AEG | BPK642120M | User manual | Aeg BPK642120M Manuali i perdoruesit

Aeg BPK642120M Manuali i perdoruesit
BPE642120M
BPK642120M
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Furrë
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 7
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................8
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 10
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 11
7. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 13
8. PROGRAMET AUTOMATIKE.............................................................................15
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE............................................................................ 17
10. FUNKSIONET SHTESË....................................................................................21
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................23
12. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 38
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................42
14. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 44
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike,
sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni
llambën.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Derdhjet e tepërta të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e
temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
•
•
•
•
•
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar poshtë dhe pranë
strukturave të sigurta.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
SHQIP
2.2 Lidhja elektrike
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
5
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
•
2.5 Pastrimi pirolitik
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
•
•
•
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
•
•
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
të lokalizuara të temperaturave në
SHQIP
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jenë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
PARALAJMËRIM!
Rrezik nga goditja elektrike.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.7 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
2.6 Drita e brendshme
•
•
7
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
2.8 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1 Paneli i kontrollit
2 Programuesi elektronik
3 Priza për sensorin e temperaturës së
brendshme
4 Elementi ngrohës
5 Llamba
6 Ventilatori
7 Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
8 Pozicionet e rafteve
8
www.aeg.com
3.2 Aksesorët
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Rafti rrjetë
Sensori i ushqimit
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
Për të matur temperaturën brenda
ushqimit.
Tavë për pjekje
Shinat teleskopike
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Për raftet dhe tabakatë.
Tigan skare/pjekjeje
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Programuesi elektronik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SHQIP
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen.
Fusha
me
sensor
1
-
2
3
4
Funksioni
Përshkrimi
EKRANI
Tregon cilësimet aktuale të pajisjes.
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pajisjen.
OPSIONET
Për të vendosur një funksion të furrës ose një
program automatik.
PROGRAMI IM I
PREFERUAR
Për të ruajtur programin tuaj të preferuar.
Përdoreni për të pasur akses në programin tuaj
të preferuar ose kur pajisja është e çaktivizuar.
TEMPERATURA/
NXEHJE E
SHPEJTË
Për të caktuar dhe kontrolluar temperaturën
brenda ose temperaturën e sensorit të
temperaturës së brendshme (nëse ka). Nëse e
shtypni dhe e mbani për tre sekonda, do të
aktivizohet ose çaktivizohet funksioni i nxehjes
së shpejtë. Lejon aksesin e menjëhershëm në
cilësimin e temperaturës së funksionit të parë të
furrës kur pajisja është e fikur.
LART, POSHTË
Për të lëvizur lart ose poshtë në meny.
OK
Për të konfirmuar një përzgjedhje ose cilësim.
DRITA E FURRËS
Për të aktivizuar ose çaktivizuar llambën.
ORA
Për të caktuar funksionet e orës.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për të vendosur Kujtuesin i Minutave.
5
6
7
8
9
10
4.2 Ekrani
A
B
G
C
F
E
D
A. Simboli i funksionit të furrës
B. Temperatura/ekrani i orës ditore
C. Ora / Ekrani i nxehtësisë së mbetur /
Kujtuesi i minutave
D. Treguesi i nxehtësisë së mbetur
E. Treguesit e funksioneve të orës
F. Treguesi i nxehjes / Njoftuesi i
nxehjes së shpejtë
9
10
www.aeg.com
G. Numri i një funksioni të furrës /
programi
Tregues të tjerë të ekranit:
Simboli
/
/
Emri
Përshkrimi
Funksionet
Mund të zgjidhni një funksion të furrës.
Programi automatik
Mund të zgjidhni një program automatik.
Programi im i preferuar
Programi i preferuar vihet në punë.
kg/g
Vihet në punë një program automatik me
vendosje të peshës.
orë / min
Vihet në punë një funksion i orës.
Temperatura / nxehje e shpejtë
Funksioni vihet në punë.
Temperatura
Tregohet temperatura aktuale.
Temperatura
Temperaturën mund ta ndryshoni.
Sensori i temperaturës
Sensori i temperaturës është vendosur në
prizën e tij.
Bllokimi i derës
Funksioni i bllokimit të derës vihet në
punë.
Të lehta
Keni çaktivizuar dritën.
Kujtuesi i minutave
Funksioni i Kujtuesi i minutave vihet në
punë.
4.3 Treguesi i nxehtësisë
Nëse aktivizoni një funksion të furrës,
Kur pajisja është në temperaturën e
caktuar, vijat fiken në ekran.
shfaqen në ekran. Vijat tregojnë
vijat
se temperatura në pajisje ngrihet ose
ulet.
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Për të vendosur orën ditore,
referojuni kapitullit "Vendosja
e orës".
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga pajisja.
Referojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Pajisjen dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
SHQIP
11
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen në pozicionin e
tyre fillestar.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
•
•
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
modaliteti manual
programet automatike
6.1 Përdorimi i pajisjes
Për të vënë në funksionim pajisjen ju
mund të përdorni:
6.2 Funksionet e furrës
Funksioni i furrës
Përdorimi
Ventilator I Plotë
Për të pjekur në tre pozicione të raftit njëkohësisht dhe
për të tharë ushqimin.Vendosni temperaturën 20 - 40°C
më të ulët se për Nxehtësia e poshtme/e sipërme.
Cilësimi Për Pica
Për të pjekur ushqim në një pozicion rafti, për pjekje më
intensive dhe bazë krokante. Vendosni temperaturën
20 - 40 °C më të ulët se për Nxehtësinë e poshtme/të
sipërme.
Gatim I Ngadaltë
Për përgatitjen e mishit të njomë dhe me lëng.
Gatim tradicional
(Nxehja nga lart/
poshtë)
Për të pjekur ushqimin në një pozicion rafti.
Ushqime Të
Ngrira
Për të gatuar ushqime të shpejta si p.sh. patate të
skuqura, patate me prerje trekëndore ose kuleç
krokantë.
Pjekja Në Skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe për të
thekur bukë.
Skarë Turbo
Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose shpendë me
kocka në një pozicion rafti. Gjithashtu për të bërë
gratina dhe për të karamelizuar.
Nxehtësia E
Poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante dhe për
ruajtjen e ushqimit.
Shkrirja
Ky funksion mund të përdoret për shkrirjen e
ushqimeve të ngrira, p.sh perime dhe fruta. Koha e
shkrirjes varet nga sasia dhe trashësia e ushqimit të
ngrirë.
12
www.aeg.com
Funksioni i furrës
Përdorimi
Pjekje Vent. Me
Lagështirë
Për të pjekur bukë, kekë dhe biskota. Për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Ky funksion duhet të përdoret
në përputhje me tabelën e Pjekje vent. me lagështirë
për të arritur rezultatin e dëshiruar të gatimit. Për të
marrë më shumë informacion rreth cilësimeve të
rekomanduara, referojuni kapitullit "Udhëzime dhe
këshilla", si dhe tabelës së Pjekje vent. me lagështirë.
Ky funksion është përdorur për të përcaktuar
kategorinë e eficiencës së energjisë sipas EN 60350-1.
Pjekja E Bukës
Përdoreni këtë funksion për të pjekur bukë dhe simite
me rezultate shumë të mira profesionale për sa i përket
fortësisë, ngjyrës dhe shkëlqimit të kores.
Mbaj Ngrohtë
Për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Piroliza
Për të aktivizuar pastrimin pirolitik automatik të furrës.
Ky funksion djeg papastërtitë e mbetura në furrë.
Llamba mund të çaktivizohet
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
6.5 Kontrolli i temperaturës
Temperaturën brenda në pajisje mund ta
shikoni kur funksioni ose programi është
në punë.
6.3 Cilësimi i funksionit të
furrës
1. Prekni .
Ekrani i temperaturës/orës tregon
temperaturën në pajisje.
1. Aktivizoni pajisjen me
ose .
Ekrani tregon temperaturën e vendosur,
simbolin dhe numrin e funksionit të
furrës.
2. Prekni
për t'u kthyer te
temperatura e vendosur ose ekrani
do ta tregojë atë automatikisht pas
pesë sekondash.
2. Prekni
ose
për të vendosur
funksionin e furrës.
6.6 Funksioni i nxehjes së
shpejtë
ose pajisja ndizet
3. Prekni
automatikisht pas pesë sekondash.
Nëse aktivizoni pajisjen dhe
nuk vendosni një funksion
furre ose program, pajisja do
të çaktivizohet automatikisht
pas 20 sekondash.
6.4 Ndryshimi i temperaturës
Prekni
ose
për ta ndryshuar
temperaturën me hapa prej 5°C.
Kur pajisja është në temperaturën e
caktuar, bie tre herë një sinjal akustik
dhe Treguesi i nxehjes së shpejtë fiket.
Mos e futni ushqimin në
furrë nëse është vënë në
punë funksioni i nxehjes së
shpejtë.
Funksioni Nxehja e shpejtë nuk është i
disponueshëm për çdo funksion të
furrës. Nëse funksioni Nxehja e shpejtë
nuk është i disponueshëm për funksionin
e caktuar dhe nëse është aktivizuar
tingulli i defektit te menyja e cilësimeve,
do të dëgjohet një sinjal akustik.
Referojuni menysë "Përdorimi i
cilësimeve".
SHQIP
Funksioni i nxehjes së shpejtë redukton
kohën e ngrohjes.
Nëse aktivizoni funksionin e nxehjes së
Për të aktivizuar funksionin Ndezja e
për të treguar
nga një dhe ndizet
që funksioni është i aktivizuar.
shpejtë prekni dhe mbani
shumë se tre sekonda.
për më
shpejtë, vijat në ekran
13
pulsojnë një
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
00:00
Përdorimi
ORA DITORE
Për të treguar ose ndryshuar orën ditore. Ju mund ta
ndryshoni orën ditore vetëm kur pajisja është e ndezur.
KOHËZGJATJA
Për të vendosur sa kohë do të jetë në punë pajisja.
PËRFUNDIMI
Për të vendosur kohën e çaktivizimit të pajisjes.
SHTYRJA E
PROGRAMIT
Për të kombinuar funksionin e KOHËZGJATJES dhe
PËRFUNDIMIT.
CILËSO+NIS
Për ta aktivizuar pajisjen me parametrat e nevojshëm
vetëm me një të prekur të fushës së sensorit, në çdo
kohë më vonë.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për të vendosur një kohë me numërim mbrapsht. Ky
funksion nuk ndikon në punën e furrës. Ju mund ta
vendosni TREGUESIN E MINUTAVE në çdo kohë, si
edhe kur pajisja është e fikur.
KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
Për të rivendosur numërimin rritës, i cili tregon sa kohë
është në punë pajisja. Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes. Ky funksion aktivizohet
menjëherë kur furra fillon të nxehet. NUMËRIMI RRITËS
I KOHËS nuk aktivizohet nëse vendosen funksionet
KOHËZGJATJA dhe PËRFUNDIMI.
7.2 Cilësimi dhe ndryshimi i
orës
Pas lidhjes së parë me rrjetin elektrik,
prisni derisa ekrani të shfaqë
12:00. "12" pulson.
1. Prekni
orën.
ose
2. Prekni
ose
3. Prekni
minutat.
ose
dhe
për të vendosur
.
për të vendosur
4. Prekni
ose .
Në ekran shfaqet ora e re.
Për të ndryshuar orën e ditës prekni
sërish disa herë derisa të fillojë të pulsojë
.
7.3 Vendosja e
KOHËZGJATJES
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Prekni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
3. Përdorni
ose
për të vendosur
minutat e kohës së
KOHËZGJATJES.
14
www.aeg.com
4. Prekni
ose koha e
KOHËZGJATJES niset automatikisht
pas 5 sekondash.
5. Përdorni
ose
për të vendosur
orët e kohës së KOHËZGJATJES.
6. Prekni
. Koha e KOHËZGJATJES
nis automatikisht pas 5 sekondash.
Kur përfundon koha e vendosur, bie një
sinjal akustik për 2 minuta. Në ekran
dhe cilësimi i kohës. Pajisja
pulsojnë
çaktivizohet.
7. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
8. Fikni pajisjen.
7.4 Vendosja e PËRFUNDIMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Prekni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
ose
3. Përdorni
.
për të vendosur
7. Përdorni
ose
për të vendosur
PËRFUNDIMIN dhe
ose
për
të konfirmuar. Në fillim vendosni
minutat dhe më pas orët.
Pajisja ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT. Kur
përfundon koha e vendosur, bie një sinjal
akustik për 2 minuta. Në ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
8. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
9. Fikni pajisjen.
Kur funksioni i shtyrjes së
programit aktivizohet, ekrani
tregon simbolin statik të
funksionit të furrës,
me
një pikë dhe . Pika tregon
se cili funksion ore është
aktivizuar në ekranin e orës/
nxehtësisë së mbetur.
PËRFUNDIMIN dhe
ose
për
të konfirmuar. Në fillim vendosni
minutat dhe më pas orët.
Kur përfundon koha e vendosur, bie një
sinjal akustik për 2 minuta. Në ekran
7.6 Vendosja e CILËSO+NIS
pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
4. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
5. Fikni pajisjen.
1. Regjistroni një funksion furre (ose
program) dhe temperaturën.
2. Vendosni KOHËZGJATJEN.
7.5 Vendosja e funksionit të
SHTYRJES SË PROGRAMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Prekni
sërish disa herë derisa të
.
fillojë të pulsojë simboli
3. Përdorni
ose
për të vendosur
minutat e KOHËZGJATJES.
4. Prekni
.
ose
për të vendosur
5. Përdorni
orët e KOHËZGJATJES.
6. Prekni
, pajisja kalon në cilësimin
e funksionit PËRFUNDIMI.
Ekrani shfaq duke pulsuar
.
Ju mund ta përdorni funksionin CILËSO
+NIS vetëm nëse është vendosur
KOHËZGJATJA.
3. Prekni
vazhdimisht derisa
pulsojë në ekran.
të
4. Prekni
për të vendosur funksionin
CILËSO+NIS.
dhe
me një
Në ekran shfaqet
tregues. Ky tregues tregon se cili
funksion ore është aktivizuar.
5. Prekni cilëndo fushë me sensor
(përveç NDEZJE/FIKJE) për të nisur
funksionin CILËSO+NIS.
7.7 Vendosja e TREGUESIT
TË MINUTAVE
1. Prekni
.
dhe "00" pulson në ekran.
SHQIP
2. Përdorni
për të kaluar mes
opsioneve. Në fillim vendosni
sekondat, më pas minutat dhe orët.
3. Përdorni
ose
për të vendosur
KUJTUESIN I MINUTAVE dhe
të konfirmuar.
7.8 KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
1. Për të rivendosur kohëmatësin me
numërim rritës, prekni
për
4. Prekni
ose KUJTUESI I
MINUTAVE ndizet automatikisht pas
5 sekondash.
Kur përfundon koha e vendosur, tingëllon
një sinjal akustik për 2 minuta dhe në
vazhdimisht derisa
ekran.
të pulsojë në
2. Prekni
derisa ekrani të tregojë
"00:00" dhe kohëmatësi me numërim
rritës të fillojë numërimin sërish.
ekran pulson "00:00" dhe .
5. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
8. PROGRAMET AUTOMATIKE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15
përgatisni një gatim, përdorni një
program ose recetë automatike. Ekrani
tregon kohën e parazgjedhur të gatimit
për të gjitha programet automatike.
Ka 20 programe automatike. Kur nuk
keni njohurinë ose përvojën se si të
8.1 Programet automatike
Numri i programit
Emri i programit
1
MISH I ZIER
2
MISH DERRI I PJEKUR
3
MISH VIÇI I PJEKUR
4
MISH QENGJI I PJEKUR
5
MISH GJAHU I PJEKUR
6
PULË, E PLOTË
7
FILETO PESHKU
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
ËMBËLSIRË ME LIMON
11
KEK ME QUMËSHTOR
12
ROLETA
13
BUKË FSHATI
14
ARDHJA E BRUMIT
16
www.aeg.com
Numri i programit
Emri i programit
15
PATATE GRATIN
16
LAZANJA
17
KANELONI
18
KEK I SHPEJTË
19
PICA E SHPEJTË
20
PATATE TË SHPEJTA
8.2 Receta në internet
Ju mund t'i gjeni recetat për
programet automatike të
specifikuara për këtë pajisje
në uebsajtin tonë. Për të
gjetur librin e duhur të
recetave, kontrolloni numrin
PNC në etiketën e
specifikimeve në kornizën e
përparme të hapësirës së
pajisjes.
8.3 Programet automatike
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni
.
Në ekran shfaqet , një simbol dhe
numri i programit automatik.
3. Prekni
ose
për të zgjedhur
programin automatik.
4. Prekni
ose prisni për pesë
sekonda derisa pajisja të fillojë të
fillojë automatikisht të punojë.
5. Kur përfundon koha e vendosur,
tingëllon një sinjal akustik për dy
minuta. Simboli
pulson.
6. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
7. Çaktivizoni pajisjen.
8.4 Programet automatike me
futje të peshës
Nëse regjistroni peshën e mishit, pajisja
përllogarit kohën e pjekjes.
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni
.
3. Prekni
ose
për të vendosur
programin e peshës.
Në ekran shfaqet: koha e gatimit, simboli
i kohëzgjatjes , një peshë e
paracaktuar, një njësi matëse (kg, g).
4. Prekni
ose parametrat ruhen
automatikisht pas pesë sekondash.
Pajisja aktivizohet.
5. Vlerën e paracaktuar e peshës mund
ta ndryshoni me
ose
. Prekni
.
6. Kur përfundon koha e vendosur,
tingëllon një sinjal akustik për dy
minuta. Pulson .
7. Për të ndaluar sinjalin akustik, prekni
një nga fushat sensore ose hapni
derën.
8. Çaktivizoni pajisjen.
8.5 Programet automatike me
sensorin e temperaturës
(modele të përzgjedhura)
Temperatura e brendshme e ushqimit
është e paracaktuar dhe e fiksuar në
programet me temperaturë sensori.
Programi përfundon kur pajisja arrin
temperaturën e brendshme të vendosur.
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni vazhdimisht
derisa ekrani
të tregojë .
3. Instalimi i sensorit të temperaturës së
brendshme. Referojuni "Sensori i
temperaturës së brendshme".
4. Prekni
ose
për të vendosur
programin e temperaturës së
sensorit.
SHQIP
Ekrani tregon kohën e gatimit,
dhe
.
5. Prekni
ose parametrat ruhen
automatikisht pas pesë sekondash.
Kur përfundon koha e vendosur, tingëllon
një sinjal akustik për dy minuta. Pulson
17
6. Prekni një fushë me sensor ose
hapni derën për të ndaluar sinjalin
akustik.
7. Çaktivizoni pajisjen.
.
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.1 Sensori i temperaturës
Sensori i temperaturës së brendshme
mat temperaturën brenda ushqimit. Nëse
ushqimi është në temperaturën e
vendosur, pajisja çaktivizohet.
Duhen cilësuar dy temperatura:
•
•
temperatura e furrës (minimumi 120
°C),
temperatura e brendshme e ushqimit.
Kategoritë e ushqimit: mish,
pulë dhe peshk
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosni majën e sensorit të
në dorezë) në
temperaturës (me
qendër të mishit ose peshkut, në
pjesën më të trashë nëse është e
mundur. Sigurohuni që të paktën 3/4
e sensorit të temperaturës së
brendshme të jetë brenda gatimit.
3. Vendosni spinën e sensorit të
temperaturës brenda prizës që
ndodhet përpara kornizës së pajisjes.
KUJDES!
Përdorni vetëm sensorin e
temperaturës së brendshme
që keni marrë me pajisjen
dhe pjesë këmbimi
origjinale.
Udhëzimet për rezultate optimale:
• Përbërësit duhet të jenë në
temperaturë dhome.
• Sensori i temperaturës së brendshme
nuk mund të përdoret për gatimet e
lëngshme.
• Gjatë gatimit sensori i temperaturës
së brendshme duhet të qëndrojë
brenda gatimit dhe spina të jetë në
prizë.
• Përdorni cilësimet e rekomanduara të
temperaturës së brendshme të
ushqimit. Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Pajisja llogarit orën e
përafërt të gatimit. Ajo mund
të ndryshojë.
Kur vendosni sensorin e
temperaturës brenda prizës,
ju anuloni cilësimet e
funksioneve të orës.
Ekrani tregon pulsimin e
dhe
temperaturën e paracaktuar të
brendshme. Temperatura është 60 °C
për funksionimin e parë, dhe vlera e
18
www.aeg.com
fundit e vendosur për secilin funksionim
të mëpasshëm.
4. Prekni
ose
për të vendosur
temperaturën e brendshme.
5. Prekni
ose cilësimet ruhen
automatikisht pas 5 sekondash.
Temperaturën e
brendshme mund ta
vendosni vetëm kur
pulson . Nëse
është në ekran por nuk
pulson përpara se të
vendosni temperaturën e
brendshme, prekni
dhe
ose
për të
vendosur një vlerë.
6. Vendosni funksionin dhe
temperaturën e furrës.
Ekrani shfaq temperaturën e
temperaturës së brendshme aktuale dhe
simbolin e nxehtësisë
.
Kur gatuani me
temperaturën e sensorit, ju
mund të ndryshoni
temperaturën e treguar në
ekran. Pasi vendosni
sensorin e temperaturës së
brendshme në prizë dhe
vendosni një funksion dhe
temperaturë furre, ekrani
tregon temperaturën aktuale
të brendshme.
Prekni
vazhdimisht për të
parë tre temperatura të tjera:
• temperatura e
brendshme
• temperatura aktuale e
furrës
• temperatura aktuale e
brendshme.
Kur gatesa është në temperaturën e
vendosur, një sinjal akustik tingëllon për
dy minuta dhe vlera e temperaturës së
pulsojnë. Pajisja
brendshme dhe
çaktivizohet.
7. Prekni një fushë me sensor për të
çaktivizuar sinjalin akustik.
8. Hiqni sensorin e temperaturës nga
priza dhe hiqni gatesën nga pajisja.
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se sensori i
temperaturës së brendshme
nxehet. Kini kujdes kur e
shkëpusni nga priza dhe kur
e hiqni nga gatimi.
Kategoria e ushqimit: tavë
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosini gjysmën e përbërësve në
një tavë pjekjeje.
3. Futni majën e sensorit të
temperaturës saktësisht në qendër të
tavës. Sensori i temperaturës duhet
jetë i palëvizur në një vend gjatë
gatimit. Përdorni një përbërës të
ngurtë për të arritur këtë. Përdorni
buzët e tavës së pjekjes për të
mbajtur dorezën prej silikoni të
sensorit të temperaturës së
brendshme. Maja e sensorit të
temperaturës së brendshme nuk
duhet të prekë fundin e tavës së
pjekjes.
4. Mbulojeni sensorin e temperaturës
së brendshme me përbërësit e
mbetur.
5. Vendosni spinën e sensorit të
temperaturës brenda prizës që
ndodhet përpara kornizës së pajisjes.
SHQIP
19
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se sensori i
temperaturës së brendshme
nxehet. Kini kujdes kur e
shkëpusni nga priza dhe kur
e hiqni nga gatimi.
9.2 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Ekrani tregon pulsimin e
dhe
temperaturën e paracaktuar të
brendshme. Temperatura është 60 °C
për funksionimin e parë, dhe vlera e
fundit e vendosur për secilin funksionim
të mëpasshëm.
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
6. Prekni
ose
për të vendosur
temperaturën e brendshme.
ose cilësimet ruhen
7. Prekni
automatikisht pas 5 sekondash.
Temperaturën e
brendshme mund ta
vendosni vetëm kur
pulson . Nëse
është në ekran por nuk
pulson përpara se të
vendosni temperaturën e
Tavë për pjekje / Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e pjekjes / tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit.
brendshme, prekni
dhe
ose
për të
vendosur një vlerë.
8. Vendosni funksionin dhe
temperaturën e furrës.
Ekrani shfaq temperaturën e
temperaturës së brendshme aktuale dhe
simbolin e nxehtësisë .
Kur gatesa është në temperaturën e
vendosur, një sinjal akustik tingëllon për
dy minuta dhe vlera e temperaturës së
brendshme dhe
pulsojnë. Pajisja
çaktivizohet.
9. Prekni një fushë me sensor për të
çaktivizuar sinjalin akustik.
10. Hiqni sensorin e temperaturës nga
priza dhe hiqni gatesën nga pajisja.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes / tava e
thellë së bashku:
Shtyni tavën e pjekjes / tavën e thellë
ndërmjet shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat udhëzuese më sipër.
20
www.aeg.com
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
Tavë e thellë:
Vendosni tavën e thellë në shinat
teleskopike.
9.3 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
KUJDES!
Sigurohuni që shinat
teleskopike t'i fusni brenda
plotësisht në pajisje përpara
se të mbyllni derën e furrës.
Rafti me rrjetë:
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
Buzët e ngritura përreth raftit
me rrjetë janë një tipar i
veçantë për të parandaluar
rrëshqitjen e tavave.
Rafti me rrjetë dhe tavën e thellë së
bashku:
Vendoseni raftin me rrjetë dhe tavën e
thellë së bashku në shinat teleskopike.
SHQIP
21
10. FUNKSIONET SHTESË
10.1 Përdorimi i funksionit
Programi im i preferuar
Përdorni këtë funksion për të ruajtur
parametrat tuaja të preferuara të
temperaturës dhe kohën për funksionin
ose programin e furrës.
1. Vendosni temperaturën dhe kohën
për një funksion ose program të
furrës.
për më
2. Prekni dhe mbani prekur
shumë se tre sekonda. Do të
dëgjohet një sinjal akustik.
3. Çaktivizoni pajisjen.
• Për të aktivizuar funksionin prekni
. Pajisja aktivizon programin tuaj të
preferuar.
•
Kur funksioni është i
aktivizuar, ju mund ta
ndryshoni kohën dhe
temperaturën.
Për të çaktivizuar funksionin prekni
. Pajisja çaktivizon programin tuaj
të preferuar.
10.2 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Funksioni i bllokimit për fëmijët
parandalon vënien aksidentale në punë
të pajisjes.
Nëse funksioni i pastrimit
pirolitik funksionon, dera
bllokohet. Në ekran shfaqet
një mesazh kur prekni një
fushë me sensor.
1. Për të aktivizuar funksionin, fikni
pajisjen me . Mos vendosni një
funksion të furrës.
2. Prekni dhe mbani prekur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Do të dëgjohet një sinjal akustik.
SAFE shfaqet në ekran. Dera është e
kyçur.
Për të çaktivizuar funksionin Bllokimi për
fëmijët, përsëritni hapin 2.
10.3 Përdorimi i Bllokimit të
funksionit
Funksioni mund të aktivizohet vetëm kur
pajisja është në punë.
Bllokimi i butonave parandalon
ndryshimin aksidental të funksionit të
furrës.
1. Për të aktivizuar funksionin, ndizni
pajisjen.
2. Aktivizoni një funksion ose cilësim të
furrës.
dhe
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht për 2 sekonda.
Do të dëgjohet një sinjal akustik.
Loc shfaqet në ekran.
Për të çaktivizuar Bllokimin e funksionit
përsërisni hapin 3.
Nëse funksioni i pastrimit
pirolitik funksionon, dera
bllokohet. Në ekran shfaqet
një mesazh kur prekni një
fushë me sensor.
Ju mund ta çaktivizoni
pajisjen kur është i ndezur
bllokimi i butonave. Kur
çaktivizoni pajisjen,
çaktivizohet Bllokimi i
funksionit.
10.4 Përdorimi i menysë së
cilësimeve
Menyja e cilësimeve mund të vendoset
vetëm kur furra është e fikur.
Menyja e cilësimeve mundëson
aktivizimin ose çaktivizimin e funksioneve
në menynë kryesore. Ekrani shfaq SET
dhe numrin e cilësimit.
22
www.aeg.com
Përshkrimi
Vlera për t'u vendosur
1
CILËSO+NIS
NDEZUR/FIKUR
2
TREGUESI I NXEHTËSISË SË
MBETUR
NDEZUR/FIKUR
3
KUJTUESI I PASTRIMIT
NDEZUR/FIKUR
4
TINGULLI I BUTONAVE1)
TINGULL KËRCITËS/ALARM/FIKUR
5
TINGULLI I DEFEKTIT
NDEZUR/FIKUR
6
MODALITETI "DEMO"
Kodi i aktivizimit: 2468
7
MENYJA E SHËRBIMIT
-
8
RIVENDOS CILËSIMET
PO / JO
1) Nuk mund të çaktivizohet toni i fushës me sensor të ndezjes/fikjes.
1. Kur pajisja është e fikur, prekni dhe
Fikja automatike nuk punon
me funksionet: sensori i
temperaturës së brendshme,
Drita, Gatim i ngadaltë,
Kohëzgjatja, Përfundimi,
Shtyrja e programit.
mbani prekur
për tre sekonda.
Në ekran shfaqet SET1 dhe "1" pulson.
2. Prekni
ose
cilësimin.
3. Prekni
për të caktuar
.
ose
për të ndryshuar
4. Prekni
vlerën e cilësimit.
.
5. Prekni
Për të dalë nga menyja e Cilësimeve,
prekni
10.6 Drita e ekranit
Ka dy modalitete për dritën e ekranit:
•
ose prekni dhe mbani prekur
.
•
10.5 Fikja automatike
Për arsye sigurie pajisja çaktivizohet
automatikisht pas një farë kohe nëse një
funksion i furrës është në veprim dhe ju
nuk ndryshoni asnjë cilësim.
Drita e natës - mes orës 22:00 dhe
06:00 ekrani ul shkëlqimin e tij kur
pajisja është e fikur.
Drita e ditës:
– kur pajisja është e ndezur.
– nëse prekni një nga fushat
sensore gjatë dritës së natës
(përveç butonit të fikjes/ndezjes),
ekrani kthehet në modalitetin e
dritës së ditës për 10 sekondat e
tjera.
– nëse pajisja është e fikur dhe
vendosni kujtuesin e minutave.
Kur përfundon funksioni i kujtuesit
të minutave, ekrani kthehet në
ndriçimin e natës.
Temperatura (°C)
Koha e fikjes (orë)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
10.7 Ventilatori ftohës
250 - maksimum
1.5
Kur pajisja është në punë, ventilatori
ftohës aktivizohet automatikisht për t’i
mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta.
Nëse çaktivizoni pajisjen, ventilatori i
ftohjes mund të vazhdojë të punojë
derisa të ftohet pajisja.
Pas një fikjeje automatike, prekni një
fushë me sensor për ta vënë në punë
sërish pajisjen.
SHQIP
23
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
11.1 Ana e brendshme e
derës
•
•
•
•
Në disa modele, në anën e brendshme
të derës do të gjeni:
•
•
numrat e pozicioneve të rafteve.
të dhëna për funksionet e furrës,
pozicionet e këshilluara për raftet dhe
temperaturat për gatesa tipike.
11.2 Pjekja
•
•
mëparshme. Përshtatini cilësimet
tuaja të zakonshme si temperaturën,
kohën e gatimit dhe pozicionet e
rafteve sipas vlerave në tabela.
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me
10-15 minuta, nëse gatuani kekë në
më shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të
ndryshme nuk skuqen gjithmonë
njësoj në fillim. Nëse ndodh kjo, mos
e ndryshoni temperaturën e furrës.
Diferencat do të barazohen gjatë
procedurës së pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen
gjatë pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga pajisja juaj e
11.3 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
skuqur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft
më të ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe mbetet e
papjekur, e qullët ose e
ujshme.
Temperatura e furrës është
tepër e lartë.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në
temperaturë pak më të ulët.
Ëmbëlsira bie dhe mbetet e
papjekur, e qullët ose e
ujshme.
Koha e pjekjes është tepër e Vendosni një kohë pjekjeje
shkurtër.
më të gjatë. Nuk mund ta
zvogëloni kohën e pjekjes
duke vendosur
temperatura më të larta.
Ëmbëlsira bie dhe mbetet e
papjekur, e qullët ose e
ujshme.
Në brumë ka shumë lëng.
Përdorni më pak lëng. Bëni
kujdes me kohën e
përzierjes, veçanërisht nëse
përdorni makineri
përzierëse.
Keku është tepër i thatë.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në
temperaturë më të lartë.
24
www.aeg.com
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Keku është tepër i thatë.
Koha e pjekjes është tepër e Herën tjetër kur të piqni,
gjatë.
vendosni një kohë pak më të
shkurtër pjekjeje.
Ëmbëlsira skuqet në mënyrë Temperatura e pjekjes është Vendosni një temperaturë
të çrregullt.
tepër e lartë dhe koha e
furre më të ulët dhe zgjasni
pjekjes tepër e shkurtër.
kohën e pjekjes.
Ëmbëlsira skuqet në mënyrë Përbërja nuk është hapur
të çrregullt.
njëtrajtësisht.
Shpërndajeni përbërjen në
tavë në mënyrë të rregullt.
Keku nuk është gati në
kohën e caktuar për pjekjen.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në
temperaturë pak më të lartë.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
11.4 Pjekja në një nivel:
Pjekja në forma
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek unazë /
Briosh
Ventilator I
Plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek
"Madeira"/Kek
me fruta
Ventilator I
Plotë
140 - 160
70 - 90
1
Bazë torte brumë i shkrifët
Ventilator I
Plotë
170 - 1801)
10 - 25
2
Bazë torte brumë
pandispanje
Ventilator I
Plotë
150 - 170
20 - 25
2
Kek me krem
bulmeti
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
170 - 190
60 - 90
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta
)
Pozicioni i
raftit
Bukë e thurur/bukë e ëmbël e
thurur
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
170 - 190
30 - 40
3
Panetone Krishtlindjesh
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
160 - 1801)
50 - 70
2
SHQIP
25
Ushqim
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta
)
Pozicioni i
raftit
Bukë (bukë thekre):
1. Pjesa e parë e procesit të
pjekjes.
2. Pjesa e dytë e procesit të
pjekjes.
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Pufka me krem/Ekler
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
190 - 2101)
20 - 35
3
Role biskotash
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
180 - 2001)
10 - 20
3
Kek me veshje me thërrime (i
thatë)
Ventilator I Plotë
150 - 160
20 - 40
3
Kek me bajame e gjalpë/kekë
me sheqer
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë Nxehja Nga Lart/
Poshtë
me maja/pandispanjë) 2)
170
35 - 55
3
Ëmbëlsira me fruta mbi brumë Ventilator I Plotë
të shkrifët
160 - 170
40 - 80
3
Kek me maja me shtresa të
lehta (p.sh. djathë i butë,
krem, krem karamel)
160 - 1801)
40 - 80
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë Ventilator I Plotë
me maja/pandispanjë) 2)
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1) Nxehni furrën paraprakisht.
2) Përdorni tavë të thellë.
Biskota
Ushqim
Funksioni
Biskota nga
brumë i shkrifët
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Ventilator I Plotë 150 - 160
10 - 20
3
Biskota të bëra
me përzierje
pandispanje
Ventilator I Plotë 150 - 160
15 - 20
3
Pasta të bëra
me të bardhë
veze / Mafishe
Ventilator I Plotë 80 - 100
120 - 150
3
Amareta
Ventilator I Plotë 100 - 120
30 - 50
3
26
www.aeg.com
Ushqim
Funksioni
Biskota me
brumë të ardhur
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Ventilator I Plotë 150 - 160
20 - 40
3
Ëmbëlsira të
vogla me peta
Ventilator I Plotë 170 - 1801)
20 - 30
3
Roleta
Ventilator I Plotë 1601)
10 - 25
3
Roleta
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Nxehni furrën paraprakisht.
11.5 Gatime në tavë
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Makarona tavë
Nxehja nga
sipër/poshtë
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
Nxehja nga
sipër/poshtë
180 - 200
25 - 40
1
Perime të
Pjekje me skarë
turbo
160 - 170
15 - 30
1
Bageta të
mbuluara me
djathë të shkrirë
Ventilator i plotë 160 - 170
15 - 30
1
Tava të ëmbla
Nxehja nga
sipër/poshtë
180 - 200
40 - 60
1
Tava peshku
Nxehja nga
sipër/poshtë
180 - 200
30 - 60
1
Zarzavate të
mbushura
Ventilator i plotë 160 - 170
30 - 60
1
pjekura1)
1) Nxehni furrën paraprakisht.
11.6 Pjekje Vent. Me
Lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni
kohën e gatimit të listuar në
tabelën më poshtë.
SHQIP
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gratin me makarona
200 - 220
45 - 55
3
Patate gratin
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Puding me bukë
190 - 200
55 - 70
3
Puding me oriz
170 - 190
45 - 60
3
Kek me mollë, me brumë me
160 - 170
pandispanjë (forma e rrumbullakët e
kekut)
70 - 80
3
Bukë e bardhë
55 - 70
3
190 - 200
11.7 Pjekje në shumë nivele
Përdorni funksionin Gatim me ventilator
të plotë.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pufka me krem/
Ekler
160 - 1801)
Kek i thatë
shtrusel
150 - 160
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Biskota / small cakes / kekë të vegjël / pasta / roleta
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Biskota nga
brumë i shkrifët
150 - 160
Biskota të bëra
me përzierje
pandispanje
Biskota me të
bardhë veze,
mafishe
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
80 - 100
130 - 170
1/4
-
27
28
www.aeg.com
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Amareta
100 - 120
Biskota me
brumë të ardhur
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
40 - 80
1/4
-
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Ëmbëlsira të
vogla me peta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Roleta
180
20 - 30
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
11.8 Gatim I Ngadaltë
Përdorni këtë funksion për të përgatitur
mish pa dhjamë dhe të gatuar pak dhe
peshk me temperaturë të brendshme jo
më të madhe se 65°C. Ky funksion nuk
disponohet për receta të tilla si rosto
çomlek ose rosto derri me yndyrë. Ju
mund të përdorni Sondën e temperaturës
së mishit për të garantuar që mishi ka
temperaturën e duhur të brendshme
(shihni tabelën për Sondën e
temperaturës së mishit).
Në 10 minutat e para mund të vendosni
një temperaturë mes 80 °C dhe 150 °C.
Parazgjedhja është 90 °C. Pasi vendoset
temperatura, furra vazhdon të gatuajë në
80 °C. Mos e përdorni këtë funksion për
shpendët.
Gatuani gjithmonë pa kapak
kur përdorni këtë funksion.
1. Skuqeni mishin në një tigan në vatër
me një cilësim shumë të nxehtë për
1-2 minuta nga secila anë.
2. Mishin dhe tavën e pjekjes vendosini
në furrë në raftin me rrjetë.
3. Fusni sensorin e temperaturës së
brendshme brenda në mish.
4. Zgjidhni funksionin Gatim i ngadaltë
dhe vendosni temperaturën e duhur
të brendshme të përfundimit.
Ushqim
Sasia
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Biftek lope
1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Fileto viçi
1000 - 1.500 g
120
90 - 150
3
Mish viçi i pjekur 1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Biftekë
120
20 - 40
3
200 - 300 g
11.9 Cilësimi Për Pica
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Pica (kore e hollë)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Picë (me shumë
shtresa)
180 - 200
20 - 30
2
SHQIP
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Tortë me brumë
180 - 200
40 - 55
1
Krem spinaqi
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Tortë zvicerane
170 - 190
45 - 55
1
Kek me krem bulmeti 140 - 160
60 - 90
1
Kek me mollë, i
mbuluar
150 - 170
50 - 60
1
Pite me zarzavate
160 - 180
50 - 60
1
Bukë e paardhur
230 - 2501)
10 - 20
2
Pite me peta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (Një
lloj pice nga Alsasa)
230 - 2501)
12 - 20
2
Kek rus (Picë
180 - 2001)
kalzone, versioni rus)
15 - 25
2
29
1) Nxehni furrën paraprakisht.
2) Përdorni tavë të thellë.
11.10 Pjekje
•
•
•
•
•
Për pjekje përdorni enë furre
rezistente ndaj nxehtësisë. Referojuni
udhëzimeve të prodhuesit të enëve.
Mund të piqni copa të mëdha mishi
direkt në tiganin e thellë ose në raftin
me rrjetë mbi tiganin e thellë.
Fusni pak lëng në tavën e thellë për të
mos lejuar që lëngu i mishit apo
yndyra të digjet në sipërfaqe.
Të gjitha llojet e mishit që duhet të
marrin një faqe të thekur, ju mund t'i
skuqni në tavën e pjekjes së mishit pa
kapak.
•
Nëse është e nevojshme, kthejeni
copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të kohës
së gatimit.
Për ta mbajtur mishin më të
lëngshëm:
– piqini mishrat pa dhjamë në tavën
e pjekjes me kapak ose duke
përdorur çantë pjekjeje.
– piqni mishin dhe peshku në copa
që peshojnë minimumi 1 kg.
– njomni pjesët e mëdha të mishit
dhe të shpezëve me lëngjet e tyre
disa herë gjatë pjekjes.
11.11 Tabelat e pjekjes
Mish lope
Ushqim
Sasia
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Pjekje në
tenxhere
1 - 1,5 kg
Nxehja nga
lart/poshtë
230
120 - 150
1
30
www.aeg.com
Ushqim
Sasia
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Biftek lope ose
fileto: i gatuar
pak
për cm
trashësi
Skarë turbo
190 - 2001)
5-6
1
Biftek lope ose
fileto: mesatare
për cm
trashësi
Skarë turbo
180 - 1901)
6-8
1
Biftek lope ose
fileto: i gatuar
mirë
për cm
trashësi
Skarë turbo
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish derri
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Shpatull / qafë /
kofshë
1 - 1.5
Skarë turbo
160 - 180
90 - 120
1
Bërxollë / Brinjë 1 - 1.5
Skarë turbo
170 - 180
60 - 90
1
Role mishi
0.75 - 1
Skarë turbo
160 - 170
50 - 60
1
Nyje derri
(gjysmë e
gatuar)
0.75 - 1
Skarë turbo
150 - 170
90 - 120
1
Viç
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Mish viçi i
pjekur
1
Skarë turbo
160 - 180
90 - 120
1
Nyjë viçi
1.5 - 2
Skarë turbo
160 - 180
120 - 150
1
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Kofshë
qengji / Mish
qengji i
pjekur
1 - 1.5
Skarë turbo
150 - 170
100 - 120
1
Kurriz qengji
1 - 1.5
Skarë turbo
160 - 180
40 - 60
1
Mish qengji
SHQIP
31
Mish gjahu
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Shpinë /
deri në 1
Kofshë lepuri
Nxehja nga
lart/poshtë
2301)
30 - 40
1
Kurriz dreri
1.5 - 2
Nxehja nga
lart/poshtë
210 - 220
35 - 40
1
Kofshë dreri
1.5 - 2
Nxehja nga
lart/poshtë
180 - 200
60 - 90
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Shpezë
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Porcione
shpezësh
0,2 - 0,25
secila
Skarë turbo
200 - 220
30 - 50
1
Gjysmë pule
0,4 - 0,5
secila
Skarë turbo
190 - 210
35 - 50
1
Pulë,
pulastren
1 - 1.5
Skarë turbo
190 - 210
50 - 70
1
Rosë
1.5 - 2
Skarë turbo
180 - 200
80 - 100
1
Patë
3.5 - 5
Skarë turbo
160 - 180
120 - 180
1
Gjeldeti
2.5 - 3.5
Skarë turbo
160 - 180
120 - 150
1
Gjeldeti
4-6
Skarë turbo
140 - 160
150 - 240
1
Peshk (i gatuar me avull)
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Peshk i plotë
1 - 1.5
Nxehja nga
lart/poshtë
210 - 220
1
11.12 Pjekja në skarë
•
•
•
•
Gjithmonë piqni në skarë me
temperaturë maksimale.
Vendoseni raftin në pozicionin e
rekomanduar në tabelën e skarës.
Gjithmonë vendosni në pozicionin e
parë të furrës tavën që do të
grumbullojë yndyrën.
Piqni në skarë vetëm copa të sheshta
mishi ose peshku.
•
40 - 60
Nxeheni gjithmonë paraprakisht për 5
minuta furrën bosh me funksionet e
skarës.
KUJDES!
Piqni në skarë gjithmonë me
derën e furrës të mbyllur.
32
www.aeg.com
Pjekja në skarë
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Ana e 1-rë
Ana e 2-të
Biftek lope
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Fileto lope
230
20 - 30
20 - 30
3
Shpinë derri
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Shpinë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peshk i plotë
(500 - 1000 g)
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.13 Poshtë + Skarë + Ventilator
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
2
Picë amerikane, e
ngrirë
190 - 210
20 - 25
2
Picë, e mbajtur në
frigorifer
210 - 230
13 - 25
2
Pica të vogla, të
ngrira
180 - 200
15 - 30
2
Patate të skuqura, të 200 - 220
holla
20 - 30
3
Patate të skuqura, të 200 - 220
trasha
25 - 35
3
Patate Feta/Kroketa
220 - 230
20 - 35
3
Qofte Me Patate
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / kaneloni, të 170 - 190
freskëta
35 - 45
2
Lazanja / kaneloni, të 160 - 180
ngrira
40 - 60
2
Djathë i pjekur në
furrë
170 - 190
20 - 30
3
Krahë Pule
190 - 210
20 - 30
2
11.14 Shkrirja
•
•
•
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë.
Përdorni pozicionin e parë të raftit
duke filluar nga poshtë.
Mos e mbuloni ushqimin me tas ose
me pjatë, sepse kjo mund të zgjasë
kohën e shkrirjes.
SHQIP
•
Për copa të mëdha ushqimi vendosni
një pjatë bosh përmbys mbi pjesën e
poshtme të hapësirës së furrës.
Futeni ushqimin në një pjatë të thellë
33
dhe vendosni mbi pjatën që është
brenda në furrë. Hiqni mbështetëset e
rafteve nëse është e nevojshme.
Ushqim
Sasia (kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e
shkrirjes së
mëtejshme
(në minuta)
Komente
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën mbi një pjatëz të
kthyer brenda një pjatance të
madhe. Kthejini në gjysmën e
kohës.
Mish
1
100 - 140
20 - 30
Kthejini në gjysmën e kohës.
Mish
0.5
90 - 120
20 - 30
Kthejini në gjysmën e kohës.
Troftë
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtry 0.3
dhe
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rrihni ajkën kur në disa vende
është ende pak e ngrirë.
60
60
-
Kek gato 1.4
(me ajkë)
11.15 Konservimi - Nxehje e
poshtme
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm kavanoza konservimi
me të njëjtat përmasa si në treg.
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
Për këtë funksion përdorni raftin e
parë duke filluar nga poshtë.
Mos vendosni më shumë se gjashtë
kavanoza konservimi njëlitërsh në
tavën e pjekjes.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me
mbërthyese.
•
•
•
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën e pjekjes me
afërsisht 1/2 litër ujë në mënyrë që
furra të ketë lagështi të mjaftueshme.
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë
(pas rreth 35-60 minutash për
kavanozat njëlitërsh), fikni furrën ose
ulni temperaturën në 100°C (shihni
tabelën).
34
www.aeg.com
Fruta të buta
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Luleshtrydhe/
boronica/manaferra/
kulumbri të pjekura
160 - 170
35 - 45
-
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Dardha/ftonj/
kumbulla
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Karota1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
160 - 170
50 - 60
-
Turshi të përziera
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Lakër kërcelltrashë/
bizele/shpargull
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Fruta me bërthamë
Perime
1) Lërini të qëndrojnë në furrë edhe pas fikjes.
11.16 Tharja - Gatim me
ventilator të plotë
•
•
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën
pasi ka kaluar gjysma e kohës së
tharjes, hapni derën dhe lëreni të
ftohet gjatë gjithë natës që të thahet
plotësisht.
Zarzavate
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Speca
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Perime për t'u
tharbëtuar
60 - 70
5-6
3
1/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
1/4
SHQIP
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
40 - 50
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Pozicioni i raftit
Kumbulla
60 - 70
Kajsi
Erëza
Fruta
Ushqim
1 pozicion
2 pozicione
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
1/4
Dardha
60 - 70
6-9
3
1/4
11.17 Tabela Sensori i ushqimit
Mish Lope
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
I Gatuar Pak
Mesatare
I gatuar mirë
Biftek lope
45
60
70
Filetë viçi
45
60
70
Mish Lope
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Roletë mishi
80
83
86
Mish Derri
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Proshutë,
Rosto
80
84
88
Kotoletë (fileto),
Fileto e tymosur derri,
Fileto e tymosur e zier
75
78
82
Viç
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Mish viçi i pjekur
75
80
85
Nyjë viçi
85
88
90
35
36
www.aeg.com
Dele/qengj
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Kofshë dashi
80
85
88
Shpinë dashi
75
80
85
Kofshë qengji,
Mish qengji i pjekur
65
70
75
Mish Gjahu
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Shpinë lepuri të egër,
Shpinë dreri
65
70
75
Kofshë lepuri të egër,
Lepur i egër, i plotë,
Këmbë sorkadheje
70
75
80
Shpezë
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Pulë (e plotë / gjysmë / gjoks)
80
83
86
Rosë (e plotë / gjysmë),
Gjeldeti (i plotë / gjoks)
75
80
85
Rosë (gjoks)
60
65
70
Peshk (salmon, troftë, barbun)
Peshk (i plotë / i madh / i gatuar
me avull),
Peshk (i plotë / i madh / i pjekur)
Tavë - Zarzavate të gatuara
paraprakisht
Tavë me kungulleshka,
Tavë me brokoli,
Tavë me kopër
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
60
64
68
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
85
88
91
SHQIP
Tavë - Pikante
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Mesatare
Më shumë
Kaneloni,
Lazanja,
Makarona tavë
85
88
91
Tavë - E ëmbël
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Tavë me bukë të bardhë me / pa
fruta,
Tavë me qull orizi me / pa fruta,
Tavë me makarona kineze të
ëmbla
Më pak
Mesatare
Më shumë
80
85
90
11.18 Informacion për
institutet e testimit
Testimet sipas EN 60350-1:2013 dhe
IEC 60350-1:2011.
Pjekja në një nivel. Pjekja në forma
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Fatless sponge cake / Ventilator I Plotë
Pandispanjë pa
yndyrë
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake / Nxehja Nga Lart/
Pandispanjë pa
Poshtë
yndyrë
160
35 - 50
2
Apple pie / Kek me
mollë (2 forma Ø20
cm, të vendosura
diagonalisht)
Ventilator I Plotë
160
60 - 90
2
Apple pie / Kek me
mollë (2 forma Ø20
cm, të vendosura
diagonalisht)
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
180
70 - 90
1
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
140
25 - 40
3
Pjekja në një nivel. Biskota
Ushqim
Funksioni
Short bread / Kuleç /
Ventilator I Plotë
Rripa brumi të shkrifët
37
38
www.aeg.com
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Short bread / Kuleç /
Nxehja Nga Lart/
Rripa brumi të shkrifët Poshtë
1601)
20 - 30
3
Small cakes / Kekë të
vegjël (20 copë për
tepsi)
Ventilator I Plotë
1501)
20 - 35
3
Small cakes / Kekë të
vegjël (20 copë për
tepsi)
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1701)
20 - 30
3
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Pjekje në shumë nivele. Biskota / small cakes / kekë të vegjël / pasta / roleta
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
2
3
pozici pozici
one
one
Short bread / Brumë i Ventilator i plotë.
shkrifët / Rripa brumi
të shkrifët
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes / Kekë të Ventilator i plotë.
vegjël (20 copë për
tepsi)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Pjekja Në Skarë
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Toast / Tost
Pjekja Në
Skarë
maks.
1 - 31)
5
Beef Steak / Biftek
Pjekja Në
Skarë
maks.
24 - 301)2)
4
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 5 minuta.
2) Rrotullojeni në mes të kohës së gatimit.
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Shënime mbi pastrimin
•
Pastroni pjesën e përparme të
pajisjes me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues.
SHQIP
•
•
•
•
•
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Pastrojeni pjesën e brendshme të
pajisjes pas çdo përdorimi.
Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të
ushqimeve të tjera mund të shkaktojë
zjarr. Rreziku është më i lartë për
tavën e skarës.
Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin,
mos i pastroni duke përdorur lëndë
agresive, sende me cepa të mprehta
ose në enëlarëse. Kjo mund t'i
shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
12.2 Heqja e mbajtëseve të
raftit
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
39
12.3 Piroliza
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbajtëset e çmontueshme të
raftit.
Procedura e pastrimit
pirolitik nuk fillon të
funksionojë:
• nëse nuk keni hequr
spinën e sensorit të
temperaturës së
brendshme nga priza. Në
disa modele, ekrani
tregon "C2" kur ndodh ky
defekt.
• nëse nuk keni mbyllur
plotësisht derën e furrës.
Në disa modele, ekrani
tregon "C3" kur ndodh ky
defekt.
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht me funksionin
Piroliza. Mund të dëmtohet
pajisja.
Dera bllokohet gjatë pastrimit pirolitik.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
1
2
Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e
kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
dhe vijat e treguesit të
Simboli
nxehjes shfaqen derisa dera të
zhbllokohet. Dera zhbllokohet kur
temperatura brenda furrës është në
kushte të sigurta dhe pastrimi pirolitik ka
mbaruar.
Llamba çaktivizohet gjatë pastrimit
pirolitik.
1. Hiqni pjesën më të madhe të
papastërtive me dorë.
2. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të nxehtë në mënyrë që
ajri i nxehtë të mos djegë mbetjet.
3. Aktivizoni pajisjen.
4. Vendosni funksionin e pirolizës.
Referojuni "Funksionet e furrës".
5. Prekni
.
6. Prekni
ose
për të caktuar
kohëzgjatjen e procedurës së
pastrimit:
40
www.aeg.com
Opsioni
Përshkrimi
1
1 h për një ni‐
vel të ulët
ndotjeje
2
1 h 30 min
për një nivel
të zakonshëm
ndotjeje
3
3 h për një ni‐
vel të lartë
ndotjeje
A
A
3. Mbyllni derën derisa ajo të arrijë një
kënd prej afërsisht 45°.
Për të shtyrë procedurën e pastrimit,
mund të përdorni funksionin
Përfundimi.
për të aktivizuar
7. Prekni
funksionin Piroliza.
45°
12.4 Kujtuesi për pastrimin
Për t'ju kujtuar se pastrimi pirolitik është i
nevojshëm, simboli i kujtuesit të pastrimit
pulson në ekran pas çdo çaktivizimi të
pajisjes për 10 sekondat pasardhëse.
Kujtuesi i pastrimit fiket:
• pas përfundimit të
funksionit të pastrimit
pirolitik.
• kur e çaktivizoni atë te
cilësimet kryesore.
Referojuni menysë
"Përdorimi i cilësimeve".
4. Mbajeni derën me një dorë në
secilën anë dhe tërhiqni me kënd lart
për ta nxjerrë nga pajisja.
5. Vendoseni derën me faqen e jashtme
poshtë mbi një leckë të butë mbi një
sipërfaqe të qëndrueshme. Kjo bëhet
për të parandaluar gërvishtjet.
6. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
12.5 Heqja dhe instalimi i
derës
2
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme prej xhami për ta pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
B
PARALAJMËRIM!
Tregoni kujdes kur e hiqni
derën nga pajisja. Dera
është e rëndë.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Ngrini plotësisht levat fiksuese (A) në
dy menteshat e derës.
1
KUJDES!
Nga përdorimi i forcës,
veçanërisht në skajet e
xhamit të përparmë, mund të
thyhet xhami.
7. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
8. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
SHQIP
41
12.6 Ndërrimi i llambës
Vendosni një pëlhurë në fund të pjesës
së brendshme të pajisjes. Kjo
parandalon dëmtimet në mbulesën prej
qelqi të llambës dhe në hapësirën e
furrës.
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në
fillim vendosni panelin më të vogël të
ndjekur nga ai më i madhi dhe dera.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që xhamat të
futen në pozicionin e duhur,
ndryshe sipërfaqja e derës
mund të mbinxehet.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (C, B dhe A) në rendin e duhur.
Fillimisht, futni panelin C, i cili ka një
katror të printuar në anën e majtë dhe
një trekëndësh në anën e djathtë. Këto
simbole do t'i gjeni gjithashtu të
gdhendura në kornizën e derës. Simboli i
trekëndëshit në xham duhet të përputhet
me trekëndëshin në kornizën e derës
dhe simboli i katrorit duhet të përputhet
me katrorin. Pas kësaj futni dy panelet e
tjera të xhamit.
ABC
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike!
Hiqni siguresën përpara se
të zëvendësoni
llambushkën.
Llamba dhe mbulesa prej
qelqi e llambës mund të jenë
të nxehta.
1. Çaktivizoni pajisjen.
2. Hiqni siguresat nga kutia e
siguresave ose çaktivizoni stakuesin.
Llambushka e sipërme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
Llambushka anësore
1. Hiqni mbajtësen e majtë të raftit për
të pasur akses te llambushka.
2. Përdorni një send jo të mprehtë e të
hollë (për shembull një lugë kafeje)
për të hequr xhamin mbulues.
42
www.aeg.com
3. Pastroni mbulesën prej xhami.
4. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
5. Montoni mbulesën prej xhami.
6. Montoni mbajtësen e majtë të
rafteve.
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Furra nuk është e lidhur me
vini në punë furrën.
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që të gjitha
cilësimet të jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Referojuni kapitullit "Fikja
automatike".
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni "Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët".
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
SHQIP
43
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ekrani nuk tregon orën gjatë
statusit fikur.
Ekrani është çaktivizuar.
Prekni
dhe
njëkohësisht për ta
aktivizuar ekranin sërish.
Sensori i temperaturës së
brendshme nuk funksionon.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
Gatimet kërkojnë shumë
kohë ose gatuhen më shpejt
se sa duhet.
Temperatura është tepër e
ulët ose tepër e lartë.
Rregulloni temperaturën
nëse është e nevojshme.
Ndiqni këshillat e manualit të
përdorimit.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Në ekran shfaqet "C2".
Dëshironi të filloni funksionin Hiqni spinën e sensorit të
Piroliza ose Shkrirja, por nuk temperaturës nga priza.
keni hequr spinën e sensorit
të temperaturës së
brendshme nga priza.
Ekrani shfaq "C3".
Funksioni i pastrimit nuk
punon. Nuk e keni mbyllur
derën e furrës plotësisht,
ose kyçi i derës është me
defekt.
Mbylleni derën plotësisht.
Në ekran shfaqet "F102".
•
•
•
•
Nuk e keni mbyllur derën
plotësisht.
Kyçi i derës ka defekt.
•
Mbylleni derën plotësisht.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
"F102" sërish, kontaktoni
me Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
44
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ekrani shfaq një kod defekti i Ka një defekt elektrik.
cili nuk është në këtë tabelë.
•
•
Pajisja është aktivizuar dhe
nuk nxehet. Ventilatori nuk
punon. Ekrani shfaq
"Demo".
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
13.2 Të dhëna për shërbimin
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Referojuni "Përdorimi i
menysë së cilësimeve" në
kapitullin "Funksionet
shtesë".
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e përparme të kasës
së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e
brendshme e pajisjes.
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit gjenden në pllakën e
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Fleta dhe informacioni i produktit sipas EU 65-66/2014
Emri i furnitorit
AEG
Identifikimi i modelit
BPE642120M
BPK642120M
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
1.09 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.69 kWh/cikël
SHQIP
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
71 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 1:
Diapazonet, furrat, furrat me avull dhe
skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
14.2 Kursimi i energjisë
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Të dhëna të përgjithshme
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur pajisja është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni pjata metalike për të
përmirësuar kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të fusni
ushqim brenda.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3-10 minuta përpara
përfundimit të kohës së gatimit, në varësi
të kohëzgjatjes së gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
BPE642120M
39,0 kg
BPK642120M
39,0 kg
45
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Gatimi me llambë të fikur
Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni
vetëm kur t'ju nevojitet.
Pjekje Vent. Me Lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Ajo funksionon në
mënyrë të tillë që temperatura në
hapësirën e furrës mund të ndryshojë
nga temperatura e treguar në ekran gjatë
një cikli gatimi dhe koha e gatimit mund
të jetë e ndryshme nga koha e gatimit në
programet e tjera.
Kur përdorni Pjekje vent. me lagështirë,
llamba fiket automatikisht pas 30
sekondash. Mund ta ndizni llambën
sërish, por ky veprim do të reduktojë
kursimin e pritshëm të energjisë.
46
www.aeg.com
Çaktivizimi i pajisjes
Mund të fikni ekranin. Shtypni dhe mbani
shtypur
dhe
njëkohësisht. Për ta
ndezur, përsëriteni këtë hap.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
47
867336440-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising