Casio PX-830 Handbok
PX830_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2009年8月25日 火曜日 午後4時27分
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter”
innan pianot tas i bruk för första gången.
MA0908-B
PX830SW1B
PX830SW1B
PX830_sw_Cover1-4.fm
2 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時34分
Viktigt!
MIDI Implementation Chart
Model PX-830
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-E24250LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E24250LW .
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Function
Transmitted
Recognized
Version : 1.0
Remarks
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
*1: Beror på tonen.
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
**: inget samband
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
O
O
0 - 127
:True #
System Exclusive
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Messages
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
*2
Remarks
*2: För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
O : Yes
X : No
PX830_sw.book 1 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Innehåll
Förberedelser .................................................................................................... SW-32
Montering av ställningen ..................................... SW-32
Användning av tangentbordslockets mellanlägg... SW-36
Magnetism........................................................... SW-37
Nätuttag............................................................... SW-37
Allmän översikt .............................. SW-2
Funktionsknapp FUNCTION.................................... SW-3
Lagring av inställningar och användning av
driftslås .................................................................... SW-3
Spelning med olika toner .............. SW-4
Att välja och spela en ton......................................... SW-4
Att justera glansen för en ton................................... SW-5
Lagring av två toner ................................................. SW-6
Användning av effekter ............................................ SW-7
Användning av det digitala pianots pedaler ............. SW-7
Användning av metronomen.................................... SW-8
Att spela en pianoduett ............................................ SW-9
Spelning av inbyggda sånger..... SW-10
Spelning av alla inbyggda sånger.......................... SW-10
Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket ..... SW-10
Övning med en sång i musikbiblioteket ................. SW-11
Inspelning och avspelning.......... SW-12
Spår ....................................................................... SW-12
Inspelning av ett specifikt spår i en sång ............... SW-13
Att inspela ett spår i en sång medan du lyssnar
på avspelning av det andra spåret......................... SW-14
Avspelning från det digitala pianots minne ............ SW-14
Radering av inspelade data ................................... SW-15
Att utföra inställningar med
tangentbordet............................... SW-16
Att utföra inställningar med tangenterna................ SW-16
Tangenter som används för inställningar............... SW-17
Parameterlista........................................................ SW-18
Efterklang ........................................................... SW-18
Kör...................................................................... SW-18
Tonval................................................................. SW-18
Glans (BRILLIANCE).......................................... SW-18
Lagerbalans........................................................ SW-18
Tempo (TEMPO) ................................................ SW-18
Sångval (SONG SELECT) ................................. SW-18
Sångvolym (SONG VOLUME) ........................... SW-18
Metronomvolym (METRONOME VOLUME) ...... SW-18
Metronomslag (METRONOME BEAT) ............... SW-18
Klaviaturtangent (Transponering)....................... SW-19
Tangentbordsstämning (Stämning) .................... SW-19
Oktavskifte.......................................................... SW-19
Temperament (TEMPERAMENT) ...................... SW-19
Temperamentval (TEMPERAMENT SELECT) ... SW-19
Temperamentbasnot (BASE NOTE) .................. SW-19
Anslagskänslighet (TOUCH RESPONSE) ......... SW-19
Anslutning av hörlurar ......................................... SW-37
Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare... SW-38
Medföljande och extra tillbehör ........................... SW-38
Läge för USB-anordning
(USB DEVICE MODE)........................................SW-20
Sändarkanal........................................................SW-20
Lokalkontroll........................................................SW-20
Kortmeny (CARD MENU) ...................................SW-20
Driftston ..............................................................SW-20
Reserv ................................................................SW-20
Driftslås...............................................................SW-20
Användning av ett minneskort ...SW-21
Isättning och urtagning av ett minneskort ..............SW-22
Formatering av ett minneskort ...............................SW-22
Lagring av en inspelad sång på ett minneskort......SW-23
Laddning av sångdata från ett minneskort till
det digitala pianots minne ......................................SW-23
Radering av data på minneskortet .........................SW-24
Enkel avspelning av en sång på ett minneskort.....SW-25
Lagring av data i det digitala pianots minne
(internt område) istället för ett minneskort..............SW-25
Felindikatorer .........................................................SW-26
Anslutning till en dator................SW-28
Minimala datorsystemkrav .....................................SW-28
Anslutning av det digitala pianot till en dator..........SW-28
Användning av MIDI...............................................SW-29
Överföring av sångdata med en dator....................SW-29
Referens........................................SW-39
Felsökning..............................................................SW-39
Tekniska data för produkten...................................SW-40
Driftsföreskrifter......................................................SW-41
Bilaga ................................................. A-1
Tonlista........................................................................ A-1
Sånglista ..................................................................... A-1
MIDI Implementation Chart
Företags- och produktnamn omnämnda i detta
instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken
tillhörande andra.
SW-1
PX830_sw.book 2 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Allmän översikt
Undersida
1
2
4
5
Baksida
3
Framsida
6
7
8
SW-2
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
PX830_sw.book 3 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Allmän översikt
*OBSERVERA
• Försäkra att locket står öppet till fullo innan du börjar spela på tangentbordet. Om locket inte står öppet till fullo
kan det plötsligt falla och klämma fingrarna.
ANM.
• Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte.
1 Pedaluttag
9 Volymreglage VOLUME
2 Port USB
bk Kort/internknapp, funktionsknapp
CARD/INTERNAL, FUNCTION
3 Linjeuttag LINE OUT R, L/MONO
4 Likströmsuttag DC 24V
5 Hörlursuttag PHONES
6 Strömlampa
7 SD-kortöppning SD CARD SLOT
8 Strömbrytare POWER
bl Sångknapp SONG a
bm Inspelningsknapp RECORDER (L)
bn Metronomknapp METRONOME (R)
bo Flygelknapp (modern) GRAND PIANO (MODERN)
bp Flygelknapp (klassisk) GRAND PIANO (CLASSIC)
bq Elpianoknapp ELEC PIANO
Funktionsknapp FUNCTION
Knappen FUNCTION används för att utföra diverse inställningar på det digitala pianot. Det följande gäller rent
allmänt för knappen FUNCTION.
z Ändra en inställning genom att hålla knappen FUNCTION
intryckt samtidigt som du trycker på tangenten som motsvarar
den önskade inställningen.
Exempel: ”Att välja en ton” på sidan SW-4
ANM.
• Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på sidan SW-16
för närmare detaljer om operationer och inställningar.
Lagring av inställningar och användning av driftslås
Det digitala pianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot
driftsfel. Se ”Parameterlista” på sidorna SW-18 - SW-20 för närmare detaljer.
SW-3
PX830_sw.book 4 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
FUNCTION
POWER
VOLUME
SONG a
GRAND PIANO
METRONOME
ELEC PIANO
Att välja och spela en ton
Pianot är försett med 16 inbyggda toner.
• Namnen på tonerna är markerade ovanför tangenterna till vilka de är tilldelade.
Att välja en ton
1.
Tryck på knappen POWER.
VIKTIGT!
• När du slår på det digitala pianot utför det en strömpåslagsprocedur för att initialisera dess system. Under
systeminitialisering slås tonknappslamporna på och av i tur och ordning i cirka sju sekunder för att upplysa om att
systeminitialisering pågår.
2.
Välj önskad ton.
z Att välja GRAND PIANO (MODERN eller
CLASSIC) eller ELEC PIANO
• Tryck på en av knapparna GRAND PIANO
(MODERN eller CLASSIC) eller knappen
ELEC PIANO för att välja önskad ton.
• Lampan på knappen för den valda tonen tänds.
SW-4
z Att välja en av de övriga tonerna
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar den
önskade tonen.
PX830_sw.book 5 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
3.
Använd volymreglaget VOLUME för att
justera volymnivån.
Att justera glansen för en ton
1.
ANM.
• Tonerna GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC)
Det digitala pianot har totalt 16 inbyggda toner.
Tonerna MODERN och CLASSIC är samplade
stereotoner som kan väljas med knapparna GRAND
PIANO. Försök använda tonerna GRAND PIANO
för att bekanta dig med deras distinkta ljud och
egenskaper.
Tonnamn
Egenskaper
MODERN
Denna ton sörjer för ett klart flygelljud.
Volymen och klangen hos denna ton
reagerar snabbt på tangentanslaget och
har en relativt kraftig efterklang. Denna
ton är lämplig för ett dynamiskt och
livligt framförande.
CLASSIC
Detta är en naturlig pianoton som är
väldigt snarlik ljudet hos en akustisk
flygel. Efterklang och andra effekter
hålls minimala för att förstärka
användning av pianopedalerna
(akustisk resonans) för känsliga
musikaliska uttryck. Denna ton är
lämplig för lektioner och övningar.
• Tonen GRAND PIANO (VARIATION) är bäst för att
spela med till ett ackompanjemang.
Bastoner (BASS 1, BASS 2)
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna BRILLIANCE för att ange ett
glansvärde inom omfånget –3 till 0 till 3.
För denna typ av ljud:
Tryck på denna
tangent:
Fylligare och mjukare
T
Skarpare och hårdare
S
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa en ton
till dess grundinställning ”0”.
Val av en av de två tonerna BASS (LOWER) (1 eller 2) i
steg 2 i proceduren ovan tilldelar den valda bastonen
till det låga registret (vänster sida) på tangentbordet.
Det höga registret (höger sida) tilldelas tonen som
valdes när du tryckte på tangenten BASS 1 eller
BASS 2.
• BASS 1 och BASS 2 gör att du i praktiken kan dela
tangentbordet mellan två olika toner.
Delningspunkt
Lågt register
Högt register
BASS 1
PIPE ORGAN
(Nu vald ton.)
ANM.
• Välj en ton utöver BASS 1 eller BASS 2 för att
återställa tangentbordet till en enskild ton.
• Det går inte att välja BASS 1 eller BASS 2 vid
inspelning på spår 2.
SW-5
PX830_sw.book 6 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
Lagring av två toner
Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de
ljuder samtidigt.
Vid val av två toner för lagring blir den först valda
tonen huvudton, medan den andra tonen blir lagerton.
1.
Att justera volymbalansen mellan två
lagrade toner
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna som visas nedan för att justera
volymen för de lagrade tonerna.
Håll knappen FUNCTION intryckt och håll
samtidigt tangenten för huvudton intryckt
medan du trycker på tangenten för lagerton.
Exempel: Att lagra HARPSICHORD och STRINGS 1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Grundinställning (mitt)
Volym för lagerton
(Andra valda tonen)
Volym för huvudton
(Först valda tonen)
• Återställ grundinställd volym genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och samtidigt trycka
på båda tangenterna.
HARPSICHORD
STRINGS 1
2.
Upphäv lagring av tangentbordet genom att
välja en annan ton med knappen GRAND
PIANO eller genom att utföra proceduren
under ”Att välja och spela en ton” (sidan
SW-4).
ANM.
• Du kan även lagra pianotoner genom att hålla en av
knapparna GRAND PIANO (MODERN eller
CLASSIC) intryckt medan du trycker på knappen
ELEC PIANO.
• Det går inte att lagra tonen BASS 1 eller BASS 2 med
en annan ton.
• Det går inte att utföra lagring vid inspelning på
spår 2.
SW-6
PX830_sw.book 7 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
Användning av effekter
Efterklang : Gör att noterna genljuder.
Kör
: Gör noterna fylligare.
Att slå efterklang på och av
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen MODERN för att slå efterklang
på (lampan tänd) eller av (lampan släckt).
■ Angående DSP
DSP gör det möjligt att på digital väg framställa
komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton
närhelst du slår på strömmen till det digitala pianot.
Användning av det digitala
pianots pedaler
Ditt digitala piano är försett med tre pedaler:
dämpning, soft och sostenuto.
Att slå kör på och av
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen CLASSIC för att slå kör på
(lampan tänd) eller av (lampan släckt).
Softpedal
Dämpningspedal
Sostenutopedal
Att utföra inställningar för efterklang och
köreffekt
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på en av tangenterna Efterklang
eller Kör.
1
2
3
4
1
Efterklang
2
3
4
Kör
Pedalfunktioner
z Dämpningspedal
Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att
noterna du spelar genljuder under en väldigt lång tid.
• När en av tonerna GRAND PIANO (MODERN,
CLASSIC, VARIATION) valts som ton gör tryck på
denna pedal att noterna genljuder (med akustisk
resonans) på samma sätt som med
dämpningspedalen på en akustisk flygel. En
halvpedaloperation (nedtryck av pedalen halvvägs)
kan också användas.
z Softpedal
Tryck på pedalen under spelning undertrycker noterna
som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de
låter mjukare.
z Sostenutopedal
Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när
denna pedal trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps.
Exempel: Val av Efterklang 4
• Efterklangsvärde
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på efterklang
1: Rum
2: Liten sal
3: Stor sal
4: Stadion
• Körvärde
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på kör
1: Ljus kör
2: Medeldjup kör
3: Djup kör
4: Sus (vinande effekt)
SW-7
PX830_sw.book 8 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
Användning av metronomen
1.
Tryck på knappen METRONOME.
• Detta startar metronomen.
• Lampan ovanför knappen SONG a blinkar i takt
med metronomslaget.
2.
4.
Ändra slaget genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och samtidigt trycka på
en av tangenterna METRONOME BEAT för
att välja slaginställning.
Tryck på knappen METRONOME eller
knappen SONG a för att slå av
metronomen.
ANM.
• Återställ tempoinställningen till grundtempot för
den nu valda musikbibliotekslåten genom att trycka
på tangenterna + och – samtidigt i steg 3. Ett tryck på
+ och – vid inspelning återställer tempovärdet till
120.
Justering av metronomvolymen
ANM.
• Proceduren nedan kan utföras när som helst, oavsett
om metronomen är igång eller inte.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna METRONOME VOLUME för att
ange ett volymvärde inom omfånget 0 till 42.
• Se ”Tangenter som används för inställningar” på
sidan SW-17 för närmare detaljer om hur tangenterna
används för inställningar.
• Vart tryck på tangenten T eller S höjer eller sänker
metronomvolymen med 1.
• Det går att välja ett värde på 0, 2, 3, 4, 5 eller 6 slag per
takt. Val av inställningen 0 spelar ett enkelt klick,
utan något klockljud. Denna inställning medger
övning med ett stadigt slag.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna TEMPO för att ange ett
tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag
per minut.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
tempovärdet med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna
(0 till 9) för att ange ett specifikt tresiffrigt värde. Var
noga med att inmata samtliga tre siffror.
Exempel: Inmata ”96” med tangenterna 0, 9, 6.
SW-8
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa till
grundinställningen.
PX830_sw.book 9 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning med olika toner
Ändring av oktav på tangentborden för
duett
Att spela en pianoduett
Det går att använda duettläget för att dela pianots
tangentbord i mitten så att två personer kan spela en
duett.
Tangentbord
Delningspunkt
Vänster tangentbord
Höger tangentbord
Det går att ändra registren för vänster och höger
tangentbord i oktavenheter från deras
grundinställning. Detta är praktiskt t.ex. när det
grundinställda registret är otillräckligt då en person
spelar delen för vänster hand och en annan spelar
delen för höger hand.
1.
C3
C4
C5
(mittre C)
C6
C3
C4
C5
C6
(mittre C)
Tangentbordets vänstra och högra sida har då i princip
samma register. Vänster pedal fungerar som
dämpningspedal för vänster sida, medan höger pedal
fungerar som dämpningspedal för höger sida.
Håll knapparna FUNCTION och ELEC
PIANO intryckta och tryck samtidigt på
tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på vänster tangentbord.
• Detta ljuder noten som tilldelats C4 och ändrar
oktaven för vänster tangentbord.
Pedaler
Dämpningspedal för
vänster sida
Dämpningspedal för
höger sida
Dämpningspedal
för vänster och höger sida
Duettläget är perfekt för att hålla lektioner då läraren
kan spela på vänster sida och eleven spela samma sång
på höger sida.
Exempel: Ett tryck på tangenten för C längst till vänster
ANM.
(C4) tilldelar registret som visas nedan.
• Enbart dämpningspedalen för tangentbordets högra
sida kan användas för halvpedaloperationer.
1.
Vänster tangentbord
Välj pianotonen du vill använda för duetten.
Exempel: GRAND PIANO (MODERN)
2.
Höger tangentbord
C4
C5
C6
C7
C3
C4
C5
C6
(Intryckt tangent)
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen ELEC PIANO för att slå duett på
(lampan tänd) eller av (lampan släckt).
VIKTIGT!
• Det går inte att använda duettläget vid inspelning
(sidan SW-12).
1 oktav högre än
grundinställningen
2.
Oförändrad
Håll knapparna FUNCTION och ELEC
PIANO intryckta och tryck samtidigt på
tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på höger tangentbord.
• Detta ljuder noten som tilldelats C4 och ändrar
oktaven för höger tangentbord.
ANM.
• Tangentborden kan återställas till deras
grundinställda register genom att lämna och sedan
aktivera duettläget på nytt.
SW-9
PX830_02_sw.fm
10 ページ
2009年8月17日 月曜日 午後2時41分
Spelning av inbyggda sånger
FUNCTION
SONG a
METRONOME
RECORDER
Det digitala pianot är försett med ett musikbibliotek
innehållande 60 inbyggda låtar. Det går att spela
samtliga 60 låtar i ordningsföljd från början till slut.
Spelning av alla inbyggda
sånger
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen SONG a.
• Detta startar upprepad demonstrationsspelning av
de inbyggda sångerna i ordningsföljd, från 01 till 60.
• Du kan spela med på tangentbordet efter hand som
sången spelas. Tonen tilldelad tangentbordet är tonen
som är förinställd för sången som spelas.
• Du kan välja en specifik sång under
demonstrationsspelning. Se steg 2 under ”Spelning
av en specifik sång i musikbiblioteket” för närmare
detaljer.
2.
Spelning av en specifik sång i
musikbiblioteket
Musikbiblioteketet innehåller både inbyggda sånger
(01 till 60) och en sång (61) som lagrats i det digitala
pianots minne från en dator*. Använd proceduren
nedan för att välja och avspela en av dessa sånger.
* Det går att ladda ner musikdata från Internet och
sedan överföra denna från din dator till det digitala
pianots minne. Se ”Överföring av sångdata med en
dator” på sidan SW-29 för närmare detaljer.
1.
Leta upp sångnumret på sången du vill spela
i sånglistan på sidan A-1.
2.
Välj en annan sång genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och använda tangenterna
SONG SELECT för att ange ett sångnummer.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning av de inbyggda sångerna.
ANM.
• De åtgärder för låtval och avspelningsstopp som
beskrivs ovan är de enda åtgärder som kan utföras
under demonstrationsspelning.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
sångnumret med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna
(0 till 9) för att ange ett specifikt tvåsiffrigt
sångnummer. Var noga med att inmata båda
siffrorna.
Exempel: Inmata 0 och sedan 8 för att välja sång 08.
3.
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar spelning av sången.
SW-10
PX830_sw.book 11 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Spelning av inbyggda sånger
4.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning.
• Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången
nås.
ANM.
• Ett samtidigt tryck på tangenterna + och – väljer
sångnummer 01.
• Det går även att justera avspelningstempo och
volym för sången. Se ”Att utföra inställningar med
tangentbordet” på sidan SW-16 för närmare detaljer.
Övning med en sång i
musikbiblioteket
Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för
en sång och själv spela med på pianot.
ANM.
• Musikbiblioteket innehåller också en del duetter.
När en duett är vald kan du slå av den första
<Primo> eller andra <Secondo> pianotonen och
själv spela med till sången.
FÖRBEREDELSE
• Välj sången du vill öva på och justera dess tempo.
Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på
sidan SW-16.
• Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten
för att framställa speciella musikaliska effekter.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja delen du vill
slå av.
• Ett tryck på en knapp slår dess del på (knappens
lampa tänd) eller av (knappens lampa släckt).
Båda delarna
på
Vänster hand
2.
Högerhandens
del av
Vänsterhandens
del av
Höger hand
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar spelning utan delen du slog av i steg 1.
3.
4.
Spela själv den avslagna delen.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning.
SW-11
PX830_sw.book 12 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Inspelning och avspelning
FUNCTION
SONG a
METRONOME
RECORDER
Det går att lagra noterna som spelas i det digitala
pianots minne för senare avspelning.
Spår
Ett spår är ett avsnitt som innehåller inspelade data,
och en sång består av två spår: Spår 1 och Spår 2. Det
går att spela in varje spår separat och sedan slå dem
samman till en enskild sång.
Spår 1
Inspelning
Förvaring av inspelade data
• När en ny inspelning startas raderas alla data som
tidigare inspelades i minnet.
• Om ett strömavbrott skulle uppstå under inspelning
raderas alla data i spåret du inspelar.
VIKTIGT!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador, förluster eller krav från tredje man som
orsakas av raderade data beroende på felfunktion,
reparation eller av någon annan anledning.
Under
avspelning. . .
Användning av knappen RECORDER
Sång
Spår 2
Inspelning
Vart tryck på knappen RECORDER kretsar genom
inspelningsalternativen i ordningsföljden nedan.
Tänd
Blinkar
Av
Minneskapacitet
• Det går att spela in cirka 5.000 noter i det digitala
pianots minne.
• Lampan för knappen RECORDER börjar blinka
hastigt när minnet börjar bli fullt.
• Inspelning stoppas automatiskt när antalet noter i
minnet överstiger det tillåtna.
Inspelade data
• Tangentbordsspelning
• Använd ton
• Pedaloperationer
• Inställning av efterklang och kör (endast spår 1)
• Tempoinställning (endast spår 1)
• Inställning av lagring (endast spår 1)
• Inställning av delning (endast spår 1)
• Inställning av temperament och basnot
(endast spår 1)
• Inställning av oktavskifte (endast spår 1)
SW-12
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Normal
PX830_sw.book 13 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Inspelning och avspelning
Inspelning av ett specifikt spår
i en sång
4.
• Inspelning startas nu automatiskt.
5.
Efter inspelning av endera spåret i en sång kan du
utföra inspelning på det andra spåret medn du
avspelar vad som spelades in på det första spåret.
1.
Börja spela på tangentbordet.
Tryck på knappen SONG a för att stoppa
inspelning.
• Lampan för knappen RECORDER och lampan för
spåret du spelade in på ändras från blinkande till
tänd.
• Tryck på knappen SONG a för att avspela spåret
du just spelat in.
Tryck på knappen RECORDER två gånger så
att dess lampa börjar blinka.
6.
Tryck efter avslutad inspelning eller
avspelning på knappen RECORDER så att
dess lampa slocknar.
• I detta läge blinkar lampan L som ett tecken på att det
digitala pianot står i beredskapsläge för inspelning på
spår 1.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
inspela.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Spår 1: Lampa L
Spår 2: Lampa R
Exempel: Spår 1 valt
3.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
• Ton (sidan SW-4)
• Effekter (sidan SW-7)
ANM.
• Om du vill att metronomen ska ljuda under
inspelning ska du uföra inställning av slag och
tempo och sedan trycka på knappen
METRONOME. Se ”Användning av metronomen”
på sidan SW-8 för närmare detaljer.
SW-13
PX830_sw.book 14 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Inspelning och avspelning
Att inspela ett spår i en sång
medan du lyssnar på
avspelning av det andra spåret
1.
Avspelning från det digitala
pianots minne
1.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
ANM.
2.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
avspela medan du spelar in.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa börjar blinka.
• Detta gör att lampan L börjar blinka.
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
inspela.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Exempel: Att lyssna på avspelning av spår 1 medan du
spelar in på spår 2
Tänd (avspelning)
Blinkar (inspelningsberedskap)
5.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
6.
Tryck på knappen SONG a eller börja
spela på tangentbordet.
• Detta startar både avspelning av det inspelade spåret
och inspelning av det andra spåret.
7.
Tryck på knappen SONG a för att stoppa
inspelning.
SW-14
• När en sång innehåller en inspelning på båda spåren
går det att slå av det ena spåret och avspela enbart
det andra.
2.
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar avspelning av sången och/eller spåret
du valde.
ANM.
• Det går att ändra tempoinställning under avspelning
av ett spår.
• Tryck åter på knappen SONG a för att stoppa
avspelning.
PX830_sw.book 15 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Inspelning och avspelning
Radering av inspelade data
Proceduren nedan raderar ett specifikt spår i en sång.
VIKTIGT!
• Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret.
Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra
att du inte behöver några data i det digitala pianots
minne innan du utför följande steg.
1.
Tryck på knappen RECORDER två gånger så
att dess lampa börjar blinka.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
radera.
3.
Tryck på knappen RECORDER tills dess
lampa tänds.
• Detta gör att lampan för spåret du valde i steg 2 i
denna procedur börjar blinka.
Exempel: Om du valde spår 2 för radering
Av
4.
Blinkar: Raderingsberedskap
Håll åter knappen FUNCTION intryckt och
tryck på knappen som motsvarar spåret du
vill radera (RECORDER (L) eller
METRONOME (R)).
• Detta raderar det valda spåret och aktiverar
avspelningsberedskap.
• Tryck på knappen RECORDER två gånger så att dess
lampa släcks om du vill avbryta radering.
ANM.
• Endast knapparna METRONOME (R) och
RECORDER (L) på det digitala pianot kan
användas från steg 3 tills du utför den faktiska
raderingen i steg 4. Inga övriga knappar kan
användas.
SW-15
PX830_sw.book 16 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Att utföra inställningar med tangentbordet
FUNCTION
Utöver att välja toner och musikbibliotekets sånger kan
du använda knappen FUNCTION i kombination med
tangenterna till att ställa in effekt, anslagskänslighet
och andra inställningar.
Att utföra inställningar med
tangenterna
1.
2.
3.
Anlita ”Parameterlista” på sidorna SW-18 SW-20 för att finna inställningen du vill utföra
och lägg märke till detaljerna om denna.
Anlita ”Tangenter som används för
inställningar” på sidan SW-17 för att finna var
på tangentbordet du ska utföra den önskade
inställningen.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar
inställningen du vill utföra.
• Det digitala pianot ljuder en driftston efter att ha
utfört inställningen.
Exempel: Att sänka transponeringsinställning med en
halvton
Transponeringstangent T
4.
Släpp knappen FUNCTION för att avsluta
inställningsproceduren.
ANM.
• Det går att ställa in det digitala pianot så att ingen
driftston ljuder i steg 3. Se ”ck Driftston” under
”Parameterlista” på sidorna SW-18 - SW-20 för
närmare detaljer.
Operationstyper för
tangentbordsinställning
Det finns tre typer av operationer som kan utföras
medan du gör inställningar med tangentbordet: Typ A,
Typ B och Typ C.
Typ A: Direktinmatning
Exempel: Tryck på tangenten STRINGS för att välja tonen
STRINGS 1
Typ B: Höja eller sänka en inställning med + och –
eller tangenterna T och S
• Håll tangenten intryckt för att höja eller sänka en
inställning med hög hastighet.
• Tryck på båda tangenterna samtidigt för att
återställa till grundinställningen.
Typ C: Värdeinmatning med siffertangenterna
(0 till 9)
Exempel: Inmata ”120” med tangenterna 1, 2, 0.
ANM.
• Du kan kontrollera vilken operationstyp som gäller
för varje inställning genom att anlita
”Operationstyp” under ”Parameterlista” på sidorna
SW-18 - SW-20.
SW-16
PX830_sw.book 17 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Att utföra inställningar med tangentbordet
Tangenter som används för inställningar
• Numren 1 t.o.m. cm motsvarar samma nummer som i ”Parameterlista” på sidorna SW-18 - SW-20.
[Vänster tangentbord]
1Efterklang
2Kör
3Klaviaturtangent (Transponering)
4Tangentbordsstämning (Stämning)
5Oktavskifte
6Temperament
7Tempo/Temperamentval
1
2
3
4
1
2
3
4
[Samlat]
[Mittre tangentbord]
8Sångval/Basnot
9Tonval
cmDriftslås
[Höger tangentbord]
clReserv
ckDriftston
btLokalkontroll
bsSändarkanal
brLagerbalans
bnMetronomvolym
bmSångvolym
blGlans
bkKortmeny
bqLäge för USB-anordning
bpAnslagskänslighet
boMetronomslag
−
+
OFF ON OFF ON OFF ON OFF
ON
SW-17
PX830_sw.book 18 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameterlista
■ Toner
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan
SW-16)
Beskrivning
1 Efterklang
1 till 4
Grund: 2
A
Anger efterklangen i noterna.
(sidan SW-7)
2 Kör
1 till 4
Grund: 2
A
Reglerar vidden av noterna.
(sidan SW-7)
9 Tonval
Se sidan SW-4.
Grund:
GRAND PIANO
(MODERN)
A
Tilldelar en ton till tangentbordet.
(sidan SW-4)
bl Glans
–3 till 0 till 3
Grund: 0
B
Anger glansen i noterna.
(sidan SW-5)
–24 till 0 till 24
Grund: 0
B
Bestämmer volymbalansen mellan
huvudtonen och lagertonen.
(sidan SW-6)
(BRILLIANCE)
br Lagerbalans
Anmärkningar
■ Sång/Metronom
Parameter
Inställningar
7 Tempo (TEMPO) 20 till 255
Operationstyp
(sidan
SW-16)
Beskrivning
Anmärkningar
B (+/–)
Bestämmer tempot för
C (0 till 9) musikbibliotekets sånger,
metronomen, inspelning och
avspelning m.m. (sidan SW-8)
• Inmata alltid tre siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för att
inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 9, 0 för 90 (en
inledande nolla krävs).
• Ett samtidigt tryck på + och – under
inspelning ställer in värdet 120.
8 Sångval
B (+/–)
Väljer en låt i musikbiblioteket.
C (0 till 9) (sidan SW-10)
• Inmata alltid två siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för att
inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 8 för 8 (en inledande
nolla krävs).
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
bm Sångvolym
B
Ställer in volymnivå för avspelning
av musikbiblioteket.
bn Metronomvolym 00 till 42
B
Bestämmer metronomens volym.
(sidan SW-8)
A
Bestämmer metronomslaget.
(sidan SW-8)
Grund: 120
01 till 61
(SONG SELECT) Grund: 01
00 till 42
(SONG VOLUME) Grund: 42
(METRONOME Grund: 36
VOLUME)
bo Metronomslag
0, 2, 3, 4, 5, 6
(METRONOME Grund: 4
BEAT)
SW-18
• Inställning av metronomslag kan inte
ändras under pågående avspelning av en
låt i musikbiblioteket.
PX830_sw.book 19 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ Tangentbord
Parameter
Operationstyp
(sidan SW-16)
Inställningar
3 Klaviaturtangent –12 till 0 till 12
Beskrivning
Anmärkningar
B
Höjer eller sänker det digitala
pianots stämning i steg om
halvtoner.
–99 till 0 till 99
Grund: 0
B
Höjer eller sänker det digitala • Inställning av tonhöjd kan inte
pianots samlade tonhöjd i steg
ändras under pågående avspelning
om 1 cent (100 cent = 1 halvton)
av en låt i musikbiblioteket.
från standardtonhöjden A4 =
440 Hz.
5 Oktavskifte
–2 till 0 till 2
Grund: 0
B
Ändra tangentbordets omfång i • Det går att utföra inställning av
oktavenheter.
oktavskifte för huvudtonens del och
lagertonens del.
• Det går inte att utföra inställning av
oktavskifte för delningston.
6 Temperament
Temperament:
00 till 16
Basnot:
–, +, 0 till 9 (C till B)
Håll FUNCTION
intryckt medan du
trycker på var och
en av följande
tangenter.
(Transponering) Grund: 0
4 Tangentbordsstämning
(Stämning)
(TEMPERAMENT)
7 Temperamentval
(TEMPERAMENT
SELECT)
8 Temperamentbasnot
(BASE NOTE)
Grunder:
Temperament: 00
(Jämntempererad)
Basnot: C
bp Anslagskänslig- Av (OFF), 1 till 3
het (TOUCH
RESPONSE)
Grund: 2
Det går att ändra skalan
(stämningssystemet) på
klaviaturen från den normala
jämntempererade till en annan
stämning som lämpar sig bättre
för sådant som indisk musik,
1. TEMPERAMENT arabisk musik, klassiska
(6 )
stycken o.dyl.
2. TEMPERAMENT
SELECT (7)
3. BASE NOTE (8)
A
• Det går inte att utföra inställning av
transponering vid avspelning av
musikbiblioteket eller i duettläget.
• En höjning av det digitala pianots
tonhöjd kan göra att de högsta
noterna i registret för en ton blir
förvrängda.
<Temperament>
00: Equal / 01: Pure Major /
02: Pure Minor / 03: Pythagorean /
04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister /
06: Mean-Tone / 07: Rast / 08: Bayati /
09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti /
12: Chahargah / 13: Segah /
14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns /
16: Charukeshi
<Basnoter>
–: C / +: C# / 0: D / 1: Eb / 2: E / 3: F /
4: F# / 5: G / 6: Ab / 7: A / 8: Bb / 9: B
Anger det relativa trycket på
tangenterna.
Inställning av ett lägre värde
gör att ett lätt anslag
framställer ett kraftigt ljud.
SW-19
PX830_sw.book 20 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ MIDI och övriga inställningar
Parameter
Inställningar
bq Läge för USB-
MIDI, lagring
anordning (USB Grund: MIDI
DEVICE MODE)
Operationstyp
(sidan
SW-16)
Beskrivning
Anmärkningar
–
• När lagring har valts för denna inställning
Det digitala pianot ställs
blinkar lamporna för knapparna GRAND
automatiskt i läget MIDI när det
PIANO (MODERN, CLASSIC) och ELEC
ansluts till en dator med en USBPIANO, och alla övriga lampor är släckta.
kabel. Välj lagring när du vill lagra
sångdata i inspelningsminnet i en • Det går inte att utföra några operationer på
det digitala pianot i detta läge.
dator eller vid laddning av
sångdata i en dator till det digitala • Vart tryck på tangenten för läget för USBanordning skiftar mellan MIDI och
pianots minne. (sidan SW-29)
lagringslägen.
bs Sändarkanal
01 till 16
Grund: 01
B
Anger en av MIDI-kanalerna
(1 t.o.m. 16) som sändarkanal,
vilken används för att sända MIDImeddelanden till en yttre
anordning.
bt Lokalkontroll
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” för lokalkontroll skär • Inställning av lokalkontroll kan inte ändras
av det digitala pianots ljudkälla, så
under pågående avspelning av en låt i
inget ljud framställs av pianot när
musikbiblioteket.
du trycker på tangenterna.
Off (Av), On (På)
(CARD MENU) Grund: Av
–
Anger kortfunktioner som lagring,
laddning, radering eller
formatering (sidan SW-21).
bk Kortmeny
ck Driftston
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” gör att ingen driftston • Denna inställning bevaras även när det
ljuder när du trycker på en tangent
digitala pianot slås av.
medan knappen FUNCTION är
• Inställning av driftston kan inte ändras
intryckt.
under avspelning av musikbiblioteket,
medan metronomen ljuder och under
inspelning.
cl Reserv
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
När ”On” har valts för denna
• Inställning av reservinställningar kan inte
inställning memorerar det digitala
ändras under avspelning av
pianot dess nuvarande
musikbiblioteket, medan metronomen
ljuder, i duettläget och under inspelning.
inställningar*1 och återställer dessa
när det slås på igen.
*1Följande inställningar memoreras inte.
När ”Off” har valts återställs
• Duettläget
inställningarna*2 till deras
• Stämning LR (del)
grundinställning närhelst pianot
• Lokalkontroll
slås på.
*2Utom på/avslagen inställning för driftston.
cm Driftslås
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
Val av ”On” för denna inställning • Inställning av driftslås kan inte ändras
under avspelning av musikbiblioteket,
låser knapparna på det digitala
medan metronomen ljuder och under
pianot (utom strömbrytaren och
inspelning.
knappar för att låsa upp), så inga
åtgärder kan utföras.
Slå på driftslåset när du vill
förhindra att en knapp trycks in av
misstag.
SW-20
PX830_sw.book 21 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
FUNCTION
SONG a
METRONOME
MODERN
Använd metoderna i detta avsnitt för att lagra sånger
du spelat in på det digitala pianot (inspelade sånger)
på ett minneskort och för att använda ett minneskort
till att ladda sånger till användarsångminnet
(musikbibliotek 61).
z Använd ett minneskort med en kapacitet på högst
2 GB. Det går inte att använda ett minneskort med
en kapacitet på över 2 GB eller andra typer av
minneskort.
z Begreppet ”minneskort” i detta instruktionshäfte
avser ett SD-minneskort.
■ Typer av data
Stödda operationer
Datatyp
Beskrivning
(Filnamnsförlängning)
AnvändarEn av följande två typer
sånger
av musikdata
(sidan SW-29) 1. CASIO format data
(CM2)
2. Standard MIDI filer
(MID)
SMF Format 0 eller
Format 1
Inspelade
Sångdata inspelad på
sånger
detta digitala piano
(sidan SW-12) (MID)
Lagring Laddning
på min- från minneskort neskort
–
O
O*
–
* Kan omvandlas till en standard MIDI-fil (SMF
format 0, filnamnsförlängningen MID) och lagras.
CLASSIC
SD CARD SLOT
ELEC PIANO
Försiktighetsåtgärder för kort och
kortöppning
VIKTIGT!
• Observera noga de försiktighetsåtgärder som anges
i dokumentationen som medföljer minneskortet.
• Minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare. Använd denna när du vill
skydda data på kortet mot oavsiktlig radering.
• Undvik att använda ett minneskort under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska
data som lagrats på minneskortet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet eller frätande gas.
• Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar.
• Undvik att vidröra kontakterna på minneskortet när
det sätts i eller tas ur det digitala pianot.
• Undvik att ta ur minneskortet när data skrivs på eller
laddas från kortet. Detta kan förvanska datan på
minneskortet och skada minneskortöppningen.
• För aldrig in något utöver ett minneskort i
kortöppningen. Detta skapar risk för felfunktion.
• Elektrostatisk laddning från dina fingrar eller
minneskortet som tränger in i kortöppningen kan
orsaka fel på det digitala pianot. Slå i så fall det
digitala pianot av och sedan på igen.
• Ett minneskort kan bli ganska varmt efter en längre
tid i minneskortöppningen. Detta är normalt och
tyder inte på fel.
SW-21
PX830_03_sw.fm
22 ページ
2009年8月17日 月曜日 午後2時44分
Användning av ett minneskort
Isättning och urtagning av ett
minneskort
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten CARD MENU.
Lampan CARD börjar blinka.
VIKTIGT!
• Ett minneskort måste placeras rättvänt vid isättning i
det digitala pianot. Ett försök att trycka in ett felvänt
minneskort i öppningen kan skada både kortet och
öppningen.
1.
Placera minneskortet med ovansidan vänd
uppåt (så att den är synlig) och skjut försiktigt
in kortet i det digitala pianots
minneskortöppning tills det stoppas med ett
klick.
Blinkar
Ovansida
2.
3.
Tryck på knappen METRONOME
(FORMAT).
Lampan FORMAT tänds, vilket anger
formateringsläget.
• Tryck på knappen FUNCTION för att lämna
formateringsläget.
Ta ur minneskortet genom att först trycka det
längre in i öppningen.
Minneskortet kopplas ur och stöts ut delvis. Dra sedan
minneskortet hela vägen ut ur öppningen.
Tänd
Formatering av ett minneskort
VIKTIGT!
• Formatera ett minneskort innan det används för
första gången.
• Kontrollera att minneskortet inte innehåller data du
vill bevara innan det formateras.
• Den formatering av minneskort som görs av det
digitala pianot är en ”snabbformatering”. Formatera
minneskortet på din dator eller annan apparat om du
vill försäkra att all data på kortet raderas.
1.
Sätt i minneskortet du vill formatera i det
digitala pianots minneskortöppning.
Kontrollera att skrivskyddsomkopplaren på
minneskortet ej står i läget för skrivskydd.
SW-22
4.
Tryck på knappen SONG a.
Detta startar formatering.
• Formateringen är avslutad när lamporna FORMAT
och CARD slocknar. Det digitala pianot lämnar nu
formateringsläget.
Formatering
påbörjad
Blinkar
Formatering
avslutad
Släckt
PX830_sw.book 23 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
Lagring av en inspelad sång
på ett minneskort
Använd proceduren nedan för att lagra data du spelat
in på det digitala pianot på ett minneskort som en
MIDI-fil (SMF format 0).
1.
Sätt i ett minneskort i det digitala pianots
minneskortöppning.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten CARD MENU.
Lampan CARD börjar blinka.
■ Datalagring på minneskort
Proceduren ovan lagrar det digitala pianots data i en
mapp benämnd MUSICDAT på minneskortet.
• Mappen MUSICDAT skapas automatiskt när du
formaterar minneskortet på det digitala pianot
(sidan SW-22).
• Det digitala pianot kan inte ladda eller radera någon
fil som ej återfinns i mappen MUSICDAT. Det går
inte heller att ladda eller radera någon fil som lagrats
i en delmapp inuti mappen MUSICDAT.
Laddning av sångdata från ett
minneskort till det digitala
pianots minne
Använd proceduren nedan för att ladda
användarsångdata (sidan SW-29) från ett minneskort
till sångnumret 61 i det digitala pianots musikbibliotek.
Du kan därefter avspela användarsången eller använda
den till lektionsspelning.
1.
Kopiera på din dator sångdatan till mappen
”MUSICDAT”.
• Det digitala pianot erkänner endast de 99 första
filerna i mappen ”MUSICDAT” (sorterade efter
filnamn).
Blinkar
3.
2.
Sätt i minneskortet i pianots
minneskortöppning.
3.
Tryck på knappen FUNCTION.
Lampan CARD tänds.
• Lampan CARD förblir inte tänd om du håller
knappen FUNCTION intryckt för länge.
Tryck på knappen CLASSIC (SAVE).
Lampan SAVE tänds, vilket anger datalagringsläget.
• Tryck på knappen FUNCTION för att lämna
datalagringsläget.
Tänd
Tänd
4.
4.
Tryck på knappen SONG a.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna SONG SELECT – och + för att
rulla mellan sångerna.
Detta startar datalagring.
• Datalagringen är avslutad när lamporna SAVE och
CARD slocknar. Det digitala pianot lämnar nu
datalagringsläget.
• Du kan även hoppa till en specifik sång genom att
med tangenterna SONG SELECT ange ett filnummer
i ordningsföljd från 01 till 99. Tänk dock på att
filnumren inte visas i filnamnet.
Datalagring
påbörjad
Blinkar
Datalagring
avslutad
Släckt
SW-23
PX830_sw.book 24 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
5.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten CARD MENU.
Lampan CARD börjar blinka.
Radering av data på
minneskortet
Använd proceduren nedan för att radera sångdata som
lagrats i mappen ”MUSICDAT” på minneskortet.
1.
Sätt i minneskortet i pianots
minneskortöppning.
2.
Tryck på knappen FUNCTION.
Lampan CARD tänds.
• Lampan CARD förblir inte tänd om du håller
knappen FUNCTION intryckt för länge.
3.
Blinkar
6.
• Du kan även hoppa till en specifik sång genom att
med tangenterna SONG SELECT ange ett filnummer
i ordningsföljd från 01 till 99. Tänk dock på att
filnumren inte visas i filnamnet.
Tryck på knappen MODERN (LOAD).
Lampan LOAD tänds, vilket anger dataladdningsläget.
• Tryck på knappen FUNCTION för att lämna
dataladdningsläget.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna SONG SELECT – och + för att
rulla mellan sångerna i mappen ”MUSICDAT”
och välja önskad sång.
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten CARD MENU.
Lampan CARD börjar blinka.
5.
Tänd
7.
Tryck på knappen ELEC PIANO (DELETE).
Lampan DELETE tänds, vilket anger
dataraderingsläget.
• Tryck på knappen FUNCTION för att lämna
dataraderingsläget.
Tryck på knappen SONG a.
Detta startar laddning av datan till musikbibliotekets
sångnummer 61 (användarsång).
• Dataladdningen är avslutad när lamporna LOAD och
CARD slocknar. Du kan nu avspela den laddade
sången med ett tryck på knappen SONG a.
Laddning
påbörjad
Laddning
avslutad
Tänd
6.
Tryck på knappen SONG a.
Detta startar radering av den valda datan.
• Dataraderingen är avslutad när lamporna DELETE
och CARD slocknar. Det digitala pianot lämnar nu
dataraderingsläget.
Radering
påbörjad
Blinkar
Släckt
Blinkar
SW-24
Radering
avslutad
Släckt
PX830_sw.book 25 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
Enkel avspelning av en sång
på ett minneskort
Använd proceduren nedan för att avspela en
användarsång (sidan SW-29) som lagrats på ett
minneskort utan att ladda sången till det digitala
pianots minne (musikbibliotekets sångnummer 61).
1.
Kopiera på din dator sångdatan till mappen
”MUSICDAT”.
• Det digitala pianot erkänner endast de 99 första
filerna i mappen ”MUSICDAT” (sorterade efter
filnamn) för avspelning.
2.
Sätt i minneskortet i pianots
minneskortöppning.
3.
Tryck på knappen FUNCTION.
Lampan CARD tänds.
• Lampan CARD förblir inte tänd om du håller
knappen FUNCTION intryckt för länge.
Tänd
4.
Tryck på knappen SONG a.
Detta startar avspelning av den första filen i mappen.
• Tryck åter på knappen SONG a för att stoppa
avspelning.
5.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna SONG SELECT – och + för att
rulla mellan sångerna.
Lagring av data i det digitala
pianots minne (internt
område) istället för ett
minneskort
När ett minneskort inte är isatt i det digitala pianots
minneskortöppning går det att lagra upp till cirka 4 MB
data i det digitala pianots interna minnesområde. Det
går också att ladda och radera data i det interna
minnesområdet på samma sätt som på ett minneskort.
1.
Ta bort minneskortet från det digitala pianots
minneskortöppning (sidan SW-22).
• Urtagning av minneskortet medger dataoperationer
för det interna minnesområdet (lagring, laddning,
radering, avspelning).
Att göra detta
Utför denna operation
Lagra data i det
interna
minnesområdet
Från steg 2 under ”Lagring av en
inspelad sång på ett minneskort” på
sidan SW-23
Ladda data från
det interna
minnesområdet
Från steg 3 under ”Laddning av
sångdata från ett minneskort till det
digitala pianots minne” på sidan
SW-23
Radera data från Från steg 2 under ”Radering av data
det interna
på minneskortet” på sidan SW-24
minnesområdet
Avspela en sång Från steg 3 under ”Enkel avspelning
i det interna
av en sång på ett minneskort” på
minnesområdet sidan SW-25
• Du kan även hoppa till en specifik sång genom att
med tangenterna SONG SELECT ange ett filnummer
i ordningsföljd från 01 till 99. Tänk dock på att
filnumren inte visas i filnamnet.
6.
Tryck på knappen FUNCTION så att lampan
CARD slocknar för att lämna avspelning av
en kortsång.
• Lampan CARD slocknar inte om du håller knappen
FUNCTION intryckt för länge.
SW-25
PX830_sw.book 26 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
Felindikatorer
Det följande visar hur lamporna anger feltypen när ett fel uppstår beroende på problem med dataöverföring eller
någon annan orsak.
Lampor
Feltyp
No Card
No File
No Data
Orsak
Åtgärd
1.Minneskortet är
felaktigt isatt i det
digitala pianots
minneskortöppning.
1.Sätt i minneskortet i
minneskortöppningen
på rätt sätt.
2.Minneskortet togs ur
medan någon
operation pågick.
2.Ta aldrig ur
minneskortet medan
någon operation
pågår.
1.Det finns ingen mapp 1.Skapa en mapp
benämnd
benämnd MUSICDAT
MUSICDAT (sidan
på minneskortet eller
SW-23) på
formatera
minneskortet.
minneskortet på det
digitala pianot (sidan
SW-22).
2.Det finns ingen
laddningsbar eller
spelbar fil i mappen
MUSICDAT.
2.Flytta filen du vill
ladda eller spela till
mappen MUSICDAT
på minneskortet.
Du försöker lagra data
på ett minneskort när
det ej finns någon data
att lagra.
Spela in något innan du
försöker utföra lagring.
Minneskortet är
skrivskyddat.
Ställ minneskortets
skrivskyddsomkopplare i ett läge som
medger skrivning.
Protect
ReadOnly
MediaFull
SW-26
En fil avsedd för
• Använd ett annat
läsning med samma
namn för att lagra den
namn du försöker
nya filen.
använda förekommer
• Ta bort
redan på minneskortet.
läsegenskapen hos
den existerande filen
och överskriv den
med den nya filen.
• Använd ett annat
minneskort.
1.Otillräckligt med
ledigt utrymme på
minneskortet.
1.Radera överflödiga
filer på minneskortet
för att skapa utrymme
för nya data (sidan
SW-24) eller använd
ett annat kort.
2.Otillräckligt med
ledigt utrymme i det
digitala pianots
minne.
2.Radera vissa eller
samtliga
användardata i det
digitala pianots minne
för att skapa utrymme
för nya.
PX830_sw.book 27 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Användning av ett minneskort
Lampor
Feltyp
Not SMF01
SizeOver
WrongDat
Convert
Orsak
Åtgärd
Du försöker avspela
sångdata av SMF
Format 2.
Det digitala pianot
stöder avspelning av
enbart SMF Format 0
eller Format 1.
Datan på minneskortet
är för stor för
avspelning.
Det digitala pianot
stöder avspelning av
sångdatafiler med en
maximal storlek på
65 Kbytes.
1.Datan på
minneskortet är
förvanskad.
—
2.Minneskortet
innehåller data som
ej stöds av detta
digitala piano.
Det förekommer
otillräckligt
minnesutrymme i det
digitala pianot för att
omvandla en inspelad
sång (sidan SW-12) till
SMF-data och lagra den
på minneskortet.
Minska storleken på
den inspelade
sångdatan genom att
radera onödiga spår
(sidan SW-15), om så är
möjligt.
1.Minneskortets
1.Formatera
nuvarande format är
minneskortet på det
inte kompatibelt med
digitala pianot (sidan
detta digitala piano.
SW-22).
Format
Media R/W
2.Minneskortets
kapacitet överstiger
2 GB.
2.Använd ett
minneskort med en
kapacitet på högst
2 GB.
3.Datan på
minneskortet är
förvanskad.
3.Använd ett annat
minneskort.
1.Datan på
minneskortet är
förvanskad.
1.Använd ett annat
minneskort.
2.Det digitala pianots
minne är förvanskat.
2.Gör en reserv av
minnesdatan i det
digitala pianot
genom att kopiera
den till din dator och
slå sedan pianot av
och sedan på igen. I
vissa fall är det
kanske inte möjligt
att göra en
reservkopia av datan
i det digitala pianot.
SW-27
PX830_sw.book 28 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Anslutning till en dator
Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte
av MIDI-data. Det går att sända speldata från det
digitala pianot till en musikprogramvara på din dator
eller sända MIDI-data från datorn till det digitala
pianot för avspelning.
2.
När datorn är igång ska du använda en
separat inköpt USB-kabel för att ansluta den
till det digitala pianot.
Port USB på pianot
USB-kabel
(typ A-B)
Minimala datorsystemkrav
A kontaktdon
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att
kunna sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att
din dator uppfyller dessa krav innan den ansluts till
det digitala pianot.
z Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare)*1
Windows Vista® *2
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 eller senare, 10.5.6 eller
senare)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bits)
*2: Windows Vista (32-bits)
z USB-port
VIKTIGT!
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
Anslutning av det digitala
pianot till en dator
VIKTIGT!
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1.
Slå av det digitala pianot och starta sedan din
dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
SW-28
B kontaktdon
Datorns USB-port
3.
Slå på det digitala pianot.
• Om detta är första gången du ansluter det digitala
pianot till din dator kommer drivrutinprogrammet
som krävs för att sända och mottaga data att
installeras i datorn automatiskt.
4.
5.
Starta nu musikprogramvaran på datorn.
Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
CASIO USB-MIDI : (För Windows Vista, Mac OS X)
USB-ljudenhet
: (För Windows XP)
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val
av MIDI-anordning.
VIKTIGT!
• Var noga med att först slå på det digitala pianot
innan du startar musikprogramvaran på datorn.
ANM.
• Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget
problem att lämna USB-kabeln inkopplad när du
slår av datorn och/eller det digitala pianot.
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som
gäller sändning och mottagning av MIDI-data för
detta digitala piano kan du erhålla aktuell
information från websajten vid följande URL.
http://world.casio.com/
PX830_sw.book 29 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Anslutning till en dator
Användning av MIDI
3.
Ändra det digitala pianots läge för USBanordning till lagring.
Vad är MIDI?
Förkortningen MIDI står för Musical Instrument
Digital Interface, namnet på en världsomspännande
norm för digitala signaler och uttag som gör det möjligt
att utbyta musikdata mellan musikinstrument och
datorer (maskiner) framställda av olika tillverkare.
ANM.
• För närmare detaljer om MIDI Implementation kan
du besöka CASIO:s websajt vid:
http://world.casio.com/.
Se ”Sändarkanal” och ”Lokalkontroll” på sidan SW-20.
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar läget för USBanordning.
• När denna inställning ändras blinkar lamporna för
knapparna GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC)
och ELEC PIANO, och alla övriga lampor är släckta.
• Se ”Läge för USB-anordning (USB DEVICE MODE)”
på sidan SW-20 för närmare detaljer.
Överföring av sångdata med
en dator
Använd metoderna i detta avsnitt för att överföra data
i inspelningsminnet till en dator för lagring och för
laddning av sånger till användarsångminnet
(musikbibliotek 61).
VIKTIGT!
• Avslag av det digitala pianot under lagring eller
laddning av data kan göra att all data som nu
förvaras i det digitala pianots minne (inspelade
sånger o.dyl.) raderas. Akta dig så att strömmen inte
slås av oavsiktligt under pågående lagring och
laddning av data. Om data raderas tar det längre tid
än vanligt för det digitala pianot att strömförsörjas
nästa gång det slås på (sidan SW-4).
1.
Ta bort minneskortet från det digitala pianots
minneskortöppning (sidan SW-22).
4.
Utför på din dator de åtgärder som krävs för
att visa datorns lagringsanordningar.
Om din dator kör detta
operativsystem:
Gör detta:
Windows XP
Dubbelklicka på ”Den här
datorn”.
Windows Vista
Dubbelklicka på ”Dator”.
Mac OS
Hoppa över steg 4 och
dubbelklicka på ”PIANO” på
skrivbordet hos din Mac.
• Minnet hos detta digitala piano uppträder som
”PIANO” under ”Enheter med flyttbara
lagringsmedia”.
• Det går inte att överföra data mellan det digitala
pianot och en dator om ett kort är isatt i
kortöppningen.
2.
Utför steg 1 till 3 i proceduren under
”Anslutning av det digitala pianot till en dator”
på sidan SW-28.
SW-29
PX830_sw.book 30 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Anslutning till en dator
5.
Dubbelklicka på ”PIANO”.
• ”PIANO” innehåller mapparna benämnda
MUSICLIB och RECORDER. Använd MUSICLIB för
att ladda en sång till pianots användarsångminne
(musikbibliotek 61) och RECORDER för att överföra
data i inspelningsminnet till och från din dator.
■ Att ladda en sång till användarsångminnet
(musikbibliotek 61)
1. Kopiera filen (.MID eller .CM2) du vill ladda till
användarsångminnet till mappen MUSICLIB.
2. Ändra namnet på filen till BIDSNG01 med
filnamnsförlängningen .MID eller .CM2.
• Om det förekommer två filer med namnen
BIDSNG01.MID och BIDSNG01.CM2 i mappen
MUSICLIB laddas enbart datan BIDSNG01.MID till
användarsångminnet. Ändra namnet
BIDSNG01.MID till något annat om du vill ladda
filen BIDSNG01.CM2 i detta fall.
Datatyp
Mappnamn
Användarsånger
MUSICLIB
Filnamn och
förlängning*
BIDSNG01.MID: Data
av SMF format (format
0/1)
BIDSNG01.CM2: Data
av CASIO
originalformat
Data i
RECORDER BIDREC01.CSR: Data av
inspelningsminnet
CASIO originalformat
* Innan lagring eller laddning startas ska du först
kontrollera filnamnet och förlängningen för att
försäkra att de matchar de som visas i denna spalt.
VIKTIGT!
• Grundinställningen för Windows XP och Windows
Vista är att dölja filnamnsförlängningar. Utför en av
följande åtgärder på din dator för att visa
filnamnsförlängningar.
Att visa filnamnsförlängningar under Windows XP
1. Öppna den önskade mappen.
2. Visa menyn [Verktyg] och klicka på
[Mappalternativ].
3. Klicka på rutan [Visning]. Ta i listan [Avancerade
inställningar] bort kryssrutan intill [Dölj
filnamnstillägg för kända filtyper].
4. Klicka på [OK].
Att visa filnamnsförlängningar under Windows Vista
1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på [Start],
klicka på [Kontrollpanelen], sedan [Utseende och
anpassning] och därefter [Mappalternativ].
2. Klicka på rutan [Visning]. Under [Avancerade
inställningar] ska du ta bort kryssrutan för [Dölj
filnamnstillägg för kända filtyper].
3. Klicka på [OK].
SW-30
ANM.
• Meddelandet ”Det går inte att byta namn på
MIDIDATA.MID.” visas på datorskärmen om du
försöker ändra namnet på den kopierade filen till
BIDSNG01.MID om det redan förekommer en fil
med namnet BIDSNG01.MID i mappen MUSICLIB.
Ändra namnet på den nuvarande BIDSNG01.MID
till något annat och ge sedan den kopierade filen
namnet BIDSNG01.MID.
■ Att överföra data i inspelningsminnet mellan
det digitala pianot och datorn
Överför den nuvarande datan i det digitala pianots
inspelningsminne till din dator genom att kopiera
innehållet i mappen RECORDER till din dator.
Överför inspelningsdata du tidigare lagrat i din dator
tillbaka till inspelningsminnet genom att kopiera den
tillbaka till mappen RECORDER (och ersätta det
nuvarande innehållet i mappen RECORDER).
6.
Efter avslutad filkopiering ska du återställa
läget för USB-anordning till MIDI.
• Vid användning av en Macintosh ska du utföra
kassering (dra dem till papperskorgen).
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på lämplig tangent. Se ”Läge för USBanordning (USB DEVICE MODE)” på sidan SW-20
för närmare detaljer.
• Återställning av läget för USB-anordning till MIDI
laddar innehållet i MUSICLIB till
användarsångminnet och innehållet i RECORDER till
inspelningsminnet.
VIKTIGT!
• Ett dataomvandlingsfel anges om båda lamporna för
knappen SONG a och för knapparna GRAND
PIANO (MODERN), GRAND PIANO (CLASSIC)
och ELEC PIANO är tända, medan alla övriga
lampor är släckta.
PX830_sw.book 31 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Anslutning till en dator
Enkel avspelning av en användarsång i
drivrutinen PIANO i det digitala pianots
minne
Proceduren nedan kan användas när som helst för att
kopiera användarsångdata till drivrutinen PIANO
(utan att placera den i mappen MUSICLIB) för
förenklad avspelning på det digitala pianot.
• Vid kopiering av en datafil för användarsång till
mappen MUSICLIB måste dess namn ändras i
enlighet med angivet format (steg 5 ovan). Du
behöver inte ändra namn på filen om du använder
proceduren nedan.
Användning av det digitala pianot som
minneskortläsare
Det går att uppvisa innehållet på minneskortet som nu
är isatt i det digitala pianots kortöppning och utföra
kopiering, radering och andra operationer på kortet
från din dator.
1.
Sätt i minneskortet i det digitala pianots
kortöppning.
2.
Utför proceduren med början från steg 2 på
sidan SW-29.
I steg 4 i denna procedur visas ”SD_MMC” istället för
”PIANO”. Du kan dubbelklicka på ”SD_MMC” för att
visa innehållet på kortet isatt i det digitala pianots
kortöppning och sedan utföra önskade ändringar.
Upphovsrätt
MIDI-fil sångdata
1.
CASIO format sångdata
Utför den föregående proceduren (”Att
överföra data i inspelningsminnet mellan det
digitala pianot och datorn”) för att kopiera
datafilen för användarsång till drivrutinen
PIANO (det digitala pianots minne).
Rättigheter för skapare och upphovsrättsinnehavare
av musik, bilder, datorprogram, databaser och övriga
data är skyddade av upphovsrättslagar. Du tillåts
återge sådana verk enbart för personligt och ickekommersiellt bruk. All återgivning för övriga syften
(inklusive omvandling av dataformat), modifiering,
överföring av reproduktioner, distribution över ett
nätverk eller annat bruk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren utsätter dig för
skadeståndskrav och risk för brottsligt åtal för
kränkning av upphovsrätt och innehavarens
personliga rättigheter. Var noga med att återge och
använda upphovsrättsskyddat material i enlighet med
gällande lagar.
• Det digitala pianot erkänner endast de 99 första
filerna i drivrutinen PIANO (sorterade efter filnamn)
för avspelning.
2.
Tryck på knappen FUNCTION (CARD/
INTERNAL) på det digitala pianot.
Lampan CARD tänds.
3.
Utför sedan steg 4 till 6 i proceduren under
”Enkel avspelning av en sång på ett
minneskort” (sidan SW-25).
SW-31
PX830_03_sw.fm
32 ページ
2009年8月17日 月曜日 午後2時52分
Förberedelser
*OBSERVERA
Montering av ställningen
Före montering av ställningen bör du kontrollera att
samtliga föremål nedan finns på plats.
• Några verktyg som krävs för montering medföljer
inte ställningen. Se till att ha en krysskruvmejsel (+)
till hands för montering.
Kontrollera att du har samtliga delar som visas nedan
innan montering startas. Skruvarna återfinns i en
plastpåse inuti förpackningsmaterialet av styrenplast.
• Montering av ställningen bör utföras av minst två
personer som samarbetar.
• Utför montering på ett flat, jämnt underlag.
• Ta inte bort tejpen från de ställen som visas på
bilden förrän monteringen av ställningen är
avslutad. Borttagning av tejpen innan
monteringen är avslutad kan vara farligt då
tangentbordslocket kan öppnas och stängas och
klämma dina fingrar mellan locket och det
digitala pianot.
Tejp
Tejp
B
C
D
A
E
F
O
G
P
H
• Akta dig för att klämma fingrarna mellan olika
delar under montering.
• Om det digitala pianot placeras på golvet bör du
placera det på ett mjukt underlag (en filt, kudde
el.dyl.). Placera inte det digitala pianot direkt på
golvet.
Q
I
J
K
R
L
M (a)
S
(b)
1.
Lossa bandet som fäster pedalkabeln till
baksidan av pedalenheten E och sträck ut
pedalkabeln.
T
N
U
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Sidopanel ............................ ×1
Sidopanel ............................ ×1
Bakpanel ............................. ×1
Bakpanel ............................. ×1
Pedalenhet .......................... ×1
Skruvar ................................ ×8
Skruvkåpor .......................... ×8
Skruvar ................................ ×2
Skruvar ................................ ×5
Skruvar ................................ ×3
Skruvar ................................ ×2
Klämmor.............................. ×2
M-(a) Hållare........................... ×1
M-(b) Hållare........................... ×1
N Hållare................................. ×2
O Skruvkåpor.......................... ×2
P Fogskarvdon ....................... ×6
Q Förpackningsmaterial av
R
S
T
U
SW-32
styrenplast (Krävs för
montering av ställningen.)... ×1
Hörlurskrok.......................... ×1
Skruv................................... ×1
Tangentbordslockets
mellanlägg........................... ×1
Tangentbordets
mellanläggskrok .................. ×1
Pedalkabel
PX830_sw.book 33 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
2.
4.
Dela upp förpackningsmaterialet av
styrenplast såsom visas på bilden.
Fäst sidopanelerna A och B på pianot.
• Fäst sidopanelerna på plats med de fyra skruvarna
F.
• Efter att ha delat upp materialet bör du ha totalt sex
delar benämnda Q-(a), Q-(b) och Q-(c), vilka ska
användas vid montering av ställningen.
F
Digitalt piano
B
Q-(a)
F
Q-(b)
A
5.
Q-(c)
3.
Placera det digitala pianot på
förpackningsmaterialets delar Q-(a) och
ställningens sidopaneler på
förpackningsmaterialets delar Q-(b) och Q-(c)
såsom visas på bilden nedan.
intill skruvhålen på sidopanelerna och dra sedan åt
skruvarna F.
Om det är svårt att föra in skruvarna F i hålen på
fogskardonet P ska du använda en skruvmejsel för
att vrida på fogskarvdonet ( på bilden).
Digitalt piano
B
Q-(a)
Q-(c)
Q-(b)
Q-(a)
*OBSERVERA
• Försök inte att dra åt skruvarna med våld! Ett
försök att vrida på skruvarna F när hålen på
fogskarvdonet P inte är rätt anpassade kan
skada skruvgängorna.
• Dra delvis åt skruvarna på ena sidan av bakpanelen
C och dra sedan åt skruvarna på den andra sidan till
fullo.
• Dra sedan åt de delvis åtdragna skruvarna till fullo.
A
Q-(c)
Fäst bakpanelen C på sidopanelerna A och
B. Använd de fyra skruvarna F och fyra
fogskarvdonen P.
• För in de fyra fogskarvdonen P i de fyra punkterna
på bakpanelen C. Hålen i fogskarvdonen bör inriktas
till hålen på bakpanelen C.
• Lyft upp bakpanelen C så att dess skruvhål ligger
Q-(b)
P
P
B
F
Skruvhål
C
F
A
SW-33
PX830_sw.book 34 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
6.
Kontrollera att alla skruvar är ordentligt
åtdragna, ta bort förpackningsmaterialet och
ställ upp ställningen.
10. Fäst hållarna N på sidopanelerna A och B.
Använd de två skruvarna H och två
fogskarvdonen P för att fästa varje
sidohållare.
• Först ska du föra in fogskarvdonen P i
• Efter uppställning av ställningen ska du täcka
samtliga åtta skruvar som satts i hittills med
skruvkåporna G.
7.
sidopanelerna. Försäkra i detta läge att skruvhålet på
fogskarvdonet är inriktat horisontellt (öppningarna
till vänster och höger).
• Fäst hållarna N med skruvarna H.
Om det är svårt att föra in en av skruvarna H i
skruvhålet på fogskarvdonet P ska du använda en
skruvmejsel för att vrida på fogskarvdonet ( på
bilden).
Fäst hållarna M på pedalenheten E och fäst
dem på plats med skruvarna J.
• Täck över skruvhuvudena med skruvkåporna O.
O
*OBSERVERA
J
M-(b)
• Försök inte att dra åt skruvarna med våld! Ett
försök att vrida på skruven H när hålet på
fogskarvdonet P inte är rätt anpassat kan skada
skruvgängorna.
J
E
Skruvhål
M-(a)
8.
B
Fäst pedalenheten E på sidopanelerna A
och B såsom visas nedan.
P
• Dra ännu inte åt skruvarna.
N
H
B
A
E
9.
Fäst bakpanelen D på bakpanelen C.
• Skruva i skruvarna I i de fem hålen på
bakpanelen D.
C
IX5
D
D
SW-34
A
P
PX830_sw.book 35 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
11. Gå runt till framsidan av det digitala pianot
och dra ordentligt åt de två skruvarna K som
visas på bilden nedan.
13. Sätt fast hörlurskroken R.
(13-1) För in hörlurskroken R i de två hålen på
undersidan av pianot.
(13-2) Använd skruven S för att fästa hörlurskroken
på plats.
13-1
K
Dra även åt en av skruvarna K på den andra sidan.
12. Anslut pedalkabeln.
• Inrikta pedalkabelns kontakt såsom visas på bilden
nedan och anslut den till pedaluttaget på undersidan
av det digitala pianot. Tryck in kontakten i uttaget så
långt det går.
• Använd klämmorna L för att fästa pedalkabeln på
två ställen på sidopanelen B.
R
13-2
S
14. Sätt fast tangentbordets mellanläggskrok.
L
(14-1) För in tangentbordets mellanläggskrok U i de
två hålen på sidopanelen B.
(14-2) Använd skruven J för att fästa tangentbordets
mellanläggskrok på sidopanelen.
B
U
J
14-1
14-2
SW-35
PX830_sw.book 36 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
15. Ta bort tejpen från det digitala pianot och ta
bort kartongen och förpackningsmaterialet av
styrenplast.
16. Öppna tangentbordslocket och sänk ner
nothäftesställningen såsom visas på bilden
nedan.
• När nothäftesställningen är nedsänkt behöver du inte
höja den igen, även om du stänger
tangentbordslocket.
Tangentbordslock
Nothäftesställning
Användning av
tangentbordslockets
mellanlägg
*OBSERVERA
• Var noga med att använda tangentbordslockets
mellanlägg närhelst locket ska stängas.
Om du stänger tangentbordslocket utan att
använda mellanlägget kan lockets tyngd göra att
det deformeras.
1.
När tangentbordslocket ska stängas ska du
föra in tangentbordslockets mellanlägg T
(sidan SW-32) vid punkten som anges på
bilden.
• Tänk på att tangentbordslockets mellanlägg är
magnetiskt. Även om de inte är synliga förekommer
det andra magneter i närheten av punkterna
markerade (A) på bilden.
(A)
17. Anslut nättillsatsen såsom beskrivs under
“Nätuttag” (sidan SW-37).
• Efter anslutning av nättillsatsen står det digitala
pianot redo att användas. Se sidan SW-4 för detaljer
om att slå på strömmen och börja spela.
Tangentbordslockets
mellanlägg
ANM.
• När pianot används ska mellanlägget förvaras på
kroken såsom visas på bilden nedan.
Krok
SW-36
PX830_sw.book 37 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
■ Angående den nättillsats som medföljer det
digitala pianot
Magnetism
*OBSERVERA
• Undvik att placera kreditkort, betalkort,
förbetalda kort eller andra typer av magnetiska
kort på något av de ställen som anges av (A) på
bilden nedan. Denna produkt har inbyggda
magneter vid de fyra punkterna markerade med
(A) som kan skada data på ett magnetiskt kort
och göra kortet obrukbart.
(A)
Observera noga det följande för att undvika skador på
nättillsatsen och nätkabeln.
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte i kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan
det digitala pianot flyttas.
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den
aldrig runt nättillsatsen.
VIKTIGT!
• Anslut aldrig nättillsatsen som medföljer detta
digitala piano till någon apparat utöver pianot. Detta
skapar risk för felfunktion.
• Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan
nättillsatsen ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Använd nättillsatsen så att dess etikettyta är vänd
nedåt. Nättillsatsen kan avge elektromagnetiska
vågor när dess etikettyta är vänd uppåt.
Nätuttag
Anslutning av hörlurar
Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt
vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala
pianot inte används.
Undersida
Hörlursuttag PHONES
Separat inköpta hörlurar
Användning av en nättillsats
Använd endast nättillsatsen som medföljer detta
digitala piano (JEITA standardkontakt). Användning
av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på det
digitala pianot.
Specificerad nättillsats: AD-E24250LW
Undersida
Stereostandardkontakt
Likströmsuttag DC 24V
Anslut separat inköpta hörlurar till uttagen PHONES.
Anslutning av hörlurar till ett av uttagen PHONES
skär av ljudet till högtalarna, vilket innebär att du kan
öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ
inte in en alltför hög volymnivå när du använder
hörlurar då detta kan orsaka hörselskador.
Vägguttag
Nättillsats
Nätkabel
SW-37
PX830_sw.book 38 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Förberedelser
Anslutning till ljudutrustning 1
ANM.
• Var noga med att trycka in hörlurskontakten i
uttagen PHONES så långt det går. I annat fall hörs
ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna.
• Om kontakten på hörlurarna som används inte
matchar uttagen PHONES ska du använda en
lämplig separat inköpt kontaktadapter.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten
när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud
från högtalarna när du spelar.
Anslutning av ljudutrustning
eller en förstärkare
Du kan ansluta ljudutrustning eller en
musikförstärkare till det digitala pianot och sedan
använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare
och klarare ljud.
VIKTIGT!
• Det digitala pianot justerar automatiskt sin
ljudutmatning till optimal nivå för hörlurar (när
hörlurar är anslutna) eller de inbyggda högtalarna
(när hörlurar inte är anslutna). Detta ändrar även
ljudkvaliteten från uttagen LINE OUT R och L/
MONO på det digitala pianot.
• Ställ först volymreglaget VOLUME på en låg nivå
innan du ansluter någon apparat till det digitala
pianot. Justera sedan volymen till önskad nivå efter
anslutning.
• Läs noga dokumentationen som medföljer
utrustningen ifråga innan du ansluter något till det
digitala pianot.
Gitarrförstärkare
Klaviaturförstärkare o.dyl.
Använd separat inköpta kablar för att ansluta den yttre
ljudutrustningen till uttagen LINE OUT på pianot
såsom visas på Bild 1. Uttaget LINE OUT R utmatar
ljudet för höger kanal, medan uttaget LINE OUT L/
MONO utmatar ljudet för vänster kanal. Du måste
själv införskaffa anslutningskablar likt de som visas på
bilden för anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ
av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren
på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex.
AUX IN) till vilket pianot är anslutet. Använd
volymreglaget VOLUME på pianot för att justera
volymnivån.
Anslutning till en
musikinstrumentförstärkare 2
Använd separat inköpta kablar för att ansluta
förstärkaren till uttagen LINE OUT på pianot såsom
visas på Bild 2. Uttaget LINE OUT R utmatar ljudet
för höger kanal, medan uttaget LINE OUT L/MONO
utmatar ljudet för vänster kanal. Anslutning till enbart
uttaget LINE OUT L/ MONO utmatar ett mixat ljud
för båda kanaler. Du måste själv införskaffa en
anslutningskabel likt den som visas på bilden för
anslutning av förstärkaren. Använd volymreglaget
VOLUME på pianot för att justera volymnivån.
Medföljande och extra
tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta
digitala piano.
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
INPUT 1
INPUT 2
Standardkontakt
Standarduttag
Stiftkontakt
Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare
LEFT (vit)
RIGHT (röd)
SW-38
ANM.
• Du kan erhålla information om tillbehör som säljs
separat för denna produkt från CASIO:s katalog som
finns hos din handlare samt från CASIO:s websajt
vid följande URL.
http://world.casio.com/
PX830_03_sw.fm
39 ページ
2009年8月17日 月曜日 午後2時54分
Referens
Felsökning
Problem
Inget ljud framställs vid tryck
på en tangent.
Orsak
1. Volymreglaget VOLUME står på
”MIN”.
2. Hörlurar eller en kontaktadapter är
ansluten till ett av uttagen
PHONES.
3. MIDI lokalkontroll är avslagen.
Det digitala pianots tonhöjd är 1. Tonartsinställningen för det digitala
fel.
pianot är inte ”0”.
2. Det digitala pianots stämning är fel.
3. Oktavskifte är aktiverat.
4. En temperamentinställning utöver
den vanliga används.
Inget händer vid tryck på en
Pedalenhetens kabel är inte ansluten.
pedal.
Toner och/eller effekter låter
Funktionen ”Reserv” är påslagen.
underliga. Problemet
försvinner inte när strömmen
slås av och sedan på igen.
Exempel: Notintensiteten
ändras inte trots att trycket på
tangenterna ändras.
Det går inte att överföra data –
efter anslutning av det
digitala pianot till en dator.
Det går inte att lagra data på
eller ladda data från ett
minneskort.
Det tar lång tid innan det
digitala pianot kan användas
efter strömpåslag.
–
Åtgärd
1. Vrid volymreglaget VOLUME mot läget
”MAX”.
2. Koppla ur vadhelst som anslutits till ett av
uttagen PHONES.
Se sidan
) SW-5
3. Slå på inställningen för lokalkontroll.
1. Ändra tonartsinställning till ”0” eller slå det
digitala pianot av och sedan på igen.
2. Justera det digitala pianots stämning eller slå
det av och sedan på igen.
3. Ändra inställningen för oktavskifte till 0.
4. Ändra temperamentinställningen till
”00: Equal”, vilken är standard modern
stämning.
Anslut kabeln på rätt sätt.
) SW-20
) SW-19
Slå av ”Reserv”. Slå därefter strömmen av och
sedan på igen.
) SW-37
) SW-19
) SW-19
) SW-19
) SW-35
) SW-20
1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till det ) SW-28
digitala pianot och datorn och att korrekt
anordning är vald med datorns
musikprogramvara.
2. Slå av det digitala pianot och lämna sedan
musikprogramvaran på din dator. Slå sedan
på det digitala pianot och starta om
musikprogramvaran på din dator.
Se ”Felindikatorer” på sidan SW-26.
–
Det tar cirka 20 sekunder efter strömpåslag att ) SW-29
Minnesdatan i det digitala pianot har
utföra minnesformatering. Vänta tills
blivit förvanskad eftersom
dataöverföring med en dator var igång formateringen är avslutad. Du bör undvika att
slå av det digitala pianot under pågående
senaste gången du slog av pianot. I
dataöverföring med en dator.
detta läge utför det digitala pianot en
minnesformatering nästa gång du slår
på det. Det går inte att utföra någon
annan åtgärd medan denna
formatering pågår.
Kvaliteten och volymen för en Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel.
ton låter en aning olika
* Ett flertal digitala stickprov tas för det låga, medelhöga och höga registret hos det ursprungliga
beroende på var på
musikinstrumentet. Det kan därför förekomma en viss skillnad i tonens kvalitet och volym mellan
tangentbordet den spelas.
de olika registren.
Vid ett tryck på en knapp
Detta inträffar när ljuden av flera delar kan höras samtidigt vid användning av lagring, användning av
skärs noten som ljuder av
duettläget, avspelning av en inbyggd låt, inspelning o.dyl. Ett tryck på en knapp under dessa
tillfälligt, eller det förekommer förhållanden gör att effektinställningen som är inbyggd i tonen ändras automatiskt, vilket gör att
en viss ändring i hur effekter noterna skärs av tillfälligt eller orsakar en viss ändring i hur effekter tillämpas.
tillämpas.
SW-39
PX830_03_sw.fm
40 ページ
2009年8月26日 水曜日 午前9時41分
Referens
Tekniska data för produkten
Modell
PX-830BK/PX-830BP
Tangentbord
Pianotangentbord med 88 tangenter och anslagskänslighet
Maximal polyfoni
128 noter
Toner
16
• Lagring (utom bastoner)
• Delning (endast bastoner i lågt register)
Effekter
Glans (–3 till 0 till 3), efterklang (4 typer), kör (4 typer), DSP, akustisk resonans
Metronom
• Slag: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempoomfång: 20 till 255
Duett
Justeringsbart tonomfång (–1 till 2 oktaver)
Musikbibliotek
• Antal sånger: 60, användarsånger: 1 (minneskapacitet; upp till 65 KB )*
* Baserad på 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 10242 bytes
• Sångvolym: Justeringsbar
• Del på/av: L, R
Inspelning
•
•
•
•
•
Pedaler
Dämpning (med halvpedaloperation), soft, sostenuto
Övriga funktioner
•
•
•
•
•
•
MIDI
16-kanalig mottagning med multiklang
SD-minneskort
• Öppning för SD-minneskort
• Stödda SD-minneskort: Upp till 2 GB
• Funktioner: SMF-avspelning, fillagring, filåterkallning, kortformatering
In/utgångar
• Uttag PHONES: Stereostandarduttag × 2
• Ström: 24 V likström
• Uttag LINE OUT R, L/MONO: Standarduttag × 2
Utimpedans: 2,3 KΩ
Utspänning: 1,1 V (RMS) MAX
• USB-port: Typ B
• Pedaluttag
Högtalare
φ 12 cm × 2 (uteffekt 20 W + 20 W)
Strömförsörjning
Nättillsats: AD-E24250LW
Strömförbrukning
24 V = 60 W
Mått
Digitalt piano och ställning*: 137,1 (B) × 27,5 (D) × 76,2 (H) cm
* Tangentbordslocket stängt.
Vikt
Digitalt piano och ställning: PX-830BK: Cirka 33,5 kg
PX-830BP: Cirka 35,2 kg
Funktioner: Realtidsinspelning, avspelning
Sångnummer: 1
Antal spår: 2
Kapacitet: Totalt cirka 5.000 noter
Skydd för inspelad data: Inbyggt flashminne
Anslagskänslighet: 3 typer, av
Transponering: 2 oktaver (–12 till 0 till 12)
Stämning: A4 = 440,0 Hz ±99 cent (variabelt)
Temperament
Oktavskifte
Driftslås
• Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.
SW-40
B
PX830_sw.book 41 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående
driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga
temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men
störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller
bildstörningar på en närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra
kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en
lösning av vatten och ett milt, neutralt
rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före
rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna
produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk
för brand, elstötar och personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa
är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för
plasten. Det rör sig inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder
produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela
med en volymnivå som kan störa omgivningen. Stäng
fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på
kvällen.
• All reproduktion av innehållet i detta
instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är
förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk
av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i
enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från
CASIO.
• UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG
CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR
(INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR
FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT,
FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA
ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER
PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
• Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan
föregående meddelande.
■ Hanteringsföreskrifter för nättillsats
• Använd ett vägguttag som är lättillgängligt så att du
snabbt kan koppla ur nättillsatsen när ett fel uppstår
eller närhelst så blir nödvändigt.
• Nättillsatsen är avsedd endast för inomhusbruk.
Använd den inte på ställen där den kan utsättas för
fukt eller stänk. Placera aldrig en vätskefylld
behållare, såsom en blomvas, ovanpå nättillsatsen.
• Förvara nättillsatsen på ett torrt ställe.
• Använd nättillsatsen i en öppen, väl ventilerad
omgivning.
• Täck aldrig över nättillsatsen med en tidning, duk,
gardin eller liknande föremål.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om det
digitala pianot inte ska användas under en längre
tid.
• Försök aldrig att reparera eller på något sätt
modifiera nättillsatsen.
• Nättillsatsens bruksmiljö
Temperatur: 0 till 40°C
Luftfuktighet: 10% till 90% RH
• Uteffektens kontaktpolaritet:
SW-41
PX830_sw.book 42 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Referens
Hanteringsföreskrifter för nättillsats
Modell: AD-E24250LW
1. Läs dessa anvisningar.
2. Förvara dessa anvisningar nära till hands.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten.
6. Rengör enbart med en torr trasa.
7. Placera inte nära element, termostater, spisar eller andra värmekällor (inklusive högtalare).
8. Använd endast fästdon och tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade tekniker. Underhåll krävs när något av det följande inträffar: när
produkten är skadad, när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts på produkten, när ett
främmande föremål trängt in i produkten, när produkten utsatts för regn eller fukt, när produkten fungerar
onormalt, när produkten har tappats.
10. Låt inte produkten utsättas för vattendroppar eller stänkande vätska. Placera inte vätskefyllda föremål på
produkten.
11. Låt inte den elektriska belastningen överstiga märkspänningen.
12. Kontrollera att omgivningen är torr innan produkten ansluts till en strömkälla.
13. Kontrollera att produkten är inriktad på rätt sätt.
14. Koppla ur produkten under åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
15. Undvik att blockera ventilationshålen på produkten. Installera produkten i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
16. Dra nätkabeln på ett ställe där den inte kan trampas på eller böjas, speciellt på ställen där andra kontakter
och uttag förekommer, och på stället där kabeln ansluts till produkten.
17. Nätkabeln bör anslutas till ett vägguttag så nära produkten som möjligt så att den kan kopplas ur
omedelbart vid en nödsituation.
Symbolen nedan är en varning som anger farlig oisolerad spänning innanför produktens hölje, vilket kan utgöra
risk för elstötar för användaren.
’
Symbolen nedan anger att det förekommer viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i
dokumentationen som medföljer produkten.
*
SW-42
PX830_sw.book 1 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時31分
Bilaga
Tonlista
Tonnamn
GRAND PIANO MODERN
Sånglista
Programändring
Bankval MSB
Nr.
0
2
01
Nocturne Op.9-2
Sångnamn
Fantaisie-Impromptu Op.66
GRAND PIANO CLASSIC
0
1
02
GRAND PIANO VARIATION
0
0
03
Étude Op.10-3 ”Chanson de l’adieu”
ELEC PIANO
4
0
04
Étude Op.10-5 ”Black Keys”
FM E.PIANO
5
0
05
Étude Op.10-12 ”Revolutionary”
60’S E.PIANO
4
1
06
Étude Op.25-9 ”Butterflies”
HARPSICHORD
6
0
07
Prélude Op.28-7
VIBRAPHONE
11
0
08
Valse Op.64-1 ”Petit Chien”
PIPE ORGAN
19
0
09
Valse Op.64-2
JAZZ ORGAN
17
0
10
Moments Musicaux 3
ELEC ORGAN 1
16
0
11
Impromptu Op.90-2
ELEC ORGAN 2
16
1
12
Marche Militaire 1 (Duet)
STRINGS 1
49
0
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
STRINGS 2
48
0
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
BASS (LOWER) 1
32
0
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
BASS (LOWER) 2
32
1
16
Träumerei [Kinderszenen]
17
Tambourin
18
Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
21
Inventio 13 BWV 784
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23
Le Coucou
24
Gavotte
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27
Sonate K.545 1st Mov.
28
Sonate K.331 3rd Mov. ”Turkish March”
29
Rondo K.485
30
Für Elise
31
Marcia alla Turca
32
Sonate Op.13 ”Pathétique” 1st Mov.
33
Sonate Op.13 ”Pathétique” 2nd Mov.
34
Sonate Op.13 ”Pathétique” 3rd Mov.
35
Sonate Op.27-2 ”Moonlight” 1st Mov.
36
Rhapsodie 2
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
38
Liebesträume 3
39
Blumenlied
40
La Prière d’une Vierge
41
Csikos Post
42
Humoresque Op.101-7
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
A-1
PX830_sw_Cover1-4.fm
2 ページ
2009年8月7日 金曜日 午前10時34分
Viktigt!
MIDI Implementation Chart
Model PX-830
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-E24250LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E24250LW .
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Function
Transmitted
Recognized
Version : 1.0
Remarks
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
*1: Beror på tonen.
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
**: inget samband
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
O
O
0 - 127
:True #
System Exclusive
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Messages
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
*2
Remarks
*2: För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
O : Yes
X : No
PX830_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2009年8月25日 火曜日 午後4時27分
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter”
innan pianot tas i bruk för första gången.
MA0908-B
PX830SW1B
PX830SW1B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement