Casio PX-120 Handbok
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter”
innan pianot tas i bruk för första gången.
PX120SW1A
Viktigt!
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella
skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt
aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-12.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
Innehåll
Allmän översikt .............................. SW-2
Fastsättning av nothäftesställningen ....................... SW-2
Att utföra inställningar med
tangentbordet...............................SW-24
Ton/inställningsknapp TONE/SETTING .................. SW-3
Att utföra inställningar med tangenterna ................SW-24
Lagring av inställningar och
användning av driftslås ............................................ SW-3
Tangenter som används för inställningar ...............SW-25
Nätuttag .......................................... SW-4
Användning av en nättillsats .................................... SW-4
Anslutningar................................... SW-5
Anslutning av hörlurar.............................................. SW-5
Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare...... SW-5
Anslutning av en pedal ............................................ SW-6
Medföljande och extra tillbehör................................ SW-6
Spelning med olika toner .............. SW-7
Att välja och spela en ton......................................... SW-7
Justering av glansen för en ton................................ SW-9
Lagring av två toner ................................................. SW-9
Användning av effekter .......................................... SW-10
Användning av metronomen.................................. SW-10
Att spela en pianoduett .......................................... SW-11
Parameterlista ........................................................SW-26
Tonval .................................................................SW-26
Glans (BRILLIANCE) ..........................................SW-26
Efterklang (REVERB) .........................................SW-26
Kör (CHORUS) ...................................................SW-26
Sång/rytmval (SONG/RHYTHM SELECT) .........SW-26
Tempo (TEMPO) ................................................SW-26
Metronomslag (METRONOME BEAT) ...............SW-26
Volym för sång, autokomp ..................................SW-26
Metronomvolym ..................................................SW-26
Autokompläge (MODE).......................................SW-26
Anslagskänslighet (TOUCH RESPONSE)..........SW-27
Klaviaturtangent (TRANSPOSE) ........................SW-27
Tangentbordsstämning (TUNING)......................SW-27
Sändarkanal........................................................SW-28
Lokalkontroll........................................................SW-28
Driftston ..............................................................SW-28
Reserv ................................................................SW-28
Driftslås...............................................................SW-28
Spelning av inbyggda sånger..... SW-13
Anslutning till uttaget MIDI .....................................SW-29
Spelning av alla inbyggda sånger.......................... SW-13
Referens........................................SW-30
Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket..... SW-13
Felsökning..............................................................SW-30
Övning med en sång i musikbiblioteket ................. SW-14
Tekniska data för produkten...................................SW-31
Spelning av en rytm..................... SW-15
Driftsföreskrifter......................................................SW-32
Val av en rytm........................................................ SW-15
Bilagae ............................................... A-1
Användning av autokomp ...................................... SW-16
Tonlista........................................................................ A-1
Inspelning och avspelning.......... SW-20
Spår ....................................................................... SW-20
Rytmlista ..................................................................... A-1
Sånglista ..................................................................... A-1
Tabell över fingersatta ackord..................................... A-2
Inspelning av ditt framförande ............................... SW-21
Avspelning från det digitala pianots minne ............ SW-22
MIDI Implementation Chart
Radering av inspelade data ................................... SW-23
Företags- och produktnamn som omnämns i
detta instruktionshäfte kan vara registrerade
varumärken tillhörande respektive företag.
SW-1
Allmän översikt
1
2
∗1
3
4
5
6
∗2
7
8
9
bk
∗4
∗3
*1
Undersida
*2
Baksida
bm
bl
bn
bo
*4
Fastsättning av nothäftesställningen
För in undersidan av nothäftesställningen i skåran på
ovansidan av det digitala pianots konsol.
SW-2
*3
Vänster sida
bp
bq
Allmän översikt
ANM.
• Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte.
1 Volymreglage VOLUME
9 Knapp GRAND PIANO (CLASSIC)
2 Synkroniserings/utfyllnadsknapp
SYNCHRO/FILL-IN
bk Ton/inställningsknapp TONE/SETTING
3 Knapp X/„
bl Pedaluttag
bm Likströmsuttag DC 12V
4 Musikbibliotek, rytmknapp
MUSIC LIBRARY, RHYTHM
bn Uttag för dämpningspedal DAMPER PEDAL
5 Vänster/högerknapp LR
bo Uttag MIDI OUT/IN
6 Inspelningsknapp RECORDER
bp Strömbrytare POWER
7 Metronomknapp METRONOME
bq Uttag PHONES
8 Knapp GRAND PIANO (MODERN)
Ton/inställningsknapp TONE/SETTING
Knappen TONE/SETTING används för att utföra diverse inställningar på det digitala pianot. Det följande gäller
rent allmänt för knappen TONE/SETTING.
z Ändra en inställning genom att hålla knappen TONE/
SETTING intryckt samtidigt som du trycker på tangenten
som motsvarar den önskade inställningen.
En bekräftelseton ljuder närhelst du trycker på en tangent
för att utföra en inställning.
Exempel: ”Val av en ton med tangenterna” på sidan SW-8.
z Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på sidan SW-24 för närmare detaljer om operationer och
inställningar.
Lagring av inställningar och användning av driftslås
Det digitala pianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot
oavsiktliga misstag. Se ”Parameterlista” på sidan SW-26 för närmare detaljer.
SW-3
Nätuttag
Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt
vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala
pianot inte används.
Användning av en nättillsats
Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för
detta digitala piano.
Specificerad nättillsats: AD-12
Baksida
Likströmsuttag DC 12V
Nättillsats AD-12
Vägguttag
Observera noga det följande för att undvika skador
på nätkabeln.
Under användning
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
• Nätkabeln bör inte sträckas för hårt vid användning.
Under rörelse
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan
det digitala pianot flyttas.
Under förvaring
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den
aldrig runt nättillsatsen.
VIKTIGT!
• Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan
nättillsatsen ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SW-4
Anslutningar
VIKTIGT!
• Ställ först volymreglaget VOLUME på en låg nivå innan
du ansluter något till det digitala pianot. Justera sedan
volymen till önskad nivå efter anslutning.
Anslutning av hörlurar
Anslutning av ljudutrustning
eller en förstärkare
Du kan ansluta ljudutrustning eller en
musikförstärkare till det digitala pianot och sedan
använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare
och klarare ljud.
Vänster sida
Uttaget AUX IN el.dyl. på en
ljudförstärkare
Stiftkontakt
Uttag PHONES
Separat inköpta
hörlurar
RIGHT
(röd)
LEFT
(vit)
Stereominikontakt
Till uttaget
PHONES på
det digitala
pianot
Stiftkontakt
Stiftkontakt
(röd)
Gitarrförstärkare,
Klaviaturförstärkare el.dyl.
INPUT 1
INPUT 2
Minikontakt
Anslut separat inköpta hörlurar till uttaget PHONES.
Anslutning av hörlurar till uttaget PHONES skär av
ljudet från högtalarna, vilket innebär att du kan öva
sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in
en alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då
detta kan orsaka hörselskador.
ANM.
• Var noga med att trycka in hörlurskontakten i uttaget
PHONES så långt det går. I annat fall hörs ljudet kanske
bara från den ena sidan av hörlurarna.
Stiftkontakt
(vit)
Standardkontakt
Anslutning av ljudutrustning
(Bild 1)
Använd separat inköpta anslutningskablar
(minikontakt × 1, stiftkontakter × 2) för att ansluta
såsom visas på Bild 1. Försäkra att ändan av kabeln
som ansluts till det digitala pianot är en
stereominikontakt. Användning av en enkanalig
minikontakt gör att enbart en av de två stereokanalerna
utmatas. Vanligtvis bör du ställa ingångsväljaren på
ljudutrustningen på det uttag till vilket det digitala
pianot är anslutet (AUX IN el.dyl.). Justera volymnivån
med volymreglaget VOLUME på det digitala pianot.
Anslutning av en musikförstärkare
(Bild 2)
Anslut anslutningskabeln* till en av förstärkartyperna
som visas på Bild 2.
Justera volymnivån med volymreglaget VOLUME på
det digitala pianot.
* Digitalt piano: Stereominikontakt
Förstärkare: Inmatar signaler för vänster och höger
kanal. Om du inte ansluter en av
kontakterna utmatas enbart en av de
två stereokanalerna.
SW-5
Anslutningar
Anslutning av en pedal
Uttag för dämpningspedal DAMPER
PEDAL
Anslutning av den medföljande pedalen (SP-3) till
uttaget DAMPER PEDAL gör det möjligt att använda
pedalen som en dämpningspedal.
Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att
noterna du spelar genljuder under en väldigt lång tid.
• När en av tonerna GRAND PIANO (MODERN,
CLASSIC, VARIATION) valts som ton gör tryck på
denna pedal att noterna genljuder på samma sätt
som med dämpningspedalen på en akustisk flygel.
Baksida
Pedalfunktioner för SP-30
z Dämpningspedal
Utöver funktionerna för dämpningspedal som
bekrivs i spalten till vänster kan pedalen SP-30 även
utföra halvpedaloperationer, varvid ett tryck på
pedalen halvvägs tillämpar en delvis
dämpningseffekt.
z Softpedal
Tryck på pedalen undertrycker noterna som spelas
på pianot efter att pedalen tryckts ned och gör att de
låter mjukare.
z Sostenutopedal
Enbart noterna som spelas medan pedalen är
nedtryckt kvarhålls tills pedalen släpps.
Uttag för dämpningspedal
DAMPER PEDAL
Softpedal
Dämpningspedal
Sostenutopedal
ANM.
• Den separat inköpta ställningen CS-65P eller CS-66P
krävs för att kunna använda pedalenheten SP-30.
Medföljande och extra
tillbehör
SP-3
Pedaluttag
Den separat inköpta 3-pedalenheten (SP-30) kan
anslutas till pedaluttaget på undersidan av det digitala
pianot. Du kan sedan använda pedalerna för att
framställa samma effekter som på ett akustiskt piano.
Undersida
Pedaluttag
SW-6
Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta
digitala piano.
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
Spelning med olika toner
/ METRONOME
TONE/SETTING
POWER
VOLUME
Att välja och spela en ton
Detta digitala piano har 11 inbyggda toner.
* Dessa toner kan väljas med tangenterna på
tangentbordet. Namnen på tonerna tilldelade varje
tangent är markerade ovanför tangenterna. Se ”Val
av en ton med tangenterna” på sidan SW-8 för
närmare detaljer om val av dessa toner.
1.
Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på
det digitala pianot.
Strömbrytare POWER
VIKTIGT!
• När du slår på pianot utför det en strömpåslagsprocedur
för att initialisera dess system. Under systeminitialisering
blinkar lampan för knappen LR i cirka sex sekunder för
att upplysa dig om att systeminitialisering pågår.
2.
GRAND PIANO
ANM.
• Flygeltoner (MODERN, CLASSIC)
Det digitala pianot har totalt 11 inbyggda toner. Tonerna
MODERN och CLASSIC är samplade stereotoner som
kan väljas med knapparna GRAND PIANO. Försök
använda tonerna GRAND PIANO för att bekanta dig
med deras distinkta ljud och egenskaper.
Tonnamn
Egenskaper
MODERN
Denna ton sörjer för ett klart och
skarpt flygelljud. Volymen och
klangen hos denna ton reagerar
snabbt på tangentanslaget och har en
relativt kraftig efterklang. Denna ton
är lämplig för ett dynamiskt och
livligt framförande.
CLASSIC
Detta är en naturlig pianoton som är
väldigt snarlik ljudet hos en akustisk
flygel. Efterklang och andra effekter
hålls minimala, men användning av
dessa förstärker användning av
pianopedalerna (akustisk resonans)
för känsliga musikaliska uttryck.
Denna ton är lämplig för lektioner
och övningar.
Välj önskad ton.
• Tryck på en av knapparna GRAND PIANO för att
välja antingen ett modernt ljud (MODERN) eller ett
klassiskt ljud (CLASSIC).
• En lampa tänds ovanför den nu valda knappen.
• Se ”Val av en ton med tangenterna” på sidan SW-8
för närmare detaljer om val av andra toner.
3.
Använd volymreglaget VOLUME för att
justera volymnivån.
4.
Börja spela på det digitala pianot.
SW-7
Spelning med olika toner
Val av en ton med tangenterna
ʬʊʽ
ɹʳʁʍɹ
MODERN
CLASSIC
ʚʴɲ˂ʁʱʽ
VARIATION
GRAND PIANO
ɺʳʽʓʞɬʘ
1±
²
2
ʝʠʳʟɳʽ
VIBRAPHONE
ʝʠʳʟɳʽ
STRINGS
±
1
²
2
BASS
(LOWER)
ʣ˂ʃ
ᴥͲᬩ᥂ᴦ
ELEC PIANO
ɲʶɹʒʴʍɹʞɬʘ
HARPSICHORD
ʃʒʴʽɺʃ
PIPE
ORGAN
ʃʒʴʽɺʃ
Toninställningstangenter
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
tryck samtidigt på tangenten som motsvarar
den önskade tonen.
Ton/inställningsknapp
TONE/SETTING
Exempel: Piporgel
Bastoner (BASS 1, BASS 2)
Val av en av de två bastonerna (BASS 1, BASS 2) på höger sida av toninställningstangenterna i steg 1 i proceduren
ovan tilldelar den valda bastonen till det låga registret (vänster sida) på tangentbordet. Det höga registret (höger
sida) tilldelas tonen som valdes när du tryckte på tangenten BASS 1 eller BASS 2.
• Tangenterna BASS 1 och BASS 2 gör att du kan dela tangentbordet mellan två toner på ett effektivt sätt.
Delningspunkt
Lågt register
BASS 1
Högt register
PIPE ORGAN
(Nu vald ton.)
ANM.
• Välj en ton utöver BASS 1 eller BASS 2 för att återställa tangentbordet till en enskild ton.
• Det går inte att välja BASS 1 eller BASS 2 vid inspelning på spår 2.
SW-8
Spelning med olika toner
Justering av glansen för en
ton
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
använd tangenterna BRILLIANCE för att
ange ett glansvärde inom omfånget –3 till 3.
Lagring av två toner
Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de
ljuder samtidigt.
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
tryck samtidigt på tangenterna som
motsvarar de två toner du vill lagra.
Exempel: Att lagra HARPSICHORD och STRINGS.
För denna typ av ljud:
Tryck på denna
tangent:
Fylligare och mjukare
T
Skarpare och hårdare
S
HARPSICHORD
STRINGS
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa en ton till
dess grundinställning.
2.
Upphäv lagring av tangentbordet genom att
välja en annan ton med knappen GRAND
PIANO eller genom att utföra proceduren
under ”Val av en ton med tangenterna” (sidan
SW-8).
ANM.
• Det går inte att lagra tonen BASS 1 eller BASS 2 med en
annan ton.
• Det går inte att utföra lagring vid inspelning på spår 2.
SW-9
Spelning med olika toner
Användning av effekter
Reverb . . . . Gör att noterna genljuder.
Chorus . . . Gör noterna fylligare.
Att utföra inställningar för efterklang och
köreffekt
1.
Användning av metronomen
1.
• Detta startar metronomen.
• Lampan ovanför knappen X/„ blinkar i takt med
metronomslaget.
2.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
tryck samtidigt på tangenten märkt REVERB
eller CHORUS.
• Efterklangsvärde
Välj denna inställning:
Slå av efterklang
OFF
Slå på efterklang
1: Rum
2: Liten sal
3: Stor sal
4: Stadion
Ändra slaget genom att hålla knappen TONE/
SETTING intryckt och samtidigt trycka på en
av tangenterna METRONOME BEAT för att
välja slaginställning.
• Det går att välja ett slagvärde på 0, 2, 3, 4 eller 6. Val
av inställningen 0 ljuder ett klickljud utan någon
klocka. Denna inställning medger övning med ett
stadigt slag.
Exempel: Val av Reverb 4
Att göra detta:
Tryck på knappen METRONOME.
3.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
använd tangenterna TEMPO för att ange ett
tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag
per minut.
• Körvärde
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå av kör
OFF
Slå på kör
1: Ljus kör
2: Medeldjup kör
3: Djup kör
4: Sus (vinande effekt)
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
tempovärdet med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0
till 9) för att ange ett specifikt värde. Var noga med att
inmata samtliga tre siffror.
Exempel: Tryck på tangenterna 0, 9, 6 för att inmata
”96”.
SW-10
Spelning med olika toner
4.
Tryck på knappen METRONOME eller
knappen X/„ för att slå av metronomen.
ANM.
• Tryck på tangenterna + och – samtidigt i steg 3 för att
återställa tempot till grundtempot för den nu valda
musikbibliotekslåten eller till tempot som
rekommenderas för rytmen som används.
Justering av metronomvolymen
ANM.
• Proceduren nedan kan utföras när som helst, oavsett om
metronomen är igång eller inte.
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
använd tangenterna METRONOME
VOLUME för att ange ett volymvärde inom
omfånget 0 till 42.
• Se ”Tangenter som används för inställningar” på
sidan SW-25 för närmare detaljer om hur tangenterna
används för inställningar.
• Vart tryck på tangenten T ellerS höjer eller sänker
metronomvolymen med 1.
Att spela en pianoduett
Det går att använda duettläget för att dela pianots
tangentbord i mitten så att två personer kan spela en
duett. Tangentbordets vänstra och högra sida har då i
princip samma register. Om den separat inköpta
pedalenheten SP-30 är installerad fungerar den vänstra
pedalen som dämpningspedal för vänster sida, medan
den högra pedalen fungerar som dämpningspedal för
höger sida.
Duettläget är perfekt för att hålla lektioner då läraren
kan spela på vänster sida och eleven spela samma sång
på höger sida.
Tangentbord
Delningspunkt
Vänster tangentbord
Höger tangentbord
C3
C4
C5
(mittre C)
C6
C3
C4
C5
C6
(mittre C)
Pedaler
z Användning av den valfria pedalenheten SP-30
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa till
grundinställningen.
Dämpningspedal för
vänster sida
Dämpningspedal för
höger sida
Dämpningspedal för
vänster och höger sida
ANM.
• Endast höger dämpningspedal kan användas för
halvpedaloperationer.
z Användning av den valfria pedalenheten SP-3
Dämpningspedal för höger sida
ANM.
• Stöder inte halvpedaloperationer.
• Kan ej användas som dämpningspedal för vänster sida.
1.
Tryck på en av knapparna GRAND PIANO
(MODERN eller CLASSIC) för att välja
pianotonen du vill använda för duetten.
ANM.
• Det går att välja enbart tonen MODERN eller CLASSIC
för en duett.
SW-11
Spelning med olika toner
2.
Tryck på knapparna MODERN och CLASSIC
GRAND PIANO samtidigt.
• Detta aktiverar duettläget och delar tangentbordet.
Lampan GRAND PIANO blinkar en kort stund som
ett tecken på att duettläget är aktiverat.
3.
Tryck på knappen MODERN eller CLASSIC
GRAND PIANO för att lämna duettläget.
VIKTIGT!
• Det digitala pianot lämnar också duettläget om du
använder knappen TONE/SETTING och tangenterna för
toninställning till att välja en ton i steg 3.
• Duettläget kan inte användas vid användning av
autokomp eller vid inspelning.
Ändring av oktav på tangentborden
Det går att ändra registren för vänster och höger
tangentbord i oktavenheter från deras
grundinställning. Detta är praktiskt t.ex. när det
grundinställda registret är otillräckligt då en person
spelar delen för vänster hand och en annan spelar
delen för höger hand.
1.
Håll knapparna MODERN och CLASSIC
GRAND PIANO intryckta och tryck samtidigt
på tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på vänster tangentbord.
Exempel: Ett tryck på tangenten för C längst till vänster
tilldelar registret som visas nedan.
Vänster tangentbord
C4
C5
C6
Höger tangentbord
C7
C3
C4
C5
C6
(Intryckt tangent)
1 oktav högre än
grundinställningen
2.
Oförändrad
Håll knapparna MODERN och CLASSIC
GRAND PIANO intryckta och tryck samtidigt
på tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på höger tangentbord.
SW-12
ANM.
• Tangentborden kan återställas till deras grundinställda
register genom att lämna och sedan aktivera duettläget
på nytt.
Spelning av inbyggda sånger
MUSIC LIBRARY
LR
/ VIKTIGT!
• Efter val av en inbyggd sång kan det ta ett par sekunder
innan sångdatan laddas. Under pågående laddning av
data går det inte att använda några tangenter eller
knappar. Om du spelar något på tangentbordet gör
åtgärden nedan att utmatning stoppas.
TONE/SETTING
Spelning av en specifik sång i
musikbiblioteket
1.
Tryck på knappen MUSIC LIBRARY så att
lampan ovanför knappen tänds.
Spelning av alla inbyggda
sånger
Det digitala pianot är försett med ett musikbibliotek
innehållande 60 inbyggda låtar. Det går att spela
samtliga 60 låtar i ordningsföljd från början till slut.
1.
Håll knappen MUSIC LIBRARY intryckt och
tryck samtidigt på knappen X/„.
• Detta startar upprepad demonstrationsspelning av
de inbyggda låtarna i ordningsföljd, från 01 till 60.
• Lamporna för knapparna MUSIC LIBRARY och X/„
blinkar under avspelning.
• Du kan spela med på tangentbordet efter hand som
sången spelas. Tonen tilldelad tangentbordet är tonen
som är förinställd för sången som spelas.
• Du kan välja en specifik sång under
demonstrationsspelning. Se steg 2 under ”Spelning
av en specifik sång i musikbiblioteket” för närmare
detaljer.
2.
• Vart tryck på knappen skiftar mellan den övre och
den undre lampan.
2.
Leta upp sångnumret på sången du vill spela
i sånglistan på sidan A-1.
3.
Välj en annan sång genom att hålla knappen
TONE/SETTING intryckt och använda
tangenterna SONG/RHYTHM SELECT för att
ange ett sångnummer.
Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa
spelning av de inbyggda sångerna.
ANM.
• De åtgärder för låtval och avspelningsstopp som
beskrivs ovan är de enda åtgärder som kan utföras under
demonstrationsspelning.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
sångnumret med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0
till 9) för att ange ett specifikt sångnummer. Var noga
med att inmata båda siffrorna.
Exempel: Inmata 0 och sedan 8 för att välja sång 08.
SW-13
Spelning av inbyggda sånger
VIKTIGT!
• Vänta en stund mellan ett tryck på tangenten + och – . En
serie snabba tryck på tangenterna + och – kan göra att
vissa operationer hoppas över. Vid val av en sång ska du
använda sifferinmatningstangenterna istället för
tangenterna + och – om det önskade sångnumret är
långt från det nu valda sångnumret.
4.
Tryck på knappen X/„.
• Detta startar spelning av sången.
5.
Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa
spelning.
• Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången
nås.
ANM.
• Ett samtidigt tryck på tangenterna + och – väljer
sångnummer 01.
• Det går även att justera avspelningstempo och volym för
sången. Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet”
på sidan SW-24 för närmare detaljer.
Övning med en sång i
musikbiblioteket
Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för
en sång och själv spela med på pianot.
ANM.
• Musikbiblioteket innehåller några duettlåtar
(sångnumren 12, 37 och 45). När en duett är vald kan du
slå av den första <Primo> eller andra <Secondo>
pianotonen och själv spela med till sången.
• Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten för
att framställa speciella musikaliska effekter.
FÖRBEREDELSE
• Välj sången du vill öva på och justera dess tempo. Se ”Att
utföra inställningar med tangentbordet” på sidan SW-24.
1.
Använd knappen LR för att slå av en del.
• Vart tryck på knappen LR kretsar genom
delinställningarna såsom visas nedan.
Indikatorlamporna ovanför knappen visar vilken del
som är avslagen.
Vänster
hand
Höger
hand
Båda delarna
på
2.
Högerhandens
del av
Vänsterhandens del av
Tryck på knappen X/„.
• Detta startar spelning utan delen du slog av i steg 1.
3.
4.
SW-14
Spela själv den avslagna delen.
Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa
spelning.
Spelning av en rytm
RHYTHM
SYNCHRO/FILL-IN
/ Val av en rytm
Det går att välja bland 20 inbyggda rytmer.
1.
Tryck på knappen RHYTHM så att lampan
under den tänds.
TONE/SETTING
ANM.
• Ett samtidigt tryck på tangenterna + och – väljer
rytmnummer 01.
4.
Tryck på knappen X/„.
• Detta startar rytmen.
5.
Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa
rytmen.
• Vart tryck på knappen skiftar mellan den övre och
den undre lampan.
2.
Leta upp rytmnumret på rytmen du vill
använda i Rytmlista på sidan A-1.
3.
Välj en annan rytm genom att hålla knappen
TONE/SETTING intryckt och använda
tangenterna SONG/RHYTHM SELECT för att
ange ett rytmnummer.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
rytmnumret med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0
till 9) för att ange ett specifikt rytmnummer. Var noga
med att inmata båda siffrorna.
Exempel: Inmata 0 och sedan 3 för att välja rytm 03.
SW-15
Spelning av en rytm
Justering av avspelningstempo
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
använd tangenterna TEMPO för att ange ett
tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag
per minut.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
tempovärdet med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0
till 9) för att ange ett specifikt värde. Var noga med att
inmata samtliga tre siffror.
Exempel: Tryck på tangenterna 0, 9, 6 för att inmata
”96”.
ANM.
• Ett samtidigt tryck på tangenterna + och – återställer det
rekommenderade tempot för den nu valda rytmen.
SW-16
Användning av autokomp
Vid användning av autokomp spelar det digitala
pianot automatiskt rytm, bas och ackorddelar i enlighet
med ackord du väljer via en förenklad
fingersättningsmetod eller ackorden du spelar.
Autokomp ger känslan av att ständigt ha en egen
rytmsektion i bakgrunden.
ANM.
• Med rytmerna som förtecknas nedan ska du vara noga
med att välja CASIO CHORD, FINGERED eller FULL
RANGE CHORD innan du försöker spela ackord.
Slagverksljuden ljuder med en lägre volym om du inte
fingersätter några ackord på tangentbordet.
10
ROCK’N’ROLL
14
ARPEGGIO 1
15
ARPEGGIO 2
16
MARCH 1
17
MARCH 2
18
STRIDE PIANO
19
WALTZ 1
20
WALTZ 2
Spelning av en rytm
Att spela med autokomp
FÖRBEREDELSE
• Utför proceduren under ”Val av en rytm” för att välja
rytmen du vill använda och justera dess tempo.
1.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
tryck på en av tangenterna MODE för att välja
ett ackordläge.
Exempel: Fingersatt
Att spela ackord
Metoden för fingersättning av ackord beror på det nu
valda autokompläget. Använd läget NORMAL om du
vill spela utan autokomp.
„ CASIO CHORD
Även om du ännu inte lärt dig att spela ackord medger
detta läge spelning av fyra olika typer av ackord med
förenklad fingersättning på tangentbordsdelen för
ackompanjemang. Det följande visar var
tangentbordsdelen för ackompanjemang återfinns och
förklarar fingersättning av ackord i läget CASIO
CHORD.
Tangentbord i läget CASIO CHORD
CASIO
CHORD
NORMAL
FULL RANGE
CHORD
Tangentbordsdel för
ackompanjemang
Tangentbordsdel för melodi
FINGERED
MODE
VIKTIGT!
• I läget CASIO CHORD fungerar tangenterna i
tangentbordsdelen för ackompanjemang enbart som
”ackordskiften”. Tangenterna i denna tangentbordsdel
kan inte användas för att spela noter.
• Se ”Att spela ackord” på sidan SW-17 för detaljer om
autokomplägen och ackordfingersättning för varje
läge.
2.
Tryck på knappen SYNCHRO/FILL-IN.
• Detta ställer in det digitala pianot så att rytm och
ackordackompanjemang startas automatiskt när du
trycker på några tangenter på tangentbordsdelen för
ackompanjemang.
• Detta gör att lampan ovanför knappen X/„ tänds.
3.
Fingersätt det första ackordet på
tangentbordsdelen för ackompanjemang.
• Rytmmönstret börjar spelas automatiskt.
4.
Fingersätt övriga ackord på tangentbordet.
• Se ”Att spela ackord” på sidan SW-17 för information
om fingersättning av ackord i olika autokomplägen.
• Lampan ovanför knappen X/„ blinkar i takt med
slaget.
5.
Tryck på knappen X/„ för att stoppa kompet.
ANM.
• Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på sidan
SW-24 för närmare detaljer om justering av kompvolym.
SW-17
Spelning av en rytm
„ FINGERED
Ackordtyper
Exempel:
Durackord
Ett tryck på en enskild
tangent på
tangentbordsdelen för
ackompanjemang i läget
CASIO CHORD spelar
durackordet vars namn är
markerat ovanför
tangenten. Alla tangenter
på tangentbordsdelen för
ackompanjemang som är
markerade med samma
ackordnamn spelar exakt
samma ackord.
C (C dur)
Mollackord
Spela ett mollackord
genom att på
tangentbordsdelen för
ackompanjemang trycka
på tangenten som
motsvarar durackordet
och samtidigt trycka på en
annan tangent till höger
inom samma del.
Cm (C moll)
Sjundedelsackord
Spela ett mollackord
genom att på
tangentbordsdelen för
ackompanjemang trycka
på tangenten som
motsvarar durackordet
och samtidigt trycka på
två andra tangenter till
höger inom samma del.
C7 (C sjundedel)
Notnamn J
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
I läget FINGERED spelar du med standard
fingersättning på tangentbordsdelen för
ackompanjemang för att spela ackorden. För
fingersättning av t.ex. ett C-ackord ska du trycka på
tangenterna C-E-G.
Tangentbordet i läget FINGERED
Tangentbordsdel för
ackompanjemang
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
Tangentbordsdel för melodi
VIKTIGT!
• I läget FINGERED fungerar tangenterna i
tangentbordsdelen för ackompanjemang enbart som
”ackordskiften”. Tangenterna i denna tangentbordsdel
kan inte användas för att spela noter.
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
CM7 *2
Cm7b5
C7b5 *1
C7sus4
Cadd9
Cm add9
CmM7 *2
Cdim7 *1
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
Sjundedels mollackord
Cm7 (C sjundedels moll)
Spela ett sjundedels
mollackord genom att på
tangentbordsdelen för
ackompanjemang trycka
på tangenten som
motsvarar durackordet
och samtidigt trycka på tre
andra tangenter till höger
inom samma del.
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
ANM.
• Vid spelning av ett mollackord, sjundedelsackord eller
sjundedels mollackord spelar det ingen roll om övriga
tangenter som trycks in är svarta eller vita.
SW-18
ANM.
• Se ”Tabell över fingersatta ackord” på sidan A-2 för
information om fingersättning av ackord med andra
rötter på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
*1 Omvänd fingersättning (se ”Fingersatta
ackordnoter” på sidan SW-19) kan inte användas
för dessa ackord. Den lägsta noten som fingersätts
används som rot.
*2 För dessa ackord anges samma ackord även om G
femtedel inte fingersätts.
Spelning av en rytm
Fingersatta ackordnoter
• Utöver ackorden vars namn åtföljs av *1 i exemplen
ovan går det även att använda omvänd
fingersättning. Detta innebär att fingersättning av
antingen E-G-C eller G-C-E framställer ett C-ackord.
• Utöver ackorden vars namn åtföljs av *2 i exemplen
ovan måste du trycka på samtliga angivna tangenter
för att fingersätta ett ackord. Om du utelämnar en
enskild not kan ackordet som framställs låta
annorlunda än vad du önskade.
„ FULL RANGE CHORD
Läget FULL RANGE CHORD låter dig spela totalt 38
olika typer av ackord (samma ackord som i läget
FINGERED plus 23 ytterligare). FULL RANGE
CHORD erkänner tryck på tre eller fler tangenter var
som helst på tangentbordet som fingersättning av ett
ackord. Allt annat (tryck på en eller två tangenter eller
spelning av en serie noter som bildar ett ackord som
inte känns igen av pianot) betraktas som melodinoter.
Tangentbordet i läget FULL RANGE CHORD
Tangentbordsdel för ackompanjemang/
Tangentbordsdel för melodi
z Erkända ackord
Typ
Ackordtyper
Ackord i läget
FINGERED
15 (Se ”FINGERED” på sidan SW-18.)
23
Som exempel är de följande ackord
som har C som basnot.
Övriga ackord
C6, Cm6, C69
Db D E F G Ab Bb
C, C, C, C, C, C, C,
B Dbm Dm Fm Gm Am Bbm
C, C, C, C, C, C, C,
Ddim Ab7 F7 Fm7 Gm7 Abadd9
C, C, C, C, C, C
Exempel: C dur eller C ackord
E
1
E
E G
C
G
C
2
1 ....
2 ....
Ackord C
Ackord C
E
ANM.
• När det förekommer minst sex halvtoner mellan den
lägsta noten och nästa not till höger förutsätts den lägsta
noten vara basnoten.
SW-19
Inspelning och avspelning
LR
RECORDER
/ Det går att lagra noterna som spelas i det digitala
pianots minne för senare avspelning.
Spår
Ett spår är ett avsnitt som innehåller inspelade data,
och en sång består av två spår: Spår 1 och Spår 2. Det
går att spela in varje spår separat och sedan slå dem
samman till en enskild sång.
Spår 1
Inspelning
Under
avspelning... . .
Sång
Spår 2
Inspelning
Förvaring av inspelade data
• När en ny inspelning startas raderas alla data som
tidigare inspelades i minnet.
• Om ett strömavbrott skulle uppstå under inspelning
raderas alla data i spåret du inspelar.
VIKTIGT!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för
skador, förluster eller krav från tredje man som orsakas
av raderade data beroende på felfunktion, reparation
eller av någon annan anledning.
Användning av knappen RECORDER
Vart tryck på knappen RECORDER kretsar genom
inspelningsalternativen i ordningsföljden nedan.
Beredskap för
avspelning
Beredskap för
inspelning
Normal
Minneskapacitet
• Det går att spela in cirka 5.000 noter i det digitala
pianots minne.
• Lampan RECORDER börjar blinka hastigt när
minnet börjar bli fullt.
• Inspelning stoppas automatiskt när antalet noter i
minnet överstiger det tillåtna.
Inspelade data
• Tangentbordsspelning
• Använd ton
• Pedaloperationer
• Effektinställning*
• Tempoinställning*
• Lagerinställning*
• Rytmmönster*
• Ackordfingersättning*
• Utfyllnadsoperationer*
* Enbart spår 1
SW-20
Tänd
Blinkar
Av
Inspelning och avspelning
Inspelning av ditt framförande
Efter inspelning av endera spåret i en sång kan du
utföra inspelning på det andra spåret medn du
avspelar vad som spelades in på det första spåret.
Inspelning av ett specifikt spår i en sång
1.
Tryck på knappen RECORDER två gånger så
att dess lampa börjar blinka.
• I detta läge blinkar lampan L som ett tecken på att det
digitala pianot står i beredskapsläge för inspelning på
spår 1.
2.
4.
Börja spela på tangentbordet.
• Inspelning startas nu automatiskt.
ANM.
• Vid inspelning på spår 1 med rytm eller autokomp:
Tryck på knappen X/„ för att starta inspelning. Du kan
även starta inspelning med knappen SYNCHRO/FILLIN och sedan spela ett ackord.
• Vid inspelning på spår 1 utan rytm eller autokomp:
Inspelning startas så snart du börjar spela på
tangentbordet.
5.
Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa
inspelning.
• Lamporna för knapparna RECORDER och LR
upphör att blinka och tänds.
• Tryck på knappen X/„ för att avspela spåret du just
spelat in.
6.
Tryck efter avslutad inspelning eller
avspelning på knappen RECORDER så att
dess lampa slocknar.
Använd knappen LR för att välja spåret du vill
spela in på.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Spår 1: Lampan L
Spår 2: Lampan R
Exempel: Spår 1 är valt
3.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda i inspelningen och ställ in önskat
tempo. Vid inspelning på spår 1 går det även
att välja en rytm och kompläge.
• Ton (sidan SW-7)
z Enbart spår 1
• Effekt (sidan SW-10)
• Tempo (sidan SW-16)
• Rytm (sidan SW-15)
• Läge (sidan SW-16)
ANM.
• Om du vill att metronomen ska ljuda under inspelning
ska du uföra inställning av slag och tempo och sedan
trycka på knappen METRONOME. Se ”Användning av
metronomen” på sidan SW-10 för närmare detaljer.
SW-21
Inspelning och avspelning
Att inspela ett spår i en sång medan du
lyssnar på avspelning av det andra spåret
1.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
2.
Tryck på knappen LR tills endast lampan för
spåret du vill avspela är tänd.
3.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa börjar blinka.
• Detta gör att lampan L börjar blinka.
4.
Använd knappen LR för att välja spåret du vill
spela in på.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Exempel: Att lyssna på avspelning av spår 1 medan du
spelar in på spår 2
Tänd (avspelning)
Blinkar (inspelningsberedskap)
5.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
6.
Tryck på knappen X/„ eller börja spela på
tangentbordet.
• Detta startar både avspelning av det inspelade spåret
och inspelning av det andra spåret.
7.
Tryck på knappen X/„ för att stoppa
inspelning.
SW-22
Avspelning från det digitala
pianots minne
1.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
ANM.
• När en sång innehåller en inspelning på båda spåren går
det att slå av det ena spåret och avspela enbart det andra.
Huruvida ett spår är påslaget eller avslaget anges av
lamporna ovanför knappen LR. Vart tryck på knappen
LR kretsar genom på/avslaget tillstånd för spåren.
2.
Tryck på knappen X/„.
• Detta startar avspelning av sången och/eller spåret
du valde.
ANM.
• Det går att ändra tempoinställning under avspelning av
ett spår.
• Tryck åter på knappen X/„ för att stoppa avspelning.
Inspelning och avspelning
Radering av inspelade data
Proceduren nedan raderar ett specifikt spår i en sång.
VIKTIGT!
• Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret.
Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra att
du inte behöver några data i det digitala pianots minne
innan du utför följande steg.
1.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
2.
Tryck på knappen RECORDER igen så att
dess lampa börjar blinka.
3.
Använd knappen LR för att välja spåret du vill
radera.
• Lampan för det valda spåret börjar blinka.
4.
Håll knappen RECORDER intryckt tills dess
lampa upphör att blinka och tänds.
Exempel: Att radera spår 2
5.
Tryck på knappen LR.
• Detta raderar det valda spåret och aktiverar
avspelningsberedskap.
• Tryck på knappen RECORDER istället för LR om du
vill avbryta radering.
ANM.
• Endast knapparna LR och RECORDER på det digitala
pianot kan användas från steg 4 tills du utför den
faktiska raderingen i steg 5. Inga övriga knappar kan
användas.
SW-23
Att utföra inställningar med tangentbordet
TONE/SETTING
Utöver att välja toner och musikbibliotekets sånger kan
du använda knappen TONE/SETTING i kombination
med tangenterna till att ställa in effekt,
anslagskänslighet och andra inställningar.
Att utföra inställningar med
tangenterna
1.
2.
3.
Anlita ”Parameterlista” på sidan SW-26 för att
finna inställningen du vill utföra och lägg
märke till detaljerna om denna.
Anlita ”Tangenter som används för
inställningar” på sidan SW-25 för att finna var
på tangentbordet du ska utföra den önskade
inställningen.
Håll knappen TONE/SETTING intryckt och
tryck samtidigt på tangenten som motsvarar
inställningen du vill utföra.
• Det digitala pianot ljuder en driftston efter att ha
utfört inställningen.
Exempel: Att sänka transponeringsinställning med en
halvton genom att trycka på tangenten T en
gång
4.
Släpp knappen TONE/SETTING för att
avsluta inställningsproceduren.
ANM.
• Det går att ställa in det digitala pianot så att ingen
driftston ljuder i steg 3. Se ”bq Driftston” under
”Parameterlista” på sidorna SW-26 - SW-28 för närmare
detaljer.
Operationstyper för
tangentbordsinställning
Det finns tre typer av operationer som kan utföras
medan du gör inställningar med tangentbordet: Typ A,
Typ B och Typ C
Typ A: Direktinmatning
Exempel: Tryck på tangenten STRINGS för att välja
tonen STRINGS
Typ B: Höja eller sänka en inställning med + och –
eller tangenterna T och S
• Håll tangenten intryckt för att höja eller sänka en
inställning med hög hastighet.
• Tryck på båda tangenterna samtidigt för att
återställa till grundinställningen.
Typ C: Värdeinmatning med siffertangenterna (0 till 9)
Exempel: Tryck på tangenterna 1, 2, 0 för att inmata
”120”.
ANM.
• Du kan kontrollera vilken operationstyp som gäller för
varje inställning genom att anlita ”Operationstyp” under
”Parameterlista” på sidan SW-26.
SW-24
Att utföra inställningar med tangentbordet
Tangenter som används för inställningar
• Numren 1 t.o.m. bs motsvarar samma nummer i ”Parameterlista” på sidan SW-26.
[Vänster tangentbord]
7Metronomslag
6Tempo
9Metronomvolym
8Volym för sång, autokomp
bkAutokompläge
[Samlat]
[Mittre tangentbord]
5Sång/rytmval
1Tonval
blAnslagskänslighet
[Höger tangentbord]
3Efterklang
4Kör
−
+
OFF ON
OFF ON OFF ON OFF
ON
2Glans
bmKlaviaturtangent (Transponering)
bnTangentbordsstämning (Stämning)
boSändarkanal
bpLokalkontroll
bqDriftston
brReserv
bsDriftslås
SW-25
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameterlista
■ Toner
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan SW-24)
Beskrivning
1 Tonval
Se sidan SW-7.
A
Grund: GRAND
PIANO (MODERN)
Tilldelar en ton till
tangentbordet.
(sidan SW-7)
2 Glans
(BRILLIANCE)
–3 till 0 till 3
Grund: 0
B
Anger glansen i noterna.
(sidan SW-9)
3 Efterklang
(REVERB)
Av (OFF), 1 till 4
Grund: 2
A
Anger efterklangen i
noterna.
(sidan SW-10)
4 Kör (CHORUS) Av (OFF), 1 till 4
Grund: Av
A
Reglerar vidden av
noterna.
(sidan SW-10)
Anmärkningar
• Kör kan inte användas i duettläget.
• När toner är lagrade tillämpas kör
endast för den andra tonen du valde
för lagring.
• Påslag av kör när en baston är vald
gör att effekten tillämpas endast på
bastonen. Kör tillämpas inte för tonen
i det höga registret.
■ Sång/Rytm/Metronom
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan SW-24)
Beskrivning
Anmärkningar
5 Sång/rytmval
(SONG/
RHYTHM
SELECT)
01 till 60 (Låtar)
01 till 20 (Rytmer)
Grund: 01
B (+/–)
C (0 till 9)
Väljer en låt i
musikbiblioteket eller en
rytm.
(sidan SW-13)
• Inmata alltid två siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för
att inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 8 för 8 (en
inledande nolla krävs).
6 Tempo
(TEMPO)
020 till 255
Grund: 120
B (+/–)
C (0 till 9)
Bestämmer tempot för
musikbibliotekets sånger,
metronomen, inspelning
och avspelning m.m.
(sidan SW-10)
• Inmata alltid tre siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för
att inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 9, 0 för 90 (en
inledande nolla krävs).
A
Bestämmer
metronomslaget.
(sidan SW-10)
• Inställning av metronomslag kan inte
ändras under pågående avspelning av
en låt i musikbiblioteket.
7 Metronomslag 0, 2, 3, 4, 6
(METRONOME Grund: 4
BEAT)
8 Volym för sång, 00 till 42
B
autokomp
Grunder:
42 (Låtar)
38 (Ackompanjemang)
Bestämmer volymen för
rytm,
ackordackompanjemang
och inbyggda sånger,
oavhängigt av
huvudvolymreglaget.
9 Metronomvolym 00 till 42
Grund: 36
B
Bestämmer metronomens
volym.
(sidan SW-10)
bk Autokompläge
(MODE)
A
Bestämmer gällande
autokompläge.
(sidan SW-17)
SW-26
NORMAL, CASIO
CHORD,
FINGERED, FULL
RANGE CHORD
Grund: NORMAL
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ Tangentbord
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan SW-24)
Beskrivning
Anmärkningar
bl Anslagskänslig- Av (OFF), 1 till 3
het (TOUCH
Grund: 2
RESPONSE)
A
Anger det relativa trycket
på tangenterna.
Inställning av ett lägre
värde gör att ett lätt anslag
framställer ett kraftigt ljud.
bm Klaviaturtangent –12 till 0 till 12
(TRANSPOSE) Grund: 0
B
Höjer eller sänker det
• Det går inte att utföra inställning av
digitala pianots stämning i
transponering vid avspelning av
steg om halvtoner.
musikbiblioteket eller i duettläget.
• En höjning av det digitala pianots
tonhöjd kan göra att de högsta noterna
i registret för en ton blir förvrängda.
bn Tangentbordsstämning
(TUNING)
B
Höjer eller sänker det
digitala pianots samlade
tonhöjd i steg om 1 cent
(100 cent = 1 halvton) från
standardtonhöjden A4 =
440 Hz.
–99 till 0 till 99
Grund: 0
• Inställning av tonhöjd kan inte ändras
under pågående avspelning av en låt i
musikbiblioteket.
SW-27
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ MIDI och övriga inställningar
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan SW-24)
Beskrivning
Anmärkningar
bo Sändarkanal
01 till 16
Grund: 01
B
Anger en av MIDIkanalerna (1 t.o.m. 16) som
sändarkanal, vilken
används för att sända
MIDI-meddelanden till en
yttre anordning.
bp Lokalkontroll
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” för
lokalkontroll skär av det
digitala pianots ljudkälla,
så inget ljud framställs av
• Inställning av lokalkontroll kan inte
pianot när du trycker på
ändras under pågående avspelning av
tangenterna. Slå av
en låt i musikbiblioteket.
lokalkontroll när du vill
erhålla ljud endast från den
anslutna MIDIanordningen.
bq Driftston
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” gör att ingen
driftston ljuder när du
trycker på en tangent
medan knappen TONE/
SETTING är intryckt.
br Reserv
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
När ”On” har valts för
• Inställning av reservinställningar kan
denna inställning
inte ändras under avspelning av
memorerar det digitala
musikbiblioteket, medan en rytm eller
pianot dess nuvarande
metronomen ljuder, i duettläget och
inställningar*1 och
under inspelning.
återställer dessa när det slås
*1 Följande inställningar memoreras
på igen.
inte.
När ”Off” har valts
• Duettläget
återställs inställningarna*2
• Inställning av LR (del)
till deras grundinställning
• Lokalkontroll
närhelst pianot slås på.
*2 Utom på/avslagen inställning för
driftston.
bs Driftslås
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
Val av ”On” för denna
inställning låser knapparna
på det digitala pianot
(utom strömbrytaren och • Inställning av driftslås kan inte ändras
knappar för att låsa upp),
under avspelning av musikbiblioteket,
så inga åtgärder kan
medan en rytm eller metronomen
utföras.
ljuder och under inspelning.
Slå på driftslåset när du vill
förhindra att en knapp
trycks in av misstag.
SW-28
• Denna inställning bevaras även när
det digitala pianot slås av.
• Inställning av driftston kan inte
ändras under avspelning av
musikbiblioteket, medan en rytm eller
metronomen ljuder och under
inspelning.
Att utföra inställningar med tangentbordet
Anslutning till uttaget MIDI
Vad är MIDI?
MIDI är en norm för digitala signaler och
anslutningsdon som medger musikinstrument, datorer
och andra apparater, oavsett tillverkare, att utbyta data
med varandra.
ANM.
• För närmare detaljer om tillämpning av MIDI kan du
uppsöka: http://world.casio.com/
MIDI-anslutningar
Anslutning av en dator eller annan yttre MIDIanordning till uttagen MIDI OUT/IN på det digitala
pianot gör det möjligt att utbyta MIDI-meddelanden
och inspela och avspela pianots noter på den anslutna
anordningen.
MIDI-kabel
Baksida
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI-inställningar
Använd proceduren under ”Att utföra inställningar
med tangentbordet” (sidan SW-24) för att utföra MIDIinställningar. Se sidan SW-28 för en beskrivning av
olika inställningar och hur de ska utföras.
SW-29
Referens
Felsökning
Problem
Inget ljud framställs
vid tryck på en
tangent.
Det digitala pianots
tonhöjd är fel.
Orsak
Åtgärd
1. Volymreglaget VOLUME står på
”MIN”.
2. Hörlurar är anslutna till det digitala
pianot.
3. MIDI lokalkontroll är avslagen.
4. Kontrollera nuvarande inställning för
kompläge. Tangentbordsdelen för
ackompanjemang framställer
vanligtvis inte någon not när läget
CASIO CHORD eller FINGERED
valts som autokompläge.
1. Vrid volymreglaget VOLUME mot
läget ”MAX”.
2. Koppla bort hörlurarna från det
digitala pianot.
3. Slå på inställningen för lokalkontroll.
4. Ändra ackompanjemangsläget till
NORMAL.
) SW-7
1. Tonartsinställningen för det digitala
pianot är inte ”0”.
1. Ändra tonartsinställning till ”0” eller
slå det digitala pianot av och sedan
på igen.
2. Justera det digitala pianots stämning
eller slå det av och sedan på igen.
) SW-27
2. Det digitala pianots stämning är fel.
Se sidan
) SW-5
) SW-28
) SW-17
) SW-27
Inget ljud framställs
vid försök att spela
en inbyggd eller
inspelad sång.
1. Volymreglaget VOLUME står på
”MIN”.
2. Hörlurar är anslutna till det digitala
pianot.
1. Vrid volymreglaget VOLUME mot
läget ”MAX”.
2. Koppla bort hörlurarna från det
digitala pianot.
) SW-7
Den anslutna yttre
MIDI-ljudkällan ljuder
inte vid spelning på
det digitala pianot.
1. Sändarkanalen på det digitala pianot
skiljer sig från sändarkanalen på den
yttre MIDI-ljudkällan.
2. Volymnivån eller
uttrycksinställningen på den yttre
ljudkällan står på ”0”.
1. Ändra sändarkanalen på det digitala
pianot och/eller den yttre MIDIljudkällan så att de är samma.
2. Justera volymen och
uttrycksinställningen på den yttre
ljudkällan.
) SW-28
Kvaliteten och
volymen för en ton
låter en aning olika
beroende på var på
tangentbordet den
spelas.
Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel.
* Ett flertal digitala stickprov tas för det låga, medelhöga och höga registret hos det ursprungliga
musikinstrumentet. Det kan därför förekomma en viss skillnad i tonens kvalitet och volym mellan de
olika registren.
Vid ett tryck på en
knapp skärs noten
som ljuder av
tillfälligt, eller det
förekommer en viss
ändring i hur effekter
tillämpas.
Detta inträffar när ljuden av flera delar kan höras samtidigt vid användning av lagring, användning av
duettläget, avspelning av en inbyggd låt, inspelning o.dyl. Ett tryck på en knapp under dessa
förhållanden gör att effektinställningen som är inbyggd i tonen ändras automatiskt, vilket gör att
noterna skärs av tillfälligt eller orsakar en viss ändring i hur effekter tillämpas.
SW-30
) SW-5
) Bruksanvisningen
för den yttre
ljudkällan
Referens
Tekniska data för produkten
Modell
PX-120
Tangentbord
Pianotangentbord med 88 tangenter och anslagskänslighet
Maximal polyfoni
128 noter
Toner
11
• Lagring (utom bastoner)
• Delning (endast bastoner i lågt register)
Effekter
Glans (–3 till 3), efterklang (4 typer), kör (4 typer), akustisk resonans
Metronom
• Slag: 0, 2, 3, 4, 6
• Tempoomfång: 20 till 255
Duett
Justeringsbart tonomfång (–1 till 2 oktaver)
Musikbibliotek
• Antal sånger: 60
• Sångvolym: Justeringsbar
• Del på/av: L, R
Autokomp
•
•
•
•
•
Antal rytmer: 20
Tempoomfång: 20 till 255
Reglage: START/STOP, SYNCHRO/FILL-IN
Autokomplägen: NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD
Kompvolymnivå: Justeringsbar
Inspelning
•
•
•
•
•
Funktioner: Inspelning i realtid, avspelning
Sångnummer: 1
Antal spår: 2
Kapacitet: Totalt cirka 5.000 noter
Skydd för inspelad data: Inbyggt flashminne
Pedaler
Dämpning (Soft- och sostenutopedaloperationer som möjliggörs av den valfria pedalenheten SP-30.)
Övriga funktioner
•
•
•
•
MIDI
16-kanalig mottagning med multiklang
In/utgångar
• Uttag PHONES:stereominiuttag × 2
Utimpedans: 170 Ω
Utspänning: 5,5 V (RMS) MAX
• Uttag för dämpningspedal: Standarduttag
• Ström: 12 V likström
• Uttag MIDI OUT/IN
• Pedaluttag (enbart för valfri SP-30)
Anslagskänslighet: 3 typer, av
Transponering: ±1 oktav (–12 till 0 till 12)
Stämning: A4 = 440,0 Hz ±99 cent (variabelt)
Driftslås
Högtalare
(12 cm × 6 cm oval) × 2 (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W)
Strömförsörjning
Nättillsats: AD-12
Strömförbrukning
12 V
Mått
132,2 (B) × 27,8 (D) × 13,4 (H) cm
Vikt
Cirka 11,4 kg
18 W
• Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.
SW-31
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående
driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög
luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga
temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsakar inte fel på produkten,
men denna produkt kan orsaka ljud- och
bildstörningar på en närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra
kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en
lösning av vatten och ett milt, neutralt
rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före
rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för
denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör
skapar risk för brand, elstötar och personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten.
Dessa är ”svetslinjer” som tillkom vid
gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig inte om
sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder
produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela
med en volymnivå som kan störa omgivningen.
Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill
spela sent på kvällen.
SW-32
• All kopiering av innehållet i detta
instruktionshäfte, antingen helt eller delvis, är
förbjuden. Utöver för personligt bruk är all annan
användning av innehållet i detta instruktionshäfte
förbjuden utan tillstånd från CASIO enligt
gällande upphovsrättslagar.
• UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG
CASIO ANSVAR FÖR SKADOR (INKLUSIVE,
UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR
FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSHINDER,
FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR
VID ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA DETTA INSTRUKTIONSHÄFTE
ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO
UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA
SKADOR.
• Rätten till ändring av innehållet i detta
instruktionshäfte förbehålles utan föregående
meddelande.
Bilagae
Tonlista
Sånglista
Programändring
Bankval MSB
Maximal
polyfoni
GRAND PIANO
(MODERN)
0
48
64
GRAND PIANO
(CLASSIC)
0
49
64
GRAND PIANO
(VARIATION)
0
50
128
Tonnamn
Nr.
Sångnamn
01
Nocturne Op.9-2
02
Fantaisie-Impromptu Op.66
03
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
04
Étude Op.10-5 “Black Keys”
05
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
06
Étude Op.25-9 “Butterflies”
ELEC PIANO 1
4
48
128
07
Prélude Op.28-7
ELEC PIANO 2
5
48
64
08
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
HARPSICHORD
6
48
128
09
Valse Op.64-2
VIBRAPHONE
11
48
128
10
Moments Musicaux 3
PIPE ORGAN
19
48
128
11
Impromptu Op.90-2
STRINGS
49
48
128
12
Marche Militaire 1 (Duet)
BASS 1
32
48
128
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
BASS 2
32
49
64
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
Rytmlista
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16
Träumerei [Kinderszenen]
17
Tambourin
18
Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena
Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
8 BEAT
20
Inventio 8 BWV 779
02
PIANO BALLAD 1
21
Inventio 13 BWV 784
03
PIANO BALLAD 2
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
Nr.
01
Rytmnamn
04
EP BALLAD 1
23
Le Coucou
05
EP BALLAD 2
24
Gavotte
06
BLUES BALLAD
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
07
JAZZ COMBO 1
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
08
JAZZ COMBO 2
27
Sonate K.545 1st Mov.
09
RAGTIME
28
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
10
ROCK’N’ROLL
11
BOOGIE WOOGIE
12
BOSSA NOVA
13
GOSPEL
14
ARPEGGIO 1
15
ARPEGGIO 2
16
MARCH 1
17
MARCH 2
29
Rondo K.485
30
Für Elise
31
Marcia alla Turca
32
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
33
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
34
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
35
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
Rhapsodie 2
18
STRIDE PIANO
36
19
WALTZ 1
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
20
WALTZ 2
38
Liebesträume 3
39
Blumenlied
40
La Prière d’une Vierge
41
Csikos Post
42
Humoresque Op.101-7
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
A-1
A-2
F
#
F /(Gb )
G
#
(G )/Ab
A
#
(A )/B b
B
#
F /(Gb )
G
#
(G )/Ab
A
#
(A )/B b
B
Chord
Type
F
Root
E
m7 b 5
E
dim
#
(D )/E b
M7
#
(D )/E b
dim7
D
m7
D
7
#
C /(D b)
m
#
C /(D b)
M
C
Chord
Type
C
Root
aug
sus4
7sus4
m add9
mM7
7b5
add9
Bilagae
Tabell över fingersatta ackord
MIDI Implementation Chart
Model PX-120
Function...
Transmitted
Recognized
Version : 1.0
Remarks
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
21 - 108
0 - 127
0 - 127*1
*1: Beror på tonen.
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0.8nH V =**
**: inget samband
X
X
X
O
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O 0 - 127
O 0 - 127
System Exclusive
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0,32
1
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
66
67
76
77
78
80
81
82
83
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
Messages
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*3
All sound off
Reset all controller
:True #
Remarks
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
*4, *5
*2: För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
*3: Känslighet för tonhöjdsböjning, finstämning, grovstämning, modulationsdjup, noll
*4: Universella exklusiva meddelanden i realtid: huvudvolym, huvudbalans, huvudfinstämning,
huvudgrovstämning, efterklangsparameter, körparameter, GM systemmeddelande
*5: Systemexklusivt meddelande för denna modell
• För detaljer om fotnoterna 3 t.o.m. 5 kan du anlita MIDI Implementation vid
http://world.casio.com/.
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
MA0709-A
PX120SW1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising