AEG | BSK78222YM | User manual | Aeg BSK78222YM Användarmanual

Aeg BSK78222YM Användarmanual
BSE782220M
BSK78222YM
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 11
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 18
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................19
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 19
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 22
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 23
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 44
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 47
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 50
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
5
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
6
www.aeg.com
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Ånginsats
För kakor och småkakor.
Långpanna
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst. Insatsen lämpar
7
8
www.aeg.com
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
t.ex. ris, polenta, pasta.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller VarioGuide
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: VarioGuide. Tryck på
touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, VarioGuide. Tänd eller
släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen
när produkten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder
för att aktivera eller inaktivera funktionen: Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
3
4
5
6
7
8
SVENSKA
Touchfält
9
Funktion
Beskrivning
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbupp- Funktionen är på. Den minskar uppvärmning
värmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Ställa in vattnets hårdhet
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsgrad (dH) med motsvarande
kalkavlagringar och vattnets kvalitet.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
Vattenhårdhet
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklassifikation
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjukt
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
4
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta testremsan som medföljer
ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Ha inte remsan under rinnande
vatten.
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Vänta i 1 minut och kontrollera sedan
vattnets hårdhetsgrad enligt tabellen
nedan.
Färgerna i reaktionszonerna fortsätter
att ändras. Du ska bara kontrollera
vattnets hårdhetsgrad i upp till 1
minut efter testet.
5. Ställ in vattnets hårdhetsgrad: meny:
Normalinställning.
SVENSKA
Testremsa
Vattenhårdhet
Testremsa
11
Vattenhårdhet
3
1
4
2
Du kan ändra vattnets hårdhetsgrad i
menyn: Normalinställning /
Vattenhårdhet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Symbol / menyfunktion
6.1 Navigera i menyerna
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
6.2 Översikt över menyerna
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast I Display kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Beskrivning
Ställ klockan.
Inställning klocka
Tidsanvisning
Heat+Hold
för att ställa in
för att gå till
3. Tryck på
undermenyn eller godkänna
inställningen.
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
Val Av Språk
Ljudvolym
Knappljud
Snabbstart När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
Set + Go
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Beskrivning
Alarm/Felsignal
Vattenhårdhet
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
För att ställa in vattnets hårdhetsnivå (1 4).
12
www.aeg.com
Symbol / menyfunktion
DEMO-läge
Service
Beskrivning
Symbol / menyfunktion
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
Visar programvarans
version och konfiguration.
Beskrivning
6.3 Undermeny för: Rengöring
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Tömning Av Tanken
Procedur för att avlägsna restvatten från
vattenlådan efter användning av ångfunktionen.
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp
av ugnsrengöringsmedel.
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är
lätt smutsad och inte bränts flera gånger.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagringar.
Spolning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när ångfunktionerna använts ofta.
6.4 Tillagningsfunktioner
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
SVENSKA
6.5 Special
6.6 Undermeny för:
VarioGuide
Maträtt
Kycklingvingar, färska
Matkategori: Fisk/Skaljur
Kycklingvingar, frysta
Maträtt
Fisk
Kycklinglår, färskt
Fisk, ugnsbakad
Fiskpinnar
Kyckling
Fiskfilé, tjock
Kyckling, 2 halvor
Fryst fiskfilé
Hel kyckling
Hel liten fisk
Hel liten fisk, grillad
Hel fisk, grillad
Hel fisk, grillad
Forell
Lax
Hel anka
-
Hel gås
-
Hel kalkon
-
Matkategori: Kött
Maträtt
Laxkotlett
Utmärkt Nötkött,
Kokt
Hel Lax
Räkor
Räkor, färska
Nötkött
Räkor, frysta
Musslor
Bräserat kött
Köttfärslimpa
Nötkött
Matkategori: Fågel
Kycklinglår, fryst
Pocherat kycklingbröst
Fiskfilé, tunn
Hel fisk, ångad
Bräserat kött
Köttfärslimpa
Maträtt
Röd
Benfri Kyckling
-
Benfri Kyckling
-
13
Röd
Rosa
Rostbiff
Rosa
Välstekt
Välstekt
14
www.aeg.com
Maträtt
Maträtt
Hare
• Harstek
• Harsadel
Röd
Rostbiff
Rosa
• Harsadel
Välstekt
Fläsklägg, förkokt
Rådjursstek
• Bog av hjort/
rådjur
• Rådjurs-/ hjortsadel
Skinkstek
Viltstek
Stek av gris
Fransyska av vilt
Chipolata
Revbensspjäll
Vilt
Stek av gris
Fläsk
Fläskkarré, rökt
Fläskkarré, pocherad
Maträtt
Lasagne
-
Grishals
Fryst lasagne/
cannelloni
-
Makaronpudding
-
Potatisgratäng
-
Grönsaksgratäng
-
Deserter
-
Fläskbog
Grisstek
Kokt Skinka
Kalvlägg
Kalv
Matkategori: Ugnsrätter
Fransyska
Kalvstek
Lammstek med ben
Matkategori: Pizza/Quiche
Maträtt
Pizza, tunn
Lammstek
Lamm
Pizza, extra fyllning
Lammsadel
Lammstek, rosa
Pizza
Fryst pizza
Fryst panpizza
Kyld pizza
Lammstek, rosa
Fryst portionspizza
Baguette med smält ost
Tarte Flambée
-
Äppelpaj, söt
-
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Quiche Lorraine
-
Smulpaj
-
Pajer
-
Sockerkaka
Mördegskakor
Matkategori: Tårta/Kakor
Mördegsbotten
Maträtt
Tysk Ringkaka
-
Äppelkaka, täckt
-
Sockerkaka
-
Äppelpaj
-
Cheesecake, Form
-
Mjuk Kaka
-
Madeirakaka
-
Äppelpaj
-
Äppelpaj, söt
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Bakverk
-
Smördegskakor
-
Petits-Choux
-
Smördegskakor
-
Bakelser
-
Mandelbiskvier
-
Mördegskakor, Kex
-
Julkakor
-
Fryst Apfel Strudel
-
Kaka på bakplåt
15
Sockerkaks-/
Mördegssmet
Frukttårta, Mördegsbotten
Fruktkaka
Sockerkakssmet,
Frukttårta
Jästdeg
Matkategori: Bröd/Bullar
Maträtt
Bullar
Bullar
Bullar, förbakade
Bullar, djupfrysta
Ciabatta
-
Baguette
Baguetter, förbakade
Baguetter, frysta
Matbröd
Franskbröd
Fylld Vetefläta
Mörkt Bröd
Bröd
Rågbröd
Fullkornsbröd
Osyrat Bröd
Bakpulverdeg
Fryst bröd/franskbullar
Jästdeg
Cheesecake, Plåt
-
Brownies
-
Maträtt
Rulltårta
-
Broccoli, Buketter
-
Jästkaka
-
Broccoli, hel
-
Matkategori: Grönsaker
16
www.aeg.com
Maträtt
Maträtt
Ägg, löskokta
Blomkål, Buketter
-
Blomkål, hel
-
Morötter
-
Zucchini, Skivor
-
Sparris, grön
-
Sparris, vit
-
Maträtt
Paprika, Remsor
-
-
Spenat, färsk
-
Pommes Frites,
tunn
Purjolöksringar
-
Pommes Frites,
tjock
-
Gröna Bönor
-
Svamp, Skivor
-
Pommes Frites, frys- ta
Skalade Tomater
-
Croquetter
-
Brysselkål
-
Croquetter
-
Selleri, tärnad
-
Riven Potatisgräng
-
Ärtor
-
-
Äggplanta
-
Kokad potatis, fjärdedelar
Fänkål
-
Kokad Potatis
-
Kronärtskockor
-
Ugnsbakad potatis
-
Rödbeta
-
Potatisdumplings
-
Svartrot
-
Bröddumpling
-
Kålrabbi, Remsor
-
Brytbönor
-
Savoykål
-
Matkategori: Kräm/Terriner
Maträtt
Ugnsomelett
-
Knäckflan
-
Terriner
-
Ägg, medelkokta
Ägg
Ägg, hårdkokta
Äggstanning
Matkategori: Smårätter
Jästdumplings, salta Jästdumplings, söta Ris
-
Färsk tagliatelle
-
Polenta
-
Använd
eller
för att
ställa in de nya värdena vid
ändring av vikt eller
innertemperatur för rätten.
6.7 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
SVENSKA
2. Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in temperaturen.
4. Tryck på
för att bekräfta.
6.8 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maxnivån (ca 950 ml) tills ljudsignalen
hörs eller displayen visar
meddelandet. Vattenmängden räcker
i ca 50 minuter. Fyll inte vattenlådan
över maxnivån. Då finns det risk för
vattenläckage, översvämning och
skador på skåpsmöbler.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
4. Slå på produkten.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När produkten når den
inställda temperaturen avges en
ljudsignal.
När vattnet i vattenlådan börjar ta
slut ljuder en signal. Vattenlådan
måste fyllas på för att man ska kunna
fortsätta med ångtillagningen på det
sätt som beskrivs ovan.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
17
7. Stänga av produkten.
8. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
Se rengöringsfunktionen: Tömning
Av Tanken.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten.
Torka alltid av ugnsutrymmets botten
när ugnen har kallnat.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen. För att skynda på torkningen kan
du stänga luckan och värma upp
produkten med funktionen: Varmluft i
temperatur 150 °C i ca 15 minuter.
6.9 Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.10 Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
6.11 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
18
www.aeg.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att produkten ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
SVENSKA
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
19
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
för
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen
för den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre ramen
i produktens utrymme.
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
8.2 Recept med Automatiska
Recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
20
www.aeg.com
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
4. Tryck på
eller
inom
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
Långpanna / Djup form:
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
Skjut in långpannan / djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
21
22
www.aeg.com
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
Tryck på
bekräfta.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
på
. Displayen visar ett meddelande.
igen och sedan på
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
för att
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
SVENSKA
23
10.6 Ljusstyrka i display
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmare
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första hyllnivån.
Efter halva uppvärmningstiden kan du
byta plats på dem.
24
www.aeg.com
Jäsning Av Deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg brödet i en stor form. Använd
den första hyllnivån. Ställ in funktion:
Jäsning Av Deg och tillagningstiden.
Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllnivån.
11.3 Ånga
VARNING!
Var försiktig när du öppnar
ugnsluckan medan
produkten är igång. Ånga
kan släppas ut.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Fyll på
vattenlådan till maxnivån. Lägg rätterna i
rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kronärtskockor
99
50 - 60
2
Aubergine
99
15 - 25
2
Blomkål, hel
99
35 - 45
2
Blomkål, buketter
99
25 - 35
2
Broccoli, hel
99
30 - 40
2
Broccoli, buket-
99
13 - 15
2
Svamp, skivor
99
15 - 20
2
Ärtor
99
20 - 30
2
Fänkål
99
25 - 35
2
Morötter
99
25 - 35
2
Kålrabbi, strimlor 99
25 - 35
2
Paprika, strimlor
99
15 - 20
2
Purjolök, ringar
99
20 - 30
2
Gröna bönor
99
35 - 45
2
ter1)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småbladig bu99
kettsallad, buketter
20 - 25
2
Brysselkål
99
25 - 35
2
Rödbeta
99
70 - 90
2
Svartrot
99
35 - 45
2
Selleri, tärnad
99
20 - 30
2
Sparris, grön
99
15 - 25
2
Sparris, vit
99
25 - 35
2
Spenat, färsk
99
15 - 20
2
Skalade tomater
99
10
2
Brytbönor
99
25 - 35
2
Savoykål
99
20 - 25
2
Zucchini, skivor
99
15 - 25
2
Bönor, förvälld
99
20 - 25
2
Grönsaker, förvällda
99
15
2
Torkade bönor,
99
blötlagda (förhållande vatten /
bönor 2:1)
55 - 65
2
Sockerärtor (kaiser-peppar)
99
20 - 30
2
Rödkål eller vitkål, strimlad
99
40 - 45
2
Pumpa, kuber
99
15 - 25
2
Surkål
99
60 - 90
2
Sötpotatis
99
20 - 30
2
Tomater
99
15 - 25
2
Majskolv
99
30 - 40
2
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästdumplings
99
25 - 35
2
25
26
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Potatisdumplings 99
35 - 45
2
Oskalade potatisar, medelstora
99
45 - 55
2
Ris (vatten/ris-för- 99
35 - 45
2
hållande 1:1)1)
Kokt potatis, delad
99
35 - 45
2
Bröddumpling
99
35 - 45
2
Färsk tagliatelle
99
15 - 25
2
Polenta (vätskeproportion 3:1)
99
40 - 50
2
Bulgur (vatten/
bulgur-mängd
1:1)
99
25 - 35
2
Couscous (vatten/couscousmängd 1:1)
99
15 - 20
2
Spaetzle (tysk pa- 99
stasort)
25 - 30
2
Jasminris (vatten/ 99
ris-mängd 1:1)
30 - 35
2
Linser, röda (vatten/linser-mängd
1:1)
99
20 - 30
2
Linser, bruna och 99
gröna (vatten/
linser-mängd 2:1)
55 - 60
2
Rispudding (vatten/ris-mängd
2,5:1)
99
40 - 55
2
Mannagrynspudding (mjölk/
mannagrynmängd 3,5:1)
99
20 - 25
2
1) Förhållandet mellan vatten och ris kan ändras efter typen av ris.
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äppelskivor
99
10 - 15
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Heta bär
99
10 - 15
2
Fruktkompott
99
20 - 25
2
Smälta choklad
99
10 - 20
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell, ca 250 g
85
20 - 30
2
Räkor, färska
85
20 - 25
2
Räkor, frysta
85
30 - 40
2
Laxkotletter
85
20 - 30
2
Laxöring, ca 1 000 85
g
40 - 45
2
Musslor
99
20 - 30
2
Plattfiskfilé
80
15
2
Fisk
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka 1 000 g
99
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst 90
25 - 35
2
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
2
Kalv-/skinkstek utan
ben, 800 - 1 000 g
90
80 - 90
2
Kassler, pocherad
90
70 - 90
2
Tafelspitz (oxkött lång- 99
kokt på riktigt låg värme)
110 - 120
2
Chipolata
80
15 - 20
2
Bayersk kalvkorv (vit
korv)
80
20 - 30
2
Österrikisk korv
80
20 - 30
2
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ägg, hårdkokt
99
18 - 21
2
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ägg, medelkokt
99
12 - 13
2
Ägg, löskokt
99
10 - 11
2
11.4 Varmluftsgrillning och
Ånga kombinerat
Du kan kombinera dessa funktioner för
att laga kött, grönsaker och smårätter på
en gång.
• Ställ in funktionen: Varmluftsgrillning
för att steka kött.
Livsmedel
• Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
• Låt ugnen svalna till en temperatur
runt 90 °C. Du kan öppna ugnsluckan
till första läget i ungefär 15 minuter.
• Ställ in funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga Hög (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff 1
kg
Brysselkål,
polenta
180
60 - 70
kött: 1
99
40 - 50
kött: 1
grönsaker:
3
Grisstek 1
kg,
Potatis,
grönsaker,
sås
180
60 - 70
kött: 1
99
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
Kalvstek 1
kg,
Ris, grönsaker
180
50 - 60
kött: 1
99
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
11.5 Ånga Medelhög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudd-
90
35 - 45
2
Äggstanning 1)
90 - 110
15 - 30
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
ing i portionsskålar1)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Liten fisk upp till 350
g
90
20 - 30
2
Hel fisk upp till 1 000
g
90
30 - 40
2
Ugnsdumplingar
120 - 130
40 - 50
2
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
11.6 Ånga Låg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff 1 000 180 - 200
g
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå 500
g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000 g
(blötlägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 210
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000 g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Franskbullar
180 - 210
25 - 35
2
Förgräddade bullar
200
15 - 20
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
15 - 20
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
29
30
www.aeg.com
11.7 Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Maträtter på en
tallrik
110
10 - 15
2
Makaronpudding 110
10 - 15
2
Ris
110
10 - 15
2
Dumplingar
110
15 - 25
2
11.8 Bakning
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
11.9 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
SVENSKA
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.10 Bakning på en nivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
150 - 1601)
20 - 30
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Först i 20
minuter:
2. Minska därefter till:
Över-undervärme
1.
2.
1.
2.
1
Petit-chouer/
bakelser
Över-undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
2301)
160 - 180
20
30 - 60
31
32
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/sock- Över-undervärerkringlor
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka
Över-undervärme
180
35 - 55
3
Jästkaka med
fyllning (t.ex.
kvarg, grädde,
vaniljkräm)
Över-undervärme
160 - 1801)
40 - 60
3
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördeg / sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 25
3
Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Kakor med jäst
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Över-undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
Småkakor
1) Förvärm ugnen.
11.11 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
170 - 190
15 - 35
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
11.12 Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rispudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med socker- 160 - 170
kakssmet (rund kakform)
70 - 80
3
Franskbröd
55 - 70
3
190 - 200
11.13 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
33
34
www.aeg.com
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Short bread /
Mördegskaka /
Mördegsremsor
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.14 Knaprigt med Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (tjock)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine /
Swiss Flan
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
210 - 2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Flammekuchen
210 - 2301)
15 - 25
2
Pirog
180 - 2001)
15 - 25
2
35
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.15 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra
att juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
11.16 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 190
30 - 60
1
Köttfärslimpa
750 g – 1 kg
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
36
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Fläsklägg (lagad 750 g – 1 kg
i förväg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Varmluftsgrillning
180 - 2001)
35 - 55
1
Rådjurssadel, 1,5 - 2 kg
hjortsadel
Över-undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Bog
Över-undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1,5 - 2 kg
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
40 - 50
1
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
180 - 200
30 - 50
1
11.17 Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Falsnivå
37
38
www.aeg.com
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
190 - 210
15 - 25
3
Pommes Frites, tjock 190 - 210
20 - 30
3
Croquetter
190 - 210
20 - 40
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
2
11.18 Fryst Mat
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes Frites1) Över-undervärme eller Varm(300 – 600 g)
luftsgrillning
200 - 220
Baguetter
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Över-undervärme
enligt tillverka3
rens anvisningar
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
39
Falsnivå
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.19 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Kalvstek
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Stekar
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.20 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
40
www.aeg.com
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.21 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
SVENSKA
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.22 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
170 - 190
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk Kaka
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
170 - 190
50 - 70
2
Mörkt bröd
170 - 190
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
40 - 60
2
Franskbullar
190 - 210
20 - 35
2
11.23 Matlagningstermometer tabell
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Röd
Rosa
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Köttfärslimpa
Mindre
Rosa
Mer
80
83
86
41
42
www.aeg.com
Fläsk
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Skinka,
Stek
80
84
88
Kotlett (sadel),
Fläskkarré, rökt,
Fläskkarré, kokt
75
78
82
Kalv
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fårbog
80
85
88
Fårsadel
75
80
85
Lammbog,
Lammstek
65
70
75
Vilt
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Harsadel,
Rådjurssadel, hjortsadel
65
70
75
Harbog,
Hel hare,
Rådjurs-/hjortbog
70
75
80
Fågel
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kyckling (hel/halv/filé)
80
83
86
Anka (hel/halv),
Kalkon (hel/filé)
75
80
85
Anka (filé)
60
65
70
SVENSKA
Fisk (lax/forell/gös)
43
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fisk (hel/stor/ångkokt),
Fisk (hel/stor/grillad)
60
64
68
Grytor - förkokta grönsaker
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Squashgryta,
Broccoligryta,
Fänkålsgryta
85
88
91
Grytor - kryddstark
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Cannelloni,
Lasagne,
Makaronipudding
85
88
91
Grytor - söta
Innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt,
Risgrynsgryta med eller utan frukt,
Söt nudelgryta
Mindre
Rosa
Mer
80
85
90
11.24 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Tester för funktionen: Ånga Hög.
Livsmedel
Behållare
(Gastronorm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempera- Tid (min) Kommentar
tur (°C)
Broccoli1)
1 x 1/2 perforerad
300
3
99
13 - 15
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Broccoli1)
2 x 1/2 perforerad
2 x 300
2 och 4
99
13 - 15
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Broccoli1)
1 x 1/2 perforerad
max.
3
99
15 - 18
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
44
www.aeg.com
Livsmedel
Behållare
(Gastronorm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempera- Tid (min) Kommentar
tur (°C)
Frysta ärtor
2 x 1/2 perforerad
2 x 1300
2 och 4
99
Tills tem- Sätt bakplåperatuten på första
ren på
ugnsnivån.
den kallaste
punkten
når 85
°C.
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan köpa våra produkter på
www.aeg.com/shop och i de bästa
återförsäljarbutikerna.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
12.3 Borttagning av
ugnsstegarna
• Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör
med non stick-beläggning. Det kan
skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
12.2 Rekommenderade
rengöringsprodukter
Använd inte svampar med slipeffekt eller
slipande rengöringsmedel. Det kan
skada delarna i emalj och rostfritt stål.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
12.4 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för
att rengöra sidoväggarna.
SVENSKA
Ångrengöringsfunktionerna stöder
ugnens ångugnsrengöring.
Ugnen måste ha kallnat
innan du startar
rengöringsproceduren.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
1. Fyll vattenlådan till maxnivån (ca 950
ml) tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Slå på funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på ett sensorfält för att
stänga av signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emalj- och ståldelarna.
b) Slå på funktionen.
Efter ca 50 minuter hörs en
signal. Första delen av
programmet är klart.
c) Tryck på
.
Detta är inte slutet av
rengöringsproceduren.
Följ instruktionerna i
meddelandet på
displayen för att
slutföra rengöringen.
d) Torka av insidan av ugnen med
en svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten eller
ugnsrengöringsmedel.
e) Tryck på
.
Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av ugnen med en
svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills ugnen är
torr. För att påskynda torkningen kan du
värma upp ugnen med varmluft vid en
temperatur på 150 °C i ca 15 minuter. Du
45
kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
ugnen manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
12.5 Påminnelse Rengöring
När påminnelsen visas måste
rengöringen göras. Utför funktionen
Ångrengöring Plus.
Du kan aktivera / avaktivera funktionen:
Påminnelse Rengöring på menyn:
Normalinställning.
12.6 Ångalstringssystem Avkalkning
När ånggeneratorn är igång blir det lätt
kalkavlagringar inuti den (på grund av
kalciuminnehållet i vattnet). Detta kan ha
en negativ effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att förhindra
kalkavlagringar ska man rengöra
ånggeneratorkretsen.
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Kontrollera att vattenlådan är tom.
2. Tryck på
.
3. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
4. Tryck på
.
5. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
6. Fyll återstående delen av vattenlådan
med vatten till maxnivån tills
ljudsignalen hörs eller meddelandet
visas på displayen.
.
7. Tryck på
Då aktiveras den första delen av
proceduren: Avkalkning.
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
8. I slutet av den första delen ska
grillen/långpannan tömmas och
placeras på den första ugnsnivån
igen.
46
www.aeg.com
9. Tryck på
.
10. Fyll vattenlådan med kranvatten till
maxnivån tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
11. Tryck på
.
Då aktiveras den andra delen av
proceduren: Avkalkning. Då sköljs
ångalstringskretsen.
Det här tar ca 35 minuter.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
2. Tryck på
.
3. Fyll vattenlådan med kranvatten till
maxnivån tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
4. Tryck på
.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
12.9 Tömning Av Tanken
Plocka ur alla tillbehör.
Ta ut grillen/långpannan när proceduren
är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på
displayen om att upprepa
den.
Om ugnen är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr trasa. Låt ugnen
torka helt med luckan öppen.
12.7 Avkalkningspåminnelse
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning. Dessa
påminnelser aktiveras varje gång du
stänger av produkten.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
12.8 Ångalstringssystem Spolning
Rengöringsfunktionen tar bort
restvattnet från vattenlådan. Använd
funktionen efter ångfunktionen.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 6 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
.
2. Tryck på
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
12.10 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
SVENSKA
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
47
12.11 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
B
1
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
48
www.aeg.com
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
SVENSKA
49
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i grillen/långpannan efter avkalkningsrutinen.
Du har inte fyllt vattenlådan
till maxnivån.
Kontrollera om det finns avkalkningsmedel/vatten i vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet efter avkalkningsprogrammet.
Grillen/långpannan står på
fel ugnsnivå.
Avlägsna resterande vatten
och avkalkningsmedel från
ugnens botten. Sätt långpannan på den första ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns för mycket vatten i Du har sprutat för mycket
botten av ugnsutrymmet när rengöringsmedel i produkrengöringsfunktionen är klar. ten innan rengöringsprogrammet aktiverades.
Täck alla delar i ugnsutrymmet med ett tunt lager rengöringsmedel. Spruta ett
jämnt lager rengöringsmedel.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Den initiala temperaturen i
Upprepa programmet. Kör
ugnsutrymmet för ångrengö- programmet när produkten
ringsfunktionen var för hög. är kall.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte bort ugnsstegar- Ta ut ugnsstegarna ur prona innan du startade rengör- dukten och upprepa funktioingsrutinen. De kan överföra nen.
värme till väggarna och göra
att det fungerar sämre.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produkprodukten innan du startade ten och upprepa funktionen.
rengöringsrutinen. De kan
försämra ångprogrammet
och göra att det fungerar
sämre.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
50
www.aeg.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BSE782220M
BSK78222YM
Energiindex
81.0
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.68 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
BSE782220M
42.0 kg
BSK78222YM
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
14.2 Energibesparing
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
SVENSKA
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
51
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Varmluft + Ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867335174-C-412017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising