Casio STC-U10 Instruktionshäfte

Casio STC-U10 Instruktionshäfte
SV
STAMP MAKER
Instruktionshäfte
Förvara all användardokumentation nära
till hands för framtida referens.
STC-U10
Uppackning
Formen på nätkabelns
stickkontakt varierar beroende
på land eller geografiskt område.
AD-A12200L
Nätadapter
Skrivare
Snabbguide
CD-ROM-skiva med programmet STC-PC10
Bläck (färg: svart/volym: 0,17 fl.oz. (5 ml))
USB-kabel
Stämpelsats
Arkhållare
Storlek på stämpelark: 15 mm × 15 mm (3/5" × 3/5")
Stämpel
Etiketter (2)
• Se till att inte böja eller bryta arkhållaren längs dess perforerade linje, innan stämpeln
skrivs ut (s. 29).
• Vi hänvisar till ”Valfria tillbehör” (s. 49) angående detaljer kring separat sålda tillbehör.
1
Innehåll
Uppackning .........................................................................................................1
Innehåll ................................................................................................................2
Inledning ................................................................................................. 4
Säkerhetsföreskrifter .........................................................................................4
Försiktighetsåtgärder vid användning ..............................................................9
Angående detta instruktionshäfte...................................................................10
Förberedelser....................................................................................... 12
Skrivaregenskaper............................................................................................12
Hur skrivaren kan användas .............................................................................. 12
Typer av stämplar som kan skapas................................................................... 13
Angående CD-ROM-skivan..............................................................................15
Datorns driftmiljö (för medföljande programvara för stämpeltillverkning) ......... 15
Installation av programvaran för stämpeltillverkning ...................................16
Att observera angående installation eller avinstallation av programvara .......... 16
Medföljande programvara för stämpeltillverkning och användardokumentation ... 16
Installation av programvaran ............................................................................. 17
Avinstallation av programvaran för stämpeltillverkning ..................................... 19
Namn på delar och deras funktioner ..............................................................20
På- och avslagning av strömmen....................................................................22
Anslutning till en dator .....................................................................................23
Skapande av en stämpel..................................................................... 25
Steg för stämpelskapande ...............................................................................25
Arbetsflöde ........................................................................................................ 25
Utskrift av en stämpel ......................................................................................29
Hopsättning av en stämpel ..............................................................................32
Steg för hopsättning .......................................................................................... 32
Hopsättning av en stämpel ............................................................................... 33
2
Övrigt .................................................................................................... 41
Separat tillgängliga stämpelsatser .................................................................41
Typer av separat tillgängliga stämpelsatser ...................................................... 41
Användning av en extra arkhållarsats ............................................................... 42
Användarunderhåll............................................................................................44
Felsökning .........................................................................................................46
Tekniska data ....................................................................................................48
Valfria tillbehör ................................................................................................... 49
3
Inledning
Säkerhetsföreskrifter
Tack för att du köpt denna produkt. Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i detta
instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på ett lättillgängligt
och säkert ställe för framtida referensbehov.
Varning
Denna symbol och rubrik anger information som ej får ignoreras eller utföras felaktigt, då
detta medför risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
Observera
Denna symbol och rubrik anger information som, om den ignoreras eller missförstås,
medför risk för personskada eller materiell skada.
Exempel på andra märkningar
anger något som inte får göras. Symbolen här intill anger att du inte får försöka
plocka isär någonting.
anger något som måste göras.
4
Varning
Rök, onormal lukt, överhettning och andra underliga fenomen
Fortsätt inte använda produkten om den ger ifrån sig rök eller underlig lukt, eller
alstrar hög värme. Fortsatt användning medför risk för brand och elstötar.
Vidta omedelbart följande åtgärder så fort något av ovanstående symtom
förekommer.
1. Koppla loss USB-kabeln.
2. Koppla loss nätadaptern från nätuttaget.
3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren.
Nätadapter
Felaktigt bruk av den valfria nätadaptern medför risk för brand och elstötar.
Se till att iaktta följande försiktighetsåtgärder.
• Använd endast specificerad nätadapter.
• Använd endast en strömkälla vars spänning överensstämmer med det
inspänningsomfång som anges av INPUT på nätadapterns märkplåt.
• Anslut aldrig nätkabeln till ett nätuttag som delas av annan utrustning eller till en
delad förlängningskabel.
Nätadapter/USB-kabel
Felaktigt bruk av nätadaptern/USB-kabeln kan leda till att produkten skadas och
skapa risk för brand och elstötar. Observera nedanstående punkter.
• Placera aldrig tunga föremål på och utsätt aldrig nätadaptern/USB-kabeln för hög
värme.
• Försök aldrig modifiera eller böja nätadaptern/USB-kabeln.
• Vrid inte och dra inte i nätadapterns kabel/USB-kabeln.
• Vira inte nätadapterns kabel runt adaptern.
• Kontakta den ursprungliga återförsäljaren, om nätadaptern/USB-kabeln eller en
kontakt någon gång blir skadad.
Nätadapter/USB-kabel
• Vidrör aldrig nätadaptern/USB-kabeln eller en kontakt med våta händer. Det medför
risk för elstötar.
• Använd inte nätadaptern/USB-kabeln på platser där det finns risk för att vätskor
spills på dem.
Vatten medför risk för brand och elstötar.
• Placera inte en blomvas eller annan behållare innehållande vätska ovanpå
nätadaptern/USB-kabeln eller nätkabeln. Vatten medför risk för brand och elstötar.
• Täck inte över nätadaptern/USB-kabeln med en tidning, en duk, en gardin, ett
täcke, en filt eller liknande. Det medför risk för brand.
Nätadapter
Se till att nätkabeln/nätadaptern kopplas loss från nätuttaget och placeras på ett
ställe som inget husdjur eller annat djur kommer åt, innan produkten lämnas utan
tillsyn. Om ett djur tuggar på nätkabeln/nätadaptern kan det uppstå kortslutning,
vilket medför risk för brand och elstötar.
5
Varning
Tapp och ovarsam hantering
Fortsatt bruk av produkten efter att den skadats genom att den tappats eller utsatts
för annan ovarsam hantering medför risk för brand och elstötar. Vidta omedelbart
nedanstående åtgärder så fort något av ovanstående symtom förekommer.
1. Koppla loss USB-kabeln.
2. Koppla loss nätadaptern från nätuttaget.
3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren.
Isärtagning och modifiering
Försök aldrig ta isär eller på något sätt modifiera produkten. Det medför risk för
elstötar, brännskador och andra personskador.
Överlåt alltid invändig inspektion, underhåll och reparation åt den ursprungliga
återförsäljaren.
Vätskor och främmande föremål
Dricksvatten, sportdrycker, havsvatten, djururin eller främmande föremål (metallbitar
etc.) som tränger in i produkten medför risk för brand och elstötar.
Vidta omedelbart nedanstående åtgärder, om något av ovanstående symtom
förekommer.
1. Koppla loss USB-kabeln.
2. Koppla loss nätadaptern från nätuttaget.
3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren.
Undvik öppen eld
Kassera aldrig produkten genom att kasta in den i en eld. Det medför risk för
explosion, vilket kan orsaka brand eller personskador.
Plastpåsförpackning
Se noga till att den plastpåse som produkten har förpackats i aldrig sväljs eller
placeras över någons huvud. Det medför risk för kvävning. Extra stor försiktighet
krävs i hem där småbarn finns närvarande.
6
Observera
Nätadapter/USB-kabel
Felaktigt bruk av nätadaptern/USB-kabeln medför risk för brand och elstötar.
Observera nedanstående punkter.
• Placera aldrig nätadaptern/USB-kabeln nära en spis eller annan värmekälla.
• Håll i kontakten på nätadaptern/USB-kabeln, när produkten ska kopplas loss från
nätuttaget. Dra aldrig i nätadaptern/USB-kabeln.
• Skjut in stickkontakten från nätadaptern i nätuttaget så långt det går.
• Tryck in USB-kabelns kontakter i USB-portarna så långt det går.
• Koppla loss nätadaptern från nätuttaget och USB-kabeln från USB-porten, när
produkten inte ska användas under en längre tid, t.ex. inför en semesterresa.
• Koppla loss nätadaptern från nätuttaget och USB-kabeln från USB-porten, när
produkten har använts färdigt.
• Se till att minst en gång per år koppla loss nätkabeln från nätuttaget och
använda en trasa eller en dammsugare till att avlägsna damm som samlats på
stickkontaktens stift eller runt omkring kontakten.
• Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av nätkabeln (särskilt stickkontakten)
eller nätadaptern (särskilt nätintaget).
• Anslut nätadaptern till ett nätuttag som är nära produkten och lätt att komma åt, så
att nätadaptern snabbt kan kopplas loss i händelse av problem.
• Förvara nätadaptern på ett torrt ställe.
• Använd inte nätkabeln som medföljer denna produkt till någon annan utrustning.
Det kan förorsaka tekniskt fel.
Anslutningar
Anslut endast specificerade enheter till kopplingarna på denna produkt. Ickespecificerade enheter medför risk för brand och elstötar.
Tunga föremål
Placera inte tunga föremål på denna produkt.
Produkten kan då välta eller falla, vilket medför risk för personskador.
Platser att undvika
Lämna aldrig produkten på någon av de typer av platser som beskrivs nedan. Det
medför risk för brand eller elstötar.
• Platser där det kan bli mycket fuktigt eller dammigt
• Kök eller andra platser där matos förekommer
• Nära värmeelement, på en uppvärmd matta, starkt solbelysta platser, i ett stängt
fordon parkerat i solen eller andra platser utsatta för hög värme
Ostadig placering
Placera aldrig produkten på en ostadig yta, på en hög hylla etc., eftersom det kan
leda till att produkten faller ner och medföra risk för personskador.
Att observera angående hög temperatur
Skrivhuvudet och omgivande metalldelar kan bli mycket varma. Vidrör dem inte,
eftersom det medför risk för brännskador.
7
■ Upphovsrätter, registrerade varumärken och varumärken
Upphovsrätter till detta instruktionshäfte och samtliga rättigheter
relaterade till programvaran återgår till CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
• Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken
tillhöriga amerikanska Microsoft Corporation i USA och andra länder.
Andra företagsnamn och produktnamn som används häri är varumärken eller registrerade
varumärken tillhöriga respektive företag. Notera att TM- och ®-märkning inte används i
texten i detta instruktionshäfte.
© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Utöver vad som krävs för korrekt användning eller säkerhetskopiering är varje
reproduktion av detta instruktionshäfte och/eller programmet, delvis eller i sin helhet,
strängt förbjudet utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD.
8
Försiktighetsåtgärder vid användning
Se till att observera nedanstående viktiga föreskrifter för att säkerställa att skrivaren
kan användas i så många år som dess konstruktion tillåter.
• Använd inte skrivaren på någon plats där något av följande förhållanden råder: direkt
solljus, hög luftfuktighet, statisk elektrisk laddning, kraftiga temperaturväxlingar eller
extrem värme eller kyla.
• Tillåten drifttemperatur för skrivaren är: 10°C till 35°C.
• Utsätt inte skrivaren för kraftiga stötar eller hårt tryck.
• Låt inte gem, nålar eller andra metallföremål tränga in genom arkhållarens in- eller
utmatningsöppning.
• Böj inte arkhållaren alltför kraftigt och försök inte trycka in den i skrivaren med våld.
• Om skrivhuvudet är smutsigt blir utskriften otydlig. Rengör i sådant fall skrivhuvudet
och gummivalsen enligt anvisningarna under ”Användarunderhåll” (s. 44).
● Försiktighetsåtgärder gällande stämpelsats
• Vi hänvisar till sidan 30 i detta instruktionshäfte angående isättning av arkhållaren i
skrivaren.
• Om munstycket på bläckflaskan pressas eller skrapas mot stämpelarket alltför kraftfullt
finns det risk för att arket skadas.
• Försök inte ta isär en stämpel.
• Förvara stämpelsatser utom räckhåll för småbarn.
• Förvara stämpelsatser på en plats där de skyddas från hög värme, fukt och direkt
solljus.
● Försiktighetsåtgärder gällande bläck
• Använd endast det speciella, separat tillgängliga bläck som är avsett för denna produkt.
Använd aldrig någon annan typ av bläck.
• Stoppa aldrig bläckflaskan eller dess kork i munnen. Det medför risk för kvävning.
• Om bläck skulle råka hamna i munnen eller ögonen, så skölj omedelbart bort det med
rikligt med vatten.
• Om bläck skulle råka hamna på huden, så tvätta genast det drabbade området med
tvål och vatten.
• Bläck som hamnat på kläder eller andra ställen kan vara omöjligt att tvätta bort.
• Om bläckflaskan kläms på samtidigt som korken tas av finns det risk för att bläck
plötsligt sprutar ut ur flaskan.
• Förvara bläck utom räckhåll för småbarn.
• Se till att sätta tillbaka korken på flaskan, när bläcket har använts färdigt. Förvara bläck
på en plats som inte utsätts för hög värme, fukt eller direkt solljus.
9
Angående detta instruktionshäfte
Detta instruktionshäfte ger svar på följande frågor.
• Vad som är nödvändigt att veta innan skrivaren STC-U10 tas i bruk
• Hur programvaran för stämpeltillverkning som medföljer skrivaren installeras
Vi hänvisar till instruktionshäftet till programmet STC-PC10 angående användning av
programvaran för stämpeltillverkning.
• Hur en dator ansluts
• Hur en stämpel skrivs ut
• Hur en stämpel sätts ihop
• Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte utan föregående
meddelande förbehålls.
• Innehållet i detta instruktionshäfte har kontrollerats vid varje steg under
tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som
verkar tvivelaktigt, felaktigt etc.
• All kopiering av innehållet i detta instruktionshäfte, delvis eller i sin helhet, är
förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta
instruktionshäfte utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i
enlighet med gällande upphovsrättslagar.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller
förluster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på denna
produkt.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för eventuella skador
eller förluster orsakade av att minnesinnehåll gått förlorat på grund av fel eller
reparation.
• De skärmbilder som visas i detta instruktionshäfte baseras på den engelska
versionen av Windows 7 och i exemplen antas att ”English” har valts som
visningsspråk vid installationen. Skärmbilder som återges av andra operativsystem
eller när ett annat visningsspråk är valt kan skilja sig från de skärmbilder som visas
här.
10
■ Termer som används i detta instruktionshäfte
Termen:
Har följande betydelse i detta instruktionshäfte:
skriv ut
Utmatning av ett stämpelark på en stämpelarksskrivare
Skrivare
Stamp Maker-skrivaren CASIO STC-U10 för
stämpeltillverkning
Programmet STC-PC10
Datorprogram för formgivning av innehåll på stämpelytor
för utmatning på en Stamp Maker-skrivare
layout
Bearbetning av text och/eller grafik med programmet
STC-PC10 för utmatning på en Stamp Maker-skrivare
stämpelyta
Den yta på en stämpel som träffar papperet (eller annat
medium) och trycker stämpelbilden
11
Förberedelser
Skrivaregenskaper
Hur skrivaren kan användas
Skrivaren förser dig med de verktyg du behöver för att skapa dina egna, personliga
stämplar. Efter att programvaran för stämpeltillverkning som medföljer skrivaren har
använts till att utforma en stämpel på en dator kan skrivaren användas till att skriva ut
stämpeln (s. 29). Stämpeln sätts sedan enkelt ihop och är därefter redo för användning!
Programmet som medföljer skrivaren inkluderar en rad olika stämpelytor. Det är möjligt
att skapa stämpeldesigner innehållande bilder som finns sparade i datorns minne och
infoga namn eller annan text.
• Stämpelsatser kan anskaffas separat för att kunna skapa stämplar i en rad olika
storlekar (s. 49).
• De stämplar som skapas kan användas på vissa typer av papper enligt beskrivningen
nedan.
● Användbara papperstyper
• Träfritt papper, brevpapper, kuvert, ritpapper, postkort, wellpapp och andra
bläckabsorberande papper
● Icke-användbara papperstyper
• Kalkerpapper, glansigt papper, plastöverdraget papper och andra ickebläckabsorberande papper
12
Typer av stämplar som kan skapas
■ Stämplar för postkort och gratulationskort
Skapa stämplar för födelsedagskort, julkort eller kort för andra speciella begivenheter. Var
kreativ och använd en ny design för varje årstid.
■ Stämplar med bilder på familjemedlemmar eller husdjur
Fotografier lagrade i en dator kan införlivas i stämplar. Stämplar med bilder på
familjemedlemmar och husdjur är till större glädje för alla.
13
■ Stämplar för kontoret
Skapa stämplar för märkning av affärsdokument med exempelvis ”KONFIDENTIELLT”
eller ”BRÅDSKANDE”.
Stämplar kan ges ett affärsmässigt utseende eller utformas med tillagda illustrationer för
ett skojigare utseende.
■ Namnstämplar
Du kan införliva ditt namn eller annan text i en stämpeldesign. Det går även att kombinera
ett namn med en ansiktsbild för en ännu personligare stämpel.
14
Angående CD-ROM-skivan
Datorns driftmiljö (för medföljande programvara för
stämpeltillverkning)
Operativsystem:
Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP
SP3
Dator:
PC/AT-kompatibel dator som uppfyller följande krav.
• Ett av ovanstående operativsystem förinstallerat
• Processor rekommenderad för det operativsystem som används
(minst 1 GHz)
• USB-port inbyggd som standard
• CD-ROM-enhet, tangentbord
Minne
Minst 1 GB, rekommenderat för det operativsystem som används
Hårddisk
Minst 1 GB ledigt utrymme tillgängligt
Monitor
Minst 1024 × 768 bildpunkters upplösning
Pekdon
Mus eller annat pekdon
• Övriga specifikationer ska överensstämma med rekommendationer för det
operativsystem som används.
• Vissa enhetskonfigurationer kan förhindra normal drift.
• Körning under 64-bitarsversionen av Windows XP stöds ej.
• Körning under ett operativsystem som har uppgraderats eller modifierats från dess
förinstallerade tillstånd garanteras ej.
Varning
Den medföljande skivan är en CD-ROM-skiva. Spela den inte på en CD-spelare.
Om det görs, så framkallas ett ljud som medför risk för hörselskador eller skador
på högtalare.
15
Installation av programvaran för stämpeltillverkning
I exemplet för installation av programvaran för stämpeltillverkning häri används Windows 7.
Vi hänvisar till den användardokumentation som medföljer datorn eller Windows-paketet
ifråga angående detaljer kring grundläggande hantering av Windows.
Att observera angående installation eller avinstallation
av programvara
• Om en tidigare version av programvara för stämpeltillverkning finns installerad i datorn,
så behöver den avinstalleras innan en nyare version installeras. Gå till Kontrollpanelen
på datorn och utför sedan nödvändiga åtgärder (såsom ”Avinstallera programmet”) för
att avinstallera den tidigare versionen.
• För att kunna installera eller avinstallera ett program krävs inloggning med ett
förkonfigurerat administratörskonto eller ett konto med administratörsbehörighet.
Medföljande programvara för stämpeltillverkning och
användardokumentation
• Instruktionshäfte till skrivaren STC-U10 (denna skrift)
• STAMP MAKER-programmet STC-PC10
• Instruktionshäfte till programmet STC-PC10
16
Installation av programvaran
Viktigt!
• Se till att installera programmet i datorn innan skrivaren ansluts. Om programvaran
installeras efter anslutning, så kan problem med driften uppstå.
• Avsluta alla andra program som för tillfället körs på datorn, innan programvaran
installeras. Installationen kan kanske inte utföras korrekt, om ett annat program körs
samtidigt.
I exemplen i detta instruktionshäfte antas att enheten D: är CD-enheten.
1. Starta upp Windows och placera CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet.
• Windows 8, Windows 7, Windows Vista
En AutoPlay-meny visas i detta läge.
Välj Run setup.exe under ”Install or run
program from your media (Installera eller
kör programmet från mediet)” eller ”Install
or run program (Installera eller kör
programmet)”. Klicka på Yes (Ja) eller
Continue (Fortsätt), när dialogrutan för kontroll av användarkonto visas.
Ett fönster av samma slag som här intill visas.
• Windows XP
Ett fönster av samma slag som här intill bör normalt visas automatiskt.
• På vissa datorer kan det hända att fönstret ovan inte visas automatiskt. Tryck i så
fall på Win+R på datorns tangentbord. Skriv in D:\setup.exe i dialogrutan Run…
(Kör...) som visas och klicka sedan på OK.
17
2. Välj installationsspråk och klicka sedan på OK.
Installationsprocessen startar. Följ anvisningarna på skärmen.
• Om datorn kör Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, så visas meddelandet
nedan vid installation. Klicka då på Install (Installera) för att gå vidare med
installationen.
• Om datorn kör Windows XP, så kan det hända att meddelandet nedan visas vid
installation. Klicka då på Continue Anyway (Fortsätt ändå) för att gå vidare med
installationen.
3. Klicka på Finish (Slutför) på installationsmenyn, när hela installationen är klar.
18
4. Om ett omstartsmeddelande visas, så klicka på Yes (Y) (Ja).
Datorn startas om.
• Klicka på Cancel (Avbryt) för att avbryta installationen.
• Vid ett försök att installera programvaran medan ett antivirusprogram körs kan det
hända att antivirusprogrammet visar ett fel- eller varningsmeddelande på datorn.
Utför i så fall nedanstående åtgärder.
1. Avinstallera programvaran för stämpeltillverkning efter att installationen är klar.
2. Avsluta antivirusprogrammet och alla andra program som för tillfället körs på
datorn.
3. Installera om programvaran för stämpeltillverkning.
4. Starta om de program som avslutades i steg 2 i dessa anvisningar, när
installationen av programvaran för stämpeltillverkning har slutförts.
Kontrollera att programvaran för stämpeltillverkning är korrekt installerad.
• Programmet STC-PC10: När programvaran för stämpeltillverkning installeras på
datorn skapas en genvägsikon på datorns skrivbord.
• USB-drivrutin: Högerklicka på Computer (Dator) på Windows Start (Start)-meny
och välj sedan Properties (Egenskaper) på den meny som visas.
Klicka på Device Manager (Enhetshanteraren) på den vänstra delen av skärmen.
Om USB-drivrutinen är installerad, så visas CASIO STC Device under Universal
Serial Bus Controllers (USB-styrenheter).
Avinstallation av programvaran för stämpeltillverkning
Gå till Windows-fönstret Control Panel (Kontrollpanelen)–Add or Remove Programs
(Lägg till eller ta bort program) och ta bort STC-PC10.
19
Namn på delar och deras funktioner
Strömbrytare
Lampa (LED)
Utmatningsöppning för arkhållare
Strömintag för nätadapteranslutning
Anslut den medföljande nätadaptern hit.
(Skrivarens baksida)
USB-port
Anslut en USB-kabel hit
vid anslutning till en dator.
Inmatningsöppning för arkhållare
20
(Skrivarens undersida)
RELEASE
PRINT
Frigöringsspak
För denna spak till läget RELEASE (FRIGÖR) vid åtgärdande
av arkmatningsfel eller när skrivaren ska rengöras.
Viktigt!
Förutom vid åtgärdande av arkmatningsfel eller rengöring ska frigöringsspaken alltid stå i
läget PRINT (SKRIV UT).
21
På- och avslagning av strömmen
Följ anvisningarna nedan för att slå på eller av strömmen.
■ För att slå på strömmen
Tryck på strömbrytaren (s. 20) på skrivarens ovansida. Lampan lyser orange för att
indikera att strömmen är på.
■ För att slå av strömmen
Tryck på strömbrytaren (s. 20) på skrivarens ovansida. Lampan slocknar för att indikera
att strömmen är av.
• Den medföljande nätadaptern måste anslutas, innan strömmen slås på. Vi hänvisar till
steg 2, 3 och 4 under ”Anslutning till en dator” (s. 23) angående detaljer kring hur det
går till.
Automatiskt strömavslag
En funktion för automatiskt strömavslag ser till att strömmen slås av automatiskt när
ingen manövrering har utförts under cirka 30 minuter.
22
Anslutning till en dator
Viktigt!
Se till att först installera programvaran för stämpeltillverkning i datorn som skrivaren ska
anslutas till.
■ För att ansluta till en dator
1. Starta upp Windows och anslut sedan den
medföljande USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
1
Viktigt!
Se till att ansluta kabeln direkt till en USB-port på själva datorn. Korrekt drift kan inte
garanteras, om kabeln ansluts till en USB-port på en annan enhet.
Kompatibilitetsproblem kan göra att skrivaren inte identifieras av datorn, även om den
ansluts till en USB-port på datorn. Prova i så fall att ansluta till en annan USB-port på
datorn.
2. Anslut kontakten på nätadaptern till
strömintaget för nätadapteranslutning på
skrivaren.
3. Anslut nätkabeln till nätadaptern.
4. Anslut nätadaptern till ett lämpligt nätuttag.
4
2
3
Viktigt!
• Använd endast den nätadapter som medföljer skrivaren.
• Använd inte nätadaptern som medföljer skrivaren till någon annan utrustning.
23
5. Anslut USB-kabeln till USB-porten på
skrivaren.
En installationsguide för USB-drivrutin
visas på datorskärmen.
5
Viktigt!
Ta bort skyddsetiketten från USB-porten på skrivaren, när anslutning utförs första
gången.
6. En USB-drivrutin krävs för korrekt datakommunikation mellan datorn och skrivaren.
Följ anvisningarna på skärmen för att utföra installationen.
• Om datorn kör Windows XP Service Pack3 (SP3), så visas ett meddelande vid
installation. Välj då ”No, not this time” (Nej, inte den här gången) och klicka sedan på
Next > (Nästa) för att gå vidare med installationen.
• Om datorn kör Windows XP, så så visas ett varningsmeddelande vid installation.
Klicka då på Continue Anyway (Fortsätt ändå) för att gå vidare med installationen.
■ För att koppla loss skrivaren från en dator
1. Koppla loss USB-kabeln från datorn.
2. Koppla loss nätadaptern från nätuttaget och skrivaren.
Viktigt!
• Koppla inte loss nätadaptern eller USB-kabeln från skrivaren medan stämpelutskrift
pågår. Det kan leda till funktionsfel.
• Vidrör inte nätadapterns kontakter eller USB-kabelns kontakter medan
datakommunikation pågår. Statisk elektricitet och andra problem kan orsaka avbrott
i datakommunikationen.
24
Skapande av en stämpel
Steg för stämpelskapande
I detta avsnitt beskrivs hur det går till att skapa en stämpeldesign på en dator och sedan
tillverka en stämpel med hjälp av en stämpelsats.
[Stämpelexempel]
Arbetsflöde
1. Förbered.
Utför åtgärderna nedan för att förbereda utrustningen.
Installera den programvara som krävs för att
formge en stämpel på datorn (s. 16).
Anslut skrivaren till datorn (s. 23).
25
2. Formge stämpeln på datorn.
Här används en av de stämpeldesigner som finns inbyggda i programmet för
stämpeltillverkning.
Vi hänvisar till instruktionshäftet till programmet STC-PC10 angående användning av
programvaran för stämpeltillverkning.
Starta programmet för stämpeltillverkning.
Välj en av de inbyggda stämpeldesignerna.
Programmet inkluderar ett flertal olika inbyggda, förinställda stämpeldesigner.
Kontrollera stämpelns utseende.
• En stämpel kan utformas med hjälp av en bild som finns sparad i datorns minne.
26
3. Skriv ut stämpeln.
Vid utskrift skapas en färdig stämpelyta.
• Förbered arkhållaren.
Tryck på skrivarens strömbrytare för att slå på skrivaren (page 20).
Klicka på Print (Skriv ut) i fönstret i programmet
för stämpeltillverkning. Den stämpeldesign som
utformats med hjälp av programmet skickas till
skrivaren.
Sätt i arkhållaren i skrivaren (s. 30). Observera
att stämpelutskrift startar automatiskt.
Stämpelutskriften är klar när så meddelas i ett
fönster på datorskärmen.
27
4. Sätt ihop stämpeln.
När stämpelutskriften är klar är det dags att sätta ihop stämpeln.
• En stämpel som skapas med hjälp av denna skrivare består av följande delar.
En stämpels beståndsdelar
Etikett
Grepp
(dubbelhäftande
tejp)
Stämpelbas
Stämpelark
Skyddslock
• Vi hänvisar till sidan 32 angående detaljer kring hopsättning av en stämpel.
När beståndsdelarna har satts ihop är stämpeln klar.
28
Utskrift av en stämpel
Vid utskrift skapas en färdig stämpelyta.
En arkhållare måste användas vid utskrift av en stämpel.
Arkhållare
• Vi hänvisar till sidan 25 angående arbetsflöde vid stämpelutskrift.
Viktigt!
• Använd inte en arkhållare som är böjd eller på annat sätt deformerad. Det kan orsaka
funktionsfel.
• Använd en arkhållare av samma storlek som den stämpeldesign som har skapats.
• Ta inte bort stämpelarket från arkhållaren förrän stämpeln har skrivits ut.
• Var försiktig så att inte stämpelarket och dess genomskinliga skyddsöverdrag skadas.
• Håll ytan på stämpelarket ren från smuts och damm.
• Återanvänd inte en arkhållare som redan har använts för utskrift.
1. Tryck på skrivarens strömbrytare för att slå på skrivaren.
2. Klicka på Print (Skriv ut) i fönstret i programmet för stämpeltillverkning.
Ett bekräftelsemeddelande för arkutskrift visas på datorskärmen.
3. Klicka på OK i fönstret i programmet för stämpeltillverkning.
Ett meddelande med uppmaning om att sätta i arkhållaren i skrivaren visas på
datorskärmen.
29
4. Sätt i arkhållaren i skrivaren.
För in arkhållaren i inmatningsöppningen på baksidan av skrivaren och tryck försiktigt
in den så långt det går. Arkhållaren dras in i öppningen och stämpelutskrift startar
automatiskt.
• För inte in arkhållaren i inmatningsöppningen förrän en uppmaning om att sätta i
arkhållaren visas på datorskärmen. Isättning av arkhållaren innan uppmaningen visas
kan orsaka fel och leda till att utskrift omöjliggörs.
Inmatningsöppning för arkhållare
Utskärning
Stämpelark uppåt
Pil
Till inmatningsöppning för arkhållare
(Skrivarens baksida)
Arkhållare
Utskärningen ska vara vänd åt höger vid
isättning i inmatningsöppningen för arkhållare.
För in arkhållaren i den riktning som anges av
pilen tryckt på arkhållaren.
Viktigt!
• Se noga till att arkhållaren är korrekt vänd när den förs in i öppningen.
• Försök inte tvinga in arkhållaren i öppningen. Det kan orsaka funktionsfel.
• Se till att stämpelarket har korrekt storlek. Isättning av en hållare för ett ark av annan
storlek än den som stämpeldesignen skapats för ger upphov till fel.
• Vidrör inte och dra inte i arkhållaren medan stämpelutskrift pågår. Det kan orsaka
funktionsfel.
• Se till att ingenting blockerar framsidan av skrivaren medan den är i drift.
Om en arkhållare som håller på att matas ut genom utmatningsöppningen stöter
emot någonting, så kan funktionsfel uppstå.
• Skrivarens lampa blinkar grön under pågående stämpelutskrift.
30
Vänta tills arkhållaren har matats ut helt och hållet från framsidan på skrivaren.
● Om en arkhållare fastnar
Om en arkhållare hakar i någonting inuti skrivaren, eller om den av någon annan anledning
inte matas ut ordentligt, så för frigöringsspaken på skrivarens baksida till läget RELEASE
(FRIGÖR) och dra sedan ut arkhållaren för hand.
RELEASE
PRINT
För därefter tillbaka frigöringsspaken till läget PRINT (SKRIV UT) och utför utskrift på nytt.
Om problem uppstår vid användning av samma arkhållare, så byt ut den mot en ny.
5. Kontrollera att ett meddelande som talar om att utskriften är klar visas på
datorskärmen.
6. Tryck på skrivarens strömbrytare för att slå av skrivaren.
Processen för utskrift är därmed slutförd. Gå vidare genom att utföra åtgärderna under
”Hopsättning av en stämpel” (s. 32).
31
Hopsättning av en stämpel
I detta avsnitt beskrivs hur en stämpels beståndsdelar sätts ihop till en färdig stämpel.
Steg för hopsättning
En stämpel består av ett antal olika beståndsdelar. Bekanta dig med varje steg nedan,
innan ett du gör ett verkligt försök att sätta ihop en stämpel.
1 Ta bort stämpelarket från arkhållaren.
2 Fäst stämpelarket på stämpelbasen.
3 Färga in stämpeln.
4 Fäst etiketten på greppet.
5 Sätt på skyddslocket.
32
Hopsättning av en stämpel
1 Ta bort stämpelarket från arkhållaren.
1. Böj arkhållaren med det utskrivna stämpelarket längs den perforerade linjen enligt
bilden.
Arkhållare
Stämpelark
Perforerad linje (för borttagning av stämpelarket)
Bryt det genomskinliga skyddsöverdraget längs den perforerade linjen och ta bort
stämpelarket.
2. Ta försiktigt ut stämpelarket.
Stämpelarkets utskriftsyta
Vid uttagning av stämpelarket från arkhållaren kan det hända att det genomskinliga
skyddsöverdraget som hör till arkhållaren klibbar fast på stämpelarket. Om det händer,
så ta loss det genomskinliga skyddsöverdraget med stor försiktighet för att inte skada
stämpelarket.
33
Viktigt!
Skär inte i stämpelarket med en sax, en tillskärare eller något annat verktyg och var noga
med att inte repa utskriftsytan.
2 Fäst stämpelarket på stämpelbasen.
1. Ta loss skyddslocket.
Skyddslock
2. Riv loss skyddspapperet från stämpelbasen.
Skyddspapper
Stämpelbas
34
3. Se noga till att stämpelbasen är korrekt vänd (se bilden nedan) och att utskriftsytan
på stämpelarket är vänt uppåt (bort från stämpelbasen) och fäst stämpelarket på
stämpelbasen.
Stämpelark
(utskriftsytan uppåt)
Rundade kanter
De rundade kanterna ska motsvaras av
över- och underkanterna på stämpelytan.
Över- och underkanter
• Observera att när ett stämpelark väl har fästs på stämpelbasen går det inte att ta
loss det och fästa det på nytt. Var därför noga med att placera stämpelarket korrekt
när det fästs.
• Om en rektangulär stämpel i en separat inköps stämpelsats används, så tänk
på att vissa typer av stämpelytslayouter kan resultera i att de rundade kanterna
på stämpelbasen inte får samma över- och underkantsplacering som normalt i
förhållande till stämpellayouten. Fäst stämpelarket i enlighet med formen på den
rektangulära stämpeln.
3 Färga in stämpeln.
1. Placera stämpelbasen, på vilken ett stämpelark nu är fäst, på en plan och jämn
arbetsyta med den sida på stämpelbasen som stämpelarket är fäst på vänd uppåt.
Område för infärgning
(område med text och grafik)
35
2. Vrid på korken på bläckflaskan och ta av korken.
3. Applicera bläck på de linjer du vill färga in.
Täck text- och grafiklinjer med bläck.
Stämpelarkets utskriftsyta
• Bläck kan anskaffas separat och finns i en rad olika färger (s. 49). Det är också
möjligt att använda flera färger på en och samma stämpel. När det görs är det dock
viktigt att lämna ett visst mellanrum mellan olika texter och illustrationer, så att två
olika färger inte kan blandas samman. Färg kan rinna ut med tiden.
Denna metod lämpar sig inte heller för fina färgnyanser.
36
Exempel:
Blå text
Rött hjärta
• Kom ihåg att sätta på korken på bläckflaskan igen efter infärgning.
4. Vänta ett tag (ungefär fem till tio minuter, beroende på stämpelytan), så att bläcket ges
möjlighet att tränga igenom.
Vänta tills allt bläck på stämpelarket har sugits upp.
• På delar av stämpelarket som är svarta har bläcket ännu inte trängt igenom.
37
5. Prova stämpeln.
Använd en överbliven papperslapp till att stämpla ungefär tio gånger.
Kontrollera att de stämplade bilderna är tydliga
och att inte för mycket bläck har runnit ut.
4 Fäst etiketten på greppet.
1. Stämpla etiketten.
Din stämpel
Etikett
Tryck ner försiktigt och se till att mönstret inte glider åt sidan.
38
2. Vänta tills bläcket har torkat och riv sedan loss skyddspapperet från etiketten.
Skyddspapper
3. Vänd etiketten korrekt väg och fäst den på baksidan av greppet.
Grepp
Fäst etiketten så att den är vänd åt samma håll som stämpelytan
• Du kan även fästa en etikett på skyddslocket, om du vill.
39
Nu är stämpeln klar att användas.
● Att observera angående stämpling
• Vi hänvisar till ”Användbara papperstyper” (s. 12) angående vilka typer av papper
som lämpar sig för användning av stämpeln.
• Stämpling fungerar bäst på slätare ytor. Ett tillfredsställande resultat kan vara svårt
att uppnå vid stämpling på en yta som är ojämn eller grov.
• Stämpling fungerar bäst på papper som inte är glansigt och som lätt suger åt sig
bläck. En del material är kanske inte så mottagliga för stämplade bilder.
• För bästa stämplingsresultat bör papperet placeras på en fast yta som ger efter en
liten aning, t.ex. ett gummiark, en tunn tidskrift, en anteckningsbok etc.
5 Sätt på skyddslocket.
Låt alltid skyddslocket sitta på vid förvaring av stämpeln.
Skyddslock
• Om stämpeln börjar torka ut och den stämplade bilden blir otydlig, så utför
åtgärderna under ”Färga in stämpeln.” (s. 35) för att färga in den på nytt.
40
Övrigt
Separat tillgängliga stämpelsatser
Valfria stämpelsatser med ett urval av olika stämpelstorlekar kan anskaffas separat (s. 49).
Typer av separat tillgängliga stämpelsatser
■ Stämpelsats
En stämpelsats består av en arkhållare, en stämpel (stämpelbas, grepp och skyddslock)
och etiketter.
Arkhållare
Stämpel
(stämpelbas, grepp och skyddslock)
Etiketter (2)
■ Extra arkhållarsats
En extra arkhållarsats består av två arkhållare, två stämpelbaser, två skyddslock och fyra
etiketter.
Arkhållare (2)
Stämpelbaser (2)
Skyddslock (2)
Etiketter (4)
Viktigt!
Observera att en extra arkhållarsats inte innehåller något stämpelgrepp. Använd därför en
extra arkhållarsats i kombination med redan befintliga stämpelgrepp.
Vi hänvisar till ”Användning av en extra arkhållarsats” nedan angående detaljer.
41
Användning av en extra arkhållarsats
Följ anvisningarna nedan för att vid behov byta ut en stämpelbas mot en annan.
Stämpelbasen kan bytas ut utan att ta loss skyddslocket.
1. Ta loss den nuvarande stämpelbasen.
Ta loss stämpelbasen (med skyddslocket på) från stämpeln.
Skyddslock
Stämpelbas
Skjut stämpelbasen (med skyddslocket
på) åt sidan för att ta loss den.
Grepp
2. Sätt dit den nya stämpelbasen.
Sätt fast en ny, separat anskaffad stämpelbas (med skyddslocket på) på greppet.
Stämpelbasens undersida
Rikta beståndsdelarna i enlighet
med pilarna och vänd på
stämpelbasen.
42
Anpassa kanten till spåret på stämpelbasen.
k!
ic
Kl
Grepp
Stämpelbas
Tryck in stämpelbasen tills ett klickljud
anger att den kommit på plats.
43
Användarunderhåll
Smuts på skrivhuvudet eller gummivalsen förhindrar korrekt utskrift. Utför åtgärderna
nedan för att vid behov rengöra skrivhuvudet och gummivalsen.
Viktigt!
• Använd en bomullspinne eller något annat mjukt föremål till att rengöra skrivhuvudet
och gummivalsen. Användning av en smal bomullspinne rekommenderas.
• Skrivhuvudet är mycket varmt efter en avslutad utskrift. Se till att låta det svalna
tillräckligt länge, innan rengöring påbörjas.
1. För frigöringsspaken på skrivarens undersida till läget RELEASE (FRIGÖR) .
RELEASE
PRINT
44
2. För in en bomullspinne fuktad med rengöringssprit i utmatningsöppningen för
arkhållare och torka ytorna på skrivhuvudet och gummivalsen.
• Håll upp skrivaren och titta in genom utmatningsöppningen för arkhållare underifrån,
så att insidan blir synlig, när bomullspinnen ska föras in.
(Skrivarens framsida)
Gummivals
Torka även av det övre
Bomullspinne
området (huvudet) innanför
utmatningsöppningen för arkhållare.
Var särskilt noggrann vid torkning av de delar där skrivhuvudet och gummivalsen
möter varandra.
3. För tillbaka frigöringsspaken på skrivarens undersida till läget PRINT (SKRIV UT) .
• Utskrift kan inte ske om inte frigöringsspaken står i läget PRINT (SKRIV UT) (s. 31).
Rengöring av skrivarens utsida
Använd en mjuk tygtrasa fuktad med vatten till att torka av höljet på skrivaren. Se till
att vrida ur trasan ordentligt, så att ingen vätska rinner ut vid rengöring. Använd aldrig
bensen, alkohol, thinner eller andra flyktiga vätskor som kan skada skrivaren.
45
Felsökning
Detta avsnitt innehåller information om och lösningar på problem som kan uppstå vid
användning av skrivaren. Om ingen lösning på ett uppstått problem återfinns här, så
kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
Symtom
Tänkbar orsak och lämplig åtgärd
● Utskriften är otydlig.
● Ingen bra utskriftskvalitet
kan uppnås.
• Smuts, damm eller annan främmande materia
förekommer på skrivhuvudet och/eller gummivalsen.
➜ Rengör skrivhuvudet och gummivalsen.
● Utskrift startar inte.
● Strömmen slås av
under pågående
utskrift.
• Fel typ av nätadapter används.
➜ Använd nätadaptern som medföljer produkten.
• Skrivhuvudet är för varmt.
➜ Vänta en stund och försök sedan skriva ut igen.
• Meddelandet ”Printing failed. Check the sheet holder”
(Utskrift misslyckades. Kontrollera arkhållaren) visas och
ingen utskrift sker.
Detta kan bero på någon av följande orsaker.
a) Storleken på isatt arkhållare skiljer sig från
stämpelytans storlek.
b) Isatt arkhållare är felvänd (bak och fram eller upp och
ner).
c) Arkhållaren har inte skjutits in tillräckligt långt för att
transportmekanismen ska gripa in.
d) Du försöker föra in en arkhållare innan ett stämpelark
har skapats.
➜ Åtgärda problemet enligt nedanstående åtgärder.
1. Dra ut arkhållaren.
• Om arkhållaren har fastnat, så för frigöringsspaken på
skrivarens undersida till läget RELEASE (FRIGÖR) och
dra sedan ut arkhållaren. För tillbaka frigöringsspaken
till läget PRINT (SKRIV UT) efter att arkhållaren har
tagits bort.
2. Följ anvisningarna under ”Utskrift av en stämpel” (s. 29)
för att skapa stämpelarket på nytt.
46
Symtom
● Jag lyckas inte
upprätta en USBanslutning till en dator.
Tänkbar orsak och lämplig åtgärd
• USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.
➜ Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten. Om du
ändå inte lyckas upprätta någon anslutning, så prova
att koppla loss och återansluta kabeln.
• USB-drivrutinen är inte installerad i datorn.
➜ Installera USB-drivrutinen i datorn. Om denna åtgärd
inte löser problemet, så prova att ansluta USB-kabeln
till en annan USB-port på datorn.
Använd USB-kabeln som medföljer skrivaren.
● Stämplade bilder är
otydliga.
• Stämpling på vissa typer av papper kan resultera i
otydliga bilder.
➜ Se ”Användbara papperstyper” (s. 12).
● En arkhållare har
fastnat och matas
inte ut.
Dra ut arkhållaren enligt anvisningarna under ”Om en
arkhållare fastnar” (s. 31).
För därefter tillbaka frigöringsspaken till läget PRINT
(SKRIV UT) och utför utskrift på nytt. Om problem uppstår
vid användning av samma arkhållare, så byt ut den mot
en ny.
Viktigt!
Observera följande vid pågående utskrift.
• Täck inte över arkhållarens utmatningsöppning.
• Vidrör inte arkhållaren.
• Ändra inte frigöringsspakens läge.
• Koppla inte loss nätadaptern från skrivaren eller
nätuttaget.
47
Tekniska data
Modell:
Utskrift
Utskriftsmetod:
Utskriftsupplösning:
Maximal utskriftsbredd:
Maximal utskriftslängd:
Användbara typer:
STC-U10
Sammansmältning med termohuvud
• Stämpeltyp: Genomträngande stämpel
200 dpi
Cirka 45 mm (13/4")
Cirka 90 mm (31/2")
15 mm × 15 mm (3/5" × 3/5"), 15 mm × 30 mm (3/5" × 11/6"),
15 mm × 60 mm (3/5" × 23/8"), 30 mm × 30 mm (11/6" × 11/6"),
30 mm × 60 mm (11/6" × 23/8"), 45 mm × 45 mm (13/4" × 13/4"),
45 mm × 90 mm (13/4" × 31/2")
Strömförsörjning m.m.
Strömförsörjning för drift: Nätadapter
AD-A12200L (medföljer)
Märkspänning:
12 V likström
Nominell strömförbrukning: 1 A (12 W)
Yttermått:
82 mm (B) × 123 mm (D) × 59,5 mm (H) (31/4" × 413/16" × 25/16")
(inkl. gummifötter)
Vikt:
Cirka 305 g
Tillåtet temperaturområde: 10°C till 35°C
48
Valfria tillbehör
● Stämpelsatser
Modell
STK-1515
Storlek
15 mm × 15 mm (3/5" × 3/5")
STK-1530
15 mm × 30 mm (3/5" × 11/6")
STK-1560
15 mm × 60 mm (3/5" × 23/8")
STK-3030
30 mm × 30 mm (11/6" × 11/6")
STK-3060
30 mm × 60 mm (11/6" × 23/8")
STK-4545
45 mm × 45 mm (13/4" × 13/4")
STK-4590
45 mm × 90 mm (13/4" × 31/2")
● Extra arkhållarsatser
Modell
STH-1515
Storlek
15 mm × 15 mm (3/5" × 3/5")
STH-1530
15 mm × 30 mm (3/5" × 11/6")
STH-1560
15 mm × 60 mm (3/5" × 23/8")
STH-3030
30 mm × 30 mm (11/6" × 11/6")
STH-3060
30 mm × 60 mm (11/6" × 23/8")
STH-4545
45 mm × 45 mm (13/4" × 13/4")
STH-4590
45 mm × 90 mm (13/4" × 31/2")
• Vi hänvisar till sidan 41 angående detaljer kring innehållet i stämpelsatser och extra
arkhållarsatser.
● Bläcker
Modell
Färg (volym)
STQ-5PBK
Svart (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PRD
Röd (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PBU
Blå (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PGN
Grön (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PBN
Brun (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PPK
Rosa (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PPE
Mörklila (0,17 fl.oz. (5 ml))
STQ-5PYW
Gul (0,17 fl.oz. (5 ml))
• Vissa artiklar är kanske inte tillgängliga.
• Detaljer kring valfria tillbehör är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
49
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MO1406-A
© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement