AEG | BE731442NM | User manual | Aeg BE731442NM Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BE731442NM Lietotāja rokasgrāmata
LV
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
BE731410HM
BE731410NM
BE731442HM
BE731442NM
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 7
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 9
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 10
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................................................... 12
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.................................................................. 13
9. PIEDERUMU LIETOŠANA............................................................................... 15
10. PAPILDFUNKCIJAS....................................................................................... 18
11. IETEIKUMI UN PADOMI................................................................................ 20
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................35
13. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 37
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 39
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto temperatūras
sensoru.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
2.2 Apsvērumi par vides
aizsardzību
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
LATVIEŠU
•
•
•
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nebalstieties uz atvērtām
cepeškrāsns durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nelietojiet mikroviļņu funkciju
cepeškrāsns uzsildīšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām.
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
5
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
6
www.aeg.com
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
•
•
2.5 Iekšējais apgaismojums
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
•
•
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
2.7 Servisa izvēlne
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Cepšanas līmeņi
7
3.2 Piederumi
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
LATVIEŠU
Cepamā paplāte
Temperatūras sensors
Kūkām un cepumiem.
Lai noteiktu ēdiena gatavības pakāpi.
Grils-/ Cepamā panna
Teleskopiskās vadotnes
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Plauktiem un paplātēm.
7
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektronisks programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus.
Sensora
lauks
1
2
3
4
-
Funkcija
Apraksts
DISPLEJS
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
IESPĒJAS
Lai iestatītu cepeškrāsns funkciju vai automāti‐
sko programmu.
MANA IZLASE
Lai aplūkotu savu izlasi. Izmantojiet to, lai piekļū‐
tu uzreiz savai izlasei, vai arī tad, kad ierīce iz‐
slēgta.
8
www.aeg.com
Sensora
lauks
5
Funkcija
Apraksts
TEMPERATŪRA /
ĀTRĀ UZSILDĪŠA‐
NA
Lai iestatītu un redzētu tilpnes temperatūru vai
temperatūras sensora temperatūru (ja tāds ir).
Piespiežot to un turot piespiestu trīs sekundes,
tas IESLĒDZ un IZSLĒDZ Ātrās uzsilšanas funk‐
ciju. Tieša piekļuve pirmās cepeškrāsns funkci‐
jas temperatūras iestatījumam, kad ierīce ir iz‐
slēgta.
UZ AUGŠU, UZ LE‐ Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu un uz leju.
JU
6
7
8
9
10
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
CEPEŠKRĀSNS
APGAISMOJUMS
(LAMPA)
Lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkcijas.
LAIKA ATGĀDINĀ‐
JUMS
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums.
4.2 Displejs
A
B
G
C
F
E
D
A. Cepeškrāsns funkcijas apzīmējums
B. Temperatūras / diennakts laika
displejs
C. Pulkstenis / Atlikušā siltuma displejs /
Laika atgādinājums
D. Atlikušā siltuma indikators
E. Pulksteņa funkciju indikatori
F. Uzkarsēšanas indikators / Ātrās
sakarsēšanas indikators
G. Cepeškrāsns funkcijas / programmas
numurs
Citi indikatori displejā:
Simbols
Vārds
Apraksts
Funkcijas
Jūs varat izvēlēties cepeškrāsns funkciju.
Automātiskā programma
Jūs varat izvēlēties automātisko program‐
mu.
LATVIEŠU
Simbols
/
/
Vārds
Apraksts
Mana izlase
Darbojas izlase.
kg / g
Darbojas automātiskā programma, kurā
tiek ievadītas svara mērvienības.
h / min.
Darbojas pulksteņa funkcija.
Temperatūra / ātrā uzsilšana
Funkcijas darbojas.
Temperatūra
Norādīta pašreizējā temperatūra.
Temperatūra
Jūs varat mainīt temperatūru.
Apgaismojums (lampa)
Jūs izslēdzāt gaismu.
Laika atgādinājums
Darbojas laika atgādinājuma funkcija.
4.3 Sakarsēšanas indikators
Aktivizējot kādu no cepeškrāsns
funkcijām, viena pēc otras displejā
iedegas joslas
. Joslas norāda, ka
ierīces temperatūra palielinās vai
samazinās.
Kad ierīce sasniegusi iestatīto
temperatūru, joslas displejā izdziest.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet ierīci un notīriet piederumus pirms
pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
5.2 Laika iestatīšana
Pieslēdzot ierīci elektrotīklam pirmo reizi,
displejā dažas sekundes redzami visi
simboli. Tad dažas sekundes displejā
redzama programmatūras versija.
Kad programmatūras versija izdziest,
displejā redzams "h" un "12:00". "12"
mirgo.
1. Pieskaries
stundas.
2. Pieskarties
3. Pieskaries
minūtes.
vai
vai
vai
, lai iestatītu
.
, lai iestatītu
4. Pieskarties
vai .
Temperatūras / laika displejā redzams
jaunais laiks.
5.3 Laika mainīšana
Diennakts laiku var mainīt tikai tad, kad
ierīce ieslēgta.
Pieskarieties vairakkārt
, līdz displejā
mirgo .
Lai mainītu diennakts laiku, skatiet
sadaļu "Laika iestatīšana".
9
10
www.aeg.com
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
manuālais režīms
automātiskās programmas
6.1 Ierīces lietošana
Lai vadītu ierīci, jūs varat izmantot:
6.2 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Ventilatora Kar‐
sēšana
Cepšanai vienlaicīgi līdz trīs cepeškrāsns līmeņos un
žāvēšanai.Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku
nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūra.
Picas Uzstādīju‐
mi
Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka apbrūninā‐
šana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai vienā plauk‐
ta pozīcijā. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku
nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūra.
Lēna Cepšana
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Augš./Apakškar‐
sēšana
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā.
Saldēta Pārtika
Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku, piemēram, kartu‐
peļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas pankūciņas.
Infratermiskā Gri‐ Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu ar
lēšana
kauliem vienā plaukta pozīcijā. Kā arī, lai apbrūninātu
produktus.
Ātrā Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un
grauzdētu maizi.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
Ventilatora Kars.
+ Tvaiks
Ceptu ēdienu pagatavošanai vienā cepeškrāsns līmenī.
Enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Šī funkcija jāiz‐
manto saskaņā ar gatavošanas tabulām, lai iegūtu vē‐
lamo gatavošanas rezultātu. Lai iegūtu vairāk informā‐
cijas par ieteiktajiem iestatījumiem, aplūkojiet gatavoša‐
nas tabulas. Šī funkcija tika izmantota, lai noteikti ener‐
goefektivitātes klasi saskaņā ar EN 60350-1.
Siltuma Uzturē‐
šana
Lai saglabātu ēdienu siltu.
LATVIEŠU
Cepeškrāsns funkcija
11
Lietojums
Atkausēšana
Šo funkciju var izmantot sasaldētas pārtikas, piemē‐
ram, dārzeņu un augļu atkausēšanai. Atkausēšanas
laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma.
Grunts Siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai
konservētu pārtiku.
ECO cepšana
Izmantojot šo funkciju gatavošanas laikā, tā ļauj optimi‐
zēt enerģijas patēriņu. Lai iegūtu vairāk informācijas
par ieteiktajiem iestatījumiem, aplūkojiet gatavošanas
tabulas ar attiecīgo funkciju(Turbo grilēšana).
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.3 Lai iestatītu cepeškrāsns
funkciju
1. Aktivizējiet ierīci ar
vai .
Displejā ir redzama iestatītā temperatūra,
apzīmējums un cepeškrāsns funkcijas
numurs.
2. Lai iestatītu cepeškrāsns funkciju,
pieskarieties
vai
.
vai arī ierīce
3. Pieskarieties
automātiski ieslēgsies pēc piecām
sekundēm.
Ja ieslēdzat ierīci un
neiestatāt nevienu
cepeškrāsns funkciju vai
programmu, ierīce
automātiski izslēgsies pēc
20 sekundēm.
6.4 Temperatūras maiņa
Pieskarieties
vai
, lai mainītu
temperatūru pakāpeniski ik pa 5 °C.
Kad ierīce sasniegusi iestatīto
temperatūru, trīs reizes atskan skaņas
signāls un sakarsēšanas indikators
izdziest.
6.5 Temperatūras pārbaude
Ierīces temperatūru var redzēt, kad
darbojas funkcija vai programma.
1. Pieskarieties .
Temperatūras/ laika displejā redzama
temperatūra ierīcē.
2. Pieskarieties
, lai atgrieztos pie
iestatītās temperatūras vai arī tā būs
automātiski redzama displejā pēc
piecām sekundēm.
6.6 Ātrās uzsilšanas funkcija
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrās
uzsilšanas funkcija.
Ātrās uzsilšanas funkcija nav pieejama
ar ikvienu cepeškrāsns funkciju. Skaņas
signāls atskan, ja funkcija Ātrā uzsilšana
nav pieejama iestatītajai funkcijai, ja
"Iestatījumu izvēlnē" ir aktivizēta kļūdas
skaņa. Skatiet sadaļu "Iestatījumu
izvēlnes lietošana".
Ātrās uzsilšanas funkcija samazina
uzsilšanas laiku.
Lai ieslēgtu funkciju Ātrā uzsilšana,
ilgāk
pieskarieties un turiet piespiestu
par trijām sekundēm.
Ja ieslēdzat funkciju Ātrā uzsilšana,
displejā
viena pēc otras sāks mirgot
joslas un iedegas
funkcija ir ieslēgta.
, norādot, ka šī
12
www.aeg.com
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
Pielietojums
LAIKA SKAITĪŠA‐
NAS TAIMERIS
Lai iestatītu laika skaitīšanu, kas parāda, cik ilgi darbojas
ierīce. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
DIENNAKTS LAIKS
Lai pārbaudītu diennakts laiku. Lai mainītu diennakts lai‐
ku, skatiet sadaļu "Laika iestatīšana".
DARB. LAIKS
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
BEIGAS
Lai iestatītu laiku, kad ierīce deaktivizēsies. Funkcijas
Darb. ilgums un Beigas var izmantot vienlaicīgi (Atliktais
laiks), ja vēlaties, lai ierīce tiks automātiski aktivizētos un
deaktivizētos.
IESTATĪT + AIZIET!
Lai ar vienu pieskārienu sensora laukam varētu ieslēgt
ierīci un jebkurā laikā tajā uzreiz būtu pieejami vajadzīgie
iestatījumi.
7.2 Laika skaitīšanas taimeris
Laika skaitīšanas taimeris
netiek aktivizēts, ja ir
iestatītas funkcijas Darb.
laiks un Beigas.
1. Lai atiestatītu laika skaitīšanas
,
.
līdz displejā mirgo
2. Pieskarieties
, līdz displejā
redzams "00:00" un laika skaitīšanas
taimeris atkal sāk skaitīt.
7.3 Funkcijas DARB. LAIKS
iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti
displejā redzams
, līdz
.
mirgo displejā.
3. Lai iestatītu minūtes funkcijai DARB.
vai
.
LAIKS, pieskarieties
4. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties
.
LAIKS, pieskarieties
vai
.
Ja, iestatot funkciju
DARB. LAIKS, jūs
Laika skaitīšanas taimeris sāk skaitīt
laiku, kad ierīce sāk sildīt.
taimeri, vairakkārt pieskarieties
5. Lai iestatītu stundas funkcijai DARB.
pieskaraties
vai
,
ierīce pāriet pie funkcijas
BEIGAS iestatīšanas.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
un laika iestatījums.
Displejā mirgo
Ierīce atslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Deaktivizējiet ierīci.
7.4 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti
displejā redzams
, līdz
.
mirgo displejā.
3. Izmantojiet
vai
, lai iestatītu
BEIGAS, un
vai , lai
apstiprinātu. Vispirms iestatiet
minūtes, tad stundas.
LATVIEŠU
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un
displejā mirgos
simbols un laika
iestatījums. Ierīce atslēdzas.
4. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
5. Deaktivizējiet ierīci.
7.5 Funkcijas IESTATĪT +
AIZIET! iestatīšana
Funkciju IESTATĪT + AIZIET! var iestatīt
tikai, ja iestatīta funkcija DARBĪBAS
ILGUMS.
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju (vai
programmu) un temperatūru (skatiet
sadaļu "Cepeškrāsns funkcijas
iestatīšana" un "Cepeškrāsns
temperatūras mainīšana").
2. Iestatiet funkciju DARBĪBAS ILGUMS
(skatiet sadaļu "Funkcijas DARBĪBAS
ILGUMS iestatīšana").
, līdz
3. Pieskarieties vairakkārt
displejā mirgo .
4. Lai iestatītu funkciju IESTATĪT +
AIZIET!, pieskarieties
.
Displejā būs redzams
un
ar
indikatoru. Indikators norāda, kura
pulksteņa funkcija ir aktivizēta.
5. Pieskarieties jebkuram sensora
laukam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), lai aktivizētu funkciju
IESTATĪT + AIZIET!
1. Pieskarieties
Displejā mirgo
13
.
un "00".
2. Izmantojiet , lai pārslēgtos starp
iespējām. Sākumā jāiestata
sekundes, tad minūtes un tad
stundas.
3. Izmantojiet
vai
, lai iestatītu
, lai
LAIKA ATGĀDINĀJUMU, un
apstiprinātu.
un
vienlaicīgi,
4. Pieskarieties
lai atiestatītu iestatīto laiku.
5. Pieskarieties
vai arī LAIKA
ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un
displejā mirgos "00:00" un .
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
7.7 Laika aizkaves funkcijas
iestatīšana
Funkcijas DARB. LAIKS
un Beigas
var izmantot vienlaikus, ja cepeškrāsns
automātiski tiek ieslēgta un pēc tam
izslēgta. Šādā gadījumā sākumā iestatiet
funkciju DARB. LAIKS
un tad funkciju
(skatiet sadaļas "Funkcijas
BEIGAS
DARB. LAIKS iestatīšana" un "Funkcijas
BEIGAS iestatīšana").
7.6 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Kad aktivizēta laika aizkaves
funkcija, displejā redzams
statisks cepeškrāsns
Izmantojiet funkciju LAIKA
ATGĀDINĀJUMS, lai iestatītu laika
atskaiti (ne vairāk kā 23 stundas un 59
minūtes).Šī funkcija neietekmē
cepeškrāsns darbību. Funkciju LAIKA
ATGĀDINĀJUMS var iestatīt jebkurā
laikā, arī tad, ja ierīce izslēgta.
funkcijas apzīmējums
ar
punktu un . Punkts
norāda, kura pulksteņa
funkcija ieslēgta Pulksteņa/
atlikušā siltuma displejā.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Ierīcei ir 20 automātiskās programmas.
Izmantojiet automātisko programmu vai
recepti, kad nezināt, kā pagatavot kādu
ēdienu, vai arī jums nav attiecīgās
pieredzes. Displejā tiek parādītas
14
www.aeg.com
noklusējuma gatavošanas reizes visām
automātiskajām programmām.
8.1 Automātiskās programmas
Programmas numurs
Programmas nosaukums
1
SAUTĒTA GAĻA
2
CŪKAS CEPETIS
3
TEĻA CEPETIS
4
JĒRA CEPETIS
5
MEDĪJUMA CEPETIS
6
VISTA, VESELA
7
ZIVS FILEJA
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONA KĒKSS
11
SIERA KŪKA
12
MAIZĪTE
13
KVIEŠU MAIZE
14
MĪKLAS RAUDZĒŠANA
15
KARTUPEĻU SACEPUMS
16
LAZANJA
17
CANNELLONI
18
GATAVĀ KŪKA
19
GATAVĀ PICA
20
GATAVIE KARTUPEĻI
8.2 Receptes tiešsaistē
Šai ierīcei paredzēto
automātisko programmu
receptes ir atrodamas mūsu
mājas lapā. Lai atrastu
pareizo recepšu grāmatu,
pārbaudiet izstrādājuma
numuru uz ierīces datu
plāksnītes cepeškrāsns
iekšienes priekšpusē.
8.3 Automātiskās
programmas
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
.
Displejā tiek parādīts , automātiskās
programmas apzīmējums un numurs.
3. Lai izvēlētos automātisko recepti,
pieskarieties
vai
.
vai gaidiet
4. Pieskarieties pie
piecas sekundes, līdz ierīce
automātiski iedarbojas.
LATVIEŠU
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Sāk
mirgot simbols .
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
7. Deaktivizējiet ierīci.
8.4 Automātiskās
programmas ar svara
mērvienību ievadi
Iestatot gaļas svaru, ierīce aprēķinās
cepšanas laiku.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties .
3. Lai iestatītu svara programmu,
pieskarieties
vai
.
Displejs rāda: gatavošanas laiku,
darbības laika apzīmējumu ,
noklusējuma svaru, mērvienību (kg, g).
4. Pieskarieties
vai arī iestatījumi
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Ierīce aktivizējas.
5. Noklusējuma svaru var mainīt ar
vai
. Pieskarieties
.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
15
8. Deaktivizējiet ierīci.
8.5 Automātiskās
programmas ar temperatūras
sensoru (atsevišķiem
modeļiem)
Produkta iekšējā temperatūra ir
noklusējums un tiek aktivizēta
programmās ar temperatūras sensoru.
Programmas darbība beidzas, kad ierīce
sasniegusi iestatīto produkta iekšējo
temperatūru.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
atkārtoti līdz displejā
parādās .
3. Uzstādiet temperatūras sensoru.
Skatiet sadaļu “Temperatūras
sensors".
4. Pieskarieties
vai
, lai iestatītu
temperatūras sensora programmu.
Displejā būs redzams gatavošanas laiks,
un
.
5. Pieskarieties
vai arī iestatījumi
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
7. Deaktivizējiet ierīci.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Temperatūras sensors
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
cepeškrāsns temperatūru un cepeša
iekšējo temperatūru.
Temperatūras sensors mēra gaļas
iekšējo temperatūru. Kad gaļa ir
sasniegusi iestatīto temperatūru, ierīce
atslēdzas.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto
temperatūras sensoru vai
oriģinālās rezerves daļas.
Gatavošanas laikā
temperatūras sensoram
jāpaliek gaļā un pieslēgtam
ligzdai.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet temperatūras sensora (ar
uz roktura) galu gaļas gabala
centrā.
16
www.aeg.com
3. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces
sānos.
Displejā mirgos
un iestatītā produkta
iekšējā noklusējuma temperatūra.
Pirmajā lietošanas reizē temperatūra ir
60 °C un katrā nākamajā lietošanas reizē
tā būs iepriekšējā reizē iestatītā
temperatūra.
Ievietojot temperatūras
sensoru ligzdā, tiek atcelti
pulksteņa funkciju
iestatījumi.
4. Lai iestatītu produkta iekšējo
temperatūru, pieskarieties
vai
.
vai arī iestatījumi
5. Pieskarieties
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Produkta iekšējo
temperatūru var iestatīt
tikai tad, kad mirgo
apzīmējums . Ja pirms
cepeša iekšējās
temperatūras
iestatīšanas displejā
redzams , bet tas
nemirgo, pieskarieties
un
vai
, lai
iestatītu jaunu vērtību.
6. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
cepeškrāsns temperatūru.
Displejā redzama pašreizējā produkta
iekšējā temperatūra un uzsildīšanas
simbols
.
Kamēr ierīce aprēķina aptuveno darbības
laiku, displejs rāda aizvadīto laiku. Kad
pirmais aprēķins beidzies, displejā
redzams aptuvenais gatavošanas
darbības ilgums.
Ierīce turpina aprēķināt darbības ilgumu
gatavošanas laikā. Displejs ik pēc
noteikta intervāla atjaunina darbības
laika vērtību.
Gatavojot ar temperatūras
sensoru, jūs varat mainīt
temperatūru, kas redzama
displejā. Kad temperatūras
sensors ievietots ligzdā un
cepeškrāsns funkcija un
temperatūra ir iestatītas,
displejā redzama pašreizējā
cepeša iekšējā temperatūra.
Vairakkārt pieskarieties ,
lai redzētu pārējās trīs
temperatūras:
• iestatīto temperatūru;
• pašreizējo
cepeškrāsns
temperatūru;
• produkta pašreizējo
iekšējo temperatūru.
Kad gaļa sasniegusi iestatīto iekšējo
temperatūru, divas minūtes atskan
skaņas signāls un temperatūras sensora
mirgo. Ierīce atslēdzas.
vērtība un
7. Pieskarieties sensora laukam, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Izņemiet temperatūras sensoru no
ligzdas un izņemiet gaļu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Uzmanieties, izņemot
temperatūras sensoru. Tas ir
karsts. Var gūt apdegumus.
9.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
LATVIEŠU
17
9.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku mazgājamā
mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
Cepamā panna:
Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu
atbalsta vadotnes stieņiem.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas ierīcē.
Restots plaukts:
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Restots plaukts un cepešpanna kopā:
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu
balsta vadotnes stieņiem un restoto
plauktu uz vadotnes stieņiem augstāk;
pārliecinieties, lai kājiņas būtu vērstas uz
leju.
Cepamā paplāte vai cepamā panna:
Uzlieciet cepamo paplāti vai cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj traukiem
slīdēt.
18
www.aeg.com
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet restoto plauktu uz cepamās
pannas. Uzlieciet restoto plauktu un
cepamo pannu uz teleskopiskajām
vadotnēm.
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Funkcijas Mana izlase
lietošana
Lietojiet šo funkciju, lai saglabātu savus
visbiežāk lietotos temperatūras un laika
iestatījumus cepeškrāsns funkcijai vai
programmai.
1. Iestatiet temperatūru un laiku
cepeškrāsns funkcijai vai
programmai.
ilgāk par trijām
2. Turiet piespiestu
sekundēm. Atskanēs skaņas signāls.
3. Izslēdziet ierīci.
• Lai aktivizētu funkciju , pieskarieties
. Ierīce aktivizē jūsu izlasi.
•
Kad šī funkcija darbojas,
jūs varat mainīt laiku un
temperatūru.
Lai deaktivizētu funkciju ,
pieskarieties
izlasi.
. Ierīce deaktivizē jūsu
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Bērnu drošības ierīce neļauj nejauši
ieslēgt ierīci.
1. Lai aktivizētu funkciju, izslēdziet ierīci
ar . Neiestatiet nevienu
cepeškrāsns funkciju.
2. Turiet nospiestu
2 sekundes.
un
vienlaicīgi
Atskanēs skaņas signāls.
Displejā parādās SAFE.
Lai atslēgtu Bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
10.3 Funkciju bloķēšanas
lietošana
Funkciju var aktivizēt tikai tad, kad ierīce
darbojas.
Funkcijas bloķēšana neļauj nejauši
nomainīt cepeškrāsns funkcijas.
1. Lai aktivizētu funkciju, ieslēdziet
ierīci.
2. Aktivizējiet cepeškrāsns funkciju vai
iestatījumu.
un
vienlaicīgi
3. Turiet nospiestu
divas sekundes.
Atskanēs skaņas signāls.
Loc parādās displejā.
Lai deaktivizētu funkciju bloķēšanu,
atkārtojiet 3. darbību.
Ierīci var izslēgt, kad ieslēgta
bloķēšana. Izslēdzot ierīci,
izslēdzas bloķēšana.
10.4 Iestatījumu izvēlnes
lietošana
Iestatījumu izvēlne ļauj jums aktivizēt vai
deaktivizēt funkcijas galvenajā izvēlnē.
Displejā parādās SET un iestatījuma
numurs.
LATVIEŠU
Apraksts
Iestatāmā vērtība
1
IESTATĪT + AIZIET
IESLĒGT/ IZSLĒGT
2
ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS
IESLĒGT/ IZSLĒGT
3
TAUSTIŅU SKAŅA1)
KLIKŠĶIS / PĪKSTIENS / IZSLĒGT
4
KĻŪMES SKAŅA
IESLĒGT/ IZSLĒGT
5
SERVISA IZVĒLNE
-
6
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNO‐
ŠANA
JĀ/NĒ
19
1) Ieslēgšanas/izslēgšanas sensora lauka skaņu nevar izslēgt.
1. Kad ierīce ir ieslēgta, pieskarieties
Automātiskā izslēgšanās
nedarbojas ar šādām
funkcijām: temperatūras
sensors, Apgaismojums
(lampa), Lēna gatavošana,
Darb. laiks, Beigas, Atliktais
starts.
, pēc tam pieskarieties vēlreiz un
turiet piespiestu trīs sekundes.
Displejā redzams SET1 un mirgo "1".
2. Pieskarieties pie
vai
iestatītu iestatījumu.
, lai
3. Pieskarieties
.
4. Lai mainītu iestatījuma vērtību,
vai
pieskarieties
.
.
5. Pieskarieties
Lai izietu no iestatījumu izvēlnes,
pieskarieties
nospiestu
10.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
vai pieskarieties un turiet
.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības apsvērumu dēļ ierīce izslēdzas
automātiski pēc kāda laika, ja darbojas
cepeškrāsns funkcija un jūs nemaināt
iestatījumus.
•
nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
sensora laukam (izņemot
IESLĒGT/ IZSLĒGT), displejs
atgriežas dienas spilgtuma režīmā
uz nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs
iestatāt laika atgādinājumu. Kad
laika atgādinājuma funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
10.7 Dzesēšanas ventilators
250 – maksimāli
1.5
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur ierīces
virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci,
dzesēšanas ventilators var turpināt
darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
Pēc automātiskas izslēgšanās
pieskarieties sensora laukam, lai atkal
iedarbinātu ierīci.
20
www.aeg.com
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Durvju iekšpuse
Dažiem modeļiem durvju iekšpusē
atrodama informācija par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par cepeškrāsns
funkcijām, noteiktiem ēdieniem
ieteiktajiem plauktu līmeņiem un
tipiskām ēdienu temperatūrām.
11.2 Cepšana
•
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
ierīce. Piemērojiet savus ierastos
iestatījumus (temperatūru,
gatavošanas laiku) un plauktu pozīciju
tabulā uzrādītajām vērtībām.
• Ražotājs iesaka lietot zemāku
temperatūras iestatījumu, cepot pirmo
reizi.
• Ja nevarat atrast konkrētai receptei
paredzētos iestatījumus, meklējiet
recepti, kas ir gandrīz tāda pati.
• Cepšanas laiku var pagarināt par 10 –
15 minūtēm, cepot kūkas vairākos
plauktu līmeņos.
• Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie no sākuma var
apbrūnināties nevienmērīgi. Ja tas
notiek, nemainiet temperatūras
iestatījumu. Šīs atšķirības izlīdzināsies
cepšanas laikā.
• Cepot ēdienu ilgāk, jūs varat izslēgt
cepeškrāsni apm. 10 minūtes pirms
cepšanas laika beigām un tad
izmantot atlikušo siltumu.
Gatavojot sasaldētu pārtiku, cepšanas
laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
11.3 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav pietie‐ Nepareiza plaukta pozīcija.
kami brūna.
Ievietojiet kūku uz zemāka
cepeškrāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepusies,
ir kunkuļaina, noslāņojusies.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk augsta.
Kad nākošo reizi cepat, ies‐
tatiet nedaudz zemāku ce‐
peškrāsns temperatūru.
Kūka sakrīt, nav izcepusies,
ir kunkuļaina, noslāņojusies.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Palieliniet cepšanas laiku.
Cepšanas laiku nevar sa‐
mazināt, iestatot augstāku
temperatūru.
Kūka sakrīt, nav izcepusies,
ir kunkuļaina, noslāņojusies.
Maisījumā ir pārāk daudz
ūdens.
Lietojiet mazāk šķidruma.
Rūpīgi ievērojiet jaukšanai
atvēlēto laiku, it īpaši, ja iz‐
mantojat mikseri.
Kūka ir pārāk sausa.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Kad nākošo reizi cepat, ies‐
tatiet augstāku cepeškrāsns
temperatūru.
LATVIEŠU
21
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūka ir pārāk sausa.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Kad nākošo reizi cepat, ies‐
tatiet īsāku cepšanas laiku.
Kūka apbrūninājusies ne‐
vienmērīgi.
Temperatūra krāsnī ir pārāk
augsta un cepšanas laiks
pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatū‐
ru cepeškrāsnī un palieliniet
cepšanas laiku.
Kūka apbrūninājusies ne‐
vienmērīgi.
Mīkla nav izklāta vienmērīgi.
Izklājiet mīklu cepšanas for‐
mā vienmērīgi.
Kūka nav gatava noteiktajā
laikā.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Kad nākošo reizi cepat, ies‐
tatiet nedaudz augstāku ce‐
peškrāsns temperatūru.
11.4 Cepšana vienā līmenī
Cepšana formās
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Kēkss/brioši
Ventilatora kar‐
sēšana
150 - 160
50 - 70
1
Madeiras kūkas/ Ventilatora kar‐
augļu kūkas
sēšana
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Ventilatora kar‐
cake / Biskvītkū‐ sēšana
ka bez taukiem
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Augš./Apakš‐
cake / Biskvītkū‐ karsēšana
ka bez taukiem
160
35 - 50
2
Pamatnes bis‐
kvīts – smilšu
mīkla
170 - 1801)
10 - 25
2
Pamatnes bis‐
Ventilatora kar‐
kvīts - no biskvīt‐ sēšana
kūkas mīklas
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ābo‐
lu kūka (2 trauki
Ø20 cm, diago‐
nāli izvietoti)
Ventilatora kar‐
sēšana
160
60 - 90
2
Apple pie / Ābo‐
lu kūka (2 trauki
Ø20 cm, diago‐
nāli izvietoti)
Augš./Apakš‐
karsēšana
180
70 - 90
1
Ventilatora kar‐
sēšana
22
www.aeg.com
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Siera torte
Augš./Apakš‐
karsēšana
170 - 190
60 - 90
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Kūkas / konditorejas izstrādājumi / maize uz cepamās paplātes
Ēdiens
Funkcija
Pītā maize/kliņ‐
ģeris
Ziemassvētku
pīrāgs
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Augš./Apakškar‐ 170 - 190
sēšana
30 - 40
3
Augš./Apakškar‐ 160 - 1801)
sēšana
50 - 70
2
Maize (rudzu
Augš./Apakškar‐ 1. 2301)
maize):
sēšana
2. 160 - 180
1. Cepšanas
procesa pir‐
mā daļa.
2. Cepšanas
procesa otrā
daļa.
1. 20
2. 30 - 60
1
Krēmkūkas/
eklēri
Augš./Apakškar‐ 190 - 2101)
sēšana
20 - 35
3
Šveices rullīši
Augš./Apakškar‐ 180 - 2001)
sēšana
10 - 20
3
Drumstalu mai‐
ze (sausa)
Ventilatora kar‐
sēšana
20 - 40
3
Sviesta mandeļ‐ Augš./Apakškar‐ 190 - 2101)
ķūka/cukura kū‐ sēšana
kas
20 - 30
3
Vaļējie augļu pī‐
rāgi (no rauga/
biskvītkūkas mī‐
150
35 - 55
3
Augš./Apakškar‐ 170
sēšana
35 - 55
3
Ventilatora kar‐
sēšana
40 - 80
3
Ventilatora kar‐
sēšana
Temperatūra
(°C)
150 - 160
klas)2)
Vaļējie augļu pī‐
rāgi (no rauga/
biskvītkūkas mī‐
klas)2)
Vaļējie augļu pī‐
rāgi no smilšu
mīklas
160 - 170
LATVIEŠU
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Rauga mīklas
Augš./Apakškar‐ 160 - 1801)
kūkas ar smalku sēšana
garnējumu
(piem., biezpie‐
nu, krēmu, olu
vaniļas krēmu)
23
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
40 - 80
3
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
2) Lietojiet cepamo pannu.
Cepumi
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Smilšu mīklas
cepumi
Ventilatora kar‐
sēšana
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Smilšu mīklas /
Konditorejas iz‐
strādājumi
Ventilatora kar‐
sēšana
140
20 - 35
3
Short bread /
Smilšu mīklas /
Konditorejas iz‐
strādājumi
Augš./Apakškar‐ 1601)
sēšana
20 - 30
3
No biskvītkūkas
mīklas gatavoti
cepumi
Ventilatora kar‐
sēšana
150 - 160
15 - 20
3
Kūciņas ar olu
baltumu, bezē
Ventilatora kar‐
sēšana
80 - 100
120 - 150
3
Mandeļcepumi
Ventilatora kar‐
sēšana
100 - 120
30 - 50
3
Cepumi no rau‐
ga mīklas
Ventilatora kar‐
sēšana
150 - 160
20 - 40
3
Kārtainās mīklas Ventilatora kar‐
maizītes
sēšana
170 - 1801)
20 - 30
3
Bulciņas
Ventilatora kar‐
sēšana
1601)
10 - 25
3
Bulciņas
Augš./Apakškar‐ 190 - 2101)
sēšana
10 - 25
3
Small cakes /
Mazas kūciņas
(20 paplātē)
Ventilatora kar‐
sēšana
20 - 35
3
1501)
24
www.aeg.com
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Small cakes /
Mazas kūciņas
(20 paplātē)
Augš./Apakškar‐ 1701)
sēšana
20 - 30
3
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Makaronu sace‐ Augš./Apakškar‐ 180 - 200
pums
sēšana
45 - 60
1
Lazanja
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
25 - 40
1
Dārzeņu sace‐
Turbo grilēšana
160 - 170
15 - 30
1
Bagetes pārklā‐
tas ar kausētu
sieru
Ventilatora kar‐
sēšana
160 - 170
15 - 30
1
Saldi sacepumi
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
40 - 60
1
Zivju sacepumi
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
30 - 60
1
Pildīti dārzeņi
Ventilatora kar‐
sēšana
30 - 60
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
11.5 Sacepumi
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
pums1)
160 - 170
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
11.6 Ventilatora kars. + tvaiks
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
3
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazaņja
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
3
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
3
LATVIEŠU
25
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu
(apaļais kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
3
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Cepšana daudzos
līmeņos
Lietojiet funkciju Ventilatora karsēšana.
Kūkas/konditorejas izstrādājumi/maize uz cepamās paplātes
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Krēmkūkas/
eklēri
160 - 1801)
Sausa Streusel
kūka
150 - 160
Plaukta pozīcija
2 stāvokļi
3 stāvokļi
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Cepumi/small cakes/mazas kūkas/smalkmaizītes/maizītes
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
Short bread /
Smilšu mīklas /
Konditorejas iz‐
strādājumi
Plaukta pozīcija
2 stāvokļi
3 stāvokļi
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
No biskvītkūkas
mīklas gatavoti
cepumi
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Cepumi ar olu
baltumu, bezē
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandeļcepumi
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Kārtainās mīklas 170 - 1801)
maizītes
30 - 50
1/4
-
Maizīte
20 - 30
1/4
-
180
26
www.aeg.com
Ēdiens
Small cakes /
Mazas kūciņas
(20 paplātē)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
1501)
23 - 40
Plaukta pozīcija
2 stāvokļi
3 stāvokļi
1/4
-
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
11.8 Lēnā cepšana
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu
liesus, maigus gaļas un zivs ēdienus,
kuru cepeša iekšējā temperatūra
nepārsniedz 65 °C. Šī funkcija nav
piemērota sautētai gaļai vai taukainiem
cūkas cepešiem. Jūs varat izmantot
temperatūras sensoru, lai nodrošinātu,
ka gaļai ir pareiza cepeša iekšējā
temperatūra (skatiet Temperatūras
sensora tabulu).
Pirmajās 10 minūtēs var iestatīt
cepeškrāsns temperatūru no 80 °C līdz
150 °C. Noklusējums ir 90 °C. Pēc
temperatūra iestatīšanas cepeškrāsns
turpina gatavot pie 80 °C. Neizmantojiet
šo funkciju mājputnu gatavošanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja
gatavojot izmantojat šo
funkciju.
1. Apcepiet gaļu pannā uz plīts no
abām pusēm 1-2 min. ļoti karstā
temperatūrā.
2. Ievietojiet gaļu kopā ar karsto
cepšanas pannu cepeškrāsnī uz
restotā plaukta.
3. Iespraudiet temperatūras sensoru
gaļā.
4. Izvēlieties funkciju Lēnā cepšana un
iestatiet pareizu beigu cepeša iekšējo
temperatūru.
Ēdiens
Daudzums
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Liellopu gaļas
cepetis
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Liellopu gaļas fi‐ 1000 - 1500 g
leja
120
90 - 150
3
Teļa cepetis
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Steiks
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Pizza Setting (Picas uzstādījumi)
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pica (plāna garoza)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pica (ar bagātīgu
garnējumu)
180 - 200
20 - 30
2
Tortes
180 - 200
40 - 55
1
LATVIEŠU
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Atvērtais spinātu pī‐
rāgs no smilšu mī‐
klas
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Šveices ābolu pīrāgs 170 - 190
45 - 55
1
Siera torte
140 - 160
60 - 90
1
Ābolu kūka, pārklāta
150 - 170
50 - 60
1
Dārzeņu pīrāgs
160 - 180
50 - 60
1
Neraudzēta maize
230 - 2501)
10 - 20
2
Atvērtais kārtainās
mīklas pīrāgs
160 - 1801)
45 - 55
2
Pīrāgs ar sieru un
230 - 2501)
šķiņķi vai šokolādi un
ogām (picai līdzīgs
ēdiens no Elzasas)
12 - 20
2
Pīrādziņi (gaļas pīrā‐
ga krievu versija)
15 - 25
2
180 - 2001)
27
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
2) Lietojiet cepamo pannu.
11.10 Cepeša cepšana
•
•
•
•
•
Cepšanai izmantojiet siltumizturīgus
cepeškrāsns traukus (skatiet ražotāja
instrukcijas).
Lielus cepeša gabalus var cept uzreiz
cepamajā pannā (ja tāda ir) vai uz
restotā plaukta virs cepamās pannas.
Cepiet liesus gaļas gabalus cepamajā
traukā zem vāka. Šādi gaļa būs
sulīgāka.
Visu veidu gaļu, kuru var apbrūnināt
vai kurai var būt kraukšķīga garoziņa,
var gatavot cepamajā traukā bez
vāka.
Mēs iesakām cepeškrāsnī cept zivis
un gaļu, kuru svars ir lielāks par 1kg.
•
•
•
•
Lai izvairītos no gaļas sulas vai tauku
piedegšanas, mēs iesakām dziļajā
cepamajā pannā ieliet mazliet
šķidruma.
Ja nepieciešams (pēc 1/2 - 2/3
cepšanas laika), apgrieziet cepeti
otrādi.
Cepšanas laikā vairākas reizes
aplaistiet lielus cepeša gabalus un
putnu gaļas gabalus ar cepeša sulām.
Tā iegūsiet labākus cepšanas
rezultātus.
Ierīci var izslēgt apm. 10 minūtes
pirms cepšanas laika beigām, lai
izmantotu atlikušo siltumu.
28
www.aeg.com
11.11 Gaļas cepšanas tabulas
Liellopa gaļa
Ēdiens
Daudzums
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laiks (min.) Plaukta po‐
zīcija
Sautēts cepetis
1-1,5 kg
Augš./
Apakškarsē‐
šana
230
120 - 150
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 190 - 2001)
cepetis vai fileja: cm
grilēšana
pusjēla
5-6
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 180 - 1901)
cepetis vai fileja: cm
grilēšana
vidēji izcepta
6-8
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 170 - 1801)
cepetis vai fileja: cm
grilēšana
labi izcepta
8 - 10
1
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Pleca/kakla/
šķiņķa gabals
1 - 1.5
Infratermiskā 160 - 180
grilēšana
90 - 120
1
Karbonādes ga‐ 1 - 1.5
bals/cūkgaļas ri‐
biņas
Infratermiskā 170 - 180
grilēšana
60 - 90
1
Gaļas rulete
0.75 - 1
Infratermiskā 160 - 170
grilēšana
50 - 60
1
Cūkas stilbs (ie‐ 0.75 - 1
priekš novārīts)
Infratermiskā 150 - 170
grilēšana
90 - 120
1
Teļa gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
Teļa cepetis
1
Infratermiskā
grilēšana
160 - 180
90 - 120
1
Teļa locītava
1.5 - 2
Infratermiskā
grilēšana
160 - 180
120 - 150
1
LATVIEŠU
Jēra gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
Jēra kāja/jēra 1 - 1.5
cepetis
Infratermiskā
grilēšana
150 - 170
100 - 120
1
Jēra mugura
1 - 1.5
Infratermiskā
grilēšana
160 - 180
40 - 60
1
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Zaķa mugu‐
ra/stilbs
līdz 1
Augš./Apakš‐ 2301)
karsēšana
30 - 40
1
Brieža mugu‐ 1.5 - 2
ra
Augš./Apakš‐ 210 - 220
karsēšana
35 - 40
1
Brieža gurns
Augš./Apakš‐ 180 - 200
karsēšana
60 - 90
1
Medījums
1.5 - 2
Plaukta po‐
zīcija
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Putnu gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Putnu gaļas
gabali
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
0,2 - 0,25 ka‐ Infratermiskā
trs
grilēšana
200 - 220
30 - 50
1
Puse vistas
0,4 - 0,5 ka‐
tra
Infratermiskā
grilēšana
190 - 210
35 - 50
1
Vista, broile‐
ris
1 - 1.5
Infratermiskā
grilēšana
190 - 210
50 - 70
1
Pīle
1.5 - 2
Infratermiskā
grilēšana
180 - 200
80 - 100
1
Zoss
3.5 - 5
Infratermiskā
grilēšana
160 - 180
120 - 180
1
Tītars
2.5 - 3.5
Infratermiskā
grilēšana
160 - 180
120 - 150
1
Tītars
4-6
Infratermiskā
grilēšana
140 - 160
150 - 240
1
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Vesela zivs
1 - 1.5
Augš./Apakš‐ 210 - 220
karsēšana
Zivs (tvaicēta)
40 - 60
Plaukta po‐
zīcija
1
29
30
www.aeg.com
11.12 Grilēšana
•
•
•
•
•
Grilējiet, izmantojot maksimālo
temperatūras iestatījumu.
Ievietojiet plauktu pozīcijā, kas ieteikta
grilēšanas tabulā.
Vienmēr novietojiet pannu tauku
savākšanai pirmajā plaukta pozīcijā.
Grilējiet tikai plakanus gaļas vai zivs
gabalus.
Lietojot grilēšanas funkciju, vienmēr
no sākuma uzsildiet tukšu
cepeškrāsni 5 minūtes.
UZMANĪBU!
Grilēšanas laikā
cepeškrāsns durvīm jābūt
aizvērtām.
Grilēšana
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Viena puse
Otra puse
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu gaļas fi‐ 230
leja
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Veselas zivis,
500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Liellopu gaļas
cepetis
Plaukta pozīci‐
ja
Ātrā grilēšana
Ēdiens
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Viena puse
Otra puse
Burgers / Burgeri
8 - 10
6-8
4
Cūkgaļas fileja
10 - 12
6 - 10
4
Desiņas
10 - 12
6-8
4
Filejas/teļa gaļas
steiki
7 - 10
6-8
4
Toast/Grauzdiņš
1-3
1-3
5
Grauzdiņš ar garnē‐
jumu
6-8
-
4
11.13 Saldēta pārtika
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
LATVIEŠU
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pica American, sal‐
dēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, sal‐
dētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
200 - 220
20 - 30
3
Kartupeļi frī, biezi
200 - 220
25 - 35
3
Radziņi/kroketes
220 - 230
20 - 35
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja/Kannelloni,
svaigi
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja/Kannelloni,
saldēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepeškrāsnī cepts
siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistas spārniņi
190 - 210
20 - 30
2
31
Saldēti gatavi ēdieni
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Saldēta pica
Augš./Apakškar‐ pēc ražotāja no‐ pēc ražotāja no‐ 3
sēšana
rādījumiem
rādījumiem
Kartupeļi frī1)
(300 - 600 g)
Augš./Apakškar‐ 200 - 220
sēšana vai Tur‐
bo grilēšana
Bagetes
Augš./Apakškar‐ pēc ražotāja no‐ pēc ražotāja no‐ 3
sēšana
rādījumiem
rādījumiem
Atvērtie augļu
pīrāgi
Augš./Apakškar‐ pēc ražotāja no‐ pēc ražotāja no‐ 3
sēšana
rādījumiem
rādījumiem
pēc ražotāja no‐ 3
rādījumiem
1) Kartupeļus frī gatavošanas laikā apgriezt 2 - 3 reizes.
11.14 Atkausēšana
•
•
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet
pārtiku uz šķīvja.
Izmantojiet pirmo plaukta pozīciju no
apakšas.
•
Nepārklājiet pārtiku ar bļodu vai šķīvi,
jo tas var pagarināt atkausēšanas
laiku.
32
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums Atkausēša‐
(kg)
nas laiks
(min.)
Papildu at‐
kausēšanas
laiks (min.)
Komentāri
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz apgrieztas
apakštases lielā šķīvī. Cepšanas
laikā apgrieziet.
Gaļa
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Gaļa
0.5
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes 0.3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu, kad tas vietām
vēl nedaudz sasalis.
Torte
1.4
60
60
-
11.15 Konservēšana Apakškarsēšana
•
•
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu
vāku un bajonetnoslēgu vai skārda
kārbas.
Izmantojot šo funkciju, lietojiet pirmo
plauktu no apakšas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet
ar skavu.
•
•
•
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens
cepamā paplātē, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekami daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena
litra burku gadījumā), izslēdziet
cepeškrāsni vai samaziniet
temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Zemenes/mellenes/
avenes/gatavas
ērkšķogas
160 - 170
35 - 45
-
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Bumbieri, cidonijas,
plūmes
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Augļi ar kauliņiem
LATVIEŠU
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Burkāni1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurķi
160 - 170
50 - 60
-
Jaukti marinēti dār‐
zeņi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolrābji/zirņi/sparģeļi 160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Atstājiet cepeškrāsnī, kad tā izslēgta.
11.16 Žāvēšana - Ventilatora
karsēšana
•
•
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist
vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas
procesu.
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Pupas
60 - 70
Pipari
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Dārzeņi skābē‐
šanai
60 - 70
5-6
3
1/4
Sēnes
50 - 60
6-8
3
1/4
Zaļumi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Plaukta pozīcija
Plūmes
60 - 70
Aprikozes
Augļi
Ēdiens
1 stāvoklis
2 stāvokļi
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
3
1/4
Bumbieri
60 - 70
6-9
3
1/4
33
34
www.aeg.com
11.17 Temperatūras sensora tabula
Liellopu gaļa
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Ribiņas / filejas steiks: pusjēls
45 - 50
Ribiņas / filejas steiks: vidēji izcepts
60 - 65
Ribiņas / filejas steiks: labi izcepts
70 - 75
Cūkgaļa
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Cūkas pleca / šķiņķa / kakla gabals
80 - 82
Cūkgaļas (muguras) karbonāde / žāvēta cū‐ 75 - 80
kas fileja
Gaļas rulete
75 - 80
Teļa gaļa
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Teļa cepetis
75 - 80
Teļa locītava
85 - 90
Aitas / jēra gaļa
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Aitas stilbiņš
80 - 85
Muguras karbonāde
80 - 85
Jēra cepetis / jēra kāja
70 - 75
Medījums
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Zaķa mugura
70 - 75
Zaķa stilbiņš
70 - 75
Vesels zaķis
70 - 75
Brieža mugura
70 - 75
Brieža stilbiņš
70 - 75
Zivs
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Lasis
65 - 70
Foreles
65 - 70
LATVIEŠU
35
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
•
•
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir
grila paplātei.
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli;
Tīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
12.2 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
2
1
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
12.3 Katalītiskais ventilatora
pārsegs
UZMANĪBU!
Tīrot katalītisko virsmu,
nelietojiet izsmidzināmus
cepeškrāsns tīrīšanas
līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus, ziepes vai citus
tīrīšanas līdzekļus. Tie var
sabojāt katalītisko virsmu.
Traipi vai krāsas maiņa uz
katalītiskās virsmas
neietekmē tās īpašības.
BRĪDINĀJUMS!
Neļaujiet bērniem atrasties
cepeškrāsns tuvumā, tīrot to
augstas temperatūras
režīmā. Cepeškrāsns virsma
ļoti sakarst un ir iespējams
gūt apdegumus.
Pirms katalītiskās tīrīšanas
ieslēgšanas izņemiet visus
piederumus no cepeškrāsns.
Ieslēdziet cepeškrāsns
apgaismojumu.
Ventilatora pārsegs ar katalītisko
pārklājumu ir pašattīrošas. Tas absorbē
taukus, kas nosēžas uz sienām ierīces
darbības laikā.
36
www.aeg.com
Lai veiktu pašattīrīšanos, regulāri
uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni.
1. Notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu
ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli,
tad nosusiniet to.
2. Iestatiet funkciju .
3. Noregulējiet cepeškrāsns
temperatūru uz 250 °C grādiem un
ļaujiet tai darboties vienu stundu.
4. Kad ierīce ir atdzisusi, notīriet to ar
mīkstu un mitru sūkli.
12.4 Cepeškrāsns griesti
12.5 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Durvis un iekšējo stikla paneli var
noņemt, lai tos notīrītu. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Noņemot durvis no ierīces,
rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir
smagas.
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce
atdzisusi. Var gūt
apdegumus.
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu
tīrīšanu, augšējo sildelementu var nolaist
uz leju.
1. Satveriet sildelementu priekšpusē ar
abām rokām.
2. Velciet uz priekšu, pārvarot atsperes
spiedienu, un gar balstiem
cepeškrāsns iekšējās sienas abās
pusēs.
A
A
Izņemiet plauktu balstus.
3. Veriet ciet durvis, līdz tās atrodas
pirmajā atvēršanas pozīcijā (aptuveni
70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no ierīces nedaudz uz
augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas. Šādi tiks novērsti
skrāpējumi.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
spraudņa blīvi.
2
B
Sildelements nolaižas uz leju.
3. Notīriet cepeškrāsns griestus.
4. Uzstādiet sildelementu, veicot
darbības pretējā secībā.
Uzstādiet sildelementu
pareizi, balstot uz balstiem
abās ierīces iekšējās sienas
pusēs.
5. Uzstādiet plauktu balstus.
1
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to izceltu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
LATVIEŠU
37
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Sānu lampa
9. Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un durvis. Veiciet augstāk
minētās darbības pretējā secībā. Pirmo
uzstādiet mazāko paneli, pēc tam lielāko.
1. Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās
puses plaukta balstu.
2. Ar šauru, neasu priekšmetu
(piemēram, tējkaroti) noņemiet stikla
pārsegu.
12.6 Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu.
Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3. Notīriet stikla pārsegu.
4. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300° C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
5. Uzlieciet stikla pārsegu.
6. Uzstādiet kreisās puses plaukta
balstu.
38
www.aeg.com
13.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai izslēgt.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Izslēgtā stāvoklī displejs ne‐
rāda laiku.
Displejs ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu displeju,
vienlaikus pieskarieties
un
.
Nedarbojas termozonde.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejā ir redzams kods
"C2".
Jūs vēlaties ieslēgt Atkausē‐ Izņemiet no kontaktligzdas
šanas funkciju, bet neizņē‐
termozondi.
māt termozondi no ligzdas.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā būs redzams
"Demo".
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
39
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Skatiet sadaļu "Iestatījumu
izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE
14.1 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES
65-66/2014
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BE731410HM
BE731410NM
BE731442HM
BE731442NM
Energoefektivitātes indekss
81.2
Elektroenerģijas patēriņa klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais
režīms
0.99 kWh/ciklā
40
www.aeg.com
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ven‐
tilācijas režīms
0.69 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
71 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
14.2 Enerģijas taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām,
kas ļauj taupīt enerģiju,
gatavojot ikdienā.
Vispārēji padomi
Pārliecinieties, ka cepeškrāsns durvis ir
cieši aizvērtas, kad ierīce darbojas, un
centieties tās turēt maksimāli aizvērtas
gatavošanas laikā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams
neuzkarsēt cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika
un gatavošanas ilguma. Atlikušais
siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot
ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
BE731410HM
39.0 kg
BE731410NM
35.0 kg
BE731442HM
39.5 kg
BE731442NM
35.0 kg
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju Darb.
laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks
pārsniedz 30 minūtes, uzkarsēšanas
elementi automātiski izslēdzas 10%
ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Displejā būs redzams atlikušā
siltuma temperatūras rādījums.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Izslēdziet lampu uz gatavošanas laiku un
ieslēdziet to tikai, kad ir vajadzība.
Ventilatora kars. + tvaiks
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā. Tā darbojas tā, ka
temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var
atšķirties no displejā norādītās
temperatūras gatavošanas cikla laikā un
gatavošanas laiks var atšķirties no citu
programmu gatavošanas laikiem.
Izmantojot Ventilatora kars. + tvaiks,
lampa automātiski izslēdzas pēc 30
sekundēm. Lampu var aktivizēt vēlreiz,
bet šī rīcība samazinās paredzamos
enerģijas ietaupījumus.
Displeja deaktivizēšana
Nepieciešamības gadījumā varat pilnībā
izslēgt displeju. Pieskarieties vienlaikus
un
, līdz displejs izdziest. Šis solis
arī aktivizē ierīci.
LATVIEŠU
41
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
42
www.aeg.com
LATVIEŠU
43
867314612-B-282016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising