AEG BSE792320B, BSE792320M User manual

AEG BSE792320B, BSE792320M User manual
BSE792320B
BSE792320M
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 24
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 25
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 25
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 28
11. PATARIMAI.......................................................................................................30
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 59
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................64
14. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 66
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................67
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų. Jaunesnių
nei 8 metų amžiaus vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.aeg.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
•
2.4 Troškinimas garuose
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Priedai
Grotelės
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo indas
7
8
www.aeg.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Funkcija
Commentaire
Valdymo Skydelis Rodo esamus prietaiso nustatymus.
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo Funkci‐
jos ar „VarioGui‐
de“
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasirinktu‐
mėte kaitinimo funkciją arba meniu „VarioGuide“.
Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad perjungtu‐
mėte meniu: Kaitinimo Funkcijos, „VarioGuide“.
Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę, lieskite
lauką 3 sekundes. Lemputę taip pat galite įjungti,
kai prietaisas yra išjungtas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐
rinkti.
Temperatūros pa‐ Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
sirinkimas
esama temperatūra. Lieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greita‐
sis Įkaitinimas.
Mygtukas žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atidaryti
pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikykite 3
sekundes.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Commentaire
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laik‐
matį arba funkcijas: Funkcijų Užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go. Taip pat
galite pakeisti kepimo termometro nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės Svorio Progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima pa‐
keisti.
10
www.aeg.com
Simbolis
Funkcija
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje rodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens ka‐
tegorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
LIETUVIŲ
Patikros juostelė
Vandens kietumas
Patikros juostelė
1
11
Vandens kietumas
4
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
2
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
3
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimas vakuume
Turi kaitinimo funkciją ir automatinių programų są‐
rašą.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.
Specialios Funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
12
www.aeg.com
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuosta‐
tos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą ir
pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurodyta
temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio pobū‐
džio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima kore‐
guoti. Jos priklauso nuo receptų, naudojamų ing‐
redientų kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodomas
esamas laikas.
Greitasis Įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau paspau‐
dus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasibai‐
gus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas Apie Valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu:
Kepimas vakuume
Šis metodas prasidėjo nuo Sous-vide
technologijos, kuri prancūzų kalba reiškia
Simbolis
13
„vakuume“. Pavadinimas reiškia
gaminimo metodą sandariuose
vakuumuotuose plastikiniuose
maišeliuose žemoje temperatūroje.
Meniu elementas
Aprašas
Kepimas vakuume
Naudojami garai mėsai, žuviai, jūros gėry‐
bėms, daržovėms ir vaisiams. Nustatykite
50–95 °C temperatūrą.
Kepimo vakuume receptai
Pateikiamas automatinių programų sąra‐
šas.
Kepimo vakuume „VarioGui‐
de“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės
nuostatos daugybei patiekalų. Pasirinkite
patiekalą ir pradėkite maisto gaminimo pro‐
cesą. Nurodyta temperatūra ir trukmė yra
tik orientacinio pobūdžio siekiant geresnių
rezultatų ir jas galima koreguoti. Jos pri‐
klauso nuo receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
6.4 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nestipriai
užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų generatoriaus sistemos likusių kalkių
valymo procesas.
Praplovimas
Garų generatoriaus sistemos plovimo ir va‐
lymo procesas po dažno garų funkcijų nau‐
dojimo.
Papildomas Valymas Garais
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
14
www.aeg.com
6.5 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srautas
Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir mais‐
tui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tem‐
peratūrą nei funkcijai Tradicinis kaitinimas.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus
pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę tempe‐
ratūrą nei funkcijai Tradicinis kaitinimas.
Tradicinis kaitinimas(Vir‐ Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
šutinis/Apatinis Kaitini‐
mas)
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Grilis
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Terminis Kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip
pat tinka apkepams ir skrudinti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas Karštas Oras
Kepti duoną, pyragus ir sausainius. Taupyti ener‐
giją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal drėgno karšto oro funkcijos ga‐
minimo lenteles, kad būtų pasiektas norimas
maisto gaminimo rezultatas. Jeigu norite rasti
daugiau informacijos apie rekomenduojamas nuo‐
statas, žr. gaminimo naudojant drėgno karšto oro
funkciją lentelę skyriuje „Naudingi patarimai“. Ši
funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Drėgnas Maisto Gamini‐ Galite pasirinkti iš trijų neautomatinių maisto ga‐
mas
minimo funkcijų su skirtingu drėgmės kiekiu. Vei‐
kiant šioms funkcijoms, naudojami garai ir karštas
oras. Jos apima maisto gaminimą naudojant skir‐
tingą garų kiekį.
Didelė Drėgmė
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems garnyrams gaminti.
LIETUVIŲ
15
Papildomas meniu Drėgnas Maisto Gaminimas
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Maža Drėgmė
Funkcija tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje gami‐
namiems patiekalams ir troškinimui orkaitėje. Dėl
garų ir karščio mėsa pasidaro minkšta ir sultinga,
o jos paviršius apskrunda.
Vidutinė Drėgmė
Ši funkcija tinka mėsos troškinimui bei duonai ir
saldžiai mielinei tešlai. Dėl garų ir karščio mėsa
pasidaro sultinga ir minkšta, o mielinės tešlos ke‐
piniai – traškūs ir blizgaus paviršiaus.
Didelė Drėgmė
Ši funkcija tinka gaminti delikatesinius patiekalus,
pavyzdžiui, saldžius padažus, apkepus, paštetus
ir žuvį.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.6 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti. Naudojant
šią funkciją lemputė yra išjungta.
Tešlos Kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspartina
tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiūvimo ir
išlaiko tešlą elastinga.
Kepimas Žemoje Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms kepti ir
gausite labai gerus, profesionalius rezultatus traš‐
kumo, spalvos ir plutelės blizgesio atžvilgiu.
16
www.aeg.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Pašildymas Garais
Pašildant maistą garuose neišdžiūsta jo paviršius.
Karštis švelniai ir vienodai pasiskirsto, todėl atku‐
riamas kaip ką tik pagaminto maisto skonis ir kva‐
pas. Ši funkcija gali būti naudojama maistui šildyti
tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu metu galite šildyti dau‐
giau nei vieną lėkštę, naudodami skirtingas len‐
tynų padėtis.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pa‐
vyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildy‐
mo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto pro‐
dukto kiekio ir dydžio.
6.7 Papildomas meniu
„VarioGuide“
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros Gėrybės
Patiekalas
Kepta žuvis
Žuvų Piršteliai
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
Viščiuko/Kalakuto
-
Krūtinėlė
Viščiukų sparneliai,
atvėsinti
Plona žuvies filė
Stora žuvies filė
Viščiukų sparneliai,
šaldyti
Žuvies filė, šaldyta
Viščiukų šlaunelės,
atvėsintos
Visa maža žuvis
Žuvis
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
Viščiukas
Žuvelės, keptos ant
grotelių
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Žuvis, kepta ant
grotelių
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Žuvis, kepta ant
Viščiukas
grotelių
Upėtakis
Lašiša
Krevetės
Midijos
Lašišos filė
Lašiša
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
-
Viščiukų šlaunelės,
šaldytos
Antis
-
Žąsis
-
Kalakutas
-
LIETUVIŲ
17
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Patiekalas
Jautiena
Jautiena
Virtos Jautienos
Kepsnys
Plonos Dešrelės
Troškinta mėsa
Virta kiaulės koja
Mėsos Ruletas
Kumpis
Kiaulienos nugarinė
Troškinta mėsa
Kiaulienos nugarinė
Mėsos Ruletas
Su Krauju
Su Krauju
Jautienos Kepsnys
Šonkauliukai
Kiauliena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Vidutiniškai Iškep‐
Kiaulienos Sprandi‐
nė
tas
Kiaulės Mentė
Gerai Iškeptas
Kepta kiauliena
Gerai Iškeptas
Virtas Kumpis
Su Krauju
Skandinaviška Jau‐
tiena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Veršiuko Koja
Veršiena
Veršienos nugarinė
Kepta veršiena
Gerai Iškeptas
Ėriuko koja
Kepta aviena
Aviena
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
18
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Žvėriena
Elniena
• Elnienos kumpis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Kepta žvėriena
Žvėrienos nugarinė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
-
Pikantiškas šveica‐
riškas pyragas
-
Quiche Lorraine
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Riestainis
-
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Biskvitinis Pyragas
-
Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Makaronai
-
Bulvių Plokštainis
-
Saldus šveicariškas pyragas
Daržovių apkepas
-
Saldūs Patiekalai
-
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
Plonapadė pica
Pyragaičiai Su Kre‐
mu
-
Pica su papildomu
garnyru
Sluoksn. Tešlos Ke‐ piniai
Pica, šaldyta
Eklerai
-
Amerikietiška pica,
šaldyta
Migdoliniai Sausai‐
niai
-
Pica, atvėsinta
Trapios Tešlos Sau‐ sainiai
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su Įdaru
Patiekalas
Pica
Picos užkandžiai,
šaldyti
Karštas sumuštinis
-
Tarte Flambée
-
Kalėdinis Pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Raugas
Riestė
Mielinė Tešla
Balta Duona
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Mielinė Pynutė
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Pyragas skardoje
Juoda Duona
Duona
Ruginė Duona
Biskvitinis Vyniotinis -
Viso Grūdo Duona
Mielinis Pyragas
-
Nerauginta Duona
Trupininis Pyragas
-
Cukrinis Pyragas
-
Duona / bandelės,
šaldytos
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas
Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos Vai‐
sių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Čiabata
Prancūziškasis Ba‐
tonas
Patiekalas
Smulkinti Brokoliai
-
Nepjaustyti brokoliai Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
-
Nepjaustyti žiediniai kopūstai
Morkos
-
Cukinijų Griežinėliai -
Patiekalas
Bandelės
Maisto kategorija: Daržovės
Bandelės
Žalieji šparagai
-
Bandelės, keptos
Baltieji šparagai
-
Bandelės, šaldytos
Paprikos Juostelės
-
-
Švieži špinatai
-
Prancūziškasis ba‐
tonas, apkeptas
Porų Žiedai
-
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
Grybų Griežinėliai
-
Pomidorai Be Ode‐
lių
-
Šparaginės Pupelės -
Briuseliniai Kopūstai Kubeliais pjaustyti
salierai
-
Žirniai
-
19
20
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Baklažanas
-
Pankoliai
-
Artišokai
-
Burokėliai
Valgomoji Gelteklė
Virtos bulvės, ketvir‐ čiais
Virtos Bulvės
-
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
-
Bulvių Kukuliai
-
Kaliaropių Juostelės -
Duonos Kukuliai
-
Baltos Pupelės
-
-
Savojinis Kopūstas
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
Švieži lakštiniai
-
Polenta
-
Maisto kategorija: Pudingai/Vyniotiniai
Patiekalas
Plakti Kiaušiniai
-
Karamelės Deser‐
tas
-
Vyniotinis
Minkštai virti kiauši‐
niai
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Kietai virti kiaušiniai
Kepti kiaušiniai
Maisto kategorija: Garnyrai
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
6.8 Papildomas meniu:
Kepimo vakuume
„VarioGuide“
Maisto kategorija
Patiekalas
Jūros karšio filė
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai pjaus‐
tytos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
-
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Jūros ešerio filė
Džiovinta Menkė
Upėtakio filė
Žuvis/Jūros Gėry‐
bės
Lašišos filė
Eskalopai
Midijos kriauklėse
Išlukštentos kreve‐
tės
Aštuonkojis
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Maisto kategorija
Jautiena
• Jautienos filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
ta
• Jautienos filė,
gerai iškepta
Mėsa
Kriaušės
Anties krūtinėlė, be
kaulų
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Patiekalas
Obuoliai
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Paukštiena
21
Persikai
Vaisiai
Nektarinai
Slyvos
Ananasai
Mangai
6.9 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
Aviena
• Aviena, vidutiniš‐
kai iškepta
• Aviena, gerai iš‐
kepta
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
Žvėriena
• Šernas
• Triušienos filė
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
7. Paspauskite
Morkos
Jeigu numatytosios
nuostatos nepakeistos,
prietaisas automatiškai
įsijungia.
Cukinijų Griežinėliai
Žalieji šparagai
Baltieji šparagai
, kad patvirtintumėte.
6.10 Stalčius vandeniui
Paprikos Juostelės
Porų Žiedai
Daržovės
A
Salierų šaknys
F
Salierai
Baklažanas
B
MA
X
Pankoliai
Artišokų Širdelės
C
Bulvės
Moliūgas
E
A.
B.
C.
D.
E.
F.
D
Dangtis
Bangolaužis
Stalčiaus korpusas
Vandens įpylimo anga
Skalė
Priekinis mygtukas
22
www.aeg.com
Galite išimti vandens stalčių iš prietaiso.
Nestipriai paspauskite jį priekinio
mygtuko link. Paspaudus vandens
stalčių, jis savaime išsiims iš prietaiso.
XA
M
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
•
palikti vandens stalčių prietaise ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
• išimti vandens stalčių iš prietaiso ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
MAX
MAX
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
prietaise.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
6.11 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš prietaiso.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).Vandens turėtų
pakakti maždaug 50
minučių.Naudokite ant vandens
stalčiaus esančią skalę.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Išvalykite drėgną
vandens stalčių minkšta
šluoste, prieš įdėdami jį į
prietaisą.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Prietaisui pasiekus
nustatytą temperatūrą, pasigirs
signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi
vanduo, girdimas signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti, kad būtų
galima tęsti gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite prietaisą.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
LIETUVIŲ
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
prietaisas atvės.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis. Jeigu norite
paspartinti džiovinimą, galite uždaryti
dureles ir kaitinti prietaisą, naudodami
funkciją Karšto Oro Srautas 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
Maisto gaminimo garuose
pabaigoje aušinimo
ventiliatorius veikia greičiau,
kad pašalintų garus.
6.12 Kepimas vakuume
•
•
•
•
•
•
•
Maistas išsaugo visą savo aromatą,
nepakinta jo skonis ir neišgaruoja
drėgmė.
Mėsa ir žuvis tampa minkšta.
Maiste išsaugomi visi mineralai ir
vitaminai.
Reikia mažiau prieskonių, nes
maistas išlieka natūralaus skonio.
Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir
patiekti valgio vienu metu ir vienoje
vietoje.
Žema kepimo temperatūra
maksimaliai sumažina perkepimo
riziką.
Maistą lengva laikyti, nes jis
padalijamas porcijomis.
Maisto ruošimas
1. Nuplaukite ir supjaustykite
ingredientus.
2. Pagardinkite ingredientus
prieskoniais.
3. Sudėkite ingredientus į tinkamus
hermetinius maišelius.
4. Vakuumuokite maišelius,
pašalindami iš jų kuo daugiau oro.
5. Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o
vėliau, maišelius būtina laikyti šaltoje
vietoje.
6. Toliau naudokite funkciją Kepimas
vakuume pagal atitinkamus maisto
gaminimo lentelės nurodymus
atitinkamam patiekalui arba pagal
kepimo vadovo receptus.
7. Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
8. Galima pabaigti ruošti patiekalą,
apskrudinant jį kepimo skardoje arba
ant grotelių, pvz., norint, kad mėsa
pasidengtų gražia, traškia plutele ir
įgytų įprastą kepsnio skonį.
23
Funkcijos įjungimas:
Kepimas vakuume
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimas
vakuume.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite funkciją: Kepimas
vakuume.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Gaminant maistą pasirinkus
šią funkciją, ant vakuuminių
maišelių ir orkaitės viduje
lieka vandens. Kepimo
procesui pasibaigus,
atsargiai atidarykite dureles,
kad vandens neprilašėtų ant
baldų. Naudodami lėkštę
arba rankšluostį, išimkite
vakuuminius maišelius.
Minkšta šluoste arba
kempine nusausinkite
dureles, apačioje esantį
vandens lašų rinktuvą ir
orkaitės vidų. Palikite
dureles atidarytas, kad
prietaisas visiškai išdžiūtų.
Norėdami, kad greičiau
išdžiūtų, galite pakaitinti
prietaisą karštu, 150 °C
temperatūros oru maždaug
15 minučių.
6.13 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.14 Sparčiojo Įkaitinimo
Indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia sparčiojo įkaitinimo
funkcija.
24
www.aeg.com
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.15 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami nus‐
tatyti minutes, paspauskite
paskui
arba
,o
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
25
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
,
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.2 Receptai su Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Maisto termometras
Maisto termometras matuoja temperatūrą
patiekalo viduje. Kai maistas yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
26
www.aeg.com
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra (minimali 120
°C),
patiekalo vidinė temperatūra.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
maisto termometrą ir
originalias pakeičiamąsias
dalis.
Norint geriausių rezultatų:
• Ingredientai turi būti kambario
temperatūros.
• Maisto termometro negalima naudoti
skystiems patiekalams.
• Gaminant maisto termometras turi
būti patiekale ir įkištas į lizdą.
• Naudokite rekomenduojamas maisto
kepimo temperatūros nuostatas. Žr.
skyrių „Patarimai“.
Prietaisas apskaičiuoja
apytikrį maisto gaminimo
pabaigos laiką. Jis priklauso
nuo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės funkcijos ir
temperatūros.
Maisto kategorijos: mėsa,
paukštiena ir žuvis
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite maisto termometro galą į
mėsos ar žuvies vidurį, jeigu
įmanoma, į storiausią jos dalį.
Įsitikinkite, kad bent 3/4 maisto
termometro būtų patiekalo viduje.
3. Įkiškite maisto termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Ekrane rodomas maisto termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
, kad mažiau
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
maisto kepimo
6. Paspauskite
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite maisto termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
maisto termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
Maisto kategorija: užkepėlės
1. Įjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
2. Įdėkite pusę ingredientų į kepimo
indą.
3. Maisto termometro galą dėkite tiksliai
į užkepėlės vidurį. Kepant maisto
termometras turi būti stabilizuotas
vienoje vietoje. Tam naudokite kietą
ingredientą. Maisto termometro
silikoninę rankeną atremkite į kepimo
indą. Maisto termometro galas
neturėtų liesti kepimo indo apačios.
27
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
9. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
10. Ištraukite maisto termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
maisto termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
4. Uždenkite maisto termometrą
likusiais ingredientais.
5. Įkiškite maisto termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių.
Ekrane rodomas maisto termometro
simbolis.
arba
, kad mažiau
6. Spauskite
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
8. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
28
www.aeg.com
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
.
8. Paspauskite
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
, kad panaikintumėte
paspauskite
esamą programą.
29
10.3 Funkcijų Užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
,
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Spauskite , kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausios. Ją taip pat galite
naudoti, kai prietaisas yra išjungtas.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
6. Paspauskite
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
•
1. Palieskite
ekraną.
•
, kad įjungtumėte
ir , kol
2. Vienu metu palieskite
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
30
www.aeg.com
10.5 Automatinis
išsijungimas
•
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
•
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
LIETUVIŲ
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Kepimas vakuume
Šiai funkcijai naudojama mažesnė
gaminimo temperatūra, nei normaliam
gaminimui. Norėdami, kad maistas būtų
geresnės kokybės, jį ruoškite itin
kruopščiai.
Rekomendacijos, kaip saugiai gaminti
maistą:
• Naudokite tik aukštos kokybės maisto
produktus.
• Visada naudokite kuo šviežesnius
maisto produktus.
• Prieš gamindami maisto produktus,
visada laikykite juos tinkamomis
sąlygomis.
• Prieš gamindami maistą, visada jį
nuplaukite.
• Norėdami gaminti skaniai ir saugiai,
visada vadovaukitės maisto ruošos
lentelėse nurodytomis vertėmis.
Atkreipkite dėmesį į maisto kepimo
laiką, temperatūrą ir kiekį.
• Norint išvengti saugos problemų,
maisto negalima ilgai laikyti esant 60
°C temperatūrai.
• Žemas temperatūros nuostatas
naudokite tik maistui, kurį galima
valgyti neapdorotą, ir tik trumpai.
• Vakuume kepti patiekalai skaniausi
tuoj pat po kepimo. Jeigu paruošto
patiekalo tuoj pat nevalgysite, greitai jį
atvėsinkite. Tam įdėkite maistą į ledo
vonelę ir padėkite jį į šaldytuvą. Šį
maistą šaldytuve galima laikyti 2–3
dienas.
•
31
Nenaudokite kepimo vakuume
funkcijos maistui pakartotinai pašildyti.
• Ruošdami ir gamindami maistą,
stenkitės, kad žali ir jau pagaminti
maisto produktai nesiliestų vienas prie
kito.
• Nenaudokite tų pačių įrankių
skirtingiems dalykams, prieš tai jų
kruopščiai neišplovę.
• Gamindami patiekalus iš žalių
kiaušinių, stenkitės, kad baltymai arba
tryniai nesiliestų prie išorinės kiaušinių
lukštų pusės.
Naudingi patarimai dėl maisto
ruošimo vakuumo pakuotėje:
• Norint naudoti kepimo vakuume
funkciją, būtina turėti vakuumavimo
aparatą ir hermetinius maišelius.
• Rekomenduojamas vakuumavimo
aparato tipas: kamerinis
vakuumavimo aparatas. Tik šio tipo
vakuumavimo aparatu galima
vakuumuoti skysčius.
• Naudokite kepimo vakuume funkcijai
tinkamus hermetinius maišelius.
• Nenaudokite hermetinių maišelių
pakartotinai.
• Dėkite maistą į hermetinį maišelį
vienu sluoksniu, kad maistas keptų
tolygiai.
• Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį.
• Norėdami, kad hermetinis maišelis
būtų sandariai uždarytas, užtikrinkite,
kad sritis aplink tarpiklį būtų švari.
Bendri patarimai dėl funkcijos
Kepimas vakuume:
• Naudodami kepimo vakuume funkciją,
niekada neatidarykite prietaiso
durelių, kad neišleistumėte garų.
• Baigus kepti, dureles atidarykite
atsargiai, nes prietaise bus prisikaupę
garų.
• Galite pagardinti patiekalą aliejumi ir
prieskoniais pagal savo skonį. Aliejus
neleidžia maistui prilipti prie
hermetinio maišelio.
• Pradžioje šiek tiek pagardinkite
maistą prieskoniais, nes kvapai
neišgaruoja.
• Norėdami išgarinti alkoholį iš skysčių,
skysčius pašildykite ir užvirinkite prieš
vakuumuodami.
• Galite pakeisti šviežią česnaką
česnako milteliais.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Alyvuogių aliejų galite pakeisti
neutraliu aliejumi.
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį (99,9
%).
Kepimo laiko vertės tėra
rekomendacinio pobūdžio – jas galite
nustatyti savo nuožiūra.
Maisto ruošos lentelėse pateiktos
kepimo laiko vertės numatytos
patiekalams, skirtiems 4 asmenims.
Jeigu maisto kiekis yra didesnis,
kepimo laikas gali būti ilgesnis.
Jeigu patiekalo dydis viršija nurodytąjį
maisto ruošos lentelėse, kepimo
laikas gali skirtis nuo nurodytojo.
Jeigu naudojate daugiau hermetinių
maišelių, juos dėkite ant grotelių taip,
kad jie vienas ant kito neuždengtų.
11.4 Kepimas vakuume: Mėsa
•
•
•
•
Vadovaukitės lentelėmis, kad
neperkeptumėte. Nenaudokite
storesnių mėsos gabalų nei nurodyta
lentelėse.
Lentelėse nurodytos minimalios
būtinos kepimo laiko vertės. Kepimo
laiką galima pailginti savo nuožiūra.
Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad
nebūtų pažeisti hermetiniai maišeliai.
Norėdami, kad vištienos filė būtų
skanesnės, apkepkite jas iš odelės
pusės prieš ir po kepimo vakuume.
Jautiena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos fi‐
lė, vidut.
4 cm
800
60
110–120
3
Jautienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
3
Veršienos fi‐
lė, vidutiniš‐
kai iškepta
4 cm
800
60
110–120
3
Veršienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
3
Aviena / žvėriena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena, su
krauju
3 cm
600–650
60
180–190
3
Aviena, vidut. 3 cm
600–650
65
105–115
3
Šerniena
3 cm
600–650
90
60–70
3
Triušienos fi‐
lė
1,5 cm
600–650
70
50–60
3
LIETUVIŲ
33
Paukštiena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Viščiuko krū‐
tinėlė, be
kaulų
3 cm
750
70
70–80
3
Anties krūti‐
nėlė, be
kaulų
2 cm
900
60
140–160
3
Kalakutienos
krūtinėlė, be
kaulo
2 cm
800
70
75–85
3
11.5 Kepimas vakuume:
Žuvis ir jūros gėrybės
•
•
•
Vadovaukitės lentele, kad
pakankamai iškeptumėte.
Nenaudokite storesnių žuvies gabalų
nei nurodyta lentelėje.
Patiekalas
Maisto storis
Jūros karšio fi‐
lė
4 filė, 1 cm sto‐ 500
rio
Jūros ešerio fi‐
lė
Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį
maišelį, nusausinkite ją popieriniu
rankšluosčiu.
Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į
hermetinį maišelį įpilkite puodelį
vandens.
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
70
25
3
4 filė, 1 cm sto‐ 500
rio
70
25
3
Džiovinta men‐ 2 filė, 2 cm sto‐ 650
kė
rio
65
70–75
3
Eskalopai
650
60
100–110
3
1 000
95
20–25
3
500
75
26–30
3
1 000
85
100–110
3
didelio dydžio
Midijos kriauk‐
lėse
Išlukštentos
krevetės
didelio dydžio
Aštuonkojis
Maisto kiekis 4 Temperatūra
asmenims (g)
(°C)
Upėtakio filė 1)
2 filė, 1,5 cm
storio
650
65
55–65
3
Lašišos filė1)
3 cm
800
65
100–110
3
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos 1 litrui van‐
dens) 30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
34
www.aeg.com
11.6 Kepimas vakuume:
Daržovės
•
•
•
Jeigu reikia, nuskuskite daržoves.
Kai kurias nuskustas daržoves kepant
vakuume, pakinta jų spalva. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų, maistą
gaminkite tuoj pat, kai tik jį paruošiate.
Norėdami, kad artišokai neprarastų
savo spalvos, išdarinėję ir supjaustę,
pamerkite juos į citrinų sultimis
parūgštintą vandenį.
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Žali špara‐
gai
visa
700–800
90
40–50
3
Balti špara‐
gai
visa
700–800
90
50–60
3
Cukinija
1 cm griežinėliai
700–800
90
35–40
3
Porai
juostelės arba žiedai 600–700
95
40–45
3
Baklažanas
1 cm griežinėliai
700–800
90
30–35
3
Moliūgas
2 cm storio gabalė‐
liai
700–800
90
25–30
3
Pipirai
juostelės arba ketvir‐ 700–800
čiai
95
35–40
3
Salieras
1 cm storio žiedai
700–800
95
40–45
3
Morkos
0,5 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Saliero šak‐
nis
1 cm griežinėliai
700–800
95
45–50
3
Pankoliai
1 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Bulvės
1 cm griežinėliai
800–1 000
95
35–45
3
Artišokų šir‐
delės
padalytos į ketvirčius 400–600
95
45–55
3
11.7 Kepimas vakuume:
Vaisiai ir saldumynai
•
•
Tinkamai nulupkite vaisius, pašalinkite
sėklas ir šerdis
Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės
neprarastų savo spalvos, išdarinėję ir
•
supjaustę, pamerkite juos į citrinų
sultimis parūgštintą vandenį.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
maistą gaminkite tuoj pat, kai tik jį
paruošiate.
LIETUVIŲ
35
Patiekalas Maisto storis
Maisto kiekis 4
asmenims (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Persikai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Slyvos
perpjautos per pusę
600 g
90
10–15
3
Mangai
supjaustyti maždaug 2 2 vaisiai
x 2 cm kubeliais
90
10–15
3
Nektarinai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Ananasai
1 cm griežinėliai
600 g
90
20–25
3
Obuoliai
padalyti į ketvirčius
4 vaisiai
95
25–30
3
Kriaušės
perpjautos per pusę
4 vaisiai
95
15–30
3
Vanilinis
kremas
350 g kiekviename
maišelyje
700 g
85
20–22
3
11.8 Didelė Drėgmė
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Artišokai
99
50–60
2
Baklažanai
99
15–25
2
Nepjaustyti žiedi‐ 99
niai kopūstai
35–45
2
36
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
2
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
2
Smulkinti broko‐
99
13–15
2
Grybų griežinėliai 99
15–20
2
Žirniai
99
20–30
2
Pankoliai
99
25–35
2
Morkos
99
25–35
2
Kaliaropės juos‐
telės
99
25–35
2
Paprikos juoste‐
lės
99
15–20
2
Porų žiedai
99
20–30
2
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
2
Smulkintos sulte‐ 99
nės
20–25
2
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
2
Burokėliai
99
70–90
2
Valgomoji geltek‐ 99
lė
35–45
2
Kubeliais pjaus‐
tyti salierai
99
20–30
2
Žalieji šparagai
99
15–25
2
Baltieji šparagai
99
25–35
2
Švieži špinatai
99
15–20
2
Pomidorai be
odelių
99
10
2
Baltos pupelės
99
25–35
2
Savojinis kopūs‐
tas
99
20–25
2
liai1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
37
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Griežinėliais
99
pjaustytos cukini‐
jos
15–25
2
Pupelės, blanši‐
ruotos
20–25
2
Daržovės, blanši‐ 99
ruotos
15
2
Džiovintos pupe‐ 99
lės, mirkytos
(vandens / pupe‐
lių santykis 2:1)
55–65
2
Šparaginiai žir‐
niai (imperatoriš‐
kieji pipirai)
99
20–30
2
Baltieji arba rau‐
donieji kopūstai,
juostelės
99
40–45
2
Moliūgas, kube‐
liais
99
15–25
2
Rauginti kopūstai 99
60–90
2
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
2
Pomidorai
99
15–25
2
Saldieji kukurūzai 99
burbuolėje
30–40
2
99
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai
99
25–35
2
Bulvių kukuliai
99
35–45
2
Vidutinio dydžio
99
bulvės su lupeno‐
mis
45–55
2
Ryžiai (vandens / 99
ryžių santykis
35–45
2
35–45
2
1:1)1)
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
38
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Duonos kukuliai
99
35–45
2
Švieži lakštiniai
99
15–25
2
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
99
40–50
2
Bulgur kruopos
99
(vandens / bulgur
santykis 1:1)
25–35
2
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
2
Spaetzle (vokiški
makaronai)
99
25–30
2
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
2
Lęšiai, raudonieji
(vandens / lęšių
santykis 1:1)
99
20–30
2
Lęšiai, rudieji ir
žalieji (vandens /
lęšių santykis
2:1)
99
55–60
2
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
2
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
2
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai
99
10–15
2
Karštos uogos
99
10–15
2
Vaisių kompotas
99
20–25
2
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
2
LIETUVIŲ
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
2
Krevetės, švie‐
žios
85
20–25
2
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
2
Lašišos filė
85
20–30
2
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000 g
85
40–45
2
Midijos
99
20–30
2
Plokščių žuvų filė
80
15
2
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.) Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000 g
99
55–65
2
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
2
Virta vištiena, 1 000–1
200 g
99
60–70
2
Veršienos / kiaulienos
nugarinė be kojos,
800–1 000 g
90
80–90
2
Kasseler (rūkyta kiau‐
lienos nugarinė), virta
90
70–90
2
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta jau‐
tiena)
99
110–120
2
Plonos dešrelės
80
15–20
2
Bavariškos veršienos
80
dešrelės (baltos dešre‐
lės)
20–30
2
Vienos dešrelės
20–30
2
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐
niai
99
18–21
2
39
40
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
99
12–13
2
Minkštai virti kiau‐ 99
šiniai
10–11
2
11.9 Terminis Kepintuvas ir
Didelė Drėgmė naudojimas
paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją
Terminis Kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
•
•
Patiekalas Terminis Kepintuvas (pirmas eta‐
pas: iškepkite mėsą)
Tempera‐
tūra (°C)
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Atidarykite orkaitės
dureles iki pirmos padėties maždaug
15 minučių, kad prietaisas greičiau
atvėstų.
Paleiskite funkciją Didelė Drėgmė.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Didelė Drėgmė (antras etapas: pri‐
dėkite daržovių)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
180
kepsnys, 1
kg
Briuseliniai
kopūstai,
polenta
60–70
mėsa: 1
99
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta kiau‐ 180
liena, 1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1 kg
Ryžiai, dar‐
žovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.10 Maža Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Jautienos kepsnys, 1 180–200
000 g
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis, ne‐ 180
keptas, 500 g
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1 000
g (mirkyti 2 val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2 000 g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės
180–210
25–35
2
Bandelių pusfabrika‐
čiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų)
batonų pusgaminiai,
40–50 g
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų)
batonų pusfabrika‐
čiai, 40–50 g, šaldyti
200
25–35
2
11.11 –Didelė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Saldus kremas / 90
apkepas atskiruo‐
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
35–45
2
se induose1)
Kepti kiaušiniai1)
90–110
15–30
2
Keptas pašte‐
90
40–50
2
tas1)
41
42
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1
000 g
90
30–40
2
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
2
1) Tęskite dar pusvalandį uždarę dureles.
11.12 –Vidutinė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐
na, 500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės 180–200
25–35
2
Saldi duona
160–170
30–45
2
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
2
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
2
Troškinta mėsa
140–150
100–140
2
Šonkauliukai
140–150
75–100
2
Kepta žuvies filė
170–180
25–40
2
Kepta žuvis
170–180
35–45
2
11.13 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
11.14 Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti.
Ingredientai:
•
•
1 l pieno
250 g natūralaus jogurto
LIETUVIŲ
Gaminimo būdas
Sumaišykite jogurtą su pienu ir supilkite į
jogurto indelius.
43
kol atauš iki 40 °C temperatūros. Po to
sumaišykite jogurtą su pienu ir
pripildykite jogurto indelius.
Jeigu naudojamas neapdorotas pienas,
pašildykite pieną iki virimo ir palaukite,
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Riebus jogurtas
42
5–6
2
Pusiau tirštas jo‐
gurtas
42
7–8
2
11.15 Kepimas
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėta orkaitė.
Įprastai naudojamas nuostatas,
pavyzdžiui, temperatūrą, gaminimo
trukmę ir lentynų padėtį, keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
•
•
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.16 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpa kepimo trukmė.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
44
www.aeg.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.17 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto Oro
sviestinė bande‐ Srautas
lė
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisių tor‐
tas
Karšto Oro
Srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskvitinis Srautas
pyragas be rie‐
balų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Tradicinis kaiti‐
cake / biskvitinis nimas
pyragas be rie‐
balų
160
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto Oro
pyragas
Srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto Oro
to tešla
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
Karšto Oro
obuolių pyragas Srautas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
160
60–90
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
45
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Apple pie /
Tradicinis kaiti‐
obuolių pyragas nimas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
180
70–90
1
Sūrio pyragas
170–190
60–90
1
Tradicinis kaiti‐
nimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė
Tradicinis kaiti‐
duona):
nimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Tradicinis kaiti‐
tinis
nimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
Karšto Oro
Srautas
150–170
30–55
3
Tradicinis kaiti‐
nimas
170
35–55
3
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
46
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Vaisių pyragai iš Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai Tradicinis kaiti‐
su kremu (pvz., nimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto Oro
Srautas
140
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto Oro
šinio baltymu /
Srautas
merengos
80–100
120–150
3
Migdoliniai Sau‐
sainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
10–25
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
47
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragaičiai Srautas
(20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Tradicinis kaiti‐
maži pyragaičiai nimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Tradicinis kaiti‐
pas
nimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis Kepin‐
tuvas
170–190
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto Oro
Srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto Oro
Srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.18 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
48
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdaryti makaronai vamzdučiai
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių py‐
ragas (apvali kepimo forma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.20 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Bandelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–60
1/4
-
170–1801)
30–50
1/4
-
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.21 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
Pica (su daug garny‐ 180–200
ro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 210–2301)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
15–25
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
49
50
www.aeg.com
11.22 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
•
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
11.23 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Tradicinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
storio cm
Terminis Ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis Ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis Ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
Kiekis
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Temperatū‐
ra (°C)
Mentė / sprandi‐ 1–1,5 kg
nė / rūkytas
kumpis
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis Ke‐ 170–190
pintuvas
30–60
1
Maltos mėsos
kepsnys
Terminis Ke‐ 160–170
pintuvas
50–60
1
750 g–1 kg
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugari‐ iki 1 kg
nė / kiškio
šlaunelė
Terminis Ke‐
pintuvas
180–2001)
35–55
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Tradicinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
1,5–2 kg
Tradicinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
40–50
1
51
52
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
1
11.24 Grilis
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
30–50
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Grilis
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
25–35
20–25
3
210–230
Lentynos padė‐
tis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Žuvis, 500–1
000 g
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
210–230
15–30
15–30
53
Lentynos padė‐
tis
3/4
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
11.25 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
190–210
15–25
3
Gruzdintos bulvytės,
stambiai pjaustytos
190–210
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos Bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
54
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
180–200
40–50
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
Tradicinis kaiti‐
nimas arba Ter‐
minis Kepintu‐
vas
200–220
vytės1) (300–
Prancūziškieji
batonai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
600 g)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.26 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
LIETUVIŲ
11.27 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.28 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
55
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
56
www.aeg.com
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.29 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis bato‐ 200–220
nas
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
LIETUVIŲ
11.30 Maisto termometras lentelė
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Su Krauju
Vidutiniškai
Iškeptas
Gerai iškeptas
Jautienos kepsnys
45
60
70
Jautienos filė
45
60
70
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Daugiau
keptas
Mėsos vyniotinis
80
83
Kiauliena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
86
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
Kumpis,
Kepsnys
80
84
88
Kapotiniai (nugarinė),
Rūkyta kiaulienos nugarinė,
Rūkyta filė, virta
75
78
82
Veršiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
Kepta veršiena
75
80
85
Veršienos kulninė
85
88
90
Aviena / ėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
Avies koja
80
85
88
Avienos nugarinė
75
80
85
Ėriuko koja,
Kepta aviena
65
70
75
57
58
www.aeg.com
Žvėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
Kiškio nugarinė,
Elnienos nugarinė
65
70
75
Kiškio šlaunelė,
Nepjaustytas kiškis,
Elnio koja
70
75
80
Paukštiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Daugiau
keptas
Vištiena (nepjaustyta / pusė viš‐
tos / krūtinėlė)
80
83
86
Antiena (nepjaustyta / pusė anti‐
es),
Kalakutiena (nepjaustyta / krūti‐
nėlė)
75
80
85
Antiena (krūtinėlė)
60
65
70
Žuvis (lašiša, upėtakis, sterkas)
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Žuvis (nepjaustyta / didelė / troš‐
kinta garuose),
60
Žuvis (nepjaustyta / didelė / kepta)
Užkepėlės – virtos daržovės
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
64
68
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
Cukinijų užkepėlė,
Brokolių užkepėlė
Pankolių užkepėlė
85
88
91
Užkepėlės – pikantiškos
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Įdaryti makaronai vamzdučiai
Lazanija,
Makaronų apkepas
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
85
88
91
LIETUVIŲ
Užkepėlės – saldžios
59
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Baltos duonos užkepėlė su / be
vaisių,
Ryžių košės užkepėlė su / be vai‐
sių,
Saldi makaronų užkepėlė
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐
keptas
Daugiau
80
85
90
11.31 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros Didelė Drėgmė.
Patiekalas
Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C) (min.)
Pastabos
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
300
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
2 x 2/3 per‐
foruota
2 x 300
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
daug.
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 2/3 per‐
foruota
2 x 1500
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
60
www.aeg.com
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
•
•
Orkaitės priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią
valykite su trupučiu acto.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.aeg.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
LIETUVIŲ
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
c) Paspauskite
61
MA
X
.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
e) Paspauskite
.
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų
kempinių. Nedėkite
vandens stalčiaus į
indaplovę.
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
MA
X
MA
X
12.5 Priminimas Apie Valymą
Kai rodomas priminimas, reikalingas
valymas. Vykdykite funkciją Papildomas
Valymas Garais.
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą meniu
Pagrindiniai Nustatymai.
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
Išimkite vandens stalčių iš prietaiso.
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Kai veikia gariklis, jo viduje kaupiasi
kalkių nuosėdos (nes vandenyje yra
kalcio). Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Valykite garų generavimo
grandinę, kad nesikauptų kalkių
nuosėdos.
62
www.aeg.com
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
.
2. Paspauskite
3. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
4. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
5. Įdėkite vandens stalčių.
6. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
8. Paspauskite
.
9. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
10. Įdėkite vandens stalčių.
.
11. Paspauskite
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu orkaitė yra drėgna ir šlapia,
iššluostykite ją sausa šluoste. Palikite
orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
3. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
LIETUVIŲ
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Visiškai iškelkite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
63
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
A
A
3. Uždarykite dureles, kol jos bus
nustatytos maždaug 45° kampu.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
45°
12.11 Lemputės keitimas
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
2
Viršutinė lemputė
B
1
DĖMESIO
Dėl neatsargaus elgesio,
ypač ties priekinės plokštės
kampais, stiklas gali įtrūkti.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
64
www.aeg.com
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
65
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Bandant įdėti vandens stal‐
čių, jis prietaise nesilaiko.
Netinkamai uždengėte van‐
dens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite vandens
stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte van‐
dens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite vandens
stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite ban‐
golaužį vandens stalčiuje.
Prietaise nesilaiko vandens
stalčius, kai paspaudžiate jo
dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki ga‐
lo.
Vandens stalčių sunku valyti. Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stalčiaus
valymas“.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Nutrūko elektros tiekimas.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Naudotojas išjungė funkciją.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso
Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra van‐ čiaus iki maksimalaus lygio.
dens.
Patikrinkite, ar vandens stal‐
čiuje yra kalkių šalinimo prie‐
monės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐
mės viduje yra nešvaraus
vandens.
Grilio / kepimo indas padė‐
Pašalinkite likusį vandenį ir
tas ant netinkamos lentynos. kalkių šalinimo priemonę iš
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
66
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Naudotojas išjungė funkciją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkcijai,
ertmės apačioje yra per
daug vandens.
Prieš įjungdami valymo ciklą, Padenkite visas ertmės dalis
į prietaisą įpurškėte per daug plonu ploviklio sluoksniu.
ploviklio.
Vienodai užpurkškite ploviklį.
Prasti valymo proceso rezul‐ Per aukšta valymo garais
tatai.
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Pakartokite šį ciklą. Vykdyki‐
te ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite šonines groteles iš
tatai.
cesą, neišėmėte šoninių gro‐ prietaiso ir pakartokite šią
telių. Jos gali perduoti karštį funkciją.
sienelėms ir sumažinti valy‐
mo veiksmingumą.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite priedus iš prietaiso ir
tatai.
cesą, neišėmėte priedų iš
pakartokite šią funkciją.
prietaiso. Jie gali pabloginti
valymo garais ciklą ir suma‐
žinti jo veiksmingumą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
14.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
LIETUVIŲ
67
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BSE792320B
BSE792320M
Energijos efektyvumo indeksas
81.0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
1.09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0.68 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
BSE792320B
40.0 kg
BSE792320M
40.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
15.2 Energijos taupymas
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su
pasirinkimu Trukmė arba Pabaiga ir
maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
68
www.aeg.com
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Vous pouvez réactiver l'éclairage, mais
cela réduit les économies d'énergie.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
69
70
www.aeg.com
LIETUVIŲ
71
867343277-A-262017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement