AEG | BS7314401M | User manual | Aeg BS7314421M Упатство за користење

Aeg BS7314421M Упатство за користење
BS7314401M
BS7314421M
BS731440CM
BS731442CM
BS731440NM
BS731442NM
MK Упатство за ракување
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме за изборот на овој производ на AEG. Го создадовме за да ви пружиме
одлична работа за многу години, со иновативни технологии што помагаат да го направат
животот поедноставен - карактеристики што можеби нема да ги најдете на обичните
апарати. Потрошете неколку минути за читање за да го добиете најдоброто од него.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.aeg.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање
следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот,
Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
3
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на возраст
од 8 години и постари и лица со намалени
физички, сетилни или ментални способности или
со недостаток на искуство и знаење доколку ги
надгледува лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на
деца.
• Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
• Ако апаратот има безбедносен уред за деца, ви
препорачуваме да го активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
1.2 Општа безбедност
• Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
• Апаратот се загрева во внатрешноста при работа.
Не допирајте ги греачите кои се во апаратот.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
2.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Не користете чистач на пареа за чистење на
уредот.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од
струја.
Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Користете го само сензорот за температура во
средината препорачан за овој апарат.
За да ги извадите држачите на решетките
повлечете го предниот дел од држачот, а потоа
задниот крај настрана од страничните ѕидови.
Монтирајте ги држачите на решетките по обратен
редослед.
Пред да ја менувате сијалицата во рерната,
уверете се дека уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Апаратот мора да биде
монтиран само од
квалификувано лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Никогаш не монтирајте и не
користете оштетен апарат.
• Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
• Бидете внимателни кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
• Не влечете го апаратот за рачката.
• Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
• Уверете се дека апаратот е
инсталиран под најблиските
сигурносни структури.
• Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар и
електричен шок.
• Секое поврзување на струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
МАКЕДОНСКИ
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали податоците за
струјата од плочката со
спецификации одговараат на
напојувањето со електрична
енергија. Ако не, контактирајте со
електричар.
• Секогаш користете правилно
инсталирана приклучница,
обезбедена од струјни удари.
• Не употребувајте повеќекратни
приклучоци и продолжени кабли.
• Внимавајте да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Контактирајте со сервисниот центар
или со електричар за да го смените
оштетениот кабел.
• Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со вратата на апаратот,
особено кога вратата е жешка.
• Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
• Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали има
пристап до приклучокот за струја по
монтажата.
• Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
• Не влечете го кабелот за
напојување за да го исклучите
апаратот. Секогаш повлекувајте го
штекерот за напојување.
• Користете само правилни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот),
заземјување и контактори.
• Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
5
2.2 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Постои опасност од повреда,
изгореници или електричен
шок или експлозија.
• Користете го апаратот само во
домашни услови.
• Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
• Погрижете се отворите за
вентилација да не се блокирани.
• Не оставајте го апаратот без
надгледување додека работи.
• Исклучете го апаратот по секоја
употреба.
• Внимавајте кога ја отворате вратата
на апаратот додека тој работи.
Може да се ослободи жежок воздух.
• Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
• Не притискајте на отворена врата.
• Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
• Секогаш држете ја вратата на
апаратот затворена кога апаратот
работи.
• Отворете ја вратата на апаратот
внимателно. Користењето на
состојки со алкохол може да
предизвика мешање на алкохол и
воздух.
• Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до или на
апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од оштетување на
апаратот.
• За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
- не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно на
дното на апаратот.
- не ставајте алуминиумска фолија
директно на дното на апаратот.
6
www.aeg.com
- Не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
- Не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
- Бидете внимателни при
отстранување или поставување на
приборот.
• Обезбојувањето на емајлот нема
ефект врз работата на апаратот.
Тоа не е дефект во смисол на
гаранцијата.
• Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Готвење на пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
• Не ја отворајте вратата од апаратот
додека готвите со пареа. Може да
излезе пареа.
2.3 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреди, пожар
или оштетување на апаратот.
• Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го штекерот за
струја од приклучницата.
• Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
• Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата кога се оштетени.
Контактирајте со сервисот.
• Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
• Заостанатата мрснотија или храна
во апаратот може да предизвика
пожар.
• Исчистете го апаратот со
навлажнета мека крпа. Користете
само неутрални детергенти. Не
користете абразивни средства,
сунѓери со жица, растворувачи или
метални предмети.
• Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
• Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.4 Внатрешно светло
• Типот на светилката или на
халогената лампа која се користи за
овој апарат е само за употреба во
апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од струен удар.
• Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
• Користете само светилки со истите
спецификации.
2.5 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или
задушување.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
1 Контролна табла
3
2 Електронски програматор
3 Фиока за вода
5
4
5
6
4 Приклучок за сензорот за
7
8
9
7 Вентилатор
4
11
3
2
1
10
температурата на средината
5 Греач
6 Светилка
8 Греач на задниот ѕид
9 Генератор на пареа со капак
10 Држач за решетка, се вади
11 Положби на решетките
3.1 Прибор
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и бисквити.
Тава за скара / печење
За печење на тесто или месо или како
сад за собирање маснотија.
7
8
www.aeg.com
Комплет за пареа
Еден сад за храна којшто не е
перфориран и еден перфориран.
Комплетот за пареа ја цеди
кондензираната вода од храната за
време на готвењето со пареа.
Користете го за да подготвите храна
којашто не треба да биде во вода за
време на готвењето (на пр. зеленчук,
парчиња риба, пилешки гради).
Комплетот не е соодветен за храна
којашто треба да се кисне во вода (на
пр. ориз, палента, паста).
Сунѓер
За впивање на преостанатата вода од
генераторот на пареа.
Сензор за температура
За мерење колку храната е зготвена.
Телескопски шини
За решетки и плехови.
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
4.1 Прво чистење
• Извадете ги сите делови од
апаратот.
• Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
4.2 Поставување и менување
на времето
По првото приклучување во
електричната мрежа, сите симболи се
прикажуваат на екранот неколку
секунди. Следните неколку секунди,
на екранот се прикажува верзијата на
софтверот.
МАКЕДОНСКИ
Менување на времето на
часовникот
Откако ќе се изгасне верзијата на
софтверот, на екранот се прикажува
„h“ и „12:00“.
Можете да го смените времето на
часовникот само кога апаратот е
исклучен. Допрете го
.
трепка на
екранот. За да го поставите новото
време, употребете ја горенаведената
постапка.
Поставување на точното време:
1.
Допрете го
или
поставите часот.
за да го
2.
Допрете го
.
3.
Допрете го
или
поставите минутите.
или
9
за да ги
4.
Допрете го
или
.
На екранот за температура/време се
прикажува новото време.
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА
5.1 Електронски програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Користете ги сензорските полиња за
работа со апаратот.
1
Сензорско
поле
Функција
-
ЕКРАН
Опис
Ги прикажува тековните поставки на
апаратот.
2
ВКЛУЧЕНО/
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
апаратот.
3
ОПЦИИ
За поставување функција на печката,
автоматска програма или функција
за чистење (само кај одредени
модели). Директен пристап до
функција на печката кога апаратот е
исклучен.
4
МОЈА ОМИЛЕНА
ПРОГРАМА
За меморирање омилена програма.
Користете ја за директен пристап до
Вашата омилена програма, дури и
кога апаратот е исклучен.
10 www.aeg.com
Сензорско
поле
Функција
Опис
5
ТЕМПЕРАТУРА /
БРЗО
ЗАГРЕВАЊЕ
За поставување и проверка на
температурата на средината или на
температурата на сензорот за
температура (ако го има). Ако го
притиснете и држите три секунди, се
ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА
функцијата Брзо загревање.
Директен пристап до поставката за
температурата на првата функција
на печката кога апаратот е исклучен.
6
ГОРЕ, ДОЛУ
7
OK
8
СВЕТЛОСТ ВО
ПЕЧКАТА
Вклучување или исклучување на
светлото на печката.
9
ЧАСОВНИК
За поставување на функциите на
часовникот.
10
ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ
За движење горе или долу по
менито.
За потврдување избор или поставка.
За движење надолу во менито.
За поставување на Потсетникот за
време.
5.2 Екран
A
B
G
A) Симбол за функција на печката
B) Приказ на температурата/времето
C) Приказ на часовникот/
C
F
E
D
D)
E)
F)
G)
преостанатата топлина (како и
Потсетник за време и Точно време)
Показател за преостаната топлина
Показатели за функциите на
часовникот (видете во табелата
„Функции на часовникот“)
Показател за загревање
Број на функции/програми на
печката
5.3 Други показатели на екранот
Знаци
Име
Функции
Опис
Можете да изберете функција на
печката.
Автоматска програма Можете да изберете програма за
печката.
МАКЕДОНСКИ
Знаци
/
/
Име
Опис
Моја омилена
програма
Омилената програма е во функција.
kgr / gr
Работи програма на печката со
внесување на тежина.
h / min
Работи функција на часовникот.
Температура / Брзо
загревање
Функцијата работи.
Температура
Можете да ја видите или да ја смените
температурата.
Сензор за
температура
Сензорот за температура на средината
се наоѓа во приклучникот за сензорот.
Светло во печката
Светлото е исклучено.
Потсетник за време
Функцијата потсетник за време работи.
5.4 Показател за загревање
Ако активирате функција на печката,
на екранот се појавуваат лентите
.
Лентите покажуваат дека
температурата во апаратот се
зголемува или намалува.
Кога апаратот ќе ја достигне
поставената температура, лентите се
гасат од екранот.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
За да работите со апаратот можете да
користите:
• Рачен режим - за рачно да
наместите функција на рерната,
температура и време на готвење.
• Автоматски програми - за да
подготвите јадење кога не знаете
како или кога немате искуство во
готвењето.
6.1 Функции на печката
Функција на печката
11
Примена
1
Со пареа
За зеленчук, риба, компири, ориз, тестенини
или специјални гарнири.
2
Половина
пареа +
Топлина
За јадења со голема содржина на влага и за
поширање риба, крем и паштета.
3
Половина
пареа
+Топлина
За печење леб, за печење големи парчиња
месо или за загревање ладни и замрзнати
јадења.
12 www.aeg.com
Функција на печката
Примена
4
EКО Пареа
Функциите ЕКО ви овозможуваат да заштедите
електрична енергија за време на готвењето.
Затоа треба прво да се постави времето за
готвење. За да добиете повеќе информации за
препорачаните поставки, погледнете во
табелите за готвење за соодветната функција
на печката.
5
Влажно
печење со
вентил
За енергетски штедливо печење и готвење
претежно суви печива, како и за печење во
плехови на 1 ниво.
6
Готвење со
вентилатор
За печење на најмногу 3 нивоа на решетката
истовремено и за сушење храна. Поставете ја
температура на печката за 20 - 40°C пониско
отколку за Вообичаеното готвење.
7
Поставки за
пица
За да добиете попечена површина и крцкав
долен дел кога печете храна на 1 ниво на
решетката. Поставете ја температура на
печката за 20 - 40°C пониско отколку за
Вообичаеното готвење.
8
Бавно
готвење
9
Вообичаено
готвење
10
Смрзната
храна
За подготвување многу кревка, сочно печена
храна.
За печење тесто и месо на 1 ниво.
За приготвување брза крцкава храна, како
пржени компирчиња, печени компири или
кифлички.
11
Турбо печење За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на 1 ниво. Исто и за
запекување и потпекување.
12
Брзо печење
13
Печење
За печење на рамни парчиња храна и за
печење тостови.
14
Одржување
на топлина
За одржување на топлината на храната.
За брзо печење плосната храна во големи
количества. За тостирање леб.
15
Одмрзнување За одмрзнување смрзната храна.
16
Долен греjач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
МАКЕДОНСКИ
13
Функција на печката
Примена
17
ЕКО печење
на месо
Функциите ЕКО ви овозможуваат да заштедите
електрична енергија за време на готвењето.
Затоа треба прво да се постави времето за
готвење. За да добиете повеќе информации за
препорачаните поставки, погледнете во
табелите за готвење за соодветната функција
на печката.
18
Чистење со
пареа
За да ја исчистите внатрешноста на печката со
помош на пареа.
6.2 Поставување на
функцијата на печката
1.
Вклучете го апаратот со
или
. На екранот се прикажуваат
поставената температура,
симболот и бројот на функцијата
на печката.
2.
Допрете го
или
за да
поставите функција на печката.
3.
Допрете го
или апаратот ќе
започне да работи автоматски по
пет секунди.
Ако го вклучите апаратот, а не
поставите ниту една функција
или програма на печката,
апаратот автоматски ќе се
исклучи после 20 секунди.
6.3 Промена на
температурата
Допрете го
/
за да ја менувате
температурата во чекори од 5 °C.
Кога апаратот ќе ја достигне
поставената температура, три пати ќе
се огласи звучен сигнал и показателот
за Загревање се исклучува.
6.4 Проверка на
температурата
Можете да ја видите температурата
во апаратот кога работи функцијата
или програмата.
1.
Допрете го
. На приказот за
Температура/Време се прикажува
температурата во апаратот. Ако
сакате да ја промените
температурата во рерната,
допрете го
користете го
2.
уште еднаш и
или
.
Допрете го
за да се вратите
назад на поставената
температура или автоматски ќе се
прикаже на екранот по пет
секунди.
6.5 Функција за брзо
загревање
Функцијата за брзо загревање го
намалува времето на загревање.
Активирање на функцијата Брзо
загревање: Допрете и држете го
подолго од три секунди.
Ако ја активирате функцијата Брзо
загревање, лентите на екранот
трепкаат една по една и
се пали
за да се покаже дека функцијата
работи.
Дополнителни информации:
• Не ставајте храна во печката кога
работи функцијата Брзо загревање.
• Брзото загревање не е достапно со
секоја функција на печката. Се
огласува звучен сигнал ако Брзото
загревање не е достапно за
поставената функција.
6.6 Готвење на пареа
Капакот на фиоката за вода е во
контролната табла.
1. Притиснете го капакот за да ја
отворите фиоката за вода.
2. Наполнете ја фиоката за вода со
800 ml вода.
Водата е доволна за околу 50
минути.
14 www.aeg.com
3.
4.
Не ставајте вода директно во
генераторот на пареа!
Користете само вода како
течност. Не користете
филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода.
Активирајте го апаратот.
Поставете ја функцијата за пареа
(видете во табелата „Функции на
печката“) и температурата.
5.
Допрете го
за да ја поставите
функцијата ТРАЕЊЕ или КРАЈ
(видете во „Поставување на
КРАЈ“ или „Поставување на
ТРАЕЊЕ“). Првата пареа се
покажува по околу 2 минути. Се
огласува звучен сигнал кога
апаратот приближно ја достигнал
поставената температура. На
крајот од времето за готвење, се
огласува уште еден звучен сигнал.
6.
Допрете го
за да го исклучите
звучниот сигнал и апаратот.
Кога генераторот на пареа е
празен, се огласува звучен
сигнал.
Кога апаратот ќе се излади, со
сунѓерот соберете ја сета
преостаната вода од генераторот на
пареа. Ако е потребно, исчистете го
генераторот на пареа со оцет.
Оставете го апаратот целосно да се
исуши со отворена врата.
6.7 Штедење енергија
Апаратот има можности
коишто ќе Ви помогнат да
заштедите енергија при
секојдневното готвење:
• Преостаната топлина:
– Кога работи функцијата
или програмата за
загревање, грејачите се
исклучуваат 10% порано
(светилката и
вентилаторот
продолжуваат да работат).
Времето за готвење мора
да е подолго од 30 минути
или мора да ги користите
функциите на часовникот
(Времетраење, Крај,
Одложување) за да работи
оваа функција. Оваа
функција не работи со
функциите за печење.
– Кога е исклучен апаратот,
можете да ја искористите
топлината за да ја одржите
храната топла. На екранот
за часовникот/
преостанатата топлина се
прикажува преостанатата
температура, а лентите го
покажуваат намалувањето
на температурата.
• Готвење со исклучено
за да
светло - Допрете го
го исклучите светлото во
текот на готвењето.
• Исклучување на екранот Доколку е неопходно, можете
целосно да го исклучите
апаратот. Истовремено
и
сè
допирајте ги
додека екранот не се изгаси.
Овој чекор исто така го
вклучува апаратот.
• Eкo-функции - видете во
„Функции на рерната“.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
СИМБОЛ
ФУНКЦИЈА
ОПИС
ТОЧНО ВРЕМЕ За да го проверите часовникот. За промена
на времето видете во „Поставување и
промена на времето“.
ТРАЕЊЕ
За да одредите колку долго работи
апаратот.
МАКЕДОНСКИ
СИМБОЛ
ФУНКЦИЈА
ОПИС
КРАЈ
За да поставите кога да се исклучи
апаратот. Функциите Траење и Крај можете
да ги користите во исто време
(Одложување), ако апаратот треба
автоматски да се вклучи и исклучи подоцна.
SET+GO
За да се вклучи апаратот со неопходните
поставки со само еден допир на сензорско
поле, кога било подоцна.
7.1 Тајмер за одбројување
Користете го Тајмерот за одбројување
за да следите колку време работи
апаратот. Почнува да работи веднаш
штом апаратот почне да загрева.
Ресетирање на тајмерот за
. Допрете
одбројување: допрете го
го
сè додека на екранот не се
прикаже „00:00“ и Тајмерот за
одбројување не почне повторно да
одбројува.
Не можете да го користите
Тајмерот за одбројување кога е
поставена функцијата Траење
или Крај.
7.2 Поставување на
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
1.
Вклучете го апаратот и поставете
ги функцијата и температурата на
рерната.
2.
Допирајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже
.
трепка на екранот.
3.
Користете го
или
поставите минутите за
ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
4.
Потврдете со допирање на
5.
Користете го
или
поставите часот за
ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
6.
15
7.
7.3 Поставување на КРАЈ
1.
Вклучете го апаратот и поставете
ги функцијата и температурата на
рерната.
2.
Допирајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже
.
трепка на екранот.
3.
Користете го
или
за да го
поставите КРАЈ (прво се
поставуваат минутите, а потоа
или
за да
часот) и
потврдите.
Кога времето за поставување ќе
заврши, звучен сигнал ќе се
огласува две минути.
4.
за да ги
.
5.
за да го
Ако го допрете
или
додека го поставувате
ВРЕМЕТРАЕЊЕ, апаратот ќе
оди на поставката за
функцијата КРАЈ.
Кога времето за поставување ќе
заврши, звучен сигнал ќе се
огласува две минути.
и поставката за времето
трепкаат на екранот. Апаратот се
исклучува.
Притиснете кое било сензорско
поле или отворете ја вратата на
рерната за да го прекинете
звучниот сигнал.
Исклучете го апаратот.
6.
и поставката за
Симболот
времето трепкаат на екранот.
Апаратот се исклучува.
Притиснете кое било сензорско
поле или отворете ја вратата на
рерната за да го прекинете
звучниот сигнал.
Исклучете го апаратот.
7.4 Провери резултат (само
избрани модели)
Ако ја поставите фунцијата КРАЈ или
ВРЕМЕТРАЕЊЕ, две минути пред
крајот на готвењето ќе се огласи
звучен сигнал и ќе се запали
светилката. Апаратот оди на
16 www.aeg.com
поставката за функцијата КРАЈ или
ВРЕМЕТРАЕЊЕ. Во тие две минути,
можете да ги проверите резултатите
од готвењето и, ако е неопходно,
додадете време за КРАЈ или
ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
на печката. ПОТСЕТНИКОТ ЗА
ВРЕМЕ можете да го поставите кога
било, и кога апаратот е исклучен.
1.
Допрете го
на екранот.
2.
Употребете го
или
за да гo
поставите ПОТСЕТНИКОТ ЗА
ВРЕМЕ. Прво се поставуваат
секундите, потоа минутите и
часот.
3.
Допрете го
или ТАЈМЕРОТ ЗА
ОДБРОЈУВАЊЕ ќе започне
автоматски по пет секунди.
Кога ќе заврши поставеното
време, две минути се огласува
звучен сигнал, и „00:00“ и
трепкаат на екранот.
Притиснете кое било сензорско
поле или отворете ја вратата на
рерната за да го прекинете
звучниот сигнал.
7.5 Поставување на SET+GO
1.
2.
3.
4.
5.
Поставете функција (или
програма) и температура (видете
во „Поставување функција на
печката“ и „Менување на
температурата“).
Поставете го ТРАЕЊЕТО (Видете
во „Поставување на ТРАЕЊЕТО“).
Допирајте го
повеќепати
додека да почне да трепка
екранот.
на
Допрете го
за да ја поставите
функцијата SET+GO.
и
На екранот се прикажува
со показател. Показателот
покажува која функцијата на
часовникот е вклучена.
Допрете кое било сензорско поле
(освен ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ) за да почне
функцијата SET+GO.
Можете да ја користите
функцијата SET+GO само кога
е поставено ТРАЕЊЕ.
7.6 Поставување на
функцијата ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ
Користете го ПОТСЕТНИКОТ ЗА
ВРЕМЕ за да подесите одбројување
(максимум 2 часа и 30 минути). Оваа
функција нема влијание врз работата
8. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
4.
5.
.
и „00“ трепкаат
7.7 Поставување на
функцијата за одложување
Функциите ТРАЕЊЕ
и КРАЈ
можат да се користат истовремено
ако печката треба автоматски да се
вклучи и исклучи подоцна. Во тој
случај, прво поставете ја функцијата
, а потоа КРАЈ
(видете
ТРАЕЊЕ
во „Поставување на ТРАЕЊЕ“ и
„Поставување на КРАЈ“).
Кога е активирана функцијата за
одложување, на екранот се прикажува
статички симбол на функцијата на
со точка и
. Точката
рерната,
покажува која функција на часовникот
е вклучена на екранот за часовникот/
преостанатата топлина.
МАКЕДОНСКИ
Постојат 25 автоматски
програми и рецепти. Користете
автоматска програма или
рецепт кога немате доволно
знаење или искуство како да
приготвите јадење. Рецептите
за автоматските програми
можете да ги најдете во
„Книгата со рецепти“.
Има три вида на автоматски
програми:
• Автоматски рецепти
17
• Автоматски програми со внесување
тежина
• Автоматски програми со сензор за
температурата во средината
8.1 МЕНИ СО РЕЦЕПТИ
Екранот ги прикажува нивоата
на решетката и поставените
времиња за готвење за секој
автоматски рецепт.
8.2 Автоматски програми
Број на програмата
Име на програмата
1
ЗЕЛЕНЧУК, ТРАДИЦИОНАЛЕН
2
ПОТПЕЧЕНИ КОМПИРИ
3
СЕЛСКИ ЛЕБ
4
КИФЛИЧКИ
5
ФИЛЕТИ ОД РИБА
6
ПОШИРАНА РИБА (ПАСТРМКА)
7
КНЕДЛИ СО СЛИВИ
8
ТЕЛЕШКА КОЛЕНИЦА
9
ОРИЗ
10
ЛАЗАЊИ
11
КИСНАТО ТЕСТО
12
ДИНСТАНО МЕСО
13
ПЕЧЕНО СВИНСКО
14
ПЕЧЕНО ТЕЛЕШКО
15
ПЕЧЕНО ЈАГНЕШКО
16
ПЕЧЕН ДИВЕЧ
17
ПИЛЕ, ЦЕЛО
18
ПИЦА
19
ФРАНЦУСКИ КИШ
20
ПАНДИШ. ТОРТА СО ЛИМОН
21
ТОРТА СО СИРЕЊЕ
22
КАНЕЛОНИ
23
ЛЕСНА ТОРТА
24
ЛЕСНА ПИЦА
25
ЛЕСНИ ЈАДЕЊА СО КОМПИРИ
18 www.aeg.com
Рецептите за автоматските
програми одредени за овој
апарат можете да ги најдете на
нашиот веб-сајт. За да ја
најдете правилната Книга со
рецепти, проверете го бројот
PNC на плочката со
спецификации на предната
рамка на шуплината на
апаратот.
8.3 Автоматски рецепти
Поставување автоматски рецепт:
1. Активирајте го апаратот.
2.
Допрете
. На екранот се
прикажува
, симбол и бројот на
автоматската програма.
3.
Допрете
или
за да го
изберете автоматскиот рецепт.
4.
Допрете
или автоматскиот
рецепт се активира автоматски по
пет секунди.
Кога ќе заврши поставеното
време, се огласува звучен сигнал
две минути.
трепка.
Апаратот се исклучува.
Допрете некое сензорско поле или
отворете ја вратата на апаратот
за да прекине звучниот сигнал.
5.
6.
8.4 Автоматски програми со
внесување тежина
5.
6.
7.
8.5 Автоматски програми со
сензорот за температура
Температурата во средината на
храната е стандардна и одредена во
програмите што го користат сензорот
за температура. Програмата
завршува кога апаратот ќе ја достигне
поставената температура во
средината.
1. Активирајте го апаратот.
2.
3.
Допрете
или
за да ги
видите програмите за сензорот за
температура на средината.
Кога ќе се постави програма за
сензорот за температура на
средината, на екранот ќе се
и
прикаже времето за готвење,
.
Допрете
или поставките ќе се
зачуваат автоматски по пет
секунди.
Кога ќе заврши поставеното
време, се огласува звучен сигнал
две минути.
трепка.
Апаратот се исклучува.
Допрете некое сензорско поле или
отворете ја вратата на печката за
да прекине звучниот сигнал.
2.
Допрете го
3.
Допрете го
или
за да ја
поставите програмата за тежина
(видете во „Книгата за рецепти“).
Екранот ги прикажува: времето на
готвење, симболот за
, стандардна
времетраење
тежина, мерна единица (kg, g).
5.
Допрете го
или поставките ќе
се зачуваат автоматски по пет
секунди.
7.
4.
Допирајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже
.
Наместете го сензорот за
температура (видете во „Сензор
за температура на средината“).
4.
Ако ја поставите тежината на месото,
апаратот го пресметува времето на
печење.
1. Вклучете го апаратот.
.
Апаратот се вклучува. Симолот за
единицата за тежина трепка на
екранот. За ова време, можете да
ја промените стандардната
или
вредност на тежината со
. Допрете го
.
Кога поставеното време ќе
заврши, звучен сигнал ќе се
огласува две минути.
трепка.
Апаратот се исклучува.
Притиснете кое било сензорско
поле или отворете ја вратата за
да го прекинете звучниот сигнал.
6.
МАКЕДОНСКИ
19
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Екранот прикажува
и
стандардната поставена
температура во средината.
Температурата е 60°C за првата
операција, а последната
поставена вредност за секоја
последователна операција.
9.1 Сензор за температура
Сензорот за температурата во
средината ја мери температурата во
средината на месото. Кога месото ја
постигнува поставената температура,
апаратот се исклучува.
Може да се постават две
температури:
• Температурата на печката:
погледнете во табелата за печење
во книгата со рецепти.
• Сензор за температура: погледнете
во табелата за сензорот на
температурата во средината во
книгата со рецепти.
Користете го само доставениот
сензор за температурата во
средината или правилните
резервни делови.
1.
2.
3.
Вклучете го апаратот.
Ставете го шилецот на сензорот
за температурата во средината
на рачката) во центарот на
(со
месото.
Ставете го приклучокот на
сензорот за температурата во
средината во приклучницата
којшто се наоѓа на предниот дел
на апаратот.
4.
Допрете
или
за да ја
поставите температурата во
средината.
5.
Допрете
или поставките се
зачувуваат автоматски после 5
секунди.
Корисни информации:
Можете да ја поставите
температурата во средината само
кога
трепка. Ако
е на
екранот но не трепка пред да ја
поставите температурата во
и
средината, допрете го
или
за да поставите нова
вредност.
Поставете ги функцијата на
рерната и, по потреба,
температурата на рерната.
Екранот ја покажува тековната
температура во средината и
температурната лента, што го
покажува односот меѓу
поставената температура на
рерната и тековната температура
на рерната.
Корисни информации:
Сензорот за температурата во
средината мора да остане во
месото и во приклучницата за
време на готвењето.
Додека апаратот го пресметува
приближното време на траење,
вредноста на функцијата за
Тајмерот за одбројување се
покажува на екранот за Тајмерот/
преостаната топлина. Кога ќе
заврши првата пресметка, се
огласува звучен сигнал и на
екранот за Тајмерот/
преостанатата топлина се
прикажува —:—, а потоа
приближното времетраење на
готвењето. Апаратот продолжува
да го пресметува времетраењето
6.
20 www.aeg.com
7.
8.
9.
во текот на готвењето. Екранот се
ажурира во одредени интервали
со новата вредност за
времетраењето.
Кога месото ја достигнува
поставената температура во
средината, температурата во
трепкаат. Звучен
средината и
сигнал се огласува две минути.
Допрете одредено сензорско поле
за да го исклучите звучниот
сигнал.
Исклучете го сензорот за
температурата во средината од
приклучницата и извадете го
месото од апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимавајте кога го вадите
сензорот за температурата во
средината. Жежок е. Постои
опасност од изгореници.
Исклучете го апаратот.
Кога го приклучувате сензорот
за температурата во средината
во приклучницата, ги
откажувате сите поставки за
функциите на часовникот.
Кога готвите со сензорот за
температурата во средината, можете
да ја промените температурата
прикажана на екранот за
Температура/Време. Откако ќе го
приклучите сензорот за
температурата во средината во
приклучницата и ќе ја поставите
функцијата на рерната и
температурата, екранот ја прикажува
тековната температура во средината.
повеќе пати за да ги
Допирајте го
видете другите три температури:
• Поставена температура во
средината
• Тековна температура на печката
• Тековна температура во средината.
Поставената температура во
средината се менува во тековната
температура во средината и
тековната температура на рерната се
менува во поставената температура
на рерната.
9.2 Вметнување на приборот во рерната
Длабоката тава и решетката имаат
странични рабови. Овие рабови и
обликот на водилките се специјално
направени за да ги спречат садовите
за готвење од лизнување.
МАКЕДОНСКИ
Истовремено вметнување на
решетката и на длабоката тава
Ставете ја решетката врз длабоката
тава. Турнете ја длабоката тава меѓу
водилките на едно од нивоата во
рерната.
9.3 Телескопски шини - вметнување на додатоците за печка
Ставете ги рамниот плех или
длабоката тава за печење на
телескопските шини.
Ставете ја решетката на
телескопските шини така што
ногарките да се насочени надолу.
Високата рамка околу
решетката е дополнителна
заштита од лизгање на
садовите за готвење.
9.4 Истовремено вметнување на решетката и тавата за
маснотии
Ставете ја решетката врз тавата.
Ставете ги решетката и тавата за
маснотии на телескопските шини.
21
22 www.aeg.com
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Функција Моја омилена
програма
Користете ја оваа функција за да ги
зачувате поставките за омилената
температура и времето за функција
или програмата на рерната.
1. Поставете ги температурата и
времето за функција или програма
на рерната.
2.
3.
Истовремено допрете ги и држете
ги
и
во траење од 2
секунди. Се огласува звучен
сигнал.
SAFE се појавува или се губи на
екранот.
2.
Допрете и држете го
повеќе од
три секунди. Се огласува звучен
сигнал.
Исклучете го апаратот.
Користење на функцијата Моја
омилена програма:
• За да ја вклучите функцијата
допрете го
. Апаратот ја
активира Вашата омилена
програма.
• За да ја исклучите функцијата
. Апаратот ја
допрете го
исклучува Вашата омилена
програма.
Кога работи функцијата,
можете да ги промените
времето и температурата.
10.3 Заклучување
Можете да ја активирате функцијата
само кога работи апаратот.
Заклучувањето спречува случајна
промена на функцијата на рерната.
Вклучување/исклучување на
функцијата Заклучување:
1. Вклучете го апаратот.
2. Вклучете функција или поставка
на рерната.
3. Истовремено допрете ги и држете
ги
и
во траење од 2
секунди. Се огласува звучен
сигнал.
Loc се појавува или се губи на
екранот.
Можете да го исклучите апаратот кога
е вклучено Заклучувањето. Кога ќе го
исклучите апаратот, се исклучува и
Заклучувањето.
10.2 Блокада за деца
10.4 мени со поставки
Блокадата за деца заштитува од
случајно работење на апаратот.
Менито со поставки овозможува да
додавате или да отстранувате
функции од главното мени (на
пример: може да го вклучите или
исклучите показателот за преостаната
топлина). Менито со поставки има
шест поставки (од SET1 до SET6).
Вклучување и исклучување на
функцијата Блокада за деца:
1.
Исклучете го апаратот со
. Не
поставувајте функција на печката.
мени со поставки
Показател на менито
со поставки
Опис
Вредности што се
поставуваат
SET1
SET+GO
ON / OFF
SET2
ПОКАЗАТЕЛ ЗА
ПРЕОСТАНАТА
ТОПЛИНА
ON / OFF
SET31)
ТОН НА КОПЧЕ
CLICK / BEEP / OFF
SET4
ТОН НА
НЕИСПРАВНОСТ
ON / OFF
МАКЕДОНСКИ
Показател на менито
со поставки
Опис
Вредности што се
поставуваат
SET5
МЕНИ НА УСЛУГИ
ON / OFF
SET6
ВРАЌАЊЕ НА
ПОСТАВКИТЕ
YES / NO
23
1) Не може да се исклучи тонот на сензорското поле за Вклучено/Исклучено.
Менито со поставки може да го
поставувате само кога
апаратот е исклучен.
Активирајте го менито со поставки:
1. Ако е потребно, исклучете го
апаратот
.
2.
Допрете и држете
три секунди.
На екранот се прикажува „SET1“ и
„1“ трепка.
3.
Допрете
/
за да ја
одредите поставката.
4.
Допрете
.
5.
Допрете
/
за да ја сменете
вредноста на поставката.
6.
Допрете
.
10.5 Автоматско исклучување
Од сигурносни причини, апаратот
автоматски се исклучува по одредено
време:
• кога некоја функција на рерната
работи.
• ако не ја смените температурата на
рерната.
Температура
Време на исклучување
30 °C - 115 °C
12,5 ч.
120 °C - 195 °C
8,5 ч.
200°C - 230°C
5,5 ч.
После Автоматското исклучување,
допрете сензорско поле за повторно
вклучување на апаратот.
Автоматското исклучување
работи со сите функции на
рерната, освен со Светлина,
Готвење на ниска температура,
Сензор за температура во
средината, Времетраење, Крај,
Одложување.
10.6 Осветленост на екранот
Има два режима на осветленост на
екранот:
• Ноќна осветленост - кога апаратот е
исклучен, осветленоста на екранот
е пониска помеѓу 22 часот навечер
и 6 часот наутро;
• Дневна осветленост:
– Кога апаратот е исклучен.
– Ако допрете сензорско поле при
ноќна осветленост (освен за
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ),
екранот се враќа во режим на
дневна осветленост во следните
10 секунди.
– Ако апаратот е исклучен и го
поставувате Потсетникот за
време. Кога ќе заврши функцијата
за Потсетникот за време, екранот
се враќа на ноќна осветленост.
10.7 Вентилатор за ладење
Кога работи апаратот, вентилаторот
за ладење се вклучува автоматски за
да ги одржува ладни површините на
апаратот. Ако го исклучите апаратот,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека апаратот не се
излади.
24 www.aeg.com
10.8 Механичко заклучување на вратата
Блокадата на вратата се деактивира
кога ќе го купите апаратот.
Активирање на блокадата на вратата:
Повлечете ја бравата нанапред
додека да се заклучи на место.
Деактивирање на блокадата на
вратата: Турнете ја бравата назад во
плочата.
1
2
За употреба на блокадата, постапете
вака:
Ставете ја бравата во активирана
положба.
Кога вратата е безбедно затворена
(механичката блокада е активна):
1. Лесно притиснете ја бравата.
2. Отворете ја вратата со
повлекување на рачката
Ако ја притискате бравата
додека да кликне, повторно ќе
ја деактивирате блокадата.
Механичкото заклучување на вратата
движете го само хоризонтално.
Не движете ја вертикално.
Не туркајте ја бравата кога ја
затворате вратата на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
25
11. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
11.1 Внатрешна страна на
вратата
Кај некои модели, на внатрешната
страна на вратата можете да ги
најдете:
• Бројот на позиции на решетката.
• Информации за функциите за
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени оброци.
Температурата и времињата
на печење во табелите се само
водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките што
се употребуваат.
11.2 Готвење на пареа
Садови за готвење на пареа
• Користете само садови за готвење
отпорни на топлина и корозија или
хромирани садови за храна (само за
одредени модели).
Положби на решетките
• Точните позиции на решетката се
ставени во табелата подолу.
Позициите на решетката се бројат
од долу кон горе.
храна, додајте вода ако е
неопходно.
• Ставете ја храната во соодветните
садови за готвење и ставете ги
садовите на решетките. Погрижете
се да има растојание меѓу
решетките за да може пареата да
циркулира околу секој сад.
• После секоја употреба, извадете ја
водата од фиоката за вода,
поврзувајќи ги цревата и
генераторот на пареа. Видете во
поглавјето „Нега и чистење“.
Забелешки за табелите за готвење на
пареа
• Табелите даваат податоци за
вообичаените јадења.
• Температурата и времето се само
како водич и зависат од типот,
димензиите и количината на храна
и од садовите.
• Користете го скоро истиот рецепт
ако не можете да ги најдете
поставките за вашиот рецепт.
• Започнете ја процедурата со ладна
печка ако податоците во табелите
се различни.
• При готвење ориз, користете однос
на вода и ориз од 1,5:1 - 2:1 бидејќи
оризот апсорбира вода.
Општи забелешки
• При готвење подолго од 30 минути
или при готвење големи количини
11.3 Табела за вода за пареа
Вода во фиоката за вода (ml)
Време1) (мин.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Времињата се само како водич.
11.4 Со пареа/Еко пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не ја отворајте вратата на
апаратот кога функцијата е
активирана. Постои опасност
од изгореници.
Функцијата важи за сите видови на
храна, свежа и замрзната. Може да ја
користите за готвење, загревање,
динстање или бланширање на
зеленчук, месо, риба, тестенини, ориз,
пченка, гриз и јајца.
Менија за готвење: Можете да
подготвите целосен оброк со едно
26 www.aeg.com
готвење. За правилно готвење на
секое јадење, користете ги оние со
времиња на готвење што се скоро
исти. Додајте ја најголемата потребна
количина на вода за едно од јадењата
што се готви. Ставете ги јадењата во
правилните садови за готвење и
потоа на решетките во рерната.
Нагодете го растојанието помеѓу
садовите за да дозволите циркулација
на пареата.
• Ставете ги чистите садови на
средината на решетката на првото
ниво. Погрижете се отворот да е
насочен надолу под мал агол.
• Наполнете ја фиоката со
максималната количина вода и
изберете траење од 40 мин.
Стерилизација
• Со оваа функција можете да ги
стерилизирате садовите (на пр.
шишињата за бебиња).
Зеленчук
Позиција на
решетката
Температура
(ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Артичоки
2
96
800
50 - 60
Модар
патлиџан
2
450
15 - 25
Карфиол,
цел
2
96
600
35 - 45
Карфиол,
раздвоен на
цветови
2
96
500
25 - 30
Брокула,
цела
2
96
550
30 - 40
Брокула,
раздвоена на
цветови
2
96
400
20 - 25
Сечкани
печурки
2
96
400
15 - 20
Грашок
2
96
450
20 - 25
Анасон
2
96
600
35 - 45
Моркови
2
96
600
35 - 45
Келераба, на
ленти
2
96
550
30 - 40
Пиперка, на
ленти
2
96
400
20 - 25
Праз, на
прстени
2
96
500
25 - 35
Зелена
боранија
2
96
550
35 - 45
Храна
96
МАКЕДОНСКИ
27
Позиција на
решетката
Температура
(ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Полска
салата,
раздвоена на
цветови
2
96
450
20 - 25
Бриселско
зелје
2
96
550
30 - 40
Цвекло
2
96
800 + 400
70 - 90
Црн корен
2
96
600
35 - 45
Целер,
цечкан на
коцки
2
96
500
25 - 35
Шпаргли,
зелени
2
96
500
25 - 35
Шпаргли,
бели
2
96
600
35 - 45
Спанаќ
2
96
350
15
Излупени
домати
2
96
350
15
Бел грав
2
96
500
30 - 40
Кељ
2
96
400
20 - 25
Тиквички,
сечкани на
листови
2
96
350
15 - 20
Позиција на
решетката
Температура (ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Кнедли со
квасец
2
96
600
30 - 40
Кнедли со
компири
2
96
600
35 - 45
Нелупени
компири,
средни
2
96
750
45 - 55
Ориз
(сооднос
вода/ориз
1,5:1)
2
96
600
35 - 40
Храна
1) Времињата се само како водич.
Прилози
Храна
28 www.aeg.com
Позиција на
решетката
Температура (ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Варени
компири, на
четвртини
2
96
600
35 - 40
Кнедли од
леб
2
96
600
35 - 45
Талијатели,
свежи
2
96
450
20 - 25
Палента
(сооднос со
вода 3:1)
2
96
750
45 - 50
Ниво
Температура (ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Пастрмка,
околу 250 г
2
85
550
30 - 40
Ракчиња,
свежи
2
85
450
20 - 25
Ракчиња,
замрзнати
2
85
550
30 - 40
Филети од
лосос
2
85
500
25 - 35
Лосос, околу
1000 г
2
85
600
40 - 45
Школки
2
96
500
20 - 30
Плоснати
филети од
риба
2
80
350
15
Храна
1) Времињата се само како водич.
Риба
Храна
1) Времињата се само како водич.
Месо
Позиција
на
решетката
Температура
(ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Варена шунка
1000 g
2
96
800 + 150
55 - 65
Пилешки гради,
без коска
2
90
500
25 - 35
Пиле, без коски,
1000-1200 g
2
96
800 + 150
60 - 70
Храна
МАКЕДОНСКИ
29
Храна
Позиција
на
решетката
Температура
(ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Телешка/свинска
слабина, без
коленица,
800-1000 g
2
90
800 + 300
80 - 90
Чадено месо
(чадена свинска
слабина), без
коски
2
90
800 + 300
90 - 110
Динстано
говедско со
зеленчук
(претходно
сварено
говедско)
2
96
800 + 700
110 120
Чиполата (свежи
тенки колбаси)
2
80
400
15 - 20
Позиција на
решетката
Температура
(ºC)
Вода во
фиоката за
вода (ml)
Време1)
(мин.)
Јајца, тврдо
варени
2
96
500
18 - 21
Јајца, средно
варени
2
96
450
13 - 16
Јајца, меко
варени
2
96
400
11 - 12
1) Времињата се само како водич.
Јајца
Храна
1) Времињата се само како водич.
11.5 Турбо печење и Со
пареа во редослед
При комбинирање на функциите,
можете да готвите месо, зеленчук и
додатоци едно по друго. Сите јадења
се подготвени за сервирање во исто
време.
• Користете ја функцијата за турбо
печење за прво да ја печете
храната.
• Ставете го подготвениот зеленчук и
додатоците во садовите за готвење
правилно за процедура на рерната
и потоа во рерната со печењето.
• Овозможете температурата на
рерната да се намали на околу
80°C. За побрзо намалување на
температурата, отворете ја вратата
на рерната до првата позиција
приближно околу 15 минути.
• Стартувајте ја функцијта Со пареа и
гответе ги сите јадења заедно
додека не се готови.
• Максималната количина на вода е
800 ml.
30 www.aeg.com
Храна
Турбо печење
(прв чекор: готвење
месо)
Со пареа
(втор чекор: додавање
на зеленчук)
Темп Врем Позиц Темпе Време Позиција
ерату
е
ија на ратур (мин.)
на
ра
(мин. решет а (°C)
решетка
(°C)
)
ката
та
Печено говедско месо 1
kg
Бриселско зелје,
палента
180
60 –
70
месо:
1
96
40 –
50
месо: 1
зеленчук
:3
Печено свинско 1 kg,
Компири, зеленчук, сос
180
60 –
70
месо:
1
96
30 –
40
месо: 1
зеленчук
:3
Печено телешко 1 kg,
Ориз, зеленчук
180
50 –
60
месо:
1
96
30 –
40
месо: 1
зеленчук
:3
11.6 Половина пареа + Топлина
Вид јадење
Половина пареа + Топлина (Количина на вода:
околу 300 ml)
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време
(мин.)
Пудинг / овошен колач во
порции1)
2
90
40 - 45
Печени јајца 1)
2
90
35 - 45
Терин 1)
2
90
40 - 50
Тенки филети од риба
2
85
15 - 25
Дебели филети од риба
2
90
25 - 35
Мала риба до 350 g
2
90
25 - 35
Цела риба до 1000 g
2
90
35 - 45
1) продолжете дополнителен половина час со затворена врата.
Повторно загревање
Вид јадење
Половина пареа + Топлина (Количина на вода:
околу 300 ml)
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време
(мин.)
Кнедли
2
85
25 - 35
Тестенини
2
85
20 - 25
Ориз
2
85
20 - 25
МАКЕДОНСКИ
Вид јадење
Јадења од една порција
31
Половина пареа + Топлина (Количина на вода:
околу 300 ml)
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време
(мин.)
2
85
20 - 25
11.7 Половина пареа +Топлина
Вид јадење
Половина пареа +Топлина 1)
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време
(мин.)
Печено свинско 1000 g
2
160 - 180
90 - 100
Печено говедско месо
1000 g
2
180 - 200
60 - 90
Печено телешко 1000 g
2
180
80 - 90
Печено месо , незготвена
500 g
2
180
30 - 40
Чадена свинска слабина
600-1000 g (киснете го 2
часа)
2
160 - 180
60 - 70
Пиле 1000 g
2
180 - 200
50 - 60
Патка 1500-2000 g
2
180
70 - 90
Гуска 3000 g
1
170
130 - 170
Потпечени компири
2
160 - 170
50 - 60
Печени макарони
2
190
40 - 50
Лазањи
2
180
45 - 55
Различни лебови
500-1000 g
2
180 - 190
50 - 60
Кифлички 40-60 g
2
180 - 210
30 - 40
Кифлички спремни за
печење
2
200
10 - 20
Багети подготвени за
печење 40-50 g
2
200
20 - 30
Багети подготвени за
печење 40-50 g,
замрзнати
2
200
25 - 35
1) Количината на вода што треба да се додаде ќе зависи од должината на времето
на готвење.
11.8 Печење
Општи совети
• Вашата нова печка може да ги пече
тестото и месото различно од
апаратот што сте го имале порано.
Приспособете ги вообичаените
поставки (температура, траење на
готвењето) и нивоата на решетката
кон вредностите во табелите.
• При подолго време на печење,
можете да ја исклучите рерната
32 www.aeg.com
приближно 10 минути пред
истекување на времето за печење,
а потоа да го искористите остатокот
од топлината.
Кога готвите замрзната храна,
плеховите во рерната можат да се
извиткаат во текот на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
Како да ги користите табелите за
печење
• Производителот препорачува да ја
користите пониската температура
првиот пат.
• Ако не можете да ги најдете
поставките за одреден рецепт,
побарајте некој што е скоро ист.
• Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе од едно
ниво.
• Колачите и пецивата со различна
висина не се запечуваат секогаш
еднакво првиот пат. Доколку дојде
до тоа, не менувајте ги поставките
за температурата. Разликата ќе се
израмни во текот на печењето.
11.9 Совети за печење
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Резултати од печењето
Позицијата на
решетката е
неправилна.
Ставете го колачот на
пониска решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен,
леплив или
нерамномерен.
Температурата на
рерната е превисока.
Кога ќе печете
следниот пат,
поставете малку
пониска температура
на рерната.
Премногу кратко време
на печење.
Поставете подолго
времето на печење. Не
можете да го намалите
времето на печење со
поставување на
повисоки температури.
Има премногу течност
во смесата.
Употребете помалку
течност. Внимавајте на
времето за матење,
особено доколку
користите машина за
матење.
Колачот е пресув.
Температурата на
рерната е прениска.
Кога ќе печете
следниот пат,
поставете повисока
температура на
рерната.
Колачот е пресув.
Премногу долго време
на печење.
Кога ќе печете
следниот пат,
поставете пократко
време на печење.
Колачот не е
рамномерно испечен.
Температурата на
рерната е превисока и
времето на печење е
прекратко.
Поставете пониска
температура на
рерната и подолго
време на печење.
Колачот спласнува и
станува влажен,
леплив или
нерамномерен.
Колачот спласнува и
станува влажен,
леплив или
нерамномерен.
МАКЕДОНСКИ
33
Резултати од печењето
Можна причина
Решение
Колачот не е
рамномерно испечен.
Тестото е
нерамномерно
распоредено.
Распоредете го тестото
рамномерно на плехот
за печење.
Температурата на
рерната е прениска.
Кога ќе печете
следниот пат,
поставете малку
повисока температура
на рерната.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење.
11.10 Печење на едно ниво:
Печење во калапи
Вид на
печење
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Куглоф/
Француски
колач
Готвење со
вентилатор
1
150 - 160
50 - 70
Мадеира
колач/
Овошни
колачи
Готвење со
вентилатор
1
140 - 160
70 - 90
Fatless
sponge cake/
Посен
сунѓерест
колач
Готвење со
вентилатор
2
140 - 150
35 - 50
Fatless
sponge cake/
Посен
сунѓерест
колач
Вообичаено
готвење
2
160
35 - 50
Кора за
солени
тортички лиснато
тесто
Готвење со
вентилатор
2
170 - 180 1)
10 - 25
Основа за
торта пандишпан
Готвење со
вентилатор
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/
Пита со
јаболка (2
дијагонално
поставени
калапи, со
Ø20 cm)
Готвење со
вентилатор
2
160
60 - 90
34 www.aeg.com
Вид на
печење
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Apple pie/
Пита со
јаболка (2
дијагонално
поставени
калапи, со
Ø20 cm)
Вообичаено
готвење
1
180
70 - 90
Торта со
сирење
Вообичаено
готвење
1
170 - 190
60 - 90
1) Загрејте ја рерната.
Колачи/пецива/лебови на плехови за печење
Вид на
печење
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Плетенка/
Венец
Вообичаено
готвење
3
170 - 190
30 - 40
Божиќен
колач
Вообичаено
готвење
2
160 - 180 1)
50 - 70
Леб (’ржан
леб):
1. Прв дел
од
процесот
на
печење.
2. Втор дел
од
процесот
на
печење.
Вообичаено
готвење
1
Принцес
крофни/
Еклери
Вообичаено
готвење
3
190 - 210 1)
20 - 35
Швајцарска
штрудла
Вообичаено
готвење
3
180 - 200 1)
10 - 20
Колач со
трошки (сув)
Готвење со
вентилатор
3
150 - 160
20 - 40
Колач со
путер и
бадеми/
Шеќерни
колачи
Вообичаено
готвење
3
190 - 210 1)
20 - 30
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
МАКЕДОНСКИ
Вид на
печење
35
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Готвење со
вентилатор
3
150
35 - 55
Вообичаено
готвење
3
170
35 - 55
Кора за
овошни
тортички
направена од
лиснато
тесто
Готвење со
вентилатор
3
160 - 170
40 - 80
Колачи од
потквасено
тесто со
прелив (на
пр. урда,
шлаг, крем)
Вообичаено
готвење
3
160 - 180 1)
40 - 80
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Бисквити од
лиснато
тесто
Готвење со
вентилатор
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/
Печива од
лиснато
тесто/Кекси
Готвење со
вентилатор
3
140
20 - 35
Кора за
овошни
тортички
(направени
со
потквасено
тесто/
пандишпан)
2)
Кора за
овошни
тортички
(направени
со
потквасено
тесто/
пандишпан)
2)
1) Загрејте ја рерната.
2) Употребете длабока тава.
Бисквити
Вид на
печење
36 www.aeg.com
Вид на
печење
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Short bread/
Печива од
лиснато
тесто/Кекси
Вообичаено
готвење
3
160 1)
20 - 30
Бисквити
направени од
пандишпан
Готвење со
вентилатор
3
150 - 160
15 - 20
Пецива
направени со
белка од
јајце/Пуслици
Готвење со
вентилатор
3
80 - 100
120 - 150
Макарони
Готвење со
вентилатор
3
100 - 120
30 - 50
Бисквити
направени од
потквасено
тесто
Готвење со
вентилатор
3
150 - 160
20 - 40
Пуфкасти
пецива
Готвење со
вентилатор
3
170 - 1801)
20 - 30
Кифлички
Готвење со
вентилатор
3
1601)
10 - 25
Кифлички
Вообичаено
готвење
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Мали
колачиња (20
на плех)
Готвење со
вентилатор
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
Мали
колачиња (20
на плех)
Вообичаено
готвење
3
1701)
20 - 30
1) Загрејте ја рерната.
Потпечена храна и храна со крцкава кора
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Печени
макарони
Вообичаено
готвење
1
180 - 200
45 - 60
Лазањи
Вообичаено
готвење
1
180 - 200
25 - 40
Тава со
зеленчук 1)
Турбо
печење или
Готвење со
вентилатор
1
160 - 170
15 - 30
Јадење
МАКЕДОНСКИ
37
Функција на
печката
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
Багети со
топено
сирење
Турбо
печење или
Готвење со
вентилатор
1
160 - 170
15 - 30
Слатки
запечени
јадења
Вообичаено
готвење
1
180 - 200
40 - 60
Потпечени
јадења со
риба
Вообичаено
готвење
1
180 - 200
30 - 60
Полнет
зеленчук
Турбо
печење или
Готвење со
вентилатор
1
160 - 170
30 - 60
Јадење
1) Загрејте ја рерната.
влажна печење со вентил.
Вид јадење
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време
(мин.)
Печени макарони
2
180 - 200
45 - 60
Лазањи
2
180 - 200
45 - 60
Потпечени компири
2
190 - 210
55 - 80
Слатки јадења
2
180 - 200
45 - 60
Венец или родон колач
1
160 - 170
50 - 70
Плетенка/венец со
квасец
2
170 - 190
40 - 50
Колач со трошки (сув)
3
160 - 170
20 - 40
Бисквити направени од
потквасено тесто
2
160 - 170
20 - 40
11.11 Печење на повеќе нивоа
Колачи/пецива/лебови на плехови за печење
Готвење со вентилатор
Вид на
печење
Позиција на решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 позиции на
решетката
3 позиции на
решетката
Принцес
крофни/
Еклери
1/4
Сув колач со
ронки
1/4
38 www.aeg.com
1) Загрејте ја рерната.
Бисквити/small cakes/мали колачиња/пецива/кифлички
Готвење со вентилатор
Вид на
печење
Позиција на решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Бисквити
направени од
пандишпан
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Бисквити
направени со
белка од
јајце/Пуслици
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Макарони
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Бисквити
направени од
потквасено
тесто
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Пуфкасти
пецива
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Кифлички
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Мали
колачиња (20
на плех)
1/4
-
1501)
25 - 40
2 позиции на
решетката
3 позиции на
решетката
Бисквити од
лиснато
тесто
1/4
Short bread/
Пецива од
лиснато
тесто/Кекси
1) Загрејте ја рерната.
11.12 Бавно готвење
Користете ја оваа функција за печење
на чисти и кревки парчиња месо и
риба со средна температура не
повисока од 65°C. Бавното готвење не
е соодветно за рецепти како на
пример печење на мрсно телешко или
свинско месо во тава. Можете да го
користите Сензорот за температура за
се уверите дека месото ја има
достигнато точната средна
температура (видете ја табелата за
Сензор за температура).
Првите 10 минути можете да ја
подесите температурата на печката
помеѓу 80°C и 150°C.Почетната е
90°C. Кога температурата е подесена,
печката продолжува да пече на 80°C.
Не ја користете функцијата
автоматско бавно готвење за живина.
Кога ја користите оваа
функција, секогаш гответе ги
јадењата непокриени.
1.
Запржете го месото во тава на
грејната плоча на многу висока
МАКЕДОНСКИ
2.
температура по 1 - 2 минути на
секоја страна.
Ставете го месото заедно со
жешката тава за печење во
печката на решетката.
Храна за
готвење
3.
4.
Ставете го Сензорот за
температура во месото.
Одберете ја функција Бавно
готвење и подесете ја точната
крајна средна температура.
Тежина (g)
Позиција на
решетката
Температура
°C
Време во
мин.
Печено
говедско
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Говедски
филети
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Печено
телешко
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Шницли
200 - 300
3
120
20 - 40
11.13 Поставки за пица
Вид печење
Ниво
Температура (°C)
Време (мин.)
Пица (тенка
кора)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Пица (со многу
прелив)
2
180 - 200
20 - 30
Тортички
1
180 - 200
40 - 55
Торта со спанаќ
1
160 - 180
45 - 60
Француски киш
1
170 - 190
45 - 55
Швајцарска
торта
1
170 - 190
45 - 55
Колач со јаболка,
покриен
1
150 - 170
50 - 60
Пита со зеленчук
1
160 - 180
50 - 60
Бесквасен леб
2
2301)
10 - 20
Лиснати
тортички
2
160 - 180 1)
45 - 55
Фламе-колач
(јадење од
Алзас, слично на
пица)
2
2301)
12 - 20
Пирошки (руска
верзија на
калцоне)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Загрејте ја печката.
2) Користете длабока тава.
39
40 www.aeg.com
11.14 Печење месо
• Користете огноотпорни садови за
печење месо (прочитајте ги
упатствата од производителот).
• Можете да печете големи парчиња
месо директно во длабоката тава
(ако има) или на решетката над
длабоката тава.
• Посните меса печете ги во плех за
печење со капак. Ова го прави
месото посочно.
• Сите видови месо коишто треба
добро да се испечат или да добијат
корка може да се печат во плехот за
печење без капакот.
• Препорачуваме да готвите во
рерната месо и риба од 1 кг или
повеќе.
• За да спречите соковите од месото
или маснотијата да загорат во
тавата, ставете малку течност во
длабоката тава.
• По потреба, завртете го печеното
(по 1/2 - 2/3 од времето за готвење).
• Прелијте ги големите парчиња
печено месо и живина со нивните
сокови неколку пати во текот на
печењето. Со тоа постигнувате
подобар резултат на печењето.
• Можете да го исклучите апаратот
околу 10 минути пред крајот на
времето на печење и да ја
искористите преостаната топлина.
11.15 Печење со турбо печење
Говедско месо
Вид на месо
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температ
ура °C
Време
(мин.)
Печено во
тенџере
1 - 1,5 kg
Вообичае
но
готвење
1
230
120 - 150
Печено
говедско или
филети:
сурово
за секој
cm
дебелина
турбо
печење
1
Печено
говедско или
филети:
средно
печено
за секој
cm
дебелина
турбо
печење
1
Печено
говедско или
филети:
добро
испечено
за секој
cm
дебелина
турбо
печење
1
1) Загрејте ја рерната.
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
1)
5-6
6-8
8 - 10
МАКЕДОНСКИ
41
Свинско
Вид на месо
Количина
Функција
на
печката
Позиција
на
решетката
Температ
ура °C
Време
(мин.)
Плешка/
Врат/Шунка
1 - 1,5 kg
турбо
печење
1
160 - 180
90 - 120
Кременадли/
Ребра
1 - 1,5 kg
турбо
печење
1
170 - 180
60 - 90
Ролат од
мелено месо
750 g - 1
kg
турбо
печење
1
160 - 170
50 - 60
Свинска
коленица
(претходно
сварена)
750 g - 1
kg
турбо
печење
1
150 - 170
90 - 120
Телешко
Вид на
месо
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Печено
телешко
1 kg
турбо
печење
1
160 - 180
90 - 120
Телешка
коленица
1,5 - 2 kg
турбо
печење
1
160 - 180
120 - 150
Јагнешко месо
Вид на
месо
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Јагнешки
бут/
Јагнешко
печено
1 - 1,5 kg
турбо
печење
1
150 - 170
100 - 120
Јагнешки
грб
1 - 1,5 kg
турбо
печење
1
160 - 180
40 - 60
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Зајачки
грб/
Зајачки
нозе
до 1 kg
Вообичаен
о готвење
1
230 1)
30 - 40
Срнечки
грб
1,5 - 2 kg
Вообичаен
о готвење
1
210 - 220
35 - 40
Месо од дивеч
Вид на
месо
42 www.aeg.com
Вид на
месо
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Срнечки
бут
1,5 - 2 kg
Вообичаен
о готвење
1
180 - 200
60 - 90
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Порции
живина
200 - 250 g
парче
турбо
печење
1
200 - 220
30 - 50
Половина
пиле
400 - 500 g
парче
турбо
печење
1
190 - 210
35 - 50
Пиле,
младо
пиле
1 - 1,5 kg
турбо
печење
1
190 - 210
50 - 70
Паткино
месо
1,5 - 2 kg
турбо
печење
1
180 - 200
80 - 100
Гускино
месо
3,5 - 5 kg
турбо
печење
1
160 - 180
120 - 180
Мисиркино 2,5 - 3,5 kg
месо
турбо
печење
1
160 - 180
120 - 150
Мисиркино
месо
турбо
печење
1
140 - 160
150 - 240
1) Загрејте ја рерната.
Месо од живина
Вид на
месо
4 - 6 kg
Риба (на пареа)
Вид на
месо
Количина
Функција
на печката
Позиција
на
решетката
Температу
ра °C
Време
(мин.)
Цела риба
1 - 1,5 kg
Вообичаен
о готвење
1
210 - 220
40 - 60
11.16 печење
Секогаш печете со максималната
температура.
Поставете ја решетката на нивото
како што е препорачано во табелата
за печење на скара.
Секогаш поставувајте го плехот што
треба да ја собира мрснотијата на
првото ниво на решетката.
Печете само рамни парчиња месо или
риба.
Секогаш загревајте ја празната рерна
5 минути со функциите за скара.
ВНИМАНИЕ
Секогаш печете со затворена
врата на рерната.
МАКЕДОНСКИ
43
печење
Храна за
печење на
скара
Позиција на
решетката
Температура
Печено
говедско
2
Говедски
филети
Време (мин.)
прва страна
втора страна
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Свински грб
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешки грб
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Јагнешки грб
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Цели риби,
500 - 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
брзо печење
Храна за печење
на скара
Време (мин.)
Позиција на
решетката
прва страна
втора страна
Burgers/
Плескавици
4
8 - 10
6-8
Свински филети
4
10 - 12
6 - 10
Колбаси
4
10 - 12
6-8
Филети/Телешки
шницли
4
7 - 10
6-8
Toast /Тост 1)
5
1-3
1-3
Тост со прелив
4
6-8
-
Готови јадења
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време (мин.)
Пица, замрзната
2
200 - 220
15 - 25
Американска
пица, замрзната
2
190 - 210
20 - 25
Пица, разладена
2
210 - 230
13 - 25
Пица на парче,
замрзната
2
180 - 200
15 - 30
Пржени
компирчиња,
тенки
3
200 - 220
20 - 30
1) Загрејте ја рерната.
11.17 Готови јадења
Готвење со вентилатор
44 www.aeg.com
Позиција на
решетката
Температура (°C)
Време (мин.)
Пржени
компирчиња,
дебели
3
200 - 220
25 - 35
Потпечени
компири/Крокети
3
220 - 230
20 - 35
Рендан компир
3
210 - 230
20 - 30
Лазањи/
Канелони, свежи
2
170 - 190
35 - 45
Лазањи/
Канелони,
замрзнати
2
160 - 180
40 - 60
Печено сирење
во печка
3
170 - 190
20 - 30
Пилешки крилца
2
190 - 210
20 - 30
Готови јадења
Замрзнати готови јадења
Храна за
готвење
Функции на
печката
Замрзната
пица
Вообичаено
готвење
Пржени
компирчиња1
) (300 - 600 г)
Вообичаено
готвење или
Турбо
печење
Багети
Вообичаено
готвење
Овошни
тортички
Вообичаено
готвење
Позиција на
решетката
Температура
(°C)
Време (мин.)
3
според
упатствата
на
производите
лот
според
упатствата
на
производите
лот
3
200 - 220
според
упатствата
на
производите
лот
3
според
упатствата
на
производите
лот
според
упатствата
на
производите
лот
3
според
упатствата
на
производите
лот
според
упатствата
на
производите
лот
1) Завртете ги компирчињата 2 до 3 пати во текот на готвењето
11.18 Одмрзнување
Отстранете го пакувањето на храната,
а потоа ставете ја храната во сад.
Не покривајте ја со длабока чинија
или со сад бидејќи тоа може да го
продолжи времето на одмрзнување.
Користете го првото ниво на
решетката од долу.
МАКЕДОНСКИ
Јадење
Време на
одмрзнувањ
е (мин.)
Дополнително
време на
одмрзнување
(мин.)
Коментар
Пиле, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Положете го пилето
на превртена тацна
поставена врз голем
сад. Превртете го по
половина време.
Месо, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Превртете го по
половина време.
Месо, 500 g
90 - 120
20 - 30
Превртете го по
половина време.
Пастрмка, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Путер, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
80 - 100
10 - 15
Слатката павлака
може добро да се
измати сеуште
замрзната на места.
60
60
Слатка павлака, 2
x 200 g
Торта, 1400 g
11.19 Конзервирање
Работи коишто треба да ги имате на
ум:
• Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија со
оние кои се достапни на пазарот.
• Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
• За оваа функција користете го
првото ниво за решетката од долу.
• Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
45
-
• Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
• Теглите не смеат да се допираат.
• Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има
доволно влага во печката.
• Кога течноста во тегли ќе започне
полека да врие (по околу 35-60
минути кај еднолитарските тегли),
исклучете ја рерната или намалете
ја температурата на 100°C (видете
ја табелата).
Меко овошје
Конзервирање
Јагоди/
Боровинки/
Малини/Зрели
рибизли
Температура во
°C
Време на
готвење додека
не почне да
крчка (мин.)
Продолжете со
готвење на
100°C (мин.)
160 - 170
35 - 45
-
46 www.aeg.com
Коштунесто овошје
Температура во
°C
Време на
готвење додека
не почне да
крчка (мин.)
Продолжете со
готвење на
100°C (мин.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Температура во
°C
Време на
готвење додека
не почне да
крчка (мин.)
Продолжете со
готвење на
100°C (мин.)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Мешана туршија
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Келераба/
Грашок/Шпаргла
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Конзервирање
Круши/Дуњи/
Сливи
Зеленчук
Конзервирање
1) Оставете ги да стојат во рерната откако ќе ја исклучите.
11.20 Сушење - Готвење со
вентилатор
Употребете пергамент за печење како
покривач за решетките на рерната.
За најдобри резултати, исклучете го
апаратот по половина завршена
работа. Отворете ја вратата на
апаратот и оставете го да се излади.
Потоа, завршете го процесот на
сушење.
Зеленчук
Храна што
треба да се
суши
Позиција на решетката
1 ниво
2 нивоа
Температура
(°C)
Време (час)
Мешунки
3
1/4
60 - 70
6- 8
Пиперки
3
1/4
60 - 70
5-6
Зеленчук за
закиселувањ
е
3
1/4
60 - 70
5-6
Печурки
3
1/4
50 - 60
6-8
Билки
3
1/4
40 - 50
2-3
Овошје
Храна што
треба да се
суши
Сливи
Позиција на решетката
1 ниво
2 нивоа
Температура
(°C)
Време (час)
3
1/4
60 - 70
8 - 10
МАКЕДОНСКИ
Храна што
треба да се
суши
Позиција на решетката
47
1 ниво
2 нивоа
Температура
(°C)
Време (час)
Кајсии
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Кришки од
јаболко
3
1/4
60 - 70
6-8
Круши
3
1/4
60 - 70
6-9
11.21 Табела за сензор за температурата во средината
Говедско месо
Храна
Температура во средината на
храната °C
Ребро/Шницла од филети: сурово
45 - 50
Ребро/Шницла од филети: средно
печено
60 - 65
Ребро/Шницла од филети: добро
испечено
70 - 75
Свинско
Храна
Температура во средината на
храната °C
Плешка/Шунка/Свински врат
80 - 82
Котлет (грб)/Чадена свинска
слабина
75 - 80
Ролат од мелено месо
75 - 80
Телешко
Храна
Температура во средината на
храната °C
Печено телешко
75 - 80
Телешка коленица
85 - 90
Овчо/јагнешко
Храна
Температура во средината на
храната °C
Овчи бут
80 - 85
Овчи грб
80 - 85
Печено јагнешко/Јагнешки бут
70 - 75
48 www.aeg.com
Месо од дивеч
Температура во средината на
храната °C
Храна
Зајачки грб
70 - 75
Зајачки бут
70 - 75
Цел зајак
70 - 75
Срнечки грб
70 - 75
Бут од срнечко месо
70 - 75
Риба
Температура во средината на
храната °C
Храна
Лосос
65 - 70
Пастрмки
65 - 70
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Забелешки за чистењето:
• Исчистете го предниот дел на
апаратот користејќи мека крпа со
топла вода и средство за чистење.
• За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
• Чистете ја внатрешноста на
апаратот по секоја употреба. Потоа
можете полесно да ја отстраните
нечистотијата и истата нема да
изгори.
• Тврдокорната нечистотија
исчистете ја со специјално средство
за чистење рерни.
• Чистете го целиот прибор после
секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете сува крпа со
топла вода и средство за чистење.
• Ако имате нелеплив прибор, не
чистете го со агресивни средства,
остри предмети ниту во машина за
миење садови. Тоа може да
предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
12.1 Чистење со пареа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Рачно отстранете ја
најзакоравената нечистотија.
Ставете околу 250 ml вода и 3
супени лажици оцет директно во
генераторот на пареа.
Поставете ја функцијата Чистење
со пареа. Погледнете во „Функции
на печката“.
На екранот се прикажува
времетраењето и стандардната
температура. Допрете го OK за да
започне чистењето.
Се огласува звучен сигнал кога ќе
заврши чистењето со пареа.
Допрете сензорско поле за да ги
исклучите сигналите.
Исчистете го апаратот со мека
крпа. Одстранете ја водата од
генераторот на пареа со помош на
сунѓер и исушете го.
Оставете ја вратата отворена
околу 1 час за да може апаратот
целосно да се исуши.
МАКЕДОНСКИ
Можете да ја користите
функцијата Крај за го одложите
почетокот на чистењето.
Погледнете во „Поставување
на КРАЈ“.
12.2 Држачи на решетката
Можете да ги извадите држачите за
да ги исчистите страничните ѕидови.
Вадење на држачите за
решетката
1
3
2
1.
2.
3.
Внимателно извлечете ги
држачите нагоре и надвор од
предното резе.
Полека поместете ги држачите на
предното резе кон внатре.
Извадете ги држачите од задното
резе.
Местење на држачите за
решетката
Монтирајте ги држачите за решетката
по обратен редослед.
12.3 Систем за создавање
пареа
ВНИМАНИЕ
Исушете го генераторот на
пареа по секоја употреба.
Одстранете ја водата со
сунѓер.
Одстранете го бигорот со вода
и оцет.
49
ВНИМАНИЕ
Хемиските средства против
бигор можат да го оштетат
емајлот на печката.
Почитувајте ги упатствата на
производителот.
Чистење на фиоката за вода и на
генераторот на пареа:
1. Ставете ја мешавината на вода и
оцет (околу 250 ml) преку фиоката
за вода во генераторот на пареа.
Почекајте околу 10 минути.
2. Одстранете ги водата и оцетот со
сунѓер.
3. Ставете чиста вода (100 - 200 ml)
во фиоката за вода за да го
исплакнете системот за
создавање пареа.
4. Одстранете ја водата од
генераторот на пареа со помош на
сунѓер и исушете го.
5. Оставете ја вратата отворена за
апаратот целосно да се исуши.
12.4 Светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Постои опасност од струен
удар.
Светилката и стакленото
капаче за светилката може да
бидат жешки.
Пред да ја замените светилката:
• Исклучете го апаратот.
• Извадете ги осигурувачите од
кутијата или исклучете го
прекинувачот на струјното коло.
ВНИМАНИЕ
Ставете крпче на долниот дел
од внатрешноста на апаратот.
Со тоа се спречува
оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
Секогаш користете ист тип на
светилка.
Замена на светилката на горниот дел
на рерната:
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Извадете го металниот прстен и
исчистете го стакленото капаче.
50 www.aeg.com
3.
4.
5.
Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
Наместете го металниот прстен на
стакленото капаче.
Наместете го стакленото капаче.
Замена на светилката на левата
страна на рерната:
1. Извадете ги левиот држач за
решетката.
2. За вадење на капакот употребете
шрафцигер торкс 20.
3.
4.
5.
6.
Извадете ги и исчистете ги
металната рамка и дихтунгот.
Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
Монтирајте ја металната рамка и
дихтунгот. Стегнете ги завртките.
Поставете го левиот држач на
решетката.
12.5 Чистење на вратата на рерната
Отстранување на вратата и на стаклените плочи
За да ги исчистите, можете да ги
извадите вратата на рерната и
внатрешните стаклени плочи. Бројот
на стаклените плочи е различен за
различни модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Бидете внимателни кога ја
вадите вратата од апаратот.
Вратата е тешка.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Положете ја вратата со
надворешната страна надолу врз
мека крпа врз стабилна
површина. Тоа е за да се спречат
гребнатини.
6.
Држете ја облогата на вратата (В)
на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
Повлечете ја облогата на вратата
напред и извадете ја.
2
B
7.
1
Отворете ја вратата до крај.
Притиснете ги стегите (A) докрај
на двете шарки на вратата.
Затворете ја вратата на рерната
до првата позиција за отворање
(агол од околу 70°).
Држете ја вратата на печката со
една рака на секоја страна и
повлечете ја од апаратот под
нагорен агол.
МАКЕДОНСКИ
8.
9.
Поставување на вратата и на
стаклените плочи
Кога ќе завршите со чистењето,
поставете ги стаклените плочи и
51
Држете ги стаклените плочи на
вратата на горниот раб една по
една и повлечете ги нагоре
надвор од водилката.
Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно исушете ја
стаклената плоча.
вратата на рерната. Направете ја
горната постапка по обратен
редослед. Помалата плоча треба да
се намести прва, а потоа поголемата.
13. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не загрева.
Апаратот е исклучен.
Активирајте го
апаратот.
Апаратот не загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го
часовникот.
Погледнете во
„Поставување и
менување на времето“.
Апаратот не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Апаратот не загрева.
Вклучено е
автоматското
исклучување.
Погледнете во
„Автоматско
исклучување“.
Апаратот не загрева.
Осигурувачот
прегорел.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува,
разговарајте со
квалификуван
електричар.
Светилката не работи.
Светилката не е
исправна.
Заменете ја
светилката.
52 www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Екранот прикажува
шифра за грешка што
не е во овој список.
Има дефект во
електриката.
• Исклучете го
апаратот преку
главната куќна
склопка или преку
сигурносниот
прекинувач во
кутијата за
осигурувачи и
повторно вклучете
го.
• Ако на екранот
повторно се
прикажува шифрата
за грешка, обратете
се во сервисниот
центар.
Светилката не работи.
Сте ја избрале
функцијата ЕКО или
Влажно печење со
вентилатор. Кај овие
функции светлото не
може да се вклучи.
Светлото не може да
се вклучи затоа што
овие функции помагаат
да се заштеди
енергија.
Ако не можете сами да најдете
решение за проблемот, јавете се кај
продавачот или во сервисниот центар.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка од внатрешноста на апаратот.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Волтажа
220 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
15. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја
амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на
живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот
од електрични и електронски
МАКЕДОНСКИ
апарати. Не фрлајте ги апаратите
озанчени со симболот во
отпадот од домаќинството.
Вратете го производот во вашиот
локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
53
54 www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
55
892956219-C-152013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising