medžiagas, pažymėtas
simboliu . Tinkamai šalinkite visas
pakuotės medžiagas ir padėkite išsaugoti
aplinką ir būsimas kartas. Nešalinkite
elektros įrangos, pažymėtos
simboliu
*
kartu su buitinėmis atliekomis. Visas
elektros prekes šalinkite atitinkamame
vietiniame atliekų surinkimo punkte, per
vietos valdžios tarnybas arba
komercinius atliekų perdirbimo centrus.
58
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
59
867325654-B-162016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement